Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας.pdf

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής
Μονάδας
Σχολική Μονάδα: 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ - 9290107
Σχολικό Έτος: 2022 - 2023
Ημερομηνία Εξαγωγής: 12/09/2023
Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
(Αξιολόγηση: 10)
Στη σχολική μονάδα εφαρμόζονται σύγχρονες και καινοτόμες μέθοδοι. Οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν σύγχρονες
διδακτικές προσεγγίσεις, αξιοποιούν τις ΤΠΕ κι εφαρμόζουν πρακτικές διαφοροποιημένης μάθησης. Γίνεται
αποτελεσματική υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ουσιαστική προσπάθεια
αντιμετώπισης των δυσκολιών των παιδιών. Η λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων συνέβαλε στην ανάγκη για
δημιουργική απασχόληση των μαθητών, στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την ενίσχυση
και ανάδειξη απαραίτητων δεξιοτήτων.
Σχολική διαρροή - φοίτηση
(Αξιολόγηση: 10)
Δεν παρατηρούνται φαινόμενα σχολικής διαρροής. Η φοίτηση των μαθητών στην μεγάλη τους πλειοψηφία ήταν
συνεπής και συστηματική.
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
(Αξιολόγηση: 10)
Στη σχολική μονάδα υποστηρίζονται κοινωνικές πρακτικές που ευνοούν τη συνεργασία, το σεβασμό και την
επικοινωνία στη σχέση μεταξύ των μαθητών. Το σχολείο ακολουθεί ενιαία πολιτική για την αντιμετώπιση των
συγκρούσεων οι οποίες επιλύονται με έμφαση στο σεβασμό του άλλου και στην ενσυναίσθηση.
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
(Αξιολόγηση: 10)
Υπάρχει κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών. Οι σχέσεις μεταξύ των
μαθητών/-τριών και των εκπαιδευτικών διέπονται από τους κανόνες του σχολικού πλαισίου. κι έχει καταβληθεί
προσπάθεια ανάπτυξης πρωτοβουλιών για δημιουργική συνεργασία εκπαιδευτικών – μαθητών.
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
(Αξιολόγηση: 10)
Έχει καλλιεργηθεί κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και στις οικογένειες των μαθητών/τριών. Οι
δίαυλοι της επικοινωνίας είναι ανοιχτοί και στηρίζονται στην αλληλοκατανόηση και τον σεβασμό. Οι γονείς
συμμετέχουν στη σχολική ζωή και υποβοηθούν το έργο του σχολείου.
Διοικητική λειτουργία
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
(Αξιολόγηση: 10)
Έχει διαμορφωθεί συμμετοχικό, συλλογικό και συνεργατικό πλαίσιο εργασίας όλων των παραγόντων της
σχολικής μονάδας. Γίνεται προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διδακτικού προσωπικού και
αξιοποιούνται πλήρως η εμπειρία και οι ικανότητες των εκπαιδευτικών. Η διεύθυνση του σχολείου υποστηρίζει
τη συνεχή επιστημονική και παιδαγωγική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
Σχολείο και κοινότητα
(Αξιολόγηση: 10)
Το σχολείο επιδεικνύει εξωστρέφεια κι έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για το άνοιγμά του στην κοινωνία.
Συμμετέχει σε πολλές δράσεις τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος κι έχει αναπτύξει εποικοδομητική συνεργασία
με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς.
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
(Αξιολόγηση: 10)
Παρατηρείται συστηματική και ουσιαστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου σε επιμορφωτικές
δράσεις και προγράμματα. Το σχολείο έχει οργανώσει αρκετές ενδοσχολικές επιμορφώσεις κι έχει αναλάβει
σημαντικές πρωτοβουλίες για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε
επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς αλλά και σε πλήθος προαιρετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων.
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
(Αξιολόγηση: 10)
Το σχολείο παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι
εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος και εκπαιδευτικά δίκτυα. Δίνονται από το
σχολείο ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές-τριες με την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και στους
εκπαιδευτικούς για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Θετικά σημεία
Αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών/τριών.
Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων για τον
εμπλουτισμό του Προγράμματος Σπουδών
Χρήση ποικίλων διδακτικών μεθόδων.
Κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/-τριών, με τους
εκπαιδευτικούς και τους γονείς.
Συμμετοχικό, συλλογικό και συνεργατικό πλαίσιο εργασίας όλων των
παραγόντων της σχολικής μονάδας
Σημεία προς βελτίωση
Επιμόρφωση γονέων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Κοινές εκπαιδευτικές δράσεις με άλλα σχολεία
Προτάσεις προς βελτίωση
Συνέχιση και εμπλουτισμός των δράσεων που υλοποιεί το σχολείο.
Διεξαγωγή επιμορφωτικών δράσεων για τους γονείς.
Διάχυση των καλών πρακτικών σε άλλες σχολικές μονάδες.
Διοικητική λειτουργία
Θετικά σημεία
Πολύ καλή οργάνωση και συντονισμός του εκπαιδευτικού έργου.
Υποστήριξη των δράσεων των εκπαιδευτικών του Σχολείου.
Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού, και συνεργασίας μεταξύ
των εκπαιδευτικών του Σχολείου.
Σημεία προς βελτίωση
Προτάσεις προς βελτίωση
Συμμετοχή σε δράσεις τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Θετικά σημεία
Πλούσια δράση κι έντονη δραστηριότητα συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα.
Διάθεση για συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τόσο σε ατομικό επίπεδο,
όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας μέσω των ενδοσχολικών επιμορφώσεων.
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις που πραγματοποιούνται από
εκπαιδευτικούς κι άλλους φορείς.
Σημεία προς βελτίωση
Προτάσεις προς βελτίωση
Συνέχιση και εμπλουτισμός των δράσεων συμμετοχής σε διεθνή και εγχώρια
προγράμματα και δίκτυα (π.χ. συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus ).
Συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες για τη διοργάνωση επιμορφωτικών
δράσεων.

