Gs Nguyễn Đình Cống: Giáo trình Phong Thủy Căn Bản

Đặng Duy Linh
Đặng Duy LinhChairman à Công ty Cổ phần S-Way Việt Nam

Lêi nãi ®Çu HiÖn nay Phong thuû ®­îc nhiÒu ng­êi quan t©m. §• cã nhiÒu líp häc, c©u l¹c bé gi¶ng d¹y, nghiªn cøu. §• cã mét sè c«ng ty vµ tæ chøc chuyªn thùc hµnh, nghiªn cøu vµ truyÒn b¸. TruyÒn h×nh ®• cã mét sè buæi giíi thiÖu. Trªn m¹ng Internet ®• cã mét sè trang web. §Æc biÖt s¸ch vÒ phong thuû cã rÊt nhiÒu. Phong thuû lµ mét lÜnh vùc kh¸ réng, bao gåm nhiÒu vÊn ®Ò. Th­êng th× c¸c tµi liÖu vµ líp häc chØ giíi thiÖu mét sè vÊn ®Ò nµo ®ã. T«i ®• häc mét sè líp vµ xem nhiÒu tµi liÖu nh­ng ch­a t×m thÊy tµi liÖu nµo tr×nh bµy mét c¸ch hÖ thèng vµ toµn diÖn. Biªn so¹n tµi liÖu nµy, tuy hÕt søc ng¾n gän, nh­ng t«i cè g¾ng ®em sù hiÓu biÕt cña m×nh tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ phong thuû mµ t«i tù cho lµ ®• ®­îc hÖ thèng ho¸, nh»m cung cÊp mét sè kiÕn thøc s¬ cÊp cho nh÷ng ai míi b¾t ®Çu t×m hiÓu lÜnh vùc phøc t¹p nµy. Tuy vËy v× së häc vµ ®iÒu kiÖn cã h¹n nªn mét vµi vÊn ®Ò t«i ch­a lÜnh héi ®­îc s©u s¾c vµ khã tr¸nh khái thiÕu sãt khi tr×nh bµy. RÊt mong nhËn ®­îc sù chØ gi¸o cña c¸c bËc cao minh vµ c¸c b¹n ®• xem tµi liÖu.

