Konferencija 09.12. ​Maja Ilic

Dejan Jeremic
Dejan JeremicFinance Director at BIP AD - Belgrade Industry of Beer, Malt and Soft drinks à BIP Belgrade Industry of Beer, Malt and Soft drinks
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА
И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД
НАДЗОР ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА НАД ПРИМЕНОМ
ЗАКОНА О ЗАШТИТИ УЗБУЊИВАЧА
Београд, 2016. годинa
Законом о заштити узбуњивача („Сл.
гласник РС“, бр. 128/14) уређује се
узбуњивање, поступак узбуњивања, права
узбуњивача, обавеза државних и других
органа и организација и правних и
физичких лица у вези са узбуњивањем, као
и друга питања од значаја за узбуњивање и
заштиту узбуњивача.
Доношењем овог закона, Република Србија
је успоставила нормативни оквир за
одлучну борбу против корупције и заштиту
особа које пријаве, обавештавају или одају
информације о опасности и нарушавању
јавног интереса .
Законом се остварују преузете обавезе из
међународних аката, а пре свега препорука
Група држава за борбу против корупције
Савета Европе (ГРЕКО), која је усвојена 30.
априла 2014. године и која тренутно
представља једини европски документ који
даје детаљније смернице за дефинисање
појма узбуњивање, чији је значај потврђен
још Резолуцијом 1279 Савета Европе из 2010.
године.
Истовремено, остварује се и један од
циљева Националне стратегије за борбу
против корупције у Републици Србији за
период од 2013. до 2018. године, као и
пратећег Акционог плана, којим је
предвиђено успостављање ефикасне и
делотворне заштите узбуњивача, односно
лица које пријави сумњу на корупцију.
Надзор над применом Закона о заштити
узбуњивача ( „Службени гласник РС“,
бр.124/14), чије су поједине одредбе у
примени од 5.јуна 2015. године, док је
Закон у пуној примени од 4. децембра
2015.године, врши инспекција рада и то
код послодаваца у свим делатностима, осим
у органима државне управе, органима
територијалне аутономије и органима
локалне самоуправе у којима надзор врши
управна инспекција.
ДЕФИНИЦИЈА УЗБУЊИВАЊА
Закон о заштити узбуњивача у одредби члана 2.
ст.1. тачка 1) дефинише ”узбуњивање” као
откривање информације о:
а) кршењу прописа,
б) кршењу људских права,
в) вршењу јавних овлашћења противно сврси због
које је поверено,
г) опасности по живот, јавно здравље, безбедност,
животну средину, као и
д) ради спречавања штете великих размера.
КО ЈЕ УЗБУЊИВАЧ
- физичко лице
- које изврши узбуњивање
- у вези са својим радним ангажовањем,
поступком запошљавања, коришћењем
услуга државних и других органа,
носилаца јавних овлашћења или јавних
служби, пословном сарадњом и правом
власништва на привредном друштву;
Радно ангажовање обухвата радни однос, рад
ван радног односа, волонтирање, вршење
функције, као и сваки други фактички рад за
послодавца. Употребом термина ”у вези” радног
ангажовања, заштита се пружа и лицима која
више нису радно ангажована код послодавца
(примера ради бивши запослени, пензионисана
лица, итд.), а која су информацију у вези са
узбуњивањем сазнала током радног ангажовања.
ЗАШТО СЕ ПОСЕБНО ШТИТЕ УЗБУЊИВАЧИ
Из разлога што делују у општем друштвеном
интересу, и често разотривају корупцију.
У интересу модерног и демократског друштва
КО СЕ СМАТРА “ПОСЛОДАВЦЕМ”
”Послодавац” обухвата орган Републике Србије,
територијалне аутономије или јединице локалне
самоуправе, носиоца јавних овлашћења или јавну
службу, правно лице или предузетника који радно
ангажује једно или више лица.
 Покривен је приватни и јавни сектор.
ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО НА ЗАШТИТУ КАО
УЗБУЊИВАЧ (I)
Повезана лица
Лице за које се погрешно сматра да је узбуњивач,
тзв. “путативни узбуњивач”
Лице које врши службену дужност
Лице које тражи податке у вези са информацијом
ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО НА ЗАШТИТУ КАО
УЗБУЊИВАЧ (II)
Да би имало право на заштиту као узбуњивач,
повезано лице треба да учини вероватним да је
према њему предузета штетна радња због
повезаности са узбуњивачем.
Лице за које се погрешно сматра да је тзв.
“путативни узбуњивач” ужива права као
узбуњивач, иако то формално није, под условом да
учини вероватним да је према њему предузета
штетна радња у вези са узбуњивањем, од стране
штетника који је погрешно сматрао да је то
лице узбуњивач, односно повезано лице.
Да би остварило право на заштиту као узбуњивач
лице које врши служену дужност треба да учини
вероватним да је према њему предузета штетна
радња због вршења службене дужности и
достављања “информације”.
ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО НА
ЗАШТИТУ КАО УЗБУЊИВАЧ (III)
Да би остварило заштиту као узбуњивач треба да:
учини вероватним да је према њему предузета
штетна радња због тражења тих података у вези
са информацијом из чл.2.ст.1.тач.1.
ЛИЦE КОЈE ТРАЖИ ПОДАТКЕ У
ВЕЗИ СА ИНФОРМАЦИЈОМ
Злоупотребу узбуњивања врши лице које:
1) достави информацију за коју је знало да није
истинита;
2) поред захтева за поступање у вези са
информацијом којом се врши узбуњивање тражи
противправну корист
ЗАБРАНА ЗЛОУПОТРЕБЕ
УЗБУЊИВАЧА (III)
Остварење следећих услова:
 Извршено узбуњивање у складу са законом
 у субјективном року од једне године од дана
сазнања за извршену радњу због које врши
узбуњивање, а најкасније у објективном року од
десет година од дана извршења те радње
 Вера у истинитост откривене информације
(правни стандард)
ПРАВО НА ЗАШТИТУ НА ОСНОВУ
ЗАКОНА О ЗАШТИТИ УЗБУЊИВАЧА
ВРСТЕ УЗБУЊИВАЊА
САДРЖИНА ИНФОРМАЦИЈЕ:
Члан 13.
Информација садржи податке о кршењу прописа,
кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења
противно сврси због које је поверено, опасности
по живот, јавно здравље, безбедност, животну
средину, као и податке ради спречавања штете
великих размера.
Информација може да садржи потпис
узбуњивача и податке о узбуњивачу.
СВАКИ ПОСЛОДАВАЦ ИМА ОБАВЕЗУ ДА:
 Поступи без одлагања по информацији
 Обавести узбуњивача о исходу поступка по
његовом окончању
 Пружи обавештења узбуњивачу, на његов
захтев, о току и радњама предузетим у
поступку, као и да омогући узбуњивачу да
изврши увид у списе предмета и да присуствује
радњама у поступку.
 Непоступање послодавца у складу са
обавезама из Закона - основ за прекршајну
одговорност.
ПОСТУПАК УНУТРАШЊЕГ
УЗБУЊИВАЊА
 Послодавац је дужан да, у оквиру својих овлашћења, предузме
мере ради отклањања утврђених неправилности у вези са
информацијом.
 Послодавац је дужан да, у оквиру својих овлашћења, заштити