Recommandé

Αποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdf par
Αποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdfΑποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdf
Αποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdf2lykkomo
4.1K vues5 diapositives
σχεδιο δρασησ par
σχεδιο δρασησσχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησBill Smyrnios
10.6K vues24 diapositives
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ par
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕAποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕMary Pap
3.1K vues25 diapositives
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον... par
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...filippos_chatziandreas
616 vues10 diapositives
2 διαδικασία γενικής εκτίμησης 30 10-2013 par
2 διαδικασία γενικής εκτίμησης 30 10-20132 διαδικασία γενικής εκτίμησης 30 10-2013
2 διαδικασία γενικής εκτίμησης 30 10-2013Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
1.3K vues15 diapositives
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία.pdf par
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία.pdfΠαιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία.pdf
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία.pdfgnikou
35 vues1 diapositive

Contenu connexe

Similaire à Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας.pdf

Aειφόρο σχολείο par
Aειφόρο σχολείοAειφόρο σχολείο
Aειφόρο σχολείοKoukkou Giota
337 vues21 diapositives
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf par
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdfΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdfDespoina Alx
413 vues8 diapositives
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf par
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdfΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdfDespoina Alx
359 vues8 diapositives
Axiologisi par
AxiologisiAxiologisi
AxiologisiΣπύρος Κόλλιας
139 vues3 diapositives
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ par
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣNέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣgkantidou
344 vues23 diapositives
Report1 par
Report1Report1
Report1gvlachos
2.3K vues6 diapositives

Similaire à Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας.pdf(20)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf par Despoina Alx
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdfΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf
Despoina Alx413 vues
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf par Despoina Alx
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdfΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf
Despoina Alx359 vues
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ par gkantidou
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣNέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
gkantidou344 vues
Report1 par gvlachos
Report1Report1
Report1
gvlachos2.3K vues
Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον... par filippos_chatziandreas
Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
Συνεργάτης Τάξης par psalexpolis
Συνεργάτης ΤάξηςΣυνεργάτης Τάξης
Συνεργάτης Τάξης
psalexpolis163 vues
3 αεε υπαιθ φόρμες βάσης δεδομένων 11-2013 par pantazi
3 αεε υπαιθ φόρμες βάσης δεδομένων 11-20133 αεε υπαιθ φόρμες βάσης δεδομένων 11-2013
3 αεε υπαιθ φόρμες βάσης δεδομένων 11-2013
pantazi1.5K vues
Ενέργειες βελτίωσης του έργου των νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτους par mary pap
Ενέργειες βελτίωσης του έργου των νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτουςΕνέργειες βελτίωσης του έργου των νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτους
Ενέργειες βελτίωσης του έργου των νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτους
mary pap1.3K vues
Συνεργασία σχολείου-οικογένειας par effangelop
Συνεργασία σχολείου-οικογένειαςΣυνεργασία σχολείου-οικογένειας
Συνεργασία σχολείου-οικογένειας
effangelop2.7K vues
Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012 par mary pap
Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012
Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012
mary pap1.3K vues
5 αεε υπαιθ διαδικασίες 10-2013 par pantazi
5 αεε υπαιθ διαδικασίες 10-20135 αεε υπαιθ διαδικασίες 10-2013
5 αεε υπαιθ διαδικασίες 10-2013
pantazi1.4K vues
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας... par Nikolaos Bakopoulos
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023 par filippos_chatziandreas
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
Axiologisi i par iodinou
Axiologisi iAxiologisi i
Axiologisi i
iodinou1.1K vues
Πρόταση Διαδικτυακής Συν-Παρουσίας και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών par Niki Lambropoulos PhD
Πρόταση Διαδικτυακής Συν-Παρουσίας και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρόταση Διαδικτυακής Συν-Παρουσίας και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Πρόταση Διαδικτυακής Συν-Παρουσίας και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Plus de Despoina Alx

