Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

หลักการใช้ยา ปี4

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 137 Publicité

หลักการใช้ยา ปี4

Télécharger pour lire hors ligne

สอน นศ.พยาบาล มช. , จรัส สิงห์แก้ว

สอน นศ.พยาบาล มช. , จรัส สิงห์แก้ว

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à หลักการใช้ยา ปี4 (20)

Publicité

Plus par โรงพยาบาลสารภี (11)

Plus récents (20)

Publicité

หลักการใช้ยา ปี4

 1. 1. นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว
 2. 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ยา รักษาโรคได้อย่างเหมาะสมกับ โรค 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ยาได้ อย่างถูกวิธี 3. เพื่อให้ผู้เรียนทราบผลข้างเคียง และการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา ท่ใีช้ร่วมกัน
 3. 3. ข้อแนะนำกำรให้ยำ 1.มีความรู้เรื่องยาที่ใช้พอสมควร 2.ใช้ยาให้น้อยชนิด 3.ถามประวัติแพ้ยา โรคประจาตัว 4.คา นึงถึงฤทธ์ิยาต่อกัน 5. เลือกยาที่มีประสิทธิภาพดี ราคาเยา 6. คา นึงถึงความสะดวกในการใช้ยานั้น 7. สอนการกินยาที่ถูกต้อง
 4. 4. ความผิดพลาดด้านยาที่เกิดจากผู้ประกอบเวชปฏิบัติ
 5. 5. หลักการทั่วไปในการใช้ยา ข้อมูลที่ต้องสอบถามจากผู้ป่วยทุกครั้ง 1. ยาที่แพ้ 2. ยาที่ใช้ประจา 3. ผู้ป่วยที่เป็นสตรีหากตั้งครรภ์และให้นมบุตรต้อง ทราบ 4. โรคประจาตัว
 6. 6. เมื่อลืมกินยาควรทาอย่างไร กินยาทันทีที่นึกได้ เช่น ยาฆ่าเชื้อ ยาแก้ไอ หากเกินกว่าครึ่งหนึ่งของ interval time ให้ข้าม ยาเม็ดนั้นเลยแล้วกินในมื้อต่อไปโดยไม่ต้องเพิ่ม ขนาดยาเป็น 2 เท่า เช่น ยาลดความดัน ให้ข้ามไปเลย แล้วกินในมื้อต่อไปโดยไม่ต้องเพิ่ม ขนาดยาเป็น 2 เท่า เช่น Metformin
 7. 7. ยาเสื่อมก่อนหมดอายุก็ได้... การเปลี่ยนสีของยา การยาตกตะกอน ยาน้า มีสีขาวขุ่น ยามีกลิ่นเปลี่ยนไป ยาแคปซูลแข็ง หรือเหนียวติดกันเป็นก้อน ยามีเชื้อราขึ้น ไม่ควรใช้ต่อ ยาเกิดฟองก๊าซ ยาเกิดการแยกชั้น ความหนืดของยาเปลี่ยนไป มีรอยร้าวที่เม็ดยา เม็ดยาบวมผิดรูป
 8. 8. สาเหตุ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยปฏิกิริยาได้แก่ 1. Hydrolysis ความชื้น 2. Oxidation ปริมาณออกซิเจน 3. Photolysis แสงยูวี หรือเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารกับภาชนะ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้นก็มัก จะแสดงผลออกมาทางกายภาพ
 9. 9. คาเฟอีน (caffeine) กระตุน้สมองส่วนกลาง ทา ใหม้กีารหลงั่นา้ย่อยเพมิ่ขนึ้ หวัใจเตน้เร็ว ♥ เสริมฤทธิ์ยาบางอย่างทาใหใ้จสั่น นอนไม่หลับ ไดแ้ก่ ยาแกห้อบหืด ♥ ขัดขวางการดูดซมึยาบางชนิด เช่น ยาแกโ้รคกระดูกพรุน ♥ ขัดขวางการดูดซมึแร่ธาตุบางชนิด เช่น แคลเซียม สังกะสี
 10. 10. QUINOLONE vs CAFFEINE Insomnia
 11. 11. ยากับน้าผลไม้ • เพิ่มการดูดซมึยาไดแ้ก่ น้าผลไมท้มีี่วิตามินซีกับ ธาตุเหล็ก • เสริมแร่ธาตุโพแทสเซี่ยมในผูป้่วยทรีั่บประทาน ยาขับปัสสาวะ • ลดประสทิธิภาพยาปฏิชีวนะ ยาลดกรด • เพมิ่พิษจากยา เนอื่งจากไปลดการทาลายยา เช่น น้าสม้กับยาตา้นการแข็งตัวของเลือด
 12. 12. ยาที่ได้รับผลจาก grapefruit juice Anti-hypertensives (filodipine, nifedipine, nimodipine, nicardipine, isradipine) Immunosuppressants (cyclosporine, tacrolimus) Antihistamines (astemizole) Protease inhibitors (saquinavir) Lipid-Lowering Drugs (atorvastatin, lovastatin, simvastatin) Anti-anxiety, anti-depressants (buspirone, diazepam, midazolam, triazolam, zaleplon, carbamazepine, clomipramine, trazodone Inactivates metabolizing intestinal enzyme → ↑blood level
 13. 13. ยากบัเหลา้ • ทาใหฤ้ทธิ์ของยารุนแรงขึ้นเมื่อใชร้่วมกับเหลา้ 1. ยากล่อมประสาท 2. ยาเบาหวาน 3. ยากันชัก 4. ยาแกแ้พบ้างชนิด 5. ยานอนหลับ • ทาใหโ้รคทเี่ป็นกาเริบ 1. โรคกระเพาะอาหาร 2. โรคตับ 3. โรคเบาหวาน 4. โรคหัวใจ 5. โรคความดันโลหิตสูง
 14. 14. Ethanol มีผลกับยาหลายตัว ดื่มไม่นำน -  P 450 ดื่มมำนำน -  P 450 ปัจจุบันยำหลำยชนิดมีอัลกอฮอล์ผสมอยู่ อำทิเช่น ยำธำตุนำ้แดง ยำฟีโนอิลิกเออร์
 15. 15. Acetominophen Detoxication Sulfation Glucuronidation Safe Excretion by Kidney and in Bile Activation to a Toxic Metabolite Quinoneimine Free Radical Liver and Kidney Damage P450 Ethanol Induction Of P450 Expression