узбуњивача од штетне радње, као и да предузме неопходне мере
ради обустављања штетне радње и отклањања последица штетне
радње.
 Послодавац не сме предузимати мере у циљу откривања
идентитета анонимног узбуњивача.
 Послодавац је дужан да свим радно ангажованим лицима
достави писмено обавештење о правима из овог закона.
 Послодавац је дужан да одреди лице овлашћено за пријем
информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем.
ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА –
УНУТРАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ
Члан 14.
Послодавац који има више од десет запослених дужан је
да општим актом уреди поступак унутрашњег
узбуњивања.
Послодавац је дужан да на видном месту, доступном
сваком радно ангажованом лицу, као и на интернет
страници послодавца ако постоје техничке могућности,
истакне општи акт из става 1. овог члана.
Одредбе општег акта о поступку унутрашњег узбуњивања
морају бити у складу са овим законом и подзаконским
актом из члана 17. овог закона.
Одредбама општег акта из става 1. овог члана не може се
умањити обим права или ускратити неко право
узбуњивачу из овог закона.
Одредбе општег акта из става 1. овог члана које нису у
складу са овим законом и прописима донетим на основу
овог закона, ништаве су.
ОПШТИ АКТ ПОСЛОДАВЦА
Члан 16.
Поступак унутрашњег узбуњивања започиње
достављањем информације послодавцу.
Послодавац је дужан да поступи по информацији
без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од
дана пријема информације.
Послодавац је дужан да обавести узбуњивача о
исходу поступка по његовом окончању, у року
од 15 дана од дана окончања поступка.
Послодавац је дужан да, на захтев узбуњивача,
пружи обавештења узбуњивачу о току и
радњама предузетим у поступку, као и да
омогући узбуњивачу да изврши увид у списе
предмета и да присуствује радњама у поступку.
ПОСТУПАК
Члан 15.
 Да поступи по информацији у року од 15 дана од
дана пријема информације
 Да пружи обавештења узбуњивачу, на његов
захтев, о току и радњама предузетим у
поступку, као и да омогући узбуњивачу да
изврши увид у списе предмета и да присуствује
радњама у поступку, у складу са законом.
 Овлашћени орган је дужан да обавести
узбуњивача о исходу поступка по његовом
окончању, у складу са законом.
СПОЉАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ
(откривање информације овлашћеном органу)
 Обавезе овлашћеног органа:
 Прослеђивање информације надлежном органу у
року од 15 дана од дана пријема и истовремено
обавештавање узбуњивача.
 Ако узбуњивач није дао сагласност да се његов
идентитет открије, овлашћени орган који је
примио обавештење од узбуњивача, а није
надлежан за поступање, дужан је да пре
прослеђивања тог обавештења надлежном
органу претходно затражи сагласност
узбуњивача, ако законом није прописано
другачије.
ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА
ОПШТЕ ПРАВИЛО: ИЗУЗЕТНО
 Након претходног обраћања послодавцу или
овлашћеном органу.
 Закон прописује оправдани изузетак од овог
правила
УЗБУЊИВАЊЕ ЈАВНОСТИ
 Без претходног обавештавања послодавца или
овлашћеног органа( чл19.ст1 Закона):
у случају непосредне опасности по живот, јавно
здравље, безбедност, животну средину, од
настанка штете великих размера,односно ако
постоји непосредна опасност од уништења
доказа.
УЗБУЊИВАЊЕ ЈАВНОСТИ
 Прво унутрашње узбуњивање, па спољашње.
 Спољашње узбуњивање је дозвољено:
а) у случају да послодавац није у року од 15 дана
поступио по информацији у којој су садржани
тајни подаци, или
б) ако послодавац није одговорио или није
предузео одговарајуће мере из своје
надлежности.
в) у случају када се информација односи на
руководиоца послодавца, информација се
подноси редно надређеном овлашћеном органу.
 Узбуњивање јавности није дозвољено, ако
законом није другачије одређено.
ОТКРИВАЊЕ ТАЈНИХ ПОДАТАКА
Послодавац не сме чињењем или нечињењем да
стави узбуњивача у неповољнији положај у вези
са узбуњивањем, а нарочито ако се неповољнији
положај односи на:
1) запошљавање;
2) стицање својства приправника или волонтера;
3) рад ван радног односа;
4) образовање, оспособљавање или стручно
усавршавање;
5) напредовање на послу, оцењивање, стицање или
губитак звања;
6) дисциплинске мере и казне;
7) услове рада;
8) престанак радног односа;
9) зараду и друге накнаде из радног односа;
ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА И НАКНАДА ШТЕТЕ
Забрана стављања узбуњивача у неповољнији
положај
10) учешће у добити послодавца
11) исплату награде и отпремнине;
12) распоређивање или премештај на друго
радно место;
13) непредузимање мера ради заштите због
узнемиравања од стране других лица;
14) упућивање на обавезне здравствене
прегледе или упућивање на прегледе ради оцене
радне способности.
Одредбе општег акта којима се узбуњивачу
ускраћује или повређује право, односно којима
се ова лица стављају у неповољнији положај у
вези са узбуњивањем, ништаве су.
У случајевима наношења штете због
узбуњивања, узбуњивач има право на накнаду
штете, у складу са законом који уређује
облигационе односе.
 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЗБУЊИВАЊА
Члан 22.
Узбуњивач према коме је предузета штетна
радња у вези са узбуњивањем има право на
судску заштиту.
Судска заштита се остварује подношењем
тужбе за заштиту у вези са узбуњивањем
надлежном суду, у року од шест месеци од дана
сазнања за предузету штетну радњу, односно
три године од дана када је штетна радња
предузета.
У поступку судске заштите надлежан је виши
суд према месту предузимања штетне радње или
према месту пребивалишта тужиоца.
Поступак за судску заштиту у вези са
узбуњивањем је хитан.
У поступку за судску заштиту у вези са
узбуњивањем сходно се примењују одредбе
закона о парничном поступку које уређују
поступак у радним споровима, ако овим
СУДСКА ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА
Члан 23.
Тужбом за заштиту у вези са узбуњивањем може
се тражити:
1) утврђење да је према узбуњивачу предузета
штетна радња;
2) забрана вршења и понављања штетне радње;
3) уклањање последица штетне радње;
4) накнада материјалне и нематеријалне штете;
5) објављивање пресуде донете по тужби поднетој
из разлога предвиђених у тач. 1) до 4) овог става
у средствима јавног информисања, о трошку
туженог.
Тужбом из става 1. овог члана не може се
побијати законитост појединачног акта
послодавца којим је решавано о правима,
обавезама и одговорностима запосленог по
основу рада.
 