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdf par
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdfDespoina Alx
255 vues20 diapositives
Presentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptx par
Presentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptxPresentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptx
Presentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptxDespoina Alx
95 vues10 diapositives
Έγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdf par
Έγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdfΈγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdf
Έγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdfDespoina Alx
101 vues1 diapositive
Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο... par
Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο...Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο...
Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο...Despoina Alx
100 vues12 diapositives
Παρουσίαση_Erasmus.pptx par
Παρουσίαση_Erasmus.pptxΠαρουσίαση_Erasmus.pptx
Παρουσίαση_Erasmus.pptxDespoina Alx
311 vues11 diapositives
άρθρα εφημερίδας par
άρθρα εφημερίδαςάρθρα εφημερίδας
άρθρα εφημερίδαςDespoina Alx
58 vues4 diapositives

Plus de Despoina Alx(20)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdf par Despoina Alx
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdf
Despoina Alx255 vues
Presentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptx par Despoina Alx
Presentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptxPresentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptx
Presentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptx
Despoina Alx95 vues
Έγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdf par Despoina Alx
Έγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdfΈγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdf
Έγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdf
Despoina Alx101 vues
Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο... par Despoina Alx
Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο...Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο...
Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο...
Despoina Alx100 vues
Παρουσίαση_Erasmus.pptx par Despoina Alx
Παρουσίαση_Erasmus.pptxΠαρουσίαση_Erasmus.pptx
Παρουσίαση_Erasmus.pptx
Despoina Alx311 vues
άρθρα εφημερίδας par Despoina Alx
άρθρα εφημερίδαςάρθρα εφημερίδας
άρθρα εφημερίδας
Despoina Alx58 vues
αφίσα για τη σχολική βία par Despoina Alx
αφίσα για τη σχολική βίααφίσα για τη σχολική βία
αφίσα για τη σχολική βία
Despoina Alx64 vues
1 ιστορία, 4 ματιές par Despoina Alx
1 ιστορία, 4 ματιές1 ιστορία, 4 ματιές
1 ιστορία, 4 ματιές
Despoina Alx47 vues
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη par Despoina Alx
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτηπροσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη
Despoina Alx572 vues
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη par Despoina Alx
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτηπροσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη
Despoina Alx148 vues
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη par Despoina Alx
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτηπροσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη
Despoina Alx111 vues
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΟΥΛΑ par Despoina Alx
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΟΥΛΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΟΥΛΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΟΥΛΑ
Despoina Alx643 vues
ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ par Despoina Alx
ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Despoina Alx797 vues
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 2013- 2014 par Despoina Alx
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 2013- 2014Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 2013- 2014
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 2013- 2014
Despoina Alx520 vues
ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗ Δ.Σ ΌΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ 2013-2014 par Despoina Alx
ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗ Δ.Σ ΌΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ 2013-2014ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗ Δ.Σ ΌΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ 2013-2014
ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗ Δ.Σ ΌΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ 2013-2014
Despoina Alx1.9K vues
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Γ΄ΤΑΞΗ par Despoina Alx
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Γ΄ΤΑΞΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Γ΄ΤΑΞΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Γ΄ΤΑΞΗ
Despoina Alx6.4K vues

Dernier

Το σκιάχτρο par
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτροDimitra Mylonaki
15 vues14 diapositives
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx par
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxssuser86b52c
6 vues20 diapositives
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx par
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx7gymnasiokavalas
18 vues13 diapositives
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf par
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
35 vues65 diapositives
amea.pptx par
amea.pptxamea.pptx
amea.pptxssuserf0f53a
61 vues21 diapositives
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. par
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.ssuser43d27b
12 vues14 diapositives

Dernier(20)

Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx par ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c6 vues
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx par 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf par Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. par ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b12 vues
Veroia in Autumn.pdf par dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou9 vues
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx par ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c8 vues
Η δική μου Παναγιά par hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 37 vues
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο par Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx par ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ    ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ    ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c7 vues
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες par Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας.pdf

