Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

18 ฝ่ามือพิชิต docker

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
 
 
 
 
 
 
 
 
...ขาพเจาเฝารอวันที่ความรูของขาพเจาพรอมสรรพ 
วันนั้นไมเคยเดินทางมาถึงเลย 
ตอเมื่อขาพเจาหยุดที่จ...
“Docker​หนะหรอ? กอนจะกลาวถึง Docker นั้นตองคุยไปถึงเรื่อง Container 
เสียกอนวามีความเกี่ยวของกันยังไง” ปรมาจารยอูเ...
ซะมากกวาเพราะทุกวันนี้เถียงกันหลือเกินวา VM หรือ Docker ดีกวา มันดีกันคนละอยาง ปดโถว! 
เอาหละไหนๆ ก็พูดกันถึงเรื่อ...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Kafka for developer
Kafka for developer
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 22 Publicité

18 ฝ่ามือพิชิต docker

Télécharger pour lire hors ligne

หนังสือเกี่ยวกับ Docker ที่เขียนยังไม่เสร็จ Docker ก็เปลี่ยนใส้ในไปหลายอย่างจนผมตามไม่ทัน

หนังสือเกี่ยวกับ Docker ที่เขียนยังไม่เสร็จ Docker ก็เปลี่ยนใส้ในไปหลายอย่างจนผมตามไม่ทัน

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

18 ฝ่ามือพิชิต docker

 1. 1.                 ...ขาพเจาเฝารอวันที่ความรูของขาพเจาพรอมสรรพ  วันนั้นไมเคยเดินทางมาถึงเลย  ตอเมื่อขาพเจาหยุดที่จะรอ วันนั้นก็มาถึง  ขาพเจารูซึ้งวาวันนั้นไมมีทางมาถึงตราบที่ยังตามหา  แทจริงแลวมีแตวันนี้เทานั้นเอง…                               
 2. 2. “Docker​หนะหรอ? กอนจะกลาวถึง Docker นั้นตองคุยไปถึงเรื่อง Container  เสียกอนวามีความเกี่ยวของกันยังไง” ปรมาจารยอูเกวยกลาวพลางคํ้าไมเทา  “Container บางทีเราก็เรียกมันวา OS-Level Virtualization เพราะวามันใฃ Kernel  รวมกับตัวระบบปฏิบัติการหลักของเรา มีมานานมากแลวถาจะนับ Chroot เปน OS-Level Virtualization  แลวละก็ มันก็มีมาตั้งแต ค.ศ. 1982 พูนแหละ แตถาเปน Container รุนใหมๆ ก็มีมาราวสิบปมานี่แหละ  ไอพวก OpenVZ, Solaris Zone หรือพวก LInux Container (LXC) แมวามันจะไมปลอดภัยเทากับตัว  Hypervisor แตมันก็มีขอดีคือลดพื้นที่โจมตีเพราะมันไมตองมีพวก Guest OS  เรื่องซีเคียวนี่เถียงกันไดอีกนาน”  “แลว Kernel มันคืออะไรหละทานอาจารย” อาโปกลาวถาม ขณะที่ปรมาจารยอูเกวยหันหลังอยู  “Kernel คือโปรแกรมที่ทําหนาที่เปนแกนกลางของระบบปฏิบัติการของเรา  สวนนี้คือหัวใจในการติดตอกันระหวางฃิ้นสวนภายใน OS โดยปกติแลวโปรแกรมเราจะไมไดสามารถคุยกับ  RAM หรือ Harddisk หรืออุปกรณคอมพตาง ๆ ไดตรง แตจะคุยผาน Kernel ปองกันโปรแกรมกาก ๆ  ที่พวกเจาสรางจะเขาไปทําใหระบบไฟฟามันซอตหนะซิ”  “แลว Chroot หละทานอาจารย”  “Chroot เปนการขังโปรแกรมใหมองเห็นไดเรกทอรี่ (ที่เรียกจนติดปากวาโฟลเดอรนั่นแหละ)  ที่กําหนดใหเปนเปนรูทไดเรกทอรี่ของโปรแกรททําใหมันวิ่งไปที่ไดเรกทอรี่อื่นไมได เพราะในระบบ Unix  รูทไดเรกทอรี่มันอยูสูงสุดแลวไงหละ”  “เอาเทานี้กอนเดี๋ยวธาตุไฟเขาแทรก” ปรมาจารยอูเกวยกลาว พลางเลาตอ  “Docker เปนทั้งชื่อซอฟตแวรและก็ชื่อบริษัทดวย แตกอน Solomon Hykes เปนเจาของ dotCloud  บริษัททําเกี่ยวกับเรื่อง PaaS ทําไปทํามาทาทางจะไปไมรอดเพราะไมทําเงินใหนักลงทุนสักเทาไหร แต  Solomon ก็ไดทําโปรเจกโอเพนซอสภายใน dotCloud ไปดวยชื่อวา Docker เปดซอสเปน Apache 2.0  นักพัฒนายุคแรกๆก็พวก Andrea Luzzardi, Francois-Xavier Bourlet แลวก็ Jeff Lindsay  สามคนแรกเปนวิศวกรของ dotCloud สวน Jeff เปนนักพัฒนาภายนอก ทําไปทํามาโปรเจกนี้ชักรุง  ประกอบกับธุรกิจหลักของ dotCloud ไมคอยดี เลยเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน Docker แลวให dotCloud  เปนหนวยธุรกิจของ Docker แทน ภายหลัง dotCloud ก็ถูกขายให CloudControl โดยไมเปดเผยเงื่อนไข  ประมาณวาไปอยูกับคนที่เขาดูแลเธอไดดีกวาฉันจะดีกวา แตไมมีพนักงาน Docker ยายไปอยูกับ  CloudControl เลย เมื่อตนป ค.ศ. 2016 dotCloud ก็ตองปดตัวลงเพราะบริการไปไมรอด  บอกแลวตลาดนี้มันเถื่อน ไมแนจริงอยูไมได”  “เทคโนโลยี Container ที่มีมานานนมแลวก็จริงแตมันใชงานยาก Docker เอามาทําใหมันสามารถไดงาย ๆ  และจุดยืนของ Docker จะชวยโฟลวการทํางานของ DevOps ซึ่งเปนวัฒนธรรมการทํางานที่ Developer กับ  Operation ประสานงานกันไดอยางดี ยาย App จากเครื่องไปอีกเครื่องได ไมมีดรามามันเวิรคบนเครื่องตู! 
