Publicité

Bilişim etiği ve öğretimi 12

19 Jun 2013
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Bilişim etiği ve öğretimi 12

 1. Bilişim Etiği ve Öğretimi H.İbrahim AKBUĞA Recep POYRAZ Musa Samet SAÇLI Öğr.Gör.Tijen AKADA
 2. Hedef ve Kazanımlar • Etik kavramını açıklayabileceksiniz. • Bilgi çağında karşılaşılan etik sorunları tartışabileceksiniz. • Öğretmenlik meslek etiği ilkelerini açıklayabileceksiniz. • Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin taşıması gereken etik ilkelerini söyleyebileceksiniz. • Bilgisayar dersi için geliştirilen Bilişim Teknolojileri Etiği ve Sosyal Değerler kazanımlarını söyleyebileceksiniz. • Etik değerlere bağlı okul ortamının oluşturulabilmesi için yapılması gerekenleri tartışabileceksiniz. • Etik eğitimi verilmesinin gerekliliğini açıklayabileceksiniz.
 3. ETİK Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi. Etik kavramı Yunanca “ethos’’ sözcüğünden gelmekte olup karakter, alışkanlık, anlamları taşımaktadır.
 4. Etik: Felsefenin ‘ödev’, ‘yükümlülük’, ‘sorumluluk’ ve ‘erdem’ gibi kavramlarını analiz eden, ‘doğruluk’ veya ‘yanlışlık’ ile ‘iyi’ veya ‘kötüyle’ ilgili ahlaki yargıları ele alan, ‘ahlaki eylemin’ doğasını soruşturan ve iyi bir yaşamın nasıl olması gerektiğini açıklamaya çalışan dalı.
 5. ETİK – AHLAK İLİŞKİSİ Ahlak: “Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları.’’ veya “İyi nitelikler, güzel huylar.’’ olarak tanımlanabilir.
 6. Etik: Etik, insanlara ‘‘işlerin nasıl yapılması gerektiğini’’ belirlemede yardımcı olan kılavuz değerler, ilkeler ve standartlardır. Ahlak olgusal ve tarihsel olarak yaşanan bir şey olmasına karşılık etik, bu olgunun kendisine yönelik araştırmadır.
 7. Toplum büyük bir hızla değişmektedir. Değerler, anlayışlar ve toplumsal normlar son yıllarda hızlı bir evrim geçirmiştir. Türkçe’ de etik kavramı, tek bir sözcükle tam anlamıyla karşılanamamaktadır.
 8. İnsanoğlu yaşam ve ilişkilerinde kendisini yöneten ve yönlendiren bu verilerle, sistemini ve düzenini kurar. Sosyal, siyasal, toplumsal, dini, milli, ahlaki, geleneksel, töresel tüm soyut değerler etiğin konusudur.
 9. Etik, ayni metafizik gibi; ne bilimin konusudur, ne de bilimseldir. evrensel ortak bir onayı olmadığı gibi, yanılsanamazda. Sadece içinde bulunduğu toplumun ideolojik inançsal doğrusu olarak o toplumu bağlar.
 10. Ayni coğrafyanın ayni toplumunda bile, kişilerin; bilgi, bilinç, birikim, vs.. deneyleri temelinde; hem etik sel değerler, hem de bu değerlere verilen içerik ve bağlar farklılık gösterir. Herhangi bir insanoğlu düşünce ve davranışının, etik sel bir içerik alabilmesi için, toplumu yönlendiren ve yapılandıran bir içeriği olması gerekir.
 11. Etik sel değerlerin mimarisi insanoğlu olduğunu düşünür ve bu insanoğlunun hem yönlendiren hem de yönlenen hem etik sel değerleri veren, hem de üzerine etik sel değerler verilen olan olduğunu algılarsak; etiğin tek gördüğü işlev, toplumları birebirinden ayırmaktan ve en önemlisi kişinin yaşamının önüne bu değerleri koymasından başka bir içerik taşımaz.
 12. O yüzden herkes kendi bilinç yüzeyinde bu etik sel değerleri uygularken, kendisine ters düşebilecek aynı etik sel değerlerin farklı uygulamalarını da nötr algılamalıdır.
 13. Her ne kadar uygulamaları etikte incelenen soruların çoğu kamu politikasını içerse ve doğrudan kamusallaşmış uygulama ve olaylara dair olsa da, uygulamalı etik başlığı altında farklı sorularda incelenebilir
 14. Uygulamalı etiğin farklı uzmanlıklardaki etik sorunları inceleyen bazı alt dalları (disiplin) mevcuttur. Her alt bu uzmanlıkların etik kuralları içerisinde ortaya çıkan yaygın meseleleri karakterize eder ve bunların kamuya olan sorumluluklarını tanımlar.
 15. Örneğin; • Kürtaj, yasal ve ahlâkî meseleler • Hayvan hakları • Biyoetik • İş etiği • Kriminal adalet • Çevresel etik • Feminizm • Eşcinsel hakları • İnsan hakları • Gazetecilik etiği • Tıbbi etik • Faydacı etik • Faydacı biyoetik • Dinî etik
 16. Söz konusu etik teorileri konularına göre; normatif etik , meta etik ve uygulamalı etik olmak üzere üç ama başlık altında incelenmekte, ayrıca bazı kaynaklarda etik teorilerin betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olarak sınıflandırıldığını belirtmektedir.
 17. • Betimleyici etik, insan eylemini gözlemleyerek eylemlerin sonuçlarını betimler. • Normatif etik, insanların inanması gereken doğru veya yanlışları ortaya koymakta ve bunun için birtakım toplumsal kurallar , ilkeler ya da normlar geliştirmektedir.
 18. • Meta etik, ahlaki yargıların nesnel veya kişiye göre değişen göreceli bir kavram olup olmadığını ele alır ve inceler. • Uygulamalı etik ise, belli bir alanda ortaya çıkan etik sorunların tartışılması için ilkeler oluşturma ve bu ilkelerin bireylerin davranışlarında uygulanması ile ilgilenir.
 19. Etik günü 25 Mayıs tarihi bütün dünyada etik günü olarak kutlanmaktadır. Bizim kültürümüze kavram ve çerçeve olarak farklı olan bu terim son yıllarda ülkemizde de önem kazanmış bulunmaktadır.
 20. Yakın çağda bilim ve teknolojinin ilerlemesi, devlet kurumlarının aşırı güç kazanması vb. nedenler etik ilkelerinin oluşturulması ve benimsenmesini gerekli kılmıştır. İlk önce Batı dünyasında bilgi ve gücü iç denetime kavuşturmak için etik kuralları oluşturulmaya başlanmıştır. Bu etik kuralları, bazen yasa gücünde bazen de bir meslek grubunun iç denetim ilkeleri olarak ortaya çıkmaktadır.
 21. Ancak bu alanda tam bir başarı sağlandığını söyleyebilmek zordur. Zira insanoğlunun iyi ve kötü tarafının da gelişimi sonsuzdur. Etik değerlerin hatırlatılması, bir bilinç oluşturulması için de 25 Mayıs tarihi Etik Günü olarak kabul edilmiştir.
 22. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE ETİK Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki (BİT) gelişmeler, yaşadığımız dünyayı küresel bir bilgi toplumuna dönüştürmüştür. Bilgisayarların ve özellikle internetin ortaya çıkışı ve geniş kitlelerce yaygın bir biçimde kullanımı, insan yaşamını bir anlamda “elektronik” veya bir başka deyişle e-yaşam biçimine dönüştürmüştür.
