Practice

361 vues

Publié le

0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
361
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
4
Actions
Partages
0
Téléchargements
2
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Practice

 1. 1. xÉnÉÒ - iÉ] BÉEÉ |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ o¶ªÉ ABÉE ÉÊnxÉ àÉé +É{ÉxÉä ¤É½ä £ÉèªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉiÉ& {ÉÉÄSÉ ¤ÉVÉä ªÉàÉÖxÉÉ ºxÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉ* ÉÊiÉãÉBÉExÉMÉ® ºÉä càÉ +ÉxiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ ¤ÉºÉ +ÉbÂbä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉ® cÖA* ºÉ½BÉE {É® ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE BÉEàÉ lÉÉ; +ÉiÉ& càÉÉ®ÉÒ ¤ÉºÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉºÉ +ÉbÂbä BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½xÉä ãÉMÉÉÒ* VÉJÉÉÒ®ä BÉEä ¤ÉÉn ºÉ¤VÉÉÒàÉhbÉÒ, ¤É{ÉEÇJÉÉxÉÉ cÉäBÉE® ¤ÉºÉ ¤ÉºÉ +ÉbÂbä {É® {ÉcÖÄSÉ MɪÉÉÒ* ¤ÉºÉ ºÉä =iÉ®BÉE® càÉ ªÉàÉÖxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉä* +ÉÉMÉä ABÉE ¤ÉÉMÉ +ÉɪÉÉ* £ÉèªÉÉ xÉ ¤ÉiÉãÉɪÉÉ ÉÊBÉE ªÉc BÉÖEnÉʺɪÉÉ ¤ÉÉMÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE°óÄ? SÉÉ®Éå +ÉÉä® >ÄSÉä->ÄSÉä UɪÉÉnÉ® {Éä½ cé* ºlÉÉxÉ-ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉèvÉä ãÉMÉä cÖA cé, ÉÊVÉxÉ {É® ®ÆMÉ-ÉʤɮäMÉä {ÉÚEãÉ ÉÊJÉãÉä cÖA cé* ãÉÉìxÉ àÉå àÉJÉàÉãÉ VÉèºÉÉÒ PÉÉºÉ {É® £ÉÉé®ä MÉÚÄVÉ ®cä cé +ÉÉè® ÉÊiÉiÉÉÊãɪÉÉÄ àÉÄb®É ®cÉÒ cé* ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉÖMÉxvÉ ºÉä {ÉÚÉÊ®iÉ cè* £ÉèªÉÉ xÉä ¤ÉiÉɪÉÉ ¶ÉÉiÉãÉ {É´ÉxÉ BÉEä ZÉÉåBÉEä ªÉàÉÖxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ ®cä cé +ÉÉè® {ÉÉºÉ cÉÒ BÉÖEnÉʺɪÉÉ PÉÉ] cè* BÉÖEnÉʺɪÉÉ ¤ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ SÉÉè½ÉÒ ºÉ½BÉE +ÉÉ MɪÉÉÒ* £ÉèªÉÉ xÉä ¤ÉiÉɪÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉäãÉÉ ®Éäb cè* <ºÉä {ÉÉ® BÉE®BÉEä càÉ BÉÖEU ºÉÉÒÉÊfêÉÉÄ =iÉ®ä +ÉÉè® ºÉÉàÉxÉä cÉÒ BÉÖEnÉʺɪÉÉ PÉÉ] ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉ lÉÉ* ªÉàÉÖxÉÉ àÉå VÉãÉ iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ lÉÉ º´ÉSU* iÉ] {É® +ÉxÉäBÉE +ÉÉgÉàÉ +ÉÉè® UÉä]ä-UÉä]ä àÉÉÎxn® ¤ÉxÉä cÖA cé* ABÉE +ÉÉä® +ÉJÉÉ½É cè VÉcÉÄ {ÉcãÉ´ÉÉxÉ BÉÖE¶iÉÉÒ ãɽ ®cä lÉä* |ÉiªÉäBÉE +ÉÉgÉàÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉBÉDBÉEÉÒ
 2. 2. ºÉÉÒÉʽªÉÉÄ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cé* <xɺÉä cÉäBÉE® ãÉÉäMÉ ªÉàÉÖxÉÉ-VÉãÉ àÉå =iÉ® ®cä lÉä* BÉEÉä<Ç ´ÉºjÉ =iÉÉ® ®cÉ lÉÉ, BÉEÉä<Ç {ÉcxÉ ®cÉ lÉÉ* BÉEÉä<Ç iÉäãÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊãÉ¶É BÉE® ®cÉ lÉÉ, BÉEÉä<Ç nhb-¤Éè~BÉE ÉÊxÉBÉEÉãÉ ®cÉ lÉÉ* BÉEcÉÓ ¤É½ÉÒ-¤ÉÚÉÊfªÉÉÄ ®ÉàÉ- xÉÉàÉ VɪÉ-VÉªÉ BÉßE-hÉ BÉEc ®cÉÒ lÉÉÓ, BÉEcÉÓ ¤ÉSSÉä ÉÊBÉEãÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÄ àÉÉ® ®cä lÉä* =vÉ® VÉxÉÉxÉÉ PÉÉ] lÉÉ, VÉcÉÄ xÉxcÉÓ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEɪÉå xÉÉxÉÉÒ-nÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ* BÉÖEU {ÉÖ®ÉxÉÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÖVÉÉÉÊ®xÉ PÉÚÆPÉ] BÉEÉfÃä +ÉÉè® BÉÖEU +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉAÄ xɪÉä {ÉEè¶ÉxÉ àÉå ºÉVÉÉÒ-vÉVÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ* ÉÊBÉEiÉxÉÉ {ÉÉÊ´ÉjÉ VÉãÉ lÉÉ* BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* =vÉ® ºÉÚªÉÇ £ÉMÉ´ÉÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ ®ÉζàɪÉÉå ºÉä VÉãÉ-iÉ®ÆMÉÉå BÉEÉä ºÉVÉÉ ®cä lÉä* =ºÉ ºÉÖxn® VÉãÉvÉÉ®É àÉå BÉEÉä<Ç ºxÉÉxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, BÉEÉä<Ç {ÉÚVÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ/ àÉé àÉxjÉàÉÖMvÉ cÉäBÉE® ABÉE]BÉE =ºÉ |É£ÉÖ BÉEÉÒ ãÉÉÒãÉÉ BÉEÉä näJÉxÉä ãÉMÉÉ* <iÉxÉä àÉå nÚ® ºÉä ABÉE xÉÉ´É +ÉÉiÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ +ÉÉè® ºÉÖxÉc®ÉÒ VÉãÉ ®ÉÉ榃 BÉEÉä SÉÉÒ®iÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉMÉä VÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ* =ºÉ ABÉEÉxiÉ iÉlÉÉ àÉÉèxÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå VÉãÉ £ÉÉÒ SÉÖ{ÉSÉÉ{É =ºÉ +ÉÉPÉÉiÉ BÉEÉä ºÉcxÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ* ªÉÉÊn SÉÆSÉãÉ cÉä =~iÉÉ iÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊSÉjÉ ÉʤÉMɽ VÉÉiÉÉ* ªÉcÉÒ ºÉÉäSÉBÉE® VÉãÉ £ÉÉÒ àÉMxÉ ®cÉ =ºÉ vªÉÉxÉ àÉå àɺiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉ®c VÉÉä ABÉE +ÉÉä® ¤Éè~BÉE® ºÉxvªÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ* xÉnÉÒ-iÉ] {É® BÉÖEU {Éhbä UÉiÉÉ iÉÉxÉä ¤Éè~ä lÉä* ºxÉÉxÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä ´ÉºjÉ, vÉxÉ +ÉÉÉÊn =xcå ºÉÉé{ÉBÉE® ÉÊxÉÉζSÉxiÉ ºxÉÉxÉ BÉE®iÉä +ÉÉè® iÉè®iÉä cé ªÉÉ VÉãÉ µÉEÉÒ½É BÉE®iÉä cé* ºxÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn ´Éä +ÉÉBÉE® +É{ÉxÉä ´ÉºjÉ {ÉcxÉiÉä cé* iÉ¤É {Éhbä =xÉBÉEä àɺiÉBÉE {É® SÉxnxÉ BÉEÉ ]ÉÒBÉEÉ ãÉMÉÉiÉä cé* ãÉÉäMÉ {ÉhbÉå