 3. 3. ซะมากกวาเพราะทุกวันนี้เถียงกันหลือเกินวา VM หรือ Docker ดีกวา มันดีกันคนละอยาง ปดโถว!  เอาหละไหนๆ ก็พูดกันถึงเรื่อง VM ปะทะ Docker แลวก็ตองอธิบายสักหนอย” พูดพลางวาดรูปบนพื้น          “อาโป เจาเห็นรูปนี่ไหม ทางซายเปนชั้นของ VM จะตองมี Hipervisor หรือ Virtual Machine Manager  (VMM) เปนตัวกลางในการคุยกัน อยาเพิ่งเถียงเรื่องประเภทของ VM ที่แบงยอยไดหลากหลาย เอาเปนวา  VM ทั่วๆไปที่เราใชอยูมีลักษณะแบบนี้ จะมีตัวกลางในการคุยคือ Hipervisor นี่แหละ แลวก็ยังตองมี Guest  OS ซึ่งมันทําใหชา ในขณะที่ Docker ทางขวาเขาเจานั้นไมจําเปนตองใช Guest OS ไมตองมี Hypervisor  แตมี Docker Engine แทน งานวิจัยของ IBM บอกวา Container มันมีโอเวอรเฮดของการเริ่มตนใชอยูที่ < 1  วินาที แต VM ใชราว 11 วินาที อันที่จริง Docker มีนใชเวลาเริ่มราว ๆ 200-300 มิลลิวินาทีเอง งานวิจัยใหม  ๆ ตนป ค.ศ. 2016 บอกวาสามารถใชเทคนิคให Container เร็วกวา VM 91 เทา เร็วโพดโพ  เร็วจนตองรองขอชีวิต กลไกที่ทําใหมันเร็วไดขนาดนี้ก็เนื่องมาจากที่ไดอธิบายไป มันใชวิธีการวิ่งผาน Kernel  ของระบบปฏิบัติการหลักที่เราใชอยู เปนเหตุผลวาทําไมมันใช Windows ขางใน Container บน Linux ไมได  เพราะ Windows กับ Linux มันใช Kernel คนละตัวกันไง ชัดหรือยังวาตางมีแนวทางเปนของตัวเอง จะให  Container ไปตีตลาด VM คงจะไมงายซะทีเดียว”  “แลวกระบวนการขางใน Docker Engine ทํางานยังไงหละทานอาจารย” อาโปยิงคําถามตอ 
 4. 4.     “กอนอื่นคงตองเลาคราวๆ ใหเจาฟงกอนเรื่องของชิ้นสวนหรือองคประกอบของที่เรียกวา Docker  ซะกอนวามีอะไรที่จําเปนตองรูบาง  ● Docker Machine​ เปนตัวที่ใช Provision หรือเตรียมเครื่องปลายทางให ถาเรามีเครื่องคอมเปลา ๆ  หรือที่เรียกวา Bare Metal มันจะสรางคียแลวเอาคียไปเพิ่มที่เครื่องปลายทาง  จากนั้นจัดการลงโนนนี่ใหเสร็จสรรพ หรือถาเราใชอินฟราของพวก Amazon, DigitalOcean  เราก็จะเอาคียมาใส จากนั้นที่เหลือมันก็จะจัดการลง Image อะไรให สะดวกสบาย ถามวาไมใช Machine  ไดไหม กตอบวาได แตถามีเครื่องเปนรอยเครื่องนี่ลําบากแนนอน โดยเฉพาะตอนสรางคีย แลว Join Swarm  Cluster นะ บอกไดคําเดียววานรกแตกจะ  ● Docker Swarm​ ตัวนี้เอาไวใชคุยกับ Docker หลายๆ ตัววางายๆ  มันก็คือตัวที่เอาไวจัดการคลัสเตอรของ Docker นั่นเอง ขอดีคือมันสามารถคุยกับ Docker  หลายตัวในโหมดซีเคียวได สั่งที่เดียวสามารถกําหนดใหมันเอา Container ไปวางที่ DigitalOcean หรือ  Amazon ก็ได สบั้ยมาก  Docker Compose เอาไวมัด Container หลายๆ ตัวเขาไวดวยกันไง เวลารันมันจะไดรันขึ้นมาเปนชุดๆ  เชนเว็บเซิฟเวอรกับฐานขอมูล มันก็จะมาเปนชุดๆ กันเราก็จะเขียนไฟลในรูปแบบ YML (อานวายาเมล)  รายละเอียดเดี๋ยวคอยวากัน  ● Docker Engine​ พระเอกของเราที่จะไดคุยรายละเอียดกันตอไป แตตอนนี้เอาคราวๆ  มันคือตัวรันงานจริงๆ เปนตัวจัดการ Container สวนนี้คือหัวใจของ Docker เลยแหละ  ถาไมมีพสวนนี้พับคอมเก็บแลวไปปลูกเมลอนไดเลย  ● Docker Registry​ สวนนี้เอาไวเก็บ Image ของ Docker เดี๋ยวเลาใหฟง วัยรุนอยาเพิ่งใจรอน“   