 23. Bilgi çağının en belirgin özelliklerinden birisi nitelik ve nicelik olarak artan biliginin BİT aracılığı ile hızlı bir biçimde yayılmasıdır.Film, müzik,kitap gibi fikir ve sanat eserleri de yine çoklu ortam (multimedya) destekli gelişmiş BİT ile binlerce kullanıcıya iletilebilmektedir.
 24. Bilişim etiğine ilişkin günlük hayatta en sık kullandığımız kavramlar bilgisayar etiği ve internet etiğidir. Bilgisayar etiği; sürekli gelişen bilgisayar teknolojilerindeki kavram, politika ve değerler arasındaki ilişkileri ele alan dinamik ve karmaşık bir çalışma alanı biçiminde tanımlanabilir.
 25. Bilgisayar Etiği Enstitüsü tarafında ortaya konan 10 etik kural şu şekilde özetlenebilir. 1. Bir bilgisayarı diğer insanlara zarar vermek için kullanma. 2. Diğer insanların bilgisayar çalışmalarına engel olma. 3. Diğer insanların dosyalarındaki bilgileri karıştırma. 4. Bir bilgisayarı çalmak için kullanma. 5.Bir bilgisayarı yalancı şahitlik için kullanma.
 26. 6. Bedelini ödemediğin bir yazılımı kullanma ve kopyalama. 7. Yetki almaksızın veya karşılığını ödemeksizin diğer insanların bilgisayar kaynaklarını kullanma 8.Diğer insanların zihinsel/fikri üretimlerini kendine mal etme. 9.Yazdığınız programın veya tasarladığınız sistemin sosyal sonuçları ile ilgili olarak düşünün. 10.Bilgisayarı yakınınızdaki insanları düşünerek ve saygı duyarak kullanın.
 27. İnternet etiği, internet üzerinde kabul edilebilir ya da kabul edilemez davranışları belirleyen kurallardır. İnternet etiği hakkında 10 temel kural belirlemiştir: 1. İnsan olduğunu unutmayın. 2. İnternet ortamında gerçek hayatta davrandığınız gibi davranın. 3.Sanal ortamda bulunduğunuz yerin bilincinde olarak davranışta bulunun. 4. İnsanların zamanlarına ve internet erişim olanaklarına saygı gösterin.
 28. 5.İnternette güzel görünün. 6.Bilgilerinizi paylaşın. 7.Ateşli tartışmalarda kontrolünüzü kaybetmeyin. 8.İnsanların özel hayatlarına saygı gösterin. 9.Gücünüzü kötüye kullanmayın. 10. İnsanların hatalarına karşı bağışlayı olun.
 29. Farklı durumlar temelinde örneklendirildiğinde korsan yazılım kullanımı, bilgisayar ve internet aracılığı ile başkalarına ait bilgilere yasal olmayan biçimde erişim, uzun ve yorucu süreçler ile üretilen fikir ve sanat eserlerinin yine yasa dışı bir biçimde dağıtılması ve kullanılması bunlardan sadece öne çıkan bazılarıdır. Gizlilik, Doğruluk, Fikri Mülkiyet ve Erişim olmak üzere 4 ana başlıkta ele almıştır.
 30. Mason (1986), BİT’te meydana gelen gelişmeleri (izleme,hesaplama,erişme vb. yeteneklerinin artması ve kolaylaşması) ve karar alma sürecinde kullanılan bilginin değerinin artmasının bireylerin özel yaşantı alanlarını tehdit eden iki önemli güç olduğunu belirtmiştir. Gizlilik
 31. BİT yardımı ile bankacılık, ticaret , iletişim, eğlence ve eğitim etkinlikleri hızlı ve kolay bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir.. Ancak söz konusu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi bireylerin kimlik bilgileri, banka hesap numaraları, iletişim adresleri gibi özel bazı bilgilerin elektronik veri tabanlarında saklanmasını gerektirmektedir.
 32. Başkalarına ait bilgiye elektronik ortamda gizlice erişime yönelik girişimlerin tümüyle önlenebilmesi olanaklı gözükmemektedir. Toplumu oluşturan bireylerin gizliliği hiçe sayan ve iyi niyetli olmayan davranışlara karşı etik bir bakış açısı ve duyarlılık geliştirmesi kaçınılmaz olmuştur.
 33. Bilgi çağında geçmiş tarihsel dönemlere göre özellikler BİT’in kullanımı bilginin hem miktarında hemde niteliğinde büyük artış sağlamıştır. Dünyanın bilgi temelleri her 2-3 yılda ikiye katlanmaktadır. Hergün 7000 bilimsel ve teknik makale yayınlanmaktadır. Doğruluk
 34. Elektronik ortama girilen bilginin doğruluğu çoğu zaman kontol edilmediği için sorunlar oluşturabilmektedir. Bazen bilginin doğruluğu çok kritik ya da hayati değer taşıyor olabilir.Örneğin ilk yardım konusunda yanlış elde edilen bir bilgi, bireylerin ölümüne neden olabilir.
 35. Ticari işlemlerde yanlış girilen rakam birey ya da şirketleri ekonomik olarak uçuruma sürükleyebilir. “Bilgi çöplüğü” olarak gösterilen internet ortamında yer alan tüm bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi olanaksız gözükmektedir.
 36. Doğru bilgiye ulaşmak isteyen bireylerin ya güvenilir sitelerden bilgilere erişmesi ya da elde ettiği bilgileri diğer bilgilerle karşılaştırarak zihninde muhakeme ederek onaylatması gerekmektedir.
 37. Mason (1986), bilginin doğruluğunun ortaya konulmasında gerçeklik , güvenirlik, tam ve kesin olma gibi konularda kimin sorumlu olduğu gibi soruları gündeme getirerek bilişim çağında büyük miktarda bilgi arasından elde edilecek gerçek, doğru ve güvenilir bilginin önemine dikkat çekmektedir.
 38. Fikri Mülkiyet Bilgi çağına gelindiğinde soyut, bireylerin veya grupların entellektüel birikim süreçlerine dayanan, bilgi, fikir veya eser biçimlerinde ifade edilebilecek bir tür üretim ortaya çıkmıştır. Bu üretimin sonucunda ortaya çıkan ürünlerin BİT ile elektronik ortamda kolayca kopyalanabilmesi ve dağıtılabilmesi fikri mülkiyet temelinde birtakım sorunlar ortaya çıkarmıştır.
 39. Bilgi çağında fikri mülkiyet, yani kullanılan bilginin kime ait olduğu önde gelen bilişim etiği sorunları arasında yer almaktadır. “Bilginin sahibi kimdir, bilgiye karşılık ödenmesi gereken ekonomik bedel nedir?” gibi sorular fikri mülkiyet kavramı ile ilgili olarak ortaya konması gereken yanıtları içermektedir.
 40. Erişim Bilgi toplumunda bireyin herhangi bir bilgiye erişebilmesi için öncelikle okuma, yazma, hesaplama, yorumlama gibi temel zihinsel becerilere sahip olması gerekmektedir.
