نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - Net Talent 2017

davood dehghan
davood dehghanCo Founder & CEO @ EventCenter.ir & IsfahanPlus.ir à EventCenter.ir
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - Net Talent 2017
‫بنیانگذار‬ ‫هم‬ ‫بنیانگذار‬ ‫هم‬
‫بنیانگذار‬ 
 
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - Net Talent 2017
...‫دارید‬ ‫هم‬ ‫ایده‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ندارید‬ ‫ایده‬ ‫اگر‬
‫ندهید‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اسالیدها‬ ‫این‬
isfahanplus.ir/?p=4996 isfahanplus.ir/?p=4882
‫بسازید‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫چیزی‬
image Copyright: 7minutesinthemorning.com
https://www.pingon.io/books/mom-test/fa
‫ایده‬ ‫سنجی‬ ‫اعتبار‬ ‫از‬ ‫بعد‬
‫مشتری‬ ‫با‬ ‫صحبت‬ ‫و‬
‫ناب‬ ‫بوم‬ ‫حتما‬
.‫شود‬ ‫رسم‬ ‫ایده‬
isfahanplus.ir/lean
‫ﻗ‬‫ﯿ‬‫ﺎ‬‫س‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ﻒ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ی‬‫ب‬‫ﺧ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ر‬‫ا‬‫ﺑ‬‫ﯿ‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ﮐ‬‫ﻨ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬.‫ﻣ‬‫ﺜ‬‫ﻞ‬:
‫ﯾ‬‫ﻮ‬‫ﺗ‬‫ﯿ‬‫ﻮ‬‫ب‬=‫ﻓ‬‫ﻠ‬‫ﯿ‬‫ﮑ‬‫ﺮ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ی‬‫و‬‫ﯾ‬‫ﺪ‬‫ﺋ‬‫ﻮ‬‫ﻫ‬‫ﺎ‬
‫ﻣ‬‫ﻔ‬‫ﻬ‬‫ﻮ‬‫م‬‫ﺳ‬‫ﻄ‬‫ﺢ‬‫ﺑ‬‫ﺎ‬‫ﻻ‬
‫و‬‫ﯾ‬‫ﮋ‬‫ﮔ‬‫ﯽ‬‫ﻫ‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﻣ‬‫ﺸ‬‫ﺘ‬‫ﺮ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﺪ‬‫ه‬‫آ‬‫ل‬‫ﺧ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ر‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ﯿ‬‫ﺴ‬‫ﺖ‬‫ﮐ‬‫ﻨ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬.
‫ﭘ‬‫ﺬ‬‫ﯾ‬‫ﺮ‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬‫ﮔ‬‫ﺎ‬‫ن‬‫آ‬‫ﻏ‬‫ﺎ‬‫ز‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬
‫ﻧ‬‫ﺎ‬‫م‬‫ﭘ‬‫ﺮ‬‫و‬‫ژ‬‫ه‬
‫ﺗ‬‫ﺎ‬‫ر‬‫ﯾ‬‫ﺦ‬:
‫ﺗ‬‫ﮑ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ر‬:
Lean Canvas is adapted from The Business Model Canvas (http://www.businessmodelgeneration.com)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.
‫ﭼ‬‫ﯿ‬‫ﺰ‬‫ی‬‫ﮐ‬‫ﻪ‬‫ﻧ‬‫ﻤ‬‫ﯽ‬‫ﺗ‬‫ﻮ‬‫ا‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬‫ﺑ‬‫ﻪ‬‫آ‬‫ﺳ‬‫ﺎ‬‫ﻧ‬‫ﯽ‬‫ﺧ‬‫ﺮ‬‫ﯾ‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ر‬‫ی‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﮐ‬‫ﭙ‬‫ﯽ‬‫ﺷ‬‫ﻮ‬‫د‬.‫ر‬‫ا‬‫ه‬‫ﺣ‬‫ﻞ‬‫ﻣ‬‫ﻤ‬‫ﮑ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ی‬‫ﻫ‬‫ﺮ‬‫ﻣ‬‫ﺴ‬‫ﺎ‬‫ﻟ‬‫ﻪ‬‫ر‬‫ا‬‫ﺑ‬‫ﯿ‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ﮐ‬‫ﻨ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬.
?
‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﮔ‬‫ﺮ‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ﻓ‬‫ﺎ‬‫ر‬‫ﺳ‬‫ﯽ‬‫ا‬‫ز‬http://www.businessofsoftware.ir
3-1‫ﻣ‬‫ﺴ‬‫ﺎ‬‫ﻟ‬‫ﻪ‬‫ﻣ‬‫ﻬ‬‫ﻢ‬‫ﺗ‬‫ﺮ‬‫ر‬‫ا‬‫ﻓ‬‫ﻬ‬‫ﺮ‬‫ﺳ‬‫ﺖ‬‫ﮐ‬‫ﻨ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬.
‫ﻋ‬‫ﺪ‬‫د‬‫ﻫ‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﮐ‬‫ﻠ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬‫ی‬‫ﮐ‬‫ﻪ‬‫ﺑ‬‫ﻪ‬‫ﺷ‬‫ﻤ‬‫ﺎ‬‫ﻣ‬‫ﯽ‬‫ﮔ‬‫ﻮ‬‫ﯾ‬‫ﻨ‬‫ﺪ‬
‫ﮐ‬‫ﺴ‬‫ﺐ‬‫و‬‫ﮐ‬‫ﺎ‬‫ر‬‫ﺗ‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ﭼ‬‫ﮕ‬‫ﻮ‬‫ﻧ‬‫ﻪ‬‫ﭘ‬‫ﯿ‬‫ﺶ‬‫ﻣ‬‫ﯽ‬‫ر‬‫و‬‫د‬‫ر‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ﯿ‬‫ﺴ‬‫ﺖ‬‫ﮐ‬‫ﻨ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬.
‫ﭘ‬‫ﯿ‬‫ﺎ‬‫م‬‫ﯾ‬‫ﮕ‬‫ﺎ‬‫ﻧ‬‫ﻪ‬،‫ر‬‫و‬‫ﺷ‬‫ﻦ‬‫و‬‫ﮔ‬‫ﯿ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﮐ‬‫ﻪ‬‫ﺑ‬‫ﯿ‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ﻣ‬‫ﯽ‬‫ﮐ‬‫ﻨ‬‫ﺪ‬
‫ﭼ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﺷ‬‫ﻤ‬‫ﺎ‬‫ﻣ‬‫ﺘ‬‫ﻔ‬‫ﺎ‬‫و‬‫ت‬‫ﻫ‬‫ﺴ‬‫ﺘ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬‫و‬‫ا‬‫ر‬‫ز‬‫ش‬‫ﺗ‬‫ﻮ‬‫ﺟ‬‫ﻪ‬‫ر‬‫ا‬‫د‬‫ا‬‫ر‬‫ﯾ‬‫ﺪ‬.
‫ﻣ‬‫ﺸ‬‫ﺘ‬‫ﺮ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ن‬‫و‬‫ﮐ‬‫ﺎ‬‫ر‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ن‬‫ﻫ‬‫ﺪ‬‫ف‬‫ﺧ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ر‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ﯿ‬‫ﺴ‬‫ﺖ‬‫ﮐ‬‫ﻨ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬.
‫ر‬‫ا‬‫ه‬‫ﺧ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ﺑ‬‫ﻪ‬‫ﻣ‬‫ﺸ‬‫ﺘ‬‫ﺮ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ر‬‫ا‬‫ﺑ‬‫ﯿ‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ﮐ‬‫ﻨ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬.
)‫د‬‫ر‬‫و‬‫ﻧ‬‫ﮕ‬‫ﺮ‬‫ا‬،‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫و‬‫ﻧ‬‫ﮕ‬‫ﺮ‬‫ا‬(
‫ﻫ‬‫ﺰ‬‫ﯾ‬‫ﻨ‬‫ﻪ‬‫ﻫ‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﺛ‬‫ﺎ‬‫ﺑ‬‫ﺖ‬‫و‬‫ﻣ‬‫ﺘ‬‫ﻐ‬‫ﯿ‬‫ﯿ‬‫ﺮ‬‫ﺧ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ر‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ﯿ‬‫ﺴ‬‫ﺖ‬‫ﮐ‬‫ﻨ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬. ‫ﻣ‬‫ﻨ‬‫ﺎ‬‫ﺑ‬‫ﻊ‬‫د‬‫ر‬‫آ‬‫ﻣ‬‫ﺪ‬‫ﺧ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ر‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ﯿ‬‫ﺴ‬‫ﺖ‬‫ﮐ‬‫ﻨ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬.
‫ﻣ‬‫ﺴ‬‫ﺎ‬‫ﻟ‬‫ﻪ‬ ‫ر‬‫ا‬‫ه‬‫ﺣ‬‫ﻞ‬ ‫ا‬‫ر‬‫ز‬‫ش‬‫ﭘ‬‫ﯿ‬‫ﺸ‬‫ﻨ‬‫ﻬ‬‫ﺎ‬‫د‬‫ی‬‫ﯾ‬‫ﮑ‬‫ﺘ‬‫ﺎ‬ ‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﺗ‬‫ﺮ‬‫ی‬‫ﻣ‬‫ﻄ‬‫ﻠ‬‫ﻖ‬ ‫ﺑ‬‫ﺨ‬‫ﺶ‬‫ﻣ‬‫ﺸ‬‫ﺘ‬‫ﺮ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ن‬
‫ﺳ‬‫ﻨ‬‫ﺠ‬‫ﻪ‬‫ﻫ‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﮐ‬‫ﻠ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬‫ی‬ ‫ﮐ‬‫ﺎ‬‫ﻧ‬‫ﺎ‬‫ل‬
‫ﺳ‬‫ﺎ‬‫ﺧ‬‫ﺘ‬‫ﺎ‬‫ر‬‫ﻫ‬‫ﺰ‬‫ﯾ‬‫ﻨ‬‫ﻪ‬‫ﻫ‬‫ﺎ‬ ‫ﺟ‬‫ﺮ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ن‬‫د‬‫ر‬‫آ‬‫ﻣ‬‫ﺪ‬
‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻨ‬‫ﮑ‬‫ﻪ‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬‫ﺴ‬‫ﺎ‬‫ﻟ‬‫ﻪ‬‫ﻫ‬‫ﺎ‬‫ا‬‫ﻣ‬‫ﺮ‬‫و‬‫ز‬‫ﭼ‬‫ﮕ‬‫ﻮ‬‫ﻧ‬‫ﻪ‬‫ﺣ‬‫ﻞ‬‫ﺷ‬‫ﺪ‬‫ه‬‫ا‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬‫ر‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ﯿ‬‫ﺴ‬‫ﺖ‬‫ﮐ‬‫ﻨ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬.
‫ﺟ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﮕ‬‫ﺰ‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﻫ‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ﺟ‬‫ﻮ‬‫د‬
‫ﺑ‬‫ﻮ‬‫م‬‫ﻧ‬‫ﻮ‬‫ﭘ‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﻧ‬‫ﺎ‬‫ب‬
‫نهایی‬ ‫محصول‬ ‫ساختن‬ ‫از‬ ‫قبل‬
MVP ‫حتما‬
‫بسازید‬
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - Net Talent 2017
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - Net Talent 2017
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - Net Talent 2017
‫کنید‬ ‫سرچ‬
‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫رقبای‬
top 10 ...
how to ...
alternative to ...
Google trend
‫رقبا‬ ‫تحلیل‬
‫بازار‬ ‫اندازه‬ ‫و‬
‫دامین‬ ‫خرید‬
com ، ir ، co ‫های‬ ‫دامنه‬ ‫تفاوت‬
‫معروف‬ ‫های‬ ‫دامنه‬ ‫نامگذاری‬ ‫دالیل‬ ‫و‬
isfahanplus.ir/?p=10748
‫هاست‬ ‫خرید‬
‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬
https://wappalyzer.com/categories/ecommerce :‫منبع‬
‫بانکی‬ ‫واسط‬ ‫درگاه‬
‫بانکی‬ ‫واسط‬ ‫درگاه‬
zarinpal.com arianpal.com pay.ir
‫اعتماد‬ ‫نماد‬ ‫دریافت‬
isfahanplus.ir/?p=9561
‫ساماندهی‬ ‫مجوز‬ ‫دریافت‬
isfahanplus.ir/?p=12692
‫بانکی‬ ‫درگاه‬ ‫اخذ‬
http://way2pay.ir/25404 :‫منبع‬
‫ایران؟‬ ‫الکترونیک‬ ‫پرداخت‬ ‫های‬ ‫درگاه‬ ‫برترین‬
idpay.ir bahamta.com payping.ir
‫شخصی‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫درگاه‬
‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫فروش‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - Net Talent 2017
،‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫مفید‬ ‫ابزارهای‬
‫استارتاپ‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫گسترش‬
‫اینترنتی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬
‫سایت‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫رفتار‬ ‫آنالیز‬ ‫ابزار‬
‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫بهبود‬ ‫و‬

