Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ते रम्य दिवस

7 603 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Was a little hesitant about using ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ at first, but am very happy that I did. The writer was able to write my paper by the deadline and it was very well written. So guys don’t hesitate to use it.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

ते रम्य दिवस

 1. 1. 1त रम द वसलखक : पम शकत व
 2. 2. 2 त रम द वस ! भ ग १मल १९७२ स ल न कर ल गल . म जव भरत झ ल तवम झ बर बरच श&कलल अज(न ४ जण खखल क द वस चफरक न शतथच भरत झ ल.ह मध म ,गज1द,पत ,ज सफ आखण &वत अस प च आखणसतरम व स न अस सर 5 घ शमळ(न ७ जण च गट पसथ पपतझ ल . ह सव ;च त म व न ल न आखण & र ररक दष?कमज र त.गज1द उफA गज म णज एक वलल त . ह च ब प (त वदDल चउद र अस च करत अस) क5ठल & इखHल& कपन त स ब त.त म5ळ त च घर तल कप ट त इखHल& रच ब टलभरलल अस च . ब ब स ब शन शमत मदप &न करत. त चचबघ(न गज खखल त च अन5पखसथत त च रन आचमन करतअस. ब ल च ल ल एक म म कळ ढ कळ अस अवशल पM& चब बत त अत त व व र त. लखक : पम शकत व
 3. 3. 3पत ल आम सगळजण प ( असच म णत अस(. ज त न क बअस(न खखल ख ण पपण च क णत च बधन न प ळण र पणअत त क5& ग ब5द च त पण इखHल& ब लण त म र ख चत म5ळ प5ढ आल न . ज ग ष इखजशन ररगच प व घतललम णस न समज ल कठSण अस त ह ल च5टकTसर& समजतअस. जग च न प वल प5ढ असण र प ण वररष न खखलततज न त ल ब रक व अशत& स जतन त च ख स इखHल&मधसमज व(न त अस. तर ख ल (त च भ षच अज न कDD ळझ क करन) त ल सगळजण म नत. ह च &र र इतक लवशचक त कT ख5चYच त त(न त स ज आतब र त अस ( तव लसट लच ख5च A ज च बMठक आखण प ठ ल कD च[कट च व वत नपवणलल अस).ज सफल तरण व तच टककल पD ल स5रव त झ ल असल म5ळआम त ल अकल म णत अस(. न म च सवत:च पवच र तग5रफटलल अस. ह ल शगट र आखण खसटररओ अ_ख`लफ र (त वळ ततज न भ रत त नव नच आल त) ह च जबर सत आकषAण त.बस शगट र व जवत त अशत& खज Aत जव त इखHल& कल शसकलग ण म ण च तव ऐकत र वस व ट. लखक : पम शकत व
 4. 4. 4 &वत उफA & जबर सत थ पब ज प ण त.त च कMकथ प इतक बम ल(न म रलल त कT म बर च वषb त सवAग ष खर च धरन च लत त.स त र म उफA (त वळ त खर खर च त ) म णज एकअजब रस न त.१०० दकल च वर वजन, र त च जर ज सतच झ लल (आज प ;त रच थ1ब ल ख ल सप&A कलल न ) अस व अस त रवटललल लब5 D ळ, ढगळ प_ट, शततक च ढगळ प(णA त च &टA, स न चकपशलग, बटण आखण आव ज ज D भरD . ब लत न श&व च सढळव पर आखण खख& त र मप5र (एक स ब ल क ढ( न खवल त ...‌स ब ग र!!!!). पण क म त तरबज .स न अशत& सभ आखण स ध . आपण आखण आपल क म हव शतररक ज सत क5ठल भ नगD त नस च . सण म त ग ग न (अस च.आखण म . मल सगळ ब `प म णत. म बDबड ,दफरक घण रआखण म झ पवष त बर पMकT पव ण त . & र ररक दष?कमक5वत असल म5ळ कध कध म र ख ल ख च ; पण त पचव(न लखक : पम शकत व
 5. 5. 5प5न दफरक घ ल त र अस च त म5ळ ळ( ळ( इतर नत च सव झल.स5रव त ल म आखण एकमक & अग म जकच ब ल च . च दष न म भट म णज जटलमjन. अ& म णस & आप(नकस ब लन र? ज त न आग . नMसशगAकच मतस र आखण म स र त.त च जवण च Dब म णज च र-प च ल क च जवण अस. म एकटवगळ जव ल बस च (प(णA & क र आखण अभक भकण चन वD)आखण त स जण एकत जवत.स खजकच म झ त आखण त च त एक अदश अ& लकमणरषआखल गल कT ज म5ळ म थ D स वगळ पDल आखण वम झ मध त& ख स मMत भ वन शनम Aण झ ल न . गज आखण एकमक च घ?ट शमत झ ल.मल त च पव&ष क च व टल न क रण म त च स रखव ग( &कण र नव त . पद ल प स(नच म झ ध रण ल तरत5मच स न तर त5मच श&व ह स वरकर च ध रण स रख त.ह सव ;च त आणख एक च भर पDल . ह च न व ल5Dपवग पण लखक : पम शकत व
 6. 6. 6ह ल घरच ल क शचट( म णत म ण(न आम खखल तसचम ण ल ल गल . द स ल र नवट. भ ष श&वर ळ. तरबज म5ष दआखण तजत हल ण त ल धर अस च ल च. त म5ळ त लम आखण स Dल तर सगळ घ बरन असत.पद ल प स(नच मउग चच क ण ल कध घ बरल न (अर म5ष द असल स तरघरच अस मन तल मन त म णत). आखण त बरच द वसएकमक न नजरन ज खत त आखण बघत बघत एकद वस त घएकमक न भ Dल. आमच स रख शचललर ल क च & मतच झ लन त च मध पD च ; पण तव ढ त म ळ(च ओरDल ,"ए,स ब आल", आखण घ ईघ ईत सगळजण प गल.त नतर त घ सध & धत त एकमक न शभD च पण क&क5ण स ठ ऊक मल एक 5कT स5चल . म त घ न एककट ग ठ(न(ल ब(नच)एकमक बदल भल वण करण र चर न ख? गषस शगतल आखण त च त मMत झ ल (मल आप पस त ल मMत चव त वरण गढ( ळ ऊ द च नव त). म म त न म शनर ळ र द ल ,आपण त ग वचच न अस खवल.त नतर म झ बदल त च मन त एक कsतजतच भ वन ज गsतझल च त च व गण त(न द स ल ल गल. तर खखल म च र त अतर वरच र च पसत कल. लखक : पम शकत व
 7. 7. 7 त रम द वस ! भ ग २गज आमच गट च अघ पषत नत त . त न स ग च आखणआम ऐक च अस न म च च लत अस. एक वsतपत त ब तमआल कT रस ठS(पपण स ठS ) परव न (परशमट) असण च जररआ . परव न श&व क5ण पकDल गल तर जबर D ईल वगMरवगMर. खर तर ह असल ब तम & म झ क च ण घण नव तपण गज च आग सतव आखण मMत ख तर इतर सकट म खखल तपरव न क ढ( न घतल . त स ठS ल गण र सव पसव म त गज नआन न कल. सगळ कD( न अजA भरनघतल . परव न &5लक सद त त ओलD कसटम ऊसमध नऊनद ल आखण नतर परव न सव क र ल आम सगळ न शतथ नल.घर म स शगतल वर मल आईच ओरD ख ल ल गल . "आधपरव न क ढ आखण मग र ढस.क ठरवल आ स क त(?& भत क त5ल ? च ससक र कल क म त5झ वर?" इशत आई!म च5पच प ऐक(न घतल क रण मल खखल म कलल गषचसमथAन कर च नव त. सर 5 द व& म गज ल त परव न परतकल आखण स शगतल कT त च त न क व टल त कर व पण लखक : पम शकत व