 16. 16. METRONIDAZOLE vs สุรา Disulfiram like effect
 17. 17. Antiacid เพิ่มความเป็นด่างในกระเพาะอาหาร ลดการแตกตัวของยา Ketoconazole Ranitidine No effect of Ketoconazole
 18. 18. Antacid (aluminum or magnesium) hydroxide ลดการดูดซึมของ ciprofloxacin 85% Block RNT Absorption
 19. 19. ปริมาณของยาdiazepamในเลือด สูงขึ้น Omeprazole ยับยั้ง oxidative metabolism diazepam Miracid Valium
 20. 20. Simvastatin vs Roxithromycin,Lopid Rhabdomyolysis Metabolic acidosis
 21. 21. การใช้ยาในหญิงมีครรภ์ ผลกระทบ 1. Teratogenic effect ผลต่อกำรพัฒนำอวัยวะในทำรก 2. Embryonic effect ผลเสียต่อทำรกโดยตรง 3. Maternal effect ผลเสียต่อแม่โดยตรง
 22. 22. การกระจายยาสู่ทารก 1. ยำที่ไม่ละลำยในไขมัน 2. ยำที่ละลำยในไขมันได้ดี ไม่ผ่านรก ไม่มีผลเสียต่อ ทารก ผ่านรกได้ ร่างกายทารกมีกลไกการ เปลี่ยนแปลงเป็นpolar metabolite ร่างกายทารกไม่มีกลไก การเปลี่ยนแปลงเป็น polar metabolite ยาย้อนกลับมาที่มารดาได้ยาย้อนกลับมารดาไม่ได้ ทารกปลอดภัย เกิดพิษ หรือ การสะสม
 23. 23. การใช้ยาในสตรีมีครรภ์ สนง. คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา จาแนก ยา 5 ประเภท กลุ่ม A ไม่พบควำมเสี่ยงอันตรำยของทำรกใน 3 เดือนแรก และไม่ พบควำมผิดปกติหลังคลอด กลุ่ม B ศึกษำไม่พบอันตรำยในสัตว์ทดลองแต่ในคนไม่ได้ทดลอง และไม่มีหลักฐำนที่พบควำมผิดปกติในทำรกที่คลอดออกมำ กลุ่ม C ศึกษำในสัตว์พบฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ในตัวอ่อน แต่ยังไม่มีกำร ศึกษำในสตรีมีครรภ์ ไม่มีหลักฐำนยืนยัน
 24. 24. กลุ่ม D มีหลักฐำนยืนยันในทำรกใน ครรภ์ของคน แต่อำจยอมใช้ยำในมำรดำ กรณีที่จำเป็นเพื่อช่วยชีวิต กลุ่ม X มีหลักฐำนทัง้ในคนและ สัตว์ทดลอง และพบควำมเสี่ยงจำกกำรใช้ ยำนีม้ำกกว่ำประโยชน์ที่จะได้รับ ห้ำมใช้ เด็ดขำดในสตรีมีครรภ์
 25. 25. ยาที่ใช้และประเภทของยาตามการจา แนกในหญิงมีครรภ์
 26. 26. การเปลีย่นแปลงทางสรีรวิทยา • กระเพาะอาหารเคลื่อนไหวน้อย • น้าย่อยลดลง จานวนเซลล์ตับลดลง ผลิตอัลบูมินลดลง หน่วยกรองไตลดลง ปริมาณเลือดไปที่ไตน้อยลง การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีระบบประสาท ความสามารถในการเรียนรู้และประสิทธิภาพของสมองลดลง (Mangoni AA, Jackson SH – Age-Related Changes in Pharmacokinetics: Basic Principals & Practical Applications. Br J Clin Pharmacol, 2004)
 27. 27. โรคที่พบบ่อย • โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ข้อเสื่อม ไขมันสูง เกาท์ ไตวาย ปอดอุด ก้นัเรื้อรัง หลอดเลือดสมองและหัวใจ • โรคจากความเสื่อมของวัย ความจา เสื่อม • มะเร็ง
 28. 28. สาเหตุที่อุบัติการณ์ผลข้างเคียงของยา เพมิ่ขึ้นในผู้สูงอายุ 1. Polypharmacy ใช้ยามากชนิด 2. Pharmacokinetic changes in aging 3. Pharmacodynamic changes in aging 4.Human error
 29. 29. Polypharmacy การใช้ยาหลายๆ ชนิดในเวลาเดียวกัน (มากกว่า 4 ) เป็นสาเหตุของผลข้างเคียงจากการใช้ยาในผู้สูงอายุที่ถูกกล่าวถึงมาก ที่สุด ทา ให้กลไกทาง pharmacokinetics เปลี่ยนแปลง 1. ยาแต่ละชนิดมีการแย่งที่กันในการขับถ่ายผ่านทางไต. 2. ยาตัวหนึ่งสามารถเหนี่ยวนาหรือยับย้งั hepatic enzyme activity ต่อยาอีกตัวหนึ่ง. 3. ยามีการแย่งที่จับกับ protein binding site. 4. ซึ่งทั้ง 3 กลไกข้างต้นล้วนส่งผลให้ระดับยาในเลือดที่เป็น free form สูงขึน้
 30. 30. หลักการใช้ยาในเด็ก
 31. 31. Blood Brain Barrier Figure 9-5: ANATOMY SUMMARY: Cerebrospinal Fluid
 32. 32. Blood Brain Barrier • สร้ำงสมบูรณ์เมื่ออำยุ 1 เดือนขึน้ไป • Protects brain: hormones & circulating chemicals Figure 9-6: The blood-brain barrier
 33. 33. • การกรองที่หน่วยไต –เทียบเท่าผู้ใหญ่เมื่ออายุ6-12 เดือน • การขับทางท่อไต –เทียบเท่าผู้ใหญ่เมื่ออายุ1 ปี
 34. 34. • ตับในหน้าที่oxidation, hydrolysis, reduction, demethylation • Alcohol dehydrogenase สูงสุดเมื่ออายุ 5 ปี • ตับหน้าที่conjugation, acetylation, methylation –Conjugation: • Glucuronidation: - แรกเกิด • Sulfatation: แรกเกิด –Acetylation: • “fast” or “slow” phenotype by 12-15 mo.