NHẬP M¤N PHONG THỦY HỌC
( Tãm t¾t bµi gi¶ng cho c¸c líp häc c¬ b¶n- s¬ cÊp vÒ phong thñy)
Gs Ts NguyÔn §×nh Cèng
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay Phong thuû ®îc nhiÒu ngêi quan t©m. §· cã nhiÒu líp häc, c©u l¹c bé
gi¶ng d¹y, nghiªn cøu. §· cã mét sè c«ng ty vµ tæ chøc chuyªn thùc hµnh, nghiªn cøu
vµ truyÒn b¸. TruyÒn h×nh ®· cã mét sè buæi giíi thiÖu. Trªn m¹ng Internet ®· cã mét
sè trang web. §Æc biÖt s¸ch vÒ phong thuû cã rÊt nhiÒu.
Phong thuû lµ mét lÜnh vùc kh¸ réng, bao gåm nhiÒu vÊn ®Ò. Thêng th× c¸c tµi
liÖu vµ líp häc chØ giíi thiÖu mét sè vÊn ®Ò nµo ®ã. T«i ®· häc mét sè líp vµ xem
nhiÒu tµi liÖu nhng cha t×m thÊy tµi liÖu nµo tr×nh bµy mét c¸ch hÖ thèng vµ toµn
diÖn. Biªn so¹n tµi liÖu nµy, tuy hÕt søc ng¾n gän, nhng t«i cè g¾ng ®em sù hiÓu
biÕt cña m×nh tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ phong thuû mµ t«i tù cho lµ ®· ®-
îc hÖ thèng ho¸, nh»m cung cÊp mét sè kiÕn thøc s¬ cÊp cho nh÷ng ai míi b¾t ®Çu
t×m hiÓu lÜnh vùc phøc t¹p nµy. Tuy vËy v× së häc vµ ®iÒu kiÖn cã h¹n nªn mét vµi
vÊn ®Ò t«i cha lÜnh héi ®îc s©u s¾c vµ khã tr¸nh khái thiÕu sãt khi tr×nh bµy. RÊt
mong nhËn ®îc sù chØ gi¸o cña c¸c bËc cao minh vµ c¸c b¹n ®· xem tµi liÖu.
I - §¹I C¦¥NG VÒ PHONG THñY
1.1- Kh¸i niÖm chung
Cã nhiÒu ®Þnh nghÜa, gi¶i thÝch kh¸c nhau vÒ Phong thuû ( PT ). Tuy vËy cã
®iÓm chung gi÷a nhiÒu ngêi, ®ã lµ “ PT lµ t¸c ®éng cña m«i trêng ®Õn con ngêi”.
Nhng t¸c ®éng ®ã nh thÕ nµo th× cã nhiÒu c¸ch gi¶i thÝch kh¸c nhau. Mét sè ngêi cè
g¾n PT víi khoa häc, mét sè kh¸c cho PT lµ bÝ Èn tõ ngêi xa truyÒn l¹i, chØ cã thÓ
vËn dông ( tr¶ lêi c©u hái “ nh thÕ nµo” ) mµ kh«ng thÓ gi¶i thÝch (tr¶ lêi c©u hái “ t¹i
sao”, “ tõ ®©u ra” ).
Theo chóng t«i, t¸c ®éng cña m«i trêng ®Õn con ngêi gåm 2 d¹ng : tù nhiªn vµ
t©m linh. T¸c ®éng tù nhiªn lµ t¸c ®éng cña khi hËu, thêi tiÕt, ¸nh s¸ng, ©m thanh, tõ
trêng, ®iÖn trêng, ho¸ chÊt, c¸c tia vò trô v.v…, ®ã lµ ®èi tîng cña khoa häc. C¸c nh©n
tè tù nhiªn nµy t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn sinh lý, t©m lý vµ nhËn thøc cña con ngêi. T¸c
®éng t©m linh lµ t¸c ®éng cña n¨ng lîng siªu h×nh trong trêi ®Êt. ( Gäi lµ siªu h×nh v×
khoa häc cha ph¸t hiÖn ra mét c¸ch têng minh ). T©m linh lµ ®èi tîng cña mét sè t«n
gi¸o, mét sè m«n huyÒn bÝ vµ siªu h×nh. C¸c nh©n tè t©m linh tríc hÕt t¸c ®éng vµo
phÇn t©m linh cña con ngêi, råi th«ng qua c¸c liªn hÖ mµ ¶nh hëng ®Õn sinh lý vµ
t©m lý, g©y nªn nh÷ng thay ®æi cã lîi hoÆc cã h¹i.
Nhµ khoa häc thiªn v¨n lçi l¹c TrÞnh Xu©n ThuËn ( ViÖt kiÒu ë Ph¸p ) cã ph¸t
biÓu : “ §Ó ph¸t triÓn, khoa häc kh«ng cÇn ®Õn t©m linh, còng nh t©m linh kh«ng
cÇn ®Õn khoa häc. Nhng mét con ngêi, ®Ó ph¸t triÓn toµn diÖn nªn hiÓu biÕt c¶
khoa häc vµ t©m linh”.
Theo nhËn thøc cña ngêi viÕt th× “ Phong thuû lµ mét sè t¸c ®éng cña m«i trêng
t©m linh ®Õn con ngêi”. (*)
M«i trêng t©m linh lµ mét lÜnh vùc kh¸ réng lín, bao gåm nhiÒu d¹ng thøc vµ Ýt
nhiÒu ®Òu cã ¶nh hëng ®Õn con ngêi, trong ®ã PT chØ lµ mét phÇn, ®ã lµ phÇn
liªn quan ®Õn “ D¬ng c¬” vµ “ ¢m tr¹ch”. D¬ng c¬ lµ n¬i ë vµ ho¹t ®éng cña ngêi
sèng. ¢m tr¹ch lµ n¬i an t¸ng ngêi chÕt ( bè mÑ, tæ tiªn ).
Nh vËy ®Ó hiÓu biÕt vÒ phong thuû, tríc hÕt nªn biÕt qua vÒ t©m linh.
1
NhiÒu ngêi ng¹i nãi ®Õn t©m linh v× nã thêng bÞ g¾n víi mª tÝn, dÞ ®oan ( mµ
còng ph¶i th«i, v× t©m linh rÊt dÔ bÞ mét sè kÎ xÊu lîi dông ®Ó trôc lîi, rÊt khã ph©n
biÖt thËt gi¶ ). Còng rÊt khã ®Þnh nghÜa vÒ t©m linh, l¹i cµng kh«ng thÓ dïng kiÕn
thøc khoa häc hiÖn t¹i ®Ó chøng minh. ChØ cã mét sè ngêi cã kh¶ n¨ng ®Æc biÖt
nµo ®ã míi biÕt ®îc mét phÇn, cßn ®a sè ngêi chØ cã thÓ c¶m nhËn hoÆc chÊp
nhËn b»ng lßng tin.
1.2- Häc thuyÕt tam tµi vµ t©m linh
Häc thuyÕt Tam tµi tr×nh bµy quan hÖ gi÷a ba “ b¶n thÓ” : Thiªn, §Þa, Nh©n.
Nguyªn lý lµ : Thiªn, §Þa, Nh©n hîp nhÊt, Nh©n sinh tiÓu Vò trô.
Mçi b¶n thÓ lµ mét hÖ thèng nhÊt vµ ¶nh hëng qua l¹i lÉn nhau. Tuy vËy v× nhËn
thøc cña loµi ngêi cßn bÞ h¹n chÕ nªn t¹m chia mçi b¶n thÓ thµnh hai phÇn : tù nhiªn
vµ t©m linh. Tù nhiªn lµ nh÷ng phÇn cÊu t¹o b»ng vËt chÊt mµ khoa häc ®· biÕt ®îc.
T©m linh lµ nh÷ng d¹ng n¨ng lîng vµ th«ng tin ( cßn bÝ Èn ®èi víi khoa häc hiÖn t¹i ).
Nh©n sinh tiÓu Vò trô : con ngêi lµ sù thu nhá cña Vò trô. T¹m chØ xÐt Qu¶ §Êt.
Nã gåm mét phÇn ®Æc vµ rÊt nhiÒu phÇn rçng bao quanh vµ th©m nhËp vµo bªn
trong. Mét sè phÇn rçng ®· ®îc kh¸m ph¸, mét sè kh¸c cßn bÝ Èn. Gi÷a phÇn ®Æc vµ
c¸c phÇn rçng cã quan hÖ mËt thiÕt, ¶nh hëng qua l¹i.
Con ngêi còng ®îc cÊu t¹o gåm th©n thÓ lµ phÇn ®Æc vµ c¸c phÇn rçng. Cho
®Õn nay mét sè ngêi ®· biÕt ®îc 7 tÇng cña c¸c phÇn rçng ®ã, gäi lµ c¸c tÇng “hµo
quang” hoÆc “ vÝa” ( ba hån, b¶y vÝa ). C¸c tÇng nµy bao bäc xung quanh vµ th©m
nhËp vµo cë thÓ. Cã gi¶ thuyÕt cho r»ng c¸c tÇng nµy ®îc cÊu t¹o b»ng mét lo¹i vËt
chÊt kh¸ mÞn mµ khoa häc cha t×m ra. T¹m xem c¸c phÇn nµy thuéc vÒ t©m linh cña
con ngêi. Trong c¸c tÇng ®Òu chøa n¨ng lîng vµ th«ng tin. Cã ngêi cho r»ng lîng
th«ng tin chøa trong c¸c tÇng hµo quang rÊt lín, gÊp hµng ngµn, hµng v¹n lÇn th«ng
tin chøa trong bé n·o.
( * ) ¶nh hëng cña T©m linh ®Õn con ngêi gåm nhiÒu t¸c ®éng kh¸c nhau, trong ®ã
¶nh hëng cña Phong thñy chØ lµ mét phÇn nhá. Còng cã ý kiÕn cho r»ng Phong thñy
cã c¬ së khoa häc ( v× ngêi ta qu¸ t«n sïng khoa häc, cho r»ng c¸i g× lµ khoa häc míi
®¸ng tin ), NhiÒu néi dung Phong thñy ®îc ®óc kÕt tõ cuéc sèng , ngêi viÕt cho r»ng
nh÷ng néi dung ®ã lµ cã c¬ së thùc tÕ v× thÕ cã thÓ gi¶i thÝch b»ng c¸c kiÕn thøc
khoa häc ( chñ yÕu lµ nh÷ng néi dung thuéc vÒ H×nh ph¸p trong trêng ph¸i H×nh
thÓ ), cßn nÕu cho toµn bé Phong thñy lµ khoa häc th× cha ®ñ c¨n cø.
2
H×nh vÏ : C¸c tÇng hµo quang vµ hÖ thèng lu©n xa ( theo tµi liÖu cña Barbara * )
Liªn hÖ gi÷a c¸c tÇng hµo quang vµ th©n thÓ th«ng qua hÖ thèng c¸c “ lu©n xa”.
Riªng sù ho¹t ®éng cña th©n thÓ ( phÇn ®Æc) l¹i gåm hai hÖ thèng : ý thøc vµ v«
thøc. Y thøc liªn quan ®Õn n·o, v« thøc lµ ho¹t ®éng tù ®éng, liªn quan ®Õn hÖ thÇn
kinh thùc vËt ( ho¹t ®éng cña tim, d¹ dµy, ruét, gan, thËn v.v…). Ho¹t ®éng ý thøc liªn
quan ®Õn thµnh b¹i, cßn ho¹t ®éng v« thøc liªn quan ®Õn m¹ng sèng, søc khoÎ, bÖnh
tËt.(**)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
* VÒ c¸c tÇng hµo quang cã thÓ t×m ®äc trong c¸c tµi liÖu sau : Bµn tay ¸nh s¸ng cña
Barbara Ann Brennan, ngêi Mü, do Lª Träng Bæng dÞch, nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ Th«ng
tin- 1996. ( nguyªn v¨n tiÕng Anh : Hand of Light, NXB Bantam Books, New
York, 1988 ). Tõ nguån tµi liÖu trªn GS NguyÔn Hoµng Ph¬ng thuËt l¹i trong s¸ch “
TÝch hîp ®a v¨n ho¸ §«ng T©y cho mét chiÕn lîc gi¸o dôc t¬ng lai” , NXB Gi¸o dôc,
1995; GS NguyÔn §×nh Ph thuËt l¹i trong s¸ch “ N¨ng lîng sinh häc”
(**) Cã mét c¬ quan n»m gi÷a hai hÖ thèng, ®ã lµ H« hÊp , ngêi viÕt t¹m gäi lµ V¨n
phßng ®¹i diÖn gi÷a hai hÖ thèng. ChÝnh v× vËy nhiÒu m«n tËp ®Ó n©ng cao søc
khoÎ vµ ch÷a bÖnh ®Òu b¾t ®Çu b»ng tËp thë. Víi c¸c m«n nh KhÝ c«ng, Nh©n
®iÖn--- cã thÓ th«ng qua tËp thë ®Ó ®iÒu hßa nhÞp tim, huyÕt ¸p, sù co bãp cña d¹
dµy, lµm mÊt c¶m gi¸c ®ãi v.v.. Víi ý nghÜa trªn ngêi viÕt gäi H« hÊp lµ “ c¬ quan liªn
thøc” ( liªn kÕt gi÷a ý thøc vµ v« thøc ).
Mçi ho¹t ®éng hoÆc biÕn ®æi cña mét bé phËn nµo ®ã cña c¬ thÓ ( bÞ th¬ng, tËt
bÖnh…) ®Òu ®îc ph¶n ¶nh vµo c¸c tÇng hµo quang. Ngîc l¹i c¸c ho¹t ®éng vµ biÕn
®æi c¸c vïng cña tÇng hµo quang ®Òu g©y ¶nh hëng cho ho¹t ®éng v« thøc vµ phÇn
nµo cho ý thøc (*).
T¸c ®éng cña PT chÝnh lµ t¸c ®éng cña n¨ng lîng siªu h×nh, tríc tiªn t¸c ®éng lªn
c¸c tÇng hµo quang cña con ngêi, råi tõ ®ã ¶nh hëng ®Õn c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Cïng
mét t¸c ®éng nhng ®èi víi ngêi nµy lµ tèt, ®èi víi ngêi kh¸c l¹i lµ xÊu. Khi c¸c ¶nh hëng
lµ thÝch hîp sÏ lµm t¨ng sù ph¸t triÓn. NÕu ¶nh hëng bÊt lîi sÏ lµm cho t×nh tr¹ng xÊu
®i.
1.3- Nguån lùc cña sù t¸c ®éng
T¸c ®éng cña m«i trêng phong thuû ®Õn con ngêi bëi mét d¹ng n¨ng lîng siªu
h×nh, ngêi xa gäi lµ “ KhÝ”. §ã lµ n¨ng lîng tån t¹i vµ lu©n chuyÓn trong Trêi §Êt vµ c¶
trong Con ngêi, n¨ng lîng ®îc ph¸t ra tõ c¸c vËt thÓ díi d¹ng sãng. KhÝ lµ mét kh¸i
niÖm, ®èi víi nhiÒu ngêi lµ kh¸ m¬ hå, mét sè ngêi c¶m nhËn ®îc. B¾t ®Çu t×m hiÓu
vÒ PT b»ng viÖc c«ng nhËn sù tån t¹i cña d¹ng n¨ng lîng ( khÝ, sãng ) nµy, xem xÐt
sù lu chuyÓn vµ t¬ng t¸c cña nã.
1.4- C¸c trêng ph¸i phong thuû
Phong thuû cã lÞch sö l©u ®êi tõ Trung Quèc. Qua hµng vµi ngµn n¨m truyÒn b¸
vµ ph¸t triÓn ®· h×nh thµnh nªn nhiÒu trêng ph¸i kh¸c nhau, t¹o ra mét lÜnh vùc v«
cïng réng lín. VÒ ®èi tîng cã thÓ ph©n thµnh hai m¶ng lµ PT D¬ng tr¹ch vµ PT ¢m
phÇn. VÒ ph¬ng ph¸p cã thÓ ghÐp thµnh ba trêng ph¸i chÝnh lµ PT H×nh thÕ, PT Lý
sè vµ PT Tr¹ch vËn. Trong mçi trêng ph¸i l¹i cã mét sè nh¸nh víi c¸c quan ®iÓm kh¸c
nhau. C¸c s¸ch vÒ PT thêng chØ tËp trung vµo mét vµi nh¸nh. Ngoµi ra cßn cã trêng
3
ph¸i “ DÞch häc trong PT”( dïng c¸c quÎ cña Kinh DÞch ®Ó nghiªn cøu) vµ trêng ph¸i “
ThÇn s¸t” ( xem xÐt t¸c ®éng cña c¸c VÞ ThÇn ®Õn PT ). Trong tµi liÖu nµy chØ míi
cã thÓ giíi thiÖu nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ë møc ®é s¬ cÊp vÒ 3 trêng ph¸i chÝnh :
h×nh thÓ, lý sè, tr¹ch vËn. PT H×nh thÓ tr×nh bµy chñ yÕu vÒ t¸c ®éng cña c¸c vËt
thÓ trªn mÆt ®Êt, vÞ trÝ cña ®åi nói, s«ng ngßi…chung cho mäi ngêi. PT Lý sè xÐt
¶nh hëng cña c¸c ph¬ng híng ( kh«ng gian ) ®Õn tõng ngêi. PT Tr¹ch vËn xÐt sù thay
®æi ( tèt-xÊu) cña c¸c yÕu tè theo thêi gian.
Cã ngêi ®· liªn hÖ víi Tam tµi ( Thiªn, §Þa, Nh©n ) mµ quy vÒ : Tr¹ch vËn thuéc
Thiªn, H×nh thÓ thuéc §Þa cßn Lý sè thuéc Nh©n.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
(*)-§©y lµ c¬ së cña c¸c ph¬ng ph¸p ch÷a bÖnh b»ng n¨ng lîng nh KhÝ c«ng, Nh©n
®iÖn, N¨ng lîng sinh häc, ch÷a bÖnh tõ xa v.v…
( ** ) Mét sè tµi liÖu cho r»ng PT gåm 2 trêng ph¸i lµ Ph¸i H×nh thÕ vµ Ph¸i Lý khÝ
( ®em ghÐp Tr¹ch vËn vµo cïng víi Lý sè ). Ngêi viÕt cho r»ng chi ra 3 trêng ph¸i lµ
hîp lý h¬n , dùa vµo 3 ®èi tîng nghiªn cøu kh¸c nhau ( vËt thÓ, kh«ng gian, thêi gian ).
Mét sè ngêi cßn ph©n biÖt Phong thñy cæ truyÒn vµ Phong thñy hiÖn ®¹i ( trong ®ã
PT hiÖn ®¹i cã kÕt hîp víi m¸y mãc, thiÕt bÞ khoa häc ).
II- PHONG thuû h×nh thÓ
T¹m gäi “ ThÓ tr¹ch” lµ tõ chØ chung D¬ng tr¹ch vµ ¢m phÇn ( hoÆc ©m tr¹ch), lµ
n¬i trùc tiÕp nhËn sù t¸c ®éng cña PT vµ tõ ®ã sÏ t¸c ®éng ®Õn ngêi cã liªn quan. ¢m
tr¹ch lµ n¬i ch«n må m¶ tæ tiªn, cßn ®îc gäi lµ huyÖt mé hoÆc mé. D¬ng tr¹ch lµ n¬i
sinh sèng, ho¹t ®éng, bÐ lµ mét c¨n phßng, mét ng«i nhµ…, lín lµ côm d©n c, khu vùc
s¶n xuÊt, kinh doanh…, lín n÷a lµ thµnh phè, hoÆc khu d©n c réng.
PT h×nh thÓ xem xÐt vÞ trÝ cña thÓ tr¹ch trªn mÆt ®Êt, ¶nh hëng cña c¸c ®èi tîng
kh¸c nhau ®Õn thÓ tr¹ch. Do vÞ trÝ t¬ng quan víi thÕ ®Êt, thÕ nói, thÕ níc mµ thÓ
tr¹ch nhËn ®îc nhiÒu hay Ýt n¨ng lîng vò trô. Do t¬ng quan víi c¸c ®èi tîng mµ thÓ
tr¹ch tiÕp nhËn sãng/ khÝ tõ chóng. Trong PT h×nh thÓ cã nh÷ng vÊn ®Ò nh long
m¹ch, s¬n ph¸p, thuû ph¸p, h×nh ph¸p, khÝ ®Êt, tia ®Êt v.v…
PT h×nh thÓ cßn ®îc gäi lµ ph¸i “ H×nh gia”, “ Loan ®Çu” hoÆc “To¹ tinh”
2.1- Long m¹ch, huyÖt
N¨ng lîng vò trô truyÒn vµo Qu¶ §Êt. Do vá cña nã cã cÊu t¹o kh¸c nhau mµ cã n¬i
nhËn ®îc nguån m¹nh, tËp trung, thêng lµ c¸c nói cao, ®îc goil lµ “ Tæ s¬n”, c¸c n¬i
nhËn ®îc nhiÒu trë thµnh vïng “ §Þa linh”, cã n¬i nhËn ®îc Ýt hoÆc kh«ng.
Tuú theo vÞ thÕ mµ Tæ s¬n ®îc ph©n thµnh Th¸i tæ s¬n, ThiÕu tæ s¬n, Phô mÉu
s¬n. Tõ c¸c Tæ s¬n nguån n¨ng lîng ( KhÝ ) ®îc dÉn truyÒn theo thÕ nói, xuèng ®ång
b»ng, h×nh d¸ng uèn lîn nh con rång nªn ®îc gäi lµ “ Long m¹ch”. NhiÒu tµi liÖu ghÐp
long m¹ch thµnh tõ chung, còng cã tµi liÖu ph©n biÖt thµnh “ m¹ch” vµ “ long”.
M¹ch lµ nguån n¨ng lîng tõ Tæ s¬n ph¸t ®i, lµ thÕ, lµ trêng cña nã. Long lµ c¸c dßng
khÝ tõ ch©n nói trë ®i. ( tiªn tÇm m¹ch, hËu tÇm long ). Long m¹ch thêng ®i kÌm cïng
c¸c dßng níc.
Theo thÕ cña m¹ch chia ra m¹ch d¬ng, m¹ch ©m, m¹ch cêng, m¹ch nhîc, m¹ch sinh,
m¹ch tö…. Theo híng cña Long chia ra long d¬ng, long ©m. Theo thÕ chia ra håi long,
xuÊt d¬ng long, gi¸ng long, sinh long, phi long, tr©m long, Èn long, ®»ng long, quÇn
long. Long kh«ng ph¶i mét dßng duy nhÊt mµ cã thÓ ph©n nh¸nh, v× vËy cßn chia ra
4
c¸n long, chi long. C¸n long lµ dßng lín, l¹i chia ra ®¹i c¸n, tiÓu c¸n. Chi long lµ dßng
bÐ, chia ra ®¹i chi, tiÓu chi (*).
HuyÖt lµ n¬i tô khÝ, lµ trung t©m sinh khÝ. HuyÖt thêng cã c¸c h×nh Oa, KiÒm,
Nhò, §ét, thêng xuÊt hiÖn ë c¸c vïng ®Êt cã d¹ng th¾t cæ bång, khum väng vã, thÌ lÌ l-
ìi trai…(*). §Êt cã huyÖt lµ rÊt tèt cho thÓ tr¹ch.
TÇm long, ¸n huyÖt ( ®iÓm huyÖt ) lµ viÖc lµm cña c¸c thÇy ®Þa lý cao cÊp cã
kh¶ n¨ng vµ c¶m nhËn ®Æc biÖt ( chñ yÕu cho ©m tr¹ch ). Ngêi ta tr¸nh ®µo bíi lung
tung tríc c¸c ng«i mé v× sî ch¹m lµm ®øt long m¹ch. YÓm long m¹ch lµ
--------------------------------------------------------------------------------------------------(*) Xem c¸c
s¸ch vÒ §Þa lý T¶ Ao, t¸c gi¶ V¬ng ThÞ NhÞ Mêi, NXB mòi Cµ mau. 2006, s¸ch §Þa lý
toµn th cña Lu B¸ ¤n, NXB V¨n ho¸ th«ng tin. Cô T¶ Ao ( ngêi Nghi xu©n, Hµ tÜnh,
sèng vµo thêi Lª- TrÞnh ) ®îc t«n lµ thÇy PT ( ®Þa lý ) sè mét cña ViÖt nam, s¸ch cña