 8. 8. 8म झ कD त परव न नक म ण(न.त क ळ त म न5कत च व म& ळत ज ऊन व म कर लस5रव त कल त . गज स5द रच एक स5पशसद व म& ळतव म करत अस. तस म झ आखण त च &र र ष त पव&षफरक नव त ; पण म झ पक त च D च सन ((बDकT) जर स बरद सत असत. त न म मल त खव(न म ण च , "भ1xx (गज चतvD त भ क र आखण मक र 5क श&व ह श&व म ण(न न तएक प ल5प म ण(नच असत). बघ बघ! बDकT बघ क& फ5गत! त(लक भट. न5सत D ळ भ त ख ऊन कध अ& बwD बनत क ?"म आपल क च न ब लत म न D लवत अस त म5ळ त ल ख(पजर ई. लगच ख लच आव ज त क तर ग5पपत स शगतल चआपवभ Aव त त मल स ग, "xxx त( न एक कर! Dw.ब_D असत न तरज ध त एक चमच घ ल(न घत ज . त5झ पण बwD लवकर 5बनल.""अर पण ब_D म णज र! म र न प त आखण पपण र पणन .""xxx Dw. ब_D औषध आ . र न क आखण फक एकच चमचघ च ध बर बर." 5"न र ब ब मल न जमण र. म अस र द ल तर च लल." लखक : पम शकत व
 9. 9. 9आमच ब लण न म च त अस आखण म झ नक र वर सपतअस; पण र ज र ज ऐक(न म खखल पवचशलत झ ल .म झ वD ल सर 5 म 5द त इगज च सनत असत न बह & त न वषA क ढ( न आल त. म ळ(च पवष त च कD क ढल . तम ण ल," बघ र आखण ब_D ह च त स ब ल क फरक म नत त.ब_D &र र गरम करण स ठS, पव&षत: थD त व परत त. तसचएख म ण(स थD न ग रठल तर त च तप न ब_D च ळत त.पण आपल कD ह सवA अलक शलक प थ ;न रच म नत त.""पण भ ऊ(वदDल न आम भ ऊ च म णत अस() त5म कध` ल क र दकव ब_D ?"" ! अर शतथ थD क अस च ? मधन मधन ` लच लग च;पण ` च पण म A त . कवळ गरज म ण(नच ` ल.शमशलटर स Dल प स(न त पपण स Dल. आपल वमनत हचजररच न . शतथ कध कध म स र पण कर व ल गल ; पणआपतक ल म ण(नच. त च चटक ल ग( द ल न . आत त सवAस Dल बदल क च व टत न . पण सवA त( आजच कपवच रत स?"भ ऊन मल बर बर पकDल त. म मग सगळ ग ष स ग(न ट कल .तस त म ण ल, "अर अस क नसत. शन शमत आखण भरप(र लखक : पम शकत व
 10. 10. 10व म आखण भरप(र आ र ठवल स तर त( &पक& ल बन& ल."मग म गज च ब लण कD लक त नस; पण त न पपचzस Dल न आखण एक बस वध कण म त च ऐकल आखण एकz ट ब_D च ब टल त च च स य न खर कल . घर गल पण आईल स ग च द मत नव त म ण(न न द वस ब टल लपव(नठवल . गज पवच रत त ,"घतल स कT न ?" आखण मत ल ,"अज(न द मत झ ल न !" अस स गत त.एक सध क ळ घर गल तव लक त आल कT घरच व त वरणतग आ . आई तर ख(पच र ग वलल द सत त . म घर त श&रत चशतन मल त लपवलल ब टल अग5शलशन b& करन खवतपवच रल," त( आणल स?"(अग र घर तल सगळ न पवच रनझल त)म म ण ल आखण मग न भ(त न भपवष शत अ& म झखरDप?ट शनघ ल . म ख(प समज व(न स शगतल पण म झब लण च क च पररण म झ ल न . आई न जवत च झ पल .आपल ससक र च आपल च D ळ खत झ लल पर भव शतचखजव र ल गल त. लखक : पम शकत व
 11. 11. 11 सर 5 द व& सक ळ म उठल आखण तvD ध5ऊन च ` लबसल तर मल च प ढर द सल . न ट बशघतल वर लक त आलकT त ध ( त. म आईल पवच रल तव शतन घ5श& तच उतरद ल,"क द व ल व चत त ल व . त5झ वदDल च पण त5लप दठब . आत क त त5झ ब_D कT फ_D , ज क असल त घ लत त आखण ओत नरड त! &र र कमवत त म ण &र र!"म शनम(टपण ब टल उघDल (आईन न क ल प र ल वल आखणन म टल तर मल त उग व स आवDल न ; पण आतमघर न )आखण एक चमच ब_D त ध त घ ल(न 5 ध ढवळल. (ओठ ल कप ल वल आखण तvD वDव कD कल. कप ब ज(ल ठवल .त मझ पशतद} न आईल स( आल म ण(न म म ठशनध Aर न कस बस त कप नरड ख ल ओतल .ऑदफस त गल गल म म झ पर }म गज ल स शगतल तवत ख(& झ ल . मल म ण ल , "xxx आत बघ न मद न त त5झबwD क& त र त त ; पण त( एक चमच ऐवज न चमच घतज म णज जर लवकर बwD बनल."त च सलल पम ण म अज(न न द वस त सवA कल पण मलसवत:ल च क5ठ तर अपर ध व टत त आखण त चव खलआवDल नव त . च[थ द वस प स(न म प5न आईकD च च लखक : पम शकत व
 12. 12. 12म गण कल आखण ह प5ढ म असल क करण र न अस वचनद ल. आईन मल म फ कल आखण त ब टल फक(न द लस शगतल .म त न फकत ऑदफस त घऊन गल आखण गज ल भट म ण(नद ल (त5झ त5ल लखल भ ! अस म ण(न) आखण स शगतल कT म ह प5ढअसल क करण र न म ण(न. गज ल क फ5कट त शमळ लम ण(न त ख(& आखण एक च ब टळल म ण(न म पण ख(&! त रम द वस ! भ ग ३पत उफA प ( एक अजब रस न त. म झ पक त नच र वष ;नमठ त.त च आई-वदDल च च[ व रत (अपत ) त. ग रप न, श&व ज म र ज स रख न क आखण त& च ढ , सर च रपण D ळ ल चशम , मध म ब ध , मध म उच आखण उDत च लहच क वMश&ष? म णत त ल. सवभ व गमत र त म5ळशमळल त च दफरकT त ण च त च फ5रसत तल ध . म पणत त त ध5ऊन घत अस. त च सगळ व गण मनस क त. स ल ल गल कT एक म ल ल पDप ;त स च.एक क झ ल, आम जवत जवत ग`प म रत आखण ग`प लखक : पम शकत व
 13. 13. 13म रत म रत जवत असत न गज न अकलल (ज ल ) पवच रल,"क र अकल,त5झ आई-ब प एव ढ ब(टलर(ब5टक)आखण त( कसएव ढ उच?"(अकल जवळ जवळ प वणस फ(ट उच त)अकल न म सवत„च क & तच(ऍबस1ट म ईDD) अस च . त चतद त त न उतर द ल,"म ज अकल टwल न !"ह त च उतर वर आम सगळ ख -ख करन स ल ल गल .अकलल क कळच न कT आम क सत त. त न प ल (पवच रल, "त5म सगल सत त कस ल ? क ज क झ ल ? मल पनस ग न !"प न पण ( सत सत त ल ज स शगतल त ऐक(न आम अज(नजरत स ल ल गल .प ( म ण ल , "बघ त5झ आई ब5टकT! बर बर?""बर बर!""त5झ ब प(स ब5टक , बर बर?""बर बर!"" मग त( एव ढ ऊच कस ? बर बर?"अकल सवत„च तद त(न ब र न त पवच र कर ल गल आखणम ण ल ," ,बर बर र! म एव ढ ऊच कस ? ए,प ( स ग न मएव ढ उच कस ?" लखक : पम शकत व
 14. 14. 14प ( म ण ल ,"एक म स `प आ . त5झ अकल ऊच त न !"लगच अकल ख(& ऊन म ण ल ,"बर बर आ ,म ज अकल ऊच त . पन प ( त5ल कस म द त?"(आम त च ह पश वर सत च आ त)" अर त(च तर आत स शगतलस न ? पवसरल स?""म कध स शगतल? मल आठवत न ."मग प न प5न:प5न ( त ग ष त ल स शगतल तव त चD क त पक & पDल आखण आम ल त म ण ल ,"& र. त5म ल कलM च वट . ज म त5मच & ब लन र न ई." अस म ण(न अकलर ग व(न शनघ(न गल .आम प ल म ण ल ,"त5ल क ( जरर त त ल एव ढ सपवसतरसमज व(न स ग च ? ज ,आत समज(त क ढ त च ."मग प न ज ऊन त च क& ब& समज(त क ढल आखण प5न (व त वरण शनवळल.ह अकलन एक अस च आम ल एक म पवखकप पश पवच रन सवल त आखण प च त वरच उतर अकलल भ र पDल ( त.त च क झ ल कT गण& तसव च ध मध(म सगळ कD च ल( तआखण आम सगळ च त वरच वटवट च लल त . न म पम णअकल आमच त अस(न ख ल नसल स रख त . पण जर असवसथ लखक : पम शकत व