 35. 35. Choice of antipyretic 1. อ้างอิงตามองค์การอนามัยโลก Paracetamol is the drug of first choice* . 2. Ibuprofen is a useful 2nd line drug. 3. ไม่มียา NSAIDS ถูกกาหนดไว้ * WHO 1990
 36. 36. กลไกการออกฤทธ์ิของยา
 37. 37. Acetaminophen [ Paracetamol ] ขนาด เม็ด 325,500mg น้าเชื่อม 120mg/5ml ชนิดหยด 60mg/0.6ml ขนาดที่ ใช้ 10-15mg/kg/dose ทุก 4-6 ชั่วโมง ไม่เกิน 5 dose ต่อวัน (วันละไม่เกิน 4 กรมั)
 38. 38. ผลข้างเคียง พบน้อย เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด Meth- haemoglobinaemia. เกล็ดเลือดต่า. โลหิตจาง. เม็ดเลือดขาวต่า. พิษต่อตับ. พิษต่อไต
 39. 39. ข้อห้ามใช้ นอกจากแพ้ยาแล้วไม่มีข้อห้ามที่ชัดเจน Suitable in all areas ระมัดระวังถ้าใช้ในกลุ่ม 1. เด็ก 2. ผู้สูงอายุ 3. คนไข้มี mild to moderate liver disease , 4. ไตเสื่อม. 5. กลุ่มหอบหืด
 40. 40. ขอ้ควรระวัง ถูกสลายที่ ตบั ถา้รบัยาขนาดสูงจะทา ให้เกิดภาวะ hepatic necrosis ส่วนใหญ่พบในขนาด 200-250mg/kg หรือใช้ ต่อเนื่อ งกนัเกิน 7 วัน ผูป้่วยโรคตบัเรื้อรงัและโรคไตวาย
 41. 41. Paracetamol Poisoning • มี 2 ประเภท • พิษเฉียบพลัน: – กิน 7.5 grams (150 mg/kg) หรือ 15 เม็ดหรือ มากกว่าภายใน 4 ชั่วโมง • พิษเรื้อรัง: – กิน10 gramsหรือ 20 เม็ดหรือมากกว่าภายใน 24 ชั่วโมง
 42. 42. อาการแสดง 1. Phase 1: 0.5-24 hours: คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย 2. Phase 2: 24-72 hours ‘เริ่มเกิดพิษแน่นท้องด้านขวาบน เอ็นไซม์ตับสูงขึน้ 3. Phase 3: 72-96 hours ‘พิษสูงสุด’: 1. มีอาการ hepatic necrosis, coagulopathy, hepatic encephalopathy 2. มีอาการไตวาย, คลื่นไส้อาเจียน, ปวดท้องขวาบน 4. Phase 4: 96 hours - 2 weeks: ฟื้นสภาพ ถ้าไม่เสียชีวิต
 43. 43. การแก้พิษด้วยN-acetylcysteine =FUMUCIL 1. กิน : 18 doses ประมาณ 70 ชั่วโมง 1. เริ่ม 140 mg/kg for loading 2. 70 mg/kg for maintenance every 4 hours x 17 doses 3. Low risk of anaphylactoid 4. Vomiting 2. Intravenous: ~ 21 hours 1. 150 mg/kg in in 15 minutes (45-60 minutes) 2. 50 mg/kg in 4 hours 3. 100 mg/kg in 16 hours 4. Anaphylactoid reaction
 44. 44. Ibuprofen , Brufen® ยาลดไข้ ลดอาการอักเสบ กลุ่ม NSAIDS เป็นยาที่ ไม่มีผลต่อตบันอ้ย ขนาด ลดไข้แก้ปวด กิน 10-15mg/kg/dose ทุก 6-8 ชั่วโมง ขนาดสูงสุด 40mg/kg/day ขอ้ห้ามใช้/ขอ้ควรระวัง แพย้า PU DHF ASTHMA GI-BLEEDING ปฏิกิริยาระหว่างยา COUMADIN ,DIGOXIN DILANTIN DIURETIC ผลข้างเคียง GI-BLEEDING PU เด็กที่ มีภาวะขาดน้า หากไดร้บัยาน้มีี โอกาสจะเกิดภาวะไตเสื่อมสูง
 45. 45. Acetylsalicylic acid [ ASA] ขนาด ลดไข้แก้ปวด 10-15mg/kg/dose ทุก4 ชั่ว โมง ลดการอักเสบ เริ่มต้น 60-90mg/kg/day ค่อยๆ เพิ่มเป็น 80-100mg/kg/day แบ่งทุก 6-8 ชั่ว โมง โรคคาวาซากิ 100mg/kg/day แบ่งให้ 4 ครั้ง เมื่ อ ไขล้ดแลว้ให้ 5 mg/kg/day วันละครงั้นาน 6-8 สปัดาห์
 46. 46. Acetylsalicylic acid [ ASA] ชนิดเม็ด 60 ,300m ข้อควรระวัง หูอื้อ เหงออกผิดปกติ แผลในกระเพาะอาหาร เลือดออกในทางเดินอาหาร เกล็ดเลือดผิดปกติ อนัตรายจากการใชย้าaspirinในเด็ก DHF varicella Reye’s syndrome ื่อ influenza
 47. 47. กลุ่มยาตา้นการอกัเสบ ขอ้บ่งใช้ 1. ลดอาการปวดขอ้ 2. ลดการอกัเสบของขอ้ หลกัการใชย้า 1. เริ่มจากขนาดต ่า ๆก่อน เมื่ อไม่ได้ผลค่อยๆพิจารณาเพิ่มขนาด ยา 2. เลือกใชย้า 1 ชนิด 3. เลือกยาให้เหมาะกบัสภาวะผูป้่วย
 48. 48. ข้อมูลสาหรับการใช้ยาNSAIDS ถ้ามีโรคตับ ไม่ควรใช้Indomethacin sulindac meclofenamate diclofenac naproxen nimesulide เลือกใช้Ibuprofen ketoprofen Follow up: LFT ทุก 2-3 เดือน
 49. 49. ข้อมูลสาหรับการใช้ยาNSAIDS ถ้ามีโรคไต • ไม่ควรใชย้าเกือบทุกชนิดมีผลที่ไต แต่หากมีความ จา เป็นให้งดใชย้าที่ออกฤทธิ์นาน และหลีกเลี่ยงยา Indomethacin เพราะมีรายงานการเกิดไตอักเสบจากยา นี้บ่อย • Follow up: RFT ทุก 2-3 เดือน