 5. 5. “โอเค ตอนนี้เราก็รูถึงองคประกอบของ Docker บางสวนที่จําเปน แลวก็มีการพูดถึงบอย ๆ ไปแลว  ทีนี้เรามาเจาะลึกรายละเอียดเริ่มที่ Docker Engine พระเอกของเรากันกอนเลย Docker รีลีสครั้งแรก 13  มีนา 2013 (มันมีโจกอยูวา HR บองตื้นของบริษัทไหนจําไมไดระบุวาผูสมัครตองมีประสบการณใช Docker  ไมนอยกวา 3 ป ทั้งๆ ที่ตอนนั้น Docker อายุ 2 ป เอง) เวลาพูดถึง Docker ก็จะหมายถึง Docker Engine  นี่แหละ ตัว Engine ใชคุณสมบัติของ Linux Kernel เชน CGroups, Namespaces และ Union Mounting  (เชนพวก AUFS) ทําใหมันสามารถเปน OS-Level Virtualization ได และแยก Container  ที่ทํางานอยูบนเครื่องเดียวกันออกจากกันไดอยางสวยงาม ระบบจะมอง Engine  ทั้งตัวเปนแคโปรเซสของระบบ Container จะเปนโปรเซสยอยของ Engine อีกทีถา Docker Engine  หรือแมมันตาย Container ตัวลูกนี่ก็เดดซะมอเรตามไปดวย เวอรชั่นแรก ๆ Engine ใช LXC แตรุน 0.9  มาก็เปลี่ยนไปใชคาเริ่มตนเปน libcontainer ที่เขียนขึ้นมาเองจากภาษา Go”  “แลวพวก CGroups, เนมสเต็ก นี่คืออะไรหรอครับทานอาจารย”  “ Namespace ตะหากเฟย เอาหละ ในเมื่อเจาไมเขาจะก็จะเลาใหฟง  ● CGroups​ หรือ Control Group  เปนตัวที่ใชแยกและจํากัดการเขาถึงทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช Linux เชนพวก Disk I/O, RAM,  CPU, Network จํากัดการใชงานไดเชน ใช CPU ไดไมเกินเทาไหร ใช RAM ไมไมเกินเทาไหร  ใชสูงสุดแคทรัพยากรที่ตัวเองไดรับจัดสรรเทานั้น พัฒนาโดยวิศวกรจาก Google แลวรวมโคดเขามาใน Linux  Kernel Mainline ในรุน 2.6.24 (Linux Kernel มีคนแกใหเปนรุนยอยจนนับไมถวยแตตัวหลักที่ Linus  Torvald คนสราง Linux เปนคน Maintain เราเรียกวา Mainline)  ● Namespaces​ ใชแบงทรัพยากรของ Linux ออกการกัน การทํางานจะคลายกับ Chroot  ระบบจะเห็นสภาพแวดลอมเฉพาะของ Container ตัวเอง ไมสามารถไปใชทรัพยาการของ Container อื่นได  โดยจัดวางอยูในลักษณะของไดเรกทอรี่ยอย ๆ เปนลําดับ Namespaces นี่เองที่ทําให Container มี IP,  Hostname หรืออุปกรณเครื่อขายเปนของตัวเอง  ● Union Mount​ เปนการเมาทไฟลที่เดียว แตเห็นไฟลจากหลายที่ งงปะ? คือใน Linux  เราสามารถสรางรูหนอนจากไดเรกทอรี่หนึ่งหรือไดวรหนึ่ง ๆ ไปอีกที่หนึ่งได แตมันดันเปนแบบชี้ไดทีละที่  สมมุติ /mnt ของเรามีไฟล A อยู ทีนี้เราเมาท Disk0 ที่มีไฟล B ไปที่ /mnt ถาเราเปดดูจะเห็นแคไฟล B ตัว  Union Mount เลยเขามาแกปญหาสวนนี้ ซึ่งมันจะทําใหเห็นทั้งไฟล A และ B ในเมาทพอยตเดียวกัน”  “เดี๋ยวกอนยังไมหมด สิ่งที่ควรรูอีกอยางก็คือ Docker ใชกลไกที่เรียกวา Copy-on-Write (COW)  ที่อยูใน File System เชน BTRFS หลักการทํางานของมันก็คือมันจะ Copy ตัวที่มันจะ Write เอา  งงรับประทานอีก วากันงาย ๆ สมมุติวามี App 2 ตัวชื่อ App-1 กับ App-2 ใชงานไฟลเดียวกัน ชื่อไฟล A  ก็แลวกัน ระบบไฟลปกติเชน Ext4 ถา App-1 แกไฟล A ใหเปน A’ แลวความบรรลัยจักเกิดแก App-2  ที่เรียกใชงานไฟลเดียวกัน แตไฟลเจากรรมดันถูกแกไขไปแลว แตถาระบบเปนแบบ COW แลวหละก็ไฟลที่ 
 6. 6. App-1 แกจะไมกระทบกับ App-2 มันจะมองเปนคนละไฟลกันแลว แนวคิดนี้ชวยให Docker  ลดการใชพื้นที่ไปไดเยอะเลยเพราะมันเก็บเฉพาะสวนที่เพิ่มขึ้นมาเอาไวแกไฟลนิดเดียวก็ไมตองเก็บทั้ง HDD”  “อนาคตของ Docker ไปไดสวย และคิดวานาจะไปไดสวยเรื่อยตอนนี้นอกจาก Linux แลวยังมี Windows  เขามาแจมดวย อยากจะรูเหลือเกินวาอะไรดลใจ Satya Nadella CEO ของ Microsoft ใหยอมแก Kernel  ของ Windows ใหซับพอรต Docker ยิ่งชวงหลัง ๆ Microsoft ดู เอาจริงเอาจังกับ Linux มาก ๆ  แถมยังยอมใส Bash Shell เขามาเอาใจ System Admin ที่ใช Linux อีก เขามีแผนอะไรกันแนนะ”  “วันนีเลิกคลาสได เราจะเจอกันวันพรุงนี้ เมื่อวันพรุงนี้มาถึงเจาจะตองพรอมแลว”  ปรมาจารยอูเกวยหันหลังแลวหายตัวไป      วันคืนลวงไป ๆ บัดนี้เราทําอะไรอยู  - พระพุทธเจา -      “อาโป ตึ่งไดลาวว ลือสายแลวนะ เดี๋ยวไปเรียนไมทัน”  “ครับเตี่ยยยย”    กระบวนทาที่ 1 : เปดโลกยุทธจักร    “เอาหละวันนี้เจาจะไดเรียนรูโลกของ Docker และวิชายุทธเบื้องตนกันใหพอสมควร