Introduktion om entreprenörskap

D
Daniel NordströmEkonomi och juridiklärare à Sotenäs kommun
Entreprenörskap
En praktisk handbok om
entreprenörskapets olika delar.
Ämnets syfte
•

Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i metoder
för att driva projekt, dvs.hur man sätter igång, utformar och genomför målinriktade processer.

•

Den ska också leda till att eleverna utvecklar förståelse av entreprenörskapets betydelse för
samhällsutvecklingen.

•

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar tilltro till sina personliga resurser samt
stimulera deras kreativitet och lust att anta utmaningar och ta ansvar för att omsätta idéer i
praktisk verksamhet.

•

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor samarbetar,
kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål inom ett sammanhang.

•

I samband med arbetsprocessen ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att
arbeta målinriktat, lösa problem, ta eget ansvar och samarbeta med andra.

•

Eleverna ska även ges möjlighet att reflektera över sina erfarenheter för att dra lärdom av dem.
Ämnesplanens innehåll
Centralt innehåll

Aktiviteter i Entreprenörskap – en praktisk
handbok

Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar,
förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom
projektets verksamhetsområde.

• Kreativitet – släpp loss dina tankar
• Idéfabriken
• Idéverkstaden Post-it-orama

Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar
mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar,
genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I
samband med det behandlas hur man identifierar,
skapar och samverkar i nätverk.

• Undersök ett projekt
• Planera projektet

Grundläggande mötesteknik och dokumentation.

• Undersök ett projekt
• Planera projektet

Ledarskap och grupprocesser. I samband
med det behandlas problemlösning.

• Vem är du i projektet?
• Konfliktlösning i grupp
• Ett kaotiskt möte

Presentationsteknik anpassad till syfte,
mottagare och situation.

• Att presentera sina idéer
Vad handlar entreprenörskap om? s. 3
•

Vad tänker du på när du hör ordet entreprenör/entreprenörskap?

•

Går det att göra en lista på positiva/negativa saker som faller inom
begreppet?

•

Hur är en typisk entreprenör, enligt dig?

•

Handlar entreprenörskap bara om att tjäna pengar och göra affärer?

•

Varför tror du att det talas så mycket om entreprenörskap i medierna i dag?

Koppling till GY 11 – Entreprenörskap
Ämnets syfte: Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden
som är relevanta för elevernas utbildning
Centralt innehåll: Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och
samhällen.
Intraprenörskap – entreprenör på arbetsplatsen
Definition av en intraprenör
”En person som verkar som förnyare av affärsverksamheten inom ett större företag eller av en
offentlig förvaltning. En del intraprenörer stannar inom den stora organisationen som ledare för
affärsutvecklingsprojekt, andra ”avknoppas” och startar egna företag, ofta med den tidigare
arbetsgivaren som kund.”
Läs någon av artiklarna
www.entreprenor24.se/nyheter/27621-ar-du-intraprenoren-pa-jobbet/
www.internetworld.idg.se/2.1006/1.191465/intraprenoren--den-bortglomda-hjalten
www.socialinnovation.se/sv/social-intraprenor-hojer-aldres-livskvalite/

Diskutera följande frågeställningar
•Vilken är den största skillnaden mellan en intraprenör och en entreprenör?
•Vad krävs i en organisation eller ett företag för att uppmuntra och bidra till att utveckla intraprenörer?
•Varför tror du att begreppet intraprenör inte är lika känt och omskrivet som entreprenör?
Socialt entreprenörskap s. 6
”Socialt entreprenörskap är entreprenörer med innovativa lösningar på samhällsproblem baserade
på affärsmässiga metoder. Sociala entreprenörer finns i alla sektorer i samhället precis som andra
entreprenörer och de strävar precis som andra företag efter att vara vinstdrivande, men en vanlig
skillnad är att vinsten oftast återinvesteras i det sociala företaget och i samhället istället för att
delas ut som vinst till aktieägarna.”
Källa Wikipedia
•

www.fairenterprise.net

•

Bjorn Söderberg - Realizing your dreams - 3 minutes of inspiration

•

Björn Söderberg - hur socialt ansvar är lönsamt.
Praktiks entreprenörskaps arbete
1. DINA IDÉER OCH DITT ENGAGEMANG
2. ATT ARBETA MED ANDRA

3. STÖD ATT FÖRVERKLIGA PROJEKT
Anit Jantelagen s. 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Du ska tro att du är något.
Du ska tro att du är lika god som alla andra och alla andra lika goda som du.
Du ska tro att du är lika klok som andra, ibland klokare.
Du ska veta att du är lika bra som andra. Om du vet att du gör ditt bästa kan du uppskatta dem som är bättre.
bland vet du mer än andra.
Du är inte förmer än andra, men du är enastående precis som alla andra.
Du duger till mycket.
Skratta åt dig själv och din värld, det gör dig fri.
Du ska tro att många bryr sig om dig.
Du ska tro att du kan lära andra en hel del, och lära dig av dem.