 50. 50. Anti-inflammatory Properties ไม่มีความแตกต่างระหว่างยา ขนึ้กับการตอบสนองแต่ละคน และระยะเวลาที่ยาออกฤทธ์ิ
 51. 51. Anti-platelet Drug Anti-platelet Character Classical NSAIDs ++ กลับคืน T1/2 dependent COX-2 inhibitor ไม่มีผล ไม่มีผล ASA ( low dose ) +++ ไม่กลับคืน
 52. 52. กลไกอธิบาย 1. ยับยัง้กำรสังเครำะห์ plostaglandins (PGs) ในร่ำงกำยโดยจับ กับเอนไอม์ Cyclooxygenase 2. Aspirin เป็น NSAIDs เพียงตัวเดียวที่ออกฤทธิ์ยับยัง้เอนไอม์ COX แบบ irreversible โดยเป็นตัวให้ acetyl group กับ Serine residue (มี –OH group) ในเอนไอม์ COX อึ่ง acetyl group เชื่อมกับ –OH group ด้วย covalent bond ได้เป็นพันธะ ester 3. ส่วนตัวยำอื่น ๆ ในกลุ่ม ยับยัง้กำรสังเครำะห์ PGs แบบ reversible
 53. 53. 1. Gastrointestinal > 10% 2. Cardiovascular 3. Renal & electrolytes 4. CNS 5. Hematologic 6. Dermatologic & hypersensitivity < 1% 7. Hepatic 1-10% ผลข้างเคียง
 54. 54. NSAID-induced GI Side-Effects มแีผล Ulcers 20% มแีผลและภาวะแทรกซ้อนUlcer complications ไม่มแีผล No lesion/Erosions 60-100% 1-2% Dyspepsia 25-50%
 55. 55. Risk of Cardiovascular Events
 56. 56. Dose-Response Relationship of AMI risk 2.5 2 1.5 1 0.5 <= 200 Celecoxib Celecoxib > 200 Diclofenac <= mg Diclofenac Diclofenac > 150 Naproxen <= 1000 mg Naproxen > 1000 > 1000 Rofecoxib <= 25 Rofecoxib > 25 mg Odds Ratio Celecoxib < 200 > 200 Diclofenac < 150 > 150 Naproxen < 1000 Rofecoxib < 25 Rofecoxib > 25
 57. 57. Vascular events Myocardial infarction ( 1.13-1.78 ) 1.86 1.42 ( 1.33-2.59 ) Kearney PM, et al. BMJ 2006 Coxibs increase risk of MI & vascular events > Placebo
 58. 58. Risk of MI in Classical NSAIDs Relative risk Relative risk Study 1.19 ( 1.08.1.31 ) Classical NSAIDs increase risk of MI > Placebo
 59. 59. จาเป็นต้องใช้ยาหรือไม่ No Yes ใช้ยาอ่นื มีข้อห้ามไหม - Renal insufficiency ( CrCl < 30 - Allergic reaction - Concurrent GI injury Yes No ใช้ยากลุ่มปกติได้ไหม? - GI risk+ & Bleeding risk No Yes Use classical NSAID Use COX-2 inhibitor ( or classical NSAID + PPI+) ผู้ป่วยเสี่ยงต่อโรคหัวใจหรือไม่? No Yes Select NSAID on the basis of GI rAisvkoid NSAID esp. COX-2 inhibitor
 60. 60. Topical Agents Topical NSAID บรรเทำอำกำรปวดและใช้ข้อได้ดี ขึน้เมื่อเทียบกับ placebo และสำมำรถลดปริมำณ NSAID ที่กินได้ ไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงชนิด ของ topical NSAID Capsaicin cream สำรสกัดจำกพืชจำพวกพริก ออกฤทธิ์ผ่ำน substance P มีกำรศึกษำใช้ 0.025% cream ได้ผลดีกว่ำ placebo (ใช้ตัวเดียว หรือร่วมกับ NSAID)
 61. 61. Diclofenac NSAIDS มีระยะครึ่งชีวิตสั้น ใชรั้กษาอาการtraumatic arthritis ของเอ็น กล้ามเนอื้ ขอ้ พังผืด กลุ่มอาการขอ้เสื่อม gout posttraumatic pain post- op pain ขนาด tab 25 , 50 mg , injection 75 mg / 3 ml , gel ขนาดที่ใช้ 75-150 mg / day แบ่งให้ 25 – 50 mg ʘ tid pc
 62. 62. Diclofenac ขอ้ห้ามใช้ PU แพ้ยานี้ ขอ้ควรระวัง หา้มเกิน 150 mg/day กล่มุโรคทางเดินอาหาร หอบหืด ตับทา งานบกพร่อง หัวใจวาย ไตเสื่อม ผู้สูงอายุ การใชย้านานเกินไปควรตรวจ LFT , CBC
 63. 63. Diclofenac ผลขา้งเคียง GI disorder , ปวดศีรษะ , SGOT, SGPT สูง PU , GI Bleeding , ตับอักเสบ , CV Disturbances ปฏิกิริยาของยา Lithium , Methotrexate , Digoxin , Diuretics , Quinolone , Anti coagulant
 64. 64. Ibuprofen ยาลดไข้ ลดอาการอักเสบ กลุ่ม NSAIDSที่ มีระยะครึ่ง ชีวิตสนั้ ขนาด tab 200 , 400 mg Syr. 100 mg /5 ml ขนาด ลดไข้แก้ปวด กิน 10-15mg/kg/dose ทุก 6-8 ชั่วโมง ขนาดสูงสุด 40mg/kg/day JRA 30-50mg/kg/day แบ่ง 4 ครงั้ ขนาดสูงสุด 2.4gm/day
 65. 65. Ibuprofen ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง แพ้ยา พบบ่อย PU DHF ASTHMA พบบ่อย รวมทงั้ COPD ด้วย GI-BLEEDING