cô vÉn cßn ®îc lu truyÒn.
c¸ch dïng mét sè thñ ®o¹n ( ®µo r·nh c¾t ngang, ch«n vËt c¶n…) lµm c¾t ®øt dßng
khÝ dÉn vµo n¬i ®Þa linh. Hµn long m¹ch lµ viÖc lµm nh»m kh«i phôc long m¹ch bÞ
®øt.
2.2- S¬n ph¸p
S¬n ph¸p lµ phÐp xem thÕ ®Êt, thÕ nói ¶nh hëng ®Õn thÓ tr¹ch. Gäi 4 phÝa nh
sau : Tríc mÆt lµ Chu tíc ( Chim Phîng ®á ), sau lng lµ HuyÒn vò ( Rïa ®en, H¾c quy
), bªn tr¸i lµ Thanh long ( Rång xanh ), bªn ph¶i lµ B¹ch hæ ( Hæ tr¾ng). S¬n lµ tõ chØ
chung, cã thÓ lµ nói, ®åi, ë ®ång b»ng lµ vïng ®Êt cao h¬n xung quanh.
Mét kiÓu ®Êt tèt cÇn cã s¬n thÕ phï hîp, tiÒn ¸n, hËu chÈm ( tríc cã che ch¾n,
sau cã gèi ®ì ), cã thanh long, b¹ch hæ nghiªm chØnh. PhÝa Chu tíc nªn cã kho¶ng
réng, b»ng ph¼ng, cã thªm hå níc th× tèt, ®ã lµ “ minh ®êng thuû tô”. S¬n phÝa tríc,
gÇn mµ thÊp lµ ¸n s¬n, xa mµ cao lµ triÒu s¬n ( triÒu : chÇu ). H×nh d¸ng cña s¬n ®-
îc ph©n theo ngò hµnh : kim, thuû, méc, ho¶, thæ. S¬n d¹ng Kim cã ®Ønh trßn; Thuû-
®Ønh nhÊp nh«, lîn sãng; Ho¶- ®Ønh nhän, v¬n cao; Méc- cao mµ thu«n; Thæ-
®Ønh b»ng ph¼ng. TriÒu s¬n, ¸n s¬n cã d¹ng ho¶ lµ kh«ng tèt.
S¬n ph¸p tÇm long lµ dùa vµo thÕ nói ®Ó t×m long m¹ch vµ huyÖt.
Sa lµ c¸c nói nhá ë xung quanh, “ thÝch diÖn sa” lµ nói cã nhiÒu ®¸ nhän, lëm
chëm nh gai lµ xÊu (*).
Ngêi ta ®· tæng kÕt, tr×nh bµy c¸c thÕ s¬n t¹o ra ®Êt ph¸t ( ch«n mé, lµm nhµ vµo
®ã sÏ ph¸t ). Long trïng ®iÖp sinh thÕ bót lµ ®Êt ph¸t tr¹ng nguyªn. Thanh long, b¹ch
hæ t¬ng ®¬ng vµ m¹nh mÏ – ph¸t cù phó. ThÕ h÷u long v« hæ lµ mét trong c¸c thÕ
®Êt xÊu (**).
S¬n ph¸p thêng ®îc kÕt hîp víi thuû ph¸p.
2.3- Thuû ph¸p
Thuû ph¸p lµ c¸ch xem xÐt vÒ nguån níc, dßng níc. Tríc hÕt cÇn x¸c ®Þnh khu vùc
®Êt liªn quan ®Õn thÓ tr¹ch, trong ®ã cã nguån níc. §Æt thÓ tr¹ch ë trung t©m, chia
mÆt ®Êt ( trªn thùc ®Þa hoÆc trªn b¶n ®å ) thµnh 24 híng ( NhÞ thËp tø s¬n- sÏ
tr×nh bµy kü ë phÇn sau ). §Æt tªn c¸c híng theo thø tù nh trªn h×nh vÏ ë trang sau.
Xem dßng níc ch¶y vµo tõ híng nµo ( thuû ph¸t ), ch¶y ra theo híng nµo ( thuû tiªu ).
Tuú theo t¬ng quan gi÷a híng cña thÓ tr¹ch vµ thuû ph¸t, thuû tiªu ngêi ta tæng kÕt ra
c¸c thuû thÕ. Trªn h×nh vÏ nhµ cã híng ¢t, thuû ph¸t ë BÝnh, tiªu ë Tý.
§Ó ®¸nh gi¸ ngêi ta dïng “ vßng trµng sinh” gåm 12 cung ( trµng sinh... thai, dìng )
nh trªn h×nh vÏ. GhÐp vßng trµng sinh víi nhÞ thËp tø s¬n, vÞ trÝ cña trµng sinh lÊy
theo b¶n mÖnh chñ nhµ. Dùa vµo thuû ph¸t, thuû tiªu ë cung nµo cña vßng trµng sinh
mµ biÕt ®îc tèt, xÊu.
5
---------------------------------------------------------------------------------------------------(*)- Liªn
quan ®Õn s¬n ngêi ta hay dïng thªm c¸c tõ sau : Loan lµ nói cã d¹ng uèn cong trªn
mÆt b»ng; Nhai lµ v¸ch nói dèc nghiªng; Nham lµ v¸ch nói dùng ®øng. S¬n ph¸p cßn
®îc gäi lµ ph¸i Loan ®Çu
(**)- Xem : NguyÔn Hoµng Ph¬ng- ThuyÕt phong thuû ®Þa linh
-
XÐt dßng níc cßn cÇn xem tr¹ng th¸i ch¶y vµ h×nh thÕ uèn lîn cña nã. Tr¹ng th¸i
tèt lµ ch¶y hoµ ho·n, kh«ng qu¸ m¹nh còng nh kh«ng bÞ tï ®äng. H×nh thÓ tèt lµ dßng
níc uèn lîn bao quanh nhµ, xÊu lµ khi bÞ dßng chØa th¼ng vµo phÝa tríc, lµ ®Æt nhµ
vµo phÝa låi cña ®o¹n dßng uèn cong (*).
H×nh vÏ : Thuû ph¸t, thuû tiªu trong nhÞ thËp tø s¬n vµ vßng trµng sinh
Thuû ph¸p thêng ®îc kÕt hîp víi s¬n ph¸p thµnh “ s¬n thuû ph¸p”, liªn quan mËt
thiÕt ®Õn Long m¹ch , HuyÖt. §Þa lý T¶ Ao chñ yÕu tr×nh bµy vÒ long m¹ch, huyÖt,
dùa vµo s¬n thuû ph¸p ®Ó t×m huyÖt mé kÕt vµ ph¸t.
2.4- H×nh ph¸p
H×nh ph¸p lµ c¸ch xem xÐt t¸c ®éng cña c¸c vËt thÓ ®Õn “ Dßng KhÝ” cña ng«i
nhµ, còng nh t¸c ®éng cña KhÝ/ Sãng ph¸t ra tõ c¸c bé phËn trong nhµ. VËt thÓ nãi ë
®©y nh con ®êng, cÇu vît, cét ®iÖn, c©y lín, c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, c¸c ®å vËt
dông hoÆc trang trÝ v.v… C¸c bé phËn trong nhµ nh hµnh lang, cÇu thang, nhµ bÕp,
khu vÖ sinh, cöa ®i, cöa sæ v.v…
C¸c vËt thÓ, do cÊu t¹o, h×nh d¸ng, sù ho¹t ®éng mµ ph¸t ra c¸c sãng/khÝ, ¶nh h-
ëng ®Õn trêng n¨ng lîng cña con ngêi.
Nªn tr¸nh lµm nhµ rÊt gÇn ( ®Æc biÖt lµ tríc mÆt) ®×nh, chïa, ®Òn, miÕu vµ trong
mét sè t×nh huèng nh bÞ con ®êng híng th¼ng vµo mÆt tríc, bÞ kÑp gi÷a hai ®êng
lín, ngay tríc nhµ cã cét, trô hoÆc c©y to, cã vËt thÓ nhän chØa th¼ng vµo nhµ.
Tr¸nh lµm nhµ trong hang hèc, trong thung lòng xung quanh cã nói cao, díi ch©n khe
vùc, s¸t ven ®êng mµ thÊp h¬n mÆt ®êng, trong ngâ côt hoÆc ngâ qu¸ n¸o nhiÖt,
nh÷ng n¬i thêng xuyªn cã giã to. Tr¸nh lµm nhµ trªn nÒn cò
--------------------------------------------------------------------------------------------------
(*)- Xem : NguyÒn Hµ- Chän híng nhµ vµ bè trÝ néi thÊt theo thuËt PT- NXB X©y d-
ng. 1996
6
cña ®×nh chïa, trªn ®Êt nghÜa trang cò, trªn nÒn nhµ bÞ ch¸y, trªn chç lÊp giÕng cò,
trªn m¶nh ®Êt h×nh tam gi¸c.
Khi lµm nhµ trªn ®Êt dèc, phÝa sau cÇn cao h¬n phÝa tríc, lµm nhµ trªn ®åi nªn
chän phÝa ®«ng. Tr¸nh lµm nhµ ë chç ®Êt mµ phÝa b¹ch hæ bÞ nghiªng hoÆc
khuyÕt, tr¸nh lµm nhµ bÐ bÞ kÑp vµo gi÷a hai nhµ cao, to, ë phÝa tríc hoÆc phÝa
sau cã nhµ cao vît h¼n lªn .
MÆt b»ng nhµ nªn c©n xøng, tr¸nh lµm nhµ cã mÆt b»ng tam gi¸c hoÆc bÞ
khuyÕt mét sè gãc.
Cöa chÝnh vµo c¨n hé kh«ng nªn ®èi diÖn trùc tiÕp víi hµnh lang, víi lèi ®i xuèng
cña cÇu thang, cöa thang m¸y. §i vµo nhµ qua cöa chÝnh kh«ng nªn thÊy bÕp, phßng
vÖ sinh, cöa sæ, g¬ng lín. Nhµ cã têng bao xung quanh kh¸ cao kh«ng nªn më ngâ h-
íng t©y. Kh«ng nªn lµm cæng hoÆc cöa qu¸ lín cho ng«i nhµ bÐ, cæng kh«ng nªn
thÊp h¬n têng bao. Khi x©y nhµ kh«ng nªn x©y têng bao tríc.
HuyÒn quan lµ vÞ trÝ n»m gi÷a cöa chÝnh vµ phßng kh¸ch s¸t kÒ. Khu vùc huyÒn
quan nªn ®îc th«ng tho¸ng, s¸ng sña, nÒn kh«ng cao h¬n phßng kh¸ch. Phßng kh¸ch
kh«ng nªn cã qu¸ 3 cöa sæ, trong phßng kh¸ch kh«ng nªn ®Æt kÐt s¾t, nÒn phßng
kh«ng cao thÊp kh¸c nhau. Phßng kh¸ch nªn lµm vu«ng v¾n, kh«ng xiªn xÑo, kh«ng
bÞ khuyÕt.
Phßng ngñ kh«ng nªn qu¸ lín hoÆc qu¸ nhá, kh«ng nªn ®èi diÖn víi phßng vÖ sinh
hoÆc nhµ bÕp, kh«ng nªn gÇn s¸t huyÒn quan. Kh«ng nªn söa phßng vÖ sinh hoÆc
bÕp thµnh phßng ngñ. Trong phßng ngñ kh«ng bµy thÇn vÞ, kh«ng ®Æt bµn thê,
kh«ng ®Æt bÓ c¸, c©y c¶nh, kh«ng bµy ®å hung khÝ, ®ao kiÕm, tîng, ®Çu thó vËt,
®å mü nghÖ lín, kh«ng nªn cã qu¸ nhiÒu ®å vËt h×nh trßn. Cöa phßng ngñ kh«ng nªn
®èi diÖn víi g¬ng, cöa ra vµo, cöa phßng vÖ sinh hoÆc bÕp.
Gian bÕp nªn cã h×nh d¹ng vu«ng v¾n, kh«ng nªn gÇn s¸t phßng ngñ chñ nhµ,
kh«ng ®Æt chÝnh gi÷a nhµ. Nªn tr¸nh chung cöa bÕp víi phßng vÖ sinh, tr¸nh viÖc
mäi ngêi tõ phßng kh¸ch cã thÓ nh×n trùc tiÕp vµo bÕp, tr¸nh viÖc bÕp bÞ n¾ng
chiÕu xiªn vµo.
Phßng vÖ sinh kh«ng nªn ®Æt gi÷a nhµ, cöa phßng kh«ng tr«ng th¼ng ra cöa
chÝnh, kh«ng ®èi diÖn víi cöa phßng ngñ chñ nhµ, cöa phßng bÕp, cöa phßng thê. §-
êng èng níc tõ phßng vÖ sinh kh«ng nªn ch¹y qua c¸c phßng kh¸c.
Cöa sæ nªn cã kÝch thíc võa ph¶i, kh«ng lµm hai cöa trùc diÖn nhau, kh«ng lµm
cöa thôt vµo bªn trong têng, kh«ng híng cöa vµo må m¶ gÇn bªn ngoµi, vµo cét ®Ìn,
ng· t ®êng phè.
§å vËt trang trÝ trong nhµ nªn chän lo¹i cã h×nh d¸ng ªm dÞu, tr¸nh nh÷ng ®å cã
nhiÒu mòi nhän, qu¸ gå ghÒ.
¥ trÇn nhµ thêng cã dÇm ( xµ). CÇn tr¸nh ®Ó c¸c dÇm ®Ì Ðp lªn bªn trªn chç thê, gi-
êng ngñ, phßng kh¸ch, bÕp nÊu.
KÝch thíc c¸c lo¹i cöa vµ vËt dông ( bµn, giêng, tñ…) nªn chän theo thíc Lç ban.
Trªn thíc cã 4 dßng. Hai dßng ngoµi ghi ®¬n vÞ ®o, hai dßng trong chia ra c¸c kho¶ng
®á vµ ®en víi c¸c tªn gäi kh¸c nhau. Nãi chung c¸c kho¶ng ®á lµ tèt, kho¶ng ®en lµ
xÊu. Dßng trªn dïng cho d¬ng tr¹ch ( cöa, ®å dïng…), dßng díi dïng cho phÇn ©m
( må m¶, bµn thê…).(*-)
H×nh ph¸p lµ vÊn ®Ò ®îc nhiÒu ngêi quan t©m vËn dông vµ viÕt nhiÒu s¸ch phæ
biÕn , v× nã g¾n víi cuéc sèng thêng nhËt vµ cã thÓ c¶m nhËn dÔ dµng b»ng trùc
gi¸c. C¸c s¸ch phong thuû vÒ bè trÝ nhµ cöa vµ trang trÝ néi thÊt phÇn lín thuéc ph¹m
7
vi nµy (* *). Khi gÆp ph¶i mét sè ®iÒu kh«ng nªn, cÇn kiªng kþ mµ kh«ng thÓ kh¾c
phôc, ngêi ta dïng mét sè “ biÖn ph¸p ho¸ gi¶i”sÏ ®îc tr×nh bay ë phÇn sau ( môc V ).
2.5- KhÝ ®Êt vµ tia ®Êt
KhÝ ®Êt thÓ hiÖn nguån n¨ng lîng vò trô ®îc tÝch tô vµo vïng ®Êt. Mét sè ngêi nãi
hä cã kh¶ n¨ng nh×n thÊy hoÆc c¶m nhËn ®îc. §Êt cã n¨ng lîng tèt khÝ mµu s¸ng,
®Ñp. §Êt xÊu cã mµu tèi, sÈm. §Êt tù nhiªn cã n¨ng lîng tèt thêng thÓ hiÖn bëi hÖ
thùc vËt ph¸t triÓn t¬i xanh. Nªn tr¸nh lµm nhµ trªn vïng ®Êt kh« c»n, ®Êt cã nhiÒu
phÕ th¶i, tr¸nh c¾m cäc lµm nhµ trªn vïng ®Êt bïn…
Tia ®Êt lµ tia ph¸t ra tõ mét nguån nµo ®ã trong lßng ®Êt. Nguån ®ã cã thÓ lµ
nh÷ng khèi lín kim lo¹i, chÊt láng, ho¸ chÊt hoÆc hµi cèt…Tia ®Êt theo ph¬ng th¼ng
®øng, trong mét ph¹m vi kh¸ hÑp, cã kh¶ n¨ng xuyªn qua c¸c tÇng nhµ. Khi tia ®Êt lµ
phï hîp víi con ngêi, nã cã t¸c dông tèt, ®îc gäi lµ “ phóc x¹”. NÕu tia ®Êt kh«ng phï
hîp, g©y nªn t¸c dông xÊu, ®îc gäi lµ “ ¸c x¹”. §Ó ph¸t hiÖn ®îc tia ®Êt cÇn cã kh¶ n¨ng
ngo¹i c¶m hoÆc ®îc luyÖn tËp m«n “ C¶m x¹ häc”
2.6- §¹i c¬ng vÒ c¶m x¹ häc
§ã lµ mét m«n ®îc ¸p dông réng r·i trong nhiÒu lÜnh vùc, trong ®ã cã phong thuû
®Ó t×m long m¹ch, huyÖt, khÝ ®Êt, tia ®Êt, m¹ch níc ngÇm…M«n c¶m x¹ dùa trªn
nguyªn lý sau : Mäi vËt thÓ ®Òu ph¸t sãng ( x¹ ). Trêng hµo quang cña con ngêi cã
thÓ tiÕp nhËn nh÷ng sãng ®ã ( c¶m ). Khi ®îc luyÖn tËp thµnh th¹o cã thÓ biÕn sù
c¶m nhËn tõ trêng hµo quang thµnh mét sè chØ thÞ theo quy íc, cã thÓ tiÕp nhËn
b»ng thÞ gi¸c th«ng qua c¸c dông cô nh con l¾c, ®òa thÇn, (***)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) – Ngoµi thíc Lç Ban ngêi ta cßn dïng mét sè thíc kh¸c nh thíc Cöu Thiªn Huyªn N÷,
thíc Tö phßng, thíc Khóc xÝch.
. (**)- Cã nhiÒu s¸ch cña nhiÒu t¸c gi¶ víi tªn gäi kh¸c nhau nh : X©y dùng theo PT
( NguyÔn §×nh Cöu), §iÒu cÊm kþ vÒ nhµ ë ( Tr¬ng DuyÖt ), Kü thuËt ®iÒu chØnh
trêng khÝ vµo nhµ (NguyÔn TiÕn §Ých ), Phong thuû cæ truyÒn trong kiÕn tróc hiÖn
®¹i ( NguyÔn BÝch H»ng), Phong thuû toµn th ( ThiÖu vÜ Hoa ), Phong thuû nhµ ë
( ¢u D¬ng Vò Phong ),Trang trÝ nhµ ë theo PT (TuÊn Quang), CÊm kþ phong thuû
trong bµi trÝ nhµ hiÖn ®¹i ( Hoµng Kû Vò ). Phong thuû huyÒn quan, nhµ vên, v¨n
phßng, cöa hµng, phßng ngñ…( Ph¹m §«ng) Trang trÝ néi thÊt theo phong thuû
( Tèng ThiÒu Quang ), Thùc hµnh phong thuû ( §µm Liªn ), Gia Cat Khæng Minh bµn
vÒ phong thuû ( Th¹ch S¬n Thuû ), Tù xem phong thuû nhµ m×nh ( TuÖ Duyªn ),
Phong thuû phßng ngñ , cöa vµ phßng kh¸ch ( Hoµng Gia Ng«n ). 3 bíc tù thiÕt kÕ
phong thñy ( Th¸i Thø Lang ) v.v…
(***) – M«n c¶m x¹ ®· cã tõ l©u ®êi. HiÖn nay nhiÒu níc ®· ph¸t triÓn kh¸ réng r·i. ¥
ViÖt nam ®ang cã mét sè líp d¹y c¶m x¹, ®îc sù hç trî cña Trung t©m nghiªn cøu tiÒm
n¨ng con ngêi. ¥ Hµ néi cã C«ng ty cña TiÕn sü Vò V¨n B»ng chuyªn nghiªn cøu, ph¸t
hiÖn tia ®Êt vµ nh÷ng vËt Èn dÊu trong ®Êt ( 111 A1, ngâ 158, NguyÔn Kh¸nh Toµn
Hanéi. 0914 374 333 )
( *** ) §Êt lµnh, ®Êt d÷. §Êt lµnh lµ n¬i cã khÝ ®Êt tèt, kh«ng cã tia ¸c x¹. §Êt d÷ lµ n¬i
cã khÝ ®Êt xÊu hoÆc cã tia ¸c x¹. Chon ®Êt lµm d¬ng tr¹ch quan träng nhÊt lµ chän
®îc “ §Êt lµnh” ,tr¸nh ®Êt d÷.
III- PHONG thuû lý sè
Phong thuû lý sè chñ yÕu xem xÐt ¶nh hëng cña c¸c ph¬ng hãng ( kh«ng gian )
phô thuéc vµo mÖnh vËn, tuæi t¸c cña tõng ngêi. Nã ®îc dùa vµo mét sè c¬ së nh ¢m
8
d¬ng, Ngò hµnh, Can chi, B¸t qu¸i, trong ®ã cã mét sè suy luËn vµ tÝnh to¸n. PT lý sè
cßn ®îc gäi lµ ph¸i “ Ph¸p gia”, “ Lý khÝ” , “ Híng tinh”.
3.1- ¢m d¬ng, ngò hµnh
¢m, d¬ng lµ hai mÆt ®èi lËp vµ thèng nhÊt cña v¹n vËt. §èi lËp thÓ hiÖn ë chç
chóng cã t¸c dông ngîc nhau nh s¸ng-tèi, nãng-l¹nh v.v…, d¬ng ph¸t triÓn th× ©m lïi vµ
ngîc l¹i. Thèng nhÊt ë chç trong d¬ng cã ©m, trong ©m cã d¬ng, d¬ng ph¸t triÓn ®Õn
cïng th× ©m sinh ra vµ ngîc l¹i. §Ó v¹n vËt ph¸t triÓn tèt th× ©m d¬ng ph¶i hµi hoµ, ë
vµo tr¹ng th¸i c©n b»ng ®éng.
Ngò hµnh lµ 5 tÝnh chÊt : Kim, thuû
méc, ho¶, thæ. C¸c tÝnh chÊt nµy cã quan
hÖ t¬ng sinh vµ t¬ng kh¾c.
T¬ng sinh: Kim sinh thuû; Thuû sinh méc,
Méc sinh ho¶; Ho¶ sinh thæ; Thæ sinh kim.
T¬ng kh¾c: Kim kh¾c méc; Méc kh¾c thæ;
Thæ kh¾c thuû; Thuû kh¾c ho¶, Ho¶ kh¾c kim.
Mçi hµnh cã thÓ lµ d¬ng hoÆc ©m: Kim d¬ng,
kim ©m, thuû d¬ng, thuû ©m …(*).
3.2- Can chi
Cã 10 can ( thiªn can ) s¾p xÕp theo thø tù : 1- Gi¸p, 2- ¢t, 3- BÝnh, 4-§inh, 5-
MËu, 6- Kû, 7- Canh, 8- T©n, 9- Nh©m, 10- Quý. Sè lÎ lµ d¬ng, ch½n lµ ©m.
Gi¸p, ¢t hµnh méc ( Gi¸p méc d¬ng, ¢t méc ©m ), BÝnh, §inh- ho¶, MËu ,Kû- thæ,
Canh, T©n- kim, Nh©m, Quý- thuû ( Nh©m thuû d¬ng, Quý thuû ©m ).
Cã 12 chi ( ®Þa chi ), s¾p theo thø tù : 1- Tý, 2- Söu, 3- DÇn, 4- M·o, 5- Th×n, 6-
TÞ, 7- Ngä, 8- Mïi, 9- Th©n, 10- DËu, 11- TuÊt, 12- Hîi.
C¸c chi sè lÎ lµ d¬ng, sè ch½n lµ ©m
DÇn, M·o hµnh méc ( DÇn méc d¬ng, M·o méc ©m ), TÞ, Ngä- ho¶, Th©n, DËu- kim,
Hîi, Tý- thuû, Th×n, TuÊt, Söu, Mïi- thæ ( Th×n, TuÊt – thæ d¬ng; Söu, Mïi- thæ ©m ).
GhÐp mçi can víi mçi chi theo thø tù sÏ ®îc 60 cÆp can-chi ( lôc thËp hoa gi¸p)
(*)- Trong c¸c m«n dù ®o¸n ngêi ta cßn chia mçi hµnh thµnh 6 lo¹i , goil lµ ngò hµnh
chi tiÕt:
Kim : H¶i trung kim, B¹ch l¹p kim, Kim b¹c kim, Sa trung k, KiÕm phong k, Thoa xuyÕn
kim.
Thuû : Giang h¹ thuû, Trêng lu thuû, §¹i khª th, Thiªn hµ th, TuyÒn trung th, §¹i h¶i
thuỷ. Méc : Tang ®å méc, L©m ®¹i méc, Tïng b¸ méc, D¬ng liÔu méc, Th¹ch