  • 1. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας Σχολική Μονάδα: 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ - 9290107 Σχολικό Έτος: 2022 - 2023 Ημερομηνία Εξαγωγής: 12/09/2023 Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση (Αξιολόγηση: 10) Στη σχολική μονάδα εφαρμόζονται σύγχρονες και καινοτόμες μέθοδοι. Οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, αξιοποιούν τις ΤΠΕ κι εφαρμόζουν πρακτικές διαφοροποιημένης μάθησης. Γίνεται αποτελεσματική υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ουσιαστική προσπάθεια αντιμετώπισης των δυσκολιών των παιδιών. Η λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων συνέβαλε στην ανάγκη για δημιουργική απασχόληση των μαθητών, στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την ενίσχυση και ανάδειξη απαραίτητων δεξιοτήτων. Σχολική διαρροή - φοίτηση (Αξιολόγηση: 10) Δεν παρατηρούνται φαινόμενα σχολικής διαρροής. Η φοίτηση των μαθητών στην μεγάλη τους πλειοψηφία ήταν συνεπής και συστηματική. Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών (Αξιολόγηση: 10) Στη σχολική μονάδα υποστηρίζονται κοινωνικές πρακτικές που ευνοούν τη συνεργασία, το σεβασμό και την επικοινωνία στη σχέση μεταξύ των μαθητών. Το σχολείο ακολουθεί ενιαία πολιτική για την αντιμετώπιση των
  • 2. συγκρούσεων οι οποίες επιλύονται με έμφαση στο σεβασμό του άλλου και στην ενσυναίσθηση. Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών (Αξιολόγηση: 10) Υπάρχει κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών. Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών/-τριών και των εκπαιδευτικών διέπονται από τους κανόνες του σχολικού πλαισίου. κι έχει καταβληθεί προσπάθεια ανάπτυξης πρωτοβουλιών για δημιουργική συνεργασία εκπαιδευτικών – μαθητών. Σχέσεις σχολείου - οικογένειας (Αξιολόγηση: 10) Έχει καλλιεργηθεί κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και στις οικογένειες των μαθητών/τριών. Οι δίαυλοι της επικοινωνίας είναι ανοιχτοί και στηρίζονται στην αλληλοκατανόηση και τον σεβασμό. Οι γονείς συμμετέχουν στη σχολική ζωή και υποβοηθούν το έργο του σχολείου. Διοικητική λειτουργία Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας (Αξιολόγηση: 10) Έχει διαμορφωθεί συμμετοχικό, συλλογικό και συνεργατικό πλαίσιο εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας. Γίνεται προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διδακτικού προσωπικού και αξιοποιούνται πλήρως η εμπειρία και οι ικανότητες των εκπαιδευτικών. Η διεύθυνση του σχολείου υποστηρίζει τη συνεχή επιστημονική και παιδαγωγική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Σχολείο και κοινότητα (Αξιολόγηση: 10) Το σχολείο επιδεικνύει εξωστρέφεια κι έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για το άνοιγμά του στην κοινωνία. Συμμετέχει σε πολλές δράσεις τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος κι έχει αναπτύξει εποικοδομητική συνεργασία με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς. Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
  • 3. (Αξιολόγηση: 10) Παρατηρείται συστηματική και ουσιαστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου σε επιμορφωτικές δράσεις και προγράμματα. Το σχολείο έχει οργανώσει αρκετές ενδοσχολικές επιμορφώσεις κι έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς αλλά και σε πλήθος προαιρετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Αξιολόγηση: 10) Το σχολείο παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος και εκπαιδευτικά δίκτυα. Δίνονται από το σχολείο ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές-τριες με την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και στους εκπαιδευτικούς για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία Θετικά σημεία Αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών/τριών. Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων για τον εμπλουτισμό του Προγράμματος Σπουδών Χρήση ποικίλων διδακτικών μεθόδων. Κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/-τριών, με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Συμμετοχικό, συλλογικό και συνεργατικό πλαίσιο εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας Σημεία προς βελτίωση Επιμόρφωση γονέων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Κοινές εκπαιδευτικές δράσεις με άλλα σχολεία Προτάσεις προς βελτίωση Συνέχιση και εμπλουτισμός των δράσεων που υλοποιεί το σχολείο. Διεξαγωγή επιμορφωτικών δράσεων για τους γονείς.
  • 4. Διάχυση των καλών πρακτικών σε άλλες σχολικές μονάδες. Διοικητική λειτουργία Θετικά σημεία Πολύ καλή οργάνωση και συντονισμός του εκπαιδευτικού έργου. Υποστήριξη των δράσεων των εκπαιδευτικών του Σχολείου. Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού, και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών του Σχολείου. Σημεία προς βελτίωση Προτάσεις προς βελτίωση Συμμετοχή σε δράσεις τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Θετικά σημεία Πλούσια δράση κι έντονη δραστηριότητα συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Διάθεση για συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας μέσω των ενδοσχολικών επιμορφώσεων. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις που πραγματοποιούνται από εκπαιδευτικούς κι άλλους φορείς. Σημεία προς βελτίωση Προτάσεις προς βελτίωση Συνέχιση και εμπλουτισμός των δράσεων συμμετοχής σε διεθνή και εγχώρια προγράμματα και δίκτυα (π.χ. συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus ). Συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες για τη διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων.