Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
दव जात दः खे भरतां दोष ना कु णाचा पराधीन आह ज
 ै     ु                        े गती पु त मानव...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

दैवजात दुःखे भरतां दोष ना कुणाचा पराध...

760 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

दैवजात दुःखे भरतां दोष ना कुणाचा पराध...

 1. 1. दव जात दः खे भरतां दोष ना कु णाचा पराधीन आह ज ै ु े गती पु त मानवाचा कयी ना दोिष , नवह द || माय कै े ोिष तात राजयतयाग कानन याता , सवव कमव ज ात खे ळ चाललासे माझया पु वव सं िचता चा || १ || अं त उन तीचा पतनी होई या जगात सवव सं ग हाचा वतसा , नाश हाच अं त िवयोगा थव मीलन होते , ने म हा जगाचा || २ || िजवासवे जनमे मृ त यू , जोड जनमजात िदसे भासते ते सारे िवश नाशवं त काय शोक किरसी वे ड या , सव ििचया फलां च ा ? || ३ || तात सवगव व ासी झाले , बं धू ये वनात अत कयव ना झाले काही , जरी अकस मात मरण - कलपने शी थां बे तकव जाणत यान चा || ४ || जरामरण यातू न सु ट ला कोण पािणजात ? दः ख मु क जगला का रे कु णी जीवनां त ? वधव म ान ते ते चाले मागव रे कयाचा || ५ || दोन ओडक याची ु होते सागरां त भे ट एक लाट तोडी दोघा , पु न हा नाही गां ठ क िणक ते िव आह ब ाळा, मे ळ माणसां चा || ६ || नको आं सु े ढाळु आता , पू स लोचनां स तु झ ा आ िण माझा आह व े े ग ळ ा पवास अयोधये त हो तूं राज || नको , रं क मी वनीचा || ७ आग हाने मजसी परतवूं स व थव िपतृ व चन पाळू न दोघे होऊ रे कृ ता थव मु कु टकवच धारण किर , का वे ष तापसाचा ? || ८ ं || सं प लया िवना ही वषे दशोत री चार अयोधये स नाही ये णे , सतय ह ि े त व ा र तूं च एक सवामी आता राजयसं प दच ा || ९ || े पु न हा नका ये उं कोणी दर या वनां त पे म भाव तु म चा माझया जागता मनां त मान वाढवी तूं लोकी अयोधयापु िरचा || १० ू || गीत रामायण

×