Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Desejo

213 vues

Publié le

Desejo

Publié dans : Spirituel
 • Soyez le premier à commenter

Desejo

 1. 1. DDEESSEEJJOO DDoo ppooeettaa VViiccttoorr HHuuggoo CClliiqquuee ppaarraa sseeqqüüêênncciiaa ddooss sslliiddeess
 2. 2. ” DDeesseejjoo pprriimmeeiirroo qquuee vvooccêê aammee,, EE qquuee aammaannddoo,, ttaammbbéémm sseejjaa aammaaddoo.. EE qquuee ssee nnããoo ffoorr,, sseejjaa bbrreevvee eemm eessqquueecceerr.. EE qquuee eessqquueecceennddoo,, nnããoo gguuaarrddee mmáággooaa.. DDeesseejjoo,, ppooiiss,, qquuee nnããoo sseejjaa aassssiimm,, MMaass ssee ffoorr,, ssaaiibbaa sseerr sseemm ddeesseessppeerraarr.. Vesuvio dal Sorrento Vesuvio dal Sorrento
 3. 3. DDeesseejjoo ttaammbbéémm qquuee tteennhhaa aammiiggooss,, QQuuee mmeessmmoo mmaauuss ee iinnccoonnsseeqqüüeenntteess,, SSeejjaamm ccoorraajjoossooss ee ffiiééiiss,, EE qquuee ppeelloo mmeennooss nnuumm ddeelleess VVooccêê ppoossssaa ccoonnffiiaarr sseemm dduuvviiddaarr.. EE ppoorrqquuee aa vviiddaa éé aassssiimm,, VVa raenrneanna
 4. 4. DDeesseejjoo aaiinnddaa qquuee vvooccêê tteennhhaa iinniimmiiggooss.. NNeemm mmuuiittooss,, nneemm ppoouuccooss,, MMaass nnaa mmeeddiiddaa eexxaattaa ppaarraa qquuee,, aallgguummaass vveezzeess,, VVooccêê ssee iinntteerrppeellee aa rreessppeeiittoo DDee ssuuaass pprróópprriiaass cceerrtteezzaass.. EE qquuee eennttrree eelleess,, hhaajjaa ppeelloo mmeennooss uumm qquuee sseejjaa jjuussttoo,, PPaarraa qquuee vvooccêê nnããoo ssee ssiinnttaa ddeemmaassiiaaddoo sseegguurroo.. Una balcone su Roma
 5. 5. d Desejo deeppooiiss qquuee vvooccêê sseejjaa úúttiill,, MMaass nnããoo iinnssuubbssttiittuuíívveell.. EE qquuee nnooss mmaauuss mmoommeennttooss,, QQuuaannddoo nnããoo rreessttaarr mmaaiiss nnaaddaa,, EEssssaa uuttiilliiddaaddee sseejjaa ssuuffiicciieennttee ppaarraa mmaanntteerr vvooccêê ddee ppéé.. Toscano Varenna
 6. 6. DDeesseejjoo aaiinnddaa qquuee vvooccêê sseejjaa ttoolleerraannttee,, NNããoo ccoomm ooss qquuee eerrrraamm ppoouuccoo,, ppoorrqquuee iissssoo éé ffáácciill,, MMaass ccoomm ooss qquuee eerrrraamm mmuuiittoo ee iirrrreemmeeddiiaavveellmmeennttee,, EE qquuee ffaazzeennddoo bboomm uussoo ddeessssaa ttoolleerrâânncciiaa,, VVooccêê ssiirrvvaa ddee eexxeemmpplloo aaooss oouuttrrooss.. Assisi
 7. 7. DDeesseejjoo qquuee vvooccêê,, sseennddoo jjoovveemm,, NNããoo aammaadduurreeççaa ddeepprreessssaa ddeemmaaiiss,, EE qquuee sseennddoo mmaadduurroo,, nnããoo iinnssiissttaa eemm rreejjuuvveenneesscceerr EE qquuee sseennddoo vveellhhoo,, nnããoo ssee ddeeddiiqquuee aaoo ddeesseessppeerroo.. PPoorrqquuee ccaaddaa iiddaaddee tteemm oo sseeuu pprraazzeerr ee aa ssuuaa ddoorr ee éé pprreecciissoo ddeeiixxaarr qquuee eelleess eessccoorrrraamm ppoorr eennttrree nnóóss.. Tramonto d'Oro Tramonto d'Oro