 15. 15. 15द सत त . अ& वळ त त च एक त शम& वर ठवत असआम ल अन5भव न म त झल त. म ण(न म त ल त चक रण पवच रल.अकल तस च शम& वर त ठवत म ण ल ,"ए मल एक कवशन .पवच र क ?"आम आमच ब लण थ बव(न त ल पवच र म ण(न स शगतल.त न पसत वन कल ..."त गनपत त5मच द ( ल क च गwD नत च बदल एक क 5ररऑशसट . पन त5म ल क म ईD नकरन र तरच म पवच तŠ."आम ल पण आत उतस5कत ल ग(न र द ल त कT ह च पशक असल?त न सवA धM A एकवट( न पवच रल, "त गनपत मjर D कTअनमjर D?"" पतच ,एव ढच न ? त मjररD आ ." इशत प . ("न मग तच म उथ न त तर एल फटच टक स रखतर त त च व ईफल दकस कस करत ?"त च त अच ट पश ऐक(न आम प ट धरधरन स ल ल गलपण उतर क ण र?तव ढ त प ( त ल म ण ल ,"अकल इथ बघ. म त5ल खवत कT लखक : पम शकत व
 16. 16. 16गणपत दकस कस घत ." आखण प न सवत„च ( Dव तनसवत:च च उजव क न धरल आखण त तन उजव त ब रक ढ( न(ज5न स नस खळ च खळ आठव म णज लक त ईल) त त च पवळख अकलच म नल घ तल आखण त लआपल जवळ ओढ( न दकस कल.इथ आम स(न स(न बज र झ ल ( शलद त न खखल मल सणआवरत आवरत न ) आखण अकल ल ज(न च(र झ ल आखण प ल (म ण ल , "& र, त( म क ?मज क दकस घतल ?"मठ म5खशकल न आम आमच स( र खल आखण मग अकललपश कल ," म म णज क ?"(ह असल सकलपन त कळआमच स ठS नव नच आखण पवशचतच त .मग अकलन आम ल म म णज क ? लसपब न म णज कवगMर चच वत ग ष च ज न द ल. अथ Aत शतथ गज नसत तरआम ल त म &ब च अथA ज ण(न घण च पण जरर भ सलनसत इतक आम ब ळब ध ( लल च भ षत ब बल ) त . अस . त रम द वस ! भ ग ४एक स Dल तर आम सगळ अपवव द त त . न कर त लखक : पम शकत व
 17. 17. 17 ण च अग रच च लHन झ लल त आखण वर त एकम5ल च ब प झ लल त . त च वD ल एक म ठ ख जगकपन त फ रमन प वर क म करत त म5ळ पM& च आवक च गल च त . त त(न त क मग र सघटनच प शधक र त. ह सवA ग ष चपररण म म णज म5लग जर ज सतच त र त अस च . अशत&उग सवभ व आखण ग म भ ष ,त म5ळ त च व टल स स क णज त नस.पण एक ग ष ज णवल कT आमच मध र (न ळ( ळ( त च भ षआखण व गण स5ध रत असल च द स(न त त. म झ & व गत नक क5ण स ठ ऊक त ख(प जप(न ब लत अस(अथ Aत, म खखल . तर खखल म झ & त च मMत त नव त . च वD ल शचकक र र ` च. ब क म5ल न म रझ D कर च.अत मदप न म5ळ दकत तर वळ त न इखसपतळ त भरत कर वल गत अस. बर झ ल कT प5न र मझ म गल अस त अस.नकळत ह च च गल पररण म झ ल त म णज ल रचभ कर च D शनम Aण झ ल . त रच थ1ब ल खखल श&वत नस. ,आत न ईल ज न ब प च आजवरन त च स ठS ग5त वर ज ऊनब टल आणत अस; पण एक(णच त च मन त ह सवA ग ष बदलएक पक रच घsण शनम Aण झ ल . लखक : पम शकत व
 18. 18. 18 घर त सवA भ वD त म ठ त.त च प ठSवर स बद णझ ल . त म5ळ घर र त ल च म णत. ह क[ट5 पबक चस वAजशनक व ल क रण त च ग5Dशगर . आज(ब ज(च भगतत च र र शनम Aण झ ल . अस आमच ऑदफस त कसभरत झ ल एक क Dच त. अस .द वस म ग(न द वस ज त त आखण नकळत म झ त आखण च त ळ( ळ( मMपतप(णA सबध शनम Aण त त.एक द वस ऑदफसल आल च न ; पण त न रधवन न (स ब न कळवल कT वदDल न प5न इखसपतळ त खल कल आआखण त च प ट च ऑपर&न आ . त म5ळ त क द वस ऊ&कण र न . आम शमत न ब तम ज& कळल तस क जणइखसपतळ त ज ऊन त च पवच रप(स करन आल. म म त गल न .क रण मल इखसपतळ च त तसल व त वरण च एक जबर सतशभत व टत अस. त औषध च पवश&ष व स म5ळ ग5 मरन ज ल त अस. पण तर मल मन प स(न शतथ ज व अस व टत त. मगम ध र करन गज ल म ण ल कT त न म झ बर बर व म णजमल ल भटत ईल म ण(न त म झ बर बर ल त रझल. लखक : पम शकत व
 19. 19. 19गज च आध र न म कईएम इखसपतळ त पव& कल . त इखसपतळ चभव आव र,त तल Dw.,पररच ररक ,सवकवगA ह च लगबग आखणअसख रHण च त टकळत बसलल र ग वगMर सगळ बघ(नचभ ब व(न गल . म गज ल म टल कT चल आपण परत ज ऊ. त वरत न मल ध र त बळजबर नच आत नल. खजथशतथ रHणच रHण!शनरशनर ळ अवसथतल त एव ढ सगळ रHण म म झ आ 5ष तपथमच प त त . गज च त गचच पकD( न D ळ ब करन मप5ढ प5ढ ज त त ; पण क न वर कण ण -पवव ळण च आव ज आखणत औषध च पवशचत पA म झ प म ग खचत त. &वट एकदठक ण गज थ बल आखण च आव ज आल तव च म D ळउघDल. पवमनसक द सत त . र जच च र वरच ग5मY क5ठच द सतनव त . ख(प खचलल द सल . त च ब ब झ पल त म ण(न ळ(आव ज त ल व ल पवच रल ,त ल ध र(ख ट ख ट ... इथ म चघ बरलल त ) द ल आखण शनर प घतल . च बबच ब ज(च च पलग वर एक रHण पDल त.त चएक प क पल त आखण एक प `लjसटरमध ग5D ळ(न वरट गल त.त च सव ;ग ल प?? ब धल त आखण फकD ळ द सत त. त भ नक दश बशघतल वर मल गरगर ल लखक : पम शकत व
 20. 20. 20ल गल. म च आध र घतल . मग एक ब ज(ल आखण सर 5 ब ज(ल गज अ& घच आध र न म त कक च ब र तच त तव ढ त सम रन एक अ& व कT आल कT त लबघ(न म झ र द लल &5द खखल रपल आखण क त आकळण अग र म ध Dकन जशमन वर क सळलम &5द वर आल तव अकर&:म• क ( ? अस पश मल पDल .वर लखख पक &ण र द व,गरगरण र पख आखण म एक पलग वरझ पलल ,आज(ब ज(ल Dwकटर,पररच ररक आखण -गज ह चघ ळक म झ कD सशचत म5दन प त न द सल . क कण तचमल म इखसपतळ त असल च ज ण व झ ल आखण म उठ(नबसल . Dwकटर न मल तप सल आखण सगळ ठSक असल चस शगतल. पररच ररकन तव ढ त Hल(क ज -D ` ल द ल. त म5ळजर 5 & र व टल . मग मल शतथ(न ज च परव नग शमळ ल . म घच आध र न जव इखसपतळ च ब र आल , पथम घAम कळ श स घतल आखण मग त घच D ळ तल शचत त5रभ व बघ(न त न म आत प(णA ठSक आ ह च ख त द ल तव चत म कळपण न सल. न मल लगच पम न शमठSच म रल . इथचमल खर अथ Aन त च आतल म ण(स भटल .मग मल त न पवच रल कT अस क घDल कT ज म5ळ म झ &5द लखक : पम शकत व
 21. 21. 21 रपल त?म त ल म टल, "अर त त5झ बबच ब ज(च पलग वरचरHण( न त च ज(गन( अस न मकरण कल त. ध वतरलवग D च टप वरन पव स करत न ल अर परलच प5ल लआपट( न त ख ल पDल त अस कळल. त च क ळ त धम•दचभ(शमक असलल ज(गन( न मक शचतपट आलल त आखण त त लस स दश बघ(न क 5वक, अस सवत:च ज व वर उ र झ ल त. त तल च एक) त न त च अवत र बशघतल तव च मअधAमल झ ल त आखण त5मच घच आध र न जमतम ब र त असत न त सर एक रHण सम रन च लत आल त ल त( 5बशघतलस क ? त च च र इतक स5जल त कT फक त चएकच D ळ द सत त . एक क र कस जण( क . आखण तअनपखकतपण प5ढ आलल ध न प ( न म झ उरल -स5रल &5द रपल ." च शनर प घऊन म आखण गज शनघ ल . न गज ल शनक(नस शगतल कT त न मल रसत त एकट न स Dत ऑदफसमधस5रखकतपण प चव व.शनघत न न मझ त त त घतल आखण त वळ त चत सप& Aन ज स शगतल त &ब त म Dण अ&क आ . लखक : पम शकत व