Docker  นั้นมีคียเวิรดที่นาสนใจอยูหลายตัว  ● Docker Image​ เปนลักษณะตนแบบของ Container  ซึ่งมันประกอบไปดวย OS แลวก็ App ที่ติดตั้งเพิ่มไปเปนชั้นๆเหมือนขนมชั้นเลย  ที่มันทําเปนชั้น ๆ แบบนี้ไดก็เพราะมีคุณสมบัติของ COW นี่แหละที่สนับสนุน  มันจะเก็บ Layer ตอซอนกันขึ้นไปเรื่อย ๆ ไดตามขอมูลหรือโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นมา  รูปขวามือเปน Image ชื่อ Mem_Nginx  จะเห็นวามันมีชั้นหลายอันเรียงกันเปนขนมชั้น ชั้นที่ตํ่าที่สุดคือ Ubuntu 16.10  ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการ Image ที่ไมมีแมแบบนี้เราเรียกมันวา Base Image  จากนั้นก็มีการติดตั้ง Nginx​ ตามดวย Memcache​ ในลําดับถัดมา  สมมุติอีกวาถาเรามี Image ตัวที่ 2 ชื่อ MApache แตใช Ubuntu 16.10​ ซึ่งเปน  Base Image รวมกันแบบนี้ Layer ของ Ubuntu 16.10  ก็จะสามารถใชรวมกันไดไมตองเปลืองเนื้อที่เก็บ 2 เทา แตมันชี้มา Layer เดียวกันไดเลย (ตามคํานิยามในเว็บ 
 7. 7. https://docs.docker.com​ Base Image คือ Image ที่ไมมี Parent แตในเอกสารหลาย ๆ ตัวก็ใชคําวา  Base Image สําหรับ Image ที่คิดวาเปนฐานของงานตัวเองเลย เชน ตัวอยางขางบนถาเราสนใจการติดตั้ง  Web Server ก็สามารถเรียกตัว Image ของ Ubuntu เปน Base Image ไดเชนเดียวกัน ถึงแมวา Ubuntu  จะมีหลาย Layer ก็ตาม บางเจาปรับกลไกพวก Init system ที่ใชกับ Docker ไมเหมาะแลวคอยทํา Base  Image ดังนั้นไมตองซีเรียสเรื่องการเรียกมาก)  ● Docker Container​ คลายกับ Container ที่เอาไวขนสงสิ่งของทางเครื่องบินหรือทางเรือ แต  Docker ใฃกับการขนสงชิ้นสวนซอฟตแวร การขนสงสินคาไมสนใจวาของใน Container  เปนอะไรขอแคมันอยูในนั้นได บริษัทสงสินคารับรองวาจะสงไดอยางมีมาตรฐาน Docker ก็ขนสงซอฟตแวรใน  Container โดยไมสนใจ เหมือนกันวามันเปนซอฟตแวรอะไร  แตรับประกันวามันจะทํางานไดอยางมีมาตรฐานเดียวกัน ในทุก ๆ ที่  ทําใหมันสามารถรันที่ไหนก็ไดและใหผลลัพธเหมือนเดิม ตัว Docker Container ใช Image  เปนตัวตั้งตนเพื่อสราง Container ขยายความอีกหนอย Container คือ โปรเซสของ Image  ที่สามารถมีหลายโปรเซสหรือ Container ทํางานโดยตั้งตนจาก Image เดียวกันได ถา Container  ไหนมีการแกไขคอยใช COW เพิ่ม Layer ขนมชั้นไปเรื่อยๆ เห็นไหมหละวาคอนเซ็บ COW ถูกเอามาใชแลว  Conatainer  ● Docker Engine​ อยางที่เคยบอกไปวาตัว Engine นี้คือพระเอกของเรา ซึ่งภายในตัว Engine  เองก็แบงออกเปน 2 สวน คือ Docker Server บางที่เราก็เรียกมันวา Daemon ตัวนี้เปนตัวทํางานใหเราจริง  ๆ ระบบการทํางานจะอยูสวนนี้ อีกสวนคือ Docker Client เปนตัวเรียกสั่งงานผาน RESTful API ชื่อเทห ๆ  คือ Docker Remote API ไปที่ตัว Daemon จากนั้น Daemon จะเปนตัวจัดการ Container ให  ขอควรระวังคือเวอรชัน API ใน Server กับ Client ควรจะเปนเวอรชันตรงกันจะดีที่สุด  มีหลายกรณีที่เวอรชันตางกันแลวทํางานไมได  แตไมตองเปนกังวลถาติดตั้งพรอมกันปกติก็ไดรุนเดียวกันมาอยูแลว ทาพิศดารแบบนั้นเกงแลวคอยใช“     “ถาเครื่องเรามีโปแกรมครบทุกอยาง แลวเราสามารถทํา Base Image ของเราเองไดไหมทานอาจารย”  “ไดซิลองถามอากูดูวา ทํายังไงนะ เอาเปนวาตอนนี้เจาพรอมที่จะใชงาน Docker กอนแลวก็แลวกัน  ตามธรรมเนียมเราจะเริ่มที่การติดตั้งกันเลย (ใครเกงแลวก็ขาม ๆ ไปได)  Windows  
 8. 8. 1) ไปที่เว็บไซต https://www.docker.com/products/docker-toolbox  2) กด Download ฝงที่มีโลโก Windows    3) ขั้นตอนติดตั้งก็ไมยาก เหมือนที่เราคุนเคยกันดี Next ๆ Yes ๆ OK ๆ     
 9. 9.          