САДРЖИНА ТУЖБЕ
Члан 26.
Ако је у току поступка тужилац учинио
вероватним да је према њему предузета штетна
радња у вези са узбуњивањем, на туженом је
терет доказивања да штетна радња није у
узрочној вези са узбуњивањем.
ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА
Члан 29.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се
за прекршај послодавац – правно лице које има више од
десет запослених ако: 1) не донесе општи акт о поступку
унутрашњег узбуњивања (члан 16. став 1); 2) општи акт
којим се уређује поступак унутрашњег узбуњивања не
истакне на видном месту доступном сваком радно
ангажованом лицу (члан 16. став 2). За прекршај из става
1. овог члана новчаном казном од 10.000 до 100.000
динара казниће се одговорно лице у правном лицу,
државном органу, органу територијалне аутономије или
јединице локалне самоуправе.
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од
20.000 до 200.000 динара казниће се предузетник код
кога је радно ангажовано више од десет запослених.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Прекршаји
Члан 37.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за
прекршај послодавац – правно лице ако: 1) узбуњивача не
заштити од штетне радње или не предузме неопходне мере ради
обустављања штетне радње и отклањања последица штетне
радње, у оквиру својих овлашћења (члан 14. став 2); 2) свим
радно ангажованим лицима не достави писмено обавештење о
правима из овог закона (члан 14. став 4); 3) не одреди лице
овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са
узбуњивањем (члан 14. став 5); 4) ако у прописаном року не
поступи по информацији (члан 15. став 2); 5) ако у прописаном
року не обавести узбуњивача о исходу поступка у складу са
законом (члан 15. став 3); - 11 - 6) ако узбуњивачу, на његов
захтев, не пружи обавештења о току и радњама предузетим у
поступку или ако не омогући узбуњивачу да изврши увид у
списе предмета и да присуствује радњама у поступку у складу са
законом (члан 15. став 4).
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 10.000 до
100.000 динара казниће се одговорно лице у правном лицу,
државном органу, органу територијалне аутономије или јединице
локалне самоуправе. За прекршај из става 1. овог члана
новчаном казном од 20.000 до 200.000 динара казниће се
предузетник.
Члан 38.
Инспекција рада, надзор над применом
овог Закона врши у поступцима надзора по
службеној дужности и то у поступцима:
редовних и контролних надзора у области
безбедности и здравља на раду, потпуних и
делимичних надзора у области радних
односа, као и у поступцима интегрисаних
инспекцијских надзора.
 Надзор над применом овог Закона може
се спровести и као посебан надзор, као и по
захтеву странке.
Приликом надзора, посебно се контролише:
да ли је послодавац свим радно
ангажованим лицима доставио писмено
обавештење о правима из Закона,
да ли је послодавац који има више од 10
запослених (лица у радном односу), општим
актом уредио поступак унутрашњег
узбуњивања (чл.16. ст.1. Закона),
да ли је послодавац, који је донео општи
акт, исти истакао на видном месту,
доступном сваком радно ангажованом лицу
(члан 16. ст.2. Закона),
да ли је послодавац одредио лице
овлашћено за пријем информације и вођење
поступка у вези са узбуњивањем (члан 14.
ст.5. Закона),
да ли је послодавцу достављена
информација о узбуњивању, односно да ли
је код послодавца покренут поступак
унутрашњег узбуњивања (члан 15. ст.1.
Закона), а ако јесте, утврђује се да ли је
послодавац, у року од 15 дана од дана
пријема информације, поступио по
информацији (члан 15. ст.2. Закона),
да ли је послодавац спровео поступак,
односно да ли га је окончао, и ако га је
окончао, да ли је узбуњивача обавестио о
исходу поступка (члан 15. ст.3.Закона).
У зависности од тога да ли је то узбуњивач
захтевао, утврђује се :
да ли је послодавац узбуњивачу пружио
обавештења о току и радњама предузетим у
поступку,
да ли је узбуњивачу омогућио увид у списе
предмета,
да ли му је омогућио да присуствује
радњама у поступку (члан 15. ст.4. Закона).
У зависности од утврђених чињеница,
инспектор рада је дужан да у складу са
овлашћењима предузме следеће мере:
да против послодавца (правног лица и
одговорног лица, односно предузетника)
поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка,
да послодавцу, решењем наложи
отклањање недостатака и неправилности у
примени овог Закона.
У 2015. години, инспектори рада су
извршили 282 надзора над применом Закона
о заштити узбуњивача, притом делујући,
пре свега превентивно, како би послодавце
и запослене упознали за кључним одредбама
Закона.
У периоду јануар - новембар 2016. године,
инспектори рада су извршили 799 надзора
над применом Закона о заштити
узбуњивача, донели су 58 решења о
отклањању недостатака и поднели су 8
захтева за покретање прекршајног
поступка.
ХВАЛА НА ПАЖЊИ
1 sur 41