Motvikt mot den mer kända jantelagen
1. Vilka erfarenheter kan kopplas till Anitijantelagen?
2. Vilka funderingar har vi som kan kopplas till Jantealgen?
3. Välj ut en händelse och gör en kort beskrivning av den
4. Diskutera och jämför med varandras erfarenheter?
5. Vilka tankar har ni kring budskapet i Antijantelagen
1. DINA IDÉER OCH DITT ENGAGEMANG s. 10
Syftet
• Kreativitet – släpp loss dina tankar
• Träna och utveckla din kreativitet
• Utmana elevernas förutfattade meningar om kreativitet
• Diskussion kring hur mentala spärrar hindrar oss att vara kreativa.
Problemstafetten (skrivstafett)
– Skriv ner ett PROBLEM
– Skriv ner en LÖSNING
– Skriv ner en MÖJLIGHET
– Skriv ner vad som var bra, mindre bra
– Gör en bedömning, vad var bra mindre bra?
CIRKLARNA s. 11
Rita så många olika saker du kan på 3 minuter
• Släpp loss din kreativitet och låt idéerna flöda fritt.
• Tänk inte så mycket, rita det som dyker upp i huvudet.
• Målet är att göra så många bilder som möjligt!
• Släpp spärrarna. Klara, färdiga, gå.

Diskutera efteråt
•Vad har du hittat för olika motiv och lösningar
•Hur tänkte du när du började?
•Vad var det som hindrade dig när du började rita?

Koppling till GY 11 – Entreprenörskap
Ämnets syfte: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar tilltro till sina personliga resurser samt stimulera deras
kreativitet och lust att anta utmaningar och ta ansvar för att omsätta idéer i praktisk verksamhet.
Centralt innehåll: Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom
projektets verksamhetsområde.
TÄNK UTANFÖR LÅDAN s. 11
Skriv ner minst tio nya användningsområden för de här sakerna.

• SUGRÖR
• PINGSBOLL
• TÄNDSTICKOR
• MJÖLKPAKET
Kreativ promenad s. 12
Hitta lösningar på vardagsproblem
• 5 problem som du stötte på
• Idéer till nya användningsområden
Såhär skulle jag vilja att det såg ut?
• Skriv ner saker som du inte gillar, saker som du skulle vilja utveckla, förändra och förbättra.
• Skriv ner hur du skulle vilja att det såg ut istället
• Gör en lista med tänkbara hinder. Skriv ner saker som kan hindra att en förändring sker.
• Gör en lista på möjligheter. Skriv ner så många sakar som möjligt som skulle kunna skap den
förändring som du vill.
• Arbeta vidare tillsammans med andra genom att diskutera, jämföra och utveckla varandras
listor. Testa ett Post-it-orama, se sid 16
Idéfabriken s. 14–15
Syfte
•
Träna på att samarbeta och att tänka nytt
•
Generera idéer och träna sin kreativitet
•
Utmana och utveckla sitt sätt att tänka och se på möjligheter
Diskutera efter spelet
•Hur fungerade spelet?
•Var det några områden som var svårare än andra att komma på idéer inom? Ge några exempel.
•Vilka inriktningar var lätta att komma på idéer kring? Vilka var svåra?
•Vad är det som skiljer en bra idé från en mindre bra idé? Ge några exempel.
•Vem eller vad är det egentligen som avgör vilka idéer som är bättre än andra?
•Vad kan du göra för att bli bättre på att ta tillvara på din förmåga att kläcka och utveckla idéer?

Koppling till GY 11 – Entreprenörskap
Ämnets syfte: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar tilltro till sina personliga resurser samt stimulera
deras kreativitet och lust att anta utmaningar och ta ansvar för att omsätta idéer i praktisk verksamhet.
Centralt innehåll: Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger
idéer inom projektets verksamhetsområde.
Idéverkstaden Post-it-orama 16–17
Syfte
•
Metod för att vidareutveckla idéer och kreativiteten i en projektgrupp.
•
Arbeta med en konkret metod för att sortera och strukturera idéarbetet i en grupp.
•
Förbättra elevers och projektgruppens idéutvecklingsprocess
Post-it-orama
Effektivt sätt att utveckla, sortera och diskutera idéer och förslag i en projektgrupp.
•
Enkelt sätt att konkretisera och synliggöra projektdeltagarnas olika tankar och idéer.
•
Början av ett projekt när det är viktigt att diskutera, argumentera och sortera bland idéer och förslag. Metoden
•
Kan även användas då en projektgrupp har kört fast och behöver komma vidare genom att söka nya väga på
problem man har fastnat i
Frågor att diskutera
•Vad var svårast med den här aktiviteten?
•På vilket sätt sorterade gruppen de olika lapparna?
•Kom det upp några nya idéer och förslag som ni inte hade tänkt er innan?
•Vilka fördelar finns det med att använda post-it-lappar för att arbeta med och utveckla idéer?
•Hur kan ni arbeta vidare med de idéer och förslag som kommit fram i aktiviteten? Ge några konkreta förslag.
Koppling till GY 11 – Entreprenörskap
Ämnets syfte: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar tilltro till sina personliga resurser samt stimulera deras
kreativitet och lust att anta utmaningar och ta ansvar för att omsätta idéer i praktisk verksamhet.
Centralt innehåll: Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom
projektets verksamhetsområde.
Att presentera sina idéer s. 18–20
Syfte
•
•
•

Identifiera och diskutera förutsättningarna för en bra presentation.
Tips och förslag för att utveckla och förbättra enskilda presentationer och presentationer i grupp
Utvecklar eleverna sin förmåga att presentera en projektidé eller ett projekt.
Frågar att fundera över
•Vad ska man tänka på för att en presentation ska bli bra? Gör en lista på saker som är viktigast för att
lyckas med en presentation.
•Vad ska man undvika? Gör en lista på saker som man ska undvika när man gör en presentation.
•Många människor blir nervösa och osäkra när det ska prata inför många människor. Vad kan det bero på?
•Vad kan man göra för att bli säkrare och tryggare som talare? Ge några exempel.
•Vad finns det för alternativ till att använda PowerPoint när man ska presentera något? Tänk kreativt.