 41. Bilgisayarların İşyerlerinde Kullanılması Günümüzde bilgisayarlar birçok işin üstesinden gelmektedir. Bazen tamire gereksinim duyulsa bile; bilgisayarlar uyumazlar, yorulmazlar, hasta olmazlar ve dinlenmeleri için zamana ihtiyaç duymazlar. Bu yüzden birçok meslek dalında insanların yerlerine bilgisayarlar kullanılmaktadır. Bu durum istihdam için kötü bir durum olarak gözükse bile donanım ve yazılım mühendisliği, sistem analistliği, bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar satıcılığı gibi yeni mesleklerde oluşturmaktadır.
 42. Bilgisayar Suçları Zararlı yazılımlar, bilgisayar kullanıcılarına ve kurumlara başta veri kaybı ve sistem çökmesi olmak üzere çok büyük maddi ve manevi zararlar verebilmektedirler. Kötü niyetli kişiler, kullanıcıların kredi kartı bilgileri ve parolaları gibi gizli verilerini elde edebilirler.
 43. Bilgisayar uzmanlığı ile ilgili mesleki kuruluşlari etik ilkeler oluşturmuş,etik sorumlulukların yönetimi ve anlaşılması için ders programları geliştirmişlerdir. Mesleki Sorumluluk
 44. Küreselleşme • Küresel yasal durumlar, küresel iş ilişkileri ya da küresel eğitim ortamlarında geçerli olacak etik kurallar ve değerlerin belirlenmesi gerekmektedir.
 45. Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği Meslek Etiği
 46. Meslek Etiği (1/2) • Meslek etiği bir meslek yerine getirilirken uyulması gereken davranış kuralları biçiminde tanımlanabilir. • İş hayatındaki davranışları yönlendiren, onlara rehberlik eden etik prensipler ve standartların toplamına “mesleki etik” denilmektedir.
 47. Meslek Etiği (2/2) • Her mesleğin kendine özgü etik ilkeleri (mesleki etik) olması beklenir. Doktorlar için tıp etiği, öğretmenler için öğretmenlik meslek etiği gibi…
 48. Öğretmenlik Meslek Etiği • Öğretmenlik mesleği doğrudan insanla ilgili bir meslek olduğundan, bu meslek yerine getirilirken etiğin önemli bir yeri olduğu düşünülmektedir. • Eğitim programını uygulayan ve öğretim sürecini yönlendiren öğretmenlerin yeterlikleri genel kültür özel alan bilgisi ve pedagojik formasyon boyutlarındadır.
 49. Öğretmenlik Meslek Etiği • Öğretmenlik mesleği etik ilkeleri oluşturulması için çeşidi kurum, kuruluşlar ve öğretmen dernekleri etik kodlar üretmişlerdir.
 50. Öğretmenlik Meslek Etiği • Amerikan Öğretmenler Derneği (AAE) danışma ve yürütme kurulunun öğretmenler için belirlenmiş olduğu etik kodları 4 ana grupta toplanmıştır (AAE, 2010).
 51. Öğretmenlik Meslek Etiği 1. Öğrencilere Yönelik Etik Davranış 2. Mesleki Uygulamaları ve Performansa Yönelik Etik Davranış 3. Meslektaşlarına Yönelik Etik Davranış 4. Aile ve Topluma Yönelik Etik Davranış
 52. A. Öğrencilere Yönelik Etik Davranışlar (1/2) • Öğretmen, yasa ve okul kurallarına uygun olarak öğrencilerin karşılaştıkları problemlere çözüm alır ve onların üstesinden düzgün bir biçimde gelir. • Öğretmen, öğrencilerinin kasıtlı olarak aşağılamaz. • Öğretmen, öğrencilerini kasıtlı olarak aşağılamaz. • Öğretmen, yasalarca gerekmedikçe öğrencilerine ait gizli bilgileri açıklamaz.
 53. A. Öğrencilere Yönelik Etik Davranışlar (2/2) • Öğretmen, öğrencilerinin sağlık ve güvenliklerine gelebilecek zararlardan korumak için çaba gösterir. • Öğretmen, gerçekleri çarpıtmayarak ve önyargısız biçimde sunmak için çabalar.
 54. B. Mesleki Uygulamalar ve Performansa Yönelik Etik Davranış (1/2) • Öğretmen, bir pozisyona mesleki yeterliğine göre başvuru, kabul eder ya da atanır. • Sözleşme ya da atanma kurallarına bağlı kalır.
 55. B. Mesleki Uygulamalar ve Performansa Yönelik Etik Davranış (2/2) • Öğretmen, mesleki görevlerini yapabilmek için zihinsel sağlığa, fiziksel olarak dayanma gücüne ve sosyal sağduyuya sahiptir. • Öğretmen, okul veya eğitim kurumlarının resmi politikalarını kasıtlı olarak yanlış yorumlamaz, kendi kişisel görüşlerinden ayırır.
 56. C. Meslektaşlarına Yönelik Etik Davranış • Öğretmen yasal olarak gerekmedikçe meslektaşları ile ilgili gizli bilgileri açıklayamaz. • Öğretmen, kasten meslektaşları ya da okul sistemi ile ilgili yanlış beyanlarda bulunmaz. • Öğretmen, meslektaşının özgür seçimine müdahale etmez ideolojilejini desteklemesi • için zorlamaz.
 57. D. Aile ve Topluma Yönelik Etik Davranış • Öğretmen, öğrencinin faydasına olacak tüm bilgileri ailelerle haberleşmek (bilgi alıp verme) için çaba gösterir. • Öğretmen, okul toplum ilişkilerinde olumlu ve aktif rol alır.
 58. Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri (1/6) • Aydın (2003) öğretmenlik meslek etiği ilkelerini 11 başlık altında toplamıştır. 1)Profesyonellik: Öğretmenlik mesleğinin gerekliliğini yapabilecek nitelik ve yeterliklerin olması olarak tanımlanır. 2)Hizmette sorumluluk: Öğretmenin öğrenme- öğretme sürecinde davranışlarından sorumlu olmasıdır.
 59. Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri (2/6) 3)Adalet: Öğretmenin öğrencilerine adil davranmasıdır. 4)Eşitlik: Öğretmenin sunduğu hizmette eşit davranmasıdır.
 60. Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri (3/6) • 5)Sağlıklı Ve Güvenli Bir Ortamın Sağlanması: Öğretmenin sınıfta düzen ve disiplin sağlayarak sağlık ve güvenliği tehdit edebilecek durumları ortadan kaldırması
 61. Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri (4/6) 6)Yolsuzluk Yapmamak: Öğretmenin çıkar amaçlı ayrıcalık yapmaması veya görevini kötüye kullanmaması olarak tanımlanır. 7)Dürüstlük-Doğruluk ve Güven 8)Tarafsızlık
 62. Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri (5/6) 9)Mesleki Bağlılık Ve Sürekli Gelişme: Öğretmenin meslekte gelişme ve ilerlemeye istekli olması, gelişmeleri takip etmesidir.
 63. Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri (6/6) 10) Saygı: Öğretmenin öğrencilerine, öğrenci velilerine ve meslektaşlarına saygı göstermesidir. 11) Kaynakların Etkili Kullanımı: Başta zaman olmak üzere tüm araç ve gereçleri etkili kullanmasıdır.
 64. Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği Meslek Etiği Özel Alan Yeterlik • Öğretmen yeterlikleri "Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri" ile sınırlı değildir. İlköğretim kademesi öğretmenlerinin 14 branş temelinde "özel Alan Yeterlikleri" oluşturulmuştur. "Yeterlik alanları' yeterlik a]anlarına ait "Yeterlikler'' ve her yeterliğe ait A1, A2, A3 şeklinde düzeylendirilmiş "Performans Göstergeleri''nden oluşan ..özel Alan Yeterlikleri", Bakanlık Makamının 25 Temmuz 2008 tarihli onay ile yürürlüğe girmiştir.