Recommandé

Zakon o zaštiti uzbunjivača par
Zakon o zaštiti uzbunjivača Zakon o zaštiti uzbunjivača
Zakon o zaštiti uzbunjivača gordana comic
615 vues28 diapositives
правилник о поступку унутрашњег узбуњивања par
правилник о поступку унутрашњег узбуњивањаправилник о поступку унутрашњег узбуњивања
правилник о поступку унутрашњег узбуњивањаBiljana Veselinović
776 vues8 diapositives
osobine upravnih akata par
osobine upravnih akataosobine upravnih akata
osobine upravnih akatauniverzitet u beogradu
302 vues50 diapositives
Odnos prava na dostupnost informacija i prava na privatnost par
Odnos prava na dostupnost informacija i prava na privatnostOdnos prava na dostupnost informacija i prava na privatnost
Odnos prava na dostupnost informacija i prava na privatnostNenad Radic
223 vues20 diapositives
Zakonik o krivičnom postupku par
Zakonik o krivičnom postupkuZakonik o krivičnom postupku
Zakonik o krivičnom postupkuNenad Dragić
809 vues201 diapositives
Modeli uzbunefrigosun par
Modeli uzbunefrigosunModeli uzbunefrigosun
Modeli uzbunefrigosunsvetlanajn
141 vues4 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Konferencija 9 12 - Biljana Simic par
Konferencija 9 12 - Biljana SimicKonferencija 9 12 - Biljana Simic
Konferencija 9 12 - Biljana SimicDejan Jeremic
639 vues20 diapositives
Konferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic par
Konferencija 09.12. ph d Dragan DjurdjevicKonferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Konferencija 09.12. ph d Dragan DjurdjevicDejan Jeremic
634 vues22 diapositives
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic par
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicDejan Jeremic
534 vues16 diapositives
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic par
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicDejan Jeremic
496 vues11 diapositives
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic par
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicDejan Jeremic
690 vues28 diapositives
Motivacija pokretacka snaga ljudskih resursa par
Motivacija  pokretacka snaga ljudskih resursaMotivacija  pokretacka snaga ljudskih resursa
Motivacija pokretacka snaga ljudskih resursaDejan Jeremic
1.3K vues17 diapositives

En vedette(6)

Konferencija 9 12 - Biljana Simic par Dejan Jeremic
Konferencija 9 12 - Biljana SimicKonferencija 9 12 - Biljana Simic
Konferencija 9 12 - Biljana Simic
Dejan Jeremic639 vues
Konferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic par Dejan Jeremic
Konferencija 09.12. ph d Dragan DjurdjevicKonferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Konferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Dejan Jeremic634 vues
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic par Dejan Jeremic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Dejan Jeremic534 vues
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic par Dejan Jeremic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Dejan Jeremic496 vues
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic par Dejan Jeremic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Dejan Jeremic690 vues
Motivacija pokretacka snaga ljudskih resursa par Dejan Jeremic
Motivacija  pokretacka snaga ljudskih resursaMotivacija  pokretacka snaga ljudskih resursa
Motivacija pokretacka snaga ljudskih resursa
Dejan Jeremic1.3K vues

Similaire à Konferencija 09.12. ​Maja Ilic

Modeli uzbunefrigosun par
Modeli uzbunefrigosunModeli uzbunefrigosun
Modeli uzbunefrigosunsvetlanajn
119 vues4 diapositives
Predlog zakona o lobiranju par
Predlog zakona o lobiranjuPredlog zakona o lobiranju
Predlog zakona o lobiranjugordana comic
155 vues23 diapositives
nultatol2 par
nultatol2nultatol2
nultatol2Slavica Anic
86 vues18 diapositives
Aleksandar Resanovic, Poverenik u funkciji zastite podataka o licnosti par
Aleksandar Resanovic, Poverenik u funkciji zastite podataka o licnostiAleksandar Resanovic, Poverenik u funkciji zastite podataka o licnosti
Aleksandar Resanovic, Poverenik u funkciji zastite podataka o licnostiPartneri Srbija
547 vues13 diapositives
Javnost i privatnost - Stanojla Mandic par
Javnost i privatnost - Stanojla MandicJavnost i privatnost - Stanojla Mandic
Javnost i privatnost - Stanojla MandicPartneri Srbija
833 vues21 diapositives
Predlog З А К О Н О УТВРЂИВАЊУ ЧИЊЕНИЦА О СТАТУСУ НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ ЗА КОЈУ СЕ... par
Predlog З А К О Н О УТВРЂИВАЊУ ЧИЊЕНИЦА О СТАТУСУ НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ ЗА КОЈУ СЕ...Predlog З А К О Н О УТВРЂИВАЊУ ЧИЊЕНИЦА О СТАТУСУ НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ ЗА КОЈУ СЕ...
Predlog З А К О Н О УТВРЂИВАЊУ ЧИЊЕНИЦА О СТАТУСУ НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ ЗА КОЈУ СЕ...gordana comic
207 vues15 diapositives