 66. 66. Ibuprofen ปฏิกิริยาระหว่างยา COUMADIN ,DIGOXIN DILANTIN DIURETIC ผลข้างเคียง GI-BLEEDING PU ข้อดีคือทาลายตับน้อยกว่ายาตัวอื่น
 67. 67. Muscle relaxant Orphenadrine ประกอบดว้ย Paracetamol 500 mg + Orphenadrine citrate 35 mg ขอ้บ่งใช้ปวดกลา้มเนื้อทงั้เฉียบพลนั และ เรื้อรัง กลุ่มปวดขอ้ ปวดศีรษะจากความเครียด
 68. 68. Orphenadrine ขนาดใช้ 1-2 tab ʘ bid-tid pc ข้อห้ามใช้ จากฤทธิ์ Anticholinergic effect ตอ้หิน ลา ไสอุ้ดตัน myasthenia gravis , ต่อมลูกหมากโต , มีการอุดกนั้ทางเดินปัสสาวะ
 69. 69. Orphenadrine ขอ้ควรระวัง หัวใจเตน้ผิดจังหวะ หัวใจเตน้เร็ว กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ตั้งครรภ์ ทา งานกับเครื่องจักร อาการขา้งเคียง ปากแหง้ ม่านตาขยาย วิงเวียน คลื่นไส้ผื่นคัน ใจสั่น ง่วงึม
 70. 70. Methocarbamol , caritasone® ยาคลายกลา้มเนื้อ ขนาด เด็กโต กิน 1 กรัม ทุก 6 ชั่วโมง ขอ้ห้ามใช้/ขอ้ควรระวัง myasthenia gravis ต้อหิน ต่อมลูกหมากโต ปฏิกิริยาระหว่างยา alcohal antihistamine ยากดสมอง ผลข้างเคียง ง่วง วิงเวียน คลื่นไส้
 71. 71. Arcoxia ตัวยาสามัญชื่อ Etoricoxib Etoricoxib ใช้ในกำรรักษำอำกำรปวดเรือ้รังในโรคกระดูกข้อเสื่อม, โรคข้อรูมำตอยด์, ปวด เอวเรือ้รัง และอำกำรปวดเฉียบพลัน เช่น ปวดข้อโรคเกำต์, ปวดระดู, ปวดจำก กำรทำฟัน เป็นยำที่จัดอยู่ในกลุ่มของยำต้ำนกำรอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์กลุ่ม “selective COX-2 inhibitors” ขนำด รับประทำน 60-120 mg วันละครัง้ ใช้ที่ขนำดต่ำก่อนคือ 60 mg. ต่อวัน. หำกอำกำรไม่ดีขึน้ ในวันต่อไป อำจเพิ่มขนำดเป็น 90 และ 120 mg. ตำมลำดับ ออกฤทธิ์ใน 24 นำที และระงับอำกำรปวดและอักเสบได้นำนกว่ำ 24 ชม.
 72. 72. ยาต้านฮิสตามีนรุ่นที่ 1 Clemastine Chlorpheniramine Brompheniramine ผ่ำนเข้ำ BBB Buclizine ง่วงมำก Cyproheptadine Hydroxyzine Mequitazine Piprinhydrinate Pheniraminem aleate Promethazine
 73. 73. ยาต้านฮิสตามีนรุ่นที่ 2 Acrivastine Cetirizine Ebastine Emedastine Epinastine Fexofenadine Ketotifen Loratadine Mizolastine Oxatomide โมเลกุลใหญ่ขึน้ ไม่ผ่าน BBB ไม่ง่วง
 74. 74. ยาต้านฮิสตามีนกลุ่มที่3 ดัดแปลงมาจากรุ่นที่ 2 สารที่เกิดจากการเมตาบิลิสมยานี้ออกฤทธ์ิด้วย Levocetirizine (xyzal) ดัดแปลงมาจาก. cetirizine ไม่เปลี่ยนแปลงในร่างกาย ไม่ผ่านเยื่อหุ้มสมอง ไม่ง่วง ลดหอบหืดในเด็กได้ 70% http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Levocetirizine.png
 75. 75. Chlorpheniramine maleate,CPM กลุ่มยาตา้น histamine รุ่น 1 ขนาดบรรจุ 1 mg / 5 cc. , 4 mg / tab. ขนาด กิน 0.35mg/kg/day แบ่งทุก 4-6 ชั่ว โมง ห้ามให้เด็กอายุต ่ากว่า 1 เดือน ตอ้หิน ต่อมลูกหมากโต ขอ้ควรระวัง ในเด็กต ่ากว่า 1 ปี ผู้ทางานเกี่ย วกับเครื่องจักร การขับขี่ ยานพาหนะ ผู้ป่วยที่ มีปัญหาเสมหะเหนียวข้น ผู้ที่ ใชย้ากล่อม ประสาท ผู้ที่ ดื่มสุรา
 76. 76. Hydroxyzine , Atarax® ใชแ้กค้นั ลมพิษ แกอ้าเจียน ระงบัประสาท ลดอาการกงัวลได้ ขนาด กิน 2mg/kg/day แบ่ง 6-8 ชั่วโมงเฉพาะเมื่ อมีอาการ ขอ้ห้ามใช้/ขอ้ควรระวัง แพย้า ต้อหิน หญิงมีครรภ์และให้นมบุตร ต่อม ลูกหมากโต ผู้ที่ ขับขี่ย านพาหนะ ผู้ที่ ทางานเกี่ย วกับเครื่องจกัร ปฏิกิริยาระหว่างยา ยานอนหลบั สุรา ยากดสมอง ผลขา้งเคียง ง่วง ปากแห้ง ปัสสาวะไม่ออก
 77. 77. Hydroxyzine ไฮดรอกซี่ซีน ใช้รักษาอาการคัน ระคายเคือง แก้อาเจียน แก้ปวดอ่อนๆและลด ความกังวล http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Chlorcyclizine.png http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Hydroxyzine.png
 78. 78. Loratadine (Claritin) ออกฤทธ์ิครอบคลุม ออกฤทธ์ินาน ไม่ง่วงเพราะ ไม่ผ่านเยื่อหุ้มสมอง 1 เม็ด = 10 mg. http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Loratadin.svg http://scienceblogs.com/moleculeoftheday/images/terfenadine.gif