 10. 10.   4) หลังจากติดตั้งเสร็จแลวเราจะได icon มาสองตัว เราจะเลือกใช Terminal  เพราะมันจะรับคําสั่งทาง Command Line Interface (CLI) (สวนตัว Kitematic เปนแบบ GUI คลิ๊ก ๆ  สั่งงานไดเหมือนกัน)      Mac OS X   คลาย ๆ กับของ Windows เลยครับ แตเปนการติดตั้งจาก Source นอก App Store ของ Apple  ดังนั้นถาเกิดกดจะติดตั้งแลวติดตั้งไมได ใหเขาไปเปลี่ยนโหมดตัวปองกันการติดตั้งกอน ใหมันรองรับ  Indentified Developers  ไปที่ System Preferences > Security & Privacy > แลวเลือกตัวกลางตามภาพ    1) ไปที่เว็บไซต https://www.docker.com/products/docker-toolbox  2) เลือกโหลดฝง Mac 
 11. 11.   กด Keep (บอกละเอียดไปปาวเนี่ย)    3) Next ๆ Yes ๆ OK ๆ           
 12. 12.       Ubuntu (และ Debian ก็คลายกัน)  ตัวอยางสั่งจาก Shell Super User ของ Root พอทุกสถาบัน (ถาอยากสั่งให User  ของเราไปอยูในกลุม Docker ที่ Docker แอบสรางไวใหเพื่อใชสั่งรัน Docker ได ก็สั่ง $ sudo usermod -aG  docker your-use​r ซึ่งก็ใชสิทธิ์ Super User อยูดีแตใชแคครั้งแรกไงหละ)  1) เปด Terminal แลวสั่ง $ sudo su   2) สั่ง # curl -sSL https://get.docker.com/ | sh  (เครื่องหมาย $ ไมตองพิมพนะ เอาไวบอกระดับของ Shell วาเปน Shell ระดับ User ธรรมดา สวน  # บอกวาเปนระดับ Super User เขียนเอาไวเผื่อมีคนงง มันเคยมีไง) 
 13. 13. 3) สั่ง # docker version​ ดู ถามันขึ้นทั้ง Client กับ Server แบบนี้เปนอันเรียบรอย    พิเศษหนอยสําหรับใครที่อยูในกลุม Private Beta ของ Docker ก็สามารถโหลด Docker for Mac หรือ  Docker for Windows มาใชได (คาดวาอีกสักพักกวาผูใชทั่วไปจะไดใช) ตัว Docker  Toolbox ที่บอกวิธีติดตั้งไปแลวนั้นจะใช Linux Disto ที่ชื่อ boot2docker บน  VirtualBox ทั้งใน Mac และ Windows แตตัว Docker ที่เปน Private Beta จะใช  Alpine Linux บน xhyve ใน Mac หรือบน Hyper-V ใน Windows ซึ่งเปน  Hypervisor ที่เปน Native ของแตละ OS หลักการของ Toolbox จะใช Machine  Provision ไปที่ VirtualBox จากนั้นเรียก API ไปสั่งงาน (โดยใช Environment) สวน Docker for Mac/Win  ไมตองใช Machine แตจะใชผาน API ไปเรียกใช Hypervisor เลย (ไมตองตั้ง Environment  มันจะใชคาเริ่มตนคือ /var/tmp/docker.sock ซึ่งเปนไฟลที่ระบบปฏิบัติการตระกูล UNIX  ใชติดตอกันระหวางโปรเซสลักษณะคลาย TCP/IP สวนตัว Docker for Win จะคุยผาน Named Pipe)  ใครที่สนใจก็สามารถเขาไปโหลดไดที่ https://docs.docker.com/docker-for-mac/​ สําหรับ Mac หรือ  https://docs.docker.com/docker-for-windows/​ สําหรับ Windows การทํางานหลัก ๆ ก็ยังเหมือนเดิม”      ----------------------------------------------------------ขอควรรู--------------------------------------------------------------  ตัวอยางการใชงานตอจากนี้ไปจะใช Docker Toolbox ที่ติดตั้งใน Mac OS X เปนหลัก 
