Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ข้อมูลเปรียบเทียบเจ้าหน้าที่ของรัฐ 5 ประเภท

3 952 vues

Publié le

Publié dans : Carrière
  • Soyez le premier à commenter

ข้อมูลเปรียบเทียบเจ้าหน้าที่ของรัฐ 5 ประเภท

  1. 1. ขอมูลเปรียบเทียบเจาหนาที่ของรัฐ 5 ประเภท ประเภท ขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว พนักงานของรัฐ ประเด็น สวนราชการ ที่ใชระบบ ขาราชการพลเรือน ใน 19 กระทรวง เหมือนพนักงานราชการ เหมือนพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข ลูกจางที่สวนราชการจาง ไวปฏิบัติงานที่มีลักษณะ ประจํารับอัตราคาจางเปน รายเดือนและเบิกจายจาก งบประมาณหมวดเงิน เดือนและคาจางประจํา ลูกจางที่จางจากเงินในงบ ประมาณและนอกงบ ประมาณ โดยมีระยะเวลา การจางสูงสุดไมเกิน 1 ป ใน2 ลักษณะคือ • งานของตําแหนงทาง ขาราชการ • งานของตําแหนงลูก จางประจํา ระเบียบ/กฎหมาย พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพล ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสือกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจําของ ที่ กค 0527.6/ว31 ลว เรือน พ.ศ. 2535 ดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 สวนราชการ พ.ศ. 2537 26 เม.ย.2542 ก.พ. ก.พ. ก.พ./กรมบัญชีกลาง ก.พ./กรมบัญชีกลาง หนวยงานกลาง ความหมาย บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุและ แตงตั้งตาม พ.ร.บ. ระเบียบ ขาราชการพลเรือนฯ โดยได รับเงินเดือนจากเงินงบ ประมาณหมวดเงินเดือน ขาราชการพลเรือนใน 19 กระทรวง ทหาร ตํารวจ ครู มหาวิทยาลัย ขาราชการธุรการอัยการ บุคคลซึ่งไดรับการจางตาม สัญญาจางโดยไดรับคาตอบ แทนจากงบประมาณของสวน ราชการ เจาหนาที่ของรัฐอีก ประเภทหนึ่งรับเงินเดือน จากงบประมาณหมวดเงิน เดือน เชน แพทย มติคณะรัฐมนตรี 2 พ.ค. 2543 ก.พ.
  2. 2. 2 ประเภท ขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว พนักงานของรัฐ กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ. ประเด็น องคอานาจ ํ ลักษณะงาน คณะกรรมการข า ราชการ คณะกรรมการบริหารพนักงาน พลเรือน ราชการ • ภารกิจหลัก • เชนเดียวกับขาราชการ • งานที่ใชทักษะและไมใช • งานตามแผนงาน + งานที่ใชทักษะและไมใชทักษะ ทักษะ โครงการ • ภารกิจรอง + งานที่มีระยะเวลา • เปนงานที่ไมตอง • งานเชนเดียวกับ • ภารกิจสนับสนุน เริ่มตนและสิ้นสุด ขาราชการ ใชขาราชการ -Technical +งานลักษณะเชี่ยวชาญระดับสูง • งานเชนเดียวกับลูกจาง -งานชวยอํานวยการ ประจํา +มี ก ารใช อํา นาจตามกฎหมาย ทั่งระดับประเทศและสากล กําหนด ประเภทการจาง ตลอดชีวิต ตําแหนง • จํานวน 438 สายงาน • ก.พ. กําหนดตําแหนง (สายงาน ชื่อ ระดับ) • ตามสัญญาจาง (สัญญาทางปกครอง) • ตลอดชีวิต • ไมมีสายงาน มี 6 กลุมลักษณะ • 600 กวาชื่อตําแหนง งาน • ก.พ.กําหนดตําแหนง • ส ว น ร า ช ก า ร กํ า ห น ด ชื่ อ ตําแหนง • ไมมีระดับ • ปตอป • ภารกิจหลัก • ไมมีกําหนดระยะเวลาแต ไมกําหนดเพิ่มอีกหลัง ป 2548 • กํ า ห น ด ชื่ อ ตํ า แ ห น ง • สํานักงาน ก.พ. กําหนด ตํ า แหน ง บุ ค ลากรด า น หลากหลายตามงาน สาธารณสุข 16 สายงาน • ก.พ.กําหนดตําแหนง
