Publicité

Presentatie Enterprise Architectuur - Agile en Essentie

Director at ArchiXL, Principal Consultant, Enterprise Architect and Critical Thinker à ArchiXL
22 Mar 2018
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Presentatie Enterprise Architectuur - Agile en Essentie

 1. Enterprise Architectuur – Agile en Essentie Hogeschool Utrecht, 22 maart 2018 1 Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl
 2. Enterprise Architectuur, TOGAF en hun relatie Agile en de relatie met Enterprise Architectuur Richting geven en kritisch denken Essentieel modelleren Agenda
 3. Enterprise Architectuur (EA) “Those properties of a thing and its environment that are necessary and sufficient for it to be fit for purpose for its mission” (L. Fehskens) “Managing the execution of the corporate strategy” (J. Scott) “Fundamental concepts or properties of a system in its environment embodied in its elements, relationships, and in the principles of its design and evolution” (ISO/IEC 42010)
 4. • Raamwerk voor Enterprise Architectuur (EA) • Ontwikkeld door Amerikaanse overheid • Open Group standaard • Breed geaccepteerd in de markt • Beschrijving van proces, technieken en producten • Een generiek raamwerk dat op maat kan worden gemaakt • Een iteratieve methode TOGAF
 5. Enterprise Architectuur versus TOGAF Enterprise Architectuur TOGAF Een EA denkwijze Instructies voor het uitvoeren van EA technieken De kennis en ervaring van enterprise architecten Andere raamwerken en technieken Product-line architectuur Solution architectuur Tactische planning Business & IT consulting Architecture Development Method + Guidelines and Techniques Architecture Content Framework Architecture Capability Framework
 6. Enterprise Architectuur versus Agile? “oude manier” versus “nieuwe manier”
 7. • In een EA moet je alles uitmodelleren • Je moet alle stappen in TOGAF uitvoeren • Architectuurprincipes zijn wetten • Het ontwikkelen van een EA kost heel veel tijd • TOGAF is een waterval aanpak • EA bemoeit zich met verantwoordelijkheden van een project Misconcepties over EA en TOGAF
 8. Hoe Enterprise Architectuur overlapt met Agile Enterprise Architecture Agile Focus op management Produceert overzicht en inzicht Pre-project Niet noodzakelijk dagelijks Abstractie Focus op gebruikers Produceert werkende software Project Dagelijks werk Technische excellentie Iteratief Multi-disciplinair Gemandateerde gebruikers Collaboratief Soft skills Alleen essentiele zaken
 9. Agile principes ● Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. ● Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer's competitive advantage. ● Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale. ● Business people and developers must work together daily throughout the project. ● Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done. ● The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face- to-face conversation. ● Working software is the primary measure of progress. ● Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely. ● Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility. ● Simplicity--the art of maximizing the amount of work not done--is essential. ● The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams. ● At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly. source: http://agilemanifesto.org Agile is een architectuur
 10. Scrum source: neon rain interactive Scrum is ook een architectuur
 11. Toepassen van Agile Manifesto op EA We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value: Individuals and interactions over processes and tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more. source: http://agilemanifesto.org Business outcome
 12. Toepassen van agile principes op EA proces ● Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. ● Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer's competitive advantage. ● Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale. ● Business people and developers must work together daily throughout the project. ● Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done. ● The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face- to-face conversation. ● Working software is the primary measure of progress. ● Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely. ● Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility. ● Simplicity--the art of maximizing the amount of work not done--is essential. ● The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams. ● At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly. source: http://agilemanifesto.org The draft version of the architecture
