Form esfahan weblog emtiaz

D

شیوه نامه وبلاگ

‫تعالی‬ ‫باسمه‬
‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫کل‬ ‫اداره‬
‫متوسطه‬ ‫آموزش‬ ‫معاونت‬
‫متوسطه‬ ‫دوره‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫وگروه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫گروه‬‫اصفهان‬ ‫استان‬
‫آموزشی‬ ‫وبالگ‬،‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬‫اولویت‬ . ‫است‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫عموم‬ ‫دستیابی‬
‫درسی‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫ساختار‬ ‫یک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مطلب‬ ‫نشر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫استقرار‬‫ساده‬ ‫زبانی‬ ‫به‬.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫شکل‬
‫وبالگ‬ ‫خوانندگان‬‫هنرآموزان‬ ‫از‬ ‫اعم‬،‫هنرجویان‬‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫عالقمندان‬ ‫و‬‫یا‬ ‫و‬ ‫مطلب‬ ‫جدیدترین‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫همواره‬
‫ر‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫مطالب‬‫محیط‬ ‫یک‬ ‫آموزشی‬ ‫.وبالگ‬ ‫نمایند‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تمایل‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مشاهده‬ ‫ا‬
‫فراهم‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫قابل‬ ‫الکترونیکی‬‫سازد‬ ‫می‬‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫مرورگر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫مندان‬ ‫عالقه‬ ‫که‬
‫از‬ ‫ای‬ ‫نقطه‬‫جغرافیایی‬ ‫موقعیت‬ ‫نظر‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دستیابی‬ ‫آنان‬ ‫محتویات‬ ‫به‬.‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬‫و‬‫ها‬ ‫بالگ‬‫ی‬
‫آموزشی‬‫سایر‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫ارزشمند‬ ‫و‬ ‫جالب‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫دارای‬‫و‬‫مولف‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫هائی‬ ‫سایت‬ ‫ویا‬ ‫ها‬ ‫بالگ‬
‫و‬‫نماید‬ ‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫بالگ‬.
‫منابع‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫دروس‬ ‫پویای‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫آموزشی‬ ‫و‬ ‫درسی‬‫؛‬‫رشته‬ ‫مدرسین‬ ‫و‬ ‫هنرآموزان‬
‫ناگ‬ ‫کامپیوتر‬‫زیر‬‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫وسایل‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫از‬‫سیستم‬ ‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫نوین‬ ‫های‬ ‫فناوری‬
‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬‫باشند‬ ‫می‬‫راهگشای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫محیطی‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫وبسایت‬ ‫و‬ ‫.وبالگ‬
‫سواالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫یافتن‬ ‫در‬ ‫عالقمندان‬‫،فنی‬ ‫عمومی‬‫و‬‫تخصصی‬.‫است‬ .. ‫و‬
‫کامپیوتر‬ ‫دروس‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫وبالگ‬‫بایست‬ ‫می‬‫صفحاتی‬‫،فیلم‬ ‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫،کتاب‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫غنی‬
‫،نرم‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬‫افزار‬‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫چند‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬‫باشد‬‫هنرجویان‬ ‫و‬ ‫هنرآموزان‬ ‫کلیه‬ ‫اقبال‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫که‬