  3. 3. 3 ประเภท ขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว พนักงานของรัฐ ประเด็น คาตอบแทน สิทธิประโยชน • • • บัญชีเงินเดือน 1 บัญชี บัญชีเงินประจําตําแหนง บริหาร เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาชีพเฉพาะ เงินเพิ่มตามมาตรา 33 • บัญชีเงินเดือน 6 บัญชี • ใชบัญชีตามที่กรมบัญชี • อั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ําของ • ใชบัญชีเงินเดือนพลเรือน กลางกําหนด โดยอิงเม็ด ตําแหนงขาราชการ (อั ต ราค า ตอบแทนสู ง กว า ข า ราช โดยอนุโลม เงินจากบัญชีขาราชการ • อั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ําของ การ) พลเรือน ลูกจางประจํา • เงินประจําตําแหนงในกลุม -วิชาชีพเฉพาะ -เชี่ยวชาญเฉพาะ • เงินเพิ่มตามมาตรา 33 • เงินคาประสบการณ • ที่เปนตัวเงิน ไดแก คารักษา • ที่เปนตัวเงิน ไดแก คาใชจาย • ที่เปนตัวเงิน ไดแก คา • ที่เปนตัวเงิน ไดแก คา • เหมือนขาราชการ พยาบาล การศึกษาบุตร คา รั ก ษาพยาบาลกรณี ไ ด ยกเวน บําเหน็จบํานาญ รั ก ษาพยาบาล การ ในการเดินทาง เบี้ยประชุม คา ใช จ า ยในการเดิ น ทาง เบี้ ย รั บ อั ต รายหรื อ การเจ็ บ ศึกษาบุตร คาใชจายใน ตอบแทนนอกเวลาราชการ ประชุม คาตอบแทนนอกเวลา • ที่ไมเปนตัวเงิน ไดแก การลา ปวยจากการปฏิบัติงาน การเดินทาง เบี้ยประชุม ราชการ คาเชาบาน คาใชจายในการเดินทาง ค า ตอบแทนนอกเวลา ( ย ก เ ว น ล า ฝ ก อ บ ร ม เบี้ยประชุม คาตอบแทน ราชการ ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยและลา • ที่ไมเปนตัวเงิน ไดแก การลา น อ ก เ ว ล า ติ ด ต า ม คู ส ม ร ส ) • ที่ ไ ม เ ป น ตั ว เงิ น ได แ ก เครื่องราชอิสริยาภรณ ราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ ก า ร ล า เ ค รื่ อ ง ร า ช • บําเหน็จบํานาญ อิสริยาภรณ • ที่ ไ ม เ ป น ตั ว เงิ น ได แ ก • การประกันสังคม และกองทุน การลา (ยกเวนลาคลอด • บําเหน็จ เงินทดแทน บุตร) • การประกันสังคม
  4. 4. 4 ประเภท ขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว พนักงานของรัฐ ประเด็น ก า ร เ ลื่ อ น เ งิ น เดือน • ปละ 2 ครั้ง • ป ล ะ ค รั้ ง 1 ขั้ น ห รื อ • เหมือนขาราชการ 3-5% • เลื่อนขั้น 0.5 ขั้น 1 ขั้น 1.5 ขั้น • ผลงานดีเดนไดรับคาตอบแทน พิเศษ อีก 3-5% • เลื่อน2 ขั้น 1 ป ไมเกิน 15 % • • ไมมี คุณสมบัติ บางประการ • สัญชาติไทย • สั ญ ชาติไ ทย เวน แต ก ารจา ง • เหมือนขาราชการ พนั ก งานราชการชาวต า ง • อายุไมต่ํากวา 18 ป ไมเกิน ประเทศ 60 ป • อายุไมต่ํากวา 18 ป สวนอายุ ขั้นสูงสวนราชการกําหนดตาม ความเหมาะสมของลั ก ษณะ งาน • เหมือนขาราชการ • เหมือนขาราชการ • การจางผูมีอายุครบ 60 ป แลวตองขออนุมัติจาก กระทรวงการคลัง กรอบอัตรากําลัง • เหมือนขาราชการ • ก.พ. พิจารณาอนุมัติกรอบ • คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ • สํานักงาน ก.พ. อนุมัติ • สํานักงาน ก.พ. อนุมัติ • คงจํานวน 19,765 อัตรา อัตรากําลัง กรอบอัตรากําลัง กรอบอัตรากําลัง กรอบอัตรากําลัง • คงจํานวน 394,385ตําแหนง • ใช ก รอบอั ต รากํ า ลั ง ลู ก จ า ง ประจําเป น กรอบอั ต รากําลั ง พนักงานราชการไปพลางกอน • ปรับกรอบได