 65. Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği Meslek Etiği Özel Alan Yeterlik • Talim ve Terbiye Kurulunca uygun bulunan Bilişim Teknolojileri öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri, Bakanlık Makamının 25 Temmuz 2008 tarih ve 239l sayılı onayı ile yürürlüğe konulmuştur.
 66. Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği Meslek Etiği Özel Alan Yeterlik • Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri, 6 ana yeterlikten oluşmaktadır. • Öğretim sürecini ve ortamının tasarlama, planlama, düzenleme • Teknolojik kavramlar ve uygulamalar
 67. Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği Meslek Etiği Yeterlik Alanları • Öğretme-öğrenme-programı • Gelişimi izleme ve değerlendirme • Okul aile toplum ilişkileri, etik ve sosyal konular • Mesleki gelişim
 68. Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği Meslek Etiği Yeterlik Alanları • Okul aile toplum ilişkileri, etik ve sosyal konular yeterliği kapsamında yer alan 2. alt yeterlik olan ‘Bilişim teknolojilerinin kullanımında etik kurallara uyabilme’nin A1, A2 ve A3 düzeylerine performans göstergeleri bulunmaktadır.(MEB 2010)
 69. A1 Düzeyi Performans Göstergeleri (1/2) • Bilgi ve teknolojiyi kullanırken etik kurallara uymamanın yaratacağı sıkıntıları bilir ve bu kurallara uymaya özen gösterir. • Öğrenenleri teknolojik araçları kullanırken, gelişim özelliklerine uygun ve yararlı uygulamaları seçecek şekilde yönlendirir.
 70. A1 Düzeyi Performans Göstergeleri (2/2) • Teknolojiden yararlanarak ulaşılan bilgilerin kullanımında ve paylaşımında, kişisel hak ve özgürlüklere saygı gösteren davranışlar geliştirmelerini sağlar.
 71. A2 Düzeyi Performans Göstergeleri • Öğrenme öğretme sürecinde teknolojinin uygun ve uygun olmayan kullanımları arasındaki farkı bilir ve bu konuda meslektaşlarına ve öğrenenlere örnek olur. • Öğrenenlerin teknoloji kullanımında olumlu sosyal ve ahlaki davranışlar göstermesini sağlar.
 72. A3 Düzeyi Performans Göstergeleri • Okulda ve toplumda teknolojiye eşit erişim ile ilgili öneri ve uygulamalar geliştirir.
 73. Formatör Öğretmenlik • Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (MEBEĞİTEK)‘nın hazırlamış olduğu "Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Eğitimi Programı'nın amaçlarından birisi de yetiştirilen öğretmenlerin kurumuna ve çevresine bilişim teknolojilerinin kullanılmasında rehberlik etmelerinin sağlanmasıdır.
 74. Formatör Öğretmenlik • MEBEĞİTEK "BiIişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Eğitim Programı "nın tahmini‘ toplam süresi l80 dakikadır. Bu sürenin 6 saati "Bilgisayar Kullanımında Sosyal ve Etik Konular" öğrenme alanı için ayrılmıştır (EĞİTEK, 2007). • Bu durum, bilişim teknolojileri öğretmenliğinde etik konusunun önemini göstermektedir.
 75. Bilişim Teknolojileri Etiği ve Sosyal Değerler Kazanımları • Bilişim Teknolojileri öğretmenleri ilköğretim birinci ve ikinci kademede "Seçmeli Bilgisayar'' derslerini yürütmektedirler.
 76. Bilişim Teknolojileri Etiği ve Sosyal Değerler Kazanımları • İlköğretim Seçmeli Bilgisayar (1-8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı için Bilişim Teknolojileri Etiği ve Sosyal Değerler (BTESD) kazanımları belirlenmiştir. (TTKB, 2006)
 77. Bilişim Teknolojileri Etiği ve Sosyal Değerler Kazanımları Öğrenciler; 1. Bilişim teknolojilerini kullanırken işbirliği yapar ve birbirlerine saygı gösterir. 2. Bilişim teknolojilerini kullanırken sınıf içindeki süreçleri takip eder. 3. Teknolojik araçları kullanırken özen gösterir.
 78. Bilişim Teknolojileri Etiği ve Sosyal Değerler Kazanımları 4. Bilişim teknolojileri ürünlerinin sahipliğini tanır ve benimser. 5. Kısıtlı kaynakları tasarruflu kullanır.
 79. Bilişim Teknolojileri Etiği ve Sosyal Değerler Kazanımları • 6. Başkalarının dosyalarını, çalışmalarını veya klasörlerini izinsiz kullanmanın kişisel gizlilik haklarına saygısızlık olduğunu bilir. • 7. Ağ üzerinde kendisinin veya herhangi birinin kişisel bilgilerini paylaşmaması gerektiğini öğrenir.
 80. Bilişim Teknolojileri Etiği ve Sosyal Değerler Kazanımları 8. Ağ ve internette ahlaka aykırı iletiler ve resimler göndermenin etik bir davranış olmadığını bilir. 9. Web sitesi gibi elektronik yoldan sağlanan kaynakları referans göstererek kullanır.
 81. Bilişim Teknolojileri Etiği ve Sosyal Değerler Kazanımları 10.Telif hakkı olan veya herkese açık materyalleri kullanırken alıntı yaptığı yeri bildirir. 11.Yazılım lisans sözleşmesi, ağ ve internet konularında okul yönetiminin kullanım politikasına uyar. 12.Bilişim suçlarına karşı alınabilecek önlemler hakkında tartışır.
 82. Etik Değerlere Bağlı Okul Ortamı • Okullarda etik kurallara uyulması kurum işleyişinin düzeni açısından oldukça önemlidir. Etik kuralların uygulandığı bir okulun ve bu kurumda görev yapan personelin saygınlığı artacaktır.
 83. Etik Değerlere Bağlı Okul Ortamı • Okulda öğretmen ve öğrenciler arasında bir güven ortamı oluşacaktır. Sorunlarından arınmış daha nitelikli bir okulda kaliteli bir eğitim sunulacaktır.
 84. Etik Değerlere Bağlı Okul Ortamı • Okul müdürü ve öğretmenler etik kuralların okula yerleşmesinin gerekliliğine inanmalı ve ona göre davranmalıdır. • Okulla ilgili tüm bireyler (öğretmen, öğrenci, yönetici, veli vb) için etik kurallar belirlenip ilgili yerlere asılmalıdır.
 85. Etik Değerlere Bağlı Okul Ortamı • Okulla ilgili olan tüm bireylere etik eğitimi verilmelidir. • Her kesimden insanın temsil edildiği bir etik kurul oluşturulmalıdır. • Etik kurallara uyanlar ödüllendirilmelidir. • Etik kurallara uymayanlar uyarılmalıdır.
 86. Bilgisayar Etiği • Bilgisayar etiği, bilgisayarların etik kullanılmasıyla ilgili bir konudur. Hukuk kuralları kesin kurallar koyarak yanlış ve doğru ayırımı yapmaya çalışsa da her durumun doğruluğunu veya yanlışlığı gösterecek kuralları ortaya koyamaz. Bu durumda insanların ilgili meseleler üzerinde etik düşünmeleri büyük önem kazanır.