Similaire à Konferencija 09.12. ​Maja Ilic(13)

Modeli uzbunefrigosun par svetlanajn
Modeli uzbunefrigosunModeli uzbunefrigosun
Modeli uzbunefrigosun
svetlanajn119 vues
Aleksandar Resanovic, Poverenik u funkciji zastite podataka o licnosti par Partneri Srbija
Aleksandar Resanovic, Poverenik u funkciji zastite podataka o licnostiAleksandar Resanovic, Poverenik u funkciji zastite podataka o licnosti
Aleksandar Resanovic, Poverenik u funkciji zastite podataka o licnosti
Partneri Srbija547 vues
Javnost i privatnost - Stanojla Mandic par Partneri Srbija
Javnost i privatnost - Stanojla MandicJavnost i privatnost - Stanojla Mandic
Javnost i privatnost - Stanojla Mandic
Partneri Srbija833 vues
Predlog З А К О Н О УТВРЂИВАЊУ ЧИЊЕНИЦА О СТАТУСУ НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ ЗА КОЈУ СЕ... par gordana comic
Predlog З А К О Н О УТВРЂИВАЊУ ЧИЊЕНИЦА О СТАТУСУ НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ ЗА КОЈУ СЕ...Predlog З А К О Н О УТВРЂИВАЊУ ЧИЊЕНИЦА О СТАТУСУ НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ ЗА КОЈУ СЕ...
Predlog З А К О Н О УТВРЂИВАЊУ ЧИЊЕНИЦА О СТАТУСУ НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ ЗА КОЈУ СЕ...
gordana comic207 vues
Закони и обезбеђење par CNTI
Закони и обезбеђењеЗакони и обезбеђење
Закони и обезбеђење
CNTI338 vues
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015 par gordana comic
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
gordana comic840 vues
Poverenica Savet Za R Narodna Skupstina par Nebojsa Matic
Poverenica Savet Za R Narodna SkupstinaPoverenica Savet Za R Narodna Skupstina
Poverenica Savet Za R Narodna Skupstina
Nebojsa Matic269 vues
Pregled odredbi izmene i dopune zakona o stecaju par gordana comic
Pregled odredbi izmene i dopune zakona o stecajuPregled odredbi izmene i dopune zakona o stecaju
Pregled odredbi izmene i dopune zakona o stecaju
gordana comic1.1K vues
Obuka zaposlenih za primenu zakona o inf od jz.ppsx par kursumlijaserbia
Obuka zaposlenih za primenu zakona o inf od jz.ppsxObuka zaposlenih za primenu zakona o inf od jz.ppsx
Obuka zaposlenih za primenu zakona o inf od jz.ppsx

Plus de Dejan Jeremic

Asistivna tehnologija par
Asistivna tehnologija Asistivna tehnologija
Asistivna tehnologija Dejan Jeremic
1.1K vues20 diapositives
Podrska razvoja siblinskih odnosa par
Podrska razvoja siblinskih odnosaPodrska razvoja siblinskih odnosa
Podrska razvoja siblinskih odnosaDejan Jeremic
461 vues16 diapositives
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada par
Beskucnistvo i usluga socijalnog radaBeskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog radaDejan Jeremic
600 vues67 diapositives
Lokalne usluge GCSR Beograd par
Lokalne usluge GCSR BeogradLokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR BeogradDejan Jeremic
448 vues19 diapositives
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata par
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataPostupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataDejan Jeremic
433 vues23 diapositives
Deinstitucionalizacija par
DeinstitucionalizacijaDeinstitucionalizacija
DeinstitucionalizacijaDejan Jeremic
449 vues8 diapositives

Plus de Dejan Jeremic(20)

Podrska razvoja siblinskih odnosa par Dejan Jeremic
Podrska razvoja siblinskih odnosaPodrska razvoja siblinskih odnosa
Podrska razvoja siblinskih odnosa
Dejan Jeremic461 vues
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada par Dejan Jeremic
Beskucnistvo i usluga socijalnog radaBeskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Dejan Jeremic600 vues
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata par Dejan Jeremic
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataPostupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Dejan Jeremic433 vues
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad par Dejan Jeremic
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi SadCentar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Dejan Jeremic465 vues
Podrsak EU inkluzionom drustvu par Dejan Jeremic
Podrsak EU inkluzionom drustvuPodrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvu
Dejan Jeremic428 vues
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016 par Dejan Jeremic
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Dejan Jeremic481 vues
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane par Dejan Jeremic
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbraneSelekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Dejan Jeremic363 vues
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo par Dejan Jeremic
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada PancevoRazvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo
Dejan Jeremic721 vues
Dobra basta sajam socijalnih usluga par Dejan Jeremic
Dobra basta  sajam socijalnih uslugaDobra basta  sajam socijalnih usluga
Dobra basta sajam socijalnih usluga
Dejan Jeremic764 vues
Virtual vs face to face communication workers perspective par Dejan Jeremic
Virtual vs face to face communication workers perspectiveVirtual vs face to face communication workers perspective
Virtual vs face to face communication workers perspective
Dejan Jeremic1.4K vues
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima par Dejan Jeremic
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursimaSavremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Dejan Jeremic264 vues
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi par Dejan Jeremic
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezerviZainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi
Dejan Jeremic747 vues
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede par Dejan Jeremic
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privredeMotivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede
Dejan Jeremic162 vues
Zvončica roditeljska kuća 2015 par Dejan Jeremic
Zvončica roditeljska kuća 2015Zvončica roditeljska kuća 2015
Zvončica roditeljska kuća 2015
Dejan Jeremic917 vues