‫س‬‫ر‬‫قرار‬ ‫کشور‬ ‫اسر‬.‫بگیرد‬
‫اهداف‬
1-‫ایجاد‬‫کتابهای‬ ‫یادگیری‬ ‫روند‬ ‫که‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫مطالبی‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫و‬‫تسهیل‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫آموزشی‬
.‫سازد‬
2-‫هنرجویان‬ ‫عالقمندسازی‬‫آموزان‬ ‫هنر‬ ‫و‬‫وب‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫رشته‬
3-‫محتوای‬ ‫ایجاد‬‫آموزشی‬‫تعاملی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫تعاملی‬‫قابل‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬‫دسترس‬‫ی‬‫هنر‬‫رشته‬ ‫هنرآموزان‬ ‫و‬ ‫جویان‬
‫کامپیوتر‬.
‫ارزشیابی‬ ‫فرم‬ ‫نمونه‬‫کامپیوتر‬ ‫دروس‬ ‫آموزشی‬ ‫وبالگ‬
‫تحصیلی‬ ‫سال‬95-94
‫خصوصیات‬‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫وبالگ‬‫کاپیوتر‬ ‫رشته‬ ‫درسی‬:
‫محتوای‬ ‫دارای‬‫آموزشی‬‫با‬‫خالق‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ‫تدریس‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫و‬ ‫فنون‬‫تدریس‬ ‫در‬‫کتابهای‬‫رشته‬
:‫کامپیوتر(مانند‬‫سازی‬ ‫برنامه‬،‫سخت‬‫افزار‬‫نرم‬ ‫های‬ ‫عامل،بسته‬ ‫،سیستم‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫،شبکه‬
‫افزاری‬‫و‬)......
‫فرم‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫استانی‬ ‫های‬ ‫فراخوان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫وبالگ‬ ‫دقیق‬ ‫ارزشیابی‬ ‫جهت‬
.‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫گروه‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫زیر‬
‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫گروه‬‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫کامپیوتر‬ ‫رشته‬ ‫آموزشی‬ ‫وبالگ‬ ‫فراخوان‬ ‫ارزیابی‬ ‫فرم‬
:‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬:‫پرسنلی‬ ‫کد‬:‫منطقه/ناحیه‬
:‫تحصیلی‬ ‫رشته‬ ‫و‬ ‫مدرک‬:‫خدمت‬ ‫محل‬ ‫هنرستان‬:‫تماس‬ ‫شماره‬
:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬:‫وبالگ‬ ‫آدرس‬‫با‬ ‫مرتبط‬‫کتاب‬‫درسی‬:
‫داور‬ ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬::‫ارزیابی‬ ‫تاریخ‬
‫ردیف‬‫موضوع‬‫ارزیابی‬ ‫مورد‬‫امتیاز‬ ‫حداکثر‬
‫عالی‬‫خوب‬‫متوسط‬‫ضعیف‬‫بدون‬
‫امتیاز‬
1‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫بودن‬ ‫صحیح‬12
2‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫بروزبودن‬8
3‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫کیفیت‬8
4‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫برگرفتن‬ ‫در‬‫درسی‬‫کامل‬12
5‫ساالنه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫درس‬ ‫طرح‬8
6‫ها‬ ‫تمرین‬‫حل‬ ‫راه‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫نمونه‬ ‫مسائل‬ ‫و‬8
7‫مناسب‬ ‫آزمون‬ ‫بانک‬8
8‫ومقاله‬ ‫ترجمه‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬8
9‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫منابع‬ ‫نام‬ ‫ذکر‬4
10‫مرتبط‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬4
11‫وبالگ‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫نام‬4
12‫آسان‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫وساختار‬ ‫نظم‬
‫محتوی‬ ‫به‬
4
13‫محتوی‬ ‫ارایه‬ ‫در‬ ‫نگارش‬ ‫قوانین‬ ‫رعایت‬
‫آموزشی‬
4
14‫مناسب‬ ‫لوگوی‬4
15‫فنی(داشتن‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫وبالگ‬ ‫کیفیت‬
‫در‬ ‫دسترسی‬ ،‫ما‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ، ‫نظرخواهی‬
)‫وسابقه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬
4
-‫کل‬ ‫امتیاز‬100