 87. Bilgisayar Etiği • Bilgisayar teknolojilerinde yaşanan büyük gelişmeler, bilgisayarlara ilişkin etik sorunların da ortaya çıkmasına neden olmuştur. • Ancak bilgisayarlarla ilgili etik sorunların çözümü oldukça zor ve karmaşıktır. Kallman ve Grillo (1996) bu zorlukları şöyle ifade etmektedir (Mollavelioğlu, 2003)
 88. Bilgisayar Etiği • İletişimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı bireyler arasındaki ilişkileri değiştirmiştir. Kişisel yakınlığın azalması ve haberleşmedeki hız, eylemlerin etik boyutunun iyice düşünülmesi için kullanıcılara yeterince zaman bırakmaz.
 89. Bilgisayar Etiği • Elektronik bilgi, kağıt üstünde olan bilgiden daha fazla kırılgandır. Çünkü, elektronik bilgi, çok daha kolay değiştirilebilir ve yetkisiz girişler için tehdide daha çok açıktır.
 90. Bilgisayar Etiği • Bilgi bütünlüğü, bilgi güvenirliği ve bilgiye erişilebilirliğin korunmasına yönelik çabalarla, bilgi paylaşımının sağladığı faydalara yönelik istekler çatışmaktadır. • Fikri mülkiyet hakları, eser hırsızlığı, korsanlık ve gizlilik sorunları güncel sorunlar haline gelmiştir.
 91. Bilgisayar Etiği • Karşılaşılan zor ve karmaşık problemlerden dolayı insanların bilgisayar etiği hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Yoksa bu sorunlar toplumda büyük yaralar açabilir. • Örneğin 26 Nisan 1999’da ortaya çıkan CIH (Chernobyl) virüsü Türkiye’de hava limanlarındaki, radyo-televizyon istasyonları ve bankalardaki bilgisayarlardaki bilgilerin silinmesine neden olmuştur.
 92. Bilgisayar Etiği • Bilgisayar etiği kavramının zor, çelişkilerle dolu ve karmaşık bir yapısı olduğunu göstermiştir. Bilgisayarla etkileşen veya gelecekte etkileşecek insanların belirlenen küresel ölçülerde davranmaları gerekmektedir. Bu amaca ulaşmanın şüphesiz ki en verimli ve en etkili yolu; ilgili kişilere bilgisayar etiği eğitimin verilmesidir.
 93. Bilgisayar Etiği Eğitimi • Bilgisayarların tüm disiplinler tarafından kullanılabilir hale gelmesi ile birlikte bilgisayar kullanıcılarının sayısında hızlı bir artış olmuştur. Kullanıcı sayısının hızlı şekilde artması ile, bilgisayarların ve yazılımların doğru ve etik olarak kullanılması önemli bir hale gelmiştir. (Charlesworth, 2000).
 94. Bilgisayar Etiği Eğitimi • Bilgisayar etiği eğitimi bugün bilgisayar programcıları ve tasarımcılarına özel olmayıp, ilköğretim programından itibaren tüm öğrencilere verilmektedir. Çünkü çağın gereksinimlerine uygun bireylerin yetiştirilmesi görevini üstlenmiş eğitim kurumları için; toplumda iletişim yöntemlerimizden, çalışma yöntemlerimize, eğlence biçimlerimizden, alış-veriş biçimimize kadar alışkanlıklarımızı değiştiren bilgisayarların ilköğretim seviyesinden başlayarak etkili kullanılması gerekmektedir.
 95. Bilgisayar Etiği Eğitimi • Eğitim kuruları da bu durumda üzerine düşen görevi yapmalı ve öğrencilere giderek artan bilgisayar kullanımı ile şu anda karşılaştıkları ve karşılaşacakları olayların sonuçlarını ve etik ikilemlerin farkında olmalarını sağlayacak bilgileri nasıl öğretebilirim sorusuna yanıt aramalıdır.
 96. Bilgisayar Etiği Eğitimi • Martin ve Holz’a (1992) göre bilgisayar öğretmenleri için bir önemli meselede, öğrencilerin teknik uzmanlıklarını geliştirmeye çalışmakla birlikte, bilgisayar teknolojisi ile ilgili etik ve ahlaki meselelerin farkına varmalarını sağlamaktır.
 97. Bilgisayar Etiği Eğitimi • Bilgisayar etiğine ilişkin ilkelerin öğretiminde bireylere bilgisayar teknolojilerinin doğru kullanımı ile ilgili salt kurallar vermek yerine, etiğin özü onlara kavratılmalıdır. Etik öğretiminde doğrunun ne olduğunu öğretmek yerine doğrunun neden doğru olduğu öğretilmelidir. Aksi halde bilgisayar etiği sadece kurallar bütünü olarak kalacak ve teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni etik meselelere uyum sağlamayacaktır.
 98. Türkiye Bilişim Vakfı’nın Hazırladığı Bilişim Mesleği Etik İlkeleri
 99. Türkiye Bilişim Vakfı’nın Hazırladığı Bilişim Mesleği Etik İlkeleri 1. Temel İlkeler 2. Genel Mesleki Yükümlülükler 3. Bireysel Yükümlülükler 4. Toplumsal Topluluklar 5. Ürün ve Hizmetle İlgili Yükümlülükler 6. Meslektaşlar ve İş Arkadaşlarıyla İlgili Yükümlülükler 7. Yöneticilikle İlgili Yükümlülükler 8. İşveren ve Müşterilerle İlgili Yükümlülükler 9. Bu İlkelerle İlgili Sorumluluklar
 100. 1. TEMEL İLKELER • Toplumun ve bireylerin güvenliğini, sağlığını ve esenliğini gözetir. • Adil, dürüst ve güvenilir olup, tüm insanlara karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit davranır. • İnsanların özel yaşamına, saygınlığına ve iyelik haklarına saygı gösterir.
 101. 2.Genel Mesleki Yükümlülükler (1/4) • Mesleğiyle ilgili her türlü davranış, çalışma ve ilişkilerinde en yüksek ahlaki değerler doğrultusunda hareket eder ve sorumluluk üstlenir. • Mesleği ile ilgili yasa, kural ve standartları öğrenir, izler, onlara uyar. • Sahip olduğu mesleki bilgi, beceri ve deneyimleri kişisel ve kurumsal çıkarlara zarar vermeksizin paylaşır. • Bireylere ve kurumlara ilişkin özel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına özen gösterir.
 102. 2.Genel Mesleki Yükümlülükler (2/4) • Bağlı olduğu yükümlülüklere ve sözleşmelere uyar. • Denetimi altındaki verilere dayanarak yapacağı kestirim ve saptamalarda gerçekçi ve yansız olur.
 103. 2.Genel Mesleki Yükümlülükler (3/4) • Sorumlu olduğu iş çerçevesinde ilgili tarafları çıkarları konusunda bilgilendirir, varsa çıkar çelişkilerinde taraflardan birinin yararına davranmaz. • Yolsuzluklara ve dürüst olmayan işlere bulaştığından kuşku duyduğu kişi ve kurumlarla işbirliğine girmez
 104. 2.Genel Mesleki Yükümlülükler (4/4) • Sorumlu olduğu işle ilgili, işverenin bilgisi dışında, kişi veya kuruluşlardan gelebilecek komisyon, pay, prim tekliflerini ve herhangi bir maddi yardımı geri çevirir. • Ücretinin belirlenmesine esas alınacak mesleki niteliklerini tam ve doğru olarak bildirir.