Koppling till GY 11 – Entreprenörskap
Ämnets syfte: Med utgångspunkt i elevernas idéer och arbetsprocess ska undervisningen bidra till att
eleverna utvecklar både teoretiska och praktiska kunskaper.
Centralt innehåll: Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation.
ATT ARBETA MED ANDRA s. 24
Gruppens välmående – rundor
Syfte
•
Stärka tryggheten och välbefinnandet i gruppen
•
Synliggörs de processer som styr arbetet i en grupp
•
Bidrar till ett bättre mötesklimat och att mötesdeltagare blir bättre på

Frågor att diskutera
1. Vad är ett bra mötesklimat? Ge exempel på sådant som bidrar till att mötesdeltagare känner sig
trygga och vågar göra sin röst hörd i ett möte.
2. Ge exempel på sådant som skapar ett osäkert och otryggt mötesklimat. Vad kan en enskild
mötesdeltagare göra för att bidra till ett bättre mötesklimat? Vad kan gruppen tillsammans bidra med?
3. På vilket sätt är rundor ett sätt att skapa mer trygghet och bättre stämning på ett möte?
4. Vad krävs för att ett möte ska vara både effektivt och tryggt för alla mötesdeltagare? att uttrycka sig i
gruppen.

Koppling till GY 11 – Entreprenörskap
Ämnets syfte: Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor samarbetar, kommunicerar och löser
problem för att nå bestämda mål inom ett sammanhang.
Centralt innehåll: Grundläggande mötesteknik och dokumentation
Möten och diskussioner – hur gör man s. 25
Syften
•
Bli bättre på att hålla möten och genomföra konstruktiva diskussioner.
•
Träna på att ta ansvar för att skapa ett gott diskussionsklimat.

Frågor att diskutera
•Varför är det viktigt att ha tydliga regler för ett möte?
•Vilka är de största hindren för ett bra mötesklimat?
•Ge exempel saker som leder till att ett möte eller en diskussion urartar i tjafs och dålig stämning.
•Vad kan gruppen göra för att förhindra att ett möte urartar?
•Vad kan en enskild gruppdeltagare göra för att bidra till ett bra mötesklimat?

Koppling till GY 11 – Entreprenörskap
Ämnets syfte: Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor samarbetar,
kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål inom ett sammanhang.
Centralt innehåll: Grundläggande mötesteknik och dokumentation.
Vem är du i projektet? 28–30
Syfte
• Identifiera olika roller i projektgruppen.
• Diskutera olika roller i gruppen och hur dessa påverkar arbetsklimatet i en grupp.
• Skapa ett öppet och konstruktivt klimat i gruppen.

Frågor att diskutera
•På vilket sätt kan en diskussion om olika roller förbättra arbetsklimatet i en grupp?
•Vad kan det finnas för problem med att sortera upp gruppdeltagare i olika roller?
•Finns det andra typer av roller i en grupp? Vilka är de? På vilket sätt kan de påverka
arbetet i en grupp?

Koppling till GY 11 – Entreprenörskap
Ämnets syfte: Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor samarbetar,
kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål inom ett sammanhang.
Centralt innehåll: Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
Konfliktlösning i grupp s. 31–33
Syfte
• Bli bättre på att handskas och lösa konflikter i en grupp.
• Använda konkreta metoder för att identifiera, diskutera och lösa konflikter i en
projektgrupp.
•Frågor att diskutera
•Ge exempel på någon konflikt som du upplevt i en grupp.
•När är det vanligast att konflikter uppstår i en grupp? I början av ett samarbete? När man
ska ta viktiga beslut?
•Varför är det är bra att tidigt prata om konflikter i en grupp.
•Vilket av de beskrivna dilemmatexterna är a) allvarligast? b) svårast att lösa? c) vanligast?
•Konflikter uppstår för eller senare i de allra flesta projektgrupper;
•a) vad kan gruppen göra tillsammans för att minska den risken,
•b) vad kan en enskild gruppdeltagare göra?

Koppling till GY 11 – Entreprenörskap
Ämnets syfte: Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor samarbetar,
kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål inom ett sammanhang.
Centralt innehåll: Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
Kaotiskt möte s. 34–35
Syfte
• Testa olika roller och scenarion som leder till ett misslyckat möte.
• Sätta fokus på de processer som påverkar och styr en mötessituation.
• Synliggörs betydelsen av ett bra mötesklimat
• Ha roligt och spela olika roller tillsammans med andra.
Frågor att diskutera
•Vilket var svårast, att få fram sin åsikt eller att visa sin egenskap?
•På vilket sätt kan den här typen av rollspel vara bra för att diskutera mötesteknik?
•Finns det någon av ”egenskaperna” i spelet som är mer vanlig än andra? Vilken? På vilket
sätt kan den egenskapen gynna eller skapa problem under ett möte?

Koppling till GY 11 – Entreprenörskap
Ämnets syfte: I samband med arbetsprocessen ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att
arbeta målinriktat, lösa problem, ta eget ansvar och samarbeta med andra. Eleverna ska även ges möjlighet att
reflektera över sina erfarenheter för att dra lärdom av dem.
Centralt innehåll: Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
3. STÖD ATT FÖRVERKLIGA PROJEKT s. 40
Syfte
•
Att söka efter och undersöka intressanta projekt.
•
Att orientera sig i olika typer av projekt.
•
Att få en uppfattning om hur ett verkligt projekt kan se ut.
•
Att få inspiration och drivkraft att själv sätta igång med eget projekt.
Projektgenmförande
•
SWOT-analys
•
Projektplan
•
Aktivitetsplan
•
Utvärdering av projekt

Koppling till GY 11 – Entreprenörskap
Ämnets syfte: Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i metoder för
att driva projekt, dvs. hur man sätter igång, utformar och genomför målinriktade processer.
Centralt innehåll: Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar
ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar,
skapar och samverkar i nätverk.
Planera projektets . 41–45
Syfte
•
Att ge en översiktlig bild över hur ett projekt kan planeras från start till mål.
•
Att ge konkreta tips och förslag som kan användas i arbetsprocessen.
•
Att tydliggöra betydelsen av planering och organisation för att lyckas i ett projekt.

