SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  28
PREVARE U BILANSIMA, U VEZI SA
KREATIVNIM RAČUNOVODSTVOM
Tematske celine:
I. Nešto o kreativnom računovodstvu
II. Motivi i posledice primene kreativnog računovodstva
III. Kreativno računovodstvo kroz prizmu prevare u bilansu stanja
IV. Kreativno računovodstvo kroz prizmu prevare u bilansu uspeha
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 1
KREATIVNO RAČUNOVODSTVO
Dr Nenad Kaluđerović
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 2
I.KREATIVNO RAČUNOVODSTVO
To su radnje kojim se vlasniku kompanije, njegovom mentoru,
kao izvršiocu (lično, preko postavljenog menadžmenta,
posrednika , anonimnih lica ) kreira slika o :
1. Finansijskom ,
2. Razvojnom,
3. Organizacijskom,
4. Lokacijskom ,
5. Kondicionom i
6. Prinosnom položaju odabranog , preduzeća , „NN“ -
privremenog subjekta, povezanog subjekta i sl.
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 3
KREATIVNO RAČUNOVODSTVO
1. Njima se želi ulepšati sve performanse
preduzeća ( finansijskog izveštavanja kojima se
daje privid da je prisutna vremenska , poslovna,
zakonita i kondiciona aktivnost ) da izgledaju
bolje nego što ona u stvarnosti jesu iako je
suprotna od njihove istorijske podloge.
12/10/2016
Dr Nenad Kaluđerović
4
KREATIVNO
RAČUNOVODSTVO
2. Prikaže (slika) ekonomsku snagu subjekta
(u većini slučajeva) koja je produkt kreacije
tako da bude prikladna za posmatrača
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 5
RADNJE KOJIMA SE KREIRA
MANIPULATIVNA SLIKA
FINANSIJKOG POLOŽAJA
1. Oblikovanjem dokumentacije
2. Kroz računovodstveni obuhvat
3. Prezentovanje podataka
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 6
KREATIVNO RAČUNOVODSTVO PREKO
OBLIKOVANJA DOKUMENTACIJE
• OBLIKOVANA Dokumentacija u
zakonitoj (realnoj) suštinskoj formi
• Poznata: forma, oblik, ekonomska
suština , algoritamska veza sa
ISTORIJOM NASTANKA podataka koji
čine sadržaj i obeležje dokumenta
• Iz oblikovane dokumentacije se vidi
gde leži korelaciona veza i to kroz
elemente (cena , količina, opis, vrsta
dobra usluga , prava i obaveze) koji su
sadržani u dokumentaciji ( nastanak,
transformacija i nestanak)
• OBLIKOVANA Dokumentacija u
simuliranoj formi su :
• Nepoznata :
• Zbog posmatranog događaja ,
• Nestanka poslovne kombinacije ,
• Prisutne:
• prekinuta nit (u ekonomskoj i
pravnoj aktivnosti)
• Nepostojanja korelacionih veza u
pojedinim elementima bilansnih
pozicija
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 7
KREATIVNO RAČUNOVODSTVO PREKO
RAČUNOVODSTVENOG OBUHVATA
• RAČUNOVODSTVENI OBUHVAT UZ
PRIMENU NACIONALNE I
MEDJUNARODNE REGULATIVE
• Poznata forma, KROZ::
1. Propisane obrasce
2. Pomoćne evidencije
3. Forme izveštavanja
4. Algoritamsko povezivanje
sa podacima , odnosno
veze su jasne i kreću se
od NASTANKA podataka
preko NJIHOVOG
NESTANKA do
transformacije
• RAČUNOVODSTVENI OBUHVAT KROZ
KREATIVNOG RAČUNOVODSTVA
• Nepoznata forma, oblikovanja podložna
učestalim promenama i to KROZ :
1. Obrasce (koji zadovoljavaju
forme), koji se menjaju i ne
sadrže sve elemente
2. Vođenje pomoćnih
evidencija sa oznakama koji
su suprotni standardima
3. Selektivnog odabira
podataka koji će da se
obelodane ,
4. Algoritamsko povezivanje sa
podacima , oslanja se na
poslednju ili najviše NA TREĆI
ili „N“-ti NIZ DOGAĐAJA
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 8
KREATIVNO RAČUNOVODSTVO KROZ
PREZENTOVANJE PODATAKA
• PREZENTOVANJE podataka u istinskoj i nezavisnoj transparentnoj
formi se ogledaju u tome da :
• Podaci počivaju na:
• Obelodanjenom sadržaju,
• Registrovanoj firmi sa svim vidnim elementima
• Transparentnoj istoriji nastanka promena
• Jasnom Poreklu sredstava
• Budu dostupni:
• Kao informacija
• Kroz saopštavanje u standardom obliku
• Kroz sve svoje oblike i sadržaje sa istorijom nastanka
• Neograničeno
• Su objektivni :
• Tako što daju sliku o položaju subjekta
• Sa navedenim autorom koji ih je sačinio
• PREZENTOVANJE podataka nije istinito , selektivno je i ogleda se
u tome da :
• Podaci počivaju na :
• Selektivnom obelodanjivanju sadržaja,
• Registrovanoj firmi koja nema sve vidne elementime
• Nepostojanju istorije o svim značajnim zbivanjima
• Nepoznatom poreklu sredstava
• Služe radi :
• Stvaranja mamca za klijente
• Kontrole nad informacijama
• Držanja inicijative kod potrebnih klijenata
• Postizanja cilja:
• Na temeljima tzv. “Realne“ slike o položaju subjekta
• Radi obmane klijenta ili „NN“ lica
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 9
• U ČEMU SE OGLEDA SUŠTINA KREIRANIH PODATAKA
DA BUDU PRIKLADNA ZA POSMATRAČA ?
Ogleda se u:
1. Vremenskom
učestalom
prometu
2. Vrsti posla
3. U Tipu zarada
4. U poslovnim
kombinacija
Kroz davanja:
1. Slike o kompaniji da vredi i da je
likvidna, operativna, poslovna u
svim uslovima privređivanja
1. Prividnu sigurnost klijentu u
praćenju posla, tako da može da
odgovori na određene finansijske
podrške i kombinacije
1. Uveravanja da se može profitirati
brzo i prilagoditi prema tržišnim
potrebama
2. Manevarskog prostora za druge
oblike saradnje
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 10
KOKO IZGLEDA ULEPŠANA PERFORMANSA PREDUZEĆA ( FINANSIJSKOM
IZVEŠTAJU ) BOLJE NEGO ŠTO ONA U STVARNOSTI, IAKO JE SUPROTNA
OD NJIHOVE ISTORIJSKE PODLOGE.
Kroz:
1. Iskazivanje dobiti
2. Prikaz stanja obaveza prema
dobavljačima . (Gde su obaveze
manje od potraživanja od