 3. 3. BÉEÉä {ÉèºÉä näiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉ {ɽiÉä cé* |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÖcÉ´ÉxÉÉ ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉ cè* =ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¶ÉÖr iÉlÉÉ ´ÉɪÉÖ ºÉÖMÉÉÎxvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉnÉÒ-iÉ] {É® SÉãÉä VÉÉ+ÉÉäÆ iÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ o¶ªÉ ºÉSÉàÉÖSÉ ÉÊSÉkÉÉBÉE-ÉÇBÉE cÉäiÉÉ cè* =ºÉ ºÉàɪÉ, |ÉBÉßEÉÊiÉ xÉ]ÉÒ +É{ÉxÉä ®ÆMÉàÉÆSÉ BÉEÉä ºÉVÉÉ ®cÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* xÉnÉÒ iÉ] {É® VÉÉä VÉãÉ BÉEhÉÉå ºÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ´ÉɪÉÖ +ÉÉBÉE® º{ɶÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè, AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ àÉÚSUÉÇ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉãÉ BÉEä UÉÓ]ä +ÉÉ ®cä cÉå* xÉnÉÒ iÉ] {É® Jɽä cÉäBÉE® VÉãÉ BÉEÉä näJÉå VÉÉä nÚ® iÉBÉE, xÉ VÉÉxÉä BÉEcÉÄ iÉBÉE SÉãÉÉ MɪÉÉ cè iÉÉä ØnªÉ àÉå ÉʴɶÉÉãÉiÉÉ BÉEä £ÉÉ´É =~xÉä ãÉMÉiÉä cé* xÉnÉÒ xÉ VÉÉxÉä ÉÊBÉEºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉʤÉxÉÉ ºÉÖxÉä +ÉOɺɮ cÉä ®cÉÒ cè-- BÉEnÉÉÊSÉiÉ ºÉàÉÖp àÉå ÉÊàÉãÉ VÉÉxÉä BÉEÉä* àÉxÉÖ-ªÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉÉÒJÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉÒ ¥ÉÿàÉ BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉnÉ xÉnÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c SÉÖ{ÉSÉÉ{É +ÉOÉàÉJºÉÉàÉãÉ® cÉäiÉÉ ®cä* àÉJÉàÉãÉ VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ´ÉÉiÉÉ´ÉhÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ SÉÖ{ÉSÉÉ{É SÉÖ{ÉSÉÉ{É SÉÖ{ÉSÉÉ{É SÉÖ{ÉSÉÉ{É ÉÊnJÉ<Ç ÉÊnJÉÉ<ÉÅ ÉÊnJSÉÉ<Ç ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnJSÉÉ<Ç ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnJÉÉ< ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnJÉÉ< ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnJÉÉ< ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnJÉÉ<Ç +ÉÉBÉE® ¤É +ÉÉBÉE® +ÉÉBÉE® +ÉÉBÉE® +ÉÉBÉE® +ÉÉBÉE® +ÉÉBÉE® ÉÊnJÉÉ<Ç ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ |ÉBÉEJÉ |ÉBÉßEiÉÉÊàÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉÖcÉ´ÉxÉÉ +ÉÉBÉE® ÉÊnJÉÉ<Ç SÉÖ{ÉSÉÉ{É ÉÊnJÉ<Ç ÉÊnJÉÉ< ÉÊnJɺÉÉ<Ç ÉÊnJÉÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE |ÉiªÉäBÉE |ÉiªÉäBÉE |ÉiªÉäBÉE
 4. 4. ÉÊnJÉÉ<Ç SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnJÉÉ<Ç |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉBÉE® SÉÖ{ÉSÉÉ{É ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç àÉJÉàÉãÉ VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ SÉÖ{ÉSÉÉ{É ÉÊnJÉÉ<Ç +ÉOɺɮ +ÉÉBÉE® º{ɶÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè* AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE , AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉà¤ÉÉÒ ØnªÉ ÉÊ´ÉnÉ®BÉE o¶ªÉ ÉÊnJÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ ®ÉÒcÉÒ ®cÉÒ cé* ÉÊnJÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cè ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉä <ºÉ o¶ªÉ ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ cÉäBÉE® <ºÉ ÉʴɶÉÉ ãÉ xÉ£É BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉxÉä BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ gÉÉäiÉ ØnªÉ ØnªÉ ØnªÉ ØnªÉ ØnªÉ ¿ßnªÉ ÉÊ´ÉnÉ®BÉE o-ªÉ ØnªÉ ÉÊ´ÉnÉ®BÉE o¶ªÉ
 5. 5. ºÉÖJÉàÉªÉ ¤ÉÖfÃÉ{ÉÉ =ºÉ ÉÊnxÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ®ÉàÉ®iÉxÉ VÉÉÒ ºÉä {ÉÉBÉEÇ àÉå àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ cÉä MɪÉÉÒ 92 ´É-ÉÉﻃ ®ÉàÉ ®iÉxÉ VÉÉÒ BÉEÉä º´ÉlªÉ näJÉBÉE® àÉÖZÉÆ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ ãÉMÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒºÉ ´É-ÉÇ {ÉcãÉä =xɺÉä {ÉÉÊ®SÉªÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, iÉ¤É ´Éä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä càÉÉ®ä àÉÉècããÉä àÉå ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉA lÉä, +ÉɶSɪÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä cÉÒ àÉÖZÉä àÉcSÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉVÉ näBÉE® àÉÖZÉä ¤ÉÖãÉɪÉÉ, àÉéxÉä =xcå ºÉÖJÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉºlÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ º´ÉɺlªÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ BÉE<Ç ºÉàɺªÉÉAÄ ¤ÉiÉÉnÉÓ, =xcÉåxÉä àÉÖZÉä {ªÉÉ® ºÉä ¤Éè~ɪÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ¤ÉÖfÃÉ{ÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ABÉE º´ÉÉ£ÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉʵÉEªÉÉ cè, ÉÊVɺÉBÉEä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ, =ºÉä +É{ÉxÉä |ɪÉɺÉÉå +ÉÉè® ºÉÉäSÉ ºÉä ºÉÖJÉàÉªÉ +ɴɶªÉ ¤ÉxÉɪÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉ{É +É£ÉÉÒ àÉÖZɺÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ UÉä]ä cÉä, ¶ªÉɪÉn iÉÉÒºÉ {ÉéiÉÉÒºÉ ºÉÉãÉ iÉÉä UÉä]ä cÉåMÉä cÉÒ {É® +ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉDªÉÉ cÉãÉiÉ ¤ÉxÉÉ ®JÉÉÒ cè? ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉ{ÉxÉä ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÖfÃÉ{ÉÉ+É{ÉxÉä >{É® +ÉÉäfà ÉÊãɪÉÉ cè* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉ.ciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE =©É ¤ÉfÃxÉä ºÉä +ÉÉnàÉÉÒ ¤ÉÚfÃÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, ¤ÉÖfÉ{Éä BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉƤÉÆvÉ àÉÉxÉÉʺÉBÉEiÉÉ ºÉä cè, àÉé ªÉc xÉcÉÓ BÉEciÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉÉÓMÉ BÉE]É BÉE® ¤ÉU½Éå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉ |ɪÉÉºÉ BÉE®å {É® ºÉ¤ÉºÉä VÉ°ó®ÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉàÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉκlÉÉÊiɪÉÉå ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE® VÉÉÒxÉä BÉEÉÒ ãÉãÉBÉE BÉÚE]-BÉÚE] BÉE® £É®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ªÉc ~ÉÒBÉE cè ÉÊBÉE =©É BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉʶÉÉÊlÉãÉiÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cÉÒ cè, nÉÄiÉ, +ÉÉÄJÉ, {Éè®, ÉÊnàÉÉMÉ {ÉcãÉä VÉèºÉÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ
 6. 6. BÉE®iÉÉ,JÉ =iºÉÉc àÉå £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè {ÉÖ® £ÉÉÒ càÉå |ɺÉxxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉÉ SÉÉÉÊcA, ºÉÉʵÉEªÉiÉÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ó®ÉÒ cè, +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ º´ÉªÉÆ BÉE®iÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉÉÒSÉ àÉå ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉE®iÉä cÖAvÉÉÒ®ä vÉÉÒ®ä BÉÖEU xÉ BÉÖEU BÉE®iÉä ®cxÉÉ VÉ°ó®ÉÒ cèJÉ ¤ÉÖfÃÉ{Éä ºÉä ãɽxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä àÉÉxÉÉʺÉBÉE °ó{É ºÉä º´ÉɺlÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉiàÉcÉÒxÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä iªÉÉMÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® vÉèªÉÇ, ºÉcxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ´É +ÉÉiàÉ ÉÊxɪÉÆjÉhÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ cÉäMÉÉ* VÉÉä ãÉÉäMÉ ¤ÉÖfÃÉ{Éä BÉEÉä ¤ÉÉäZÉ ºÉàÉZÉiÉä cé* ´Éä ¤ÉÖfÃÉ{Éä BÉEä SɵÉEBªÉÚc àÉå ºÉcVÉ àÉå {ÉEÄºÉ VÉÉiÉä cé, ºÉÖJÉÉÒ ¤ÉÖfÃÉ{Éä BÉÚE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊiÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®cxÉÉ cÉäMÉÉ, {ÉÉÊ®ÉκlÉÉÊiɪÉÉå ºÉä ãɽxÉÉ +ÉÉè® =xɺÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÒJÉxÉÉ cÉäMÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ àÉå PɤɮÉxÉä BÉEÉÒ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* ciÉɶÉ-ÉÊxÉ®É¶É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ àÉÖ2ºBÉE®Éc] BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒxÉÉ ºÉÉÒJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +É{ÉxÉä BÉEÉä nÖ&JÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉSÉÉ® ÉʺÉr BÉE®xÉä BÉEÉ |ɪÉÉºÉ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, =ã]ä ¤ÉÖfÃÉ{Éä BÉEÉä +ÉÉxÉxn BÉEÉ gÉÉäiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ɪÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤ÉÖfÃÉ{Éä àÉå µÉEÉävÉ BÉEiÉ< ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè, <ºÉºÉä àÉÉxÉÉʺÉBÉE º´ÉɺlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉ®ºÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {ɽiÉÉ cè, ¤ÉÖfÃÉ{Éä àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ º´ÉɺlªÉ {É® näxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉÉÉʺÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE º´ÉɺlªÉ nÉäxÉÉå ~ÉÒBÉE ®cxÉä SÉÉÉÊcA, ¶É®ÉÒ® àÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè, ªÉÉÊn àÉxÉ ~ÉÒBÉE ®cäMÉÉ iÉÉä ¶É®ÉÒ® £ÉÉÒ ~ÉÒBÉE ®cäMÉÉ, ¤ÉÖfÃÉ{Éä àÉå BÉE<Ç
 7. 7. ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÄ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ó{É ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ BÉEÉ ºÉƤÉÆvÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ =©É ºÉä
 8. 8. ªÉÉÊn ªÉc BÉEcÉ VÉÉA ÉÊBÉE £ÉÚàÉÆbãÉÉÒªÉBÉE®hÉ BÉEä <ºÉ nÉè® àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉ ºÉàÉßr º´É°ó{É Éʴɶ´É ºiÉ® {É® +ÉÉSUÉÉÊniÉ cÉä ®cÉ cè iÉÉä ¶ÉɪÉn <ºÉàÉå +ÉÉÊiɶªÉÉäÉÎBÉDiÉ VÉèºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* ÉÊcxnÉÒ xÉÉ ÉʺÉ{ÉEÇ MÉÉÊiɶÉÉÒãÉ cè, +ÉÉÊàÉiÉÖ <ºÉxÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ-]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ {ÉcÖÄSÉ BÉEÉä ºÉÉÉʤÉiÉ BÉE® ÉÊnJÉɪÉÉ cè* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE BÉEãÉ iÉBÉE VÉÉä ÉÊcxnÉÒ ºÉä àÉÖìc {ÉEä®iÉä lÉä, +É¤É =xcå ªÉc +ÉcºÉÉºÉ cÉä MɪÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ cÉÒ {ÉbäMÉÉ* xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉÊ£ÉxÉäiÉÉ+ÉÉäÆ, BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® =tÉÉäMÉ{ÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉä ABÉE ¤É½É iɤÉBÉEÉ, VÉÉä BÉEãÉ iÉBÉE ÉÊcxnÉÒ ºÉä {É®cäVÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, +ÉÉVÉ =ºÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE =xàÉÖJÉ cè* ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉÒ cè, <ºÉBÉEÉ ÉʴɺiÉÉ® cÉä ®cÉ cè* {É~xÉ-{ÉÉ~xÉ, BªÉÉ{ÉÉ®, àÉÉÒÉÊbªÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÉÊn FÉäjÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ {ÉBÉE½ àÉVɤÉÚiÉ cÖ<Ç cè* ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ|Éä-ÉhÉ BÉEÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉvªÉàÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉÒ cè ÉÊcynÉÒ* <ºÉBÉEÉ {ÉEãÉBÉE ÉÊnxÉÉÆÉÊnxÉ ÉʴɺiÉßiÉ cÉä ®cÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå xÉ ÉʺÉ{ÉEÇ ÉÊcxnÉÒ VÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉå ÉÊBÉE ºÉÆJªÉÉ ¤Éfà ®cÉÒ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉBÉEä ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ ¤Éfà ®cÉÒ cè* °ó{ɪÉä BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ-]ÅÉÒªÉ |ÉiÉÉÒBÉE ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ BÉEä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉÉå ºÉä VÉÉä½BÉE® näJÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ¶ÉxÉè&-¶ÉxÉè& ÉÊcxnÉÒ MÉÉÊiÉ, +ÉÉè® ãÉªÉ {ÉBÉE½ ®cÉÒ cè* ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´É-Éç àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ n¤Én¤ÉÉ ¤ÉfÃÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ Éʴɶ´ÉÉÊ´ÉtÉÉãɪÉÉå àÉå JÉÖãÉ ®cä ÉÊcxnÉÒ ºÉÆBÉEɪÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉʤÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ-]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ
 9. 9. º´ÉÉÒBÉEɪÉÇiÉÉ ¤Éfà ®cÉÒ cè ÉÊiÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEä àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* JÉÉºÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ nä¶ÉÉå BÉEä Éʴɶ´ÉÉÊ´ÉtÉÉãɪÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ JSÉÉãÉ ®cä cé, =xÉàÉå {ÉfÃÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉʶÉFÉBÉE ¤ÉÉc® ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉA MÉA cé, ´Éä ºlÉÉxÉÉÒªÉ cÉÒ cé* SÉÉÒxÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ, +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ, |ÉEÉƺÉ, +ÉÉè® ÉÊ¥É]äxÉ VÉèºÉä nä¶ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ +ÉSUÉ-JÉɺÉÉ àÉÉcÉèãÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÉä ®cÉ cè, ´ÉcÉÓ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ iÉÉä ¤ÉBÉEɪÉnÉ +É{ÉxÉä ®É-]Å´ÉÉÉʺɪÉÉå ºÉä ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ iÉBÉE BÉE® SÉÖBÉEÉ cè* ÉÊcxnÉÒ ´ÉèÉζ´ÉBÉE º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE +ÉOɺɮ cè* ªÉc ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉÉ<Ç iÉäVÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉʶɪÉxÉ SÉèxÉãÉ iÉBÉE ÉÊcxnÉÒ ®ÆMÉ àÉå ®ÆMÉä ÉÊnJÉ ®cä cé* ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ ªÉc ÉʴɺiÉÉ® +ÉBÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊcxnÉÒ ÉÊxÉiÉÉÆiÉ ºÉàÉßr £ÉÉ-ÉÉ cè* nÖÉÊxɪÉÉ BÉEÉÒ iÉàÉÉàÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ-ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE gÉä-~ cè ªÉc £ÉÉ-ÉÉ* ¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉiÉ ãÉ £ÉÆbÉ® cè ÉÊcxnÉÒ BÉEä {ÉɺÉ* xÉÉÒ®ºÉ xÉcÉÓ VÉÉÒ´ÉÆiÉ £ÉÉ-ÉÉ cè * ªÉc ºÉ®ãÉ £ÉÉÒ cè =nÉ® £ÉÉÒ* xnÉÒ BÉEÉÒ gÉÉÒ´ÉßÉÊr àÉå ºÉƺBÉßEiÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉn{ÉÉxÉ cè* +ÉÆOÉäVÉÉÒ, {ÉEÉ®ºÉÉÒ, |ÉEÉƺÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉÉÊn £ÉÉ-ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉäBÉE ¶É¤nÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ xÉä +É{ÉxÉɪÉÉ cè, VÉÉä ãÉSÉBÉE ÉÊcxnÉÒ àÉå cè ´Éc Éʴɶ´É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉ-ÉÉ àÉå xÉcÉÓ cè* BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå xÉä ªÉc cÉè´ÉÉ VÉ°ó® {ÉènÉ BÉE® ®JÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEÉÒ £ÉÉ-ÉÉ iÉÉä +ÉÆOÉäcÉÒ cè, iÉÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉEèºÉä BÉE®åMÉä A´ÉÆ ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÒJÉxÉä ºÉä BÉEÉä<Ç ®ÉäVÉMÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè <iɪÉÉÉÊn* ªÉc ABÉE {ÉÚhÉÇiÉ& §ÉÉàÉBÉE ¤ÉÉiÉ cè ÉÊVɺÉBÉEÉ BÉEÉä< +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÆ{ªÉÚ]®Éå BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ BÉEÉä näJÉBÉE® ªÉc