 22. 22. 22 त रम द वस ! भ ग ५ च वD ल इखसपतळ त(न घर आल पण क द वस तच त च 5 ‘व शनधन झ ल. म झ बर बरच सवA शमत त चअत ससक र ल गल पण म झ घ बरटपण म5ळ म म त गल न . च त :ख 5 पसग त म त ल भट ल गल न म ण(नखर तर त ल व ईट व ट ल व त; पण उलट म शतथ गलन म ण(न, मल जव त ऑदफस त आल वर भटल तव त नसम ध नच व क कल. क ? तर म ण त व त वरण मल म नवलनसत!बघ ! म णज त त& वळ खखल त म झ बर -व ईट च पवच रकरत त . आखण म ? च वD ल गल आखण प रक झ ल . स जण पMकT ५बद ण (एकTच लHन आध च झ ल त), आई,ब क आखण म5लगअ& ८ ख“ च प लनप षण करण च अवघD जब ब र त चश&र वर ऊन पDल . ह सवA ग ष च च गल पररण म अस झ लकT क[ट5 पबक ब ब कD लक त न त ल वळ अप5र पD( ल गलआखण त च ब रच ग5Dशगर ळ( ळ( कम ऊ ल गल . लखक : पम शकत व
 23. 23. 23सवभ व मध मव ळपण ल ल गल . ब लण च भ ष स[मझल.ह च क ळ त आमच त बर पMकT मMत पसथ पपत झ ल . म झअन ( त सलल म न ल ल गल आखण बर च वळ त लत च फ झ ल अस स ग( ल गल (आ 5ष त एकच व कTभटल कT ज न म झ सलल म नल आखण शमळ लल &च शमनम कळपण न द ल).असच द वस ज त त आखण एक द वस आमच मध एक नवप ण आल . ब5टक ,ज Dसर,रग न स वळ आखण कम ल च त तर .त च न व पवच रल तव त न त स ग ल ज तvD उघDल तजवळ जवळ ५ शमशनट ओ ह सवरप त उघD त पण आव जफ5टत नव त . बर च वळ प त कल वर कळल कT त च न वश&&&&...................... श म आ . म5ळच द लल च रद व स . त चम ठ भ ऊ ह च ऑदफस त द लल ल स ब आ आखण त च चवश&ल न ह च इथ श&रक व ऊ &कल त.तर अस श म स खजकच आमच सव ;च चषच आखण वळघ लवण च पवष ऊन बसल . त तरपण कम म ण(न कT क लखक : पम शकत व
 24. 24. 24हच सत कर खखल अग कvबD च प ह स र त म Dण र. ब एच प व आ अस त न आम ल स शगतल तव आम त वरनपण दफरकT घतल . श म सवAच ब बत त अस त पण कष ल कध कम पDलन . वsत न अशत& कज(ष असल म5ळ खजथ क सवसत अथवफ5कट शमळल शतथ प5ढ अस च . च Dब तल ख लन म वरट स रख टपलल अस च . च पण त च वर कएव ढ ज व जDल एक क Dच त आखण श म खखल क5ण चत} र घऊन त च कD ज च . मग त ल च अज(न पपD च ;पण तर खखल त ल च ध खजAण त.एक क झ ल! आम घ म णज म आखण आमचच व ल कD च प त बसल त. च शतथ ख त त. तसगळ पMस मद न ल च5कत कर . म म त न म र ख पMस त अस.तव ढ त श म शतथ आल आखण कD च म ग( ल गल . नच व ल ल श मल च द ल स शगतल आखण सवत„चख त त शल ल स शगतल. श म च पपऊन शनघ(न गल . आमपण च पपऊन आमच क म ल ल गल .पग र च द व& च व ल कD( न पMस घ ल आल तवत न स शगतलल आकD ऐक(न च गल च च} वल . त न ख त लखक : पम शकत व
 25. 25. 25बशघतल तर र जच न च ऐवज ४-४ च शलद लल त लआढळल. मग त न च व ल ल ज ब पवच रल कT एव ढ चर जच कस शलद लस. त वर त च व ल च उतर ऐक(न चक म पण उD ल .च व ल म ण ल , "स ब त5मच न व वर र ज त श मस ब चपपऊन& न ज त त. त5म च त नल त द व& च प ज(न& न तत5मच ख त वर शलव ल स गतल म न(न& न र ज न ट मलत च पपऊन& न त5मच न व वर शलव ल स गत त. म न(न& नम र जच ४-४ च शलवल . आत मल क ठ व त5मच नत 1च ख त व ल व ल शलव च त." न & तपण त ज क पMस झ ल त त त ल द ल आखणशनक(न स शगतल कT ह प5ढ ख त ब आखण सगळ व व र र ख न ईल. मग म झ कD वळ(न म ण ल , "क पण म ण! म ण(स(श म) एक नबरच चj`टर द सत . आत त( पण बघ मह च कD( न कस Dबल पMस वस(ल करत त."म म णल," ,म र म र न कर च . क वस5ल कर चअसल त 5कTन कर." न त मन कल.मध तर क द वस गल आखण एक स मव र ,सक ळ सक ळ लखक : पम शकत व
 26. 26. 26ऑदफस त एक अन ळख इसम च रधवन आल . त च (स गण न5स र श मल &5}व र सध क ळ रलव प शलस नख“ च Dब त(न पव स करत न पकDल त आखण त सधम5बई स1टल थ ल रलवच त5रग त आ . १७५ रप D भरनत ल स Dव व अ& त न पवनत कलल त. अस रधवन ( तच स बन( ग गन स ब द लल कर त आखण श मच प ठSर ख त . श मस रख च कज(ष तआखण सवत:कDच पMस न त त परसपर इतर न भर व अ& त चअपक त ) लगच गज ल आखण ल ब ल व(न घतल आखणघDल पक र स शगतल आखण लगच पMस भरन त ल स Dव(न आणअस स शगतल. श मच पग र त(न त पMस क प(न घऊन परतकरण च जब ब र स ब न घतल आखण मगच आम सव ;नवगAण क ढ( न त ल स Dव(न आणल.एक म १७५ रप गल म5ळ श म बक(नच गल त . पM पM चद & ब करण र श मल आत त पMस परत कस कम व च हएक च पवच र न झ प ल गत नव त . स रख च D च D च ल चत च . म आखण न बर बर रल आखण मग न त चच च पM& च वस5ल करण स ठS H सध आ असओळख(न एक जन बनवल . त त मल स म ल करन घतल. लखक : पम शकत व
 27. 27. 27ब लत ब लत म श मल ळ(च म ण ल , "श म, त5म क क vन ब लत तर व १७५र. व पस ल नक . उसक सस5जY इधरचचAगट ऑदफसम बD अफसर M! उसकT ब तक क ई न ठ5करसकत !""ससससस ”ससससस ”स सचच ?"म म ण ल आखण श मन ज ऊन च प च धरल."ममममम ”मममम मर ````प ”पMस ललललल ”ल क ददददन !""तर पMस? क क पMस? म•न कब शल ?" न न टक कल. मगश मल zळ(न zळ(न (त ल न ट ब लत त न म त अस(नप5न प5न त ब ल ल ल वण zळ न तर क ? पणआम ल पण त त एक पक रच आस5र आन शमळत अस) &वट न त च पMस आण(न द च कब(ल कल. मल च ` लचल अस म टल बर बर श मन त ल एक? ल नऊन च आखणबर बर बट ट वD ख ल घ तल (जग तल दकतव आश A?). जम ण(स सवत„स ठS खचA कर ल क क( करत त त न एव ढ पMसएक म खचA कल प ( न आम च} व(न गल ; पण मग एकअन5भव म णस कD( न कळल कT च द लल कर च ख शस त आ .आपल क म करन घण स ठS त वळपसग ल च द ल कमकरत न त( त क ळ तल ग ष आ जव सवAस म न म ण(स लखक : पम शकत व