 105. 3.Bireysel Yükümlülükler • Teknik yeterliliğini korur, geliştirir ve yalnızca yeterli eğitim, bilgi birikimi ve deneyime sahip olduğu alanlarda kendi isteğiyle görev alır. • Mesleki eleştirilere açık olur. Bu eleştirilerin sonucu gördüğü eksikliklerini gidermeye çalışır. • Hatalarını kabul eder ve örtbas etmeye çalışmaz.
 106. 4.Toplumsal Yükümlülükler (1/2) • Toplumun esenliği, sağlığı ve güvenliğine uygun kararlar almadaki sorumluluğunu kabul eder ve toplumu ve çevreyi tehlikeye sokacak etkenleri gizlemez, duyulmasına çalışır. • Kendi çıkarını, işvereninin çıkarını ve müşterisinin çıkarını hiçbir zaman toplum çıkarının üstünde görmez. • Kamuya yapılan açıklamalarda yansız ve dürüst olur.
 107. 4.Toplumsal Yükümlülükler (2/2) • Toplumun bilişim teknolojisi uygulamaları ve bunların doğuracağı sonuçlar hakkında aydınlanmasına ve toplumda gerekli bilincin oluşmasına katkıda bulunur.
 108. 5.Ürün ve Hizmet İle İlgili Yükümlülükler • Ürünün ve üretim sürecinin en yüksek niteliğe, verime ve etkinliğe ulaşması için çalışır. • Sistem gereksinimlerinin belirlenmesinde ve tasarımında, kullanıcıların ve sistemden etkileneceklerin gereksinimlerinin açık olarak ortaya konmasını sağlar. • Ürün geliştirme ve üretim sürecinde yapılan gözden geçirme, denetim ve sınamalarda nesnelliği esas alır ve yapıcı davranır.
 109. 6.Meslek ve İş Arkadaşlarıyla İlgili Yükümlülükler (1/3) • Meslektaşlarının ve iş arkadaşlarının mesleki gelişmelerine yardımcı olur ve Meslek Ahlakı İlkeleri'ne uymaları için özendirir ve destek verir. • Meslektaşlarının ve iş arkadaşlarının görüş, kaygı ve şikayetlerine ilgisiz kalmaz. • Meslek yaşamında ilerlemek için hiçbir zaman meslektaşlarını gerçek olmayan nedenlerle eleştirmek, suçlamak yolunu seçerek onlara zarar vermez.
 110. 6.Meslek ve İş Arkadaşlarıyla İlgili Yükümlülükler (2/3) • Meslektaşlarının çalışma ve çabaları sonucu ortaya çıkan ürün ve fikir eserlerine karşı gereken saygı, önem ve dikkati gösterir. • Meslektaşlarının çalışmalarını, kişisel çıkarları için izinsiz olarak incelemez, kullanmaz ve geliştirmez. Eğer herhangi bir şekilde kullanırsa, kaynağını mutlaka belirtir.
 111. 6.Meslek ve İş Arkadaşlarıyla İlgili Yükümlülükler (1/3) • Henüz patent veya kopyalama hakkıyla ilgili yasal bir hak almamış olsa bile akademik ve mesleki tüm çalışmalara ve ürünlere karşı saygılı olur. • Meslektaşları hakkında bilgi sorulduğunda doğru bilgi verir ve işle ilgili olmayan özel bilgileri açıklamaz.
 112. 7. Yöneticilikle İlgili Yükümlülükler (1/4) • Yöneticilik görevlerini yerine getirirken, kuruluşun başta bilişim ve iletişim kaynakları olmak üzere tüm kaynaklarının etkin, verimli bir biçimde ve sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmasını sağlar. • Yönettiği çalışanlar arasında ayrım yapmaz, onlara karşı adil, dürüst ve güvenilir olur.
 113. 7. Yöneticilikle İlgili Yükümlülükler (2/4) • Yönetimi altındaki bilgi akışının zamanında ve doğru biçimde gerçekleşmesini sağlar. • Yönetimi altındaki personelin toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesine katkıda bulunur ve onları bu konuda özendirir. • Yönettiği çalışanların mesleki gelişmelerine katkıda bulunur, onları bu konuda yönlendirir ve özendirir.
 114. 7. Yöneticilikle İlgili Yükümlülükler (3/4) • Yönettiği çalışanların işle ilgili yaptığı katkılar, buluşlar, bunlardan doğan hakları konusunda adil ve dürüst davranır. • İşe alacağı elemana, iş teklif ederken herhangi bir kişisel çıkar gözetmez, ona çalışma koşullarını tüm ayrıntılarıyla doğru olarak açıklar. • Çalışma yaşamının ahlaki ilkelerini çiğneyerek rakip kuruluştan eleman almaz.
 115. 7. Yöneticilikle İlgili Yükümlülükler (4/4) • Mesleki yaşamını mümkün olabildiği kadar özel yaşamından ayrı düşünür ve karar alırken profesyonellik ilkesinden ayrılmamaya özen gösterir.
 116. 8. İşveren ve Müşterilerle İlgili Yükümlülükler (1/2) • İşvereni ve müşterileriyle olan mesleki ilişkilerinde daima güvenilir olur ve dürüst davranır. • İş alırken ve yükümlülüklerini yerine getirirken politik çevresini, yakınlık ve kişisel ilişkilerini ve maddi gücünü kullanarak haksız bir yarar veya üstünlük sağlamaya çalışmaz.
 117. 8. İşveren ve Müşterilerle İlgili Yükümlülükler (2/2) • Kendi işvereninin bilgisi ve izni olmadan ikinci bir işyerinde veya projede görev almaz. • Kendi işvereninin kaynaklarını ve olanaklarını işverenin onayı dışında kişisel işlerinde veya başka bir grubun işlerinde kullanmaz.
 118. 9.Bu İlkelerle İlgili Sorumluluklar • Bu "Bilişim Mesleği Ahlak İlkeleri" ne sahip çıkar ve yaygınlaşması için çaba gösterir. • Bu ilkeleri çiğneyen veya göz ardı eden kişi ve kurumlara karşı gerekli girişimlerde bulunur.
 119. • Cornell Üniversitesinde, bilgisayar bilimleri öğrencisi hacker “Robert T. Morris” 2 Aralık 1988 yılında sistem içerisinde on kadar ağ vasıtasıyla binlerce makinayı kullanılmaz hale getirmiştir. Bu nedenle tutuklanmış ve 3 yıl boyunca $10 000 ödemeye ve 400 saatini iletişim servisinde geçirmek üzere cezalandırılmıştır.” • Bu örnek olayda nasıl bir bilişim sorunu vardır? Bilişim mesleği etik ilkelerine aykırılık varsa hangi ilke ihlal edilmiştir?
 120. Performans Soruları (1/10) 123 1-Hangi karar ve davranışların doğru, hangilerinin yanlış sayılacağını ilişkin değerler bütününü ne ad verilir? B) Kültür C) Etik İPUCU 1 İPUCU 2 D) Kural A) Kuram 1 2 3 4 5 6 7 9 108 E)Yasa
 121. İpucu 1 • Soru 1:Hangi karar ve davranışların doğru, hangilerinin yanlış sayılacağını ilişkin değerler bütününü ne ad verilir? • İpucu1:Felsefenin ‘ödev’, ‘yükümlülük’, ‘sorumluluk’ ve ‘erdem’ gibi kavramlarını analiz eden 124 SORUYA GERİ DÖN İPUCU 2
 122. İpucu 2 • 1-Hangi karar ve davranışların doğru, hangilerinin yanlış sayılacağını ilişkin değerler bütününü ne ad verilir? • İpucu2:insanlara ‘‘işlerin nasıl yapılması gerektiğini’’ belirlemede yardımcı olan kılavuz değerler 125 SORUYA GERİ DÖN
 123. 126 SONRAKİ SORU Tebrikler doğru yanıtladınız.
 124. Üzgünüm yanlış cevapladınız. 127 SORUYA GERİ DÖN
 125. Performans Soruları (2/10) 128 2- Aşağıdakilerden hangisi etik teorileri arasında değildir? B) Belirleyici C)uygulamalı İPUCU 1 İPUCU 2 D) Betimleyici A) Normatif E) meta 1 2 3 4 5 6 7 9 108
 126. İpucu 1 • Soru Aşağıdakilerden hangisi etik teorileri arasında değildir? • İpucu1:etik teorileri konularına göre; normatif etik, meta etik ve uygulamalı etik 129 SORUYA GERİ DÖN İPUCU 2
 127. İpucu 2 • Soru Aşağıdakilerden hangisi etik teorileri arasında değildir? • İpucu2: Ayrıca bazı kaynaklarda etik teorilerin betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olarak sınıflandırıldığını belirtmektedir. 130 SORUYA GERİ DÖN
 128. 131 SONRAKİ SORU Tebrikler doğru yanıtladınız.
 129. Üzgünüm yanlış cevapladınız. 132 SORUYA GERİ DÖN
 130. Performans Soruları (3/10) 133 3-İş hayatındaki davranışları yönlendiren, onlara rehberlik eden etik prensipler ve standartların toplamına ___________denilmektedir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? B) Eşitlik C) Mesleki Etik İPUCU 1 İPUCU 2 D) Saygı A) Adalet E) Profesyonellik 1 2 3 4 5 6 7 9 108
 131. İpucu 1 • Soru :İş hayatındaki davranışları yönlendiren, onlara rehberlik eden etik prensipler ve standartların toplamına ___________denilmektedir. • Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? • İpucu1: Etik kavramı işte, okulda ve hayatın her yer yerinde olan bir kavramdır. 134 SORUYA GERİ DÖN İPUCU 2
 132. İpucu 2 • Soru:İş hayatındaki davranışları yönlendiren, onlara rehberlik eden etik prensipler ve standartların toplamına ___________denilmektedir. • Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? • İpucu2: İş yaşamında bulunan etikler mesleki etik kavramına girer. 135 SORUYA GERİ DÖN
 133. 136 SONRAKİ SORU Tebrikler doğru yanıtladınız.
 134. Üzgünüm yanlış cevapladınız. 137 SORUYA GERİ DÖN
 135. Performans Soruları (4/10) 138 4-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, öğretmenlerin meslek etiğini öğrenmesi önem bakımından en üst sırada yer alır? B) Öğretmenin daha iyi soru sorması için C) Öğretmenlik mesleğinin doğrudan insanla ilgili olduğu için sorumluluk gerektirdiğinden İPUCU 1 İPUCU 2 D) Öğretmenlerin öğrencileri daha iyi tanıması için A) Öğretmenin sınıfta daha iyi ders anlatması için E) Öğrencilerin öğretmeni rol modeli almak istemesinden 1 2 3 4 5 6 7 9 108
 136. İpucu 1 • Soru:Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, öğretmenlerin meslek etiğini öğrenmesi önem bakımından en üst sırada yer alır? • İpucu 1: Öğretmenlik mesleği yerine getirilirken, öğretmenlerin doğrudan insanla ilişkili olduğu unutulmamalıdır. 139 SORUYA GERİ DÖN İPUCU 2
 137. İpucu 2 • Soru : Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, öğretmenlerin meslek etiğini öğrenmesi önem bakımından en üst sırada yer alır? • İpucu 2: Öğretmenlik mesleği her şeyden önce, insanla doğrudan ilişkili olduğu için en önce etik kavramı öğrenilmelidir. 140 SORUYA GERİ DÖN
 138. 141 SONRAKİ SORU Tebrikler doğru yanıtladınız.
 139. Üzgünüm yanlış cevapladınız. 142 SORUYA GERİ DÖN
 140. Performans Soruları (5/10) 143 5-Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Öğretmenler Derneği’nin (AAE) belirlediği 4 etik kodlar arasında yer almaz? B) Mesleki Uygulamaları ve Performansa Yönelik Etik Davranış C) Meslektaşlarına Yönelik Etik Davranış İPUCU 1 İPUCU 2 D) Aile ve Topluma Yönelik Etik Davranış A) Öğrencilere Yönelik Etik Davranış E) Mesleki Yeterlilik 1 2 3 4 5 6 7 9 108
 141. İpucu 1 • Soru :Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Öğretmenler Derneği’nin (AAE) belirlediği 4 etik kodlar arasında yer almaz? • İpucu 1:Öğretmen, öğrenciler arasında ayrıcalık yapmamalıdır. Öğretmen, öğretmenlik mesleğini yaparken sağlığına dikkat etmelidir. 144 SORUYA GERİ DÖN İPUCU 2
 142. İpucu 2 • Soru :Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Öğretmenler Derneği’nin (AAE) belirlediği 4 etik kodlar arasında yer almaz? • İpucu 2:Öğretmen, diğer meslektaşları ile ilişkilerini sıcak tutmalıdır. Öğretmen, öğretmenlik mesleğini yaparken öğrencinin ailesi ile de iletişim halinde olmalıdır. 145 SORUYA GERİ DÖN
 143. 146 SONRAKİ SORU Tebrikler doğru yanıtladınız.
 144. Üzgünüm yanlış cevapladınız. 147 SORUYA GERİ DÖN
 145. Performans Soruları (6/10) 148 6- Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin meslek etiği ilkelerinde yer alan profesyonelliğin tanımıdır? İPUCU 1 İPUCU 2 D) Öğretmenin öğretmenlik mesleğini yapabilecek nitelik ve yeterliklerin olması A) Öğretmenin öğrencilerine eşit davranması E) Öğretmenin öğrencilerine saygı göstermesi B) Öğretmenin derse zamanında gelmesi C)Öğretmenin öğrencilerinin kişisel farklarını gözetmesi 1 2 3 4 5 6 7 9 108
 146. İpucu 1 • Soru : Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin meslek etiği ilkelerinde yer alan profesyonelliğin tanımıdır? • İpucu 1: Profesyonellik, sahip olunan mesleğin yeterliliklerini yerine getirmesidir. 149 SORUYA GERİ DÖN İPUCU 2
 147. İpucu 2 • Soru : Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin meslek etiği ilkelerinde yer alan profesyonelliğin tanımıdır? • İpucu 2: Meslek ilgili gerekli bilgi ve becerilere sahip olmak profesyonellik ile alakalıdır. 150 SORUYA GERİ DÖN
 148. 151 SONRAKİ SORU Tebrikler doğru yanıtladınız.