kupaca)
3. Nepostojanje kreditnog
zaduživanja (od poslovnih
banaka )
4. Izražene plasmane (dugoročne i
kratkoročne)
Prikazuju se:
1. Samo jednom i ciljno
2. Konstanto se obaveze
prikazuju u istoj visini
3. Kao kreditno zaduženje se
pojavljuju pozajmice osnivača
4. Fakturisane obaveze koje
ostaju otvorene samo da bi se
videle u momentu pravljenja
poslovnih kombinacija
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 11
KO SU KREATORI ?
1. Poznavaoci knjigovodstvene kombinatorike
2. Spoljni savetnici za izvođenje kombinatorike
3. Organizatori koji poseduju sredstva ili tzv. linkove sa bankarima
4. Autori kombinatorika
5. Posrednici
6. NN -lica
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 12
FORENZIČARI MORAJU DA RAZVIJU
• Niz nestandardnih metoda kako bi se otkrilo postojanje kreativnog
računovodstva i to kroz osmišljanje načina praćenja:
• Izvornog toka
• Novčanog toka
• Lokacijskog toka
• Vremenskog toka
• Organizacijskog toka
• IT –softverskog toka
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 13
II. MOTIVI I POSLEDICE PREVARE U FINANSIJSKIM
IZVEŠTAVANJIMA
•Ne zaboravite, da u
finansijskim izveštajima ima
elemenata prevare koji su i
dalje prikriveni (uspavane)
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 14
MOTIV PREVARE U BILANSIMA
1. PRIKRIVANJE FINANSIJSKE ISTINE
2. BRZO BOGAĆENJE
3. IZBEGAVANJE POREZA
4. OTIMANJE IMOVINE
5. SIMULIRANJE VLASTI
6. POSTAVLJANJE MAMACA
7. LOV
8. ZAROBLJAVANJE IMOVINE
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 15
MOTIV PREVARE U BILANSIMA
Sudbina podataka:
1. Podaci se izvode fingiranim
radnjama
2. Evidencije ne prate događaje
3. Događaji se kanališu u smeru
zaobilaženja
1. Cilj: PRIKRIVANJE FINANSIJSKE
ISTINE
1. Svesna radnja
2. Organizovana
3. Zakonodavstva
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 16
MOTIV PREVARE U BILANSIMA
Sudbina podataka:
1. Podaci se izvode kroz
simulirane radnje
2. Evidencije ne prate događaje
3. Događaji se kanališu u smeru
zaobilaženja
2. Cilj: BRZO BOGAĆENJE
1. Na temeljima tuđe
imovine
2. Koraci su van
putanje
3. Istog učesnika
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 17
MOTIV PREVARE U BILANSIMA
Sudbina podataka:
1. Podaci se izvode kroz
simulirane radnje
2. Evidencija ne prati događaj
3. Događaji se kanališu u smeru
zaobilaženja
3. Cilj: IZBEGAVANJE POREZA
1. Na temeljima tuđih
dokumenata
2. Ne pripada
predmetu prometa
3. Kontrolnog
mehanizma
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 18
MOTIV PREVARE U BILANSIMA
Sudbina podataka:
1. Podaci se izvode kroz
simulirane radnje
2. Evidencije ne prate događaje
3. Događaji se kanališu u smeru
zaobilaženja
4. Cilj: OTIMANJE IMOVINE
1. Tuđe imovine
2. Drugi učesnici, a
prava se nalaze kod
trećih lica
3. Kako bi se garancije
mogle prenositi
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 19
MOTIV PREVARE U BILANSIMA
Sudbina podataka:
1. Podaci se izvode kroz
simulirane radnje
2. Evidencije ne prate događaje
3. Događaji se kanališu u smeru
zaobilaženja
5. Cilj: SIMULIRANJE VLASTI
1. Da odlučuje
suvereno
2. Vlast se nalazi kod
trećih lica
3. Da se Vladalac ne
otkrije
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 20
MOTIV PREVARE U BILANSIMA
Sudbina podataka:
• Podaci se izvode kroz simulirane
radnje
• Evidencije ne prate događaje
• Događaji se kanališu u smeru
zaobilaženja
6. Cilj: POSTAVLJANJE MAMACA
•Da privuku nove
klijente
•Da se istina ne sazna
•Da radnja deluje
upečatljivo i istinito
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 21
MOTIV PREVARE U BILANSIMA
Sudbina podataka:
• Podaci se izvode kroz simulirane
radnje
• Evidencije ne prate događaje
• Događaji se kanališu u smeru
zaobilaženja
7. Cilj: LOV
•Na novo tržište
•Radnja se komplikovano
organizuje (mutno)
•Plen da ne bude ranjiv
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 22
MOTIV PREVARE U BILANSIMA
Sudbina podataka:
1. Podaci se izvode kroz
simulirane radnje
2. Evidencije ne prate događaje
3. Događaji se kanališu u smeru
zaobilaženja
8. Cilj: ZAROBLJAVANJE IMOVINE
1. Da imovina nema
mogućnost da se zaštititi
spolja
2. Da osnovno obrazloženje
bude jedina istina koja se
prezentuje
3. Prikrivanje traga
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 23
POSLEDICE PREVARE U
BILASIMA
1. Ekonomske
2. Pravne
3. Vidljive
4. Nevidljive
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 24
POSLEDICE PREVARE
1.EKONOMSKE
1. Bilansi imaju pokazatelje koji su čak i teoretski nemogući
2. Aktiva je opterećena velikim potraživanjima i plasmanima
3. Pasiva ima izražena rezervisanja, primljene kredite i neplaćene
poreze
4. Vanbilanse evidencije su znatno uvećane sa garancijama
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 25
POSLEDICE PREVARE
2.PRAVNE
1. Radnje su ništavne
2. Organizator nepoznat
3. Proizvode štetu
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 26
POSLEDICE PREVARE
4.VIDILJIVE
1. Imovine nema
2. Plasmani su izraženi fiktivni
3. Potraživanja su prisutna od nepostojećih subjekata
4. Obaveze prema bankama i poreskim ustanovama
neizmirene
5. Vanbilansna aktiva i pasiva je opterećena sa garancijama
6. Bankrot
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 27
POSLEDICE PREVARE
4.NEVIDLJIVE
1. Stvarni dužnici
2. Stvarni poverioci
3. Anonimna lica
4. Ishod radnji je nepoznat
12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 28