 79. 79. DECONGESTANT ยาลดอาการคั่งของน้ามูก
 80. 80. Phenylephrine Hcl 10มิลลิกรัม syr 5 มิลลิกรัม Brompheniramine 4 มิลลิกรัม syr 2 มิลลิกรัม ข้อบ่งใช้ บรรเทำอำกำรคัดจมูก นำ้มูกไหล เนื่องจำกหวัด ขนำดและวิธีใช้ ผู้ใหญ่รับประทำน ครัง้ละ 1 เม็ด วันละ 3 เวลำ (โดยขนำดรับประทำนของ Phenylephrine ไม่เกินวันละ 60 มิลลิกรัม) เด็ก ลดขนำดลงตำมอำยุ
 81. 81. 1. ห้ำมใช้ในเด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี ผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบำหวำน โรคต่อมไทรอยด์ ผู้ที่กำลังมีอำกำรหอบหืด โรคต้อหิน ต่อมลูกหมำกโต หรือปัสสำวะขัด นอกจำกแพทย์สงั่ 2. ไม่ควรใช้ยำนีติ้ดต่อกันเกิน 5 วัน 3. ยำนีท้ำให้ง่วงอึม จึงไม่ควรขับขี่ยำนยนต์หรือทำงำนเกี่ยวกับ เครื่องจักรกล หรือทำงำนที่เสี่ยงต่อกำรพลัดตกจำกที่สูง 4. ไม่ควรรับประทำนร่วมกับสุรำ หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็น ส่วนประกอบ 5. ระวังกำรใช้ยำนีใ้นสตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือนแรกและสตรีให้นมบุตร
 82. 82. Guaifenesin® , glyceryl guaiacolate ยาขบัเสมหะ แต่ใชไ้ดท้งั้ไอแห้งและไอมีเสมหะ ขนาด < 2ปี 12mg/kg/day แบ่งวันละ 6 ครงั้ 2-5 ปี 50-100mg ทุก 4 ชโมง ไม่เกิน 600mg/day 6-11ปี 100-200mg ทุก 4 ชโมง ไม่เกิน 1.2gm/day >12ปี 200-400mg ทุก 4 ชโมง ไม่เกิน 2.4gm/day ั่ว ั่ว ั่ว ขอ้ห้ามใช/้ขอ้ควรระวัง แพย้า มีชนิดเม็ดใชใ้นผูใ้หญ่
 83. 83. Acetylcysteine [ flumucil] ใชล้ะลายเสมหะในกลุ่มโรคCOPD อาการเสมหะเหนียวขน้ รกัษาภาวะพิษจากยาพาราเซทามอล ขนาดบรรจุซองละ 100 mg 200 mg 600 mg. injection 300 mg ขนาด เด็กกินละลายเสมหะ 50-100 mg/dose วันละ 2-4 ครงั้ ผูใ้หญ่ครงั้ละ 200mg ʘ tid สูดดม 2-5 ml ของสารละลาย 20%ผสมNSS 1:1 พ่นวันละ 3-4 ครงั้ หลงัพ่นยาขยาย หลอดลม 10-15 นาที
 84. 84. Acetylcysteine [ flumucil] แกพิ้ษพาราเซทามอล : กิน 140mg/kg ครงั้แรก และ 70mg/kg ทุก 4 ชั่วโมงจนครบ 17 ครั้ง ขอ้ห้ามใช้ PKU ขอ้ควรระวัง โรคหอบหืดเพราะเกิดBronchospasmได้ อาการข้างเคียง คลื่น ไส้ อาเจียน ผื่น คนั หลอดลมหดตวั
 85. 85. Ambroxol hydrochloride,Ambroxol® ยาละลายเสมหะ กลุ่มเดียวกบั BROMHEXINE ขนาด กิน ฉีด 1.2-1.6mg/kg/dayวันละ3ครงั้ เด็กอายุมากกว่า 10 ปี 30mg วันละ3ครงั้ (ในผูใ้หญ่ ตอ้งการอย่างนอ้ย 40 mg./day) 5-10 ปี 15 mg วันละ 2-3ครงั้ ผลข้างเคียง ระคายกระเพาะอาหาร ควรระมัดระวังในผู้ที่ มีอาการของ PU ผลลพัธ์ ไดผ้ลนอ้ยกว่าguafenesin
 86. 86. Gastrointestinal Pharmacology ยาลดกรด Peptic ulcer therapy ยาแก้อาเจียน ยาระบาย ยาแก้ท้องเสีย
 87. 87. การรักษาแผลเป็บติก ลดปวด เป้ าหมาย ป้องกัน กำรเป็นอำ้ กำจัดเชือ้ H. pyroli
 88. 88. Gastrointestinal Pharmacology Antacids: กลุ่มยาน้า Weak bases:ส่วนประกอบ 1. Aluminum hydroxide ทาให้ท้องผูก 2. Magnesium hydroxide ทาให้ท้องเสีย
 89. 89. Antacid Al(OH)3 +3HCl AlCl3 + 3H2O slow Mg(OH)+ 2 HCl 2 Slow/moderate MgCl+ 2HO 2 2CaCO+ 2 HCl 3 fast CaCl+ HO+CO2 22 NaHCO3 + HCl NaCl + H2O+ CO2 fast
 90. 90. Antacid preparation ขนาดในเด็กเล็ก 0.5-1ml/kg/ครั้ง ทุก 2 ชั่ว โมงเวลาปวด หรือ 1-3 ชั่ว โมงหลงัอาหารและก่อนนอน ข้อควรระวัง การให้ในคนไข้ไตวาย และรับประทานอาหารที่ มี phosphate ต ่า หญิงมีครรภ์ใน 3 เดือนแรก ผลขา้งเคียง ท้องผูก ท้องเสีย พิษในระยะยาวจากอะลูมิเนียม สูญเสียภาวะความเป็นกรดในกระเพาะอาหารทา ให้เชื้อรา เจริญเติบโต ไม่ให้ยานี้ร่วมกบัยาDigoxin , Ferrous salt , Tetracycline , Ranitidine , Cimetidine เพราะลดการดูดซึม
 91. 91. ประโยชน์ของยา 1. peptic ulcer –DU>GU 2. Relief of Gastroesophageal reflux 3. acid indigestion, heartburn, dyspepsia 4. ป้องกันการเกิด aspiration ระหว่างการสลบ (anesthesia), coma, cesarean section 5. management of hyperphosphatemia (Al, Ca)