lùu m, B×nh ®Þa méc.
Ho¶ : TÝch lÞch ho¶, Phóc ®¨ng ho¶, L« (l) trung ho¶, Thiªn thîng h, S¬n ®Çu h, S¬n
h¹ ho¶ . Thæ : BÝch thîng thæ, Sa trung thæ, Thµnh ®Çu thæ, Lé bµng thæ, §¹i tr¹ch
thæ, ¤c thîng thæ.
B¾t ®Çu b»ng Gi¸p tý, ¢t söu, BÝnh dÇn…®Õn cuèi cïng lµ Nh©m tuÊt, Quý hîi. Th-
êng dïng 60 cÆp can-chi ®Ó chØ thêi gian : n¨m, th¸ng, ngµy, giê. ThÝ dô: n¨m Canh
dÇn, th¸ng Kû m·o, ngµy §inh dËu, giê T©n söu (*)
3.3- B¸t qu¸i
B¸t qu¸i lµ 8 biÓu tîng, ®îc dïng réng r·i trong mét sè m«n dù ®o¸n vµ lµ c¬ së cña
Kinh DÞch. Trong PT dïng B¸t qu¸i chñ yÕu ®Ó chØ ph¬ng híng kh«ng gian. LËp b¸t
qu¸i theo nguyªn t¾c sau : Th¸i cùc sinh lìng nghi ( nghi d¬ng- mét nÐt liÒn , nghi
©m- hai nÐt ®øt ). Lìng nghi sinh tø tîng (Th¸i d¬ng ,ThiÕu d¬ng ,ThiÕu
9
©m , Th¸i ©m ). Tø tîng sinh B¸t qu¸i ( Cµn , §oµi , Ly , ChÊn ,
Tèn , Kh¶m ,CÊn , Kh«n ). ( Mét sinh thµnh hai, bªn tr¸i thªm vµo mét
d¬ng, bªn ph¶i thªm vµo mét ©m, tÝnh sinh tõ díi lªn ) (**)
Tªn gäi b¸t qu¸i Cµn §oµi Ly ChÊn Tèn Kh¶m CÊn Kh«n
H×nh tîng
BiÓu tîng Thiªn Tr¹ch Ho¶ L«i Phon
g
Thuû S¬n §Þa
Sè sinh 1 2 3 4 5 6 7 8
Sè dông 6 7 9 3 4 1 8 2
Ngò hµnh kim kim ho¶ méc méc thuû thæ thæ
Thø bËc trong
gia ®×nh
cha thiÕu
n÷
trung
n÷
trëng
nam
trëng
n÷
trung
nam
thiÕu
nam
mÑ
B¸t qu¸i thêng ®îc s¾p xÕp thµnh ®å h×nh vßng quanh. Phôc Hy s¾p theo thø tù sè
sinh, bªn tr¸i theo chiÒu thuËn, bªn ph¶i theo chiÒu ngîc l¹i, ®å h×nh ®ã ®îc gäi lµ B¸t
qu¸i tiªn thiªn, chñ yÕu ®îc dïng trong mét sè m«n dù ®o¸n, ®äc theo
--------------------------------------------------------------------------------------------------
(*)- Bèn cÆp can chi cña n¨m, th¸ng, ngµy, giê sinh cña mét ngêi ®îc gäi lµ “ tø trô”
cña ngêi ®ã, ®îc dïng trong dù ®o¸n theo m«n Tø trô ( hoÆc Tö b×nh ) vµ m«n Hµ
l¹c. Ngoµi hµnh cña can vµ chi, mçi cÆp can-chi cßn cã hµnh chung, thÝ dô cÆp
Canh dÇn ( canh hµnh kim, dÇn- méc) cã hµnh chung lµ méc (Tïng b¸ méc ), cÆp Kû
söu (Kû- thæ, söu- thæ ) cã hµnh lµ ho¶ (tÝch lÞch). Hµnh cña cÆp can-chi thêng ®îc
cho trong lÞch hoÆc mét sè s¸ch. Trong phÇn tham kh¶o kÌm theo cña tµi liÖu nµy cã
cho c¸ch tÝnh to¸n ®Ó x¸c ®Þnh c¸c hµnh ®ã. Ngoµi ra còng giíi thiÖu thªm t¬ng
xung, t¬ng hîp cña c¸c chi.
(**)- §Ó ghi nhí h×nh tîng c¸c qu¸i chØ cÇn chó ý c¸c cÆp §oµi- Tèn vµ CÊn –ChÊn
ngîc nhau cßn 4 qu¸i Cµn, Kh«n , Ly, Kh¶m cã d¹ng ®èi xøng rÊt dÔ nhí.
( ***) Cã mét sè s¸ch ghi ThiÕu d¬ng vµ ThiÕu ©m theo c¸ch ngîc l¹i víi c¸ch ghi trªn
®©y, tuy vËy hÇu nh kh«ng ¶nh hëng g× vÒ sau.
C¸c qu¸i n÷ ( thiÕu n÷, trung n÷, trëng n÷ ) cã 1 hµo ©m, 2 hµo d¬ng. C¸c qu¸i nam
( thiÕu nam, trung nam, trëng nam ) cã 1 hµo d¬ng, 2 hµo ©m ( hµo ©m trªn cïng lµ
thiÕu n÷, hµo d¬ng trªn cïng lµ thiÕu nam )
thø tù lµ : Cµn- §oµi- Ly- ChÊn- Tèn – Kh¶m- CÊn – Kh«n.
V¨n V¬ng s¾p xÕp l¹i theo kiÓu kh¸c, ®äc theo thø tù lµ : Cµn, Kh¶m, CÊn, ChÊn,
Tèn, Ly, Kh«n, §oµi. §å h×nh nµy ®îc gäi lµ B¸t qu¸i HËu thiªn.
Sè cña B¸t qu¸i hËu thiªn ®îc dùa vµo sè cña cöu cung. §ã lµ
b¶ng gåm 9 « víi 9 sè nguyªn ®Çu tiªn, sè 5 ®Æt ë gi÷a, c¸c sè
4,5,6 n»m trªn ®êng chÐo, tæng c¸c sè theo mäi hµng, cét vµ ®êng
chÐo ®Òu b»ng 15.
4 9 2
3 5 7
8 1 6
10
§å h×nh B¸t qu¸i tiªn thiªn §å h×nh b¸t qu¸i hËu thiªn
(trong hai ®å h×nh trªn c¸c qu¸i ®îc vÏ víi ®Çu quay ra ngoµi, gäi lµ B¸t qu¸i ph¸t, nÕu
®Çu qu¸i ®îc vÏ quay vµo trong th× gäi lµ B¸t qu¸i thu )
HËu thiªn b¸t qu¸i vµ ngò hµnh : §oµi + Cµn thuéc kim, Kh¶m- thuû, ChÊn+ Tèn- méc,
Ly-ho¶, CÊn+Kh«n+ Trung cung thuéc thæ.
VÒ ph¬ng híng : Kh¶m-b¾c, Ly-nam, ChÊn- ®«ng, §oµi- t©y. Cµn- t©y b¾c, CÊn-
®«ng b¾c, Tèn- ®«ng nam, Kh«n- t©y nam. Trong ®å h×nh hËu thiªn, tõ xa c¸c bËc
tiÒn bèi quy íc vÏ ph¬ng Nam lªn trªn, ph¬ng B¾c xuèng díi.
3.4- C¸c m«n ph¸i trong trêng ph¸i lý sè
Phong thuû lý sè cã c¸c m«n ph¸i ( tiÓu trêng ph¸i ), trong ®ã cã 3 m«n ph¸i chÝnh :
B¸t tr¹ch, NhÞ thËp tø s¬n, D¬ng tr¹ch tam yÕu. C¸c m«n ph¸i nµy xem xÐt ph¬ng híng
theo c¸c c¸ch kh¸c nhau ( cã chç gièng, nhng còng cã nh÷ng chç kh¸c, m©u thuÈn
nhau…)
3.5- M«n ph¸i b¸t tr¹ch
3.5.1 §AI C¦¥NG V£ M¤N ph¸I
Ph¸i nµy chia mÆt ®Êt thµnh 8 ph¬ng ( 4 chÝnh ph¬ng : §«ng, T©y, Nam, B¾c; 4
bµng ph¬ng : §«ng nam, T©y nam, §«ng b¾c, T©y b¾c ). Mçi ph¬ng ®îc g¾n cho
mét qu¸i, theo ®å h×nh hËu thiªn, ®ã lµ “ ph¬ng qu¸i” . Mçi ngêi ®îc g¾n mét qu¸i, lµ “
phi cung mÖnh qu¸i”. XÐt t¬ng quan gi÷a mÖnh qu¸i vµ ph¬ng qu¸i ®Ó biÕt sù tèt xÊu
cña tõng ph¬ng.
3.5.2- MÖNH QU¸i Cña mçi ngêi
Mçi ngêi, ngoµi 4 cÆp tø trô ( can-chi) vµ tõ ®ã t×m ra ©m d¬ng, ngò hµnh th× cßn
®îc g¾n 3 mÖnh qu¸i ( tõ B¸t qu¸i ), cã tªn lµ Sinh cung, Phi cung vµ L÷ tµi.
Sinh cung mÖnh qu¸i dïng trong dù ®o¸n vËn mÖnh.
Phi cung mÖnh qu¸i dïng trong phong thuû ( trêng ph¸i B¸t tr¹ch ).Phi cung mÖnh qu¸i
®îc gäi t¾t lµ mÖnh qu¸i hoÆc phi cung.
L÷ tµi mÖnh qu¸i dïng trong dù ®o¸n vÒ h«n nh©n.
ThÝ dô «ng K sinh n¨m 1973 ( Quý söu, hµnh méc- tang ®å méc ) cã sinh cung lµ
Tèn , phi cung lµ Ly , l÷ tµi lµ Cµn . Víi n÷, phi cung vµ l÷ tµi trïng nhau. Phi
cung mçi ngêi dùa vµo n¨m sinh, thêng ®îc cho trong c¸c cÈm nang. C¸ch tÝnh to¸n
®Ó x¸c ®Þnh nh sau : Dùa vµo con sè n¨m sinh theo d¬ng lÞch trïng víi n¨m dÞch
häc. N¨m dÞch häc b¾t ®Çu tõ tiÕt LËp xu©n ®Õn hÕt tiÕt §¹i hµn. So víi ©m lÞch,
tiÕt LËp xu©n cã thÓ lµ tríc TÕt hoÆc sau TÕt. So víi d¬ng lÞch, LËp xu©n b¾t ®Çu
vµo ngµy 5 hoÆc 4 th¸ng 2.
§Æt A= tæng c¸c con sè cña n¨m sinh. TÝnh sè B nh sau :
- Víi n÷ giíi B = A + 4 – 9n.
- Víi nam giíi B = 9n + 2- A.
Chän sè n sao cho tÝnh ra ®îc B n»m trong giíi h¹n gi÷a 1 vµ 9. LÊy B lµ sè cña B¸t
qu¸i hËu thiªn, tõ ®ã t×m ra Phi cung mÖnh qu¸i.
11
ThÝ dô bµ T sinh n¨m dÞch häc øng víi n¨m d¬ng lÞch 1953 ( sinh sau ngµy LËp
xu©n mång 5 th¸ng 2, nÕu sinh tríc ®ã th× ph¶i tÝnh vµo n¨m tríc lµ 1952 ).
A = 1+9 +5 + 3 = 18, chän n=2, B = 18 +4 - 9x2 = 4 . §©y lµ sè cña qu¸i Tèn. VËy
phi cung cña bµ T lµ Tèn .
¤ng M còng sinh n¨m 1953 ( A= 18 ), chän n = 2. B = 9x2 + 2 – 18 = 2. ®ã lµ sè cña
qu¸i Kh«n , vËy Phi cung cña «ng M lµ Kh«n. .
Khi tÝnh ®îc B =5 ( sè cña trung cung thuéc thæ ), nam lÊy theo thæ ©m lµ Kh«n
n÷ lÊy theo thæ d¬ng lµ CÊn
3.5.3- T¦¥NG QUAN GI¦A CAC QUAI.
Mçi qu¸i gåm 3 hµo : trªn, gi÷a, díi. Mçi hµo cã thÓ lµ d¬ng hoÆc ©m. ThÝ dô qu¸i
Cµn ba hµo ®Òu d¬ng, qu¸i Kh«n ba hµo ®Òu ©m, qu¸i Ly cã hµo trªn vµ díi
d¬ng, hµo gi÷a ©m, qu¸i ChÊn cã hµo trªn vµ gi÷a ©m, hµo díi d¬ng. So s¸nh qu¸i
Cµn víi qu¸i §oµi thÊy kh¸c nhau mét hµo trªn, Cµn vµ ChÊn kh¸c nhau hai hµo
trªn, Cµn vµ Kh«n kh¸c nhau c¶ ba hµo. Nãi c¸ch kh¸c, dïng tõ “biÕn”. BiÕn hµo d¬ng
thµnh ©m vµ ngîc l¹i. Nh vËy cã thÓ nãi : biÕn mét hµo trªn th× qu¸i Cµn thµnh §oµi
vµ ngîc l¹i. BiÕn c¶ 3 hµo cña Cµn thµnh Kh«n. Tuú theo sù kh¸c nhau cña c¸c hµo
( hoÆc sè hµo biÕn ) mµ cã c¸c quan hÖ nh sau:
Hµo kh¸c (biÕn) ThÝ dô víi Thi dô víi Quan hÖ
1 hµo trªn Sinh khÝ
1 hµo gi÷a TuyÖt mÖnh
1 hµo díi Ho¹ h¹i
2 hµo(trªn+gi÷a) Ngò quû
2 hµo(gi÷a+díi) Thiªn y
2 hµo(trªn+díi) Lôc s¸t
C¶ 3 hµo Phóc ®øc
Kh«ng hµo nµo Phôc vÞ
( khÈu quyÕt dÔ nhí : Sinh, tuyÖt, häa—ngò , thiªn, lôc )
Cã 4 quan hÖ tèt lµ : Sinh khÝ, Thiªn y, Phôc vÞ vµ Phóc ®øc ( hoÆc Diªn niªn)
4 quan hÖ xÊu : TuyÖt mÖnh, Ho¹ h¹i, Ngò quû, Lôc s¸t.
( trong mét sè s¸ch ngêi ta gäi c¸ch x¸c ®Þnh 8 quan hÖ nh trªn lµ tÝnh to¸n vÒ du
niªn ( ngêi ta ®Æt ra mét sè c©u khÈu quyÕt nhng rÊt khã nhí, thÝ dô Cµn : lôc thiªn
ngò häa tuyÖt diªn sinh, Kh¶m : ngò thiªn sinh diªn tuyÖt häa lôc; CÊn : Lôc tuyÖt häa
sinh diªn thiªn ngò---)
3.5.4-T¦¥NG QUAN GI¦A CON NG¦¥I VA CAC PH¦¥NG H¦¥NG.
Chia mÆt ®Êt thµnh 8 ph¬ng, mçi ph¬ng biÓu thÞ b»ng mét qu¸i theo ®å h×nh hËu
thiªn, ®ã lµ “ ph¬ng qu¸i”. Mçi ngêi cã mét phi cung (mÖnh qu¸i). So s¸nh phi cung víi
ph¬ng qu¸i sÏ biÕt c¸c quan hÖ tèt, xÊu. ThÝ dô ngêi cã phi cung lµ Cµn , cã c¸c t-
¬ng quan nh sau : ph¬ng T©y b¾c ( ph¬ng qu¸i lµ Cµn) quan hÖ lµ “ phôc vÞ”, T©y
nam ( kh«n)- phóc ®øc, T©y ( ®oµi)- sinh khÝ, Nam ( ly)- tuyÖt mÖnh, §«ng nam
( tèn)- ho¹ h¹i, §«ng ( chÊn)- ngò quû, §«ng b¾c ( cÊn)- thiªn y, B¾c ( kh¶m)- lôc s¸t
( xem h×nh vÏ ). C¸c phi cung kh¸c cã t¬ng quan víi c¸c ph¬ng nh thÓ hiÖn trªn h×nh
vÏ.
Chó ý : 4 ph¬ng ®îc t« ®Ëm lµ 4 ph¬ng tèt, 4 ph¬ng kh¸c cßn l¹i, ®Ó thêng lµ 4 ph-
¬ng xÊu.
12
Hinh vÏ : Quan hÖ c¸c Phi cung ( mÖnh qu¸i ) víi c¸c ph¬ng
13
3.5.5- §¤NG T¦ TRACH, T¢Y T¦ TRACH
B¸t tr¹ch lµ thuËt ng÷ chØ quan hÖ cña ngêi víi 8 ph¬ng. Chia phi cung cña mäi ng-
êi thµnh 2 nhãm : §«ng tø mÖnh vµ T©y tø mÖnh
§«ng tø mÖnh gåm nh÷ng ngêi cã mÖnh qu¸i ChÊn, Tèn, Ly, Kh¶m.
T©y tø mÖnh gåm nh÷ng ngêi cã mÖnh qu¸i §oµi, Cµn, CÊn , Kh«n.
Chia c¸c lo¹i nhµ, dùa theo ph¬ng híng thµnh §«ng tø tr¹ch vµ T©y tø tr¹ch.
§«ng tø tr¹ch lµ nh÷ng nhµ cã ph¬ng híng lµ ChÊn , Tèn, Ly, Kh¶m.
T©y tø tr¹ch lµ nh÷ng nhµ cã ph¬ng híng §oµi, Cµn, CÊn, Kh«n.
( ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng híng cña nhµ mét sè s¸ch cho lµ lÊy híng tríc cña nhµ, mét sè
kh¸c l¹i cho lµ lÊy theo híng phÝa sau, lµ täa cña nhµ, ngêi viÕt cho lµ lÊy theo täa )
3.5.6- X¸c ®Þnh t©m, PH¦¥NG, H¦íng cña nhµ, phßng, cöa
Ph©n biÖt ph¬ng vµ híng nh sau : LÊy mét ®èi tîng nµo ®ã ®Ó xÐt ( thÝ dô phßng
ngñ, bÕp, bµn lµm viÖc, giêng…) Ph¬ng lµ vÞ trÝ cña ®èi tîng( phßng, cöa) so víi
t©m cña nhµ, híng lµ chØ híng
nh×n tõ t©m ®èi tîng ra bªn ngoµi.
a- T©m cña nhµ, cña phßng, cña cöa
X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña t©m trªn mÆt b»ng. Xem mÆt
b»ng cña nhµ, cña phßng lµ mét h×nh h×nh häc,
t©m cña nhµ, cña phßng lµ träng t©m cña h×nh ®ã
( víi mÆt b»ng phøc t¹p cã thÓ x¸c ®Þnh vÞ trÝ t©m
mét c¸ch gÇn ®óng).
T©m cña cöa lµ trung ®iÓm cña nã.
ThÝ dô mÆt b»ng nhµ vµ c¸c phßng nh
h×nh vÏ . T©m nhµ t¹i O, t©m c¸c phßng t¹i
A,B,C,D,E. t©m cöa t¹i G, H, K…
b- §å h×nh 8 ph¬ng
VÏ ®å h×nh 8 ph¬ng b¸t qu¸i hËu thiªn mét
c¸ch chÝnh x¸c, gåm 8 cung, nèi ®iÓm ph©n
c¸c cung víi t©m ®iÓm thµnh c¸c gãc 45 ®é.
c- Ph¬ng ( vÞ trÝ ) cña phßng, cöa
§Ó x¸c ®Þnh ph¬ng cña mét phßng, ®em ®Æt
mÆt b»ng cña nhµ lªn ®å h×nh 8 ph¬ng cho
t©m cña nhµ trïng t©m ®å h×nh. T©m cña phßng
n»m trong cung nµo cña ®å h×nh th× ®ã lµ ph¬ng
cña phßng. Trªn h×nh vÏ, phßng kh¸ch A ë cung
CÊn, phßng ngñ B ë Tèn, WC ë Kh«n.
X¸c ®Þnh phong cña cöa cña mét phßng b»ng c¸ch ®em ®Æt t©m cña phßng ®ã
trïng t©m cña ®å h×nh, t©m cöa ë cung nµo th× ®ã lµ ph¬ng cña nã.
d-Híng cña nhµ vµ cöa
Híng lµ híng nh×n tõ trong ra. HiÖn t¹i theo c¸c s¸ch thÊy cã hai c¸ch lÊy híng kh¸c
nhau : lÊy tõ t©m vµ lÊy vu«ng gãc.
C¸ch 1- LÊy tõ t©m. Híng nhµ : §êng th¼ng ®Ó lÊy híng lµ ®êng nèi tõ t©m nhµ
( còng cã s¸ch viÕt lµ t©m cña phßng chÝnh, thêng lµ phßng kh¸ch kÒ víi cöa chinh)
víi t©m cöa ®i chÝnh. Híng cöa : §êng nèi t©m phßng ®Õn t©m cöa.
C¸ch 2- LÊy vu«ng gãc. Híng tríc nhµ : §êng th¼ng ®Ó lÊy híng lµ ®êng kÎ tõ t©m
nhµ, vu«ng gãc víi mÆt tríc nhµ . Híng cöa lµ híng tõ trong ra, vu«ng gãc vãi mÆt
cöa. (ngîc 180 ®é víi h¬ng tríc lµ híng sau )
Trong c¶ 2 c¸ch, ®Æt ®êng th¼ng ( ®Ó lÊy híng ) ®i qua t©m ®å h×nh 8 ph¬ng, ®-
êng ®ã n»m trong cung nµo th× ®ã lµ híng.
14
CÇn ph©n biÖt híng tríc nhµ vµ híng sau nhµ. Híng sau nhµ gäi lµ Täa. Mét sè t¸c gi¶
cho r»ng híng tríc lµ quan träng, lÊy híng nhµ lµ híng phÝa tríc. Mét sè t¸c gi¶ kh¸c l¹i
cho r»ng Täa quan träng h¬n, v× vËy lÊy híng cña nhµ dùa vµo täa ( Ngêi viÕt t¸n
thµnh víi quan ®iÓm lÊy híng cña nhµ dùa vµo täa)
Híng tríc cña nhµ lµ híng ®ãn ®îc nhiÒu khÝ nhÊt. KhÝ tõ ngoµi vµo nhµ th«ng qua
cña ®i, cöa sæ ( ¸nh s¸ng, giã ). Th«ng thêng, nÕu cöa ®i chÝnh réng lín th× mÆt tríc
lµ mÆt cã cöa ®i ( híng tríc vu«ng gãc víi bøc têng cã cöa ®i ), nÕu cöa ®i vµo nhµ
mµ hÑp, bÞ khuÊt mµ nhµ l¹i cã mét mÆt cã cöa sè lín th× xem mÆt cã cöa sæ lín lµ
mÆt tríc. ( trong mét sè trêng hîp phøc t¹p viÖc xem mÆt nµo lµ mÆt tríc tïy thuéc
vµo sù ph©n tÝch vµ kinh nghiÖm cña ngêi xem phong thñy )
Hai c¸ch x¸c ®Þnh híng ( nhµ, cöa ). O- t©m nhµ ; A, B, C- t©m c¸c phßng
B×nh luËn : Theo hai c¸ch trªn t×m ra 2 híng cã thÓ kh¸c nhau cña nhµ vµ cöa, ®ã lµ
®iÒu cha ®îc chÆt chÏ, ngêi viÕt thiªn vÒ c¸ch 2, lÊy vu«ng gãc,( NÕu lÊy híng cña
nhµ dùa vµo täa th× chØ cã c¸ch lÊy vu«ng gãc).
3.5.7- chän ph¬ng híng cña nhµ, phßng, cöa
Theo trêng ph¸i B¸t tr¹ch ngêi cã ®«ng tø mÖnh nªn ë nhµ ®«ng tø tr¹ch, ngêi t©y
tø mÖnh nªn ë nhµ t©y tø tr¹ch. Híng cña nhµ nªn chän mét trong 4 híng tèt. Mçi híng
( trong 8 híng ) n»m trong ph¹m vi cung ch¾n mét gãc 45 ®é. Cã lêi khuyªn nªn tr¸nh
®Æt híng cöa chÝnh trïng khÝt víi c¸c híng chÝnh : ®«ng, t©y, nam, b¾c ( trïng ®êng
ph©n gi¸c ), còng nh trïng víi giíi h¹n ph©n chia gi÷a c¸c ph¬ng ( nªn ®Æt lÖch so víi
c¸c híng nãi trªn Ýt nhÊt 5 ®é ). VÒ vÞ trÝ vµ híng c¸c phßng nªn nh sau : Phßng thê
vµ phßng ngñ nªn ë ph¬ng tèt, híng tèt, phßng vÖ sinh ë vµo ph¬ng xÊu nhng cã híng
tèt. Phßng bÕp cÇn ph©n biÖt vÞ trÝ ( t¸o toµ ) vµ híng cöa lß cña bÕp ( t¸o khÈu )
[ t¸o toµ luËn ph¬ng, t¸o khÈu luËn híng ]. Cã ý kiÕn cho r»ng ( kh«ng réng r·i ) t¸o toµ
nªn ë ph¬ng xÊu cßn t¸o khÈu cÇn theo híng tèt.
Xem phong thuû theo B¸t tr¹ch lµ t¬ng ®èi ®¬n gi¶n, cã nhiÒu s¸ch, tµi liÖu tr×nh bµy
vÒ lÜnh vùc nµy (*).
----------------------------------------------------------------------------------------------
(*)-B¸t tr¹ch minh c¶nh ( Cæ Ng« Tù ), Phong thuû b¸t tr¹ch ( TrÇn Ngäc Vò ) , Phong
thuû toµn th ( ThiÖu VÜ Hoa ) , Chän híng nhµ, híng ®Êt theo phong thuû ( Hoµng
YÕn ), Phong thuû thùc hµnh ( Tèng ThiÒu Quang ), §Þa lý phong thuû toµn th ( TrÇn
V¨n H¶i ), NhËp m«n phong thuû ( NguyÔn M¹nh Linh), X©y dùng nhµ ë theo ®Þa lý,
thiªn v¨n, dÞch lý ( TrÇn V¨n Tam ). B¸t tr¹ch minh kÝnh ( D¬ng Qu©n Tïng
15
(**) §Ó x¸c ®Þnh t©m, ph¬ng, híng cã thÓ trùc tiÕp thùc hiÖn trªn thùc ®Þa mÆt
b»ng nhµ hoÆc trªn b¶n vÏ. Trªn thùc ®Þa ph¶i dïng La bµn ( ®Æt la bµn t¹i t©m nhµ
hoÆc t©m cöa ), trªn b¶n vÏ ph¶i vÏ thËt ®óng tû lÖ vµ ph¬ng híng.
Khi v× lý do nµo ®ã bÞ buéc ph¶i më cöa
chÝnh vµo híng xÊu, ngêi ta cã thÓ
dïng mét sè c¸ch ho¸ gi¶i, mét trong nh÷ng
c¸ch ®ã lµ treo G¬ng B¸t qu¸i ë trªn cöa chÝnh.
Tuy vËy ®Ó g¬ng cã t¸c dông cÇn treo ®óng c¸ch
®Ó t¹o ra sù chÕ ho¸”. Dïng quan hÖ Phôc vÞ ®Ó
chÕ ho¹ h¹i, Sinh khÝ chÕ ngò quû, Thiªn y chÕ
tuyÖt mÖnh, Phóc ®øc chÕ lôc s¸t (*).
3. 5.8 - ¶nh hëng cña c¸c sao
Ngoµi viÖc xem tèt xÊu theo 8 quan hÖ ( sinh khÝ….ho¹ h¹i ) cßn cÇn xem thªm
sinh / kh¾c ngò hµnh cña c¸c cung ( cµn, kh¶m…kh«n, ®oµi) vµ c¸c sao ®¹i diÖn.
Mçi quan hÖ ®îc g¾n 1 sao ( sao ®¹i diÖn ). C¸c sao vµ ngò hµnh cña nã cho trong
b¶ng.( c¸c sao nµy lµ tõ chßm sao B¾c ®Èu - §¹i hïng )
Quan
hÖ
Sinh
khÝ
Phóc
®øc
Thiªn y Phôc
vÞ
TuyÖt
m
Ngò
quû
Ho¹ h¹i Lôc s¸t
Sao Tham
lang
Vò
khóc
Cù
m«n
T¶ phï Ph¸
qu©n
Liªm
trinh
Léc tån V¨n
khóc
Hµnh méc kim thæ méc kim ho¶ thæ thuû
ThÝ dô mÖnh qu¸i Cµn. §èi víi mÖnh qu¸i nµy th× quan hÖ phóc ®øc ( sao Vò khóc )
ë cung Kh«n ( t©y nam). Ngò hµnh cña Kh«n lµ Thæ, ngò hµnh sao Vò khóc lµ Kim.
Quan hÖ : Thæ sinh Kim ( cung sinh sao ). Phóc ®øc ®· lµ tèt, nay thªm t¬ng sinh
gi÷a cung vµ sao, cµng tèt h¬n. Cung §oµi ( ph¬ng T©y ) quan hÖ lµ Sinh khÝ, sao
Tham lang. §oµi hµnh Kim, Tham lang hµnh Méc. Kim kh¾c Méc. Nh vËy sinh khÝ lµ
tèt nhng v× cã xung kh¾c ngò hµnh nªn møc ®é tèt bÞ gi¶m ®i. Cung Ly ( ph¬ng nam
), quan hÖ TuyÖt mÖnh, sao Ph¸ qu©n. Ly hµnh Ho¶, Ph¸ qu©n hµnh Kim. Ho¶ kh¾c
Kim. TuyÖt mÖnh ®· xÊu, l¹i bÞ xung kh¾c ngò hµnh, cµng xÊu thªm. Cung Kh¶m
( b¾c ) quan hÖ Lôc s¸t, sao V¨n khóc. Ngò hµnh cña Kh¶m vµ V¨n khóc ®Òu lµ
Thuû, ®ång hµnh. Lôc s¸t lµ xÊu nhng nhê Thuû- Thuû ®ång hµnh nªn sù xÊu gi¶m
bít. ( Sao sinh cung lµ t«t. cung sinh sao lµ tèt võa. Sao kh¾c cung lµ xÊu, cung kh¾c
sao lµ xÊu võa ). Cã quan niªm cho r¼ng víi c¸c quan hÖ tèt ( sinh khÝ, phóc ®øc,
thiªn y, phôc vÞ ) th× gÆp t¬ng sinh lµ tèt thªm vµ gÆp t¬ng khÆc th× kÐm tèt ®i nh-
ng víi c¸c quan hÖ xÊu ( tuyÖt mÖnh, ngò quû, häa h¹i, lôc s¸t ) th× ph¶i vËn dông
ngîc l¹i, ®.· xÊu mµ gÆp t¬ng sinh th× xÊu thªm, gÆp t¬ng kh¾c th× bít xÊu ®i.
3.6- NhÞ thËp tø s¬n
3.6.1- §¹i c¬ng vÒ m«n ph¸i
§©y lµ m«n ph¸i kh¸c víi B¸t tr¹ch. §em chia mÆt b»ng thµnh 24 ph¬ng, gäi lµ 24 s¬n.
( Mçi ph¬ng trong 8 ph¬ng : ®«ng b¾c, ®«ng, ®«ng nam … , t©y b¾c, b¾c ®îc chia
lµm 3 ). Mçi s¬n chiÕm mét cung 15 ®é. Dïng tªn cña 12 chi, 4 qu¸i vµ 8 can ®Ó ®Æt
cho c¸c s¬n.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
(*)- Tëng tîng trªn cöa cã mét b¸t qu¸i ( v« h×nh) . Trªn b¸t qu¸i ( vËt thÓ) x¸c ®Þnh phi
cung cña chñ nhµ. §em xoay g¬ng ®Ó khi treo cho phi cung trïng lªn qu¸i v« h×nh, mµ
hai qu¸i cã quan hÖ tèt . ThÝ dô Phi cung lµ Cµn, muèn t¹o ra quan hÖ Phôc vÞ th×
16
treo g¬ng ®Ó cho hai qu¸i Cµn chËp lªn nhau, muèn t¹o quan hÖ Phóc ®øc th× treo
g¬ng ®Ó qu¸i Cµn trªn g¬ng chång lªn qu¸i Kh«n ë b¸t qu¸i v« h×nh
Dïng 12 chi víi Tý ë chÝnh b¾c ( Tý vµ B¾c ®Òu thuéc Thuû ), lÇn lît theo chiÒu
kim ®ång hå, c¸ch mét s¬n ®Æt mét chi ( söu, dÇn, m·o…), nh vËy ngò
hµnh cña c¸c chi trïng víi ngò hµnh c¸c ph¬ng ( xem h×nh vÏ ). Dïng 4 qu¸i
Tèn, Kh«n, Cµn, CÊn ®Æt ë gi÷a 4 ph¬ng bµng ( vÞ trÝ cña c¸c qu¸i kh¸c ë gi÷a 4
ph¬ng chÝnh §«ng, T©y, Nam, B¾c ®· cã c¸c Chi chiÕm gi÷ ). Dïng thªm 8 Can
(bá MËu, Kü thuéc hµnh thæ v× trong 12 Chi vµ 4 Qu¸i ®· cã 6 hµnh thæ lµ Th×n,
TuÊt, Söu, Mïi vµ ChÊn, Kh«n ). §Æt Gi¸p, ¢t ( méc) ë ph¬ng ®«ng, BÝnh, §inh
(ho¶ )- ph¬ng nam, Canh, T©n ( kim) – t©y, Nh©m, Quý (thuû)- b¾c . KÕt qu¶ cã
hai m¬i bèn s¬n nh h×nh vÏ, ®äc theo thø tù tõ b¾c trë ®i lµ : nh©m tý quý, söu cÊn
dÇn, gi¸p m·o Êt, th×n tèn tÞ, bÝnh ngä ®inh, mïi kh«n th©n, canh dËu t©n, tuÊt cµn
hîi.
NhÞ thËp tø s¬n ®îc dïng phæ biÕn trong viÖc xem xÐt ph¬ng híng vµ nhiÒu vÊn
®Ò kh¸c liªn quan ®Õn ng«i nhµ.
3.6.2- PH¦¥NG H¦¥NG TRONG 24 S¥N
§Æt mÆt b»ng nhµ vµo ®å h×nh nhÞ thËp tø s¬n, t©m nhµ trïng víi t©m ®å
h×nh. Tõ t©m O kÎ 3 tia chÝnh. OA vu«ng gãc víi mÆt sau nhµ,OB vu«ng gãc víi mÆt
tríc, OC ®i qua gi÷a cöa chÝnh. C¸c tia nµy kÐo dµi ch¹m vµo c¸c s¬n. §ã lµ s¬n
híng. Trong 3 s¬n híng th× quan träng nhÊt lµ s¬n híng phÝa lng nhµ, thêng gäi lµ “
To¹” cña nhµ, nhng nhiÒu tµi liÖu vÉn gäi lµ “ Híng” nhµ. Ng«i nhµ trªn h×nh vÏ cã to¹
( hoÆc híng ) ë th©n, híng tríc lµ dÇn, cöa chÝnh híng quý. (: Khi ®äc s¸ch cÇn xem
trong s¸ch ®ã ngêi ta ®Þnh nghÜa híng lµ phÝa nµo )
3.6.3- C¸c “ tr¹ch” THEO 24 S¥N
17
Dùa vµo täa ngêi ta ph©n ra c¸c kiÓu nhµ, gäi lµ “Tr¹ch”. Theo tµi liÖu “ Chän híng
nhµ vµ bè trÝ néi thÊt theo thuËt phong thuû” do NguyÔn Hµ lîc dÞch, NXB X©y
dùng, 1996, c¸c tr¹ch cã mét sè tÝnh chÊt nh sau:
1-Tr¹ch Nh©m- cã phó quý, quyÒn uy, chøc quan cao hoÆc lµm tíng, trong gia ®×nh
sÏ cã ngêi ®i xa hoÆc ra níc ngoµi tu nghiÖp.
2- Tr¹ch Tý- ph¬ng vÞ cao quý, thêng kh«ng bá lì c¬ héi tèt trong cuéc ®êi, tîng trng
cho sù qu¶ ®o¸n, dòng c¶m.
3- Tr¹ch Quý- híng dòng c¶m, t¸o b¹o vµ nh÷ng nhµ doanh nghiÖp thµnh c«ng, gia
®×nh cã kh¶ n¨ng sinh con g¸i ®Ñp.
4- Tr¹ch Söu- híng giµu lßng tÝn ngìng vµ thêng gÆp thµnh c«ng, ®îc sù che chë cña
thÇn linh.
5- Tr¹ch CÊn- híng thÝch hîp víi nh÷ng ngêi lµm nghÒ tù do, bu«n b¸n tù do, nÕu vËn
dông ®óng cã thÓ giµu nhanh, tuy vËy nÕu vËn dông kh«ng ®óng sÏ rÊt tai h¹i, dÔ
m¾c bÖnh ®au lng, phong thÊp.
6- Tr¹ch DÇn- híng xÊu, rÊt khã sö dông ( nÕu x©y l¨ng mé theo híng nµy rÊt dÔ bÞ
th©n thÓ suy nhîc )
7- Tr¹ch Gi¸p- ®©y lµ híng bÖnh tËt, nhng còng cã lóc nhê vµo long m¹ch mµ giµu
( x©y mé theo híng nµy rÊt cã thÓ sinh con bÞ tª d¹i ). Tuy vËy nÕu cã ®îc khÝ ®Êt
tèt th× cã thÓ cã ®îc sù giµu sang, x©y mé theo híng nµy cã thÓ sinh con v¨n tµi xuÊt
chóng.
8- Tr¹ch M·o- híng thµnh c«ng vµ phån vinh, trong sè con ch¸u sÏ xuÊt hiÖn nh÷ng vÞ
l·nh ®¹o.
9- Tr¹ch ¢t- híng dùa vµo së trêng kü thuËt hoÆc nghÖ thuËt mµ lµm giµu, tîng trng
cho ngêi cã danh, lîi song toµn.
10- Tr¹ch Th×n- híng mµ ngêi nç lùc, cè g¾ng th× sÏ giµu cã, tîng trng cho sù trùc gi¸c,
nh¹y c¶m.
11- Tr¹ch Tèn- híng v¨n ch¬ng khoa cö ( nhng tõ n¨m 1984 trë ®i dßng khÝ tõ híng
nµy dÇn dÇn gi¶m yÕu ).
12- Tr¹ch TÞ- híng thÝch hîp víi nh÷ng ngêi lµm nghÒ ®Çu bÕp.
13- Tr¹ch BÝnh- híng ®a l¹i tiÕng t¨m, tªn tuæi, tîng trng cho nghÞ viªn quèc héi, nhµ
chÝnh trÞ cÊp cao, ®îc quý nh©n phï trî.
14- Tr¹ch Ngä- híng tîng trng cho sù biÕn ®éng, nÕu kh«ng tèt nhÊt th× xÊu nhÊt, rÊt
khã vËn dông. X©y mé theo híng nµy dßng hä sinh n÷ nhiÒu h¬n nam.
15- Tr¹ch §inh- híng ®îc nhiÒu ngêi ñng hé, ngìng mé, th©n thÓ an khang, sèng thä.
16- Tr¹ch Mïi- híng tµi s¶n hïng hËu, léc dåi dµo, tuy vËy thanh danh kh«ng lõng lÉy.
17- Tr¹ch Kh«n- híng xuÊt hiÖn hµo kiÖt cuèi ®êi, tuy vËy kh«ng an toµn. NÕu phèi
hîp víi khÝ ®Êt tèt cã thÓ xuÊt hiÖn hµo kiÖt cña thêi ®¹i.
18- Tr¹ch Th©n- híng cã trêng khÝ t¬ng ®èi yÕu. NÕu kÕt hîp ®îc víi khÝ ®Êt
vµ thuû ph¸p tèt, ngêi lµm nghÒ tù doanh sÏ thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng vµ sÏ t×m
®îc nhiÒu ngêi gióp viÖc cã tµi n¨ng.
19- Tr¹ch Canh- híng s¸ng suèt, minh mÉn vµ giµu søc quyÕt ®o¸n. tîng trng cho chØ
huy qu©n ®éi hoÆc chñ tÞch héi ®ång doanh nghiÖp.
20- Tr¹ch DËu- híng chñ yÕu cho nhµ tËp thÓ, trô së c¬ quan, còng thÝch hîp víi h-
íng ®Òn ®µi, bµn thê.
21- Tr¹ch T©n- híng cña häc gi¶, nh÷ng ngêi nghiªn cøu thµnh ®¹t, ®îc cÊp trªn ®Ò
b¹t, chiÕu cè, ®îc giao phã träng tr¸ch.
22- Tr¹ch TuÊt- híng thu ®îc nhiÒu tiÒn nhê bÊt ®éng s¶n, nÕu cã khÝ ®Êt tèt sÏ
gÆp ®îc vËn may bÊt ngê.
23- Tr¹ch Cµn- híng lý tëng cho nhµ ë vµ l¨ng mé, tuy vËy cã hµm nghÜa c« ®éc,
ngoan cè.
18
24- Tr¹ch Hîi- híng “ thiªn tö”, chi phèi c¶ 24 híng, ®¹i diÖn cho c¸c ý tëng tèt nh : phóc
®øc, t«n nghiªm, danh dù, cao quý.
3.6.4- XEM PH¦¥NG H¦íNG THEO 24 S¥N
Thêng kÕt hîp nhÞ thËp tø s¬n víi “ Vßng Phóc ®øc”. §ã lµ vßng gåm 24 cung,
theo thø tù nh sau : phóc ®øc, «n hoµng, tÊn tµi, trêng bÖnh, tè tông, quan tíc, quan
quý, tù ¶i, vîng trang, hng phóc, ph¸p trêng, ®iªn cuång, khÈu thiÖt, vîng tµm, tÊn
®iÒn, khèc khÊp, c« qu¶, vinh phóc, thiÕu vong, x¬ng d©m, thÇn h«n, hoan l¹c,
tuyÖt b¹i, vîng tµi.
§em ghÐp vßng phóc ®øc víi nhÞ thËp tø s¬n. Tuú theo phi cung mÖnh qu¸i hoÆc
tr¹ch… mµ ®Æt cung phóc ®øc vµo mét s¬n híng ( cho trong b¶ng sau),
theo ®ã mçi s¬n híng sÏ øng víi mét cung cña vßng.
24 long : 24 s¬n còng cßn ®îc gäi lµ 24 Long. Mçi ph¬ng ( trong 8 ph¬ng ) cã 3 long,
thÝ dô ph¬ng b¾c cã 3 long lµ Nh©m, Tý, Quý. Ph¬ng §«ng cã 3 long lµ Gi¸p , M·o,
¢t. Trong 3 long th× ë gi÷a lµ Thiªn nguyªn long, hai bªn lµ §Þa nguyªn long vµ Nh©n
nguyªn long. L¹i ph©n 24 long thµnh 12 long d¬ng vµ 12 long ©m. C¸c long d¬ng
gåm : Thiªn nguyªn long Cµn Tèn, CÊn Kh«n, ®Þa nguyªn long Gi¸p , Canh, Nh©m,
BÝnh; nh©n nuyªn long DÇn ,Th©n, Tþ, Hîi. Trªn h×nh ë trang 19 c¸c long d¬ng ®îc
®¸nh dÊu b»ng 1 chÊm ë mÐp trong.
Phi cung, tr¹ch Tèn, ChÊn Kh¶m CÊn Cµn, Ly Kh«n, §oµi
Phóc ®øc ë t¹i TÞ DÇn Gi¸p Th©n Hîi
ThÝ dô : Phi cung Ly ( hoÆc tr¹ch Ly ). Phóc ®øc ë th©n, tiÕp theo : «n hoµng t¹i
canh, tÊn tµi ë dËu… hoan l¹c ë ®inh, tuyÖt b¹i ë mïi, vîng tµi ë kh«n. ( xem h×nh vÏ ).
Dùa vµo t¬ng quan cña s¬n híng víi cung t¬ng øng cña vßng phóc ®øc ®Ó ®o¸n tèt,
xÊu . ThÝ dô ngêi cã phi cung Ly, cöa chÝnh cña nhµ cã híng Gi¸p, øng víi cung TÊn
®iÒn, ®ã lµ mét cung tèt (*).
GhÐp vßng Phóc ®øc víi NhÞ thËp tø s¬n, øng víi mçi “ Tr¹ch” ( hoÆc Phi cung ) ®îc
cho trong ®å h×nh ë c¸c trang sau. Khi x¸c ®Þnh “ Tr¹ch” cÇn theo nguyªn t¾c “ NhÊt
qu¸i qu¶n tam s¬n” . ThÝ dô 3 s¬n Nh©m, Tý, Quý thuéc qu¸i Kh¶m; 3 s¬n Söu, CÊn,
DÇn-thuéc qu¸i CÊn; 3 s¬n BÝnh, Ngä, §inh-thuéc qu¸i Ly…
Cã mét sè híng gäi lµ “ hoµng tuyÒn” , lµ xÊu. ChØ cã 4 phi cung ( tr¹ch ) kþ hoµng
tuyÒn lµ Tèn, Kh«n, Cµn, CÊn ( cã trong 24 s¬n ). Tèn- hoµng tuyÒn ë ¢t vµ BÝnh,
Kh«n- hoµng tuyÒn ë Canh vµ §inh, Cµn- hoµng tuyÒn ë T©n vµ Nh©m, CÊn- hoµng
tuyÒn ë Gi¸p vµ Quý ( Hoµng tuyÒn n»m t¹i hai s¬n ë hai bªn s¬n ®ang xÐt, c¸ch mét
s¬n ë gi÷a , xem h×nh ë trang 24 ) (**)
19
Liªn hÖ gi÷a 24 s¬n víi vßng phóc ®øc ( øng víi tr¹ch hoÆc cung phi CÊn- Phóc ®øc
ë Gi¸p; tr¹ch Kh«n vµ §oµi- phóc ®øc ë Hîi )
( * ) C¸c cung tèt lµ : Phóc ®øc, TÊn tµi, Quan quý, Vîng trang, Hng phóc, Vîng tµm,
TÊn ®iÒn, Vinh phó, Hoan l¹c, Vîng tµi. C¸c cung xÊu : ¤n hoµng, Trêng bÖnh, Tè
tông, Tù ¶i, Ph¸p trêng, §iªn cuång, KhÈu thiÖt, Khèc khÊp, C« qu¶, ThiÕu vong, X-
¬ng d©m.
(**) Cã tµi liÖu cßn cho r»ng : Tr¹ch ¢t hoÆc BÝnh- hoµng tuyÒn ë Tèn; Tr¹ch §inh
hoÆc Canh- hoµng tuyÒn ë Kh«n; Tr¹ch T©n hoÆc Nh©m- hoµng tuyÒn ë Cµn;
Tr¹c Quý hoÆc Gi¸p- hoµng tuyÒn ë CÊn ( cã nghÜa lµ nÕu A lµ hoµng tuyÒn ®èi víi
B th× ngîc l¹i B lµ hoµng tuyÒn ®èi víi A )
Tr¹ch Tèn vµ ChÊn- Phóc ®øc ë TÞ; tr¹ch Kh¶m- phóc ®øc ë DÇn)
3.7 – D¬ng tr¹ch tam yÕu
20
3.7.1- kh¸i niÖm chung
Theo m«n ph¸i nµy, “ Tam yÕu” lµ 3 bé phËn chÝnh, quan träng cña mét ng«i nhµ, ®ã
lµ Cæng ( hoÆc kh«ng cã cæng th× lÊy cöa chÝnh ), Phßng chñ ( Phßng to lín nhÊt
trong nhµ) vµ Phßng bÕp. Mçi bé phËn ®îc x¸c ®Þnh b»ng Ph¬ng ( vÞ trÝ) cña nã
theo 8 ph¬ng. XÐt t¬ng quan gi÷a c¸c bé phËn nµy theo Ph¬ng qu¸i cña c¸c bé phËn :
Cöa chÝnh víi phßng chñ, Cöa chÝnh víi BÕp, Phßng chñ víi BÕp. Mçi quan hÖ nh
vËy ®îc biÓu diÔn b»ng mét quÎ cña Kinh DÞch (**)
ThÝ dô : Nhµ cã cöa chÝnh ë §«ng nam- qu¸i Tèn, phßng chñ ë T©y b¾c- qu¸i Cµn,
Phßng bÕp ë B¾c- qu¸i Kh¶m. T¬ng quan gi÷a cöa chinh tèn vµ phßng chñ cµn biÓu
diÔn b»ng quÎ gåm bªn trªn lµ qu¸i tèn ( phong ), bªn díi lµ qu¸i cµn ( thiªn ), cã tªn lµ
PHONG THI£N ( TiÓu sóc ). Quan hÖ gi÷a phßng chñ cµn vµ bÕp kh¶m lµ quÎ cã
qu¸i trªn lµ cµn ( thiªn ), qu¸i díi lµ kh¶m ( thuû ), tªn quÎ lµ THI£N THUY ( Tông ) ( ***)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
(*)- S¸ch tiÕng ViÖt vÒ phong thuû trong ®ã cã tr×nh bµy 24 s¬n híng kh«ng cã nhiÒu
b»ng c¸c lo¹i kh¸c, ngoµi quyÓn cña NguyÔn Hµ ®· dÉn ë trªn, cßn cã thÓ kÓ quyÓn
sau ®©y : Phong thuû øng dông trong kiÕn tróc hiÖn ®¹i ( TrÇn M¹nh Linh )
(**)- Mçi quÎ cña Kinh DÞch gåm 2 qu¸i ®¬n ( cµn, ®oµi, ly, chÊn, tèn , kh¶m, cÊn ,
kh«n) ch«ng lªn nhau, mçi quÎ gåm 6 hµo, ®îc ®Æt tªn riªng hoÆc theo c¸c qu¸i ®¬n.
ThÝ dô quÎ cã qu¸i kh¶m ( thuû ) ë trªn, qu¸i cµn ( thiªn ) ë díi, cã tªn lµ THUYTHI£N
( Nhu ).
(***) Xem : D¬ng tr¹ch tam yÕu cña TriÖu Cöu Phong-NXB Thêi ®ai- 2011, D¬ng
tr¹ch tam yÕu cña NguyÔn Minh ThiÕt.
(+ ) Cã tµi liÖu cho Phßng chñ lµ Phßng ngñ cña chñ nhµ.
