Contenu connexe

Koncepti i sw drejtws publike

  1. Phd. Hysni BAJRAMI
  2.  Ndarja kryesore e së drejtës është ndarja e sajë në të drejten publike dhe në të drejten private. E gjithë e drejta ndahet ndahet në këto dy grupe të mëdha normash juridike , midis të cilave bëjnë pjesë të gjitha degët e veqanta të së drejtës.  Ndarja e së drejtës në të drejten publike dhe në të drejten private , është bërë për të paren herë nga juristët romakë. Juristi romak Domicius Ulpian e ka përcaktuar atë si vijon : “E drejta publike është ajo që ka të bëjë me gjendjen e shteti romak ; e drejta private është ajo që ka të bëjë me interesat e personave të veqantë , sepse ekziston interes publik dhe interes privat”  Jurispodenca e mëvonëshme edhe në epokën e kapitalizmit e ka pranuar plotësisht ndarjen e së drejtëës në publike dhe dhe private .  Në të drejten publike bëjnë pjesë degët e së drejtës që sanksionojnë mardhëniet midis organeve të shtetit dhe shtetasve si dhe mardheniet e organeve shtetërore midis tyre  Në të drejten private bëjnë pjesë degët e së drejtës që rregullojnë mardhëniet reciproke ndërmjet shteteve
  3.  Në shkencën juridike ekziston edhe një teori tjetër, që shpjegon ndarjen e së drejtës në publike dhe në private e cila njihet si teoria formale.  Sipas kësaj teorie e drejta ndahet në private dhe publike jo sipas interesit të mbrojtur nga e drejta, por sipas metodës së mbrojtjes së të drejtave që janë njohur nga normat juridike  Nëse e drejta mbrohet prej organeve të pushtetit shtetërorë me vetë iniciativën e tyre , në bazë të detyrës zyrtare të funksionarëve të shtetit , kjo është një e drejtë publike  Nëse e drejta mbrohet me inicativen e një personi që ka pësuar nga shkelja e së drejtës, duke ngritur padi për rivendosjen e së drejtës së shkelur, por që mund edhe të mos e ngrejë këtë padi, kjo është një e drejtë private.  Shkelja e së drejtës publike ndiqet zakonisht nga organet e pushtetit me inicativen e tyre , kurse shkelja e se drejtes private ne baze te kerkeses se personave te interesuar.
  4.  E drejta publike mund të përkufizohet si tërësia e normave juridike që kanë të bëjnë me statusin (pozitën) e shtetit dhe të qeveritarëve si dhe e normave që rregullojnë mardhëniet ndërmjet qeveritarëve dhe shtetasve  Tiparet karakteristike të normave të së drejtës publike janë : - Ato janë norma të përgjithshme që zbatohen për kategori shtetasish, të përcaktuar në mënyrë abstrakte. Kjo do të thotë që ato u drejtohen një numri të papërcaktuar njërzish dhe formulohen në bazë të një interesi publik - Ato janë norma me një forcë detyruese ndaj shtetasve , të cilëve nuk u kërkohet pëlqimi për zbatimin e tyre, ndryshe nga normat e së të drejtës private të cilat, të paktën pjesërisht, janë norma lejuese
  5.  Normat e së drejtës publike, në një shoqëri demokratike, kanë një unitet të brendshëm për shkak të vetë synimit dhe funksionit të tyre, që është, në radhë të parë, kufizimi i pushtetit shtetëror, për të mbrojtur dhe garantuar sa më shumë liritë dhe të drejtat themelore të njeriut. Kjo është një bazë ideologjike thelbësore që përcakton unitetin e së drejtës publike  Normat e së drejtë publike ndahen në disa degë kryesore siq janë : - E drejta kushtetuese, e cila mund të përkufizohet si tërësia e normave që përcaktojnë parimet themelore të organizimit politik të shoqërisë dhe të shtetit. Në mënyrë të veqantë normat juridike kushtetuese trajtojnë organizimin, funksionimin dhe kompetencat e organeve të larta shtetërore, mardhëniet e tyre të ndërsjellta, por edhe mardhëniet që ato kanë me organet e tjera shtetërore dhe me shtetasit.
  6. - E drejta administrative, që përbëhet nga normat specifike që rregullojnë veprimtarinë administrative. Por duhet thënë se në shkencen juridike bashkohore ka autorë që e vënë në dyshim saktësinë e këtijë përkufizimi, sepse, ndonëse në përgjithësi pranohet se e drejta administrative është e drejta e zakonshme e pushtetit publik, ka një tendencë që të përfshijë në këtë degë edhe norma të së drejtës private, kur këto norma kanë të bëjnë me ushtrimin e kompetencave të pushtetit publikë. - Financat publike, me të cilen nënkuptohet tërësia e normave juridike që rregullojnë veprimtarinë financiare të shtetit dhe të enteve të tjera publike dhe që kanë të bëjë njëkohësisht edhe me administrimin e fondeve publike. - Të drejten penale dhe proceduren penale. E drejta penale është tërësia e normave juridike që përcaktojnë veprat penale , dënimet dhe parimet e marrjes në përgjegjësi penale të personave që i kryejnë ato. Procedura penale përfshinë tërësinë e normave juridike që parashikojnë rregullat dhe procedurat e hetimit dhe të gjykimit të qështjeve penale
  7.  Një degë e së drejtës që ka një karakter të përzier, publik dhe privat, është e drejta e punës . Karakteri i saj i përzier buron nga njëra anë, nga ligjet që nxjerrë shteti për mbrojtjen e interesave të punonjësve, të cilat janë pala më e dobët – në krahasim me punëdhënësit – në mardhëniet e punës, dhe nga ana tjetër, nga rregullat e vendosura ndërmjet pubonjësve dhe punëdhënësve në bazë të kontratave, si kolektive ashtu edhe individual.  Në shkencen juridike bashkëkohore pranohet edhe ndarja në “ të drejten publike të brendshme” dhe “të drejten ndërkomtare”. E para ka si objekt veprimtarinë e gjdo shteti brenda kuadrit të vet, ndërsa e dyta trajton mardhëniet mes shteteve të ndryshme , që mund të bëjnë pjesë edhe në bashkësi tjera, të mëdha ose të vogla, në gjirin e të cilave mund të ketë ndarje në degë të së drejtës në bazë të veqorive që ekzistojnë në gjdo shtet të veqantë. Si rrjedhojë ekziston sot edhe e drejta ndërkomtare kushtetuese, administrative, penale