 14. 14. และการใชงานคําสั่งจะไมไดลงรายละเอียดการตั้งคายิบยอย แตทานสามารถหาเอกสารอานเพิ่มหรือสั่ง   $ ​docker --help​ เพื่อดูการตั้งคา หรือ $ docker ​คําสั่งยอย --help​ เพื่อดูการใชงานได  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  “เอาหละทีนี้เรามาเริ่มใชงานกันเลย เปด Docker Quickstart Terminal  ขึ้นมา จากนั้นตัว App จะสั่ง Machine ให Provision โดยใช Driver ของ  VirtualBox ขึ้นมา Provision ให ซึ่งกระบวนการคราว ๆ ก็มี  1) เริ่มกระบวนการสรางเครื่อง (ปกติชื่อวา default)  2) กอปไฟล boot2docker.img ซึ่งเปน Linux Disto พิเศษที่  Docker ทํามาเขาไปขางใน VM”  3) สรางตัว VM ใน VirtualBox  4) สรางคีย SSH เอาไวใชเครื่องแบบไมตองใสรหัสผาน มันจะเอาคียไปถอดรหัสกันเอง  5) สตารท VM จากนั้นเอาคียไปวางใหถูกที่ถูกทาง  ซึ่งกระบวนการที่วาจะทําแครอบแรกที่ Provision เทานั้น  ใชเวลาพอสมควรแตถาเห็นวาฬเหมือนในรูปก็เปนอันใชได (รอบตอไปก็เปดแลวโซโลไดเลย) 
 15. 15.   ลองเช็ค Environment ดู  DOCKER_HOST​ จะเห็นวามันเซ็ตชี้ไปที่ IP : 192.168.99.100 ซึ่งเปน IP ของ VM ที่ลง boot2docker  ใชพอรต 2376 ซึ่งเปนซีเคียวพอรตของ Docker Engine (ถาใชพอรต 2375 แสดงวาไมใชโหมดซีเคียวเดอ)  DOCKER_MACHINE_NAME​ ชื่อโฮสของ VM ชื่อ default (โฮสกับ VM ใชชื่อเดียวกัน)  DOCKER_TLS_VERIFY​ ใชโหมดซีเคียว  DOCKER_CERT_PATH​ ที่เก็บใบรับรอง (ตอนที่ Machine มันสรางคีย SSH จะไดใบรับรองออกมาดวย)”    “แลว Driver ที่ใชใน Machine นี่คืออะไรหรอทานอาจารย” อาโปถามขึ้นหลังจากที่เงียบฟงอยูนาน  “ใน Machine นั้น Driver คือตัวที่บอกวามันจะมีกลไกการ Provision อยางไร แตละ Driver  ก็มีความแตกตางกันออกไป เชน DigitalOcean Driver ของมันก็จะบอกวามันตองไปจะเรียก API 
 16. 16. ไปที่ไหนเพื่อสรางเครื่องใน DigitalOcean ถาจะระบุที่ตั้งของโหนดที่จะเปดตองทําอยางไร, Amazon EC2  ก็คลายกันนะ, สวนพวกที่เปน VM หนะหรอ อืมม~ม ถาเปน VirtualBox มันก็จะมีมีบอกวารันคอมมานยังไง  กําหนดพารามิเตอรยังไง ถาจะเอา RAM เทาไหร ประมาณนี้ เดี๋ยวมีเวลาจะเลาใหฟงนะ”  “แตตอนนี้เจาลอง Whalesay ซึ่งเปนเบสิกของ Docker คลายๆ Hello, world ของการเขียนโปรแกรมกอน  สั่ง $ docker run docker/whalesay cowsay "Hi,I'm user"  เมื่อเราสั่งคําสั่งไปแลว Docker Engine จะไปดึง (Pull) Image ซึ่งเปนขนมชั้น (จะเห็นวามันโหลดมาเปน  Layer ๆ จาก Registry ซึ่ง Registry เองก็มี 2 สวนคือ Public คือ https://hub.docker.com  สวนนี้เอาไวเก็บ Official Image หรือ Image ที่ผูใชเปดสาธารณะ อีกสวนคือ Private เปน Registry  ที่เอาไวเก็บ Image ใน Datacenter ของผูใชเอง หรือจะใช https://hub.docker.com​ ก็ไดเหมือนกัน  แตถาจะเก็บเกิน 1 Private Image ตองจายเงิน สวนนี้จะเห็นเฉพาะผูไดรับอนุญาต เมื่อดึง Image  ลงมาไดครบทุก Layer ระบบก็จะหา Digest เพื่อรับประกันวาขอมูลที่ดึงมาครบถวน sha256 เปนชื่อ  Algorithms ที่ใชหา Digest จากนั้น Docker ก็จะสั่งให Container ทํางานโดยผานพารามิเตอร ​cowsay  "Hi,I'm user" ไปให cowsay เปนชื่อโปรแกรมปกติเปนวัวพูด แตใน Image นี้แกใหเปนวาฬพูด "Hi,I'm user"  เปนพารามิเตอรของ cowsay อีกทีบอกวาใหวาฬพูดวา "Hi,I'm user"  ถาเห็นวาฬพูดคํานั้นออกมาก็เปนอันใชได”     