3.7.2- Tãm t¾t c¸c quan hÖ theo d¬ng tr¹ch tam yÕu
Díi ®©y ( trong 8 trang, ®¸nh sè riªng, sau trang 24, tríc 25) ghi l¹i tãm t¾t c¸c tÝnh
chÊt cña nh÷ng ng«i nhµ cã c¸c quan hÖ trªn ®©y theo c¸c tæ hîp kh¸c nhau, trÝch tõ
s¸ch cña TriÖu Cöu Phong, thuéc Tø khè toµn th ( ®êi nhµ Thanh ).
3.8 - Mµu s¾c trong phong thuû
Mµu s¾c ®îc chän theo mµu cña ngò hµnh, tr¸nh dïng c¸c mµu xung kh¾c. C¸c
mµu cña ngò hµnh nh sau : Kim- mµu tr¾ng; Thuû- ®en; Méc- xanh, Ho¶- ®á; Thæ-
vµng. ThÝ dô : ngêi cã ngò hµnh lµ Méc sÏ hîp víi mµu xanh hoÆc ®en ( thuû-
®en sinh méc- xanh )
PhÇn tham kh¶o
1- Tø xung vµ tam hîp cña c¸c chi . §em s¾p xÕp c¸c chi
theo vßng trßn víi thø tù nh trªn mÆt ®ång hå. C¸c chi n»m
trªn 4 ®Ønh cña h×nh vu«ng néi tiÕp t¹o thµnh quan hÖ “ tø hµnh
xung”, trong ®ã hai chi trªn cïng ®êng kÝnh lµ “ trùc xung”,
hoÆc xung ®èi, hai chi trªn c¹nh h×nh vu«ng lµ “ bµng xung”
hoÆc xung kÒ. Cã 3 nhãm nhø vËy, ®ã lµ : Tý- Ngä- M·o- DËu;
DÇn- Th©n-TÞ- Hîi vµ Th×n- TuÊt- Søu- Mïi.
C¸c chi n»m trªn ®Ønh cña tam gi¸c ®Òu néi tiÕp t¹o thµnh
c¸c nhãm “ Tam hîp”. Cã 4 nhãm nh vËy : Th©n-Tý- Th×n,
TÞ-DËu –Söu; DÇn-Ngä –TuÊt; Hîi- M·o- Mïi.
21
2- T×m ngò hµnh cña cÆp can chi trªn bµn tay
- LÊy 5 vÞ trÝ trªn lßng bµn tay, ¸n ngò hµnh vµo 5 vÞ trÝ theo
chiÒu kim hå víi thø tù : Kim- Thuû- Ho¶- Thæ- Méc.
- An c¸c chi theo tõng cÆp t¹i 3 vÞ trÝ øng víi Kim, Thuû, Ho¶,
lÇn lît lµ : Tý söu, DÇn m·o, Th×n tÞ,
Ngä mïi, Th©n dËu, TuÊt hîi
- C¸ch tÝnh : Víi mét cÆp can chi. Khëi ®Õm tõ vÞ trÝ cña chi,
t¹i mét vÞ trÝ ®Õm hai can liÒn kÒ : gi¸p Êt, bÝnh ®inh, mËu kû,
canh t©n, nh©m quý.
B¾t ®Çu tõ gi¸p Êt ( t¹i vÞ trÝ cña chi) ®Õm theo chiÒu kim
®ång hå theo vßng trßn, dõng l¹i ë vÞ trÝ gÆp can cña cÆp,
cã ®îc hµnh cña nã. ThÝ dô, cÆp T©n m·o ( chi M·o, can T©n ).
Khëi ®Õm tõ vÞ trÝ cã chi M·o, kÓ lµ gi¸p Êt, ®Õm theo
chiÒu ( tiÕp theo lµ bÝnh ®inh, råi ®Õn mËu kû…).
§Õm ®Õn T©n th× dõng l¹i, gÆp vÞ trÝ cña hµnh Méc.
VËy ngò hµnh cu¨ T©n m·o lµ Méc. Víi cÆp
Quý hîi, khëi ®Õm tõ Hîi, b¾t ®Çu b»ng Gi¸p Êt
®Õm ®Õn Quý, dõng l¹i ®îc hµnh Thuû.
( TiÕp phÇn tham kh¶o )
3- T×m ngò hµnh b»ng “ khÈu quyÕt”. Ngò hµnh chi tiÕt cña c¸c cÆp can- chi ®îc
tæng kÕt trong b¶ng sau
Chi / Can gi¸p Êt bÝnh
®inh
mËu kû canh t©n nh©m quý
Tý- Söu HAI trung
kim
GIANG
h¹ thuû
TICH lÞch
ho¶
BICH thîng
thæ
TANG ®å
méc
Th×n- TÞ PHUC ®¨ng
ho¶
Sa
TRUNG
thæ
L¢M ®¹i
méc
B¹ch LAP
kim
TR¦¥NG lu
thuû
DÇn – M·o §¹i KH£
thuû
L¤ trung
ho¶
THANH ®Çu
thæ
TUNG b¸
méc
Kim BAC
kim
Ngä - Mïi SA trung
kim
Thiªn HA
thuû
THI£N thîng
ho¶
L¤ bµng
thæ
D¦¥NG liÔu
méc
Th©n –
DËu
TUY£N
trung thuû
S¬n HA
ho¶
§¹i TRACH
thæ
THACH lùu
méc
KI£M phong
kim
TuÊt- hîi S¥N ®Çu
ho¶
¤C thîng
thæ
BINH ®Þa
méc
Thoa
XUY£N kim
§¦¥NG(®¹i)
h¶i thuû
Tõ b¶ng trªn ngêi viÕt ®a ra bµi khÈu quyªt sau :Tý söu h¶i giang tÝch bÝch tang-
Th×n tÞ : phóc trung l©m l¹p trêng- DÇn m·o: khª l« thµnh tïng b¹c- Ngä mïi : sa hµ
thiªn lé d¬ng- Th©n dËu: tuyÒn h¹ tr¹ch th¹ch kiÕm- TuÊt hîi : s¬n èc b×nh xuyÕn ®-
êng. ( dïng c¸c ch÷ viÕt HOA ghÐp l¹i ) Häc thuéc bµi khÈu quyÕt díi d¹ng bµi th¬ 6
c©u x 7 ch÷ sÏ dÔ dµng t×m ®îc ngò hµnh chi tiÕt trªn bµn tay. Mçi ch÷ lµ mét hµnh
chi tiÕt, thÝ dô TÝch lµ TÝch lÞch ho¶, D¬ng lµ D¬ng liÔu méc. Gi¬ bµn tay, ¸n c¸c
cÆp can vµo c¸c ngãn : ngãn c¸i : gi¸p Êt, ngãn trá : bÝnh ®inh, ngãn gi÷a : mËu kû,
ngãn ®eo nhÉn : canh t©n, ngãn ót : nh©m quý. ThÝ dô cÇn t×m ngò hµnh n¨m Kû
m·o. Kû ë vÞ trÝ thø 3, ngãn gi÷a. §äc c©u khÈu quyÕt øng víi chi M·o (DÇn m·o khª
22
l« Thµnh tïng b¹c ) , võa ®äc võa gËp ngãn tay. GËp ®Õn ngãn gi÷a øng can Kû,
gÆp ch÷ Thµnh, lµ Thµnh ®Çu thæ. ThÝ dô cÆp Canh Th©n. §äc c©u b¾t ®Çu
b»ng Th©n dËu…®Õn ch÷ thø 4 øng can Canh, ®îc ch÷ Th¹ch, lµ Th¹ch lùu méc.
( trong bµi chØ cã mét ch÷ cuèi cïng bÞ lÖch , thay ch÷ §¹i b»ng ch÷ §êng cho cã vÇn
).
4- Can chi cña giê- Mçi ngµy ®ªm ( 24 giß ®«ng hå ) ®îc chia thµnh 12 giê can chi, cã
c¸c chi lµ tý, söu …tuÊt hîi . Trong c¸c lÞch ngêi ta thêng cho can chi cña n¨m, th¸ng,
ngµy. Riªng can chi cña giê x¸c ®Þnh nh sau : Tõ 11 giê ®ªm ®Õn cuèi 1 giê s¸ng lµ
giê Tý, cø thÕ tÝnh tiÕp…, tõ 11 ®Õn hªt 13 giê tra lµ giê Ngä,…( tÝnh tiÕp ). Trªn
c¸c tê lÞch chØ cho Can cña giê Tý, thÝ dô giê Gi¸p tý, giê Canh tý v.v..Tõ Can cña
giê Tý cã thÓ dÔ dµng suy ra Can cña c¸c giê kh¸c trong ngµy. ThÝ dô giê Canh tý.
Sau Canh lÇn lît lµ T©n, Nh©m, Quý, råi tiÕp Gi¸p, Êt, BÝnh, §inh…, tiÕp sau Tý lµ
söu, dÇn, m·o, th×n , tÞ…VËy sÏ cã can chi cña c¸c giê lµ : Canh tý, T©n söu, Nh©m
dÇn, Quý m·o, Gi¸p th×n, ¢t tÞ….( hÕt phÇn tham kh¶o )
IV phong thñy tr¹ch vËn
§©y lµ trêng ph¸i xÐt sù thay ®æi cña phong thuû theo thêi gian. ThÝ dô ®èi víi
ngêi thuéc “ ®«ng tø tr¹ch” th× ph¬ng §«ng lµ tèt, ph¬ng T©y lµ xÊu . Tuy vËy møc
®é tèt xÊu kh«ng cè ®Þnh mµ thay ®æi theo thêi gian. Ch÷ “ VËn” trong Tr¹ch vËn
cã ý nghÜa nh trong c¸c tõ : VËn h¹n, VËn may, Thêi vËn…
Phong thuû tr¹ch vËn cßn cã c¸c c¸ch gäi kh¸c nh : Th«ng thiªn häc, trêng ph¸i Phi
tinh, trêng ph¸i NhËt gia, HuyÒn kh«ng häc….( * )
4.1- C¸ch chia thêi gian theo Tam nguyªn, Cöu vËn
Chia thêi gian thµnh c¸c Kû ( ChÝnh nguyªn ), mçi kû 180 n¨m ®îc chia thµnh Tam
nguyªn, mçi nguyªn 60 n¨m ®îc chia thµnh tam vËn, mçi vËn 20 n¨m. Nh vËy mçi kû
gåm 3 nguyªn x 3 vËn = 9 vËn = 9x20 n¨m = 180 n¨m.
Trong thêi gian gÇn ®©y :
Thîng nguyªn tõ n¨m 1864 ®Õn hÕt n¨m 1923, gåm c¸c vËn 1; 2; 3.
Trung nguyªn tõ n¨m 1924 ®Õn hÕt n¨m 1983, gåm c¸c vËn 4; 5; 6.
H¹ nguyªn tõ 1924 ®Õn hÕt 2043, gåm c¸c vËn 7; 8; 9. VËn 7 tõ 1924 ®Õn hÕt
2003, vËn 8 tõ 2004 ®Õn hÕt 2023, vËn 9 tõ 2024 ®Õn hÕt 2043.
Tõ n¨m 2044 l¹i b¾t ®Çu mét Kû míi, vËn 1 cña Thîng nguyªn míi.
4.2- VËn bµn
XÐt phong thuû thay ®æi theo thêi gian, tríc hÕt lµ thay ®æi theo Nguyªn, trong
mçi Nguyªn l¹i xÐt thay ®æi theo VËn, trong mçi VËn xÐt thay ®æi theo n¨m, vµ cø
thÕ cho ®Õn th¸ng, ngµy, giê. Quan träng nhÊt lµ lËp “ VËn bµn” , xÐt quan hÖ cña 3
yÕu tè : vËn, to¹ vµ híng cña ng«i nhµ.( xem môc 4- 7 )
23
§Ó biÓu diÔn sù thay ®æi dïng “ Cöu tinh ThÊt s¾c” ( 9 sao vµ 7 mµu ).
4.3- Cöu tinh, thÊt s¾c
Cã 9 tinh ( sao ) chuyÓn ®éng, thay ®æi vÞ trÝ theo thêi gian, gäi lµ Phi tinh, ®îc
®¸nh sè : nhÊt, nhÞ, tam, tø, ngò, lôc, thÊt, b¸t, cöu.
Cã 7 s¾c ( 7 mµu : b¹ch, h¾c, bÝch, lôc, hoµng, xÝch, tö ) ®em g¾n vµo c¸c sao
nh sau :1- NhÊt b¹ch, 2- NhÞ h¾c, 3-Tam bÝch, 4- Tø lôc, 5-Ngò hoµng, 6- Lôc b¹ch,
7-ThÊt xÝch, 8- B¸t b¹ch, 9- Cöu tö. ( tõ ®©y sÏ dïng con sè ®Ó ghi sao )
Trong c¸c sao ®îc g¾n mµu, cã c¸c sao tèt :9- cöu tö, 1-nhÊt b¹ch, 6- lôc b¹ch, 8-
b¸t b¹ch, c¸c sao xÊu : 2- nhÞ h¾c, 3- tam bÝch, 5-ngò hoµng, 7-thÊt xÝch. Tø lôc lµ
sao trung tÝnh.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) C¸c s¸ch tiÕng ViÖt cã viÕt vÒ Phong thuû tr¹ch vËn ( HuyÒn kh«ng, Phi tinh ) t-
¬ng ®èi Ýt h¬n c¸c lÜnh vùc H×nh thÓ vµ B¸t tr¹ch. Cã thÓ kÓ mét sè quyÓn sau ®©y
: Tr¹ch v©n t©n ¸n ( ThÈm Tróc Nhng, Lª ViÖt Anh biªn dÞch ), NhËp m«n
phong thuû tËp 2- HuyÒn kh«ng häc (NguyÔn m¹nh Linh ) Tù xem phong thuû nhµ
m×nh ( TuÖ Duyªn ), BÝ mËt gia c ( Duy Nguyªn ). Phong thuû øng dông trong kiÕn
tróc hiÖn ®¹i ( TrÇn M¹nh Linh ), Phong thuû huyÒn kh«ng phi tinh ( Elizabeth
Moaran- Hång H¹nh dÞch ). B¸ch khoa phong thuû ( V¬ng Minh Quang ). ThÈm thÞ
huyÒn kh«ng häc ( ThÈm Tróc Nhng )
(**) Trong mét sè s¸ch ngêi ta ®em ghÐp néi dung nµy vµo trêng ph¸i Lý khÝ. S¸ch
Tr¹ch vËn t©n ¸n; NhËp m«n phong thñy huyÒn kh«ng tËp trung tr×nh bµy s©u vµo
néi dung nµy.
(***) Tªn cña tõng sao : Tham lang, Cù m«n, Liªm trinh.-- ®îc cho ë h×nh t¹i trang 18.
4.4- §å h×nh
LËp ®å h×nh “ Cöu cung” gåm 9 « ( 3 hµng x 3 cét ) víi « chÝnh gi÷a ( trung cung)
thÓ hiÖn th«ng sè ¶nh hëng ( nguyªn, vËn, n¨m… to¹, híng), 8 « xung quanh biÓu thÞ
8 ph¬ng. Tríc hÕt cÇn dùa vµo quy ®Þnh ®Ó ®Æt mét sao vµo trung cung, sau ®ã
theo quy t¾c, ®Æt c¸c sao kh¸c vµo
c¸c «, nh vËy ®îc mét ®å h×nh phi tinh cho mét
®¬n vÞ thêi gian. Trong Kû nµy c¸c sao
ë trung cung øng víi c¸c nguyªn lµ :
Thîng nguyªn ( 1864- 1923) sao nhÊt b¹ch :1
Trung nguyªn ( 1924- 1983 ) sao nhÞ h¾c : 2
H¹ nguyªn ( 1984- 2043 ) sao tam bÝch : 3
Víi Kû tiÕp theo ( 2044-2223), c¸c sao øng víi thîng, trung, h¹ nguyªn lµ 4; 5; 6.Víi Kû
tiÕp theo n÷a ( 2224-2403) lµ 7; 8; 9,
Sao cña vËn-Mçi nguyªn cã 9 vËn, vËn k ( k=1 ®Õn 9 ) cã sao k ë trung cung.
Sao cña n¨m-Sao ë trung cung cña mçi n¨m ®îc lÊy theo sè gèc, cø t¨ng 1 n¨m, lïi 1sè,
®Õn 1 quay vÒ 9. ( lïi 1 n¨m t¨ng 1 sè, ®Õn 9 quay vÒ 1 ) . GÇn ®©y nh©t lÊy n¨m
2000 lµm gèc, øng víi sao 9- cöu tö. Sao ë trung cung øng víi n¨m ®îc gäi lµ “ Phi tinh
trÞ niªn” . T¬ng tù cã : phi tinh trÞ nguyªn, phi tinh trÞ vËn, phi tinh trÞ nguyÖt…Phi
tinh trÞ niªn cña mét sè n¨m gÇn ®©y ghi trong b¶ng sau.
N¨m 1982 1991 1992 1993 2000 2001 2009 2010 2020
Sao 9 9 8 7 9 8 9 8 7
4.5- Lêng thiªn xÝch
Lêng thiªn xÝch ( thíc ®o trêi )
lµ híng dÞch chuyÓn cña Phi tinh trong
®å h×nh ( tõ trung cung ra 8 ph¬ng )
24
Híng nµy dùa vµo thø tù cña Cöu
cung ( xem môc B¸t qu¸i ) . Tuú theo
®èi tîng xem xÐt cã thuéc tÝnh d¬ng
hoÆc ©m mµ chän chiÒu thuËn hoÆc
nghÞch . D¬ng- chiÒu thuËn ( 1→2→
→ 3…. → 9 ). ¢m- chiÒu nghÞch
( 9 → 8 → 7…. → 1)
Víi c¸c trêng hîp d¬ng, cã phi tinh
ë trung cung tõ 1®Õn 9 , vÞ trÝ cña c¸c
sao nh trong c¸c h×nh sau ( theo chiÒu
thuËn). Trêng hîp ©m- lÊy theo chiÒu
ngîc l¹i.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
( * ) VÒ tÝnh chÊt ©m d¬ng cã Long vµ thêi gian. Long d¬ng vµ Long ©m- xem chó
thÝch ë trang 21 vµ h×nh ë trang 19. Trong mçi n¨m thêi gian d¬ng lµ tõ §«ng chÝ
®Õn H¹ chÝ, thêi gian ©m tõ H¹ chÝ ®Õn §«ng chÝ ( H¹ chÝ vµo kho¶ng ngµy 21
th¸ng 6, §«ng chÝ vµo kho¶ng ngµy 21 th¸ng 12.
4.6- Anh hëng cña phi tinh
C¸c sao 1; 6; 8; 9 lµ sao tèt, 2; 3; 5; 7 lµ xÊu. XÐt vËn 1, nhÊt b¹ch nhËp trung
cung, vËy vËn ®ã lµ tèt, c¸c ph¬ng øng víi lôc b¹ch- 6 ( chÝnh b¾c), b¸t b¹ch – 8
( chÝnh ®«ng ) vµ cöu tö – 9 ( ®«ng nam ) lµ tèt, cã nghÜa nÕu c¸c ph¬ng ®ã ®èi víi
mÖnh chñ ®· lµ tèt th× sù tèt sÏ ®îc t¨ng lªn, cßn nÕu ph¬ng ®ã ®èi víi mÖnh chñ lµ
xÊu th× sù xÊu sÏ gi¶m ®i. C¸c ph¬ng cã c¸c sao xÊu ®ãng vµo: nhÞ h¾c 2 ë t©y
b¾c, tam bÝch 3- chÝnh t©y, ngò hoµng 5- chÝnh nam thÊt xÝch 7- ®«ng nam lµ
xÊu, cã nghÜa lµ, nÕu c¸c ph¬ng ®ã vèn ®· xÊu ®èi víi mÖnh chñ th× møc ®é xÊu sÏ
t¨ng lªn, cßn nÕu c¸c ph¬ng ®ã vèn lµ tèt th× møc ®é tèt gi¶m ®i . (*)
N¨m 2011, thÊt xÝch nhËp trung cung, vËn cña n¨m ®ã nãi chung lµ bÞ ¶nh hëng
xÊu ®i, c¸c ph¬ng ®«ng b¾c (1), ®«ng nam (6), t©y b¾c (8) vµ chÝnh t©y (9) ®îc tèt
lªn.
§Ó tÝnh to¸n mét c¸ch kü cµng ngêi ta thêng lËp ®ång thêi trong mét ®å h×nh phi
tinh cña mét vµi th«ng sè kÕt hîp, trong ®ã cã vËn bµn c¬ b¶n lµ quan träng.
4.7- VËn bµn c¬ b¶n ( Tinh bµn )
VËn bµn c¬ b¶n gåm 3 th«ng sè øng víi thêi gian lµ vËn vµ kh«ng gian lµ to¹ , híng
cña ng«i nhµ. C¸c sao ë trung cung nh sau : Sè ë gi÷a ( phÝa díi ) lµ sè thuéc vËn.
thÝ dô vËn 8,
sao B¸t b¹ch nhËp trung
cung ( sè 8 ). Hai sè
25
kh¸c t×m ra tõ to¹ vµ
híng tríc cña nhµ.
Tõ sè thuéc vËn ë trung
cung, theo lêng thiªn
---------------------------------------------------------------------------------------------- --- ( * ) Tinh
bµn gåm : VËn bµn + Täa bµn ( hoÆc S¬n bµn ) + Híng bµn. ( ë ®©y híng lµ híng tr-
íc, ngîc víi täa lµ lng nhµ ), trong ®ã VËn bµn cã phi tinh lu«n theo chiÒu thuËn. Phi
tinh cña S¬n bµn vµ Híng bµn cã thÓ theo chiÒu thuËn hoÆc theo chiÒu nghÞch tïy
theo LONG D¦¥NG hoÆc LONG ¢M ( vÊn ®Ò nµy kh¸ phøc t¹p, trong thÝ dô trªn c¸c
Long d¬ng, phi tinh ®Òu theo chiÒu thuËn )
xÝch t×m ra sè cña c¸c ph¬ng. §Æt mÆt b»ng nhµ lªn ®å h×nh 8 ph¬ng, x¸c ®Þnh to¹
vµ híng tríc cña nhµ, t×m ®îc con sè ( sao ) øng víi to¹ vµ híng. §em 2 sè ®ã vµo trung
cung. ThÝ dô, nhµ cã híng tríc T©y nam, gãc Êy cã sè 5. §em sè Êy ghi vµo gãc trªn,
bªn ph¶i. Cã To¹ ( S¬n ) §«ng b¾c, sè 2, ®em nã ghi vµo gãc trªn, bªn tr¸i. ( cã 3 sè ë
trung cung ). Tõ sè ë trung cung, theo lêng thiªn xÝch ( thuËn, nghÞch ) t×m ra c¸c sè
kh¸c ë mçi ph¬ng. Nh vËy trong mçi ph¬ng ( mçi « ) cã 3 con sè ( 3 sao ). Xet t¬ng
quan cña 3 sao ®ã ®Ó biÕt sù tèt xÊu cña mçi ph¬ng. ( vÊn ®Ò nµy ®îc tr×nh bµy
chi tiÕt trong s¸ch “ NhËp m«n phong thuû HuyÒn kh«ng ” cña NguyÔn M¹nh Linh).
Ngoµi v©n bµn c¬ b¶n ngêi ta cßn lËp c¸c vËn bµn kh¸c, thÝ dô vËn bµn gåm 4 th«ng
sè thêi gian : vËn, n¨m, th¸ng, ngµy.( hoÆc cña n¨m, th¸ng, ngµy, giê). Nh vËy trong
mçi « cã 4 con sè, thÓ hiÖn 4 sao.
XÐt t¬ng quan cña c¸c sao theo sinh, kh¾c cña ngò hµnh ®Ó ®o¸n møc ®é tèt xÊu.
Ngò hµnh c¸c sao nh sau : NhÊt b¹ch- Thuû; NhÞ h¾c- Thæ; Tam bÝch- Méc; Tø
lôc- Méc; Ngò hoµng- Thæ; Lôc b¹ch- Kim; ThÊt xÝch- Kim; B¸t b¹ch- Thæ; Cöu tö-
Ho¶ ( theo nh ngò hµnh liªn quan ®Õn c¸c sè trong B¸t qu¸i hËu thiªn).
4.8 - VËn chuyÓn cña sinh khÝ vµ tö khÝ theo thêi gian
Sinh khÝ lµ n¨ng lîng tèt, gióp mäi vËt ph¸t triÓn. Tö khÝ lµ n¨ng lîng xÊu, k×m h·m
hoÆc lµm háng sù ph¸t triÓn. Híng ®Õn cña sinh khÝ vµ tö khÝ thay ®æi theo c¸c
th¸ng trong n¨m vµ cã chiÒu ngîc nhau. ThÝ dô khi sinh khÝ ®Õn tõ chÝnh ®«ng
( cung M·o ) th× tö khÝ ®Õn tõ chÝnh t©y ( cung dËu ).Híng sinh khÝ ®Õn øng tõng