Dernier

09. -10. WHILE PETLJA.pptx par
09. -10. WHILE PETLJA.pptx09. -10. WHILE PETLJA.pptx
09. -10. WHILE PETLJA.pptxBrankica Jokić
16 vues12 diapositives
ICK6-L1.pptx par
ICK6-L1.pptxICK6-L1.pptx
ICK6-L1.pptxAleksandarSpasic5
7 vues7 diapositives
IT8-L2.pptx par
IT8-L2.pptxIT8-L2.pptx
IT8-L2.pptxAleksandarSpasic5
6 vues6 diapositives
ICK6-L8.pptx par
ICK6-L8.pptxICK6-L8.pptx
ICK6-L8.pptxAleksandarSpasic5
6 vues9 diapositives
ICK6-L11.pptx par
ICK6-L11.pptxICK6-L11.pptx
ICK6-L11.pptxAleksandarSpasic5
6 vues5 diapositives
ICK6-L7.pptx par
ICK6-L7.pptxICK6-L7.pptx
ICK6-L7.pptxAleksandarSpasic5
5 vues2 diapositives

Konferencija 09.12. ​Maja Ilic

 • 1. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД НАДЗОР ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА НАД ПРИМЕНОМ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ УЗБУЊИВАЧА Београд, 2016. годинa
 • 2. Законом о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“, бр. 128/14) уређује се узбуњивање, поступак узбуњивања, права узбуњивача, обавеза државних и других органа и организација и правних и физичких лица у вези са узбуњивањем, као и друга питања од значаја за узбуњивање и заштиту узбуњивача. Доношењем овог закона, Република Србија је успоставила нормативни оквир за одлучну борбу против корупције и заштиту особа које пријаве, обавештавају или одају информације о опасности и нарушавању јавног интереса .
 • 3. Законом се остварују преузете обавезе из међународних аката, а пре свега препорука Група држава за борбу против корупције Савета Европе (ГРЕКО), која је усвојена 30. априла 2014. године и која тренутно представља једини европски документ који даје детаљније смернице за дефинисање појма узбуњивање, чији је значај потврђен још Резолуцијом 1279 Савета Европе из 2010. године. Истовремено, остварује се и један од циљева Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, као и пратећег Акционог плана, којим је предвиђено успостављање ефикасне и делотворне заштите узбуњивача, односно лица које пријави сумњу на корупцију.
 • 4. Надзор над применом Закона о заштити узбуњивача ( „Службени гласник РС“, бр.124/14), чије су поједине одредбе у примени од 5.јуна 2015. године, док је Закон у пуној примени од 4. децембра 2015.године, врши инспекција рада и то код послодаваца у свим делатностима, осим у органима државне управе, органима територијалне аутономије и органима локалне самоуправе у којима надзор врши управна инспекција.
 • 5. ДЕФИНИЦИЈА УЗБУЊИВАЊА Закон о заштити узбуњивача у одредби члана 2. ст.1. тачка 1) дефинише ”узбуњивање” као откривање информације о: а) кршењу прописа, б) кршењу људских права, в) вршењу јавних овлашћења противно сврси због које је поверено, г) опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и д) ради спречавања штете великих размера.
 • 6. КО ЈЕ УЗБУЊИВАЧ - физичко лице - које изврши узбуњивање - у вези са својим радним ангажовањем, поступком запошљавања, коришћењем услуга државних и других органа, носилаца јавних овлашћења или јавних служби, пословном сарадњом и правом власништва на привредном друштву;
 • 7. Радно ангажовање обухвата радни однос, рад ван радног односа, волонтирање, вршење функције, као и сваки други фактички рад за послодавца. Употребом термина ”у вези” радног ангажовања, заштита се пружа и лицима која више нису радно ангажована код послодавца (примера ради бивши запослени, пензионисана лица, итд.), а која су информацију у вези са узбуњивањем сазнала током радног ангажовања.
 • 8. ЗАШТО СЕ ПОСЕБНО ШТИТЕ УЗБУЊИВАЧИ Из разлога што делују у општем друштвеном интересу, и често разотривају корупцију. У интересу модерног и демократског друштва
 • 9. КО СЕ СМАТРА “ПОСЛОДАВЦЕМ” ”Послодавац” обухвата орган Републике Србије, територијалне аутономије или јединице локалне самоуправе, носиоца јавних овлашћења или јавну службу, правно лице или предузетника који радно ангажује једно или више лица.  Покривен је приватни и јавни сектор.
 • 10. ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО НА ЗАШТИТУ КАО УЗБУЊИВАЧ (I) Повезана лица Лице за које се погрешно сматра да је узбуњивач, тзв. “путативни узбуњивач” Лице које врши службену дужност Лице које тражи податке у вези са информацијом
 • 11. ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО НА ЗАШТИТУ КАО УЗБУЊИВАЧ (II) Да би имало право на заштиту као узбуњивач, повезано лице треба да учини вероватним да је према њему предузета штетна радња због повезаности са узбуњивачем. Лице за које се погрешно сматра да је тзв. “путативни узбуњивач” ужива права као узбуњивач, иако то формално није, под условом да учини вероватним да је према њему предузета штетна радња у вези са узбуњивањем, од стране штетника који је погрешно сматрао да је то лице узбуњивач, односно повезано лице.
 • 12. Да би остварило право на заштиту као узбуњивач лице које врши служену дужност треба да учини вероватним да је према њему предузета штетна радња због вршења службене дужности и достављања “информације”. ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО НА ЗАШТИТУ КАО УЗБУЊИВАЧ (III)
 • 13. Да би остварило заштиту као узбуњивач треба да: учини вероватним да је према њему предузета штетна радња због тражења тих података у вези са информацијом из чл.2.ст.1.тач.1. ЛИЦE КОЈE ТРАЖИ ПОДАТКЕ У ВЕЗИ СА ИНФОРМАЦИЈОМ
 • 14. Злоупотребу узбуњивања врши лице које: 1) достави информацију за коју је знало да није истинита; 2) поред захтева за поступање у вези са информацијом којом се врши узбуњивање тражи противправну корист ЗАБРАНА ЗЛОУПОТРЕБЕ УЗБУЊИВАЧА (III)
 • 15. Остварење следећих услова:  Извршено узбуњивање у складу са законом  у субјективном року од једне године од дана сазнања за извршену радњу због које врши узбуњивање, а најкасније у објективном року од десет година од дана извршења те радње  Вера у истинитост откривене информације (правни стандард) ПРАВО НА ЗАШТИТУ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ УЗБУЊИВАЧА