 28. 28. 28ल च घण आखण ण व ईट अस समजत त ).मग शसलशसल मद न भर च ल( र द ल . क तर ख ट न टक रण स ग(न वळ क ढत त आखण र ज श मच पM& न कधच , तर कध बट टवD /सम स वगMर वगMर ख त ख त पMस वस(लकरत त . म कज(ष आखण ल लच श म र ज म ठ आ&न१७५र. च वस5ल स ठS च -ख ण वर पMस खचA करत त( कसघDत त कवळ त श म म णज श कsषणच ज ण). पMस वस(ल तर कध च ण र नव त आखण र ज र ज श मकD( नच -ख ण घऊन कट ळल त. खळ क5ठ तर थ बव च त ; पण कस त त ल कळत नव त. मग त न म झ सललपवच रल . म जर स पवच र कल आखण त ल स शगतल कT आतस सर च क म सपल आ तव त ल म रन ट क. त कस ककर च त त ल न ट समज वल आखण मग न स5टकचशन„श स ट कल . सर 5 द व& श म म झ कD आल आखण त च & कब लतच न अस स ग ल ल गल . म णज न टक न ट वठत त मझ लक त आल. म त च बर बर कD गल आखण ल क पवच रण र इतक त त न म झ ख द वर म न ट क(नरDण च न टक स5र कल. श मल क पक र आ त कळन . लखक : पम शकत व
 29. 29. 29मग म कD( न व व(न घतल कT त च स सर व रल म ण(न!त ऐकत च श म रD ल ल गल आखण म ण ल ,"ममममम ”मममर````प ”```पMस ?" न आक & कD ब ट खवल आखण ळ(च मल D ळ म रल !आखण अज(न ज र त रD ल ल गल . त च रDण बघ(न त अस करDत म ण(न श मन मल पवच रल.म म ण ल , "त च स सर 5ड च जर न त च मलम ण(न त अज(न ज र त रDत ." ऐक(न श म च5पच प शतथ(न शनघ(न गल आखण न एक म ठस5सक र स Dल . त रम द वस ! भ ग ६त द व& र तप ळ त.मझ बर बर फक शचट( त . खर तरम झ आखण त च सबध फक क कस क ? अस पवच रण प5रतच त पण एकत क म करत न थ D एकमक न स भ ळ(न घण असभ ग असल म5ळ कध कध जर ज सत सभ षण खखल त अस.स ध रण र त च स D व जल त. क म च पद ल भर ओसरल त . आम आप पल जवण कल. प5न क म स5र कर च अग र लखक : पम शकत व
 30. 30. 30जर प म कळ करन व अस शचट( न स5चवल. मल खर तरज च नव त पण एव ढ क5ललक ग ष त आपल घ D प5ढ मटवण त खखल क & ल नव त म ण(न त च बर बरशनघ ल .चचAगट सट&नजवळच ऑदफस असल म5ळ आम स ध रणपणसम5द कDच दफर ल ज त अस(. शतथल क?? वर बस(न ग र वख च ,इकDच शतकDच ग`प म रन स ध रण १५-२० शमशनट नशनघ च ह आमच शन शमत सव पम ण आम प5नऑदफसच द &न शनघ ल .र त च[प ट त नर मन पwईटच त इल ख ज न बशघतल असलत न र ण च गळ तल र(कव नस नकलस) क आखणदकत पकण पक र आ म त असल. आम ल तस त चनवन नव त क रण आम अधन मधन दश प तच त . तरअस च लखलख ट त सवA भ ग त न म च असत आखण र त दकतझल खखल कळत न . रसत वर ल र र आखण प च र चव Aळ म त शनखशतच ख(पच पवरळ झ लल असत.तर आम क प वल च ल(न आल . टwक ऑफ ट ऊन रसटwरटम ग ट कल आखण बबनA सटदD म प & आल तव एक भ नक लखक : पम शकत व
 31. 31. 31दश द सल आखण म तर सतबधच झ ल . शचट( च तच म5ठSवळल गल आखण ज र त आरD -ओरD करत त त द &लध व(न गल .एक ल न म5ल ल त नच र जण ल थ -ब5कक न ब5कलत त आखणत अशत& नपण भस(र आव ज त रDत त. सगळ मDळशतथच प पथ वर र ( न द वस ब(टपwल & दकव म ल करन आखणर त ज5ग र, र,वश व वस आखण ग5Dशगर करन आपल चररत थAच लवण र त . म रण र आखण म र ख ण र अस सगळ शतथएकतच र ण र त त म5ळ त च भ नगD त न पDण& णपण च अस म झ मत त; पण शचट( च पशतद} एख दपशतखकप द} स रख त.त त च[घ वर त5ट(न पDल . त चजर र ठ&न त न त च[घ न आDव कल आखण त म5ल चत पवच रप(स कर ल गल .एक कणभर त सवA मDळ थकक झ ल पण प5ढच च कण तच[घ न शचट( ल घरन त च वर ज वघण लल स5र कल . शचट( खखल कसलल म5ष द असल म5ळ त च व र च5कवत लढत त.क कर व मल क च स5चत नव त. & र ररक दष?म झ त आखण त ल न म5ल त फ रस फरक नव त आखणम ण(नच म शचट( ल म र म र त म त कर &कत नव त . मग क लखक : पम शकत व
 32. 32. 32बर कर व? अस पवच र च ल( असत न मल एक म लक त आल कTआमच ऑदफसच आसप स क त र प ल स सक ळप स(नक मशगर वर आ त. त न ज ऊन स ग व म णज मग मरमरथ बल आखण त ग5D न त त ब त घत ल.म तस च स5स ट पळत पळत त प शलस प ;त प चल आखणत न ब तम द ल . न करत करत ( पलस खसब बसत वरच त त म5ळ त आपल ज ग स D ल त र नव त)त मझ बर बर आल. प ल स त त कळल बर बर सगळ ग5Dच र व ट न पळ ल. म शचट( जवळ प चल तव मझ लक तआल कT त रकबब ळ झ ल आखण त न प ट वर त ब(नधरल . रक बघ(न म झ प लटपट ल ल गल आखण D ळ सम रअधर ल ल गल . म म गच म ग सरकल . पसग च ग भ Aलक त तच त प शलस न व रलस आखण रHणव द क म गवलआखण थ ड च वळ त त ल इखसपतळ त घऊन गल.त दश म झ च न बघवत नव त म ण(न म ळ(च शतथ(न सटकलआखण ऑदफस त प चल . स ब च घर रधवन करन झ ल (पक र च म द त द ल आखण मग सवत„च &ळपटपण वर क5ढतग5ढघ त म न घ ल(न बसल . पवच र च पचD क ( र म झ प ठल ग लखक : पम शकत व
 33. 33. 33करत त. म अ& तर न क व गल ? म त ल शतथ एकट चस D( न क आल ? क न थ &पक पशतक र कल ? आत स5दत च बर बर इखसपतळ त क गल न ? पत क वळ &पट कघ लत स? एक न न. असख पश न म झ म1 च भ5ग करन (ट कल पण म शनरतर त.स ब न परसपर आझ मM न प शलस सट&नल रधवन करन (शतथल अशधक र ल झ ल पक र च म द त द ल आखण ग5D वरत तD न क रव ई ईल आखण शचट( च ब बत त प ल स कस वगMरलफD णर न त ह च ज ण व करन द ल . सर 5 द व& तभगतल न मच सर ईत ग5D च धरपकD झ ल आखण त न थचz प शलस प 5 णच र शमळ ल . प ल स कस झ ल असत तरम झ आखण शचट( च न कर गल असत . ऑदफसच वळत वररष चपरव नग श&व ब र जण च पद ल ग5न आखण त त जरप शलस च} त अDकल त तर मग त म ग5न च. पण स ब ळ( त म ण(न बच वल . सर 5 द व& सवA शमत मDळ न कळल तस त सवAजण इखसपतळ तज ऊन आल. ह वळ पण म गल च न . शचट( च तब त झप ? नस5ध रत त क रण गD मन न आखण &र र न मजब(त त.ह लखक : पम शकत व
 34. 34. 34त च इखसपतळ त ल व सतव त त च सव स5श5ष कर लत च ओळख च एक अ—Hल ईदD न तरण च . त च पक ५-६ वष ;न म ठS त . ह स व स च रप तर पम त आखण प A नलHन त झ ल.शचट( प(णA बर ऊन आल आखण पद ल मल भटल . मलम ण ल ," व ,त( त प शलस न आनल नसतस तर म झ तद व& च म5D पDल असत . अर त सव ;कD र मप5र त आखण तत च न म झ वर लल कर ल तय र त एव ढ त प शलसआल म ण(न व चल . तर पण एक न ज त ज त प ट वर व र कल चपण नश&ब न व चल . थ_क ( मjन.थjक ( व र मच! त( नसत स तर?आ क ट इमjखजन!"क ब ल व त मल कळन ! म प शलस न ब ल वल वगMर खर असलतर म म5ळ त त ल एक? ल स D( न क आल ह म झ चपश च उतर त वळ म झ कD नव त आखण आज न . त रम द वस ! भ ग ७ &वत उफA & अज(न एक वलल . थ प म रण त पट ईत. मल लखक : पम शकत व