th¸ng cho trong b¶ng sau :
Th¸n
g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sinh
khi tõ
Tý,
quý
Sö
u
cÊn
DÇ
n
gi¸p
M·o
Êt
Th×
n
tèn
TÞ
bÝn
h
Ngä
®in
h
Mïi
kh«n
Th©
n
canh
DË
u
t©n
TuÊ
t
cµn
Hîi
nh©
m
Híng ®Õn cña tö khÝ tõng th¸ng lÊy ngîc l¹i 180 ®é so víi híng ®Õn cña sinh khÝ.
Trong ph¹m vi nhµ vµ vên liÒn kÒ kh«ng nªn x©y dùng, tu t¹o c¸c ®èi tîng n»m ë phÝa
cã tö khi ®Õn.
26
V- chÕ hãa trong phong thñy
Khi gÆp ph¶i t×nh huèng kh«ng võa ý vÒ PT ( bÞ xÊu hoÆc kh«ng ®îc tèt l¾m
vÒ ph¬ng diÖn h×nh thÓ hoÆc lý sè ), ngêi ta t×m c¸ch chÕ ho¸ ®Ó c¶i thiÖn, lµm bít
møc ®é xÊu hoÆc t¨ng møc ®é tèt. ChÕ lµ “ Kh¾c chÕ”, lµ t×m c¸ch ng¨n c¶n hoÆc
chèng l¹i trêng khÝ kh«ng mong muèn. Ho¸ lµ “ Ho¸ gi¶i”, lµ chÊp nhËn t×nh tr¹ng
hiÖn cã, t×m c¸ch gi¶m thiÓu t¸c h¹i. Ph¬ng ph¸p ho¸ gi¶i ®îc nhiÒu ngêi lùa chän
h¬n. Mét trong c¸c c¸ch ho¸ gi¶i híng xÊu cña nhµ lµ treo G¬ng B¸t qu¸i nh ®· tr×nh
bµy ( tiÕt e, môc 3.5.6 ). Ngoµi ra cßn nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c ®Ó ho¸ gi¶i tõng vÊn ®Ò
nh dïng Bïa hoÆc Ma ph¬ng chÊn tr¹ch treo, d¸n trªn têng, dïng c¸c lo¹i bÓ c¸, dßng
níc phun, g¬ng hoÆc nguån s¸ng ®Æt ë vÞ trÝ thÝch hîp, dïng c¸ch trång c©y, ch«n
®¸ vµo nh÷ng n¬i bÞ khuyÕt h·m hoÆc ®Ó ph©n t¸n trêng khÝ, treo chu«ng , dïng
c¸c tranh, tîng, th¸p v¨n x¬ng ®Ó trang trÝ, treo c¸c x©u tiÒn cæ, c¸c hå l« , qu¹t giÊy
cì lín, ®Æt kim tù th¸p v.v.. (* ).
Trêng hîp trong nhµ cã tia ®Êt d¹ng ¸c x¹ cÇn ph¸t hiÖn ®Ó tr¸nh vµ nÕu ®îc th×
nªn t×m c¸ch lo¹i bá nguån sinh ra hoÆc lµm lÖch híng.
( * ) Cã nhiÒu s¸ch tr×nh bµy vÒ viÖc dïng c¸c biÖn ph¸p ho¸ gi¶i vµ c¶i thiÖn trêng
khÝ phong thuû. Cã thÓ kÓ mét sè nh sau : Kü thuËt ®iÒu chØnh trêng khÝ vµo nhµ
( NguyÔn TiÕn §Ých ), Linh vËt c¸t têng phong thuû ( Kh¸nh Linh ), ThÇn c¸t têng, linh
vËt phong thuû ( Cao NguyÖn), Trang trÝ nhµ ë, néi thÊt theo phong thuû ( TuÊn
Quang ), Phong thuû vÒ trang trÝ nhµ ë (Ph¹m §«ng ), Trang trÝ néi thÊt theo quan
niÖm phong thuû ( Ph¹m Quang H©n biªn dÞch ), BÝ mËt gia c ( Duy Nguyªn , TrÇn
Sinh ), Phong thuû toµn th ( ThiÖu VÜ Hoa, ThÝch Minh Nghiªm so¹n dÞch ), Thùc
hµnh phong thuû ( §µm Liªn ), Phong thuû cæ truyÒn víi vÎ ®Ñp kiÕn tróc ph¬ng
®«ng ( NguyÔn BÝch H»ng ), ¦ng dông khoa häc phong thuû vµo nhµ ë ( T©n Hµ ),
§Þa lý phong thuû toµn th ( TrÇn V¨n H¶i ).
Sau ®©y tãm lîc mét vµi ý rót ra tõ nh÷ng tµi liÖu trªn :
- Tîng PhËt ®Æt quay mÆt vÒ nam hoÆc b¾c, kh«ng ®îc quay vÒ t©y.
- BÕ c¸ : kh«ng ®Æt ®èi diÖn bÕp ®un, kh«ng ®Æt díi bµn thê, sau sa l«ng.
- S tö ®¸ cÇn ®Æt thµnh ®«i, ®Çu quay ra ngoµi.
- Rïa ®Æt t¹i ph¬ng ®«ng hoÆc ®«ng nam
- Rång cÇn cã níc ( phong c¶nh cã níc ), híng ra phÝa s«ng biÓn, tranh rång cã khung
mµu vµng.
- Tranh : Kh«ng nªn treo tranh mµu s¾c qu¸ tèi, tranh c¸c loµi m·nh thó, c¸c nh©n vËt
trõu tîng, c¶nh hoµng h«n, h×nh th¸c níc.
- C©y- nªn dïng c©y l¸ trßn, tr¸nh dïng c©y cã gai, l¸ nhän, kh«ng ®Ó c©y trong phßng
ngñ.
- §¸- nhµ ë ng· ba, bÞ con ®êng chäc th¼ng vµo, ch«n tÊm ®¸ cao 1,65m ë tríc cöa,
trªn kh¾c hoÆc viÕt 3 ch÷ h¸n S¬n H¶i TrÊn.
- G¬ng, dïng g¬ng ph¼ng , låi hoÆc lâm. G¬ng låi ®Ó ph¶n x¹ khÝ xÊu, g¬ng lâm thu
n¹p sinh khÝ.
27
VI- häc tËp vµ thùc hµnh phong thñy
6.1- Häc phong thuû
Phong thuû cã xuÊt xø tõ thêi xa xa ë Trung Quèc, ban ®Çu chØ míi lµ viÖc
chän ®Êt ®Ó t¸ng mé, sau míi më réng cho d¬ng tr¹ch. Trong qu¸ tr×nh vËn dông vµ
ph¸t triÓn ®· h×nh thµnh nªn nhiÒu trêng ph¸i víi c¸c c¸ch nh×n kh¸c nhau, cã nh÷ng
chç m©u thuÈn nhau. ( thÝ dô cïng mét ph¬ng, khi xem theo NhÞ thËp tø s¬n lµ tèt
nhng theo B¸t tr¹ch lµ xÊu ). §ã lµ cha kÓ mét sè ngêi cßn tù suy luËn råi ®a thªm vµo
nh÷ng quy t¾c, quy ®Þnh theo ý c¸ nh©n ( kh«ng râ ®· ®îc kiÓm chøng kü cµng ch-
a ). Khi tham kh¶o c¸c s¸ch vÒ phong thuû, c¸c bËc uyªn th©m thêng hay hái, ®ã lµ “
Ch©n th”( s¸ch ®¸ng tin cËy cña tiÒn bèi) hay lµ “ Man th” ( s¸ch do hËu thÕ viÕt ra,
sao chÐp theo nguån kh«ng ®¸ng tin cËy). Phong thuû lµ lÜnh vùc qu¸ réng, nh÷ng
bËc tµi giái còng thêng chØ giái trong ph¹m vi nµo ®ã. V× vËy ®Ó häc phong thuû tríc
hÕt nªn cã c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ c¸c trêng ph¸i vµ n¾m ®îc mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n (
tµi liÖu nµy nh»m môc ®Ých ®ã ), sau ®ã míi ®äc s¸ch, tham kh¶o tµi liÖu vÒ nh÷ng
vÊn ®Ò quan t©m. C¸c s¸ch vÒ phong thuû hiÖn cã trªn thÞ trêng phÇn lín chØ tr×nh
bµy mét sè vÊn ®Ò thuéc mét vµi trêng ph¸i vµ thêng b¾t ®Çu b»ng gi÷a chõng cho
nªn sÏ rÊt khã hiÓu ®èi víi nh÷ng ai cha n¾m ®îc kiÕn thøc c¬ b¶n. Khi tham kh¶o
còng nªn biÕt s¸ch ®îc viÕt theo trêng ph¸i nµo, v× cã mét sè vÊn ®Ò mµ quan ®iÓm
cña mét sè trêng ph¸i m©u thuÈn nhau. Khi gÆp c¸c m©u thuÈn nh vËy chí véi kÕt
luËn ai sai, ai ®óng.
6.2- Mét sè vÊn ®Ò kh¸c
T¹m xÕp kiÕn thøc còng nh sù thùc hµnh PT lµm 3 møc : s¬ cÊp, trung cÊp, cao
cÊp th× tµi liÖu nµy míi chØ tr×nh bµy nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña tr×nh ®é s¬ cÊp.
Víi tr×nh ®é cao h¬n, trong mét sè tµi liÖu cßn ®Ò cËp ®Õn mét sè vÊn ®Ò sau
- Anh hëng cña Thiªn v¨n th«ng qua “ NhÞ thËp b¸t tó” . §ã lµ 28 chßm sao n»m trªn “
Hoµng ®¹o”, gåm 7 chßm thuéc Thanh long- ph¬ng §«ng ( Gièc, Cang, §ª, Phßng,
T©m, VÜ, C¬ ), 7 chßm thuéc HuyÒn vò- ph¬ng B¾c ( §Èu, Ngu, N÷, H, Nguy, ThÊt,
BÝch ), 7 chßm thuéc B¹ch hæ- ph¬ng T©y ( Khuª, L©u, VÞ, M·o, TÊt, Chuû, S©m ),
7 chßm thuéc Chu tíc – ph¬ng Nam ( TÜnh, Quû, LiÔu, Tinh, Tr¬ng, Dùc, ChÈn ).
Hoµng ®¹o lµ ®êng ®i biÓu kiÕn cña MÆt trêi gi÷a bÇu trêi sao.
- T¬ng quan c¸c yÕu tè PT víi c¸c sao ( trong chßm B¾c ®Èu ) Liªm trinh, V¨n khóc,
Léc tån, Ph¸ qu©n, Vò khóc, Cù m«n, T¶ phï, H÷u bËt.
- Híng B¸t s¸t ( liªn quan ®Õn thuû ph¸p ), kiÕp s¸t ( liªn quan s¬n ph¸p), ngò hoµng s¸t
( liªn quan tr¹ch vËn ), th¸i tuÕ ( liªn quan ®Õn tuæi chñ nhµ ), vÞ trÝ V¨n x¬ng ( liªn
quan ®Õn häc hµnh )
- C¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn nhµ nhiÒu tÇng , nhiÒu líp : tÜnh tr¹ch, ®éng tr¹ch, biÕn
tr¹ch, ngò hµnh cña c¸c tÇng nhµ…
- DÞch häc víi PT. VËn dông 64 quÎ cña Kinh DÞch ®Ó xem PT
- ThÇn s¸t trong PT. ThÇn s¸t cã c¸c vÞ : D¬ng quý nh©n, ¢m quý nh©n, Thiªn léc,
Thiªn m·, §µo hoa, §¹i s¸t, Thiªn h×nh, §éc ho¶.
- Vµ mét sè vÊn ®Ò kh¸c mµ ngêi viÕt còng cha biÕt.
6.3- T¸c dông cña phong thuû
28
Cã mét sè ngêi ( ®Æc biÖt lµ nh÷ng ngêi hµnh nghÒ PT ) qu¸ ®Ò cao PT, cho
r»ng nã cã t¸c dông to lín, cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®èi víi ho¹t ®éng vµ vËn mÖnh con
ngêi. Hä nªu ra nhiÒu dÉn chøng cho r»ng nhê phong thuû mµ nhiÒu ngêi ph¸t tµi,
th¨ng quan tiÕn chøc, khái tËt bÖnh v.v…, vµ v× ph¹m sai lÇm trong PT mµ gÆp tai
n¹n, s¹t nghiÖp, chÕt ngêi. Nh÷ng ngêi nh vËy ®· ®¸nh gi¸ qu¸ møc t¸c dông cña PT.
Cã ngêi c«ng nhËn PT cã mét t¸c dông nµo ®Êy nhng chØ do phÇn d¬ng tr¹ch
mµ b¸c bá ¶nh hëng cña ©m tr¹ch, cho r»ng t¸c dông cña ©m tr¹ch lµ sù bÞa ®Æt, lµ
mª tÝn dÞ ®oan. Cho nh vËy còng cã phÇn phiÕn diÖn.
Nh÷ng ngêi theo duy vËt triÖt ®Ó l¹i hoµn toµn phñ nhËn PT, cho r»ng ®ã chØ lµ
trß lõa bÞp cña mét sè ngêi, lîi dông sù kÐm hiÓu biÕt vÒ khoa häc cña nh©n d©n
®Ó kiÕm tiÒn. Quan niÖm nh vËy còng lµ cùc ®oan.
Mét sè ngêi võa tin vµo PT, võa nÓ sî khoa häc nªn cè chøng minh PT cã nguån
gèc khoa häc, PT lµ khoa häc. Lµm nh vËy tuy cã ®óng mét vµi chç nhng nh×n chung
vÉn lµ cè g¸n ghÐp. Cã lÏ PT gÇn víi t©m linh h¬n lµ khoa häc.
Theo quan ®iÓm ngêi viÕt, PT ( kÓ c¶ d¬ng tr¹ch vµ ©m phÇn ) cã mét t¸c ®éng
nµo ®Êy ®èi víi con ngêi, nhng kh«ng ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh mµ chØ lµ bæ trî. Nh
®· viÕt tõ ®Çu, t¸c ®éng cña PT lµ ¶nh hëng cña phÇn t©m linh cña m«i trêng th«ng
qua khÝ/sãng ®Õn con ngêi, th«ng qua trêng hµo quang mµ t¸c ®éng vµo bªn trong
®Ó lµm cho ho¹t ®éng trë nªn tèt h¬n hoÆc xÊu ®i. §Ó quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña
mét con ngêi cßn cã nh÷ng yÕu tè quan träng h¬n, ®ã lµ sè mÖnh, vËn h¹n, ý chÝ
nghÞ lùc, t©m ®øc…Anh hëng cña m«i trêng lµ t¸c nh©n gãp vµo lµm cho t×nh tr¹ng
tèt lªn hay xÊu ®i chø kh«ng quyÕt ®Þnh. Mµ ¶nh hëng cña m«i trêng l¹i gåm 2 phÇn,
trong ®ã PT chØ lµ mét phÇn, phÇn kh¸c lµ ¶nh hëng cña Tù nhiªn vµ X· héi (*).
Sè mÖnh, vËn h¹n cña con ngêi còng thuéc lÜnh vùc t©m linh, ®ã lµ ®èi tîng cña
c¸c m«n dù ®o¸n ( Tö vi, Tø trô, Hµ l¹c, §én gi¸p v.v…)
T©m ®øc, n¨ng lùc, ý chÝ, quan hÖ…thuéc vÒ c¸c ho¹t ®éng ý thøc, cã sù tham
gia nµo ®ã cña v« thøc, nã cã ¶nh hëng trë l¹i phÇn t©m linh (**).
Nh vËy, ®èi víi PT kh«ng nªn ph¶n b¸c mµ còng kh«ng nªn qu¸ ®Ò cao.
(*)- Më cöa hµng trong phè ®«ng ®óc mµ kh«ng hîp PT cã thÓ bu«n b¸n tèt h¬n chç
hîp PT ë n¬i tha thít d©n c. Lµm nhµ quay vÒ phÝa thuËn tiÖn giao th«ng, ®ãn ®îc
giã m¸t, trong lµnh, cã ¸nh s¸ng tèt mµ kh«ng ®Ñp vÒ PT cßn h¬n lµ quay vÒ phÝa
®Ñp PT mµ kh«ng thuËn lîi cho giao th«ng vµ sö dông.
(**)- Tíng bÊt cËp sè, sè bÊt cËp ®øc. Tíng tuú t©m sinh, tíng tuú t©m diÖt. Tiªn tÝch
®øc nhi hËu tÇm long. Xa nay nh©n ®Þnh th¾ng thiªn còng nhiÒu. BiÕt tÝch ®øc cã
thÓ lµm chñ ®îc sè mÖnh.
6.4- Thùc hµnh phong thuû
Häc ®Ó hiÓu thÊu ®¸o PT ®· khã, thùc hµnh ®îc cµng khã h¬n. §Ó thùc hµnh PT
cã hiÖu qu¶, ngoµi kiÕn thøc cßn cÇn cã n¨ng khiÕu riªng, sù say mª vµ t©m trong
s¸ng. Ngµy nay PT ®· kh¸ phæ biÕn, nhiÒu ngêi quan t©m. ViÖc thùc hµnh PT ë c¸c
cÊp ®é kh¸c nhau ®ßi hái n¨ng lùc cao thÊp kh¸c nhau.
CÊp ®é phæ th«ng, s¬ ®¼ng lµ biÕt tÝnh to¸n vÒ b¸t tr¹ch, chän ph¬ng híng, biÕt
mét sè ¶nh hëng chÝnh trong PT h×nh thÓ. CÊp ®é nµy cÇn cã kiÕn thøc c¬ b¶n
29
v÷ng ch¾c, cã mét sè kinh nghiÖm. Khi hiÓu biÕt c¬ b¶n cha v÷ng ch¾c chí véi xem
vµ ph¸n PT cho ngêi kh¸c, nhiÒu lóc lîi bÊt cËp h¹i.
CÊp trung b×nh lµ biÕt s©u h¬n vÒ c¸c trêng ph¸i, c¸c t×nh huèng PT, biÕt c¸ch
chÕ ho¸ mét sè trêng hîp xÊu, biÕt vËn dông linh ho¹t, biÕt kÕt hîp gi÷a c¸c trêng ph¸i.
CÊp cao lµ nh÷ng chuyªn gia trong tõng vÊn ®Ò, cã nh÷ng kh¶ n¨ng ®Æc biÖt
( tÇm long, ¸n huyÖt, xem khÝ s¾c, vËn h¹n…), nh÷ng ngêi nµy cã ®îc kh¶ n¨ng th-
êng lµ do kÕt hîp ®îc n¨ng khiÕu ®Æc biÖt víi sù khæ häc, khæ luyÖn l©u dµi.
RÊt ®¸ng ®Ò phßng c¶nh lÉn lén thËt gi¶. Cã mét sè kÎ v« l¬ng t©m, chØ míi biÕt
qua loa mµ ®· d¸m hµnh nghÒ, chñ yÕu lµ lõa bÞp kiÕm tiÒn hoÆc danh, huyªnh
hoang, kho¸c l¸c.
Cã kiÕn thøc vÒ phong thñy cha ch¾c ®· thùc hµnh ®îc tèt. Muèn thùc hµnh tèt
cÇn cã thªm sù chuyªn chó, cã say mª, cã n¨ng khiÕu, l¹i ®îc sù híng dÉn tËn t×nh
cña c¸c bËc thÇy cã nhiÒu kinh nghiÖm.
6.5 La kinh- c«ng cô chñ yÕu ®Ó thùc hµnh phong thñy
La kinh ( hoÆc La bµn, §Þa bµn ) lµ c«ng cô chñ yÕu trong viÖc tÇm long, ®Þnh h-
íng. La kinh thêng lµ mét ®Üa b»ng gç, trßn, hoÆc phÇn chÝnh bªn trong lµ trßn, bªn
ngoµi vu«ng ( ®êng kÝnh kho¶ng 15 ®Õn 25 cm ). ¥ chÝnh gi÷a g¾n la bµn víi kim
nam ch©m lu«n chØ híng B¾c- Nam ( híng Tý- Ngä ). Trªn ®Üa cã nhiÒu vßng, ghi
B¸t qu¸i, Can chi, NhÞ thËp tø s¬n, NhÞ thËp b¸t tó, Vßng phóc ®øc, Vßng trµng sinh,
C¸c sao, C¸c cung v.v..(*).
Dïng La kinh ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng híng lµ t¬ng ®èi dÔ. Dïng La kinh víi c¸c tÝnh
n¨ng cao cÊp cña nã lµ t¬ng ®èi khã, cÇn ph¶i häc kü vµ thùc tËp nhiÒu míi thµnh
th¹o ®îc.
( * ) Xin giíi thiÖu mét sè tµi liÖu : La bµn phong thñy ( TrÞnh KiÕn Quèc- NXB Hµnéi
), C¸ch sö dông la bµn trong phong thñy ( TuÖ Duyªn- NXB Thanh hãa )
HiÖn nay ®· cã mét sè c¬ së ë ViÖt nam s¶n xuÊt La kinh víi viÖc tr×nh bµy c¸c vßng
b»ng tiÕng Viªt ( dùa theo mÉu cña Trung quèc hoÆc tù s¸ng t¹o ), trong ®ã cã c¸c
mÉu cña ViÖn Quy ho¹ch & kiÕn tróc ®« thÞ – Trêng §¹i häc X©y dùng.
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu- 1
I. ®¹i c¬ng vÒ phong thñy
1.1- Kh¸i niÖm chung- 1 1.2- Häc thuyÕt tam tµi vµ t©m linh- 2
1.3- Nguån lùc cña sù t¸c ®éng- 4 1.4- C¸c trêng ph¸i phong thñy- 4
2.1- long m¹ch, huyÖt- 5 2.2- S¬n ph¸p- 6
2.3- Thñy ph¸p – 6 2.4 – H×nh ph¸p – 7
2.5- KhÝ ®Êt vµ tia ®Êt- 9 2.6 - §¹i c¬ng vÒ c¶m x¹ häc- 9
III-Phong thñy lý sè
3.1- ¢m d¬ng, ngò hµnh- 10 3.2- Can chi – 10
3.3 – B¸t qu¸i – 11 3.4- C¸c m«n ph¸i- 12
30
3.5 - M«n ph¸i b¸t tr¹ch – 12 3.6 – NhÞ thËp tø s¬n – 18
PhÇn tham kh¶o vÒ can chi, ngò hµnh
C¸c b¶ng tãm t¾t vÒ d¬ng tr¹ch tam yÕu
iv- phong thñy tr¹ch vËn
4.1 – Chia thêi gian theo tam nguyªn cöu vËn – 26
4.2- VËn bµn -26
4.3 – Cöu tinh, thÊt s¨c – 26 4.4- §å h×nh – 27
4.5 – Lêng thiªn xÝch – 27 4.6 -Anh hëng cña phi tinh -28
4.7 – Tinh bµn ( vËn bµn c¬ b¶n ) – 28
4.8 – vËn chuyÓn cña sinh khÝ, tö khÝ theo thêi gian -29
v- chÕ hãa trong phong thñy
vi – häc tËp vµ thùc hµnh phong thñy
6.1- Häc phong thñy -31 6.2 – Mét sè vÊn ®Ò kh¸c – 31
6.3 – T¸c dông cña phong thñy – 32 6.4 – Thùc hµnh phong thñy – 33
6.4 - La kinh- 33
GS TS NguyÔn §×nh Cèng
Mọi thông tin chi tiết, đề xuất đào tạo phong thủy, phương pháp nghiên cứu, tư duy
tích cực, học tập hiệu quả, nghệ thuật thuyết trình và hùng biện của quý vị dành cho
thầy Cống, xin vui lòng liên hệ để được hỗ trợ chu đáo nhất qua:
Email: gsnguyendinhcong@gmail.com
ĐT: 0965 060 248
Facebook: www.facebook.com/diengia.dangduylinh
Website: www.gsnguyendinhcong.blogspot.com
31