 92. 92. H2 receptor blockers: Mast cells ผลิต histamine โดยมีการกระต้นุโดยสาร gastrin หรือacetylcholine Histamine กระต้นุการสร้างกรดโดย กระต้น parietal cells Cimetidine (Tagamet®) Ranitidine (Zantac®) Nizatidine (Axid®) Famotidine (Pepcid®) Reversible effect
 93. 93. Somatostatin
 94. 94. Ranitidine hydrochloride Histamine H2-receptor antagonist ขนาด กิน 1.5-2mg/kg/dose ทุก 8-12ชั่วโมง iv,im 0.75-1.5 mg/kg/dose ทุก 8 ชั่วโมง ขนาดสูงสุด 400mg ขอ้ห้ามใช้/ขอ้ควรระวัง ตงั้ครรภ์ ให้นมบุตร มะเร็งลา ไส-้กระเพาะ ไต วาย ปฏิกิริยาระหว่างยา midazolam ketoclonazole antacid ผลขา้งเคียง ปวดหวั วิงเวียน รบกวนลา ไส้
 95. 95. Proton pump inhibitors: ยับย้งัเอ็นไซม์H+/K+ - ATPase ที่อยู่ใน gastric parietal cellsแบบ irreversible Omeprazole (Prilosec®) Lansoprazole (Prevacid®) Esomeprazole (Nexium®) Rabeprazole
 96. 96. Omeprazole , Miracid® Proton-pump inhibitor drug of choiceในการรกัษาPU จากยาNSAIDS ขนาด กิน 60mg/mm2ของผิวกายวันละครงั้ก่อนอาหารเชา้ ขอ้ห้ามใช/้ขอ้ควรระวัง ตงั้ครรภ์ มะเร็งลา ไส้ ปฏิกิริยาระหว่างยา diazepam Warfarin dilantin clarithromycin ผลข้างเคียง คลื่น ไสอ้าเจียน ถ่ายเหลว ปวดขอ้
 97. 97. Simethicone,Air-x® ยาขบัลม ขนาด อายุ <12 ปี 40mg 4 ครงั้/วัน อายุ >12 ปี 40-120mg หลงัอาหารและก่อนนอนตามตอ้งการ ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวังไตเสื่อ ม ทานอาหารที่ มีphosphateต ่า ปฏิกิริยาระหว่างยา Tetracyclines INH Fe Warfarin ผลขา้งเคียง ท้องผูก ท้องเสีย
 98. 98. Domperidone , Motilium® ใช้รักษาอาการคลื่น ไส้ สะอึก อาเจียน GER ปวดท้องและแน่นท้องจากการที่ ลาไส้เคลื่อนตวั นอ้ย ขนาด 0.5-1mg/5kg/dose วันละ 3-4 ครงั้ก่อนอาหาร ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง พบน้อย ควรระวังในผู้ที่ ตบัไม่ดี ลา ไสอุ้ดตนั ปฏิกิริยาระหว่างยา ไม่ควรใชร้่วมกบัยา Anticholinergics และ antacid
 99. 99. Hyoscyamine, Buscopan® Anticholinergics ใช้ร่วมกับยาอนรกัษาPU,irritable bowel, spastic ี่ colitis , bladder , renal colic ขนาด กิน 0.1ml/kg/dose ทุก 4 ชวโมงสูงสุดไม่เกิน 5 ml. ขอ้ห้ามใช้/ขอ้ควรระวัง ลา ไสอุ้ดตนั ภาวะทางศลัยกรรมในช่องท้อง ต้อ หิน myasthenia gravis ภาวะอุจจาระร่วงทมีการติดเชื้อในลา ไส้ ั่ื่อาหารเป็นพิษ ปฏิกิริยาระหว่างยา กลุ่มต้านฮิสตามีน ผลขา้งเคียง ปากแห้ง ม่านตาขยาย ท้องอืด ท้องผูก
 100. 100. จาแนกตามขอบเขตการออกฤทธ์ิ 1. Broad spectrumออกฤทธ์ิกว้างได้แก่ - Tetracyclines - nitrofurans - chloramphenicals - amoxycillin – ampicillin 2. Medium spectrum มีผลเฉพาะแบคทีเรียแกรมบวกและลบ ไม่มี ผลต่อชนิดอื่น ได้แก่ sulfonamides , quinolone 3. Narrow spectrum ออกฤทธ์ิเฉพาะกลุ่ม penicillin ,macrolide → gram positive bacteria Aminoglycoside → gram negative bacteria metronidazole → anaerobic bacteria
 101. 101. ฤทธิ์และกลไกในการออกฤทธิ์ ทาลายจุลชีพ (Bacteriocidal)  Penicillin  Aminoglycoside  Quinolone ยับย้งัจุลชีพ (Bacteriostatic)  Sulfonamide  Trimethoprim  Tetracycline  Chloramphenicol  Macrolide Cephalosporin Colistin Metronidazole
 102. 102. หลักการใช้Antibiotic Therapy 1. ค้นหำเชือ้สำเหตุ 2. ประเมินกำรตอบสนองต่อชนิดยำ 3. อวัยวะที่ติดเชือ้ 4. ควำมปลอดภัยของยำและผลข้ำงเคียง 5. ปัจจัยเสี่ยงในแต่ละบุคคล 6. รำคำ
 103. 103. หลักการใช้Antibiotic Therapy 7. ไม่ควรใช้ยำร่วมกันระหว่ำง Bacteriostatic drug กับ Bacteriocidal drug เพรำะ ต้ำน ฤทธิ์กัน 8. ระยะเวลำที่ใช้เหมำะสม 9. ใช้ยำที่ครอบคลุมกำรทำลำยเชือ้มำก ดีกว่ำ ยำที่ครอบคลุม น้อย
 104. 104. Adverse Reactions 5% of patients will develop a hypersensitivity reaction (penicilloic acid). Rashes - most common reaction. 50% do not have a recurrent rash. Ampicillin - rash in 50-100% of patients with mononucleosis.