Frågor att diskutera
•Vad är viktigt att tänka på när man ska formulera mål för ett projekt?
•Varför är planeringen så viktigt för att ett projekt ska bli framgångsrikt?
•Hur organiserar ni ert projekt? Hur tänker ni när det handlar om att dela upp arbetsuppgifter inom gruppen?
•Varför är det viktigt att tydligt utse vem som ansvarar för vad under ett projekt? Hur kan man göra för att få alla gruppmedlemmar
•att verkligen ta ansvar för sin uppgift? Diskutera i gruppen och ta fram gemensamma riktlinjer som gäller för er.
•Att skapa ett nätverk kring projektet är viktigt för att få hjälp och stöd att driva projektet. Vilka skulle kunna ingå nätverket
•till ert projekt? Vad kan ni göra för att skapa och upprätthålla ett bra nätverk till projektet?
•Varför är det viktigt att utvärdera projektet? Vilka lärdomar tar ni med er från projektet?

Koppling till GY 11 – Entreprenörskap
Ämnets syfte: Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i metoder för att driva
projekt, dvs. hur man sätter igång, utformar och genomför målinriktade processer.
Centralt innehåll: Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar,
genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar
i nätverk.
1 sur 22

Recommandé

Människokroppen del 1 par
Människokroppen del 1Människokroppen del 1
Människokroppen del 1Marie Södergren
1.9K vues17 diapositives
Ekologi Ludvig par
Ekologi LudvigEkologi Ludvig
Ekologi LudvigBjörknässkolan, Nacka kommun
2.1K vues24 diapositives
Människokroppen del 2 muskler par
Människokroppen del 2 musklerMänniskokroppen del 2 muskler
Människokroppen del 2 musklerMarie Södergren
2.3K vues15 diapositives
Skelettet. par
Skelettet. Skelettet.
Skelettet. Veronika Högnelid
2K vues11 diapositives
Motivação par
MotivaçãoMotivação
MotivaçãoNew Marketing
4.8K vues29 diapositives
O que são mindsets par
O que são mindsetsO que são mindsets
O que são mindsetsEdsonNardi1
242 vues16 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Cellandning förbränning par
Cellandning  förbränningCellandning  förbränning
Cellandning förbränningJoakim Lindblom
64.2K vues10 diapositives
Lena Koinberg | FBK Fysik: Atomen par
Lena Koinberg | FBK Fysik: AtomenLena Koinberg | FBK Fysik: Atomen
Lena Koinberg | FBK Fysik: AtomenLena Koinberg
1.9K vues10 diapositives
Värme par
VärmeVärme
VärmeMalin Åhrby
4K vues13 diapositives
Blandning åk 7 ppt kemi.ppt13 par
Blandning åk 7 ppt kemi.ppt13Blandning åk 7 ppt kemi.ppt13
Blandning åk 7 ppt kemi.ppt13gulzay
7.9K vues23 diapositives
Lena Koinberg | Kemi: Livets kemi del 1 par
Lena Koinberg | Kemi: Livets kemi del 1Lena Koinberg | Kemi: Livets kemi del 1
Lena Koinberg | Kemi: Livets kemi del 1Lena Koinberg
6.8K vues17 diapositives
Lena Koinberg | Biologi NP repetition: Sammanfattning åk 9 par
Lena Koinberg | Biologi NP repetition: Sammanfattning åk 9Lena Koinberg | Biologi NP repetition: Sammanfattning åk 9
Lena Koinberg | Biologi NP repetition: Sammanfattning åk 9Lena Koinberg
34.4K vues47 diapositives

Tendances(20)