 17. 17.   ปรมาจารยอูเกวยกลาวพรอมเสียงไอ คอก แคก “กระบวนทาที่ 1 คงตองหยุดไวเทานี้เสียกอน”    เชื้อเพลิง ออกซิเจน และความรอนเปนเหตุใหเกิดไฟ  ขาพเจาและแมใคร ๆ มิอาจสั่งใหไฟนั้นกอติดได  การอาน การฟง และคิดวิเคราะหเปนเหตุของความรู  ขาพเจาและแมใคร ๆ มิอาจสั่งใหความรูนั้นกอเกิดได  ทั้งไฟและความรูเกิดจากเหตุของมัน ไมไดเกิดจากพระเจาอยากใหเปน  - เซอร จอหน ดราวนตัน -      กระบวนทาที่ 2 : ครอบครอง Dockerfile  แดดวันนี้รอนเกินที่จะจิบกาแฟหรือเลนกอกองทราย เด็ก ๆ ในสํานักนี้ลวนมีหนาที่แตกตางกันไป  บางเปนเบ บางเปนใบ บางเปนพี่ บางเปนนอง ทุกคนมุงหวังจะฝกวรยุทธเพื่อเอาไวชวยเหลือบานเมืองตน  แตไมใชทุกคนที่ประสบความสําเร็จแตทุกคนก็ไดวิชาติดเนื้อติดตัวกันไปพอไดใชรักษาชีวิตเปนครั้งคราว  “อาโป เก็บของวันนี้ขาจะพาเจาเขาเมือง” ปรมาจารยอูเกวยกลาวพลางหันไปซุปซิปกับปรมาจารยชิฟู  “ไดเลยครับทานอาจารย” อาโปรับคําพลันเก็บของลงยามสะพายหลัง  เวลาบายแก ๆ ของวัน แมจะไมเหมาะนักกับการเดินทางแตก็เปนเวลาที่ถูกกําหนดไวจากอูเกวย  แสดงวามันตองเปนธุรสําคัญแน ๆ ถึงตองเดินทางกันในเวลานี้  “วันนี้ขาจะสอนเจาเรื่อง Dockerfile” อูเกวยเอยขึ้นหลังจากที่เราเดินทางออกจากสํานักไดสัก 15 ลี้แลว  อาโปสงกระบอกไมใผบรรจุนํ้าใหอูเกวยที่นั่งพักไดดื่ม หลังจากดื่มนํ้าสองอึกใหญ ๆ  ไปแลวอาโปก็หยิบมาดื่มบาง พรอม ๆ กับตั้งใจฟง  “การจะสราง Docker Image มานั้นสามารถไดจาก 2 ทาง ทางแรกคือสรางโดยการคอมมิท Container  จากคําสั่ง $ docker commit วิธีนี้ประมาจารยหลายทานไมชอบพอนักเพราะทานเห็นวา Track  ดูรายการคําสั่งอะไรบางก็ลําบาก ไมมีชั้นมีตอน ตางจากการสรางจากสั่ง $ docker build จาก Dockerfile 
 18. 18. ที่เปนขั้นตอน แกงาย สามารถเก็บไวใน Version Control เชนพวก Git ไดดีกวาการเก็บไบนารี่ของ Docker  Image ทั้งกอน บางทานก็วาใชมันทั้งคูนั่นแหละ”  “เอา เดี๋ยวทําทั้งสองวิธีใหดูกอนแลวเราคอยมาลงลึกกับ Dockerfile  ● Docker Commit​ จะใชกรณีที่มี Container อยูแลว แลวตองการทําให Container  นั้นกลายเปนพื้นฐานใหกับ Container ตัวอื่นหรือจิวางาย ๆ ก็คือ Image ใหตัวอื่นเอาไปใชนั้นเอง  เอาหละสมมุติวามี Image ของ Busybox (Linux Distro ไซสเล็กขนาดไมกี่เม็ก) ที่ดึงลงมาจาก Docker Hub  อยู (Image มีชั้น 8ddc19f16526 อยูชั้นเดียวแบบนี้ Base Image ตัวจริงเสียงจริงแนนอน)    สั่งใหรัน    ดูสถานะหนอยวารันไดยัง    เขาไปใช Shell ของ Container    ลองสรางไฟลขึ้นมาสักไฟลหนึ่ง แลวลิสตดู จากนั้นก็ออกจาก Shell    จากนั้นจะ Commit ใหเปน Image ตัวใหม    ลองลิสต Images ดูวาได Image ออกมาจริง ๆ ไหม ก็จะเห็นวามี Image ตามชื่อที่ใหเรากําหนดโผลขึ้นมา   
 19. 19. ● Docker Build​ จะสั่งคําสั่งนี้ไดเราก็ตองมี Dockerfile ซะกอน  วิธีการที่ทําใหดูนี้จะเอาไฟลยัดเขาไปในตัว Image ดวย    เอาหละเมื่อไฟลพรอมแลวก็จะสั่ง Build ถาสังเกตมันจะมีรายการคําสั่งที่อยูใน Dockerfile โชวขึ้นมาเปน  Step ๆ และระหวางทางมันก็จะมีการสราง Intermediate Container ขึ้นมาแลวก็ลบทิ้งไป  เนื่องจากบางคําสั่งตองการทํางานใน Container เชนพวก RUN apt-get update อะไรทํานองนั้นไง    โอเค เสร็จแลวลองลิสตดูวามี Image ชื่อ busybox_hello โผลมาหรือเปลา (ใชเครื่องหมาย Dash -  ในนี้ไมไดนะ)    สั่ง Run Container ดูวามันจะทํางานตาม Script ที่เราเขียนไวหรือเปลา    เอาหละเก็บเราจะเดินทางตอกันแลว ไวจะเลารายละเอียดใหฟงตอนที่เรากําลังเดินทางกันดีกวา  เดียวจะสายเกินไป” ปรมาจารยอูเกวยเก็บขาวของเดินนําหนาออกไป  ….  เดินทางออกมาไดสักพักอูเกวยก็พูดขึ้นเพื่อทําลายความเงียบ “Dockerfile เจาก็ไดรูวิธีทําไปแลว  ทีนี้จะไดมาลงรายละเอียดกันซะที เอาเปนวาเริ่มเรียนรูคําสั่งที่ใชใน Dockerfile กันกอน    คําสั่ง  คําอธิบาย 