 35. 35. 35हच थ प खर च व ट च क रण त वळ म जर च(ब वळट--सभ भ षत भ बD ) त.त च थ प तर क एककजबर सत त म ण(न स ग(? &,त च भ ऊ,ब ण आखण आई-वD ल अस ५ जण च क5ट5ब त. ब प पपट ग म सटर तर आई आटA म सटर(इशत. &). सगळक5ट5ब द शसनम च जबर सत &[कTन. क5ठल नव शसनम ल गलकT पद ल खळ च , पद ल र गच (पपट तल ) शतदकट पM करनअखख क5ट5ब त शसनम प ल ज त अस. आल वर मग & तशसनम च ष र अjक&नसकट स ग च . त शसनम च ज क ण द रअसल(र जकप(र, व अन ,&मम कप(र,र जक5म र वगMर वगMर वगMरर )त च ऍक&नस,ब लण च पदत(ढब),त तल ग ण वगMर सगळअग शतखट म ठ ल व(न स गत अस.एक त खजत1दच शसनम बघ(न आल तर त न सर 5 द व&तस च एक च रग च प & ख(शसनम त खजत1दन एक च रग च प_टआखण ब5&क ट घ तल त -इशत. &)घ ल(न ऑदफस त खजत1दचथ ट त एट घतल आखण क5ठलतर त च ग ण म ण ल स5रव तकल . आम सगळ तर त बघ(न थककच झ ल . ह &च कस इतकसरळ आखण भरप(र त कT त र ज नव अरसट ईल करन (त लखक : पम शकत व
 36. 36. 36त नट पम ण) त अस आखण त त द व& त च व गणब लण त पवश&ष नट स रख अस. तर अस दफलम अ जअसण र & मझ आ 5ष त पथम आ ट आ मध असत नआल . च गल न वषb आम घ एकत त आखण प5ढ न कर तएकतच र द ल .आ टआ मध असत न तर त न म झ अकरक: म म बनवल त . त अ& क ग ष स ग कT म झ त च वर पवश स बसतअस. म एक त ल त च वदDल बदल पवच रल,म णज त कन कर ध वगMर करत त अस तर त च उतर त र त.त म ण ल ,"म पwप ( न (ह ल शनषक रण इगज फ D च ..तच5कTच.. सव त) वअर इन मwरर&स. त वळ त सक ळपवम न न शतथ ज च ( न आखण सध क ळ परत पवम न न बjकट( ब _ब."मल तर ख(पच अप(प व ट च(खर तर मwरर&स क5ठ आ आखणकस आ ..म णज & त कT पर & त समन जन नव त).अ& म ठ म णस च म5लग म झ बर बर श&क ल आऐक(न सवत:ल च धन व ट च.मग त शतथ(न फwरनच वसत( क& आणत त आखण आम स5?ट तत च बर बर कस शतथ दफर ल ज त (अग च[प ट वर ज ऊन लखक : पम शकत व
 37. 37. 37भळ ख ण खजतक स प आ अस &Aवत) वगMर ग ष रगव(न स गतअस आखण म झ वर इप&न प Dत अस.म द स ल थ तथ च त . ब5टक ,चषम & आखण स5कD आखणकपD स धच असत. फj&न पब&न अखजब त कध कल न .त म5ळ म5ल च भ नगD त म आखण म5ल म झ भ नगD तकध च पDल न त(न& ब त म5ल च). म झ त5लनत &च गल च उच,चषम & पण रप न खण ,बर पMकT ग र आखणसट शल& त आखण त च स गण पम ण त चपबखलDगमधल आखण आज(ब ज(च प र त च वर मरत त .म झ ह वर पवश स बसत अस क रण म झ स ठS ह सवA ग षम णज अ&क क ट तल च त . त त(न & न म दफलमअ ज त व वर च . कध वआन स रख गळ त म ठ रम लआखण त पवश&ष कjप घ ल च तर कध खजत1द न तर र ज&खनन सट इलच कपD आखण ऍक&न करत व वर च . त म5ळ म झन (नगD भलत च व ढल आखण &च क णत कथ मल खरव ट ल ल गल .एक त न मल त च वर मरण र म5ल बदल स ग ल स5रव तकल . त म ण ल ,"अर म झ वर एव ढ म5ल मरत त कT क लखक : पम शकत व
 38. 38. 38स ग(? ररअल खसपकTग म क उटच कर &कत न . अर म घर त(नकध ब र पDत ह च च व ट बघत असत त त . म ब र पDलकT त मल फट फट ऊन ’दकस दकस ’( &च ख स &ब )करत त. कवwरल करत त इच अ र& . मग म त न ल ईन त उभकरत आखण एककTल च नस त ."(इथ मल जमस ब _Dच भ(शमककरण र नट बदल अ& च तर च ऐकलल आख श कच आठवणझल)म ब वळटपण न पवच रल,"मग त तल त5ल क ण आवDत?" & म ण ल ,"चल ट! अर अ& प र वर क ण मरत ? म झ एकसप&ल म ल आ . दD?ट म5मत ज(त क ळ त म5मत ज नटफwम Aत त ). त( बघ& ल तर प गल & ल." (म झ :ख वर 5D गण )इथ स ध एक प रग वळ(न स5द बघत न शतथ म5मत जम णज क ? स क त रभ ,उवA& न तर मनक ! अ& म5लग द सलतर प गल न ण र तर क ?( आपल मन तल मन त... आपणमन तच ब लण र. पत क ब ल च द मत न )"तर व wट आ वwज सप क, & वअर ल5कTग दD?ट ल इक म5मत ज.त मwमD अन आ आखण आमच च पबखलDग मध र त. कवDरफ(ल सम ईल आ र, त( तर ग रच & ल.( स रख स रखमल क ग र करत ? मल कळत नव त; पण सपष ब ल च च र लखक : पम शकत व
 39. 39. 39 त क रण मग त मल क स गण र न अस व ट च) तर (स त सम रच फलjटमध र त आखण म शतच दD?ट ( पण &च आवDत &ब ) ऑप ज ट. ऍकच 5अल क आ न शतच आईशतल घर त(न ब र पD ल त न . त म5ळ म प इपवरनकल ईब करन ज त (परत दफलम सट इल...इथ धम•द प इपवरन चढ( न म म शलन च खलत जत वगMर अस दश मझ D ळ सम रतरळ(न गल) आखण शतल दकस दकस करन त . शतच आईलकळतच न . त प5ढच रव ज त बसलल असत." त रम द वस!भ ग८ & जस द स ल स5सवरप त तस च मन न पण च गल त.त च सत कर म णज म त च ण जण( आखण सदकAटD गjम,दकव म& न डwईग क ढण त त प रगत त.त चन टनटकपण च ग5ण सगळ च ब बत त ज णव च . अ& ह सदण 5 &मध न ठळक ष त त म णज थ पब जपण आखणच रटपण . ह तल थ पब जपण च तस क5ण ल क च तस तनस. झ ल च तर ल क च करमण(क त अस(फक म स D( न... क रणमल सगळ खरच व ट च). लखक : पम शकत व
 40. 40. 40त च तल च रटपण च म त त ल एक च गल च फटकबसण र त . त च म ठS च र पकDल गल त (म चपकDल ...प5ढ ओघ न त कथ ईलच) आखण त ल न कर त(न कमकल ज ऊ &कत त; पण त च स5 Mव न आखण स ब च ळ(पण म5ळ त त त(न स5खरप ब र पDल . तर ख ल त चम(ळ सवभ व म त ब लल न . प5न पद ल प ढ पच वनन अ&त च गत त. घटन जव घDल तव &च लHन झ लल त आखण त एक म5ल च ब प त . एव ढ सगळ लफDकरनस5द लHन म त त न त च आई-वदDल न पसत कललम5ल & च कल. त च ब क स5 र ख & नसल तर स5बक ठ1गण त आखण म ठ म ल र घर तल त . शतच तच मग त लम5मत ज आखण न न त द रwईनस द स ल ल गल आखण & एक अथ Aन म ग Aल ल गल .लHन नतर &ल जवळजवळ न वषb म(लब ळ झ ल न तवगज त ल प वल कम अस शचDवत अस. अ& च तर न त एक &ल शचDवत असत न ग ग न आमच एक स ब( मर ठSच त) शतथ आल. गज प ठम र त आखण &ल म ठम ठ नशचDवत त . त &ब त स ब न ऐकल आखण त न गज ल लखक : पम शकत व
