Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

X math new pattern exam in Telangana for 2014- 15

This presentation is prepared for the students of X class for this year, who are going to appear Mathematics Examination.

 • Soyez le premier à commenter

X math new pattern exam in Telangana for 2014- 15

 1. 1. SSC Public Examinations 2015
 2. 2. Present Examination Pattern MATHEMATICS PAPER - I PAPER -II Grand totalInternal marks Final examination marks Total marks Internal marks Final examination marks Total marks 10 40 50 10 40 50 100
 3. 3. EACH PAPER WILL HAVE… Seven questions of each one mark. Six questions of each two marks. Four questions of each four marks with internal choice. Ten questions of each half mark with four multiple answers.
 4. 4. MATHEMATICS PRESENT SYLLABUS PAPER – I 1) REAL NUMBERS 2) SETS 3) POLYNOMIALS 4) PAIR OF STRAIGHT LINE EQUATIONS WITH TWO VARIABLE 5) QUADRETIC EQUATIONS 6) PROGRESSIONS 7) CO-ORDINATE GEOMETRY PAPER – II 1) SIMILAR TRIANGLES 2) TANGENTS & SECANTS TO CIRCLES 3) MENSURATIONS 4) TRIGONAMETRY 5) APLICATIONS OF TRIGONAMETRY 6) PROBABILITY 7) STATISTICS
 5. 5. సమసయ సాధన (Problem Solving) కారణాలు – నిరూపణలు (Reasoning & Proof) వ్యక్త పరచటం (Communication) అనుసంధానం చేయుట (Connections) ప్ాా తినిధయపరచుట – దృశ్యయక్రంచుట (Representation & Visualization)
 6. 6. Tot 16 08 04 06 06 Total 4005071216
 7. 7. పై సమీకరణాలలొ అనుకొనుము.b yx a yx     2 1 ; 2 1 పై సమీకరణాలు అవుతాయి. 15 8 ; 15 1 2   baba వీటిని సాధించగా…. 45 8 )2(3 1 )2(3 1 15 1 2 2 2 1          yxyx yxyx లను సాధంచండి.( స. సా)
 8. 8. 15 16 22 15 1 2    ba ba 3 1 3 1 15 15 15 161 3       a a పై సమీక్రణములను క్లుపగా పై సమీక్రణములను తీసివేయగా 15 8 15 1 2    ba ba - + + 5 1 3 1 15 9 15 81 3    b b
 9. 9. 5 1 2 1 ; 3 1 2 1      b yx a yx 52 32   yx yx అవుతాయి. వీటిని సాధించగా….
 10. 10. 52 32   yx yx పై సమీక్రణములను క్లుపగా 1 22 532    x x x
 11. 11. పై సమీక్రణములను తీసివేయగా 52 32   yx yx - + - 2 84 534    y y y
 12. 12. ఒక్ భవ్నం యొక్క ఒకేవైపున నిలబడి ఉనన ఇదదరు వ్యక్ుత లు దాని పై భాగానిన 300 మరయు 600 ఊర్వకోణంతో గమనిసుత న్ానరు. భవ్నం ఎత్తత 60 మీటరుు అయితే వార మధయ దూరం ఎంత్? (స. సా) 600300 d =?
 13. 13. 600300 d =? D mts d1 mts
 14. 14. 600300 d =? D mts d1 mts 320 3 6060 3 60 60 1 1 1 1 0    d d d d mts Tan 1 360 360 60 3 1 60 300    D D D D mts Tan 2 mtsd d dDd 340 320360 1    From & we have1 2
 15. 15. (3x4x5x7)+(19x21x23) ఒక్ సంయుక్త సంఖ్యయిేన్ా? సరచూడండి.(కా. ని) (3x4x5x7)+(19x21x23) = (21x20)+(19x21x23) = 21x[(20)+(19x23)] = 21x457 ఇచ్చిన రండు పదాల సమాసము రండు సంఖ్యల లబధము అయినద కావ్ున ఇద ఒక్ సంయుక్త సంఖ్య అవ్ుత్తంద.
 16. 16. Cos60 మరయు Cos600 లలో ఏద పదదద? ఎలా చెపపగలవ్ు?(కా. ని) Cos60 విలువ్ Cos600 క్నన ఎక్ుకవ్. ఎందుక్నగా Cos00 = +1 మరయు Cos900 = 0 అనగా Cosine నిష్పతిత విలువ్ 00 నుండి 900 వ్రక్ు క్రమంగా త్గుు త్తంద.
 17. 17. ఒక్ రండంకల సంఖ్య మరయు దాని అంకలను తారుమారు చేయగా ఏరపడిన సంఖ్యల బేధం 36. ఈ సమాచారానిన ఒక్ బీజగణిత్ సమీక్రణ రూపంలో వ్యక్తపరచుము.(వ్య. ప) రండంకల సంఖ్య = 10x + y అనుకొనుము. అంకలను తారుమారు చేయగా ఏరపడు సంఖ్య = 10y + x అవ్ుత్తంద. ఈ రండింటి బేధం 36 అనగా (10x + y)-(10y + x)= 36. 9x - 9y = 36