Contenu connexe

En vedette

En vedette (15)

Критерий максимакса
Критерий максимаксаКритерий максимакса
Критерий максимакса
 
Motivacija pokretacka snaga ljudskih resursa
Motivacija  pokretacka snaga ljudskih resursaMotivacija  pokretacka snaga ljudskih resursa
Motivacija pokretacka snaga ljudskih resursa
 
Radovan CVSRB (1)
Radovan CVSRB (1)Radovan CVSRB (1)
Radovan CVSRB (1)
 
cv vladimir -
cv vladimir -cv vladimir -
cv vladimir -
 
Flow Cv Eng
Flow Cv EngFlow Cv Eng
Flow Cv Eng
 
Vladimir Petrovic Fitness Trainer cv (1)
Vladimir Petrovic Fitness Trainer cv (1)Vladimir Petrovic Fitness Trainer cv (1)
Vladimir Petrovic Fitness Trainer cv (1)
 
CV Nenad Nikolcic
CV Nenad NikolcicCV Nenad Nikolcic
CV Nenad Nikolcic
 
Olja CV eng
Olja CV engOlja CV eng
Olja CV eng
 
Nenad Sicevic CV 2017
Nenad Sicevic CV 2017Nenad Sicevic CV 2017
Nenad Sicevic CV 2017
 