 41. 41. 41त च अथA पवच रल . गज ब लण -च लण त पबनध सत प ण त म ण(न त न स ब न सरळ &ब त त च अथA स शगतल .त वर स ब गज ल म ण ल," &ल न वष Aत म(लब ळ झ ल नम ण(न त( त ल अस शचDवत स तर मल खखल लHन नतर १४वष ;न पद ल म(ल झ ल. मग मल ल क असच म णत असत लन क ?"स बच ह सरळ पश म5ळ आम सवA च(प बसल त ; पण गजकसल ग`प बसत ?त सरळ म ण ल ," स ब त5म ल पण सगळ ल क असच म णतअसण र."गज च ह सपष करण नतर स ब खसमत स करत शतथ(न शनघ(नगल. आखण... क द वस न &न ऊन ब तम स शगतल कT तब प बनण र आ म ण(न.. मग त च कD( न प टœ म ग ल पणगज प5ढ त. & ब प झ ल . क5ट5बवतसल झ ल आखण आ 5ष त खसथर वल असव टत आ त वर कळल कT आजक ल & रज र ` लल गल . आत आमच त वळच पग र जमतम ५०० र चआसप स त.रज रच खचA आखण घर त ब क -त न म5लगह च खचA सगळ त ह त5टप5ज पग र त कस भ गवण र अस लखक : पम शकत व
 42. 42. 42पश म झ स रख सरळम गY म णस ल पDल ; पण &ल त चदफकTर नव त .स स इलकटwशनकसच सपअरप टAस ” आण च क म प ( कर च ; पणएक द वस त गMर जर असल म5ळ मल ब ज र त ज व ल गल. एकपवश&ष प टA & धत न एक क न त मल क 5 ओळख च पपटDब DAस ” द सल. असल पपब म झ म द त पम ण फकभ रत त(शन न म5बईत तर )आमच ऑदफस त ल पवश&ष पव &बन वट च तस म5ग स ठSच व पर त त त. अ& तर च गषम र जच त ळत असल म5ळ मल त च प(णA ख त त.म तपपब त क न र कD( न बघ ल म शगतल आखण त वर ल ऐवज 5प ( न म झ प(णA ख त झ ल कT आमच कDचच(आमचभDरत त त बर बर ख स वगळ म गवल त) आ त. म कज5जब पश त क न र ल पवच रल तव 5 मझ अस लक तआल कT त पपब क5ठल तच आ त खखल त ल म तनव त आखण कवळ आपण आपल एक ख स म णस न इथठव ल स शगतल आ म ण(न ठवलत अस स शगतल. म त क न र कD( न त च 5 कनच 5 न व आखण पत च क DA म ग(नघतल आखण म झ क म आटप(न ऑदफसल परत आल . लखक : पम शकत व
 43. 43. 43मझ D क त च} दफरत त. पपब शतथ कस. त वळ &भ D र च क रभ र स भ ळत अस. म रसत आखण 5 खभ ल च क मकरत अस. त म5ळ रसत स ठS स5ट भ ग भ D र त(न घण स ठS म 5शतथल नv वह आखण कप ट तप सण च ठरवल. म झ अतसथ त(च क च कलपन नसल म5ळ & मल त कर त त.मसवA तप सण कल वर म झ लक त आल कT क पपब ज गवरन त; पण &ल सरळसरळ पवच रण प&सत व टन म ण(नइकDच शतकDच ग`प त त ल ग5तव(न म ळ(च त ल त क न र च पत च क DA 5 खवल. त बघ(न त अग स जपणम ण ल ,"अर व त5ल जर ब ज र त क5ठच स5ट भ ग शमळ ल नन तर त( ह च कD ज . आपल ख स सत आ आखण त5लप द ज त स5ट भ ग आण(न ईल."मल च अपखकत त. मग म त ल सरळ पश कल ," &,समजआपल कDच पपब सपल तर त5झ क न र आपल ल त 5आण(न ईल क ?""ऑफ क सA. अर नककT ईल. त( म झ न व स ग त ल ,तर त5ल तकनस&न पण ईल." इशत. &.आत म सरळ म5द ल च त घ तल . म त ल म ण ल ," &,मइतक वळ कप ट आखण नv वह तप सल तर त5ल क च कळल लखक : पम शकत व
 44. 44. 44न ? म त5ल त क न च पत स शगतल तर त5ल क 5 च व टलन ? त( मल क धख5ळ समजत स क ? ह दठक ण ६ पपब (कम आ त आखण त च पर & चलन तल दकमत ज र प उDस ”आ . मल ,त5झ म5ल च &पथ घऊन स ग,त पपब त(च त च कDनऊन द लस कT न ? आत खर ब लल न स तर म पकरणस ब कD घऊन ज ईन."मझ ह अनपखकत सरबत न & कम ल च घ बरल . ततपप कर तत न ग5न कब(ल कल . सगळ त र जच रच खचAभ गवण स ठS करत त .म त ल न त स च म5 त द ल . तअवध त त शतथ ज ऊन त पपब घऊन आल . म प(ण; ख त करनघतल आखण त सवA कप ट त ठवल. त नतर त च कD( नभDरच चव घऊन म त ल आमच स ब प5ढ ( च त मर ठSस ब- ळ( त म ण(नच म त ल त च कD नल)उभ करनझ लल वsत त स शगतल . स ब न च र उप &पर ग ष स ग(न त ल सर 5 क म ल ज5पल खजथ अ& तर च व व र त ल करत ण र नव त . &च न5कतच स5र झ लल क[ट5 पबक आ 5ष पवसकट( न म ण(नमठ उ रतन स ब न त ल म फ कल; पण &च वतAन तफ रस क फरक पDल न . आज इतक वष ;नतर & लखक : पम शकत व
 45. 45. 45 रस ठS जमल शतथ त म रतच असत . पकDल गल तर तप पD( न म फT प र त प D( न घत . ल ज-लजज ,इजजत वगMरगषच पल कD त गल . म5ल म ठS झ ल . न म5ल च लHनझ ल . आज ब झ ल पण त च त रब ब वगMर आत औषध लस5द उरल न . एक च गल घर तल म5लग अस व गललबघ(न व ईट व टत; पण आपल तत क आ ?त लस5ध रण च आम शमत न ख(प प त कल पण त आतस5ध रण च पल कD गल .त च ब व क च जण( अस व म न स5धर1ग! त रम द वस!भ ग ९ बदल ह अग र बरच शलद ल ; पण च अज(न एक ग5णस गण स रख आ . अग र त -बर त खखल त ल क5णब ल वल तर त तल क म ट क(न त त व पकच म ग ध वण र.ब ळतपण,ब रस,व ढद वस,म5ज,लHन स रख दठक ण त जरर ण रच. ब ल वण स ध अस अथव अगत च अस त जर लखक : पम शकत व
 46. 46. 46ल वण रच आखण आ र घसघ& त करण र. एव ढच क क5णत ल एख द क Aत म त व आ अस स शगतल कT म ण(सशतथ क Aल वर अग सकक ळ सक ळ जर ण र. शतथ अगसध म ल प स(न त वध5वर न ल गण र सवA ग ष च H तव वसथ करण र. क5ण ल भटज व ,क5ण ल आच र -प णक व; वर स पव(न शनखशत व . प5लन न र ण पत ह लबघ(न तर शनम Aण कल न न अस व ट व इतक स म .क5ण ल पळ(न ज ऊन लHन कर च आ . क ? तर घरच परव नग त न त. ल &रण ज . सगळ व वसथ करत . त च कDअ& तर च लHन ल वण र भटज आ त. खजथ लHन ल गत त अ&शनमAन5ष अथव भर वसत त ल पण क5ण ल फ र& म द त नसलल वळ त ल म द त आ त. शतथल व वसथ पक,कत ट र,त चजवण वळ च र अ& चच वत म द त असत. म णज एकच लत ब लत ससथ न आ . कम च म ण(न कT क त च इतर स म खजक क A च लत.ऐक(न आपल ल धकक बसल कT त रण च ब पषत तरण-तरणनक त करन बसत त आखण मग क5ठ व च त ऊ न ,इजजतजऊ न म ण(न ल &रण ज त त. मग त 5 ‘व लखक : पम शकत व
 47. 47. 47तरण च न मध र पत ऊन त तरण च अ& अवसथत(न स5टककरण स ठS एख द सरक र आर H क1द त नऊन शतच भ र लककरत . ज तरण त त ग5तल असत त &ळपट असल म5ळ ल च कMक जण च न मध र पत बन व ल गल . ह न मध रपत पकरण वरन म ल कMक वळल zDल असत त न मलद लल उतर कवळ च ऊ ज ण.म त ल म टल,"अर त( इतक वळ त आर H क1द तशनरशनर ळ तरण म5ल बर बर ज त स आखण आपण त च नवरआ स ग(न त च स5टक करत स. मग शतथ असण रDwकटर,पररच ररक आखण इतर ल क त5ल च गलच ओळखत असत लन ?" " "म णल."मग त कस म नत त त5ल त सव ;च नवर ?" म ण ल ," बघ म झ त( &5ध आ . सकट त स पDलल लम त करण म झ कतAव आ अस म समजत आखण तब ल त म झ क5ण कD( न कसल अपक नसत. त आर H क1दच लवण र न क औपच ररकत प(णA कर व ल गत आखण त स ठSत तरण च समत ल गत आखण स क ल शतच पत (न मध रअसल तर ) अस व ल गत . म झ ख? व गण म5ळ त लकच लखक : पम शकत व