 10. 10. BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ªÉcÉÆ BÉEÆ{ªÉÚ]® µÉEÉÆÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè A´ÉÆ +É¤É ºÉÉ®ä BÉEɪÉÇ ÉÊcxnÉÒ àÉå àÉÆ{ªÉÚ]® {É® ¤É½ä cÉÒ +ÉɺÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊcxÉnÉÒ BÉEÉ nÉªÉ®É <Æ]®xÉä] BÉEä VÉÉÊ®ªÉä £ÉÉÒ ÉÊnxÉÉå ÉÊnxÉ ¤Éfà ®cÉ cè* ¤ãÉÉìMÉ, ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå +ÉÉè® ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® ÉÊcxnÉÒ xÉä àÉVɤÉÚiÉ {ÉBÉE½ ¤ÉxÉÉ<Ç cè* ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ MãÉɤÉãÉ {ÉcÖìSÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ <]®xÉä] BÉEÉ +É|ÉÉÊiÉàÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cè* ªÉc àÉÉvªÉàÉ ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÊ-ɪÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉäiÉÖ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ cè * +ÉÉVÉ ABÉE ãÉ®ÉJÉ ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ ¤ãÉÉìMÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå ={ÉãɤvÉ cé, 15 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉSÉÇ <ÇÆVÉxÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå ={ÉãɤvÉ cé +ÉÉè® iÉÉä +ÉÉè® ºÉÉiÉ ºÉàÉÆn® {É® gÉÉÒ ®ÉàÉSÉÉÊ®iÉ àÉÉxÉºÉ VÉèºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEå £ÉÉÒ <Æ]®xÉä] {É® {ÉfÃÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé*
 11. 11. àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® {É® xÉàÉBÉE BÉEÉ |É£ÉÉ´É {ÉÉ<lÉÉMÉÉäºÉ® xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉßÉÎ-] BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉVÉÇBÉE - ºÉÚªÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉÖp BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ cè xÉàÉBÉE* àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® {É® xÉàÉBÉE BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® cÉ<Ç ¤ãÉb|Éä¶É® ºÉä {ÉÉÒÉʽiÉ ®ÉäÉÊMɪÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä xÉàÉBÉE BÉEä ={ɪÉÉäMÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc näiÉä cé* xÉàÉBÉE BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÉÊn-] ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® JÉÉtÉ {ÉnÉlÉç BÉEÉä JÉ®É¤É cÉäxÉä ºÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¤ÉSÉɪÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* xÉàÉBÉE àÉå +ÉÉVÉBÉEãÉ lÉÉä½É +ÉɪÉÉäÉÊbxÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVɺɺÉä càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® àÉå <ºÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ´ÉɺiÉ´É àÉå xÉàÉBÉE ºÉÉäÉÊbªÉàÉ +ÉÉè® BÉDãÉÉä®É<b BÉEÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉ cè* ºÉÉäÉÊbªÉàÉ ABÉE SÉÉÉÊxÉVÉ cè VÉÉä ¶É®ÉÒ® àÉå p´ÉÉå BÉEÉä ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉSÉxÉ ÉʵÉEªÉÉ, SÉ{ÉÉ{ÉSÉªÉ (àÉä]ɤÉÉäÉÎãVÉàÉ) iÉlÉÉ xÉÉÉʽªÉÉå +ÉÉè® àÉÉƺÉ{ÉäÉʶɪÉÉå BÉEÉÒ ÉʵÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxɪÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉckÉ´É{ÉÚhÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè* {É®ÆiÉÖ ºÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ KÉÉºÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® àÉå <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ºÉä ¤ãÉb|Éä¶É® ¤Éfà ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ÉʴɶÉä-É °ó{É ºÉä =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE BÉE-]BÉEÉ®BÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä xÉàÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxɶÉÉÒãÉ cé* º´ÉºlÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉʴɶÉä-ÉYÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 2,300 ÉÊàÉ.OÉÉ. ºÉä BÉEàÉ ºÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉEä ºÉä´ÉxÉ BÉEÉÒ ÉʺÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä ãÉÉäMÉ ØnªÉ BÉEä VÉÉÊ]ãÉ ®ÉäMÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä {ÉÉÒÉʽiÉ cé +ÉÉè® VÉÉä SÉÉãÉÉÒºÉ ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +ÉɪÉÖ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä cé =xcå BÉEä´ÉãÉ 1,500 ÉÊàÉ.OÉÉ. ºÉä BÉEàÉ ºÉÉäÉÊbªÉàÉ ºÉä´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc
 12. 12. nÉÒ MÉ<Ç cè* càÉÉ®ä nä¶É àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ={ɪÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãɤvÉ xÉcÉÓ cé, {É®ÆiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE càÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉE<Ç MÉÖxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä +ÉxÉäBÉE MÉà£ÉÉÒ® ®ÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ cè* xÉàÉBÉE +ÉÉè® ¤ãÉb|Éä¶É® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉζSÉiÉ °ó{É ºÉä =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉå BÉÖEU ãÉÉäMÉ xÉàÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉänxɶÉÉÒãÉ cÉäiÉä cé* bÉ0 ®ä¶ÉãÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn {É®ÉÒFÉhÉ àÉå ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä ¶É®ÉÒ® àÉå AxWÉÉ<àÉ ®äÉÊxÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEàÉ cè iÉÉä +ÉÉ{É xÉàÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxɶÉÉÒãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* +ÉxÉäBÉE |ɪÉÉäMÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉζSÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ºÉä xÉàÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxɶÉÉÒãÉ BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå àÉå ¤ãÉb|Éä¶É® ¤Éfà ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä <ºÉ xÉiÉÉÒVÉä {É® {ÉcÖÄSÉä cé ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® àÉå {ÉÉä]äÉʶɪÉàÉ, àÉèMxÉäÉʶɪÉàÉ,BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ºÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä càÉÉ®É ¤ãÉb|Éä¶É® ¤Éfà ºÉBÉEiÉÉ cè*