  5. 5. 5 ประเภท ขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว พนักงานของรัฐ ประเด็น การสรรหาและ เลือกสรรบุคคล วันเวลาทํางาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน • ส ว นราชการดําเนิน การตาม • ส ว นราชการดําเนิ น การตาม • ส ว นราชการดําเนิน การ • ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง • บรรจุ นั ก เรี ย นทุ น รั ฐ บาล หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารที่ ก.พ. แ น ว ท า ง ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ตามหลักเกณฑวิธีการที่ กําหนดหลั ก เกณฑ แ ละ และทุนกระทรวงสาธารณ กําหนด กําหนด ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง วิธีการ สุข กําหนด • ตามระเบี ย บสํานั ก นายกรํ ฐ • เปนไปตามสัญญาจาง มนตรี ว า ด ว ยการลาของข า ราชการ พ.ศ. 2535 และแกไข เพิ่มเติม • ประเมินผลการทดลองปฏิบัติ ราชการ • ประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน • ประเมินเพื่อเลื่อนตําแหนง • เหมือนขาราชการ • เหมือนขาราชการ • พนักงานราชการทั่วไป • ประเมิ น ผลการทดลอง • ไมมี -ประเมินประจําปเพื่อเลื่อนขั้นอัตรา ปฏิบัติราชการ คาตอบแทน • ประเมินเพื่อเลื่อนขั้นคา -ประเมินเพื่อตอสัญญาจาง จาง • พนักงานราชการพิเศษ -ประเมินผลสําเร็จของงาน • เหมือนขาราชการ • เหมือนขาราชการ
  6. 6. 6 ประเภท ขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว พนักงานของรัฐ กําหนดใน พ.ร.บ. ระเบียบขาราช การพลเรือนฯ • รายแรง -ไลออก -ปลดออก • ไมรายแรง -ลดขั้นเงินเดือน -ตัดเงินเดือน -ภาคทัณฑ กําหนดในระเบียบบริหารพนักงาน ราชการฯ • รายแรง -ไลออก สวนราชการกําหนด • ไมรายแรง -ลดขั้นเงินเดือน -ตัดเงินเดือน -ภาคทัณฑ ระเบียบกระทรวงการคลังวา • อยู ใ นดุ ล พิ นิ จ ของส ว น • เหมือนขาราชการ ดวยลูกจางประจําฯ ราชการ • รายแรง เหมือนขาราชการ • ไมรายแรง -ลดขั้นคาจาง -ภาคทัณฑ -ตัดคาจาง • ตาย • พนจากราชการตามกฎหมาย ว า ด ว ยบํา เหน็ จ บํา นาญข า ราชการ • ลาออก • ถูกสั่งใหออก • ปลดออก หรือไลออก • ครบกําหนดตามสัญญาจาง • ขาดคุ ณสมบัติห รือ มีลัก ษณะ ตองหาม • ตาย • ไมผานการประเมิน • ถู ก ให อ อกเพราะผิ ด วิ นั ย ร า ย แรง • อยู ใ นดุ ล พิ นิ จ ของส ว น • เหมือนขาราชการ • ตาย ราชการ • พ น จากราชการตาม ระเบี ย บกระทรวงการ คลั ง ว า ด ว ยบําเหน็ จ ลู ก จาง • ลาออก • ถูกสั่งใหออก • ถู ก สั่ ง ลงโทษปลดออก หรือไลออก ประเด็น วินัย การสิ้นสุดการ จาง

×