Recommandé

Farakhan weblog1 par
Farakhan weblog1Farakhan weblog1
Farakhan weblog1danesh_fd
148 vues3 diapositives
Form esfahan weblog emtiaz par
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazdanesh_fd
204 vues3 diapositives
Final report par
Final reportFinal report
Final reportdanesh_fd
357 vues55 diapositives
Gozaresh se mahe_dovom par
Gozaresh se mahe_dovomGozaresh se mahe_dovom
Gozaresh se mahe_dovomdanesh_fd
351 vues4 diapositives
Gozaresh 1 3 95 mahe (2) par
Gozaresh 1 3 95 mahe (2)Gozaresh 1 3 95 mahe (2)
Gozaresh 1 3 95 mahe (2)danesh_fd
277 vues4 diapositives
گزارش عملیاتی سه ماهه par
گزارش عملیاتی سه ماههگزارش عملیاتی سه ماهه
گزارش عملیاتی سه ماههdanesh_fd
938 vues6 diapositives

Contenu connexe

Tendances

فرم بازدید های_انجام_گرفته_اصفهان_گروه حرفه ای par
فرم بازدید های_انجام_گرفته_اصفهان_گروه حرفه ایفرم بازدید های_انجام_گرفته_اصفهان_گروه حرفه ای
فرم بازدید های_انجام_گرفته_اصفهان_گروه حرفه ایdanesh_fd
348 vues9 diapositives
کارگاه اتیکت معلمی par
کارگاه اتیکت معلمیکارگاه اتیکت معلمی
کارگاه اتیکت معلمیcomputerka
196 vues1 diapositive
برگزاری Workshop آموزشی par
برگزاری Workshop آموزشیبرگزاری Workshop آموزشی
برگزاری Workshop آموزشیcomputerka
196 vues1 diapositive
برگزاری کارگاه آموزشی برنامه نویسی پایتون par
برگزاری کارگاه آموزشی برنامه نویسی پایتونبرگزاری کارگاه آموزشی برنامه نویسی پایتون
برگزاری کارگاه آموزشی برنامه نویسی پایتونcomputerka
220 vues1 diapositive
هنرستان جنت فارسان par
هنرستان جنت فارسانهنرستان جنت فارسان
هنرستان جنت فارسانtarasad
59 vues3 diapositives
هنرستان رازی باباحیدر par
هنرستان رازی باباحیدرهنرستان رازی باباحیدر
هنرستان رازی باباحیدرtarasad
56 vues3 diapositives

Tendances(7)

فرم بازدید های_انجام_گرفته_اصفهان_گروه حرفه ای par danesh_fd
فرم بازدید های_انجام_گرفته_اصفهان_گروه حرفه ایفرم بازدید های_انجام_گرفته_اصفهان_گروه حرفه ای
فرم بازدید های_انجام_گرفته_اصفهان_گروه حرفه ای
danesh_fd348 vues
کارگاه اتیکت معلمی par computerka
کارگاه اتیکت معلمیکارگاه اتیکت معلمی
کارگاه اتیکت معلمی
computerka196 vues
برگزاری Workshop آموزشی par computerka
برگزاری Workshop آموزشیبرگزاری Workshop آموزشی
برگزاری Workshop آموزشی
computerka196 vues
برگزاری کارگاه آموزشی برنامه نویسی پایتون par computerka
برگزاری کارگاه آموزشی برنامه نویسی پایتونبرگزاری کارگاه آموزشی برنامه نویسی پایتون
برگزاری کارگاه آموزشی برنامه نویسی پایتون
computerka220 vues
هنرستان جنت فارسان par tarasad
هنرستان جنت فارسانهنرستان جنت فارسان
هنرستان جنت فارسان
tarasad59 vues
هنرستان رازی باباحیدر par tarasad
هنرستان رازی باباحیدرهنرستان رازی باباحیدر
هنرستان رازی باباحیدر
tarasad56 vues
گزارش کارگاه 1کاردانش par tarasad
گزارش کارگاه 1کاردانشگزارش کارگاه 1کاردانش
گزارش کارگاه 1کاردانش
tarasad12 vues

Similaire à Form esfahan weblog emtiaz

برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان par
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان kimiyaabedini
323 vues4 diapositives
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان par
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهانبرنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهانcomputerka
237 vues4 diapositives
گزارش کارگاه فنی par
گزارش کارگاه فنیگزارش کارگاه فنی
گزارش کارگاه فنیtarasad
103 vues3 diapositives
گزارش کارگاه و همایش کارگاه par
گزارش کارگاه و همایش کارگاهگزارش کارگاه و همایش کارگاه
گزارش کارگاه و همایش کارگاهtarasad
18 vues3 diapositives
گزارش کارگاه و همایش par
گزارش کارگاه و همایش گزارش کارگاه و همایش
گزارش کارگاه و همایش tarasad
43 vues3 diapositives
گزارش عملیاتی سه ماهه اول par
گزارش عملیاتی سه ماهه اولگزارش عملیاتی سه ماهه اول
گزارش عملیاتی سه ماهه اولdanesh_fd
408 vues6 diapositives

Similaire à Form esfahan weblog emtiaz(20)

برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان par kimiyaabedini
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
kimiyaabedini323 vues
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان par computerka
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهانبرنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
computerka237 vues
گزارش کارگاه فنی par tarasad
گزارش کارگاه فنیگزارش کارگاه فنی
گزارش کارگاه فنی
tarasad103 vues
گزارش کارگاه و همایش کارگاه par tarasad
گزارش کارگاه و همایش کارگاهگزارش کارگاه و همایش کارگاه
گزارش کارگاه و همایش کارگاه
tarasad18 vues
گزارش کارگاه و همایش par tarasad
گزارش کارگاه و همایش گزارش کارگاه و همایش
گزارش کارگاه و همایش
tarasad43 vues
گزارش عملیاتی سه ماهه اول par danesh_fd
گزارش عملیاتی سه ماهه اولگزارش عملیاتی سه ماهه اول
گزارش عملیاتی سه ماهه اول
danesh_fd408 vues
برنامه عملیاتی94 95 par danesh_fd
برنامه عملیاتی94 95برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95
danesh_fd142 vues
برنامه عملیاتی 95-94 کاشان par m_nezadi
برنامه عملیاتی 95-94 کاشانبرنامه عملیاتی 95-94 کاشان
برنامه عملیاتی 95-94 کاشان
m_nezadi767 vues
گزارش کارگاه و همایش فنی par tarasad
گزارش کارگاه و همایش فنیگزارش کارگاه و همایش فنی
گزارش کارگاه و همایش فنی
tarasad30 vues
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار... par Dr. Farideh Mashayekh
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
E learning par snaseri
E learningE learning
E learning
snaseri692 vues
Farhang higher education institute par ASDPII
Farhang higher education instituteFarhang higher education institute
Farhang higher education institute
ASDPII348 vues
برنامه عملیاتی par tarasad
برنامه عملیاتیبرنامه عملیاتی
برنامه عملیاتی
tarasad195 vues
گزارش کارگاه 2کاردانش par tarasad
گزارش کارگاه 2کاردانشگزارش کارگاه 2کاردانش
گزارش کارگاه 2کاردانش
tarasad19 vues
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی par tarasad
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادیبخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی
tarasad111 vues
گزارش همایش 1کاردانش par tarasad
گزارش همایش 1کاردانشگزارش همایش 1کاردانش
گزارش همایش 1کاردانش
tarasad7 vues
گزارش کارگاه 2کاردانش par tarasad
گزارش کارگاه 2کاردانشگزارش کارگاه 2کاردانش
گزارش کارگاه 2کاردانش
tarasad16 vues

Plus de danesh_fd

تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3 par
تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3
تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3danesh_fd
213 vues1 diapositive
94 95 علمی عملی par
94 95 علمی عملی94 95 علمی عملی
94 95 علمی عملیdanesh_fd
454 vues14 diapositives
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی par
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمیتحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمیdanesh_fd
104 vues2 diapositives
3گزارش بازبینی par
3گزارش بازبینی3گزارش بازبینی
3گزارش بازبینیdanesh_fd
79 vues2 diapositives
گزارش بازبینی زبان دانش par
گزارش بازبینی زبان دانشگزارش بازبینی زبان دانش
گزارش بازبینی زبان دانشdanesh_fd
82 vues2 diapositives
2گزارش بازبینی par
2گزارش بازبینی2گزارش بازبینی
2گزارش بازبینیdanesh_fd
81 vues2 diapositives

Plus de danesh_fd(20)

تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3 par danesh_fd
تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3
تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3
danesh_fd213 vues
94 95 علمی عملی par danesh_fd
94 95 علمی عملی94 95 علمی عملی
94 95 علمی عملی
danesh_fd454 vues
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی par danesh_fd
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمیتحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی
danesh_fd104 vues
3گزارش بازبینی par danesh_fd
3گزارش بازبینی3گزارش بازبینی
3گزارش بازبینی
danesh_fd79 vues
گزارش بازبینی زبان دانش par danesh_fd
گزارش بازبینی زبان دانشگزارش بازبینی زبان دانش
گزارش بازبینی زبان دانش
danesh_fd82 vues
2گزارش بازبینی par danesh_fd
2گزارش بازبینی2گزارش بازبینی
2گزارش بازبینی
danesh_fd81 vues
گزارش بازبینی شبکه دانش par danesh_fd
گزارش بازبینی شبکه دانشگزارش بازبینی شبکه دانش
گزارش بازبینی شبکه دانش
danesh_fd76 vues
گزارش بازبینی بانک اطلاعاتی دانش par danesh_fd
گزارش بازبینی بانک اطلاعاتی دانشگزارش بازبینی بانک اطلاعاتی دانش
گزارش بازبینی بانک اطلاعاتی دانش
danesh_fd78 vues
1گزارش بازبینی par danesh_fd
1گزارش بازبینی1گزارش بازبینی
1گزارش بازبینی
danesh_fd44 vues
1گزارش بازبینی par danesh_fd
1گزارش بازبینی1گزارش بازبینی
1گزارش بازبینی
danesh_fd24 vues
Behine saze site par danesh_fd
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze site
danesh_fd248 vues
Jozve c#3 mohamady par danesh_fd
Jozve c#3 mohamadyJozve c#3 mohamady
Jozve c#3 mohamady
danesh_fd221 vues
Jozve c#2 mohamady_zahedy par danesh_fd
Jozve c#2 mohamady_zahedyJozve c#2 mohamady_zahedy
Jozve c#2 mohamady_zahedy
danesh_fd242 vues
Mohamady zahedy c# par danesh_fd
Mohamady zahedy c#Mohamady zahedy c#
Mohamady zahedy c#
danesh_fd319 vues
Form esfahan weblog emtiaz par danesh_fd
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiaz
danesh_fd79 vues
دستورالعمل اجرایی par danesh_fd
دستورالعمل اجراییدستورالعمل اجرایی
دستورالعمل اجرایی
danesh_fd111 vues