CV-Nenad_Stefanovic_ENG2016
CV-Nenad_Stefanovic_ENG2016CV-Nenad_Stefanovic_ENG2016
CV-Nenad_Stefanovic_ENG2016
 
Confirmation note from HeySuccess
Confirmation note from HeySuccessConfirmation note from HeySuccess
Confirmation note from HeySuccess
 
CV Vladimir Stanojevic - engl
CV Vladimir Stanojevic - englCV Vladimir Stanojevic - engl
CV Vladimir Stanojevic - engl
 
CV_Vladimir Labus1[3][1]
CV_Vladimir Labus1[3][1]CV_Vladimir Labus1[3][1]
CV_Vladimir Labus1[3][1]
 
Dalibor_short introduction
Dalibor_short introductionDalibor_short introduction
Dalibor_short introduction
 
Uros Petkovic Cv English
Uros Petkovic Cv EnglishUros Petkovic Cv English
Uros Petkovic Cv English
 

Similaire à Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic

Marija Nikolić - Osnove finansija za preduzetnika
Marija Nikolić - Osnove finansija za preduzetnikaMarija Nikolić - Osnove finansija za preduzetnika
Marija Nikolić - Osnove finansija za preduzetnikabsckragujevac
 
Osnivanje, Finansiranje I Vodjenje Malog Preduzeca, Zoran Markovic
Osnivanje, Finansiranje I Vodjenje Malog Preduzeca, Zoran MarkovicOsnivanje, Finansiranje I Vodjenje Malog Preduzeca, Zoran Markovic
Osnivanje, Finansiranje I Vodjenje Malog Preduzeca, Zoran Markovicbsckragujevac
 
23.ICV Srbija sastanak - Bisnode pametna analitika za controllere, Controllin...
23.ICV Srbija sastanak - Bisnode pametna analitika za controllere, Controllin...23.ICV Srbija sastanak - Bisnode pametna analitika za controllere, Controllin...
23.ICV Srbija sastanak - Bisnode pametna analitika za controllere, Controllin...Menadžment Centar Beograd
 
Finansijski menadžment - Haris Baltic
Finansijski menadžment - Haris BalticFinansijski menadžment - Haris Baltic
Finansijski menadžment - Haris BalticBild_Studio
 
Nikša Vušurović - Brodu koji ne zna u koju luku plovi, nijedan vetar nije po ...
Nikša Vušurović - Brodu koji ne zna u koju luku plovi, nijedan vetar nije po ...Nikša Vušurović - Brodu koji ne zna u koju luku plovi, nijedan vetar nije po ...
Nikša Vušurović - Brodu koji ne zna u koju luku plovi, nijedan vetar nije po ...Menadžment Centar Beograd
 
Informisanje i potrbe odlucivanja prodajnih cena
Informisanje i potrbe odlucivanja prodajnih cenaInformisanje i potrbe odlucivanja prodajnih cena
Informisanje i potrbe odlucivanja prodajnih cenaMila Vajovic
 
Metodologija razvoja poslovne strategije
Metodologija razvoja poslovne strategijeMetodologija razvoja poslovne strategije
Metodologija razvoja poslovne strategijeAlex Milovanovich
 
Prirucnik o osnivanju i razvoju PI 2015
Prirucnik o osnivanju i razvoju PI 2015Prirucnik o osnivanju i razvoju PI 2015
Prirucnik o osnivanju i razvoju PI 2015Milena Blagojevic
 
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanje
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanjeVodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanje
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanjeMilenko Gemaljevic
 
3. ICV Kongres Controllera Srbije 2015, Aleksandra Paunić,Head of Controlling...
3. ICV Kongres Controllera Srbije 2015, Aleksandra Paunić,Head of Controlling...3. ICV Kongres Controllera Srbije 2015, Aleksandra Paunić,Head of Controlling...
3. ICV Kongres Controllera Srbije 2015, Aleksandra Paunić,Head of Controlling...Menadžment Centar Beograd
 

Similaire à Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic (16)

Marija Nikolić - Osnove finansija za preduzetnika
Marija Nikolić - Osnove finansija za preduzetnikaMarija Nikolić - Osnove finansija za preduzetnika
Marija Nikolić - Osnove finansija za preduzetnika
 
Osnivanje, Finansiranje I Vodjenje Malog Preduzeca, Zoran Markovic
Osnivanje, Finansiranje I Vodjenje Malog Preduzeca, Zoran MarkovicOsnivanje, Finansiranje I Vodjenje Malog Preduzeca, Zoran Markovic
Osnivanje, Finansiranje I Vodjenje Malog Preduzeca, Zoran Markovic
 
23.ICV Srbija sastanak - Bisnode pametna analitika za controllere, Controllin...
23.ICV Srbija sastanak - Bisnode pametna analitika za controllere, Controllin...23.ICV Srbija sastanak - Bisnode pametna analitika za controllere, Controllin...
23.ICV Srbija sastanak - Bisnode pametna analitika za controllere, Controllin...
 