 18. 18. ఒక్ అవ్రగుక్ృత్ దతాత ంశము యొక్క మధయగత్మును క్నుగొన్ే పదదతిని తెలుపండి.(వ్య. ప) వ్రగుక్రంప బడని ఇచ్చిన దతాత ంశంలోఉనన విలువ్లను ఆరోహణక్రమములో కాని అవ్రోహణ క్రమములో కాని మొదట వాా సుకోవాలి. ఆ త్రువాత్ వాటిలోని మధయ విలువ్ను మధయగత్ము అని అందురు. కొనిన సందరాాలలో ఇచ్చిన దతాత ంశంలో సరసంఖ్యగల విలువ్లుంటే మధయలో రండు విలువ్లు మిగులుతాయి. అపుపడు వాటి సరాసర విలువ్ మధయగత్ం అవ్ుత్తంద.
 19. 19. ఒక్ దీరఘచత్తరసాా కార స్లం యొక్క క్రణం దాని వడలుప క్న్ాన60 మీ. ఎక్ుకవ్. దాని ప్ొ డవ్ు వడలుప క్న్ాన 30 మీ. ఎక్ుకవ్. అయిన ఆ దీరఘచత్తరసాా కార స్లం యొక్క కొలత్లు క్నుగొనండి? (అ. సం) x mt. (x+30) mt.
 20. 20. Let us assume Breadth of Rectangle is x mts. 0)30)(90( 0)90(30)90( 027003090 0270060 360012090060 )60()30( 2 2 222 222       xx xxx xxx xx xxxxx xxx (x – 90) = 0 or (x + 30) = 0 x = 90 or x = -30 Length = 120 mts Breadth = 90 mts
 21. 21. భూవాయసారధం ఎత్తత లు 2: 1 గా ఉనన సూ్ పంపై అంతే భూవాయసారధం గల శంఖ్ువ్ు ఉండేటలు ఒక్ గుడారం క్లదు. సూ్ పం, శంఖ్ువ్ుల ఎత్తత లు సమానం మరయు భూవాయసారధం 7 సం. మీ అయిన ఆ గుడారానిన నిరమంచడానికి ఎంత్ గుడడ కావాలి?(అ. సం) r : h = 2 : 1 r = 7 cm (given) h = 3.5 cm. 83.725.61 )5.3(7 22 22    l l hrl
 22. 22. 2 26.326 26.172154 )83.77 7 22 ()5.37 7 22 2( 2 cm rlrhaSurfaceare     Total Surface Area of Tent = Cylinder Surface Area + Cone Surface Area
 23. 23. y = x2 – x – 6 యొక్క రేఖ్ాచ్చతాా నిన గార ఫ్ పేపర్ పై గగసి శూన్ాయలను క్నుగొనండి. (ప్ాా . ప)
 24. 24. y = x2 – x – 6 x -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 x2 +9 +4 +1 0 +1 +4 +9 +16 -x +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 y +6 0 -4 -6 -6 -4 0 +6
 25. 25. -3 (-2, 0) o Hence the solution is x = -2 or x = +3 (+1, -6) (-1, -4) (+2, -4) (-3, +6) -6 +1 +2-4 -2 -1 +3 +4 +5-5 +1 +2 +3 +4 +5 +6 -5 -4 -3 -2 -1 (+3, 0) (+4, +6) (0, -6)
 26. 26. 4 సం. మీ. వాయసారధము గల వ్ృతాత నికి పరసపరము 600 కోణంలో ఉండునటలు రండు సపరషరేఖ్లను గగయుము.( ప్ాా . ప) Now ∆ PAO is a Right ∆le at Ầ = 900 AO = 4 cm; PO is hypotenuse. P A O 300 300 cmPOOAPO PO OA Sin 82 2 1 30 2 10  
 27. 27. B A O Construction Steps: 1) Draw a circle of 4cm radius. 2) Draw PO=8cm 3) Draw an invisible circle on PO 4) Which cuts circle at A & B 5) Draw two tangents PA & PB. P C
 28. 28. ఓజివ్ వ్కార నిన గగయండి. (ప్ాా . ప) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 10 20 30 40 Upper bounds→ CumulativeFrequency→ Class Interval frequ ency Upper bound Cumulative frequency 0-5 2 5 2 5-10 5 10 7 10-15 11 15 18 15-20 15 20 33 20-25 10 25 43 25-30 3 30 46 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 2 5 11 15 10 3
 29. 29. ఈ కిరంద ఇచ్చిన దతాత ంశానికి ఓజివ్ వ్కార లను గగసి వాటి దాారా మధయగతానిన క్నుగొనండి (ప్ాా . ప) Class Interval frequ ency Upper bound Greater than Cumulative frequency Lower Bound Less than cumulative frequency 0-5 2 5 2 0 46 5-10 5 10 7 5 44 10-15 11 15 18 10 39 15-20 15 20 33 15 28 20-25 10 25 43 20 13 25-30 3 30 46 25 3 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 2 5 11 15 10 3
 30. 30. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 5 10 15 20 25 30 35 Class Boundaries→ Cumulativefrequencies→ 23 rd value 15.4 is the median
 31. 31. thank you for listening….

×