Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Perfils Professionals

 1. Coordinador/a e- learning: El disseny d'un projecte suposa un estudi previ de necessitats que permeti precisar quins són els problemes a atendre, formular objectius específics, identificar els recurs apropiats i definir els criteris d'avaluació. Es tracta de fonamentar la missió de l'organització en una perspectiva de canvi i innovació institucional. Aquest canvi no només està dirigit a produir un impacte específic en l’organització i els processos de treball de la institució, sinó que s'orienta, a més, a la modificació qualitativa de la cultura de l'organització, la qual cosa implica transformacions en el pla dels valors, les actituds , les creences de tots els membres que comparteixen la cultura corporativa.
 2. Project Manager Figura Es tracta de la persona que coordinarà els projectes i les accions formatives dintre de l’entitat i farà que s’ensamblen perfectament totes les Descripció àrees de treball en les diverses fases de la formació. • Fixar el calendari d’actuacions Tasques • Controlar la feina de les diverses àrees de treball assignades • Ser l’interlocutor davant el Consell d’Administració Ha de ser una persona que conegui molt bé la institució i a tot els empleats que hi van a participar en les diverses àrees de treball, per la Perfil qual cosa hem pensat que Jordi Sanchis és la persona adequada per aquest càrrec.
 3. AREA: continguts formatius S’ha de crear una nova àrea que serà la encarregada de: • Rebre les propostes de formació per part de les diverses àrees de la institució i directament per part dels empleats • Seleccionar els continguts que es presenten en les accions formatives. • Vetllar per la rugositat del continguts que es comparteixen amb els destinataris. • Crear i editar tot el material documental teòric i de suport per a les accions formatives • Identificar i fer seguiment dels experts que desenvolupen els materials i cursos específics.
 4. Coordinador del comitè d’experts/es en Figura les diverses matèries El coordinador del comitè d’experts s’ha de relacionar amb totes les àrees Descripció de coneixement de la institució per tal de coordinar els continguts de la formació que cal introduir a Virtaula. • Rebre peticions i suggeriments de matèries que cal introduir a la formació. • Coordinar les diverses àrees de la institució en la creació de continguts Tasques formatius. assignades • Gestió de la creació d’objectes d’aprenentatge de producció pròpia. • Selecció d’objectes d’aprenentatge externs que aporten valor a la institució. Expert en banca amb molta experiència dintre de la Caixa Perfil Habilitats de gestió d’equips Coneixement de gestió de projectes
 5. Figura Dissenyadors/es instruccionals El dissenyador/a instruccional és la figura encarregada de dissenyar els objectius, metodologies, seqüència de continguts, avaluacions, etc... de les Descripció accions formatives. També és la figura que selecciona i coordina l’equip d’experts que crea el contingut i l’equip docent que du a terme les formacions. Tasques • Dissenyar les accions formatives assignades • Vetllar per la rugositat dels continguts Llicenciat en pedagogia. Habilitats de gestió d’equips. Perfil Enfocat a treballar per objectius coneixement de gestió de projectes
 6. Figura Professor/a Expert/a Per tal de confeccionar els temaris i les activitats amb un alt nivell de correcció i rigor caldrà contar amb la col·laboració d’experts que formaran part de l’equip de continguts formatius segons les necessitats de cada projecte. Tindran prioritat Descripció aquelles persones implicades amb l’entitat, ja sigui per que son treballadors/es en actiu amb una llarga experiència en el seu camp, o ex treballadors/es que hagin acabat la seva carrera laboral però desitgin continuar aportant la seva experiència i “know how” sobre els temes que dominen. • Confeccionar els temaris i continguts necessaris per a les formacions. Tasques • Assessorar en el disseny de les activitats formatives. assignades • Col·laborar amb els tutors/es i formadors en la resolució de dubtes de cada formació Desitjat: treballadors en actiu o ex treballadors de La Caixa que puguin demostrar el seu domini en un camp de coneixement determinat (segons les necessitats) ja sigui amb titulacions o amb una llarga experiència treballant en l’àmbit requerit. També Perfil podem contar, sempre que sigui necessari, amb experts externs a La Caixa però amb un alt nivell de domini i coneixement sobre el tema per al quals se’ls hi demana col·laborar (a ser possible amb referències, coneixements i experiència demostrable).
 7. Figura Tutor/a Es tracta de una figura que ajuda al empleat de la Caixa a completar la Descripció seua formació amb èxit i aquell que farà de guia en el procés d’aprenentatge. • Oferir suport a nivell d’usuari Tasques • Canalitzar els dubtes o consultes dels empleats assignades • Informar sobre les accions formatives Empleats que hagin usat Virtaula i tinguin molta experiència a nivell Perfil d’alumne
 8. AREA: Recursos Humans Dintre d’aquesta àrea es crearà un nou “Departament de personal tecno- pedagògic” per tal de gestionar la selecció del personal docent i tècnic que és necessari per treballar directament a Virtaula (docents, dissenyadors, tutors, suport...), i per tal de coordinar la metodologia docent i l’acció formativa.