Inovacije i konkurentnost preduzeca
Inovacije i konkurentnost preduzecaInovacije i konkurentnost preduzeca
Inovacije i konkurentnost preduzeca
 
Finansijski menadžment - Haris Baltic
Finansijski menadžment - Haris BalticFinansijski menadžment - Haris Baltic
Finansijski menadžment - Haris Baltic
 
Nikša Vušurović - Brodu koji ne zna u koju luku plovi, nijedan vetar nije po ...
Nikša Vušurović - Brodu koji ne zna u koju luku plovi, nijedan vetar nije po ...Nikša Vušurović - Brodu koji ne zna u koju luku plovi, nijedan vetar nije po ...
Nikša Vušurović - Brodu koji ne zna u koju luku plovi, nijedan vetar nije po ...
 
Informisanje i potrbe odlucivanja prodajnih cena
Informisanje i potrbe odlucivanja prodajnih cenaInformisanje i potrbe odlucivanja prodajnih cena
Informisanje i potrbe odlucivanja prodajnih cena
 
Poslovne finansije
Poslovne finansijePoslovne finansije
Poslovne finansije
 
Metodologija razvoja poslovne strategije
Metodologija razvoja poslovne strategijeMetodologija razvoja poslovne strategije
Metodologija razvoja poslovne strategije
 
Finansijsko poslovanje.pdf
Finansijsko poslovanje.pdfFinansijsko poslovanje.pdf
Finansijsko poslovanje.pdf
 
Prirucnik o osnivanju i razvoju PI 2015
Prirucnik o osnivanju i razvoju PI 2015Prirucnik o osnivanju i razvoju PI 2015
Prirucnik o osnivanju i razvoju PI 2015
 
Poslovanje sa svrhom
Poslovanje sa svrhomPoslovanje sa svrhom
Poslovanje sa svrhom
 
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanje
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanjeVodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanje
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanje
 
Izvestaj prvih-100-dana-u-firma-doo
Izvestaj prvih-100-dana-u-firma-dooIzvestaj prvih-100-dana-u-firma-doo
Izvestaj prvih-100-dana-u-firma-doo
 
CV Zorica Todorovic
CV Zorica TodorovicCV Zorica Todorovic
CV Zorica Todorovic
 
3. ICV Kongres Controllera Srbije 2015, Aleksandra Paunić,Head of Controlling...
3. ICV Kongres Controllera Srbije 2015, Aleksandra Paunić,Head of Controlling...3. ICV Kongres Controllera Srbije 2015, Aleksandra Paunić,Head of Controlling...
3. ICV Kongres Controllera Srbije 2015, Aleksandra Paunić,Head of Controlling...
 

Plus de Dejan Jeremic

Asistivna tehnologija
Asistivna tehnologija Asistivna tehnologija
Asistivna tehnologija Dejan Jeremic
 
Podrska razvoja siblinskih odnosa
Podrska razvoja siblinskih odnosaPodrska razvoja siblinskih odnosa
Podrska razvoja siblinskih odnosaDejan Jeremic
 
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog radaBeskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog radaDejan Jeremic
 
Lokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR BeogradLokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR BeogradDejan Jeremic
 
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataPostupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataDejan Jeremic
 
Deinstitucionalizacija
DeinstitucionalizacijaDeinstitucionalizacija
DeinstitucionalizacijaDejan Jeremic
 
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi SadCentar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi SadDejan Jeremic
 
Podrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvuPodrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvuDejan Jeremic
 
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016Dejan Jeremic
 
Forenzička revizija
Forenzička revizijaForenzička revizija
Forenzička revizijaDejan Jeremic
 
Analiza ljudskih potencijala
Analiza ljudskih potencijalaAnaliza ljudskih potencijala
Analiza ljudskih potencijalaDejan Jeremic
 
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbraneSelekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbraneDejan Jeremic
 
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada PancevoRazvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada PancevoDejan Jeremic
 
Dobra basta sajam socijalnih usluga
Dobra basta  sajam socijalnih uslugaDobra basta  sajam socijalnih usluga
Dobra basta sajam socijalnih uslugaDejan Jeremic
 
Virtual vs face to face communication workers perspective
Virtual vs face to face communication workers perspectiveVirtual vs face to face communication workers perspective
Virtual vs face to face communication workers perspectiveDejan Jeremic
 
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursimaSavremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursimaDejan Jeremic
 
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezerviZainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezerviDejan Jeremic
 
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privredeMotivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privredeDejan Jeremic
 
Zvončica roditeljska kuća 2015
Zvončica roditeljska kuća 2015Zvončica roditeljska kuća 2015
Zvončica roditeljska kuća 2015Dejan Jeremic
 

Plus de Dejan Jeremic (20)

Asistivna tehnologija
Asistivna tehnologija Asistivna tehnologija
Asistivna tehnologija
 