 8. 8. p Desejo poorr ssiinnaall qquuee vvooccêê sseejjaa ttrriissttee,, NNããoo oo aannoo ttooddoo,, mmaass aappeennaass uumm ddiiaa.. MMaass qquuee nneessssee ddiiaa ddeessccuubbrraa QQuuee oo rriissoo ddiiáárriioo éé bboomm,, OO rriissoo hhaabbiittuuaall éé iinnssoossssoo ee oo rriissoo ccoonnssttaannttee éé iinnssaannoo.. Tivoli - Villa d'Este Tivoli - Villa d'Este
 9. 9. DDeesseejjoo qquuee vvooccêê ddeessccuubbrraa,, CCoomm oo mmááxxiimmoo ddee uurrggêênncciiaa,, AAcciimmaa ee aa rreessppeeiittoo ddee ttuuddoo,, qquuee eexxiisstteemm oopprriimmiiddooss,, IInnjjuussttiiççaaddooss ee iinnffeelliizzeess,, ee qquuee eessttããoo àà ssuuaa vvoollttaa.. LLaa c acsaa ssual las cuolllliana collina
 10. 10. Desejo aaiinnddaa qquuee vvooccêê aaffaagguuee uumm ggaattoo,, AAlliimmeennttee uumm ccuuccoo ee oouuççaa oo jjooããoo--ddee--bbaarrrroo EErrgguueerr ttrriiuunnffaannttee oo sseeuu ccaannttoo mmaattiinnaall PPoorrqquuee,, aassssiimm,, vvooccêê ssee sseennttiirráá bbeemm ppoorr nnaaddaa.. Ravello Ravello
 11. 11. ta Desejo tammbbéémm qquuee vvooccêê ppllaannttee uummaa sseemmeennttee,, PPoorr mmaaiiss mmiinnúússccuullaa qquuee sseejjaa,, EE aaccoommppaannhhee oo sseeuu ccrreesscciimmeennttoo,, PPaarraa qquuee vvooccêê ssaaiibbaa ddee qquuaannttaass MMuuiittaass vviiddaass éé ffeeiittaa uummaa áárrvvoorree.. Posta del sol Posta del sol
 12. 12. Desejo, outrossim, que vvooccêê tteennhhaa ddiinnhheeiirroo,, PPoorrqquuee éé pprreecciissoo sseerr pprrááttiiccoo.. EE qquuee ppeelloo mmeennooss uummaa vveezz ppoorr aannoo CCoollooqquuee uumm ppoouuccoo ddeellee NNaa ssuuaa ffrreennttee ee ddiiggaa ""IIssssoo éé mmeeuu"",, SSóó ppaarraa qquuee ffiiqquuee bbeemm ccllaarroo qquueemm éé oo ddoonnoo ddee qquueemm.. Positano Positano
 13. 13. ta Desejo tammbbéémm qquuee nneennhhuumm ddee sseeuuss aaffeettooss mmoorrrraa,, PPoorr eellee ee ppoorr vvooccêê,, MMaass qquuee ssee mmoorrrreerr,, vvooccêê ppoossssaa cchhoorraarr SSeemm ssee llaammeennttaarr ee ssooffrreerr sseemm ssee ccuullppaarr.. Massa Lubrense e Vesuvio
 14. 14. DDeesseejjoo ppoorr ffiimm qquuee vvooccêê sseennddoo hhoommeemm,, TTeennhhaa uummaa bbooaa mmuullhheerr,, EE qquuee sseennddoo mmuullhheerr,, TTeennhhaa uumm bboomm hhoommeemm EE qquuee ssee aammeemm hhoojjee,, aammaannhhãã ee nnooss ddiiaass sseegguuiinntteess,, EE qquuaannddoo eessttiivveerreemm eexxaauussttooss ee ssoorrrriiddeenntteess,, AAiinnddaa hhaajjaa aammoorr ppaarraa rreeccoommeeççaarr.. Fio re e gatto
 15. 15. EE ssee ttuuddoo iissssoo aaccoonntteecceerr,, NNããoo tteennhhoo mmaaiiss nnaaddaa aa ttee ddeesseejjaarr"".. Ca stel di Tora in notturno
 16. 16. C apri FFIIMM

×