 9. Cap de departament de personal tecno- Figura pedagògic Aquesta figura ha de crear un equip de professionals docents i tècnics que Descripció treballen a Virtaula Tasques • Definir unes directrius metodològiques i tecno-pedagògiques assignades • Coordinar tots els professionals que treballen a Virtaula Llicenciat en pedagogia Alta formació en entorns d’educació virtual Perfil Experiència en el sector d’E-learning
 10. AREA: Tecnologies de la Informació i la Comunicació Dintre d’aquesta àrea, i integrats amb la resta de tècnics de la Caixa, haurem de comptar amb professionals qualificats pel que fa a al desenvolupament d’entorns virtuals d’aprenentatge, que seran els encarregats de: • Vetllar pel bon funcionament tècnic de la plataforma • Solucionar els possibles problemes tècnics que sorgeixin • Gestionar el servei de suport tècnic del campus virtual. • Crear i actualitzar (quan calgui) els manuals i materials documentals referits al campus virtual.
 11. Figura Analista de sistemes Es tracta d’un tècnic informàtic que s’ha d’encarregar a adaptar i Descripció actualitzar la plataforma Virtaula als nous avenços tecnològics. • Gestió del desenvolupament tecnològic. control dels processos que es duen a terme dins el departament TIC de Tasques Virtaula. assignades • Gestionar recursos, respondre a les necessitats de recursos de la resta de treballadors de l’àrea. Enginyer tècnic informàtic Perfil Especialista en E-learning
 12. Figura Programador/a Bases de dades És el professional que ha de crear el codi executable a Virtaula per Descripció implantar les diverses bases de dades que són necessàries a la plataforma virtual. • Muntatge i manteniment de la BBDD de l’entorn web, així com de la Tasques BBDD dels usuaris registrats assignades • Actualització, manteniment i control de canvis del software de la BBDD. Enginyer tècnic informàtic Perfil Programador
 13. Figura Programador/a entorns WEB És el professional que ha de crear el codi executable dels entorns web de Descripció l’educació virtual Tasques • Creació dels entorns web que siguin necessaris per a la formació virtual assignades Tècnic informàtic amb experiència en creació i manteniment de entorns web, desenvolupament d’aplicacions i integració de plataformes. Perfil Coneixements de -ASP, .NET, C# Visual Basic, y SQL SERVER.
 14. Figura Suport Tècnic Són els informàtics que coneixen amb detall el entorn virtual i les eines a Descripció nivell d’usuari • Gestionar i donar resposta a les diferents peticions de resolució e Tasques dubtes i problemes tècnics. assignades • Derivar les consultes que puguin ser ateses per algun altre departament Perfil Enginyer tècnic informàtic
 15. AREA: Disseny Dintre de l’àrea de disseny de la Caixa, haurem de comptar amb diversos professionals que puguin desenvolupar les tasques de creació de materials per a les accions formatives.
 16. Figura Dissenyador/a gràfic i animacions Es tracta del professional que ha de dissenyar i crear tots els elements Descripció gràfics de la formació virtual • Disseny i creació dels diferents elements gràfics, tant del campus virtual com dels materials i documents. Tasques • Creació de la guia d’estil gràfic de la plataforma i tot el material i assignades productes relacionats amb Virtaula (juntament amb la resta de companys/es de l’àrea) Perfil Dissenyador
 17. Figura Maquetador/a Descripció És el professional que ha de mantenir l’estil i la estructura dels materials • Maquetació i confecció dels materials, tant digitals com en suport físic) que es fan servir en les accions formatives. Tasques • Disseny i implementació de la guia d’estil gràfic de la plataforma i tot el assignades material i productes relacionats amb Virtaula (juntament amb la resta de companys/es de l’àrea) Perfil Expert en maquetació
 18. Figura Il·lustrador/a És el professional que ha de il·lustrar els continguts de Virtaula i dels Descripció Objectes d’aprenentatge • Disseny i implementació de la guia d’estil gràfic de la plataforma i tot el material i productes relacionats amb Virtaula (juntament amb la resta Tasques de companys/es de l’àrea) assignades • Creació de les il·lustracions i elements gràfics que apareixen tant en el campus virtual com en els materials Perfil Expert en il·lustració
 19. AREA: gestió econòmica També hem de tenir en compte que a l’àrea de gestió econòmica és necessari comptar amb professionals que ens ajudin a dissenyar i planificar els pressupostos dels projectes i les accions d’e-learning, a més d’emetre els corresponents informes per veure el retorn de la inversió en formació, per això considerem necessari crear dintre d’aquesta àrea un nou “Departament d’anàlisi econòmica en projectes d’e-learning”
 20. Figura Economista Aquesta figura ha de planificar i controlar els aspectes econòmics de la Descripció formació virtual. Tasques • Planificació econòmica dels projectes assignades • Anàlisi econòmica dels projectes Perfil Analista econòmic
Publicité