 13. Architecture vision Architecture model Agile start waar Enterprise Architecture eindigt building block building block Goal Business Requirement Architecture Principle Agile project Application epic user story Architecture roadmap candidate project candidate project component component componentcomponent
 14. Architecture vision Architecture model Agile start waar Enterprise Architecture eindigt building block building block Goal Business Requirement Architecture Principle Agile project Application epic user story Architecture roadmap candidate project candidate project component component componentcomponent Pay for order online Pay via Paypal Increase customer satisfaction Self-service Customers do not have direct access to back- office applications Portal project Customer Portal
 15. Scaled Agile Framework source: http://scaledagileframework.com Agile is designed for small teams Dean Leffingwell The boys from Rational Unified Process are back. Building on the profound failure of RUP, they are now pushing the Scaled Agile Framework as a simple, one- size fits all approach to the agile organization Ken SchwaberWe do not face, analyse failures and limitations of our assertions, claims, practices Philippe Kruchten
 16. Rol van Enterprise Architect in SAFe source: http://scaledagileframework.com - maintain holistic vision - aligns business drivers with technical decisions - sets technology standards - drive common infrastructure - influences modeling, design and coding practices - facilitates reuse of emergent solutions, knowledge & patterns - synchronizes issues and NFRs across solutions
 17. SAFe requirements model 17 Features als decompositie van capabilities
 18. Rol Omschrijving Project architect Is onderdeel van het scrumteam en verantwoordelijk voor de borging en realisatie van de architectuur (GAS/PSA) binnen het team System architect System Architect behartigt de DSO-kant van de architectuur Enterprise architect Architect die de opdrachtgevende kant (OGB, Programmaraad) van het stelsel behartigt, het belang van de doelarchitectuur Business Liaison Architect Architect van de bestuurlijke partners gericht op de invoering en aansluiting bij de bevoegd gezagen Product architect Programma architect die architectuurvraagstukken van producten binnen het DSO behartigt Supplier architect Programma architect die architectuurvraagstukken van producten vanuit een Ontwikkelpartner binnen het DSO behartigt 19 Architecten in Digitaal Stelsel Omgevingswet
 19. 20 Besluitvorming in Digitaal Stelsel Omgevingswet PR Programma Raad PO Product Owner BLM Business Liaison Manager LA Lead Architect BLA Business Liaison Architect PM Product Manager PMT Product Management Team DA Domein Architect SSUP Senior Suppliers PA Project Architect
 20. Wat betekent dit? Er blijft een rol voor Enterprise Architecten Sommige architecten worden deel van Agile teams Het begrijpen van de relatie tussen EA en Agile is belangrijk
 21. • Redeneer van uit doelstellingen, ontwikkelingen, behoeften en uitgangspunten • Start met het definiëren van architectuurprincipes • Modelleer eerst en vooral bedrijfsobjecten en bedrijfsfuncties • Denk vanuit de 80/20 regel • Architectuurproducten moeten snel waarde genereren EA moet zich richten op wat essentieel is
 22. Richtinggevende uitspraken – start vanuit doelstellingen, ontwikkelingen, behoeften en uitgangspunten 23 Doelstellingen Eisen Beleids uitgangspunten Architectuur principes Ontwerpkeuzen B TI B TI B TI B TI B TI Ontwikkelingen B TI Behoeften B TI RichtlijnenStandaarden B TIB TI Missie, visie en kernwaarden
 23. Architectuur vraagt een combinatie van creatief en kritisch denken 24 Links: • Ontleden (taalkundig) • Logica • Weloverwogen • Rationeel • Methodisch • Geschreven taal • Numerieke vaardigheden • Beredeneerd • Wetenschappelijk • Pro-actief • Volgordelijk • Verbale intelligentie • Intellectueel • Analytisch Rechts: • Allesomvattend • Intuïtief • Gevoelsmatig • Innerlijk bewustzijn • Creativiteit • Inzicht • Ruimtelijk inzicht • Verbeelding • Muziek, kunst • Reactief, passief • Gelijktijidig • Praktische intelligentie • Zintuiglijk • Geheel overziend
 24. Kritisch denken is essentieel – identificeer verborgen aannames, onlogische redeneringen en denkfouten 25 Beeldvorming Wat weten we? Vergaren van informatie Oordeelsvorming Wat vinden we ervan? Overtuigingen en argumenten Besluitvorming Wat besluiten we? Afwegen o.b.v. besliscriteria Kritisch denken Duidelijkheid Begrijp ik het? Nauwkeurigheid Is dit wel juist? Precisie Heb ik alle relevante data? Relevantie Doet dit er wel toe? Diepte Wat maakt dit complex? Breedte Andere gezichtspunten? Logica Is dit wel logisch? Significantie Is dit belangrijk? Eerlijkheid Is dit eerlijk naar anderen?