 149. Üzgünüm yanlış cevapladınız. 152 SORUYA GERİ DÖN
 150. Performans Soruları (7/10) 153 7-Öğretmenlik meslek etiği arasında yer alan, tanımı ‘’Öğretmenin başta zamanı ve diğer tüm araç gereçleri etkili kullanması’’ ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? B) Eşitlik C) Kaynakları Etkili Kullanması İPUCU 1 İPUCU 2 D) Saygı A) Adalet E) Profesyonellik 1 2 3 4 5 6 7 9 108
 151. İpucu 1 • Soru : Öğretmenlik meslek etiği arasında yer alan, tanımı ‘’Öğretmenin başta zamanı ve diğer tüm araç gereçleri etkili kullanması’’ ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? • İpucu 1: Öğretmenin elinde bulunan kitap, araç ve gereçler kaynak olarak adlandırılır. Bu kaynakların ekonomik bir şekilde kullanılması gerekir. 154 SORUYA GERİ DÖN İPUCU 2
 152. İpucu 2 • Soru : Öğretmenlik meslek etiği arasında yer alan, tanımı ‘’Öğretmenin başta zamanı ve diğer tüm araç gereçleri etkili kullanması’’ ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? • İpucu 2: Zaman hızlı akıp geçen bir süreçtir. Sınırlı olan bu zamanı etkili bir şekilde kullanmak gerekir. 155 SORUYA GERİ DÖN
 153. 156 SONRAKİ SORU Tebrikler doğru yanıtladınız.
 154. Üzgünüm yanlış cevapladınız. 157 SORUYA GERİ DÖN
 155. Performans Soruları (8/10) 158 I. Etik kuralların uygulandığı bir okulda görev yapan öğretmenin saygınlığı artar. II. Okulda öğretmen ve öğrenciler arasında bir güven ortamı oluşacaktır. III. Etik kurallarla sağlanmış disiplinle yönetilen bir okulda öğretmenler daha kaliteli ders anlatacaktır. 8- Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri okulda etik kavramı sağlanmasının öğretmenlere olan yararlarındandır? İPUCU 1 İPUCU 2 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I-II D) II-III E) I-II-III 1 2 3 4 5 6 7 9 108
 156. İpucu 1 Soru : Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri okulda etik kavramı sağlanmasının öğretmenlere olan yararlarındandır? İpucu 1: Okulda etik kuralları tam bir şekilde oturmuşsa öğretmenlerin anlattıkları dersler daha verimli olacaktır. I.Etik kuralların uygulandığı bir okulda görev yapan öğretmenin saygınlığı artar. II.Okulda öğretmen ve öğrenciler arasında bir güven ortamı oluşacaktır. III.Etik kurallarla sağlanmış disiplinle yönetilen bir okulda öğretmenler daha kaliteli ders anlatacaktır. 159 SORUYA GERİ DÖN İPUCU 2
 157. İpucu 2 • Soru : Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri okulda etik kavramı sağlanmasının öğretmenlere olan yararlarındandır? • İpucu 2: Okulda etik kuralları tam bir şekilde oturmuşsa öğretmen ve öğrencilerin arasına güçlü bağlar olacaktır ve öğretmen saygın bir rol model olacaktır. I. Etik kuralların uygulandığı bir okulda görev yapan öğretmenin saygınlığı artar. II. Okulda öğretmen ve öğrenciler arasında bir güven ortamı oluşacaktır. III.Etik kurallarla sağlanmış disiplinle yönetilen bir okulda öğretmenler daha kaliteli ders anlatacaktır. 160 SORUYA GERİ DÖN
 158. 161 SONRAKİ SORU Tebrikler doğru yanıtladınız.
 159. Üzgünüm yanlış cevapladınız. 162 SORUYA GERİ DÖN
 160. Performans Soruları (9/10) 163 9-Aşağıdakilerden hangisi okulda etik kavramını oluşması için yapılması gerekenlerden değildir? B) Etik kurallara uyanlar ödüllendirilmelidir. C) Okulla ilgili tüm bireyler için etik kurallar belirlenip ilgili yerlere asılmalıdır. İPUCU 1 İPUCU 2 D) Okulla ilgili olan tüm bireylere etik eğitimi verilmemelidir. A) Her kesimden insanın temsil edildiği bir etik kurul oluşturulmalıdır. E) Etik kurallara uymayanlar cezalandırılmalıdır. 1 2 3 4 5 6 7 9 108
 161. İpucu 1 • Soru : Aşağıdakilerden hangisi okulda etik kavramını oluşması için yapılması gerekenlerden değildir? • İpucu 1: Okulda etik kavramını benimsetmek için; etik kurallara uyan öğrenciler ödüllendirilirken, uymayanlar cezalandırılmalıdır. 164 SORUYA GERİ DÖN İPUCU 2
 162. İpucu 2 • Soru : Aşağıdakilerden hangisi okulda etik kavramını oluşması için yapılması gerekenlerden değildir? • İpucu 2: Okulda belirlenen etik kurallar okulun panosuna asılmalıdır. Ve okulda etik kurulu oluşturulması gerekir. 165 SORUYA GERİ DÖN
 163. 166 SONRAKİ SORU Tebrikler doğru yanıtladınız.
 164. Üzgünüm yanlış cevapladınız. 167 SORUYA GERİ DÖN
 165. Performans Soruları (10/10) 168 10- Aşağıdaki ifadelerden hangisi, ahlâk kurallarının göreli olması nedeniyle, yabancı bir işletmenin yerel kültüre uyum sağlaması gerektiğini savunur? İPUCU 1 İPUCU 2 D) “Sonuca ulaştıran her yol mübahtır” A) “Benim doğrularım mutlak doğrulardır” E) “Evrensel ahlâk ilkelerine uymak esastır” B) “Roma’dayken Romalılar gibi yap” C) “Her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi vardır” 1 2 3 4 5 6 7 9 108
 166. İpucu 1 • Soru Aşağıdaki ifadelerden hangisi, ahlâk kurallarının göreli olması nedeniyle, yabancı bir işletmenin yerel kültüre uyum sağlaması gerektiğini savunur? • İpucu 1: İnsanoğlu yaşam ve ilişkilerinde kendisini yöneten ve yönlendiren bu verilerle, sistemini ve düzenini kurar 169 SORUYA GERİ DÖN İPUCU 2
 167. İpucu 2 • Soru Aşağıdaki ifadelerden hangisi, ahlâk kurallarının göreli olması nedeniyle, yabancı bir işletmenin yerel kültüre uyum sağlaması gerektiğini savunur? • İpucu 2:Sosyal, siyasal, toplumsal, dini, milli, ahlaki, geleneksel, töresel tüm soyut değerler etiğin konusudur. 170 SORUYA GERİ DÖN
 168. 171 SONRAKİ SORU Tebrikler doğru yanıtladınız.
 169. Üzgünüm yanlış cevapladınız. 172 SORUYA GERİ DÖN

Notes de l'éditeur

 1. Toplumların gelişmesinde en önemli öğenin, nitelikli insan gücü olduğu düşünülmektedir. Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ise o toplumun, veya ülkenin eğitim sisteminin niteliği ile doğrudan ilişkilidir. Eğitim sisteminin başarılı olması ise sistemin uygulayıcıları olan öğretmenlerin yeterlik ve niteliklerine bağlıdır. Öğretmenlik mesleğini layıkıyla yapabilecek niteliğe sahip olmayan birey için öğretmenlik meslek etiğinden bahsetmek olanaksızdır
Publicité