‫سایت‬ ‫کاربران‬ ‫های‬ ‫کلیک‬ ‫از‬ Heatmap ‫یا‬ ‫حرارتی‬ ‫نمودار‬
‫دسکتاپ‬ / ‫تبلت‬ / ‫موبایل‬
hotjar.com
‫که‬ ‫مشکالتی‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫فرم‬ ‫آنالیز‬
‫دارند‬ ‫ها‬ ‫فرم‬ ‫تکمیل‬ ‫در‬ ‫کاربران‬
‫شما‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫فیلمبرداری‬
‫لوگو‬ ‫طراحی‬
‫کجا؟‬ ...‫ساعت‬ 24 ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫در‬ ...‫مجانی‬

https://www.freelogodesign.org
https://www.designmantic.com/logo-design
https://www.logaster.com
https://www.designimo.com/create-logo
‫رایگان‬ ‫لوگوی‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫تا‬ ‫چند‬
free logo design
https://www.freelogoservices.com
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - Net Talent 2017
‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫تکنولوژوی‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫هر‬
‫است؟‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫هایی‬ ‫کتابخانه‬ ‫چه‬ ‫و‬
Wapplayzer 

‫پروژه‬ ‫رایگان‬ ‫مدیریت‬
‫فردی‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫تیمی‬ ‫کارهای‬ ‫هماهنگی‬ ‫و‬

• 	‫تیم‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫وظایف‬ ‫تفویض‬
• 	‫تسک‬ ‫یک‬ ‫انجام‬ ‫مدت‬ ‫تعیین‬
• 	‫تسک‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫لیست‬ ‫چک‬ ‫تعریف‬ ‫امکان‬
• 	‫مربوطه‬ ‫تسک‬ ‫برای‬ ‫فایل‬ ‫آپلود‬ ‫امکان‬
• 	‫ها‬ ‫تسک‬ ‫برای‬ ‫گذاری‬ ‫کامنت‬
• 	‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫تسک‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫آرشیو‬
trello.com
taskulu.com

‫گروهی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫و‬ ‫خبرنامه‬ ‫ارسال‬ 
‫مختلف‬ ‫های‬ ‫لیست‬ ‫به‬ ‫ایمیل‬ ‫آسان‬ ‫ارسال‬
:‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫ایمیل‬ ‫کنندگان‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫دقیق‬ ‫آنالیز‬
‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫تعداد‬ ،‫شده‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫تعداد‬ ،‫جغرافیایی‬ ‫منطقه‬
... ‫و‬ ‫ها‬ ‫کلیک‬ ‫تعداد‬ ،‫شده‬ ‫فوروارد‬
SimilarWeb
‫خودتان‬ ‫سایت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫رقیب‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫مفصل‬ ‫آنالیز‬

•	‫مشابه‬ ‫های‬ ‫سایت‬
•	ios ‫و‬ ‫اندروید‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫داشتن‬
•	‫شوند‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫فعلی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مشاهده‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬
•	‫است؟‬ ‫داده‬ ‫تبلیغ‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫چه‬ ‫در‬
•	‫مختلف‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫میزان‬
•	‫گوگل‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫بازدید‬ ‫پر‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬
•	‫است‬ ‫داده‬ ‫تبلیغ‬ ads ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پربازدیدی‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬
•	‫سایت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫ارجاع‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫چه‬ ‫از‬
•	‫دارد‬ ‫را‬ ‫بازدید‬ ‫بیشترین‬ ‫کشورهایی‬ ‫چه‬ ‫از‬
•	‫های‬ ‫شبکه‬ ‫جستجوی؟‬ ‫موتورهای‬ ‫مستقیم؟‬ ‫لینک‬ ‫کجاست؟‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫بیشترین‬
‫دیگر؟‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫مارکتینگ؟‬ ‫ایمیل‬ ‫اجتماعی؟‬
•	‫سایت‬ ‫از‬ ‫فرار‬ ‫نرخ‬
•	‫روزانه‬ ‫بازدید‬ ‫تعداد‬
•	‫روز‬ ‫در‬ ‫صفحات‬ ‫بازدید‬ ‫تعداد‬
https://goo.gl/dnDDER
https://goo.gl/JUiZqc
‫گوگل‬ ‫شرکت‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫‌گر‬‫ل‬‫تحلی‬ ‫ابزار‬

•	‫‌کنند؟‬‫ی‬‫م‬ ‫بازدید‬ ‫من‬ ‫‌سایت‬‫ب‬‫و‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫چند‬
•	‫‌گذرانند؟‬‫ی‬‫م‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫‌سایت‬‫ب‬‫و‬ ‫در‬ ‫زمانی‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ ‫متوسط‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫افراد‬
•	‫هستند؟‬ ‫جذاب‬ ‫و‬ ‫واضح‬ ‫کافی‬ ‫اندازۀ‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫صفحات‬ ‫محتویات‬ ‫آیا‬
•	‫هستند؟‬ ‫‌مند‬‫ه‬‫عالق‬ ‫موضوعاتی‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫وبالگ‬ ‫خوانندگان‬
•	‫‌کنند؟‬‫ی‬‫م‬ ‫زندگی‬ ‫کشورهایی‬ ‫و‬ ‫شهرها‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫بازدیدکنندگان‬
•	‫است؟‬ ‫الزم‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫گوشی‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫‌گرا‬‫ش‬‫واکن‬ ‫‌سایت‬‫ب‬‫و‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫آیا‬
•	‫‌شوند؟‬‫ی‬‫م‬ ‫رهنمون‬ ‫من‬ ‫‌سایت‬‫به‬ ‫‌سایتی‬‫ب‬‫و‬ ‫چه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بازدیدکنندگان‬
•	‫دارند؟‬ ‫من‬ ‫‌سایت‬‫ب‬‫و‬ ‫ترافیک‬ ‫بروی‬ ‫را‬ ‫تاثیر‬ ‫بیشترین‬ ‫بازاریابی‬ ‫‌های‬‫ک‬‫تکنی‬ ‫کدام‬
•	‫هستند؟‬ ‫محبوبیت‬ ‫میزان‬ ‫بیشترین‬ ‫دارای‬ ‫من‬ ‫‌سایت‬‫ب‬‫و‬ ‫صفحات‬ ‫کدام‬
•	‫‌شوند؟‬‫ی‬‫م‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫من‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫از‬ ‫تعداد‬ ‫چه‬
•	‫دارند؟‬ ‫‌هایی‬‫ی‬‫ویژگ‬ ‫چه‬ ‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬ ‫تبدیل‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بازدیدکنندگانی‬
•	‫دارند؟‬ ‫را‬ ‫جذابیت‬ ‫کمترین‬ ‫من‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬
‫روش‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ ‫به‬ ‫کارها‬ ‫انجام‬ ‫مدیریت‬

•	‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬
•	‫روزانه‬ ‫کارهای‬ ‫لیست‬ ‫تعریف‬
•	‫تسک‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مجموعه‬ ‫زیر‬ ‫ایجاد‬
•	‫ایمیل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پیغام‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کارها‬ ‫یادآوری‬
•	‫ایمیل‬ ‫و‬ ‫نوتیفیکیشن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کارها‬ ‫یادآوری‬
•	‫تسک‬ ‫یک‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬
•	‫اهداف‬ ‫لیست‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫لیست‬ ،‫خرید‬ ‫لیست‬ ‫ایجاد‬
•	‫ها‬ ‫لیست‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تسک‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫با‬ ‫راحت‬ ‫ارتباط‬
•	‫همکاران‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خود،کارمندان‬ ‫برای‬ ‫ماهانه‬ ‫و‬ ‫هفتگی‬ ،‫روزانه‬ ‫کارهای‬ ‫از‬ ‫لیست‬ ‫ایجاد‬
•	‫اندروید‬ ،‫آیپد‬ ،‫آیفون‬ ،‫ویندوز‬ ‫جمله‬ ‫از‬ !‫شما‬ ‫وسایل‬ ‫تمامی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ sync ‫قابلیت‬
https://isfahanplus.ir/?p=9846
‫شما‬ ‫سایت‬ ‫سئوی‬ ‫وضعیت‬ ‫رایگان‬ ‫آنالیز‬
https://seositecheckup.com

نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - Net Talent 2017
‫سایت‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫کدنویسی‬ ‫بودن‬ ‫بهینه‬ ‫آنالیز‬
https://gtmetrix.com

‫کاال‬ ‫دیجی‬ ‫سایت‬ ‫سرعت‬ ‫تست‬
‫بامیلو‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫دیجی‬ ‫سایت‬ ‫سرعت‬ ‫مقایسه‬
‫مطالعه‬ ‫یا‬ ‫وبگردی‬ ‫هنگام‬ ‫آسان‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫ترجمه‬
https://insttranslate.com

Instant Translate
:‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫برای‬
ios - macOs - Firefox - chrome - android - Telegram
‫کسا‬ِ‫ل‬َ‫ا‬
‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫معتبرترین‬

• 	‫جهان‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫رتبه‬ ‫نمایش‬
• 	‫سایت‬ ‫وب‬ ‫رتبه‬ ‫نمودار‬ ‫نمایش‬
• 	)Bounce Rate( ‫کاربران‬ ‫فرار‬ ‫نرخ‬ ‫نمایش‬
• 	‫کاربران‬ ‫روزانه‬ ‫ماندگاری‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫بازدید‬ ‫نمایش‬
• 	‫اند‬ ‫کرده‬ ‫مشاهده‬ ‫کاربران‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫نمایش‬
:‫فاکتور‬ 4 ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬
• 	‫کنند‬ ‫می‬ ‫بازدید‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫روزانه‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫میزان‬
• 	‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫صفحات‬ ‫بازدید‬ ‫روزانه‬ ‫تعداد‬
• 	‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫از‬ ‫ورودی‬ ‫ترافیک‬ ‫درصد‬
• 	‫اند‬ ‫داده‬ ‫لینک‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫مجموع‬ ‫تعداد‬
‫دامنه‬ ‫یک‬ ‫اطالعات‬ ‫مشاهده‬ ،Whois
•	‫دامنه‬ ‫صاحب‬
•	‫دامنه‬ ‫صاحب‬ ‫تماس‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫آدرس‬
•	‫دامنه‬ ‫صاحب‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬
•	‫دامنه‬ ‫انقضای‬ ‫و‬ ‫تمدید‬ ‫تاریخ‬

‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫ابزار‬ ‫بهترین‬
‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫موتور‬ ‫برای‬

•	‫سئو‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫بررسی‬
•	‫سئو‬ ‫صحیح‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫قدم‬ ‫مهمترین‬ ‫و‬ ‫اولین‬
•	‫‌اند‬‫ه‬‫داد‬ ‫لینک‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سایتهایی‬ ‫نمایش‬
•	‫گوگل‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫کلمه‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬ ‫نمایش‬
•	‫موبایل‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫نمایش‬
•	‫اند‬ ‫شده‬ ‫منجر‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫شده‬ ‫جستجو‬ ‫عبارات‬ ‫نمایش‬
•	‫آن‬ ‫های‬ ‫خزنده‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫موتور‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫محتوای‬ ‫کردن‬ ‫معرفی‬
•	‫دارد؟‬ ‫دسترسی‬ ‫سایت‬ ‫محتوای‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬
•	‫اند‬ ‫زده‬ ‫رقم‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫جستجو‬ ‫عبارت‬ ‫بهترین‬ ‫نمایش‬
https://www.google.com/webmasters
‫توییتر‬ ‫به‬ ‫پیام‬ ‫اتوماتیک‬ ‫ارسال‬
‫ها‬ ‫پیام‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬

https://twuffer.com
‫دارید‬ ‫نگه‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫توییتر‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫ساعت‬ 1 ‫و‬ ‫یکبار‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫برای‬ ‫کاره‬ ‫همه‬ ‫داشبورد‬ ‫یک‬
• 	‫داشبورد‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫اکثر‬ ‫آمار‬ ‫مشاهده‬
• 	... ‫و‬ ‫آنالیز‬ ‫گوگل‬ ‫مثل‬ ‫مختلف‬ ‫آمارگیر‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫آمار‬ ‫مشاهده‬
• 	... ‫و‬ mailchimp، hubspot ‫مثل‬ ‫محبوب‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
• 	‫داشبورد‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫متریک‬ ‫چندین‬ ‫مدیریت‬

‫متنوع‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫داشبوردهای‬
‫متنوع‬ ‫پارامترهای‬ ‫با‬ ‫توییتر‬ ‫داشبورد‬
‫متنوع‬ ‫پارامترهای‬ ‫با‬ ‫اینستاگرام‬ ‫داشبورد‬
‫شده‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫داشبوردهای‬ ‫ساخت‬
‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫متریک‬ ‫با‬
‫متنوع‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
‫دیگر‬ ‫کاره‬ ‫همه‬ ‫داشبورد‬ ‫یک‬
،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫برای‬
‫وابسته‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬

نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - Net Talent 2017
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - Net Talent 2017
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - Net Talent 2017
‫متنوع‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
‫متنوع‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫بسیار‬ ‫آنالیز‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬
‫کاربران‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬

‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫پروسه‬ ‫برای‬ ‫قیف‬ ‫یک‬ ‫تعریف‬ ‫روش‬
11.‫اند‬ ‫دیده‬ ‫را‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫صفحه‬ ‫که‬ ‫کنندگانی‬ ‫بازدید‬ 	
22.‫اند‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ 	
33 .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫هم‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
44.‫هستند‬ ‫هم‬ ‫امریکا‬ ‫کشور‬ ‫از‬ 	
55 .): ‫اند‬ ‫دیده‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫دمو‬ ‫ویدیوی‬ ‫و‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫پروسه‬ ‫برای‬ ‫قیف‬ ‫یک‬ ‫خروجی‬ ‫نمونه‬
‫ها‬ ‫لینک‬ ‫آرشیو‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫بسیار‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬
.... ‫و‬ ‫تبلت‬ ،‫دسکتاپ‬ ،‫موبایل‬ ‫با‬ ‫شدن‬ sync ‫قابلیت‬ ‫با‬

نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - Net Talent 2017
‫کنید‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫کارها‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬ ‫با‬

‫کنفرانس‬ ‫ویدیو‬ ‫جلسات‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬

نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - Net Talent 2017
‫گوگل‬ ‫پرکاربرد‬ ‫مفید‬ ‫ابزارهای‬ 
RealTime ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫آنالین‬ ‫برد‬
realtimeboard.com

RealTime ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫آنالین‬ ‫برد‬ 
‫نترسید‬ ‫کردن‬ ‫اشتباه‬ ‫از‬
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - Net Talent 2017
.‫نترسید‬ ‫آن‬ ‫نشدن‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نشدن‬ ‫عالی‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫شروع‬ ‫برای‬
‫ماست‬ ‫انی‬‫ر‬‫وي‬ ‫ز‬ ‫ميخانه‬ ‫آبادی‬
‫ماست‬ ‫پريشانی‬ ‫از‬ ‫كفر‬ ‫جمعيت‬
‫عیبی‬ ‫ندارد‬ ‫خود‬ ‫ذات‬ ‫به‬ ‫اسالم‬
‫ماست‬ ‫مسلامنی‬ ‫از‬ ‫هست‬ ‫که‬ ‫عيب‬ ‫هر‬
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - Net Talent 2017
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - Net Talent 2017





davooddehghan.ir
linkedin.com/in/davooddehghan65
twitter.com/davooddehghan65
slideshare.net/davooddehghan
me@davooddehghan.ir
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - Net Talent 2017
1 sur 93

Recommandé

روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان par
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیانروش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیانAmir Mansoori
74 vues21 diapositives
الفبای استارتاپ‌ها par
الفبای استارتاپ‌هاالفبای استارتاپ‌ها
الفبای استارتاپ‌هاAmin Ghasemi
210 vues52 diapositives
ایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌ها par
ایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌هاایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌ها
ایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌هاEhsan Banihashem
343 vues36 diapositives
استارتاپ ویکند چیه؟توضیح کامل راجب آخر هفته استارتاپی par
استارتاپ ویکند چیه؟توضیح کامل راجب آخر هفته استارتاپیاستارتاپ ویکند چیه؟توضیح کامل راجب آخر هفته استارتاپی
استارتاپ ویکند چیه؟توضیح کامل راجب آخر هفته استارتاپیkeyvan zeynali
206 vues24 diapositives
فایل سمینار الفبای استارتاپ par
فایل سمینار الفبای استارتاپ فایل سمینار الفبای استارتاپ
فایل سمینار الفبای استارتاپ Seyed Reza Alavi
261 vues58 diapositives
ابزار آنلاین ساخت مدل کسب و کار par
ابزار آنلاین ساخت مدل کسب و کارابزار آنلاین ساخت مدل کسب و کار
ابزار آنلاین ساخت مدل کسب و کارModirinfo
15.4K vues12 diapositives

Contenu connexe

Tendances

25 Steps for your Idea to Market - بیست و پنج گام تا رستگاری par
25 Steps for your Idea to Market - بیست و پنج گام تا رستگاری25 Steps for your Idea to Market - بیست و پنج گام تا رستگاری
25 Steps for your Idea to Market - بیست و پنج گام تا رستگاریMasoud Zamani
94 vues38 diapositives
مدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان ساده par
مدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان سادهمدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان ساده
مدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان سادهModirinfo
1.9K vues19 diapositives
Lean startup-hbr par
Lean startup-hbrLean startup-hbr
Lean startup-hbrNasser Ghanemzadeh
1.2K vues12 diapositives
بوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean Canvas par
بوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean Canvasبوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean Canvas
بوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean CanvasAraz Ostadi
999 vues48 diapositives
استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup par
استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startupاستارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup
استارتاپ ها و متدولوژی Lean StartupNasser Ghanemzadeh
7K vues132 diapositives
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri) par
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)Mahdi Nasseri
4.3K vues148 diapositives

Tendances(20)

25 Steps for your Idea to Market - بیست و پنج گام تا رستگاری par Masoud Zamani
25 Steps for your Idea to Market - بیست و پنج گام تا رستگاری25 Steps for your Idea to Market - بیست و پنج گام تا رستگاری
25 Steps for your Idea to Market - بیست و پنج گام تا رستگاری
Masoud Zamani94 vues
مدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان ساده par Modirinfo
مدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان سادهمدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان ساده
مدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان ساده
Modirinfo1.9K vues
بوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean Canvas par Araz Ostadi
بوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean Canvasبوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean Canvas
بوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean Canvas
Araz Ostadi999 vues
استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup par Nasser Ghanemzadeh
استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startupاستارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup
استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri) par Mahdi Nasseri
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
Mahdi Nasseri4.3K vues
معرفی استارتاپ در شش اسلاید par Nasser Ghanemzadeh
معرفی استارتاپ در شش اسلایدمعرفی استارتاپ در شش اسلاید
معرفی استارتاپ در شش اسلاید
Nasser Ghanemzadeh7.5K vues
Business model generation - خلق مدل کسب و کار par pouyafani
Business model generation - خلق مدل کسب و کارBusiness model generation - خلق مدل کسب و کار
Business model generation - خلق مدل کسب و کار
pouyafani2.4K vues
رازهای نوشتن طرح کسب و کار موفق par Modirinfo
رازهای نوشتن طرح کسب و کار موفقرازهای نوشتن طرح کسب و کار موفق
رازهای نوشتن طرح کسب و کار موفق
Modirinfo297 vues
چگونه طرح کسب و کارمان را بنویسیم؟(معرفی اجزای طرح کسب و کار) par Modirinfo
چگونه طرح کسب و کارمان را بنویسیم؟(معرفی اجزای طرح کسب و کار)چگونه طرح کسب و کارمان را بنویسیم؟(معرفی اجزای طرح کسب و کار)
چگونه طرح کسب و کارمان را بنویسیم؟(معرفی اجزای طرح کسب و کار)
Modirinfo116 vues
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri par Mahdi Nasseri
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseriLean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri
Mahdi Nasseri2.7K vues
استارتاپ‌ها و متدولوژی استارتاپ ناب par Nasser Ghanemzadeh
استارتاپ‌ها و متدولوژی استارتاپ ناباستارتاپ‌ها و متدولوژی استارتاپ ناب
استارتاپ‌ها و متدولوژی استارتاپ ناب
نوشتن بیزینس پلن - طرح کسب و کار تجاری - طرح توجیهی Business Plan par R. Hosseini
نوشتن بیزینس پلن - طرح کسب و کار تجاری - طرح توجیهی Business Planنوشتن بیزینس پلن - طرح کسب و کار تجاری - طرح توجیهی Business Plan
نوشتن بیزینس پلن - طرح کسب و کار تجاری - طرح توجیهی Business Plan
R. Hosseini569 vues
درآمدی بر نوآوری مدل کسب و کار par Nasser Ghanemzadeh
درآمدی بر نوآوری مدل کسب و کاردرآمدی بر نوآوری مدل کسب و کار
درآمدی بر نوآوری مدل کسب و کار
Nasser Ghanemzadeh5.5K vues
IOT-Startup-Business-Model-Canvas par Mahdi Nasseri
IOT-Startup-Business-Model-CanvasIOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-Canvas
Mahdi Nasseri3.2K vues

En vedette

التميز المؤسسي نماذج تطبيقية par
التميز المؤسسي نماذج تطبيقيةالتميز المؤسسي نماذج تطبيقية
التميز المؤسسي نماذج تطبيقيةWael Aziz
13.8K vues50 diapositives
التميز في خدمة العملاء par
التميز في خدمة العملاءالتميز في خدمة العملاء
التميز في خدمة العملاءBadheeb
1.3K vues106 diapositives
مؤسسات تنبض بالحياة ملتقى التميز المؤسسي par
مؤسسات تنبض بالحياة ملتقى التميز المؤسسي مؤسسات تنبض بالحياة ملتقى التميز المؤسسي
مؤسسات تنبض بالحياة ملتقى التميز المؤسسي مصطفى حامد
650 vues21 diapositives
وضعيات الموظف par
وضعيات الموظفوضعيات الموظف
وضعيات الموظفMohamed Benhima
11.2K vues58 diapositives
تقييم الأداء par
تقييم الأداءتقييم الأداء
تقييم الأداءSalim Al Flaiti, PhD, GHRP
1.1K vues19 diapositives
Service excellence day 1- par
Service excellence day 1- Service excellence day 1-
Service excellence day 1- kmzkmzkmz
224 vues96 diapositives

En vedette(20)

التميز المؤسسي نماذج تطبيقية par Wael Aziz
التميز المؤسسي نماذج تطبيقيةالتميز المؤسسي نماذج تطبيقية
التميز المؤسسي نماذج تطبيقية
Wael Aziz13.8K vues
التميز في خدمة العملاء par Badheeb
التميز في خدمة العملاءالتميز في خدمة العملاء
التميز في خدمة العملاء
Badheeb1.3K vues
مؤسسات تنبض بالحياة ملتقى التميز المؤسسي par مصطفى حامد
مؤسسات تنبض بالحياة ملتقى التميز المؤسسي مؤسسات تنبض بالحياة ملتقى التميز المؤسسي
مؤسسات تنبض بالحياة ملتقى التميز المؤسسي
Service excellence day 1- par kmzkmzkmz
Service excellence day 1- Service excellence day 1-
Service excellence day 1-
kmzkmzkmz224 vues
Intro entrepreneurship (مقدمة لريادة الاعمال) par ahmed hassan
Intro entrepreneurship (مقدمة لريادة الاعمال)Intro entrepreneurship (مقدمة لريادة الاعمال)
Intro entrepreneurship (مقدمة لريادة الاعمال)
ahmed hassan1.8K vues
‏‏‏‏Sadarah ssa-019.. المسئولية المجتمعية.. عرض par Abdullah Ali
‏‏‏‏Sadarah ssa-019.. المسئولية المجتمعية.. عرض‏‏‏‏Sadarah ssa-019.. المسئولية المجتمعية.. عرض
‏‏‏‏Sadarah ssa-019.. المسئولية المجتمعية.. عرض
Abdullah Ali913 vues
مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الاداري بالدولة par Hany May
مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الاداري بالدولةمدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الاداري بالدولة
مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الاداري بالدولة
Hany May2.1K vues
كيف تدخل عالم ريادة الأعمال par Mohammed Alafifi
كيف تدخل عالم ريادة الأعمالكيف تدخل عالم ريادة الأعمال
كيف تدخل عالم ريادة الأعمال
Mohammed Alafifi1.7K vues
مهارات التحصيل الدراسي المميز par Mahmoud Alfarra
مهارات التحصيل الدراسي المميزمهارات التحصيل الدراسي المميز
مهارات التحصيل الدراسي المميز
Mahmoud Alfarra4.1K vues
Recent budgeting developments - Ministry of Finance, Kuwait par OECD Governance
Recent budgeting developments - Ministry of Finance, KuwaitRecent budgeting developments - Ministry of Finance, Kuwait
Recent budgeting developments - Ministry of Finance, Kuwait
OECD Governance533 vues
المكتبة الصوتية لنزار قباني par kmzkmzkmz
المكتبة الصوتية لنزار قبانيالمكتبة الصوتية لنزار قباني
المكتبة الصوتية لنزار قباني
kmzkmzkmz321 vues
Service excellence day -2- par kmzkmzkmz
Service excellence day -2- Service excellence day -2-
Service excellence day -2-
kmzkmzkmz326 vues
Sadarah 5th-036.. 5 خطوات للتجديد والتطوير.. عرض par Abdullah Ali
Sadarah 5th-036.. 5 خطوات للتجديد والتطوير.. عرضSadarah 5th-036.. 5 خطوات للتجديد والتطوير.. عرض
Sadarah 5th-036.. 5 خطوات للتجديد والتطوير.. عرض
Abdullah Ali675 vues

Similaire à نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - Net Talent 2017

META IRAN par
META IRANMETA IRAN
META IRANHamid Chamanchi
269 vues11 diapositives
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx par
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxپاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxMahdiyeRad
13 vues10 diapositives
Digital Publisher par
Digital PublisherDigital Publisher
Digital PublisherShad Far
575 vues12 diapositives
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-... par
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...Hanieh Ghofrani
251 vues238 diapositives
مزایای بهینه سازی سایت par
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتsepandweb.com
33 vues5 diapositives
نصب تضمینی اپلیکیشن par
نصب تضمینی اپلیکیشننصب تضمینی اپلیکیشن
نصب تضمینی اپلیکیشنfaratehran
29 vues30 diapositives

Similaire à نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - Net Talent 2017(20)

پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx par MahdiyeRad
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxپاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
MahdiyeRad13 vues
Digital Publisher par Shad Far
Digital PublisherDigital Publisher
Digital Publisher
Shad Far575 vues
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-... par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
Hanieh Ghofrani251 vues
مزایای بهینه سازی سایت par sepandweb.com
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایت
sepandweb.com33 vues
نصب تضمینی اپلیکیشن par faratehran
نصب تضمینی اپلیکیشننصب تضمینی اپلیکیشن
نصب تضمینی اپلیکیشن
faratehran29 vues
افزایش بازدید رپورتاژ par clickaval1
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
clickaval16 vues
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop par Esmail MohammadiPanah
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshopکارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
The importance of seo for the sneaker business par Asanmode
The importance of seo for the sneaker businessThe importance of seo for the sneaker business
The importance of seo for the sneaker business
Asanmode37 vues
بازاریابی و تبلیغات اینترنتی par sarvenaz arianfar
بازاریابی و تبلیغات اینترنتیبازاریابی و تبلیغات اینترنتی
بازاریابی و تبلیغات اینترنتی
sarvenaz arianfar1.7K vues
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com) par kafeniaz
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
kafeniaz18 vues
طراحی سایت بدون کدنویسی par esmael mansouri
طراحی سایت بدون کدنویسیطراحی سایت بدون کدنویسی
طراحی سایت بدون کدنویسی
esmael mansouri37 vues
Support site-پشتیبانی سایت par webnoosh web
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایت
webnoosh web69 vues
بهترین هاست bememim.com.docx par KOBI HAMOO
بهترین هاست bememim.com.docxبهترین هاست bememim.com.docx
بهترین هاست bememim.com.docx
KOBI HAMOO4 vues
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو... par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
Hanieh Ghofrani157 vues
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت par Hanieh Ghofrani
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
Hanieh Ghofrani215 vues

Plus de davood dehghan

توسعه محصول جدید | New Product Development par
توسعه محصول جدید | New Product Developmentتوسعه محصول جدید | New Product Development
توسعه محصول جدید | New Product Developmentdavood dehghan
94 vues175 diapositives
آموزش لینکداین برای کسب‌وکارها و افراد جویای کار par
آموزش لینکداین برای کسب‌وکارها و افراد جویای کارآموزش لینکداین برای کسب‌وکارها و افراد جویای کار
آموزش لینکداین برای کسب‌وکارها و افراد جویای کارdavood dehghan
57 vues41 diapositives
مفهوم ارزش پیشنهادی + انواع ارزش‌های پیشنهادی par
مفهوم ارزش پیشنهادی + انواع ارزش‌های پیشنهادیمفهوم ارزش پیشنهادی + انواع ارزش‌های پیشنهادی
مفهوم ارزش پیشنهادی + انواع ارزش‌های پیشنهادیdavood dehghan
438 vues22 diapositives
بوم ناب، بوم مدل کسب و کار و مدل درآمدی سایت ویرگول par
بوم ناب، بوم مدل کسب و کار و مدل درآمدی سایت ویرگولبوم ناب، بوم مدل کسب و کار و مدل درآمدی سایت ویرگول
بوم ناب، بوم مدل کسب و کار و مدل درآمدی سایت ویرگولdavood dehghan
825 vues9 diapositives
آموزش تصویری دریافت مجوز ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی (لوگو رسانه) par
آموزش تصویری دریافت مجوز ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی (لوگو رسانه)آموزش تصویری دریافت مجوز ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی (لوگو رسانه)
آموزش تصویری دریافت مجوز ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی (لوگو رسانه)davood dehghan
193 vues13 diapositives
Team work - کار تیمی par
Team work - کار تیمیTeam work - کار تیمی
Team work - کار تیمیdavood dehghan
223 vues21 diapositives

Plus de davood dehghan(10)

توسعه محصول جدید | New Product Development par davood dehghan
توسعه محصول جدید | New Product Developmentتوسعه محصول جدید | New Product Development
توسعه محصول جدید | New Product Development
davood dehghan94 vues
آموزش لینکداین برای کسب‌وکارها و افراد جویای کار par davood dehghan
آموزش لینکداین برای کسب‌وکارها و افراد جویای کارآموزش لینکداین برای کسب‌وکارها و افراد جویای کار
آموزش لینکداین برای کسب‌وکارها و افراد جویای کار
davood dehghan57 vues
مفهوم ارزش پیشنهادی + انواع ارزش‌های پیشنهادی par davood dehghan
مفهوم ارزش پیشنهادی + انواع ارزش‌های پیشنهادیمفهوم ارزش پیشنهادی + انواع ارزش‌های پیشنهادی
مفهوم ارزش پیشنهادی + انواع ارزش‌های پیشنهادی
davood dehghan438 vues
بوم ناب، بوم مدل کسب و کار و مدل درآمدی سایت ویرگول par davood dehghan
بوم ناب، بوم مدل کسب و کار و مدل درآمدی سایت ویرگولبوم ناب، بوم مدل کسب و کار و مدل درآمدی سایت ویرگول
بوم ناب، بوم مدل کسب و کار و مدل درآمدی سایت ویرگول
davood dehghan825 vues
آموزش تصویری دریافت مجوز ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی (لوگو رسانه) par davood dehghan
آموزش تصویری دریافت مجوز ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی (لوگو رسانه)آموزش تصویری دریافت مجوز ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی (لوگو رسانه)
آموزش تصویری دریافت مجوز ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی (لوگو رسانه)
davood dehghan193 vues
کمینه محصول قابل ارائه - MVP par davood dehghan
کمینه محصول قابل ارائه - MVPکمینه محصول قابل ارائه - MVP
کمینه محصول قابل ارائه - MVP
davood dehghan234 vues
آموزش اخذ نماد اعتماد الکترونیک (در وب سایت جدید اینماد) par davood dehghan
آموزش اخذ نماد اعتماد الکترونیک (در وب سایت جدید اینماد)آموزش اخذ نماد اعتماد الکترونیک (در وب سایت جدید اینماد)
آموزش اخذ نماد اعتماد الکترونیک (در وب سایت جدید اینماد)
davood dehghan136 vues
آشنایی با شبکه های اجتماعی برای جذب مشتری par davood dehghan
آشنایی با شبکه های اجتماعی برای جذب مشتریآشنایی با شبکه های اجتماعی برای جذب مشتری
آشنایی با شبکه های اجتماعی برای جذب مشتری
davood dehghan961 vues
کارگاه آموزشی وردپرس par davood dehghan
کارگاه آموزشی وردپرسکارگاه آموزشی وردپرس
کارگاه آموزشی وردپرس
davood dehghan257 vues

نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - Net Talent 2017

 • 2. ‫بنیانگذار‬ ‫هم‬ ‫بنیانگذار‬ ‫هم‬ ‫بنیانگذار‬   
 • 4. ...‫دارید‬ ‫هم‬ ‫ایده‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ندارید‬ ‫ایده‬ ‫اگر‬ ‫ندهید‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اسالیدها‬ ‫این‬ isfahanplus.ir/?p=4996 isfahanplus.ir/?p=4882
 • 5. ‫بسازید‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ image Copyright: 7minutesinthemorning.com
 • 7. ‫ایده‬ ‫سنجی‬ ‫اعتبار‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫صحبت‬ ‫و‬ ‫ناب‬ ‫بوم‬ ‫حتما‬ .‫شود‬ ‫رسم‬ ‫ایده‬ isfahanplus.ir/lean
 • 8. ‫ﻗ‬‫ﯿ‬‫ﺎ‬‫س‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ﻒ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ی‬‫ب‬‫ﺧ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ر‬‫ا‬‫ﺑ‬‫ﯿ‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ﮐ‬‫ﻨ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬.‫ﻣ‬‫ﺜ‬‫ﻞ‬: ‫ﯾ‬‫ﻮ‬‫ﺗ‬‫ﯿ‬‫ﻮ‬‫ب‬=‫ﻓ‬‫ﻠ‬‫ﯿ‬‫ﮑ‬‫ﺮ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ی‬‫و‬‫ﯾ‬‫ﺪ‬‫ﺋ‬‫ﻮ‬‫ﻫ‬‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬‫ﻔ‬‫ﻬ‬‫ﻮ‬‫م‬‫ﺳ‬‫ﻄ‬‫ﺢ‬‫ﺑ‬‫ﺎ‬‫ﻻ‬ ‫و‬‫ﯾ‬‫ﮋ‬‫ﮔ‬‫ﯽ‬‫ﻫ‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﻣ‬‫ﺸ‬‫ﺘ‬‫ﺮ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﺪ‬‫ه‬‫آ‬‫ل‬‫ﺧ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ر‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ﯿ‬‫ﺴ‬‫ﺖ‬‫ﮐ‬‫ﻨ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬. ‫ﭘ‬‫ﺬ‬‫ﯾ‬‫ﺮ‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬‫ﮔ‬‫ﺎ‬‫ن‬‫آ‬‫ﻏ‬‫ﺎ‬‫ز‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬ ‫ﻧ‬‫ﺎ‬‫م‬‫ﭘ‬‫ﺮ‬‫و‬‫ژ‬‫ه‬ ‫ﺗ‬‫ﺎ‬‫ر‬‫ﯾ‬‫ﺦ‬: ‫ﺗ‬‫ﮑ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ر‬: Lean Canvas is adapted from The Business Model Canvas (http://www.businessmodelgeneration.com) This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA. ‫ﭼ‬‫ﯿ‬‫ﺰ‬‫ی‬‫ﮐ‬‫ﻪ‬‫ﻧ‬‫ﻤ‬‫ﯽ‬‫ﺗ‬‫ﻮ‬‫ا‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬‫ﺑ‬‫ﻪ‬‫آ‬‫ﺳ‬‫ﺎ‬‫ﻧ‬‫ﯽ‬‫ﺧ‬‫ﺮ‬‫ﯾ‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ر‬‫ی‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﮐ‬‫ﭙ‬‫ﯽ‬‫ﺷ‬‫ﻮ‬‫د‬.‫ر‬‫ا‬‫ه‬‫ﺣ‬‫ﻞ‬‫ﻣ‬‫ﻤ‬‫ﮑ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ی‬‫ﻫ‬‫ﺮ‬‫ﻣ‬‫ﺴ‬‫ﺎ‬‫ﻟ‬‫ﻪ‬‫ر‬‫ا‬‫ﺑ‬‫ﯿ‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ﮐ‬‫ﻨ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬. ? ‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﮔ‬‫ﺮ‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ﻓ‬‫ﺎ‬‫ر‬‫ﺳ‬‫ﯽ‬‫ا‬‫ز‬http://www.businessofsoftware.ir 3-1‫ﻣ‬‫ﺴ‬‫ﺎ‬‫ﻟ‬‫ﻪ‬‫ﻣ‬‫ﻬ‬‫ﻢ‬‫ﺗ‬‫ﺮ‬‫ر‬‫ا‬‫ﻓ‬‫ﻬ‬‫ﺮ‬‫ﺳ‬‫ﺖ‬‫ﮐ‬‫ﻨ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬. ‫ﻋ‬‫ﺪ‬‫د‬‫ﻫ‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﮐ‬‫ﻠ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬‫ی‬‫ﮐ‬‫ﻪ‬‫ﺑ‬‫ﻪ‬‫ﺷ‬‫ﻤ‬‫ﺎ‬‫ﻣ‬‫ﯽ‬‫ﮔ‬‫ﻮ‬‫ﯾ‬‫ﻨ‬‫ﺪ‬ ‫ﮐ‬‫ﺴ‬‫ﺐ‬‫و‬‫ﮐ‬‫ﺎ‬‫ر‬‫ﺗ‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ﭼ‬‫ﮕ‬‫ﻮ‬‫ﻧ‬‫ﻪ‬‫ﭘ‬‫ﯿ‬‫ﺶ‬‫ﻣ‬‫ﯽ‬‫ر‬‫و‬‫د‬‫ر‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ﯿ‬‫ﺴ‬‫ﺖ‬‫ﮐ‬‫ﻨ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬. ‫ﭘ‬‫ﯿ‬‫ﺎ‬‫م‬‫ﯾ‬‫ﮕ‬‫ﺎ‬‫ﻧ‬‫ﻪ‬،‫ر‬‫و‬‫ﺷ‬‫ﻦ‬‫و‬‫ﮔ‬‫ﯿ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﮐ‬‫ﻪ‬‫ﺑ‬‫ﯿ‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ﻣ‬‫ﯽ‬‫ﮐ‬‫ﻨ‬‫ﺪ‬ ‫ﭼ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ﺷ‬‫ﻤ‬‫ﺎ‬‫ﻣ‬‫ﺘ‬‫ﻔ‬‫ﺎ‬‫و‬‫ت‬‫ﻫ‬‫ﺴ‬‫ﺘ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬‫و‬‫ا‬‫ر‬‫ز‬‫ش‬‫ﺗ‬‫ﻮ‬‫ﺟ‬‫ﻪ‬‫ر‬‫ا‬‫د‬‫ا‬‫ر‬‫ﯾ‬‫ﺪ‬. ‫ﻣ‬‫ﺸ‬‫ﺘ‬‫ﺮ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ن‬‫و‬‫ﮐ‬‫ﺎ‬‫ر‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ا‬‫ن‬‫ﻫ‬‫ﺪ‬‫ف‬‫ﺧ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ر‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ﯿ‬‫ﺴ‬‫ﺖ‬‫ﮐ‬‫ﻨ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬. ‫ر‬‫ا‬‫ه‬‫ﺧ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ﺑ‬‫ﻪ‬‫ﻣ‬‫ﺸ‬‫ﺘ‬‫ﺮ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ر‬‫ا‬‫ﺑ‬‫ﯿ‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ﮐ‬‫ﻨ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬. )‫د‬‫ر‬‫و‬‫ﻧ‬‫ﮕ‬‫ﺮ‬‫ا‬،‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫و‬‫ﻧ‬‫ﮕ‬‫ﺮ‬‫ا‬( ‫ﻫ‬‫ﺰ‬‫ﯾ‬‫ﻨ‬‫ﻪ‬‫ﻫ‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﺛ‬‫ﺎ‬‫ﺑ‬‫ﺖ‬‫و‬‫ﻣ‬‫ﺘ‬‫ﻐ‬‫ﯿ‬‫ﯿ‬‫ﺮ‬‫ﺧ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ر‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ﯿ‬‫ﺴ‬‫ﺖ‬‫ﮐ‬‫ﻨ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬. ‫ﻣ‬‫ﻨ‬‫ﺎ‬‫ﺑ‬‫ﻊ‬‫د‬‫ر‬‫آ‬‫ﻣ‬‫ﺪ‬‫ﺧ‬‫ﻮ‬‫د‬‫ر‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ﯿ‬‫ﺴ‬‫ﺖ‬‫ﮐ‬‫ﻨ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬. ‫ﻣ‬‫ﺴ‬‫ﺎ‬‫ﻟ‬‫ﻪ‬ ‫ر‬‫ا‬‫ه‬‫ﺣ‬‫ﻞ‬ ‫ا‬‫ر‬‫ز‬‫ش‬‫ﭘ‬‫ﯿ‬‫ﺸ‬‫ﻨ‬‫ﻬ‬‫ﺎ‬‫د‬‫ی‬‫ﯾ‬‫ﮑ‬‫ﺘ‬‫ﺎ‬ ‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﺗ‬‫ﺮ‬‫ی‬‫ﻣ‬‫ﻄ‬‫ﻠ‬‫ﻖ‬ ‫ﺑ‬‫ﺨ‬‫ﺶ‬‫ﻣ‬‫ﺸ‬‫ﺘ‬‫ﺮ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ن‬ ‫ﺳ‬‫ﻨ‬‫ﺠ‬‫ﻪ‬‫ﻫ‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﮐ‬‫ﻠ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬‫ی‬ ‫ﮐ‬‫ﺎ‬‫ﻧ‬‫ﺎ‬‫ل‬ ‫ﺳ‬‫ﺎ‬‫ﺧ‬‫ﺘ‬‫ﺎ‬‫ر‬‫ﻫ‬‫ﺰ‬‫ﯾ‬‫ﻨ‬‫ﻪ‬‫ﻫ‬‫ﺎ‬ ‫ﺟ‬‫ﺮ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ن‬‫د‬‫ر‬‫آ‬‫ﻣ‬‫ﺪ‬ ‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻨ‬‫ﮑ‬‫ﻪ‬‫ا‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬‫ﺴ‬‫ﺎ‬‫ﻟ‬‫ﻪ‬‫ﻫ‬‫ﺎ‬‫ا‬‫ﻣ‬‫ﺮ‬‫و‬‫ز‬‫ﭼ‬‫ﮕ‬‫ﻮ‬‫ﻧ‬‫ﻪ‬‫ﺣ‬‫ﻞ‬‫ﺷ‬‫ﺪ‬‫ه‬‫ا‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬‫ر‬‫ا‬‫ﻟ‬‫ﯿ‬‫ﺴ‬‫ﺖ‬‫ﮐ‬‫ﻨ‬‫ﯿ‬‫ﺪ‬. ‫ﺟ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﮕ‬‫ﺰ‬‫ﯾ‬‫ﻦ‬‫ﻫ‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ﺟ‬‫ﻮ‬‫د‬ ‫ﺑ‬‫ﻮ‬‫م‬‫ﻧ‬‫ﻮ‬‫ﭘ‬‫ﺎ‬‫ی‬‫ﻧ‬‫ﺎ‬‫ب‬
 • 9. ‫نهایی‬ ‫محصول‬ ‫ساختن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ MVP ‫حتما‬ ‫بسازید‬
 • 13. ‫کنید‬ ‫سرچ‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫رقبای‬ top 10 ... how to ... alternative to ... Google trend ‫رقبا‬ ‫تحلیل‬ ‫بازار‬ ‫اندازه‬ ‫و‬
 • 15. com ، ir ، co ‫های‬ ‫دامنه‬ ‫تفاوت‬ ‫معروف‬ ‫های‬ ‫دامنه‬ ‫نامگذاری‬ ‫دالیل‬ ‫و‬ isfahanplus.ir/?p=10748
 • 17. ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬
 • 19. ‫بانکی‬ ‫واسط‬ ‫درگاه‬ ‫بانکی‬ ‫واسط‬ ‫درگاه‬ zarinpal.com arianpal.com pay.ir
 • 23. http://way2pay.ir/25404 :‫منبع‬ ‫ایران؟‬ ‫الکترونیک‬ ‫پرداخت‬ ‫های‬ ‫درگاه‬ ‫برترین‬
 • 24. idpay.ir bahamta.com payping.ir ‫شخصی‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫درگاه‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫فروش‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬
 • 26. ،‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫مفید‬ ‫ابزارهای‬ ‫استارتاپ‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫گسترش‬ ‫اینترنتی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬
 • 27. ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫رفتار‬ ‫آنالیز‬ ‫ابزار‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ 
 • 28. ‫سایت‬ ‫کاربران‬ ‫های‬ ‫کلیک‬ ‫از‬ Heatmap ‫یا‬ ‫حرارتی‬ ‫نمودار‬ ‫دسکتاپ‬ / ‫تبلت‬ / ‫موبایل‬ hotjar.com
 • 29. ‫که‬ ‫مشکالتی‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫فرم‬ ‫آنالیز‬ ‫دارند‬ ‫ها‬ ‫فرم‬ ‫تکمیل‬ ‫در‬ ‫کاربران‬
 • 30. ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫فیلمبرداری‬
 • 31. ‫لوگو‬ ‫طراحی‬ ‫کجا؟‬ ...‫ساعت‬ 24 ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫در‬ ...‫مجانی‬ 
 • 35. ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫تکنولوژوی‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫هر‬ ‫است؟‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫هایی‬ ‫کتابخانه‬ ‫چه‬ ‫و‬ Wapplayzer 
 • 36.
 • 37. ‫پروژه‬ ‫رایگان‬ ‫مدیریت‬ ‫فردی‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫تیمی‬ ‫کارهای‬ ‫هماهنگی‬ ‫و‬ 
 • 38. • ‫تیم‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫وظایف‬ ‫تفویض‬ • ‫تسک‬ ‫یک‬ ‫انجام‬ ‫مدت‬ ‫تعیین‬ • ‫تسک‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫لیست‬ ‫چک‬ ‫تعریف‬ ‫امکان‬ • ‫مربوطه‬ ‫تسک‬ ‫برای‬ ‫فایل‬ ‫آپلود‬ ‫امکان‬ • ‫ها‬ ‫تسک‬ ‫برای‬ ‫گذاری‬ ‫کامنت‬ • ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫تسک‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫آرشیو‬ trello.com
 • 40. ‫گروهی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫و‬ ‫خبرنامه‬ ‫ارسال‬ 
 • 41. ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫لیست‬ ‫به‬ ‫ایمیل‬ ‫آسان‬ ‫ارسال‬ :‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫ایمیل‬ ‫کنندگان‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫دقیق‬ ‫آنالیز‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫تعداد‬ ،‫شده‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫تعداد‬ ،‫جغرافیایی‬ ‫منطقه‬ ... ‫و‬ ‫ها‬ ‫کلیک‬ ‫تعداد‬ ،‫شده‬ ‫فوروارد‬
 • 42. SimilarWeb ‫خودتان‬ ‫سایت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫رقیب‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫مفصل‬ ‫آنالیز‬ 
 • 43. • ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫سایت‬ • ios ‫و‬ ‫اندروید‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫داشتن‬ • ‫شوند‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫فعلی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مشاهده‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ • ‫است؟‬ ‫داده‬ ‫تبلیغ‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫چه‬ ‫در‬ • ‫مختلف‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫میزان‬ • ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫بازدید‬ ‫پر‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ • ‫است‬ ‫داده‬ ‫تبلیغ‬ ads ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پربازدیدی‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ • ‫سایت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫ارجاع‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫چه‬ ‫از‬ • ‫دارد‬ ‫را‬ ‫بازدید‬ ‫بیشترین‬ ‫کشورهایی‬ ‫چه‬ ‫از‬ • ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫جستجوی؟‬ ‫موتورهای‬ ‫مستقیم؟‬ ‫لینک‬ ‫کجاست؟‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫بیشترین‬ ‫دیگر؟‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫مارکتینگ؟‬ ‫ایمیل‬ ‫اجتماعی؟‬ • ‫سایت‬ ‫از‬ ‫فرار‬ ‫نرخ‬ • ‫روزانه‬ ‫بازدید‬ ‫تعداد‬ • ‫روز‬ ‫در‬ ‫صفحات‬ ‫بازدید‬ ‫تعداد‬ https://goo.gl/dnDDER https://goo.gl/JUiZqc
 • 44. ‫گوگل‬ ‫شرکت‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫‌گر‬‫ل‬‫تحلی‬ ‫ابزار‬ 
 • 45. • ‫‌کنند؟‬‫ی‬‫م‬ ‫بازدید‬ ‫من‬ ‫‌سایت‬‫ب‬‫و‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫چند‬ • ‫‌گذرانند؟‬‫ی‬‫م‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫‌سایت‬‫ب‬‫و‬ ‫در‬ ‫زمانی‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ ‫متوسط‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫افراد‬ • ‫هستند؟‬ ‫جذاب‬ ‫و‬ ‫واضح‬ ‫کافی‬ ‫اندازۀ‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫صفحات‬ ‫محتویات‬ ‫آیا‬ • ‫هستند؟‬ ‫‌مند‬‫ه‬‫عالق‬ ‫موضوعاتی‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫وبالگ‬ ‫خوانندگان‬ • ‫‌کنند؟‬‫ی‬‫م‬ ‫زندگی‬ ‫کشورهایی‬ ‫و‬ ‫شهرها‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫بازدیدکنندگان‬ • ‫است؟‬ ‫الزم‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫گوشی‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫‌گرا‬‫ش‬‫واکن‬ ‫‌سایت‬‫ب‬‫و‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫آیا‬ • ‫‌شوند؟‬‫ی‬‫م‬ ‫رهنمون‬ ‫من‬ ‫‌سایت‬‫به‬ ‫‌سایتی‬‫ب‬‫و‬ ‫چه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بازدیدکنندگان‬ • ‫دارند؟‬ ‫من‬ ‫‌سایت‬‫ب‬‫و‬ ‫ترافیک‬ ‫بروی‬ ‫را‬ ‫تاثیر‬ ‫بیشترین‬ ‫بازاریابی‬ ‫‌های‬‫ک‬‫تکنی‬ ‫کدام‬ • ‫هستند؟‬ ‫محبوبیت‬ ‫میزان‬ ‫بیشترین‬ ‫دارای‬ ‫من‬ ‫‌سایت‬‫ب‬‫و‬ ‫صفحات‬ ‫کدام‬ • ‫‌شوند؟‬‫ی‬‫م‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫من‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫از‬ ‫تعداد‬ ‫چه‬ • ‫دارند؟‬ ‫‌هایی‬‫ی‬‫ویژگ‬ ‫چه‬ ‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬ ‫تبدیل‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بازدیدکنندگانی‬ • ‫دارند؟‬ ‫را‬ ‫جذابیت‬ ‫کمترین‬ ‫من‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬
 • 46. ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ ‫به‬ ‫کارها‬ ‫انجام‬ ‫مدیریت‬ 
 • 47. • ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ • ‫روزانه‬ ‫کارهای‬ ‫لیست‬ ‫تعریف‬ • ‫تسک‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مجموعه‬ ‫زیر‬ ‫ایجاد‬ • ‫ایمیل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پیغام‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کارها‬ ‫یادآوری‬ • ‫ایمیل‬ ‫و‬ ‫نوتیفیکیشن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کارها‬ ‫یادآوری‬ • ‫تسک‬ ‫یک‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ • ‫اهداف‬ ‫لیست‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫لیست‬ ،‫خرید‬ ‫لیست‬ ‫ایجاد‬ • ‫ها‬ ‫لیست‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تسک‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫با‬ ‫راحت‬ ‫ارتباط‬ • ‫همکاران‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خود،کارمندان‬ ‫برای‬ ‫ماهانه‬ ‫و‬ ‫هفتگی‬ ،‫روزانه‬ ‫کارهای‬ ‫از‬ ‫لیست‬ ‫ایجاد‬ • ‫اندروید‬ ،‫آیپد‬ ،‫آیفون‬ ،‫ویندوز‬ ‫جمله‬ ‫از‬ !‫شما‬ ‫وسایل‬ ‫تمامی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ sync ‫قابلیت‬ https://isfahanplus.ir/?p=9846