 • 17. САДРЖИНА ИНФОРМАЦИЈЕ: Члан 13. Информација садржи податке о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и податке ради спречавања штете великих размера. Информација може да садржи потпис узбуњивача и податке о узбуњивачу.
 • 18. СВАКИ ПОСЛОДАВАЦ ИМА ОБАВЕЗУ ДА:  Поступи без одлагања по информацији  Обавести узбуњивача о исходу поступка по његовом окончању  Пружи обавештења узбуњивачу, на његов захтев, о току и радњама предузетим у поступку, као и да омогући узбуњивачу да изврши увид у списе предмета и да присуствује радњама у поступку.  Непоступање послодавца у складу са обавезама из Закона - основ за прекршајну одговорност. ПОСТУПАК УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА
 • 19.  Послодавац је дужан да, у оквиру својих овлашћења, предузме мере ради отклањања утврђених неправилности у вези са информацијом.  Послодавац је дужан да, у оквиру својих овлашћења, заштити узбуњивача од штетне радње, као и да предузме неопходне мере ради обустављања штетне радње и отклањања последица штетне радње.  Послодавац не сме предузимати мере у циљу откривања идентитета анонимног узбуњивача.  Послодавац је дужан да свим радно ангажованим лицима достави писмено обавештење о правима из овог закона.  Послодавац је дужан да одреди лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем. ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА – УНУТРАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ Члан 14.
 • 20. Послодавац који има више од десет запослених дужан је да општим актом уреди поступак унутрашњег узбуњивања. Послодавац је дужан да на видном месту, доступном сваком радно ангажованом лицу, као и на интернет страници послодавца ако постоје техничке могућности, истакне општи акт из става 1. овог члана. Одредбе општег акта о поступку унутрашњег узбуњивања морају бити у складу са овим законом и подзаконским актом из члана 17. овог закона. Одредбама општег акта из става 1. овог члана не може се умањити обим права или ускратити неко право узбуњивачу из овог закона. Одредбе општег акта из става 1. овог члана које нису у складу са овим законом и прописима донетим на основу овог закона, ништаве су. ОПШТИ АКТ ПОСЛОДАВЦА Члан 16.
 • 21. Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације послодавцу. Послодавац је дужан да поступи по информацији без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема информације. Послодавац је дужан да обавести узбуњивача о исходу поступка по његовом окончању, у року од 15 дана од дана окончања поступка. Послодавац је дужан да, на захтев узбуњивача, пружи обавештења узбуњивачу о току и радњама предузетим у поступку, као и да омогући узбуњивачу да изврши увид у списе предмета и да присуствује радњама у поступку. ПОСТУПАК Члан 15.
 • 22.  Да поступи по информацији у року од 15 дана од дана пријема информације  Да пружи обавештења узбуњивачу, на његов захтев, о току и радњама предузетим у поступку, као и да омогући узбуњивачу да изврши увид у списе предмета и да присуствује радњама у поступку, у складу са законом.  Овлашћени орган је дужан да обавести узбуњивача о исходу поступка по његовом окончању, у складу са законом. СПОЉАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ (откривање информације овлашћеном органу)  Обавезе овлашћеног органа:
 • 23.  Прослеђивање информације надлежном органу у року од 15 дана од дана пријема и истовремено обавештавање узбуњивача.  Ако узбуњивач није дао сагласност да се његов идентитет открије, овлашћени орган који је примио обавештење од узбуњивача, а није надлежан за поступање, дужан је да пре прослеђивања тог обавештења надлежном органу претходно затражи сагласност узбуњивача, ако законом није прописано другачије. ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА
 • 24. ОПШТЕ ПРАВИЛО: ИЗУЗЕТНО  Након претходног обраћања послодавцу или овлашћеном органу.  Закон прописује оправдани изузетак од овог правила УЗБУЊИВАЊЕ ЈАВНОСТИ
 • 25.  Без претходног обавештавања послодавца или овлашћеног органа( чл19.ст1 Закона): у случају непосредне опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, од настанка штете великих размера,односно ако постоји непосредна опасност од уништења доказа. УЗБУЊИВАЊЕ ЈАВНОСТИ
 • 26.  Прво унутрашње узбуњивање, па спољашње.  Спољашње узбуњивање је дозвољено: а) у случају да послодавац није у року од 15 дана поступио по информацији у којој су садржани тајни подаци, или б) ако послодавац није одговорио или није предузео одговарајуће мере из своје надлежности. в) у случају када се информација односи на руководиоца послодавца, информација се подноси редно надређеном овлашћеном органу.  Узбуњивање јавности није дозвољено, ако законом није другачије одређено. ОТКРИВАЊЕ ТАЈНИХ ПОДАТАКА
 • 27. Послодавац не сме чињењем или нечињењем да стави узбуњивача у неповољнији положај у вези са узбуњивањем, а нарочито ако се неповољнији положај односи на: 1) запошљавање; 2) стицање својства приправника или волонтера; 3) рад ван радног односа; 4) образовање, оспособљавање или стручно усавршавање; 5) напредовање на послу, оцењивање, стицање или губитак звања; 6) дисциплинске мере и казне; 7) услове рада; 8) престанак радног односа; 9) зараду и друге накнаде из радног односа; ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА И НАКНАДА ШТЕТЕ Забрана стављања узбуњивача у неповољнији положај
 • 28. 10) учешће у добити послодавца 11) исплату награде и отпремнине; 12) распоређивање или премештај на друго радно место; 13) непредузимање мера ради заштите због узнемиравања од стране других лица; 14) упућивање на обавезне здравствене прегледе или упућивање на прегледе ради оцене радне способности. Одредбе општег акта којима се узбуњивачу ускраћује или повређује право, односно којима се ова лица стављају у неповољнији положај у вези са узбуњивањем, ништаве су.
 • 29. У случајевима наношења штете због узбуњивања, узбуњивач има право на накнаду штете, у складу са законом који уређује облигационе односе.   НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЗБУЊИВАЊА Члан 22.