Lena Koinberg | FBK Fysik: Atomen par Lena Koinberg
Lena Koinberg | FBK Fysik: AtomenLena Koinberg | FBK Fysik: Atomen
Lena Koinberg | FBK Fysik: Atomen
Lena Koinberg1.9K vues
Blandning åk 7 ppt kemi.ppt13 par gulzay
Blandning åk 7 ppt kemi.ppt13Blandning åk 7 ppt kemi.ppt13
Blandning åk 7 ppt kemi.ppt13
gulzay7.9K vues
Lena Koinberg | Kemi: Livets kemi del 1 par Lena Koinberg
Lena Koinberg | Kemi: Livets kemi del 1Lena Koinberg | Kemi: Livets kemi del 1
Lena Koinberg | Kemi: Livets kemi del 1
Lena Koinberg6.8K vues
Lena Koinberg | Biologi NP repetition: Sammanfattning åk 9 par Lena Koinberg
Lena Koinberg | Biologi NP repetition: Sammanfattning åk 9Lena Koinberg | Biologi NP repetition: Sammanfattning åk 9
Lena Koinberg | Biologi NP repetition: Sammanfattning åk 9
Lena Koinberg34.4K vues
Lena Koinberg | Biologi NP repetition: Sammanfattning åk 8 par Lena Koinberg
Lena Koinberg | Biologi NP repetition: Sammanfattning åk 8Lena Koinberg | Biologi NP repetition: Sammanfattning åk 8
Lena Koinberg | Biologi NP repetition: Sammanfattning åk 8
Lena Koinberg15.5K vues
Levande par petsve62
LevandeLevande
Levande
petsve621.8K vues
Lena Koinberg | Biologi: Människan del 2 par Lena Koinberg
Lena Koinberg | Biologi: Människan del 2Lena Koinberg | Biologi: Människan del 2
Lena Koinberg | Biologi: Människan del 2
Lena Koinberg5.6K vues
Lena Koinberg | Kemi: Atomer, joner och reaktioner del 2 par Lena Koinberg
Lena Koinberg | Kemi: Atomer, joner och reaktioner del 2Lena Koinberg | Kemi: Atomer, joner och reaktioner del 2
Lena Koinberg | Kemi: Atomer, joner och reaktioner del 2
Lena Koinberg4.8K vues
Sammanfattning ekologi par davidloving
Sammanfattning ekologiSammanfattning ekologi
Sammanfattning ekologi
davidloving11.8K vues
Hjärnan och nervsystemet par davidloving
Hjärnan och nervsystemetHjärnan och nervsystemet
Hjärnan och nervsystemet
davidloving24.7K vues
Trabalho em Equipe - Somos um time... e juntos somos mais fortes!!! par Julio Pascoal
Trabalho em Equipe - Somos um time... e juntos somos mais fortes!!!Trabalho em Equipe - Somos um time... e juntos somos mais fortes!!!
Trabalho em Equipe - Somos um time... e juntos somos mais fortes!!!
Julio Pascoal5.6K vues
Kemins grunder par Tina Riwik
Kemins grunderKemins grunder
Kemins grunder
Tina Riwik1.4K vues

Similaire à Introduktion om entreprenörskap

Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag par
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragInspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragBusiness Arena Oy
774 vues39 diapositives
Ccic module 7 par
Ccic module 7Ccic module 7
Ccic module 7caniceconsulting
128 vues83 diapositives
Dokumentation från Karlstad - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer par
Dokumentation från Karlstad - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationerDokumentation från Karlstad - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer
Dokumentation från Karlstad - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationerKUB-projektet
387 vues11 diapositives
Utbildning 27.3. par
Utbildning 27.3.Utbildning 27.3.
Utbildning 27.3.Tuulikki Juusela
442 vues25 diapositives
Kreativitet ReklambyråSkolan par
Kreativitet ReklambyråSkolanKreativitet ReklambyråSkolan
Kreativitet ReklambyråSkolanOla Janson
777 vues17 diapositives
Dokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer par
Dokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationerDokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer
Dokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationerKUB-projektet
407 vues11 diapositives

Similaire à Introduktion om entreprenörskap(20)

Dokumentation från Karlstad - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer par KUB-projektet
Dokumentation från Karlstad - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationerDokumentation från Karlstad - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer
Dokumentation från Karlstad - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer
KUB-projektet387 vues
Kreativitet ReklambyråSkolan par Ola Janson
Kreativitet ReklambyråSkolanKreativitet ReklambyråSkolan
Kreativitet ReklambyråSkolan
Ola Janson777 vues
Dokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer par KUB-projektet
Dokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationerDokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer
Dokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer
KUB-projektet407 vues
Personlig utveckling - MMForum 17.10 2012 par soren-knudsen.dk
Personlig utveckling - MMForum 17.10 2012Personlig utveckling - MMForum 17.10 2012
Personlig utveckling - MMForum 17.10 2012
soren-knudsen.dk345 vues
Personal Knowledge Management - GeekGirlMeetup session 2010 par Gisela Bäcklander
Personal Knowledge Management - GeekGirlMeetup session 2010Personal Knowledge Management - GeekGirlMeetup session 2010
Personal Knowledge Management - GeekGirlMeetup session 2010
Hur vet jag att jag är på rätt par KUB-projektet
Hur vet jag att jag är på rättHur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rätt
KUB-projektet406 vues
Personligt varumärke, Svensk Bensinhandel, Mongara, Gran Canaria 2012 par Mongara AB
Personligt varumärke, Svensk Bensinhandel, Mongara, Gran Canaria 2012Personligt varumärke, Svensk Bensinhandel, Mongara, Gran Canaria 2012
Personligt varumärke, Svensk Bensinhandel, Mongara, Gran Canaria 2012
Mongara AB484 vues
C:\users\masan\desktop\omvandla förändringstryck till rörelseenergi! par Martin Sande
C:\users\masan\desktop\omvandla förändringstryck till rörelseenergi!C:\users\masan\desktop\omvandla förändringstryck till rörelseenergi!
C:\users\masan\desktop\omvandla förändringstryck till rörelseenergi!
Martin Sande438 vues
Webinar 191023 learnability final par Johan Skoglöf
Webinar 191023  learnability finalWebinar 191023  learnability final
Webinar 191023 learnability final
Johan Skoglöf347 vues
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion par Leventa AB
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB26 vues
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion par Leventa AB
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB33 vues
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion par Leventa AB
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB29 vues
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion par Leventa AB
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB22 vues
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion par Leventa AB
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB31 vues