 13. 13. 6th CPC PAY STRUCTURE EXPECTED PAY STRUCTURE OF 7TH CPC Pay Band Pay Bands Grade Pay Pay in the Pay Band Pay Scale Pay Band Grade Pay Pay in the Pay Band Pay Scale PB-1 5200-20200 1800 5200 7000 15000-60000 5000 15000 20000 PB-1 5200-20200 1900 5830 7730 15000-60000 5500 17000 22500 PB-1 5200-20200 2000 6460 8460 15000-60000 6500 20000 26500 PB-1 5200-20200 2400 7510 9910 15000-60000 7500 23000 30500 PB-1 5200-20200 2800 8560 11360 15000-60000 8500 26000 34500 PB-2 9300-34800 4200 9300 13500 30000-100000 10000 30000 40000 PB-2 9300-34800 4600 12540 17140 30000-100000 13500 35000 48500 PB-2 9300-34800 4800 13350 18150 30000-100000 15000 40000 55000 PB-3 15600-39100 5400 15600 21000 50000-150000 16500 50000 66500 PB-3 15600-39100 6600 18750 25530 50000-150000 20000 60000 80000 PB-3 15600-39100 7600 21900 29500 50000-150000 23000 70000 93000 PB-4 37400-67000 8700 37400 46100 100000-200000 26000 100000 126000 PB-4 37400-67000 8900 40200 49100 100000-200000 27500 110000 137500 PB-4 37400-67000 10000 43000 53000 100000-200000 30000 120000 150000
 14. 14. ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® {É®ÉÉÊVÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè £ÉÉ-ÉÉ ABÉE £ÉÉ´É BÉEä ãÉPÉÖ |ÉBÉE®hÉ iÉBÉE BÉEÉä ÉÊãÉJÉxÉä àÉå ]è®äºÉ {É® ¤É®ºÉ ®cÉÒ ¤É®JÉÉ ÉÊ®àÉZÉÉàÉ ÉÊ®àÉÉÊZÉàÉ UÚiÉÉÒ àÉå®É iÉxÉ àÉxÉ ÉÊ®àÉÉÊZÉàÉ BÉE® ®cÉÒ àÉÖZÉä =xàÉÖBÉDiÉ >{É® +É{ÉxÉä cÉÒ àÉå £É®{ÉÚ® +ÉxÉVÉÉxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ àÉé +ÉÉVÉ cÖ<Ç ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉ£É® +É¤É àÉÖfå xÉ cÉäxÉÉ +ÉVÉ® +ÉàÉ® àÉä®ä £ÉÉÒiÉ® ºÉä BÉDªÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ <iÉxÉÉ ÉÊUUãÉÉ ºÉÉ ªÉc ¤ÉÉc® ÉÊJɽBÉEÉÒ BÉEÉÒ SÉÉèJÉ] ºÉä +É¤É iÉÉä ¤ÉºÉ näJÉ ®cÉÒ ÉÊ®àÉÉÊZÉàÉ ÉÊ®àÉÉÊZÉàÉ ÉÊ®àÉÉÊZÉàÉ ÉÊ®àÉÉÊZÉàÉ cè xÉcÉÓ o¶ªÉ àÉå / BÉÖEU xÉ ªÉcÉÄ ¤ÉºÉ àÉé cÉÒ àÉé cÚÄ iÉÖàÉ xÉ ªÉcÉÄ +ÉÉè® ¤ÉÉÒiÉ ®cä cé àÉxÉ´ÉxiÉ® {É® ¶É¤n xÉcÉÓ cè ÉʺÉ{ÉEÇ ªÉcÉÄ ÉÊPÉ®iÉä +ÉFÉ® ÉÊ®àÉÉÊZÉàÉ ÉÊ®àÉÉÊZÉàÉ ÉÊ®àÉÉÊZÉàÉ ÉÊ®àÉÉÊZÉàÉ ÉÊPÉ®iÉä +ÉFÉ®*
 15. 15. ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉèÉÊlÉãÉÉҶɮhÉ MÉÖ{iÉ हेमन्त में बहुदा घनों से पूर्ण रहता व्योम है पावस ननशाओं में तथा हँसता शरद का सोम है हो जाये अच्छी भी फसल, पर लाभ कृ षकों को कहाँ खाते, खवाई, बीज ऋर् से हैं रंगे रक्खे जहाँ आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में अधपेट खाकर फफर उन्हें है काँपना हेमंत में बरसा रहा है रवव अनल, भूतल तवा सा जल रहा है चल रहा सन सन पवन, तन से पसीना बह रहा देखो कृ षक शोवषत, सुखाकर हल तथावप चला रहे फकस लोभ से इस आँच में, वे ननज शरीर जला रहे घनघोर वषाण हो रही, है गगन गजणन कर रहा घर से ननकलने को गरज कर, वज्र वजणन कर रहा तो भी कृ षक मैदान में करते ननरंतर काम हैं फकस लोभ से वे आज भी, लेते नहीं ववश्राम हैं बाहर ननकलना मौत है, आधी अँधेरी रात है है शीत कै सा पड़ रहा, औ’ थरथराता गात है तो भी कृ षक ईंधन जलाकर, खेत पर हैं जागते यह लाभ कै सा है, न जजसका मोह अब भी त्यागते सम्प्रनत कहाँ क्या हो रहा है, कु छ न उनको ज्ञान है है वायु कै सी चल रही, इसका न कु छ भी ध्यान है मानो भुवन से भभन्न उनका, दूसरा ही लोक है शभश सूयण हैं फफर भी कहीं, उनमें नहीं आलोक है
 16. 16. àÉèÉÊlÉãÉÉҶɮhÉ MÉÖ{iÉ ®É-]Å´ÉÉnÉÒ BÉEÉÊ´É lÉä +ÉÉè® ®É-]Å BÉEÉä ®É-]ÅÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ´ÉÉhÉÉÒ nÉÒ VÉÉä nä¶É BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ BÉEÉä +ÉFÉÖhhÉ ¤ÉxÉɪÉä ®JÉxÉä àÉå ºÉÉlÉÇBÉE A´ÉÆ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉMnÉ +ÉJÉÆb ®cäMÉÉÒ* ¤ÉÖxnäãÉJÉhb =kÉ® iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆMÉàÉ ºlÉãÉ cè* ªÉcÉÄ ºÉä ÉÊ´ÉxvªÉÉSÉãÉ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cé* ªÉc FÉäjÉ ¤É½ä ºÉ©ÉÉ]Éå BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®cÉ cè* +ÉÉÉÊn BÉEÉÊ´É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE, ´ÉänÉå BÉEä ºÉÆ{ÉÉnBÉE +ÉÉè® àÉcÉ£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ {ÉÖ®ÉhÉÉå BÉEä ®ÉÊSɪÉiÉÉ àÉcÉÌ-É ´Éän BªÉÉºÉ <ºÉÉÒ ¤ÉÖÆnäãÉJÉÆb BÉEä ¤É´ÉÉÒxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉãÉ{ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ PlÉä* ªÉcÉÄ {É® cÉÒ VÉɪɺÉÉÒ BÉßEiÉ {ÉnÂàÉÉ´ÉiÉ àÉcÉBÉEÉBªÉ BÉEÉÒ xÉÉÉʪÉBÉEÉ {ÉnÂàÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉãcÉ-=nãÉ VÉèºÉä ´ÉÉÒ® £ÉÉÒ <ºÉÉÒ ¤ÉÖxnäJÉãÉJÉhb BÉEÉÒ àÉÉ]ÉÒ BÉEä MÉÉè®´É cé* ZÉÉƺÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉxÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ ¤ÉÉnMÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÒ®iÉÉ +ÉÉè® nä¶É£ÉÉÎBÉDiÉ VÉMÉiÉ |ÉÉʺÉr cè* àÉcÉÉÊ´ÉBÉE £É´É£ÉÚÉÊiÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÖfÃå {É´ÉɪÉÉÆ BÉEÉ MÉßc{ÉÉÊiÉ ´Éè¶ªÉ ´ÉÆ¶É ¤ÉÖxnäãÉJÉÆb BÉEä +ÉxªÉ |ÉÉʺÉr £ÉÉMÉ £ÉÆbå® +ÉɪÉÉ JÉÂ, VÉÉä BÉEÉãÉÉÆiÉ® àÉå ÉÊSÉ®MÉÉÄ´É +ÉÉBÉE® ¤ÉºÉ MɪÉÉ * <ºÉÉÒ ´ÉÆ¶É àÉå ®É-]ÅBÉEÉÊ´É gÉÉÒ àÉèÉÊlÉãÉÉҶɮhÉ MÉÖ{iÉ BÉEÉ VÉxàÉ 3 +ÉMɺiÉ ºÉÉäàÉ´ÉÉ® ºÉxÉ 1886 BÉEÉä cÖ+ÉÉ* +ÉiÉ& =ºÉ ºÉÉ®º´ÉiÉ A´ÉÆ ºÉÉÉÎi´ÉBÉE àÉÉcÉèãÉ ºÉä ´Éä µÉEàɶÉ& |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä MÉA* 1904 àÉå =xÉBÉEÉÒ xÉÖBÉDBÉE½ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEãÉBÉEkÉä ºÉä |ÉBÉEÉÉʶÉiÉ ABÉE VÉÉiÉÉÒªÉ {ÉjÉ ´É趪ÉÉä{ÉɺÉBÉE àÉå |ÉBÉEÉÉʶÉiÉ cÖ<Ç * MÉÖ{iÉ VÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉÊn àÉcÉ´ÉÉÒ® |ɺÉÉn ÉÊu´ÉänÉÒ uÉ®É ºÉà{ÉÉÉÊniÉ ºÉ®º´ÉiÉÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ®SÉxÉÉ |ÉBÉEÉÉʶÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ãÉÉä£É xÉ cÉäiÉÉ iÉÉä +ÉÉVÉ =xÉBÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉå <iÉxÉÉÒ £ÉBªÉiÉÉ xÉ
 17. 17. cÉäiÉÉÒ* ÉÊu´ÉänÉÒ VÉÉÒ xÉä <xÉBÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉ-ÉÉ ÉÊiÉ £ÉÉ´ÉÉBÉEä BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ BÉEÉä SÉàÉBÉEÉxÉä àÉå <xÉBÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÖ¶ÉÉÒ +ÉVÉàÉä®ÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cÉ cè* ªÉä <xcå +É{ÉxÉÉ BÉEÉBªÉ MÉÖ°ó àÉÉxÉiÉä lÉä* ªÉcÉÓ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ |ÉɺÉÆÉÊMÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉJªÉÉiÉ BÉEÉÊ´É, BÉElÉÉBÉEÉ® A´ÉÆ {ÉjÉBÉEÉ® +ÉYÉäªÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ØnªÉ ºÉä ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉä lÉä* MÉÖ{iÉ VÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ®ÉàÉSÉ®hÉ BÉExÉBÉExÉä £ÉBÉDiÉ º´É£ÉÉ´É BÉEä lÉä* =xcÉåxÉä ¥ÉVÉ£ÉÉ-ÉÉ àÉå BÉÖEU BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ ÉÊãÉJÉÉÒ lÉÉÓ* àÉèÉÊlÉãÉÉҶɮhÉ VÉÉÒ BÉEä SÉÉ® +ÉÉè® £ÉÉ<Ç lÉä àÉcÉ®ÉàÉ nɺÉ, ®ÉÉÊBÉE¶ÉÉä®, ÉʺɪÉÉ ®ÉàÉ ¶É®hÉ +ÉÉè® JÉ°ó¶ÉÉÒãÉÉ ¶É®hÉ* SÉÉ°óÉʶÉãÉÉ ¶É®hÉ
 18. 18. >ÄSÉä {Éä½Éå BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÊMɪÉÉå {É® ¶ÉÉàÉ BÉEÉÒ àÉJÉàÉãÉÉÒ vÉÚ{É àÉå ÉÊPÉxxÉÉèbÉå BÉEÉ ABÉE UÉä]É nãÉ SÉcSÉcÉ ®cÉ lÉÉ* MÉãÉä àÉå ÉÊãÉ{É] +ÉɪÉä ÉÊPÉPÉ® ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä-iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® VÉÉä® ºÉä JÉɺÉÆiÉä cÖA ´Éä SÉÉèiÉ® BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉãÉ {É® +ÉɪÉä* MÉãÉä àÉå ®ÉciÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cÖA ´Éä BÉÖEU nä® ´ÉcÉÓ JÉ½ä ®cä* xÉÉÒSÉä ´ÉÉJÉãÉÉÒ àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ =UãÉBÉÚEn, ¶ÉÉä® ºÉä =xÉcå ¥ÉÿàÉBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒ iÉÉVÉMÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ cÖ<ÇtÉ* lÉÉä½ÉÒ nä® ´ÉcÉÆ JÉ½ä ®cxÉä BÉEä ¤ÉÉn ´Éä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÖ½ä, SÉÉèiÉ® +ÉÉVÉ ºÉÖ¤Éc cÉÒ ÉÊãÉ{ÉÉ-ÉÊPɺÉÉ lÉÉ {É® ÉÊãÉ{Éä-ÉÊPɺÉä BÉEÉÒ JÉֶɤÉÚ, SÉàÉBÉE-nàÉBÉE £ÉÉÒ =xcå {ÉEÉÒBÉEÉÒ ãÉMÉÉÒ* ãªÉÉä, SÉcÉ ÉÊ{É+ÉÉä, xÉ°óãÉÉÒ SÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊMÉãÉÉºÉ lÉÉàÉä =xÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä JɽÉÒ lÉÉÒ* ´Éc BÉÖEU nä® {ÉcãÉä cÉÒ MÉÉÆ´É àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉnÉÒ àÉå MÉhÉä¶É àÉÚVÉÉ BÉEÉÒ àÉÆMÉãÉMÉÉÒiÉ MÉÉBÉE® ãÉÉè]ÉÒ lÉÉÒ* {ÉSSÉÉÒºÉ ºÉÉãÉ ºÉä >{É® cÉä MɪÉä cé* xÉ°óãÉÉÒ BÉEÉä ¤ªÉÉc BÉE® +ÉɪÉä <ºÉ MÉÉÆ´É àÉå* =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ ÉʤÉnÉ® lÉÉÒ* +ÉɺÉ{ÉÉºÉ BÉEä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉÉÊãÉBÉE BÉEɪÉÇ cÉäiÉäJÉ ´ÉcÉÆ =ºÉ ¤ÉÖãÉɪÉÉ VÉÉiÉÉ *
 19. 19. VÉèºÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ cÖA 66 ´É-ÉÇ {ÉÚhÉÇ cÉä MÉA cé <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàɺªÉÉAÄ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé* ºÉàɺªÉÉAÄ iÉÉä <iÉxÉÉÒ VªÉÉnÉ cé ÉÊBÉE ÉÊMÉxÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉä ºÉàɺªÉÉAÄ ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä +ÉxiÉǺÉƤÉÆÉÊvÉiÉ cè& ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ VÉÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ ºÉàɺªÉɪÉå cé ´Éä cé §É-]ÉSÉÉ®, VÉxɺÉÆJªÉÉ, ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒJÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, VÉÉÉÊiÉ´ÉÉn, FÉäjÉ´ÉÉn, xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ VÉxÉÉÒÉÊiÉBÉEhÉ, nÖ+ÉÉnÚiÉ, ºÉÉà|ÉnÉÉʪÉBÉE nÆMÉä, VÉàÉÉJÉÉä®ÉÒ, BÉEÉãÉɤÉÉVÉÉ®ÉÒ <iªÉÉÉÊn +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ªÉä ºÉàÉǺɪÉÉAÄ £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉÉ {Éè® àÉVɤÉÚiÉÉÒ ºÉä VÉàÉɪÉä cÖA cé nxÉ ºÉàɺªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉɺÉxÉ, |ɶÉɺÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ,uÉ®É A´ÉÆ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä uÉ®É {ÉÖ®VÉÉä® |ɪÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉä ºÉàɺªÉÉAÆ JÉiàÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉÒ cé* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ºÉàɺªÉÉ cè ´É cè §É-]ÉSÉÉ® VÉÉä ABÉE UÉä]ä iɤÉBÉEä BÉEä BÉEàÉSÉÉ®ÉÒ ºÉä ãÉäBÉE® ¤ÉfÃä-¤Ébä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ àÉÆÉÊjɪÉÉå àÉå BªÉºÉÉ{iÉ cè* VÉxÉiÉÉ càÉÉ®ä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvɪÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +É{ÉxÉä FÉäjÉ A´ÉÆ nä¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®å* ªÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ SÉÖxÉÉ´É ºÉä {ÉcãÉä iÉÉä ¤É½ä ¤É½ä ´ÉÉnä BÉE®iÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉkÉÉ àÉå +ÉÉiÉä cÉÒ ´Éä ºÉ¤É £ÉÚãÉ VÉÉiÉ cé +ÉÉè® ºÉkÉÉ ºÉÖJÉ BÉEÉ <ºÉ iÉ®c ºÉä ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ãÉMÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉÖ®É cè BÉDªÉÉ £ÉãÉÉ cè, BÉDªÉÉ xÉèÉÊiÉBÉE cè +ÉÉè® BÉEªÉÉ +ÉxÉèÉÊiÉBÉE ªÉä ºÉ¤É £ÉÚãÉ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä
 20. 20. ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉÉlÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU£ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ cÉä VÉÉiÉä cé*
 21. 21. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉEA MÉA ={ɤÉxvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ-ÉÉ ÉÊcxnÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ =ºÉàÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® BÉEÉàÉ BÉEÉVÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè VɤÉÉÊBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉ |ɪÉÉäMÉ BÉÖEU ÉʴɶÉä-É |ɪÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ +ÉxÉÖàÉiªÉ cè* nä¶É àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ-ÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉMÉÉàÉÉÒ |ɪÉÉäMÉ |Éä®hÉÉ +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉiÉä cÖA cÉÒ àÉÖJªÉ °ó{É ºÉä ¤ÉfɪÉÉ VÉÉxÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* <xÉàÉå ºÉä ÉÊcxnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiɪÉÉBÉEå BÉEÉ ÉʴɶÉä-É àÉckÉ´É cè* ´ÉɺiÉ´É àÉå ¶ÉÖ°ó àÉå MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiɪÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆ9ãɪÉ, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ɺÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãɪÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãɪÉ, +ÉÉÉÊn BÉÖEU +ÉÉè® àÉck´É{ÉÚhÉÇ àÉÆjÉÉãɪÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãɪÉÉå àÉå £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ nÉÒ
 22. 22. MÉ<Ç* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉ-ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÖSÉÉ°ó BÉEɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãɪÉÉå-ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* <xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiɪÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÆjÉÉÒ cÉäiÉä cé +ÉÉè® <xÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊVɺÉBÉEä +ÉvªÉFÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ cÉäiÉä cé BÉEÉÒ ÉʺÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉA MÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉʺÉrÉxiÉÉå +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉ-ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ɪÉÉäMÉ BÉEä ºÉà¤xvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉÉÒÉÊiɪÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä BÉEɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉãÉÉc näxÉÉ cè* ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÆjÉÉÒVÉÉÒ <xÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®-~iÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉ-ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ºÉƪÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É £ÉÉÒ <ºÉBÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä cÉäiÉä cé* ºÉÉÊàÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvɪÉÉå +ÉÉè®
 23. 23. BÉEɪÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉƺÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ-ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ MɪÉÉ +ÉÉè® 1989 àÉå ®É-]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEÉä |ɺiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä SÉÉèlÉä JÉhb àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉäBÉE ÉʺÉ{ÉE®ÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ ÉÊVÉxcå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãɪÉÉ MɪÉÉ*

×