Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Mr.Somchai
Phaeumnart
572132009
Mobile
app for
Healthca
re
Industry
Somchai Phaeumnart 572132009 ::: Mobile app for Healthcare industry
ปัญหาที่พบเจอด้านสุขภาพ
• กิจวัตรประจำวันที่ต้องทำงำน
...
Somchai Phaeumnart 572132009 ::: Mobile app for Healthcare industry
ปัญหาที่พบเจอด้านสุขภาพ
• สภำพแวดล้อม
Somchai Phaeumnart 572132009 ::: Mobile app for Healthcare industry
ปัญหาที่พบเจอด้านสุขภาพ
• ปัญหำสุขภำพที่เรำไม่รู้ เพรำ...
Somchai Phaeumnart 572132009 ::: Mobile app for Healthcare industry
Mobile app เข้ามามีบทบาทด้านสุขภาพ?
1.HEALTH MONITORIN...
Somchai Phaeumnart 572132009 ::: Mobile app for Healthcare industry
Somchai Phaeumnart 572132009 ::: Mobile app for Healthcare industry
Mobile app เข้ามามีบทบาทด้านสุขภาพ?
2. HEALTH MANAGEME...
Somchai Phaeumnart 572132009 ::: Mobile app for Healthcare industry
แอพพลิเคชั่นแนะนำกำรดูแลกำรตั้งครรภ์สำหรับแม่
มือใหม่
Somchai Phaeumnart 572132009 ::: Mobile app for Healthcare industry
Mobile app เข้ามามีบทบาทด้านสุขภาพ?
3. PATIENT TRACKIN...
Somchai Phaeumnart 572132009 ::: Mobile app for Healthcare industry
Somchai Phaeumnart 572132009 ::: Mobile app for Healthcare industry
Somchai Phaeumnart 572132009 ::: Mobile app for Healthcare industry
Q & A
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Mobile app for healthcare Industry

366 vues

Publié le

Mobile app for Healthcare industry

Software Engineering for Mobile

Publié dans : Mobile
 • Soyez le premier à commenter

Mobile app for healthcare Industry

 1. 1. Mr.Somchai Phaeumnart 572132009 Mobile app for Healthca re Industry
 2. 2. Somchai Phaeumnart 572132009 ::: Mobile app for Healthcare industry ปัญหาที่พบเจอด้านสุขภาพ • กิจวัตรประจำวันที่ต้องทำงำน จนไม่ได้ดูแลสุขภำพ
 3. 3. Somchai Phaeumnart 572132009 ::: Mobile app for Healthcare industry ปัญหาที่พบเจอด้านสุขภาพ • สภำพแวดล้อม
 4. 4. Somchai Phaeumnart 572132009 ::: Mobile app for Healthcare industry ปัญหาที่พบเจอด้านสุขภาพ • ปัญหำสุขภำพที่เรำไม่รู้ เพรำะไม่ได้ทำกำรตรวจสุขภำพประจำปี
 5. 5. Somchai Phaeumnart 572132009 ::: Mobile app for Healthcare industry Mobile app เข้ามามีบทบาทด้านสุขภาพ? 1.HEALTH MONITORING กำรติดตำมตรวจสอบสุขภำพ กำรรำยงำนกำรตรวจสอบสุขภำพ, อัตรำกำรเต้นของหัวใจในเลือด,ควำมดัน , ระดับน้ำตำล, กิจวัตรประจำวันเกี่ยวกับกำรออกกำลังกำย,กำรเล่น ฟิตเนส กำรใช้ GPS ในกำรแสดงจุด หรือเส้นทำงในกำรออกกำลังกำยบนมือถือ ฯลฯ
 6. 6. Somchai Phaeumnart 572132009 ::: Mobile app for Healthcare industry
 7. 7. Somchai Phaeumnart 572132009 ::: Mobile app for Healthcare industry Mobile app เข้ามามีบทบาทด้านสุขภาพ? 2. HEALTH MANAGEMENT กำรจัดกำรสุขภำพ แนะนำเคล็ดลับกำรดูแลสุขภำพและแนวทำงกำรจัดกำรกับสุขภำพ กำรพัฒนำ สุขภำพเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นและลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพในอนำคต
 8. 8. Somchai Phaeumnart 572132009 ::: Mobile app for Healthcare industry แอพพลิเคชั่นแนะนำกำรดูแลกำรตั้งครรภ์สำหรับแม่ มือใหม่
 9. 9. Somchai Phaeumnart 572132009 ::: Mobile app for Healthcare industry Mobile app เข้ามามีบทบาทด้านสุขภาพ? 3. PATIENT TRACKING กำรติดตำมผู้ป่วย เป็นบริกำรติดตำมผู้ป่วยโดยเฉพำะผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่จำเป็นต้องนอนที่ โรงพยำบำล ผู้ป่วยจะอยู่ที่บ้ำน ซึ่งจะช่วยให้ทั้งผู้ป่วยและหน่วยงำนสุขภำพ ประหยัดค่ำใช้จ่ำยลงจำกเดิม เพรำะสำมำรถติดตำมอำกำรผู้ป่วยได้ตลอดผ่ำนมือ ถือ และยังช่วยเพิ่มคุณภำพชีวิตที่ดีให้ผู้ป่วยอีกด้วย
 10. 10. Somchai Phaeumnart 572132009 ::: Mobile app for Healthcare industry
 11. 11. Somchai Phaeumnart 572132009 ::: Mobile app for Healthcare industry
 12. 12. Somchai Phaeumnart 572132009 ::: Mobile app for Healthcare industry Q & A

×