Introduktion om entreprenörskap

 • 1. Entreprenörskap En praktisk handbok om entreprenörskapets olika delar.
 • 2. Ämnets syfte • Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i metoder för att driva projekt, dvs.hur man sätter igång, utformar och genomför målinriktade processer. • Den ska också leda till att eleverna utvecklar förståelse av entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen. • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar tilltro till sina personliga resurser samt stimulera deras kreativitet och lust att anta utmaningar och ta ansvar för att omsätta idéer i praktisk verksamhet. • Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor samarbetar, kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål inom ett sammanhang. • I samband med arbetsprocessen ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta målinriktat, lösa problem, ta eget ansvar och samarbeta med andra. • Eleverna ska även ges möjlighet att reflektera över sina erfarenheter för att dra lärdom av dem.
 • 3. Ämnesplanens innehåll Centralt innehåll Aktiviteter i Entreprenörskap – en praktisk handbok Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. • Kreativitet – släpp loss dina tankar • Idéfabriken • Idéverkstaden Post-it-orama Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk. • Undersök ett projekt • Planera projektet Grundläggande mötesteknik och dokumentation. • Undersök ett projekt • Planera projektet Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning. • Vem är du i projektet? • Konfliktlösning i grupp • Ett kaotiskt möte Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation. • Att presentera sina idéer
 • 4. Vad handlar entreprenörskap om? s. 3 • Vad tänker du på när du hör ordet entreprenör/entreprenörskap? • Går det att göra en lista på positiva/negativa saker som faller inom begreppet? • Hur är en typisk entreprenör, enligt dig? • Handlar entreprenörskap bara om att tjäna pengar och göra affärer? • Varför tror du att det talas så mycket om entreprenörskap i medierna i dag? Koppling till GY 11 – Entreprenörskap Ämnets syfte: Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning Centralt innehåll: Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen.
 • 5. Intraprenörskap – entreprenör på arbetsplatsen Definition av en intraprenör ”En person som verkar som förnyare av affärsverksamheten inom ett större företag eller av en offentlig förvaltning. En del intraprenörer stannar inom den stora organisationen som ledare för affärsutvecklingsprojekt, andra ”avknoppas” och startar egna företag, ofta med den tidigare arbetsgivaren som kund.” Läs någon av artiklarna www.entreprenor24.se/nyheter/27621-ar-du-intraprenoren-pa-jobbet/ www.internetworld.idg.se/2.1006/1.191465/intraprenoren--den-bortglomda-hjalten www.socialinnovation.se/sv/social-intraprenor-hojer-aldres-livskvalite/ Diskutera följande frågeställningar •Vilken är den största skillnaden mellan en intraprenör och en entreprenör? •Vad krävs i en organisation eller ett företag för att uppmuntra och bidra till att utveckla intraprenörer? •Varför tror du att begreppet intraprenör inte är lika känt och omskrivet som entreprenör?
 • 6. Socialt entreprenörskap s. 6 ”Socialt entreprenörskap är entreprenörer med innovativa lösningar på samhällsproblem baserade på affärsmässiga metoder. Sociala entreprenörer finns i alla sektorer i samhället precis som andra entreprenörer och de strävar precis som andra företag efter att vara vinstdrivande, men en vanlig skillnad är att vinsten oftast återinvesteras i det sociala företaget och i samhället istället för att delas ut som vinst till aktieägarna.” Källa Wikipedia • www.fairenterprise.net • Bjorn Söderberg - Realizing your dreams - 3 minutes of inspiration • Björn Söderberg - hur socialt ansvar är lönsamt.
 • 7. Praktiks entreprenörskaps arbete 1. DINA IDÉER OCH DITT ENGAGEMANG 2. ATT ARBETA MED ANDRA 3. STÖD ATT FÖRVERKLIGA PROJEKT
 • 8. Anit Jantelagen s. 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Du ska tro att du är något. Du ska tro att du är lika god som alla andra och alla andra lika goda som du. Du ska tro att du är lika klok som andra, ibland klokare. Du ska veta att du är lika bra som andra. Om du vet att du gör ditt bästa kan du uppskatta dem som är bättre. bland vet du mer än andra. Du är inte förmer än andra, men du är enastående precis som alla andra. Du duger till mycket. Skratta åt dig själv och din värld, det gör dig fri. Du ska tro att många bryr sig om dig. Du ska tro att du kan lära andra en hel del, och lära dig av dem. Motvikt mot den mer kända jantelagen 1. Vilka erfarenheter kan kopplas till Anitijantelagen? 2. Vilka funderingar har vi som kan kopplas till Jantealgen? 3. Välj ut en händelse och gör en kort beskrivning av den 4. Diskutera och jämför med varandras erfarenheter? 5. Vilka tankar har ni kring budskapet i Antijantelagen
 • 9. 1. DINA IDÉER OCH DITT ENGAGEMANG s. 10 Syftet • Kreativitet – släpp loss dina tankar • Träna och utveckla din kreativitet • Utmana elevernas förutfattade meningar om kreativitet • Diskussion kring hur mentala spärrar hindrar oss att vara kreativa. Problemstafetten (skrivstafett) – Skriv ner ett PROBLEM – Skriv ner en LÖSNING – Skriv ner en MÖJLIGHET – Skriv ner vad som var bra, mindre bra – Gör en bedömning, vad var bra mindre bra?
 • 10. CIRKLARNA s. 11 Rita så många olika saker du kan på 3 minuter • Släpp loss din kreativitet och låt idéerna flöda fritt. • Tänk inte så mycket, rita det som dyker upp i huvudet. • Målet är att göra så många bilder som möjligt! • Släpp spärrarna. Klara, färdiga, gå. Diskutera efteråt •Vad har du hittat för olika motiv och lösningar •Hur tänkte du när du började? •Vad var det som hindrade dig när du började rita? Koppling till GY 11 – Entreprenörskap Ämnets syfte: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar tilltro till sina personliga resurser samt stimulera deras kreativitet och lust att anta utmaningar och ta ansvar för att omsätta idéer i praktisk verksamhet. Centralt innehåll: Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde.