 25. Bedrijfsfunctiemodel 26 Wat is het? • Een beschrijving wat een organisatie doet, onafhankelijk van inrichting van processen en systemen Waar kun je het voor gebruiken? • Bepalen van gewenste veranderingen op basis van bijv. strategische keuzen, kosten, baten, risico’s en knelpunten • Ondersteunen van portfoliomanagement • Bepalen van impact van veranderingen op andere aspecten • Bepalen van logische eenheden in organisatie, processen en informatievoorziening • Bepalen van eigenaarschap van bedrijfsfuncties • Afbakenen van de scope van projecten Valorisatie Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning OnderzoekOnderwijs Onderwijs ontwikkeling Onderwijs planning Onderwijs uitvoering Roostering Deelnemer werving Inschrijving Onderzoeks administratie Onderzoeks ontwikkeling Onderzoeks opzet Onderzoeks publicatie Toetsing Deelnemer counseling Diplomering Kennis uitnutting Onderzoeks uitvoering Onderzoeks assistentie Deelnemer begeleiding Informatie ontsluiting Informatie levering Bedrijfsvoering Human Resource Management Financieel management Facilitair management Communicatie management Inkoop management Contact management Juridisch management Informatie en Technologie management Sturing Beleid en planvorming Verander management Verbeter management Verantwoording Strategie en governance Informatie doorlevering
 26. Informatiemodel Wat is het? • Een conceptueel model van de objecten van een organisatie waarover gegevens worden vastgelegd Waar kun je het voor gebruiken? • Verhogen van de kwaliteit van gegevens door • Bepalen van verantwoordelijk eigenaar en beheerder (data steward) van gegevens • Bepalen van verantwoordelijke applicatie en noodzakelijke gegevenstromen tussen applicaties • Als basis voor definities van processen, managementinformatie, applicaties en applicatie-integratie • Voor classificatie van gegevens voor informatiebeveiliging • Afbakenen van de scope van projecten 27 Informatieontsluiting Onderzoek Onderwijsondersteuning Onderwijs Bedrijfsvoering Sturing vordering verplichtingjournaalpost kostenplaats activum inkomende betaling uitgaande betaling dienst betrekking campagne competentie (medewerker) beoordeling formatieplaats gebouw ruimte voorwerp apparaat applicatie systeem software meldingorganisatie werk activiteit leverancier inkoop contract werkorder medewerker doelstelling indicator onderwijs instelling organisatie onderdeel beleids uitgangspunt architectuur resultaat werkproduct toetsmateriaal leermateriaal rooster stage/afstudeer opdracht onderwijs eenheid onderwijseenheid deelname examen programma toetsresultaat onderwijs overeenkomst leergroep competentie (deelnemer) deelnemer waarde document stage/afstudeer organisatie opleiding minor leeractiviteit toetsactiviteit werk publicatie (gepubliceerd) subsidie programma onderz.geg. (gepubliceerd) subsidie overeenkomst samenwerkings verband expressie manifestatie item uitleen publicatie onderzoeks gegevens bedrijfseis plan onderzoeks object onderzoek begroting onderwijs programma prospect alumnus inzetplanning Valorisatie Onderzoeks ondersteuning onderwijseenheidres ultaat lesgroep onderwijseenheid uitvoering onderwijs activiteit individu contact configuratie item stage/afstudeer activiteit octrooi
 27. Van werkelijkheid tot gegevens 28 Werkelijkheid • een beeld van de echte of hypothetische wereld • de echte wereld kunnen wij dus niet direct zien Object • een fenomeen in de werkelijkheid • dat deel wat wij ervan waarnemen Term • woord dat we gebruiken om te refereren aan objecten in de werkelijkheid • betekent verschillende dingen voor verschillende mensen en in verschillende contexten Conceptueel objecttype • een type van gelijksoortige objecten • de naam is een term die gebruikelijk is voor dergelijke objecten Logisch objecttype • een type van gelijksoortige gegevensobjecten • gerelateerd aan één of meer conceptuele objecttypen Gegevensobject • een op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit • behoort bij een logisch objecttype en daarmee ook bij een conceptueel objecttype • is gerelateerd aan object in de werkelijkheid
 28. Gegevenskwaliteit 29 Nauwkeurigheid Compleetheid Consistentie Actualiteit Precisie Plausibiliteit Traceerbaarheid Thematische nauwkeurigheid Dataset compleetheid Formaat consistentie Tijdigheid Positionele nauwkeurigheid Authenticiteit Herleidbaarheid Classificatie juistheid Object compleetheid Domein consistentie Frequentie Temporele nauwkeurigheid Waarschijnlijkheid Overcompleetheid Standaarden compliance Historie Conceptuele consistentie Referentiële integriteit Geometrische correctheid Topologische consistentie Compliance Opslagprecisie Kwantitatieve nauwkeurigheid Metadata compleetheid Statistische precisie Systematische afwijking Resolutie Representativiteit Geo-gerefereerd Homogeniteit Begrijpelijkheid Relevantie Leesbaarheid
 29. Een stappenplan 30 Definiëren kwaliteitseisen Onderzoeken huidige situatie Meten gegevens- kwaliteit Analyseren gegevens- kwaliteit Bepalen gewenste situatie het expliciet maken van kwaliteitseisen aan het informatieproduct en onderliggende bron- gegevens het verkrijgen van inzicht in de huidige gegevenskwaliteit het verkrijgen van inzicht in de huidige gegevens- verwerking en gegevens- stromen het onderzoeken van de oorzaak van problemen in de huidige gegevens- kwaliteit het bepalen van de gewenste gegevens- verwerking en gegevensstromen Opstellen verbeterplan het opstellen van een plan voor het verbeteren van gegevenskwaliteit
 30. • Enterprise Architectuur biedt een Agile project een visie • Agile biedt Enterprise Architectuur een goede set principes • Enterprise Architectuur moet zich richten op de essentie • Start met architectuurprincipes, bedrijfsobjecten en bedrijfsfuncties • Modelleer eerst de werkelijkheid, daarna pas ontwerpkeuzes • Identificeer verborgen aannames, onlogische redeneringen en denkfouten Conclusies
 31. • http://www.archixl.nl • http://www.xl-knowledge.nl • http://www.referentiearchitectuur.nl • http://www.wikixl.nl/wiki/kritischdenken Meer informatie 32
Publicité