 20. 20. FROM  เปนคําสั่งที่ใชบอกถึง Image ตั้งตนที่จะเอามาใชงานดวยลักษณะการของ Docker  Image คือจะมี Image ฐานของมันซึ่งจะเปน Image  ตัวไหนก็ไดแลวก็มีลักษณะขนมชั้นที่เพิ่มไปเรื่อย ๆ อยางถาอยากได Ubuntu  14.04 แลวจะสั่งติดตั้ง Nginx ฐานของเราก็คือ Ubuntu 14.04  แลวเราก็จะใชคําสั่งติดตั้ง Nginx ทีหลัง เนอ~อ แลวก็ FROM  นี่จะเปนคําสั่งเริ่มตนของทุก Dockerfile (ไมตองทอง ไมออกสอบ)  วิธีใช  FROM [ชื่อ Image ไหนก็ได]  ตัวอยาง  FROM Ubuntu:14.04  คําแนะนํา  ควรใชกับ Image ที่มีขนาดเล็ก หากตองการ Full Distribution  ที่มีของทุกอยางใหครบควรใช Image ของ Debian นะจะ ๆ  MAINTAINER  คําสั่งนี้เอาไวบอกวาใครเปนคนสราง Image นี้ขึ้นมา เวลาดาจะไดดาถูกตัว  (วึ่งเวลาจะทําอะไรเกรียน ๆ เราก็จะใสชื่อเพื่อนลงไป)  วิธีใช  MAINTAINER [ชื่อคนสราง] “ใส Email ดวยก็ได”  ตัวอยาง  MAINTAINER AorJoa “bhuridech@gmail.com”  คําแนะนํา  การกําหนดคานี้จะไมมีผลกับกระบวนการ Build Image (ยกเวนใสชื่อ เจี๊ยบ  เลียบดวน ลงไป เครื่องทานอาจจะพังได  และทางเราปฏิเสธความรับผิดชอบในทุกกรณี)  RUN  ใชสําหรับทํางานคําสั่งกับ Container อะ อยาเพิ่งงงนะ จําไดไมเรื่อง  Intermediate Container หนะมันก็คือ Container ที่ถูกสรางขึ้นมาระหวางการ  Build แลวมันก็ลบทิ้งไง อธิบายละเอียดอีกหนอยก็คือคําสั่ง Docker Build  มันไปสั่งใหสราง Container ขึ้นมาใชจาก Image ที่กําหนดไวในคําสั่ง FROM  แลวเอาคําสั่งที่อยูใน RUN ไปรันใน Contianer นั้น เมื่อรันเสร็จมันก็จะ Commit  เก็บไวใชในคําสั่งตอ ๆ ไปของ Dockerfile  วิธีใช  RUN คําสั่ง <======== แบบ shell  RUN [คําสั่ง] <======== แบบ exec  ตัวอยาง  RUN apt-get install -y nginx 
 21. 21. คําแนะนํา  หลีกเลี่ยงคําสั่งที่ตองมีการโตตอบกับผูใชงาน ถาจะใช apt-get install ให update  กอนนะ และถามีหลายบรรทัดใหใชเครื่องหมาย คั่น เชน  RUN apt-get update && apt-get install -y          nginx  CMD  อาการของคําสั่งนี้จะคลายกับ RUN แตวาการทํางานคําสั่งนี้จะเกิดขึ้นตอนที่สั่งให  Container เริ่มทํางาน สวนคําสั่ง RUN จะทํางานตอนที่สราง Image อยางถาสั่ง  CMD echo "I'm handsome." อยางนี้ หลังจาก Container  เริ่มทํางานไมวาจะเริ่มจากคําสั่ง Run หรือ Start ก็ตาม  แตเนื่องจากจุดประสงคของการสรางคําสั่งนี้มาเขาสรางมาเพื่อเปน คําสั่งเริ่มตน  นั่นหมายความวามันสามารถถูก Override  หรือทับคําสั่งดวยการใชคําสั่งในระดับอื่น เชน กรณีที่กําหนดใหใช echo “TEST”  ใน Dockerfile แตถามีการ Override คําสั่งก็จะเปลี่ยนไปตามคําสั่งที่ Override  คือเปลี่ยนเปน echo “Override” แทน     วิธีใช  CMD “คําสั่ง” “Parameter1” “Parameter2” <==== แบบ shell  CMD [“Parameter1”,“Parameter2”] <==== แบบ Default Parameter  CMD [“คําสั่ง”,“Parameter1”,“Parameter2”] <=== แบบ exec *แนะนํา  ตัวอยาง  CMD [“/usr/bin/curl”,”www.google.com”]  คําแนะนํา  (1) ถามีคําสั่ง CMD หลายอันมันจะทําแคอันสุดทาย  (2) มีขอแตกตางระหวางเครื่องหมาย ‘ กับ “ ขอแนะนําใหใช “  (3) ควรจะใช Full Path กับคําสั่งเชน /usr/bin/curl  (4) ตัวคําสั่งที่ Override มีความสําคัญกวา ดังนั้นถามีการ Override  มันจะทําเฉพาะ Override  ENTRYPOINT       
 22. 22.                              

×