 • 11. TÄNK UTANFÖR LÅDAN s. 11 Skriv ner minst tio nya användningsområden för de här sakerna. • SUGRÖR • PINGSBOLL • TÄNDSTICKOR • MJÖLKPAKET
 • 12. Kreativ promenad s. 12 Hitta lösningar på vardagsproblem • 5 problem som du stötte på • Idéer till nya användningsområden Såhär skulle jag vilja att det såg ut? • Skriv ner saker som du inte gillar, saker som du skulle vilja utveckla, förändra och förbättra. • Skriv ner hur du skulle vilja att det såg ut istället • Gör en lista med tänkbara hinder. Skriv ner saker som kan hindra att en förändring sker. • Gör en lista på möjligheter. Skriv ner så många sakar som möjligt som skulle kunna skap den förändring som du vill. • Arbeta vidare tillsammans med andra genom att diskutera, jämföra och utveckla varandras listor. Testa ett Post-it-orama, se sid 16
 • 13. Idéfabriken s. 14–15 Syfte • Träna på att samarbeta och att tänka nytt • Generera idéer och träna sin kreativitet • Utmana och utveckla sitt sätt att tänka och se på möjligheter Diskutera efter spelet •Hur fungerade spelet? •Var det några områden som var svårare än andra att komma på idéer inom? Ge några exempel. •Vilka inriktningar var lätta att komma på idéer kring? Vilka var svåra? •Vad är det som skiljer en bra idé från en mindre bra idé? Ge några exempel. •Vem eller vad är det egentligen som avgör vilka idéer som är bättre än andra? •Vad kan du göra för att bli bättre på att ta tillvara på din förmåga att kläcka och utveckla idéer? Koppling till GY 11 – Entreprenörskap Ämnets syfte: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar tilltro till sina personliga resurser samt stimulera deras kreativitet och lust att anta utmaningar och ta ansvar för att omsätta idéer i praktisk verksamhet. Centralt innehåll: Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde.
 • 14. Idéverkstaden Post-it-orama 16–17 Syfte • Metod för att vidareutveckla idéer och kreativiteten i en projektgrupp. • Arbeta med en konkret metod för att sortera och strukturera idéarbetet i en grupp. • Förbättra elevers och projektgruppens idéutvecklingsprocess Post-it-orama Effektivt sätt att utveckla, sortera och diskutera idéer och förslag i en projektgrupp. • Enkelt sätt att konkretisera och synliggöra projektdeltagarnas olika tankar och idéer. • Början av ett projekt när det är viktigt att diskutera, argumentera och sortera bland idéer och förslag. Metoden • Kan även användas då en projektgrupp har kört fast och behöver komma vidare genom att söka nya väga på problem man har fastnat i Frågor att diskutera •Vad var svårast med den här aktiviteten? •På vilket sätt sorterade gruppen de olika lapparna? •Kom det upp några nya idéer och förslag som ni inte hade tänkt er innan? •Vilka fördelar finns det med att använda post-it-lappar för att arbeta med och utveckla idéer? •Hur kan ni arbeta vidare med de idéer och förslag som kommit fram i aktiviteten? Ge några konkreta förslag. Koppling till GY 11 – Entreprenörskap Ämnets syfte: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar tilltro till sina personliga resurser samt stimulera deras kreativitet och lust att anta utmaningar och ta ansvar för att omsätta idéer i praktisk verksamhet. Centralt innehåll: Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde.
 • 15. Att presentera sina idéer s. 18–20 Syfte • • • Identifiera och diskutera förutsättningarna för en bra presentation. Tips och förslag för att utveckla och förbättra enskilda presentationer och presentationer i grupp Utvecklar eleverna sin förmåga att presentera en projektidé eller ett projekt. Frågar att fundera över •Vad ska man tänka på för att en presentation ska bli bra? Gör en lista på saker som är viktigast för att lyckas med en presentation. •Vad ska man undvika? Gör en lista på saker som man ska undvika när man gör en presentation. •Många människor blir nervösa och osäkra när det ska prata inför många människor. Vad kan det bero på? •Vad kan man göra för att bli säkrare och tryggare som talare? Ge några exempel. •Vad finns det för alternativ till att använda PowerPoint när man ska presentera något? Tänk kreativt. Koppling till GY 11 – Entreprenörskap Ämnets syfte: Med utgångspunkt i elevernas idéer och arbetsprocess ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar både teoretiska och praktiska kunskaper. Centralt innehåll: Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation.
 • 16. ATT ARBETA MED ANDRA s. 24 Gruppens välmående – rundor Syfte • Stärka tryggheten och välbefinnandet i gruppen • Synliggörs de processer som styr arbetet i en grupp • Bidrar till ett bättre mötesklimat och att mötesdeltagare blir bättre på Frågor att diskutera 1. Vad är ett bra mötesklimat? Ge exempel på sådant som bidrar till att mötesdeltagare känner sig trygga och vågar göra sin röst hörd i ett möte. 2. Ge exempel på sådant som skapar ett osäkert och otryggt mötesklimat. Vad kan en enskild mötesdeltagare göra för att bidra till ett bättre mötesklimat? Vad kan gruppen tillsammans bidra med? 3. På vilket sätt är rundor ett sätt att skapa mer trygghet och bättre stämning på ett möte? 4. Vad krävs för att ett möte ska vara både effektivt och tryggt för alla mötesdeltagare? att uttrycka sig i gruppen. Koppling till GY 11 – Entreprenörskap Ämnets syfte: Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor samarbetar, kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål inom ett sammanhang. Centralt innehåll: Grundläggande mötesteknik och dokumentation