 • 48. ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫سئوی‬ ‫وضعیت‬ ‫رایگان‬ ‫آنالیز‬ https://seositecheckup.com 
 • 50. ‫سایت‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫کدنویسی‬ ‫بودن‬ ‫بهینه‬ ‫آنالیز‬ https://gtmetrix.com 
 • 51. ‫کاال‬ ‫دیجی‬ ‫سایت‬ ‫سرعت‬ ‫تست‬
 • 52. ‫بامیلو‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫دیجی‬ ‫سایت‬ ‫سرعت‬ ‫مقایسه‬
 • 53. ‫مطالعه‬ ‫یا‬ ‫وبگردی‬ ‫هنگام‬ ‫آسان‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫ترجمه‬ https://insttranslate.com  Instant Translate
 • 54. :‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫برای‬ ios - macOs - Firefox - chrome - android - Telegram
 • 55. ‫کسا‬ِ‫ل‬َ‫ا‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫معتبرترین‬ 
 • 56. • ‫جهان‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫رتبه‬ ‫نمایش‬ • ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫رتبه‬ ‫نمودار‬ ‫نمایش‬ • )Bounce Rate( ‫کاربران‬ ‫فرار‬ ‫نرخ‬ ‫نمایش‬ • ‫کاربران‬ ‫روزانه‬ ‫ماندگاری‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫بازدید‬ ‫نمایش‬ • ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫مشاهده‬ ‫کاربران‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫نمایش‬
 • 57. :‫فاکتور‬ 4 ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ • ‫کنند‬ ‫می‬ ‫بازدید‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫روزانه‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫میزان‬ • ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫صفحات‬ ‫بازدید‬ ‫روزانه‬ ‫تعداد‬ • ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫از‬ ‫ورودی‬ ‫ترافیک‬ ‫درصد‬ • ‫اند‬ ‫داده‬ ‫لینک‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫مجموع‬ ‫تعداد‬
 • 58. ‫دامنه‬ ‫یک‬ ‫اطالعات‬ ‫مشاهده‬ ،Whois • ‫دامنه‬ ‫صاحب‬ • ‫دامنه‬ ‫صاحب‬ ‫تماس‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫آدرس‬ • ‫دامنه‬ ‫صاحب‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ • ‫دامنه‬ ‫انقضای‬ ‫و‬ ‫تمدید‬ ‫تاریخ‬ 
 • 59. ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫ابزار‬ ‫بهترین‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ 
 • 60. • ‫سئو‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫بررسی‬ • ‫سئو‬ ‫صحیح‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫قدم‬ ‫مهمترین‬ ‫و‬ ‫اولین‬ • ‫‌اند‬‫ه‬‫داد‬ ‫لینک‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سایتهایی‬ ‫نمایش‬ • ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫کلمه‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬ ‫نمایش‬ • ‫موبایل‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫نمایش‬ • ‫اند‬ ‫شده‬ ‫منجر‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫شده‬ ‫جستجو‬ ‫عبارات‬ ‫نمایش‬ • ‫آن‬ ‫های‬ ‫خزنده‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫موتور‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫محتوای‬ ‫کردن‬ ‫معرفی‬ • ‫دارد؟‬ ‫دسترسی‬ ‫سایت‬ ‫محتوای‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ • ‫اند‬ ‫زده‬ ‫رقم‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫جستجو‬ ‫عبارت‬ ‫بهترین‬ ‫نمایش‬ https://www.google.com/webmasters
 • 61. ‫توییتر‬ ‫به‬ ‫پیام‬ ‫اتوماتیک‬ ‫ارسال‬ ‫ها‬ ‫پیام‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ 
 • 62. https://twuffer.com ‫دارید‬ ‫نگه‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫توییتر‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫ساعت‬ 1 ‫و‬ ‫یکبار‬
 • 63. ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫برای‬ ‫کاره‬ ‫همه‬ ‫داشبورد‬ ‫یک‬ • ‫داشبورد‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫اکثر‬ ‫آمار‬ ‫مشاهده‬ • ... ‫و‬ ‫آنالیز‬ ‫گوگل‬ ‫مثل‬ ‫مختلف‬ ‫آمارگیر‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫آمار‬ ‫مشاهده‬ • ... ‫و‬ mailchimp، hubspot ‫مثل‬ ‫محبوب‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ • ‫داشبورد‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫متریک‬ ‫چندین‬ ‫مدیریت‬ 
 • 64. ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫داشبوردهای‬
 • 65. ‫متنوع‬ ‫پارامترهای‬ ‫با‬ ‫توییتر‬ ‫داشبورد‬
 • 66. ‫متنوع‬ ‫پارامترهای‬ ‫با‬ ‫اینستاگرام‬ ‫داشبورد‬
 • 67. ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫داشبوردهای‬ ‫ساخت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫متریک‬ ‫با‬
 • 68. ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
 • 69. ‫دیگر‬ ‫کاره‬ ‫همه‬ ‫داشبورد‬ ‫یک‬ ،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫برای‬ ‫وابسته‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ 
 • 73. ‫متنوع‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
 • 74. ‫متنوع‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
 • 75. ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫بسیار‬ ‫آنالیز‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫کاربران‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ 
 • 76. ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫پروسه‬ ‫برای‬ ‫قیف‬ ‫یک‬ ‫تعریف‬ ‫روش‬ 11.‫اند‬ ‫دیده‬ ‫را‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫صفحه‬ ‫که‬ ‫کنندگانی‬ ‫بازدید‬ 22.‫اند‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ 33 .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫هم‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ 44.‫هستند‬ ‫هم‬ ‫امریکا‬ ‫کشور‬ ‫از‬ 55 .): ‫اند‬ ‫دیده‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫دمو‬ ‫ویدیوی‬ ‫و‬
 • 77. ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫پروسه‬ ‫برای‬ ‫قیف‬ ‫یک‬ ‫خروجی‬ ‫نمونه‬
 • 78. ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫آرشیو‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫بسیار‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ .... ‫و‬ ‫تبلت‬ ،‫دسکتاپ‬ ،‫موبایل‬ ‫با‬ ‫شدن‬ sync ‫قابلیت‬ ‫با‬ 
 • 80. ‫کنید‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫کارها‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬ ‫با‬ 
 • 81. ‫کنفرانس‬ ‫ویدیو‬ ‫جلسات‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ 
 • 84. RealTime ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫آنالین‬ ‫برد‬ realtimeboard.com 
 • 85. RealTime ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫آنالین‬ ‫برد‬ 
 • 88. .‫نترسید‬ ‫آن‬ ‫نشدن‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نشدن‬ ‫عالی‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫شروع‬ ‫برای‬
 • 89. ‫ماست‬ ‫انی‬‫ر‬‫وي‬ ‫ز‬ ‫ميخانه‬ ‫آبادی‬ ‫ماست‬ ‫پريشانی‬ ‫از‬ ‫كفر‬ ‫جمعيت‬ ‫عیبی‬ ‫ندارد‬ ‫خود‬ ‫ذات‬ ‫به‬ ‫اسالم‬ ‫ماست‬ ‫مسلامنی‬ ‫از‬ ‫هست‬ ‫که‬ ‫عيب‬ ‫هر‬