Form esfahan weblog emtiaz

 • 1. ‫تعالی‬ ‫باسمه‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫متوسطه‬ ‫آموزش‬ ‫معاونت‬ ‫متوسطه‬ ‫دوره‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫وگروه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫گروه‬‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫آموزشی‬ ‫وبالگ‬،‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬‫اولویت‬ . ‫است‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫عموم‬ ‫دستیابی‬ ‫درسی‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫ساختار‬ ‫یک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مطلب‬ ‫نشر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫استقرار‬‫ساده‬ ‫زبانی‬ ‫به‬.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫وبالگ‬ ‫خوانندگان‬‫هنرآموزان‬ ‫از‬ ‫اعم‬،‫هنرجویان‬‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫عالقمندان‬ ‫و‬‫یا‬ ‫و‬ ‫مطلب‬ ‫جدیدترین‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫همواره‬ ‫ر‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫مطالب‬‫محیط‬ ‫یک‬ ‫آموزشی‬ ‫.وبالگ‬ ‫نمایند‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تمایل‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مشاهده‬ ‫ا‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫قابل‬ ‫الکترونیکی‬‫سازد‬ ‫می‬‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫مرورگر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫مندان‬ ‫عالقه‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نقطه‬‫جغرافیایی‬ ‫موقعیت‬ ‫نظر‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دستیابی‬ ‫آنان‬ ‫محتویات‬ ‫به‬.‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬‫و‬‫ها‬ ‫بالگ‬‫ی‬ ‫آموزشی‬‫سایر‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫ارزشمند‬ ‫و‬ ‫جالب‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫دارای‬‫و‬‫مولف‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫هائی‬ ‫سایت‬ ‫ویا‬ ‫ها‬ ‫بالگ‬ ‫و‬‫نماید‬ ‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫بالگ‬. ‫منابع‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫دروس‬ ‫پویای‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫آموزشی‬ ‫و‬ ‫درسی‬‫؛‬‫رشته‬ ‫مدرسین‬ ‫و‬ ‫هنرآموزان‬ ‫ناگ‬ ‫کامپیوتر‬‫زیر‬‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫وسایل‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫از‬‫سیستم‬ ‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫نوین‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬‫باشند‬ ‫می‬‫راهگشای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫محیطی‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫وبسایت‬ ‫و‬ ‫.وبالگ‬ ‫سواالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫یافتن‬ ‫در‬ ‫عالقمندان‬‫،فنی‬ ‫عمومی‬‫و‬‫تخصصی‬.‫است‬ .. ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫دروس‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫وبالگ‬‫بایست‬ ‫می‬‫صفحاتی‬‫،فیلم‬ ‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫،کتاب‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫غنی‬ ‫،نرم‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬‫افزار‬‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫چند‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬‫باشد‬‫هنرجویان‬ ‫و‬ ‫هنرآموزان‬ ‫کلیه‬ ‫اقبال‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫س‬‫ر‬‫قرار‬ ‫کشور‬ ‫اسر‬.‫بگیرد‬ ‫اهداف‬ 1-‫ایجاد‬‫کتابهای‬ ‫یادگیری‬ ‫روند‬ ‫که‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫مطالبی‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫و‬‫تسهیل‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫آموزشی‬ .‫سازد‬ 2-‫هنرجویان‬ ‫عالقمندسازی‬‫آموزان‬ ‫هنر‬ ‫و‬‫وب‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫رشته‬ 3-‫محتوای‬ ‫ایجاد‬‫آموزشی‬‫تعاملی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫تعاملی‬‫قابل‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬‫دسترس‬‫ی‬‫هنر‬‫رشته‬ ‫هنرآموزان‬ ‫و‬ ‫جویان‬ ‫کامپیوتر‬. ‫ارزشیابی‬ ‫فرم‬ ‫نمونه‬‫کامپیوتر‬ ‫دروس‬ ‫آموزشی‬ ‫وبالگ‬ ‫تحصیلی‬ ‫سال‬95-94
 • 2. ‫خصوصیات‬‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫وبالگ‬‫کاپیوتر‬ ‫رشته‬ ‫درسی‬: ‫محتوای‬ ‫دارای‬‫آموزشی‬‫با‬‫خالق‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ‫تدریس‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫و‬ ‫فنون‬‫تدریس‬ ‫در‬‫کتابهای‬‫رشته‬ :‫کامپیوتر(مانند‬‫سازی‬ ‫برنامه‬،‫سخت‬‫افزار‬‫نرم‬ ‫های‬ ‫عامل،بسته‬ ‫،سیستم‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫،شبکه‬ ‫افزاری‬‫و‬)...... ‫فرم‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫استانی‬ ‫های‬ ‫فراخوان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫وبالگ‬ ‫دقیق‬ ‫ارزشیابی‬ ‫جهت‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫گروه‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫زیر‬
 • 3. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫گروه‬‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫کامپیوتر‬ ‫رشته‬ ‫آموزشی‬ ‫وبالگ‬ ‫فراخوان‬ ‫ارزیابی‬ ‫فرم‬ :‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬:‫پرسنلی‬ ‫کد‬:‫منطقه/ناحیه‬ :‫تحصیلی‬ ‫رشته‬ ‫و‬ ‫مدرک‬:‫خدمت‬ ‫محل‬ ‫هنرستان‬:‫تماس‬ ‫شماره‬ :‫الکترونیکی‬ ‫پست‬:‫وبالگ‬ ‫آدرس‬‫با‬ ‫مرتبط‬‫کتاب‬‫درسی‬: ‫داور‬ ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬::‫ارزیابی‬ ‫تاریخ‬ ‫ردیف‬‫موضوع‬‫ارزیابی‬ ‫مورد‬‫امتیاز‬ ‫حداکثر‬ ‫عالی‬‫خوب‬‫متوسط‬‫ضعیف‬‫بدون‬ ‫امتیاز‬ 1‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫بودن‬ ‫صحیح‬12 2‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫بروزبودن‬8 3‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫کیفیت‬8 4‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫برگرفتن‬ ‫در‬‫درسی‬‫کامل‬12 5‫ساالنه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫درس‬ ‫طرح‬8 6‫ها‬ ‫تمرین‬‫حل‬ ‫راه‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫نمونه‬ ‫مسائل‬ ‫و‬8 7‫مناسب‬ ‫آزمون‬ ‫بانک‬8 8‫ومقاله‬ ‫ترجمه‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬8 9‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫منابع‬ ‫نام‬ ‫ذکر‬4 10‫مرتبط‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬4 11‫وبالگ‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫نام‬4 12‫آسان‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫وساختار‬ ‫نظم‬ ‫محتوی‬ ‫به‬ 4 13‫محتوی‬ ‫ارایه‬ ‫در‬ ‫نگارش‬ ‫قوانین‬ ‫رعایت‬ ‫آموزشی‬ 4 14‫مناسب‬ ‫لوگوی‬4 15‫فنی(داشتن‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫وبالگ‬ ‫کیفیت‬ ‫در‬ ‫دسترسی‬ ،‫ما‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ، ‫نظرخواهی‬ )‫وسابقه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ 4 -‫کل‬ ‫امتیاز‬100