 • 17. Möten och diskussioner – hur gör man s. 25 Syften • Bli bättre på att hålla möten och genomföra konstruktiva diskussioner. • Träna på att ta ansvar för att skapa ett gott diskussionsklimat. Frågor att diskutera •Varför är det viktigt att ha tydliga regler för ett möte? •Vilka är de största hindren för ett bra mötesklimat? •Ge exempel saker som leder till att ett möte eller en diskussion urartar i tjafs och dålig stämning. •Vad kan gruppen göra för att förhindra att ett möte urartar? •Vad kan en enskild gruppdeltagare göra för att bidra till ett bra mötesklimat? Koppling till GY 11 – Entreprenörskap Ämnets syfte: Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor samarbetar, kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål inom ett sammanhang. Centralt innehåll: Grundläggande mötesteknik och dokumentation.
 • 18. Vem är du i projektet? 28–30 Syfte • Identifiera olika roller i projektgruppen. • Diskutera olika roller i gruppen och hur dessa påverkar arbetsklimatet i en grupp. • Skapa ett öppet och konstruktivt klimat i gruppen. Frågor att diskutera •På vilket sätt kan en diskussion om olika roller förbättra arbetsklimatet i en grupp? •Vad kan det finnas för problem med att sortera upp gruppdeltagare i olika roller? •Finns det andra typer av roller i en grupp? Vilka är de? På vilket sätt kan de påverka arbetet i en grupp? Koppling till GY 11 – Entreprenörskap Ämnets syfte: Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor samarbetar, kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål inom ett sammanhang. Centralt innehåll: Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
 • 19. Konfliktlösning i grupp s. 31–33 Syfte • Bli bättre på att handskas och lösa konflikter i en grupp. • Använda konkreta metoder för att identifiera, diskutera och lösa konflikter i en projektgrupp. •Frågor att diskutera •Ge exempel på någon konflikt som du upplevt i en grupp. •När är det vanligast att konflikter uppstår i en grupp? I början av ett samarbete? När man ska ta viktiga beslut? •Varför är det är bra att tidigt prata om konflikter i en grupp. •Vilket av de beskrivna dilemmatexterna är a) allvarligast? b) svårast att lösa? c) vanligast? •Konflikter uppstår för eller senare i de allra flesta projektgrupper; •a) vad kan gruppen göra tillsammans för att minska den risken, •b) vad kan en enskild gruppdeltagare göra? Koppling till GY 11 – Entreprenörskap Ämnets syfte: Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor samarbetar, kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål inom ett sammanhang. Centralt innehåll: Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
 • 20. Kaotiskt möte s. 34–35 Syfte • Testa olika roller och scenarion som leder till ett misslyckat möte. • Sätta fokus på de processer som påverkar och styr en mötessituation. • Synliggörs betydelsen av ett bra mötesklimat • Ha roligt och spela olika roller tillsammans med andra. Frågor att diskutera •Vilket var svårast, att få fram sin åsikt eller att visa sin egenskap? •På vilket sätt kan den här typen av rollspel vara bra för att diskutera mötesteknik? •Finns det någon av ”egenskaperna” i spelet som är mer vanlig än andra? Vilken? På vilket sätt kan den egenskapen gynna eller skapa problem under ett möte? Koppling till GY 11 – Entreprenörskap Ämnets syfte: I samband med arbetsprocessen ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta målinriktat, lösa problem, ta eget ansvar och samarbeta med andra. Eleverna ska även ges möjlighet att reflektera över sina erfarenheter för att dra lärdom av dem. Centralt innehåll: Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
 • 21. 3. STÖD ATT FÖRVERKLIGA PROJEKT s. 40 Syfte • Att söka efter och undersöka intressanta projekt. • Att orientera sig i olika typer av projekt. • Att få en uppfattning om hur ett verkligt projekt kan se ut. • Att få inspiration och drivkraft att själv sätta igång med eget projekt. Projektgenmförande • SWOT-analys • Projektplan • Aktivitetsplan • Utvärdering av projekt Koppling till GY 11 – Entreprenörskap Ämnets syfte: Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i metoder för att driva projekt, dvs. hur man sätter igång, utformar och genomför målinriktade processer. Centralt innehåll: Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.
 • 22. Planera projektets . 41–45 Syfte • Att ge en översiktlig bild över hur ett projekt kan planeras från start till mål. • Att ge konkreta tips och förslag som kan användas i arbetsprocessen. • Att tydliggöra betydelsen av planering och organisation för att lyckas i ett projekt. Frågor att diskutera •Vad är viktigt att tänka på när man ska formulera mål för ett projekt? •Varför är planeringen så viktigt för att ett projekt ska bli framgångsrikt? •Hur organiserar ni ert projekt? Hur tänker ni när det handlar om att dela upp arbetsuppgifter inom gruppen? •Varför är det viktigt att tydligt utse vem som ansvarar för vad under ett projekt? Hur kan man göra för att få alla gruppmedlemmar •att verkligen ta ansvar för sin uppgift? Diskutera i gruppen och ta fram gemensamma riktlinjer som gäller för er. •Att skapa ett nätverk kring projektet är viktigt för att få hjälp och stöd att driva projektet. Vilka skulle kunna ingå nätverket •till ert projekt? Vad kan ni göra för att skapa och upprätthålla ett bra nätverk till projektet? •Varför är det viktigt att utvärdera projektet? Vilka lärdomar tar ni med er från projektet? Koppling till GY 11 – Entreprenörskap Ämnets syfte: Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i metoder för att driva projekt, dvs. hur man sätter igång, utformar och genomför målinriktade processer. Centralt innehåll: Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.