 48. 48. 48जर क व ईट न त भलच ण र असल तर त तर क& लआDक ठS करत ल? म झ कखणक ख ? व गण म5ळ जर नतरण व कTच आखण त च घरच च ल ज & ब(त र ण र असलतर मल कर ल क णत सक च ब ळगण च क च क रणन . एक सम जसव च आ अस म म नत . क5ण ल पट व नपट . म झ त( एक म स फ आ . बसस. मन चग त कट त मगग !" च अज(न एक ग5ण म णज मMत करण आखण त शनभ वण.उ .त म झ शमत आ च;पण त च & म जर एख द व पकचज5जब ओळख करन द ल कT त ल आपल शमत म नतअसत मग भल त व पक त ल पवसरल तर च लल. खर तरबर च वळल त एक औपच ररकतच च भ ग असत आखण आपणस स त पवसरन ज त . पण च सगळ लक त र त.त लकळ च अवक & कT त क5ण च :ख च 5 पसग स तवन स ठS जर असत . लखक : पम शकत व
 49. 49. 49 त रम द वस!भ ग १०क5ण आज र असल कT च लल त ल बघ ल . वळपसगशतथ स बत म ण(न बस च खखल ह च त र . बर च& सरक रइखसपतळ त च ओळख शनघतच. कस म ण(न क पवच रत ?अ त च एख द व पक& क णत शनशमत न सबध आल कT त ओळख ठवत च;पसग व ढवत . त व पकल आपलम द त च ,ज न च फ त . त म5ळ त म णस ब धल ज त तआखण अ& ओळख त(न ओळख व ढवत लकच कमपबनब भ ट करत असत . म णस ज Dण च एक अदत कल त च (ठ आ . अपघ त,म त वगMर पसग व च. अपघ त त मsतझ लल सH स र च &व ग र त ज ऊन ओळख पटवण असअथव प सटमwटbम कल नतर &व च त ब घण अस , त चश&व एक प ऊल ट कत त न .ओळख त क5ण च म त झ ल स ल पद ल खबर ज त आखणमगच न तव ईक न . त तD न शतथ प चत आखण सवA भ रआपल श&र वर घत . ह दठक ण धमA,पथ,ज त-प त क शनपषधन .द ,म5सलम न,खžशन,ब[ध ( वगMर क णत धम Aच म तच लखक : पम शकत व
 50. 50. 50सगळ स पसक र ह ल म द त असत त.त च खरख ख ल इतरल क पट पट क म करत असत त. अ& वळ स रख अन5भव म णसच ल गत त.बर च द ( शमत च बर बर त प5ढ न श&कल ज त . प5ढच जक ध शमAक स पसक र कर च असत त त करण र शतथलघ ट वरच ब हण ल ओळखत त. मग जम न च (म तव कTच न तव ईक) ऐपत पम ण द} कमA करण स ठS Hब हण च शनवD करण च ठरवत .ब ळतपण प स(न त व पकच अत ससक र प ;त पत क ग ष चअ& पररप(णA म द त असण र क रस न आ कळणकठSण आ . सगळ करन त च पवन ब5ध & ब(त आ .एक आमच क Aल त असत न त ल म पवच रल, त(सव शनवsत झ ल वर क करण र? न मल ळ(च D ळ घ तल आखण म ण ल , आत गमत बघ.ब ज(ल च बसलल आमच एक स क र ल त न म5द मचसभ षण त ओढल. आमच स क र एक म रग न क ळ र`प त . त म5ळ त ल D मD म णत अस. तसच सर 5क ण च न5सत कलपनत आशथAक फ त असल तर त च लखक : पम शकत व
 51. 51. 51पटत खत अस. 5 आखण D मDमधल सव व च ...तर क आ D मD, म सव शनवsत झ ल वर क करण र म द तआ ?क करण र आ स?म एक टjव ल सपवAस स5र करण र आ .टjव ल सपवAस?ख कर टjव ल सपवAस!पण त5झ आDन व तर प ट ल आ . मग ख कर क& ल ? आखण जर&5ध ब ल, ख Dकर अस!अर ब ब , ख कर म णज ख ण र अ& अथY!मल न ट समजल न !स गत . न ट समज व(न स गत . बघ लल ल कसख व ढल म5ळल क सवतत र ( ल गल. घर त क5ण च म त झ ल स सम& न तप चव ल च र म णस शमळ ल पण म र म र असत.मग अ&ल क न म त करण स ठS म झ जन आ !ख कर टjव लस सपवAस स र करत आ एक अशभनव जन :(सदफक द स ठS ) ( लखक : पम शकत व
 52. 52. 52म5D त5मच ब कT क म आमच ( कवळ मक ज5ळवण स ठS बरक )!म णज क न ट समज व मल !तर बघ एक म5D त त आल कT त च ज त पम ण आखणत च न तव ईक च ऐपत पम ण आमच पjकज आ .१)सगळ द} कमA स गसग त कर च असत ल १०,००० रप .(त ट ब धण प स(न त न श&कल ज ऊन रक पवसजAन प ;तचसगळ खचA स म ल )रDण र म णस आखण भजन मDळ ह च खचAवगळ२)झटपट अत ससक र : ५००० र.(त ट ब धण प स(न तपवद5त द न त नण प ;त आखण रक म5बईच सम5द त पवसखजAतकरण प ;त ) ऐकल वर D मD लगच म ण ल , आ ल म णज त( भरप(र पMसशमळवण र आ स! पण च गल न . त( :ख ल क कD( न पMस घण र 5त5ल प प ल गल(ल गल प ट त ख ल ). 5 म ण ल , अर ब ब अत ससक र करण च पण एक & “ असतआखण सगळ न च त म द त नसत. म त च :ख 5 लक लखक : पम शकत व
 53. 53. 53करण स ठSच तर जन क ढल . आत त न एक म5Dमझ त ब त द ल कT त रD ल म कळ. एक म टन&न फT!क ? कळल कT न . आखण व मझ बर बर आ . तमत-पबत म णल. त ल शमळल ध !म सगळ मजत घत त आखण तव ढ त D मDन प5ढच पशकल .... म क कर? मल पण त त प टAनरश&प न! म ण ल , त5झ स ठS एक म म तव च क म आ . त( पपD लश&वण र क वळ ! क ? आ दD क& आ ?आखण आम घ ख -ख करन स ल ल गल .D मD ख(प सत पल पण च त क च व कD कर &कतनसल म5ळ चDफDत बसल . लखक : पम शकत व
 54. 54. 54 त रम द वस!भ ग ११D व कD( न : म (चशम & ) , आखण शचट( क Aल त एकप टœ रम न! z शचत स ध रणपण १९७२-७३ मध ल आ .z शचतक रआ गज .मझ न कर च स5रव त च कळत खर तम त5म ल स शगतलच आ . तर त क ळ तल क दकसस ऐक . च खख& त न म च र मप5र च क( अस च आखण क Aल तत त च पत क जर उप ग करत नसल तर वळपसग लखक : पम शकत व
 55. 55. 55सम रच ल घ बरवण स ठS त र मप5र उघD( न खवत अस. त चलखलखत प त बशघतल कT भल भल च घ बरग5D उDत अस(आतमल कळल कT एख द ल ग5D क म णत त त; अ उतर स ध आ !घ बरग5D उDवत त ग5D! आ कT न स प व ख !). न बरच पतक श&कण}म कलल त.टनAर,दफटर,मश&शनसट,वलDर वगMर वगMर. त म5ळ क णत त बदलच त च ज न सख ल त. लथ म& न,ड लम& न,ग ईDर,वलD ग म& न वगMर त त ळण त त क5&ल त.त त कD( न क म करन घण आखण त च खभ ल करणत च न म च म(ळ क म त. ह व शतररक त क णतद पDल तक म करत अस. खजथ क5ण रल शतथ त5म ल कमल लव.आपल सगळ ब5द ,क[&ल आखण &कT व परन त त क म &सवकरत अस.एक आपल र मप5र ल , ध र क ढण च त वर(ग ईDर) ध रक ढत त . न म त क म करत न त त रग(न ज त अस. आतत& च अवसथत असत न आमच सव Aत म ठ स ब( मद स त ) शतथ आल . त न त बशघतल आखण कर न त स स कल.त न ल जर ग5शश तच पवच रल, व ट आर ( D5 ईग आ स? लखक : पम शकत व

×