Podrska razvoja siblinskih odnosa
Podrska razvoja siblinskih odnosaPodrska razvoja siblinskih odnosa
Podrska razvoja siblinskih odnosa
 
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog radaBeskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
 
Lokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR BeogradLokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR Beograd
 
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataPostupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
 
Deinstitucionalizacija
DeinstitucionalizacijaDeinstitucionalizacija
Deinstitucionalizacija
 
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi SadCentar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
 
Podrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvuPodrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvu
 
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
 
Forenzička revizija
Forenzička revizijaForenzička revizija
Forenzička revizija
 
Analiza ljudskih potencijala
Analiza ljudskih potencijalaAnaliza ljudskih potencijala
Analiza ljudskih potencijala
 
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbraneSelekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
 
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada PancevoRazvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo
 
Dobra basta sajam socijalnih usluga
Dobra basta  sajam socijalnih uslugaDobra basta  sajam socijalnih usluga
Dobra basta sajam socijalnih usluga
 
Virtual vs face to face communication workers perspective
Virtual vs face to face communication workers perspectiveVirtual vs face to face communication workers perspective
Virtual vs face to face communication workers perspective
 
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursimaSavremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
 
Readmisija
ReadmisijaReadmisija
Readmisija
 
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezerviZainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi
 
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privredeMotivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede
 
Zvončica roditeljska kuća 2015
Zvončica roditeljska kuća 2015Zvončica roditeljska kuća 2015
Zvončica roditeljska kuća 2015
 

Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic

 • 1. PREVARE U BILANSIMA, U VEZI SA KREATIVNIM RAČUNOVODSTVOM Tematske celine: I. Nešto o kreativnom računovodstvu II. Motivi i posledice primene kreativnog računovodstva III. Kreativno računovodstvo kroz prizmu prevare u bilansu stanja IV. Kreativno računovodstvo kroz prizmu prevare u bilansu uspeha 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 1
 • 2. KREATIVNO RAČUNOVODSTVO Dr Nenad Kaluđerović 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 2
 • 3. I.KREATIVNO RAČUNOVODSTVO To su radnje kojim se vlasniku kompanije, njegovom mentoru, kao izvršiocu (lično, preko postavljenog menadžmenta, posrednika , anonimnih lica ) kreira slika o : 1. Finansijskom , 2. Razvojnom, 3. Organizacijskom, 4. Lokacijskom , 5. Kondicionom i 6. Prinosnom položaju odabranog , preduzeća , „NN“ - privremenog subjekta, povezanog subjekta i sl. 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 3
 • 4. KREATIVNO RAČUNOVODSTVO 1. Njima se želi ulepšati sve performanse preduzeća ( finansijskog izveštavanja kojima se daje privid da je prisutna vremenska , poslovna, zakonita i kondiciona aktivnost ) da izgledaju bolje nego što ona u stvarnosti jesu iako je suprotna od njihove istorijske podloge. 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 4
 • 5. KREATIVNO RAČUNOVODSTVO 2. Prikaže (slika) ekonomsku snagu subjekta (u većini slučajeva) koja je produkt kreacije tako da bude prikladna za posmatrača 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 5
 • 6. RADNJE KOJIMA SE KREIRA MANIPULATIVNA SLIKA FINANSIJKOG POLOŽAJA 1. Oblikovanjem dokumentacije 2. Kroz računovodstveni obuhvat 3. Prezentovanje podataka 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 6
 • 7. KREATIVNO RAČUNOVODSTVO PREKO OBLIKOVANJA DOKUMENTACIJE • OBLIKOVANA Dokumentacija u zakonitoj (realnoj) suštinskoj formi • Poznata: forma, oblik, ekonomska suština , algoritamska veza sa ISTORIJOM NASTANKA podataka koji čine sadržaj i obeležje dokumenta • Iz oblikovane dokumentacije se vidi gde leži korelaciona veza i to kroz elemente (cena , količina, opis, vrsta dobra usluga , prava i obaveze) koji su sadržani u dokumentaciji ( nastanak, transformacija i nestanak) • OBLIKOVANA Dokumentacija u simuliranoj formi su : • Nepoznata : • Zbog posmatranog događaja , • Nestanka poslovne kombinacije , • Prisutne: • prekinuta nit (u ekonomskoj i pravnoj aktivnosti) • Nepostojanja korelacionih veza u pojedinim elementima bilansnih pozicija 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 7
 • 8. KREATIVNO RAČUNOVODSTVO PREKO RAČUNOVODSTVENOG OBUHVATA • RAČUNOVODSTVENI OBUHVAT UZ PRIMENU NACIONALNE I MEDJUNARODNE REGULATIVE • Poznata forma, KROZ:: 1. Propisane obrasce 2. Pomoćne evidencije 3. Forme izveštavanja 4. Algoritamsko povezivanje sa podacima , odnosno veze su jasne i kreću se od NASTANKA podataka preko NJIHOVOG NESTANKA do transformacije • RAČUNOVODSTVENI OBUHVAT KROZ KREATIVNOG RAČUNOVODSTVA • Nepoznata forma, oblikovanja podložna učestalim promenama i to KROZ : 1. Obrasce (koji zadovoljavaju forme), koji se menjaju i ne sadrže sve elemente 2. Vođenje pomoćnih evidencija sa oznakama koji su suprotni standardima 3. Selektivnog odabira podataka koji će da se obelodane , 4. Algoritamsko povezivanje sa podacima , oslanja se na poslednju ili najviše NA TREĆI ili „N“-ti NIZ DOGAĐAJA 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 8
 • 9. KREATIVNO RAČUNOVODSTVO KROZ PREZENTOVANJE PODATAKA • PREZENTOVANJE podataka u istinskoj i nezavisnoj transparentnoj formi se ogledaju u tome da : • Podaci počivaju na: • Obelodanjenom sadržaju, • Registrovanoj firmi sa svim vidnim elementima • Transparentnoj istoriji nastanka promena • Jasnom Poreklu sredstava • Budu dostupni: • Kao informacija • Kroz saopštavanje u standardom obliku • Kroz sve svoje oblike i sadržaje sa istorijom nastanka • Neograničeno • Su objektivni : • Tako što daju sliku o položaju subjekta • Sa navedenim autorom koji ih je sačinio • PREZENTOVANJE podataka nije istinito , selektivno je i ogleda se u tome da : • Podaci počivaju na : • Selektivnom obelodanjivanju sadržaja, • Registrovanoj firmi koja nema sve vidne elementime • Nepostojanju istorije o svim značajnim zbivanjima • Nepoznatom poreklu sredstava • Služe radi : • Stvaranja mamca za klijente • Kontrole nad informacijama • Držanja inicijative kod potrebnih klijenata • Postizanja cilja: • Na temeljima tzv. “Realne“ slike o položaju subjekta • Radi obmane klijenta ili „NN“ lica 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 9
 • 10. • U ČEMU SE OGLEDA SUŠTINA KREIRANIH PODATAKA DA BUDU PRIKLADNA ZA POSMATRAČA ? Ogleda se u: 1. Vremenskom učestalom prometu 2. Vrsti posla 3. U Tipu zarada 4. U poslovnim kombinacija Kroz davanja: 1. Slike o kompaniji da vredi i da je likvidna, operativna, poslovna u svim uslovima privređivanja 1. Prividnu sigurnost klijentu u praćenju posla, tako da može da odgovori na određene finansijske podrške i kombinacije 1. Uveravanja da se može profitirati brzo i prilagoditi prema tržišnim potrebama 2. Manevarskog prostora za druge oblike saradnje 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 10