 • 30. Узбуњивач према коме је предузета штетна радња у вези са узбуњивањем има право на судску заштиту. Судска заштита се остварује подношењем тужбе за заштиту у вези са узбуњивањем надлежном суду, у року од шест месеци од дана сазнања за предузету штетну радњу, односно три године од дана када је штетна радња предузета. У поступку судске заштите надлежан је виши суд према месту предузимања штетне радње или према месту пребивалишта тужиоца. Поступак за судску заштиту у вези са узбуњивањем је хитан. У поступку за судску заштиту у вези са узбуњивањем сходно се примењују одредбе закона о парничном поступку које уређују поступак у радним споровима, ако овим СУДСКА ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА Члан 23.
 • 31. Тужбом за заштиту у вези са узбуњивањем може се тражити: 1) утврђење да је према узбуњивачу предузета штетна радња; 2) забрана вршења и понављања штетне радње; 3) уклањање последица штетне радње; 4) накнада материјалне и нематеријалне штете; 5) објављивање пресуде донете по тужби поднетој из разлога предвиђених у тач. 1) до 4) овог става у средствима јавног информисања, о трошку туженог. Тужбом из става 1. овог члана не може се побијати законитост појединачног акта послодавца којим је решавано о правима, обавезама и одговорностима запосленог по основу рада.   САДРЖИНА ТУЖБЕ Члан 26.
 • 32. Ако је у току поступка тужилац учинио вероватним да је према њему предузета штетна радња у вези са узбуњивањем, на туженом је терет доказивања да штетна радња није у узрочној вези са узбуњивањем. ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА Члан 29.
 • 33. Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај послодавац – правно лице које има више од десет запослених ако: 1) не донесе општи акт о поступку унутрашњег узбуњивања (члан 16. став 1); 2) општи акт којим се уређује поступак унутрашњег узбуњивања не истакне на видном месту доступном сваком радно ангажованом лицу (члан 16. став 2). За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се одговорно лице у правном лицу, државном органу, органу територијалне аутономије или јединице локалне самоуправе. За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 20.000 до 200.000 динара казниће се предузетник код кога је радно ангажовано више од десет запослених. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ Прекршаји Члан 37.
 • 34. Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај послодавац – правно лице ако: 1) узбуњивача не заштити од штетне радње или не предузме неопходне мере ради обустављања штетне радње и отклањања последица штетне радње, у оквиру својих овлашћења (члан 14. став 2); 2) свим радно ангажованим лицима не достави писмено обавештење о правима из овог закона (члан 14. став 4); 3) не одреди лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем (члан 14. став 5); 4) ако у прописаном року не поступи по информацији (члан 15. став 2); 5) ако у прописаном року не обавести узбуњивача о исходу поступка у складу са законом (члан 15. став 3); - 11 - 6) ако узбуњивачу, на његов захтев, не пружи обавештења о току и радњама предузетим у поступку или ако не омогући узбуњивачу да изврши увид у списе предмета и да присуствује радњама у поступку у складу са законом (члан 15. став 4). За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се одговорно лице у правном лицу, државном органу, органу територијалне аутономије или јединице локалне самоуправе. За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 20.000 до 200.000 динара казниће се предузетник. Члан 38.
 • 35. Инспекција рада, надзор над применом овог Закона врши у поступцима надзора по службеној дужности и то у поступцима: редовних и контролних надзора у области безбедности и здравља на раду, потпуних и делимичних надзора у области радних односа, као и у поступцима интегрисаних инспекцијских надзора.  Надзор над применом овог Закона може се спровести и као посебан надзор, као и по захтеву странке.
 • 36. Приликом надзора, посебно се контролише: да ли је послодавац свим радно ангажованим лицима доставио писмено обавештење о правима из Закона, да ли је послодавац који има више од 10 запослених (лица у радном односу), општим актом уредио поступак унутрашњег узбуњивања (чл.16. ст.1. Закона), да ли је послодавац, који је донео општи акт, исти истакао на видном месту, доступном сваком радно ангажованом лицу (члан 16. ст.2. Закона), да ли је послодавац одредио лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем (члан 14. ст.5. Закона),
 • 37. да ли је послодавцу достављена информација о узбуњивању, односно да ли је код послодавца покренут поступак унутрашњег узбуњивања (члан 15. ст.1. Закона), а ако јесте, утврђује се да ли је послодавац, у року од 15 дана од дана пријема информације, поступио по информацији (члан 15. ст.2. Закона), да ли је послодавац спровео поступак, односно да ли га је окончао, и ако га је окончао, да ли је узбуњивача обавестио о исходу поступка (члан 15. ст.3.Закона).
 • 38. У зависности од тога да ли је то узбуњивач захтевао, утврђује се : да ли је послодавац узбуњивачу пружио обавештења о току и радњама предузетим у поступку, да ли је узбуњивачу омогућио увид у списе предмета, да ли му је омогућио да присуствује радњама у поступку (члан 15. ст.4. Закона).
 • 39. У зависности од утврђених чињеница, инспектор рада је дужан да у складу са овлашћењима предузме следеће мере: да против послодавца (правног лица и одговорног лица, односно предузетника) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, да послодавцу, решењем наложи отклањање недостатака и неправилности у примени овог Закона.
 • 40. У 2015. години, инспектори рада су извршили 282 надзора над применом Закона о заштити узбуњивача, притом делујући, пре свега превентивно, како би послодавце и запослене упознали за кључним одредбама Закона. У периоду јануар - новембар 2016. године, инспектори рада су извршили 799 надзора над применом Закона о заштити узбуњивача, донели су 58 решења о отклањању недостатака и поднели су 8 захтева за покретање прекршајног поступка.