 105. 105. กลุ่มเตตราซัยคลิน 1. ห้ำมใช้ในโรคตับ ส่วนโรคไตใช้ได้เฉพำะ ดอกอิอัยคลิน 2. หลีกเลี่ยงกำรถูกแสงแดดเพรำะยำขัดขวำงกลไกกำรกรองแสง เกิดกำร แพ้แดดมำก 3. หำกแพ้ยำชนิดหนงึ่จะแพ้ได้ทัง้กลุ่ม 4. ห้ำมใช้ในอำยุต่ำกว่ำ 8 ขวบ 5. มิโนอัยคลิน ทำให้ตำพร่ำ เป็นลมได้ 6. ยำทัง้กลุ่มสำมำรถทำให้ควำมดันสมองเพิ่ม เกิดอำกำรปวดศรีษะได้
 106. 106. กลุ่มยาซัลฟา 1. ห้ำมให้ยำนีใ้นคนไข้ขำดกรดโฟลิก เด็กอำยุต่ำกว่ำ 2 เดือน แพ้ยำนี้ 2. เสริมฤทธิ์ยำลดนำ้ตำลในเลือดกลุ่มอัลโฟนิล ยูเรีย 3. หำกใช้ร่วมกับ ยำขับปัสสำวะไธอะไอด์ จะทำให้เกล็ดเลือดต่ำ เลือดออกง่ำย 4. ต้องดื่มนำ้ตำมมำกๆ จะเกิดนิ่วได้ง่ำย
 107. 107. ฟลูออโรควิโนโลน 1. ยำบำงชนิดทำให้ควำมดันในสมองสูงขึน้ ทำให้ชัก ได้แก่ไอโพร พรอกอำอิน 2. เกิดกำรแพ้แดดได้มำก ทุกตัวแม้จะใช้ยำกันแดดก็ตำม 3. ลดขนำดลงในโรคไต ผลข้ำงเคียง 1. พบบ่อย คลื่นไส้ อำเจียน 2. พบน้อย ปวดท้อง ปวดศีรษะ
 108. 108. Penicillin v potassium รกัษาgram positive cocci ยกเว้น staphylococcus ขนาด 200,000 u =125 mg. , 400,000 u / tab=250 mg. 125 mg. , 250 mg. / tsp. ขนาด อายุ <12 ปี 25-50mg/kg/day อายุ >12 ปี 125-500mg ทุก 6-8 ชั่ว โมง ขนาดป้องกนัไขรู้มาติก อายุ < 5 ปี 125mg วันละ 2 ครงั้ อายุ > 5 ปี 250mg วันละ 2 ครงั้
 109. 109. Amoxicillin ยาฆ่าเชื้อกลุ่มเพนนิซิลลินที่ ไวต่อการถูกทา ลายโดยpenicillinase ใชร้กัษาการติด เชื้อทางเดินหายใจ ผิวหนงั ทางเดินปัสสาวะ otitis media ไซนสัอกัเสบ และใช้ ป้องกนั subacute bacterial endocarditis ขนาด รักษาโรคติดเชื้อ กิน 20-50mg/kg/day แบ่งทุก 8-12 ชั่วโมง ป้องกัน SBE 50mg/kg 1ชั่วโมงก่อนทาหัตถการ ขอ้ห้าม แพย้ากล่มุpenicillin ขนาด 250 mg ,500 mg ,1000 mg/cap 125 mg / tsp.
 110. 110. C0-amoxiclav ,Augmentin Amoxycillin 625 mg + Clavulanic acid 125 mg. Clavulanic Acidจะไปรวมและยบัยงั้ β-lactamase ทา ให้ เอ็นไซม์ไม่มีผลต่อ Amoxicillin ใชไ้ดก้บัการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่าง ภาวะแทรกซอ้นในระบบทางเดินหายใจ เช่นไซนสัอกัเสบ หู นา้หนวก ขนาด ใชต้ามขนาดของ amoxicillin คือ 20-50mg/kg/day
 111. 111. Dicloxacillin sodium สาหรับการติดเชื้อที่ สรา้งเอนไซม์ penicillinase ดูดซึมไดดี้กว่า cloxacillin ขนาด 250 mg ,500 mg / cap. , 62.5 mg/ 5 ml ขนาด นน.< 40kg 12.5-50mg/kg/day แบ่งให้ทุก 6 ชั่ว โมง นน.>40kg 125-500mg ทุก 6 ชั่ว โมง แพย้ากลุ่มpenicillin ข้อห้าม ในผู้ที่
 112. 112. Erythromycin estolate กล่มุmacrolides รกัษาการติดเช้อื mycoplasma pneumoniae ,legionella pneumonia , diphtheria , pertussis ,chancroid , Chlamydia ,campylobactor , bacteriostatic effect ขนาด 250 mg /tab 125 mg / tsp. ขนาด estolate 30-50mg/kg/day แบ่งทุก8-12 ชั่วโมง stearate 20-40mg/kg/day แบ่งทุก6
 113. 113. อีริโทรมัยซิน Erythromycin 1. กำรใช้ร่วมกับ เพนิอิลลิน ลินโคมัยอินจะทำลำยฤทธิ์ยำเหล่ำนี้ 2. ขัดขวำงกำรขับถ่ำยธีโอฟัยลิน ทำให้เกิดพิษได้ง่ำย 3. มีกำรยับยัง้ฤทธิ์กำรทำลำยแบคทีเรียอึ่งกันและกันระหว่ำงยำ ไรแฟมปิอิน กับ อีริโทรมัยอิน 4. เสริมฤทธิ์กำรทำลำยกล้ำมเนือ้กับยำลดไขมันกลุ่ม statin ทำให้เกิดภำวะกรดในเลือด ทำให้ตำยได้ 5. กินยำเกินขนำดทำให้หูตึง มีเสียงดังในหู ท้องเสีย อำเจียน กระเพำะเป็นตะคริว

×