 • 11. KOKO IZGLEDA ULEPŠANA PERFORMANSA PREDUZEĆA ( FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ) BOLJE NEGO ŠTO ONA U STVARNOSTI, IAKO JE SUPROTNA OD NJIHOVE ISTORIJSKE PODLOGE. Kroz: 1. Iskazivanje dobiti 2. Prikaz stanja obaveza prema dobavljačima . (Gde su obaveze manje od potraživanja od kupaca) 3. Nepostojanje kreditnog zaduživanja (od poslovnih banaka ) 4. Izražene plasmane (dugoročne i kratkoročne) Prikazuju se: 1. Samo jednom i ciljno 2. Konstanto se obaveze prikazuju u istoj visini 3. Kao kreditno zaduženje se pojavljuju pozajmice osnivača 4. Fakturisane obaveze koje ostaju otvorene samo da bi se videle u momentu pravljenja poslovnih kombinacija 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 11
 • 12. KO SU KREATORI ? 1. Poznavaoci knjigovodstvene kombinatorike 2. Spoljni savetnici za izvođenje kombinatorike 3. Organizatori koji poseduju sredstva ili tzv. linkove sa bankarima 4. Autori kombinatorika 5. Posrednici 6. NN -lica 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 12
 • 13. FORENZIČARI MORAJU DA RAZVIJU • Niz nestandardnih metoda kako bi se otkrilo postojanje kreativnog računovodstva i to kroz osmišljanje načina praćenja: • Izvornog toka • Novčanog toka • Lokacijskog toka • Vremenskog toka • Organizacijskog toka • IT –softverskog toka 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 13
 • 14. II. MOTIVI I POSLEDICE PREVARE U FINANSIJSKIM IZVEŠTAVANJIMA •Ne zaboravite, da u finansijskim izveštajima ima elemenata prevare koji su i dalje prikriveni (uspavane) 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 14
 • 15. MOTIV PREVARE U BILANSIMA 1. PRIKRIVANJE FINANSIJSKE ISTINE 2. BRZO BOGAĆENJE 3. IZBEGAVANJE POREZA 4. OTIMANJE IMOVINE 5. SIMULIRANJE VLASTI 6. POSTAVLJANJE MAMACA 7. LOV 8. ZAROBLJAVANJE IMOVINE 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 15
 • 16. MOTIV PREVARE U BILANSIMA Sudbina podataka: 1. Podaci se izvode fingiranim radnjama 2. Evidencije ne prate događaje 3. Događaji se kanališu u smeru zaobilaženja 1. Cilj: PRIKRIVANJE FINANSIJSKE ISTINE 1. Svesna radnja 2. Organizovana 3. Zakonodavstva 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 16
 • 17. MOTIV PREVARE U BILANSIMA Sudbina podataka: 1. Podaci se izvode kroz simulirane radnje 2. Evidencije ne prate događaje 3. Događaji se kanališu u smeru zaobilaženja 2. Cilj: BRZO BOGAĆENJE 1. Na temeljima tuđe imovine 2. Koraci su van putanje 3. Istog učesnika 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 17
 • 18. MOTIV PREVARE U BILANSIMA Sudbina podataka: 1. Podaci se izvode kroz simulirane radnje 2. Evidencija ne prati događaj 3. Događaji se kanališu u smeru zaobilaženja 3. Cilj: IZBEGAVANJE POREZA 1. Na temeljima tuđih dokumenata 2. Ne pripada predmetu prometa 3. Kontrolnog mehanizma 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 18
 • 19. MOTIV PREVARE U BILANSIMA Sudbina podataka: 1. Podaci se izvode kroz simulirane radnje 2. Evidencije ne prate događaje 3. Događaji se kanališu u smeru zaobilaženja 4. Cilj: OTIMANJE IMOVINE 1. Tuđe imovine 2. Drugi učesnici, a prava se nalaze kod trećih lica 3. Kako bi se garancije mogle prenositi 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 19
 • 20. MOTIV PREVARE U BILANSIMA Sudbina podataka: 1. Podaci se izvode kroz simulirane radnje 2. Evidencije ne prate događaje 3. Događaji se kanališu u smeru zaobilaženja 5. Cilj: SIMULIRANJE VLASTI 1. Da odlučuje suvereno 2. Vlast se nalazi kod trećih lica 3. Da se Vladalac ne otkrije 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 20
 • 21. MOTIV PREVARE U BILANSIMA Sudbina podataka: • Podaci se izvode kroz simulirane radnje • Evidencije ne prate događaje • Događaji se kanališu u smeru zaobilaženja 6. Cilj: POSTAVLJANJE MAMACA •Da privuku nove klijente •Da se istina ne sazna •Da radnja deluje upečatljivo i istinito 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 21
 • 22. MOTIV PREVARE U BILANSIMA Sudbina podataka: • Podaci se izvode kroz simulirane radnje • Evidencije ne prate događaje • Događaji se kanališu u smeru zaobilaženja 7. Cilj: LOV •Na novo tržište •Radnja se komplikovano organizuje (mutno) •Plen da ne bude ranjiv 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 22
 • 23. MOTIV PREVARE U BILANSIMA Sudbina podataka: 1. Podaci se izvode kroz simulirane radnje 2. Evidencije ne prate događaje 3. Događaji se kanališu u smeru zaobilaženja 8. Cilj: ZAROBLJAVANJE IMOVINE 1. Da imovina nema mogućnost da se zaštititi spolja 2. Da osnovno obrazloženje bude jedina istina koja se prezentuje 3. Prikrivanje traga 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 23
 • 24. POSLEDICE PREVARE U BILASIMA 1. Ekonomske 2. Pravne 3. Vidljive 4. Nevidljive 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 24
 • 25. POSLEDICE PREVARE 1.EKONOMSKE 1. Bilansi imaju pokazatelje koji su čak i teoretski nemogući 2. Aktiva je opterećena velikim potraživanjima i plasmanima 3. Pasiva ima izražena rezervisanja, primljene kredite i neplaćene poreze 4. Vanbilanse evidencije su znatno uvećane sa garancijama 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 25
 • 26. POSLEDICE PREVARE 2.PRAVNE 1. Radnje su ništavne 2. Organizator nepoznat 3. Proizvode štetu 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 26
 • 27. POSLEDICE PREVARE 4.VIDILJIVE 1. Imovine nema 2. Plasmani su izraženi fiktivni 3. Potraživanja su prisutna od nepostojećih subjekata 4. Obaveze prema bankama i poreskim ustanovama neizmirene 5. Vanbilansna aktiva i pasiva je opterećena sa garancijama 6. Bankrot 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 27
 • 28. POSLEDICE PREVARE 4.NEVIDLJIVE 1. Stvarni dužnici 2. Stvarni poverioci 3. Anonimna lica 4. Ishod radnji je nepoznat 12/10/2016 Dr Nenad Kaluđerović 28