Recommandé

H oa hong par
H oa hongH oa hong
H oa hongNguyễn Xuân Vinh
307 vues52 diapositives
41. dam pham trong_kdqt_i par
41. dam pham trong_kdqt_i41. dam pham trong_kdqt_i
41. dam pham trong_kdqt_ihuuphuoc
17 vues136 diapositives
74. ky nang dat cau hoi par
74. ky nang dat cau hoi74. ky nang dat cau hoi
74. ky nang dat cau hoihuuphuoc
29 vues25 diapositives
Giới thiệu par
Giới thiệuGiới thiệu
Giới thiệuThi đàn Việt Nam
2.5K vues6 diapositives
Nam bình tiểu tiên đồng hiển hóa par
Nam bình tiểu tiên đồng hiển hóaNam bình tiểu tiên đồng hiển hóa
Nam bình tiểu tiên đồng hiển hóaHoàng Lý Quốc
438 vues19 diapositives
Kỹ năng quản lý thời gian par
Kỹ năng quản lý thời gianKỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng quản lý thời gianndvietanh
426 vues50 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Giới thiệu tập thơ Đông Y par
Giới thiệu tập thơ Đông YGiới thiệu tập thơ Đông Y
Giới thiệu tập thơ Đông YThi đàn Việt Nam
899 vues17 diapositives
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8 par
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8mcbooksjsc
424 vues79 diapositives
Kinh dai thua_vo_luong_nghia par
Kinh dai thua_vo_luong_nghiaKinh dai thua_vo_luong_nghia
Kinh dai thua_vo_luong_nghiaHoàng Hương
254 vues116 diapositives
Nguyên lý thiết kế Công trình công cộng par
Nguyên lý thiết kế Công trình công cộngNguyên lý thiết kế Công trình công cộng
Nguyên lý thiết kế Công trình công cộngluongthuykhe
2.2K vues484 diapositives
Đường Về Xứ Phật - Tập 4 par
Đường Về Xứ Phật - Tập 4Đường Về Xứ Phật - Tập 4
Đường Về Xứ Phật - Tập 4Nthong Ktv
343 vues146 diapositives
Triet hoc par
Triet hocTriet hoc
Triet hocThi đàn Việt Nam
2K vues10 diapositives

Tendances(19)

Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8 par mcbooksjsc
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
mcbooksjsc424 vues
Nguyên lý thiết kế Công trình công cộng par luongthuykhe
Nguyên lý thiết kế Công trình công cộngNguyên lý thiết kế Công trình công cộng
Nguyên lý thiết kế Công trình công cộng
luongthuykhe2.2K vues
Đường Về Xứ Phật - Tập 4 par Nthong Ktv
Đường Về Xứ Phật - Tập 4Đường Về Xứ Phật - Tập 4
Đường Về Xứ Phật - Tập 4
Nthong Ktv343 vues
Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.com par Thế Giới Tinh Hoa
Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.comNhững bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.com
Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.com
Bạch thủy lão nhân đạo nghĩa tập yếu par Hoàng Lý Quốc
Bạch thủy lão nhân  đạo nghĩa tập yếuBạch thủy lão nhân  đạo nghĩa tập yếu
Bạch thủy lão nhân đạo nghĩa tập yếu
giao trinh atld par huongbls
giao trinh atldgiao trinh atld
giao trinh atld
huongbls354 vues
14 Nguyen Tac Thanh Cong par foreman
14 Nguyen Tac Thanh Cong14 Nguyen Tac Thanh Cong
14 Nguyen Tac Thanh Cong
foreman511 vues
phuong phap giang day dai hoc par hongthang1084
phuong phap giang day dai hocphuong phap giang day dai hoc
phuong phap giang day dai hoc
hongthang1084599 vues

En vedette

Phong thủy toàn tập par
Phong thủy toàn tậpPhong thủy toàn tập
Phong thủy toàn tậpMrTran
13.5K vues211 diapositives
Khai mon phong thuy par
Khai mon phong thuyKhai mon phong thuy
Khai mon phong thuytruonglamtx
5.8K vues21 diapositives
Dich hoc va phong thuy cho nha quan tri par
Dich hoc va phong thuy cho nha quan triDich hoc va phong thuy cho nha quan tri
Dich hoc va phong thuy cho nha quan triBinh Pham Thanh
861 vues100 diapositives
An lac tung buoc chan thich nhat hanh-www.khotrithuc.com par
An lac tung buoc chan thich nhat hanh-www.khotrithuc.comAn lac tung buoc chan thich nhat hanh-www.khotrithuc.com
An lac tung buoc chan thich nhat hanh-www.khotrithuc.comSnoozeloop AF
615 vues89 diapositives
Kinh dich luoc giai, kinh dịch lược giải par
Kinh dich luoc giai, kinh dịch lược giảiKinh dich luoc giai, kinh dịch lược giải
Kinh dich luoc giai, kinh dịch lược giảiViệt Long Plaza
2.7K vues250 diapositives
Quản lý nghiệp par
Quản lý nghiệpQuản lý nghiệp
Quản lý nghiệpViet Hung Nguyen
3.2K vues35 diapositives

En vedette(15)

Phong thủy toàn tập par MrTran
Phong thủy toàn tậpPhong thủy toàn tập
Phong thủy toàn tập
MrTran13.5K vues
Khai mon phong thuy par truonglamtx
Khai mon phong thuyKhai mon phong thuy
Khai mon phong thuy
truonglamtx5.8K vues
Dich hoc va phong thuy cho nha quan tri par Binh Pham Thanh
Dich hoc va phong thuy cho nha quan triDich hoc va phong thuy cho nha quan tri
Dich hoc va phong thuy cho nha quan tri
Binh Pham Thanh861 vues
An lac tung buoc chan thich nhat hanh-www.khotrithuc.com par Snoozeloop AF
An lac tung buoc chan thich nhat hanh-www.khotrithuc.comAn lac tung buoc chan thich nhat hanh-www.khotrithuc.com
An lac tung buoc chan thich nhat hanh-www.khotrithuc.com
Snoozeloop AF615 vues
Kinh dich luoc giai, kinh dịch lược giải par Việt Long Plaza
Kinh dich luoc giai, kinh dịch lược giảiKinh dich luoc giai, kinh dịch lược giải
Kinh dich luoc giai, kinh dịch lược giải
Việt Long Plaza2.7K vues
Life management par Li Nguyen
Life managementLife management
Life management
Li Nguyen3.8K vues
Cách điều hành cuộc họp par pioneerbni
Cách điều hành cuộc họpCách điều hành cuộc họp
Cách điều hành cuộc họp
pioneerbni1.4K vues
Quản trị cuộc đời par Tuấn Hoàng
Quản trị cuộc đờiQuản trị cuộc đời
Quản trị cuộc đời
Tuấn Hoàng7.5K vues
kỹ năng điều khiển cuộc họp par Trần Trần
 kỹ năng điều khiển cuộc họp kỹ năng điều khiển cuộc họp
kỹ năng điều khiển cuộc họp
Trần Trần6.2K vues
15.ky nang-dieu-hanh-cuoc-hop par tuthanh
15.ky nang-dieu-hanh-cuoc-hop15.ky nang-dieu-hanh-cuoc-hop
15.ky nang-dieu-hanh-cuoc-hop
tuthanh11K vues
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng par Mywork.vn
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụngPhong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Mywork.vn5.7K vues
11 Phút lập kế hoạch công việc mỗi ngày par Mywork.vn
11 Phút lập kế hoạch công việc mỗi ngày11 Phút lập kế hoạch công việc mỗi ngày
11 Phút lập kế hoạch công việc mỗi ngày
Mywork.vn4.4K vues

Similaire à Gs Nguyễn Đình Cống: Giáo trình Phong Thủy Căn Bản

Giới thiệu tập thơ Đông y par
Giới thiệu tập thơ Đông yGiới thiệu tập thơ Đông y
Giới thiệu tập thơ Đông yThi đàn Việt Nam
281 vues16 diapositives
Gt benh noi_khoa_gia_suc par
Gt benh noi_khoa_gia_sucGt benh noi_khoa_gia_suc
Gt benh noi_khoa_gia_sucnowty
553 vues256 diapositives
Lý Luận Về Hình Thái Kinh Tế - Xã Hội Với Sự Nghiệp Công Nghiệp Hoá Hiện Đại ... par
Lý Luận Về Hình Thái Kinh Tế - Xã Hội Với Sự Nghiệp Công Nghiệp Hoá Hiện Đại ...Lý Luận Về Hình Thái Kinh Tế - Xã Hội Với Sự Nghiệp Công Nghiệp Hoá Hiện Đại ...
Lý Luận Về Hình Thái Kinh Tế - Xã Hội Với Sự Nghiệp Công Nghiệp Hoá Hiện Đại ...jackjohn45
8 vues17 diapositives
Slide van hoa_doanh_nghiep par
Slide van hoa_doanh_nghiepSlide van hoa_doanh_nghiep
Slide van hoa_doanh_nghiepCông Luận Official
219 vues92 diapositives
Bai 38 Reu Va Cay Reu par
Bai 38 Reu Va Cay ReuBai 38 Reu Va Cay Reu
Bai 38 Reu Va Cay Reutrungtinh
679 vues17 diapositives
benhhocdtdy.pdf par
benhhocdtdy.pdfbenhhocdtdy.pdf
benhhocdtdy.pdfssuserca116d
4 vues259 diapositives

Similaire à Gs Nguyễn Đình Cống: Giáo trình Phong Thủy Căn Bản(20)

Gt benh noi_khoa_gia_suc par nowty
Gt benh noi_khoa_gia_sucGt benh noi_khoa_gia_suc
Gt benh noi_khoa_gia_suc
nowty553 vues
Lý Luận Về Hình Thái Kinh Tế - Xã Hội Với Sự Nghiệp Công Nghiệp Hoá Hiện Đại ... par jackjohn45
Lý Luận Về Hình Thái Kinh Tế - Xã Hội Với Sự Nghiệp Công Nghiệp Hoá Hiện Đại ...Lý Luận Về Hình Thái Kinh Tế - Xã Hội Với Sự Nghiệp Công Nghiệp Hoá Hiện Đại ...
Lý Luận Về Hình Thái Kinh Tế - Xã Hội Với Sự Nghiệp Công Nghiệp Hoá Hiện Đại ...
jackjohn458 vues
Bai 38 Reu Va Cay Reu par trungtinh
Bai 38 Reu Va Cay ReuBai 38 Reu Va Cay Reu
Bai 38 Reu Va Cay Reu
trungtinh679 vues
Nhung bai van chon loc lop 10 phan ban par Nguye
Nhung bai van chon loc lop 10 phan banNhung bai van chon loc lop 10 phan ban
Nhung bai van chon loc lop 10 phan ban
Nguye3 vues
Nhung bai van chon loc lop 10 phan ban par Nguye
Nhung bai van chon loc lop 10 phan banNhung bai van chon loc lop 10 phan ban
Nhung bai van chon loc lop 10 phan ban
Nguye990 vues
Làm phân ủ thật đơn giản par Loc Nguyen
Làm phân ủ thật đơn giảnLàm phân ủ thật đơn giản
Làm phân ủ thật đơn giản
Loc Nguyen601 vues
Sức khỏe môi trường par TS DUOC
Sức khỏe môi trườngSức khỏe môi trường
Sức khỏe môi trường
TS DUOC744 vues
Tài liệu sức khỏe môi trường - Bộ Y Tế par Điều Dưỡng
Tài liệu sức khỏe môi trường - Bộ Y TếTài liệu sức khỏe môi trường - Bộ Y Tế
Tài liệu sức khỏe môi trường - Bộ Y Tế
Điều Dưỡng6.6K vues
hoccokhi.vn Công Nghệ Chế Tạo Máy 1 - Lưu Đức Bình, 197 Trang par Học Cơ Khí
hoccokhi.vn Công Nghệ Chế Tạo Máy 1 - Lưu Đức Bình, 197 Tranghoccokhi.vn Công Nghệ Chế Tạo Máy 1 - Lưu Đức Bình, 197 Trang
hoccokhi.vn Công Nghệ Chế Tạo Máy 1 - Lưu Đức Bình, 197 Trang
Học Cơ Khí68 vues
Giải tích 1.pdf par Man_Book
Giải tích 1.pdfGiải tích 1.pdf
Giải tích 1.pdf
Man_Book19 vues
Benh ngoai phu khoa - dao tao bs yhct par Thanh Đặng
Benh ngoai  phu khoa - dao tao bs yhctBenh ngoai  phu khoa - dao tao bs yhct
Benh ngoai phu khoa - dao tao bs yhct
Thanh Đặng100 vues
03 benhhoc ngoai phu yhct par TS DUOC
03 benhhoc ngoai phu yhct03 benhhoc ngoai phu yhct
03 benhhoc ngoai phu yhct
TS DUOC366 vues

Plus de Đặng Duy Linh

Ebook Hay nhất về "đời sinh viên" P1 par
Ebook Hay nhất về "đời sinh viên" P1Ebook Hay nhất về "đời sinh viên" P1
Ebook Hay nhất về "đời sinh viên" P1Đặng Duy Linh
2.2K vues33 diapositives
QUÀ TẶNG THÁNG 11: TÔI CHUYỂN ĐỔI par
QUÀ TẶNG THÁNG 11: TÔI CHUYỂN ĐỔIQUÀ TẶNG THÁNG 11: TÔI CHUYỂN ĐỔI
QUÀ TẶNG THÁNG 11: TÔI CHUYỂN ĐỔIĐặng Duy Linh
448 vues8 diapositives
BÍ QUYẾT THUYẾT TRÌNH: NGHỆ THUẬT CHỐNG....RUN par
BÍ QUYẾT THUYẾT TRÌNH: NGHỆ THUẬT CHỐNG....RUNBÍ QUYẾT THUYẾT TRÌNH: NGHỆ THUẬT CHỐNG....RUN
BÍ QUYẾT THUYẾT TRÌNH: NGHỆ THUẬT CHỐNG....RUNĐặng Duy Linh
478 vues21 diapositives
BÍ QUYẾT THUYẾT TRÌNH: NGHỆ THUẬT CHỐNG RUN par
BÍ QUYẾT THUYẾT TRÌNH: NGHỆ THUẬT CHỐNG RUNBÍ QUYẾT THUYẾT TRÌNH: NGHỆ THUẬT CHỐNG RUN
BÍ QUYẾT THUYẾT TRÌNH: NGHỆ THUẬT CHỐNG RUNĐặng Duy Linh
807 vues21 diapositives
Diễn giả Đặng Duy Linh - 6 bí quyết mở đầu bài thuyết trình par
Diễn giả Đặng Duy Linh - 6 bí quyết mở đầu bài thuyết trìnhDiễn giả Đặng Duy Linh - 6 bí quyết mở đầu bài thuyết trình
Diễn giả Đặng Duy Linh - 6 bí quyết mở đầu bài thuyết trìnhĐặng Duy Linh
493 vues8 diapositives
6 bí quyết mở đầu bài thuyết trình par
6 bí quyết mở đầu bài thuyết trình6 bí quyết mở đầu bài thuyết trình
6 bí quyết mở đầu bài thuyết trìnhĐặng Duy Linh
4.5K vues8 diapositives

Plus de Đặng Duy Linh(7)

Ebook Hay nhất về "đời sinh viên" P1 par Đặng Duy Linh
Ebook Hay nhất về "đời sinh viên" P1Ebook Hay nhất về "đời sinh viên" P1
Ebook Hay nhất về "đời sinh viên" P1
Đặng Duy Linh2.2K vues
QUÀ TẶNG THÁNG 11: TÔI CHUYỂN ĐỔI par Đặng Duy Linh
QUÀ TẶNG THÁNG 11: TÔI CHUYỂN ĐỔIQUÀ TẶNG THÁNG 11: TÔI CHUYỂN ĐỔI
QUÀ TẶNG THÁNG 11: TÔI CHUYỂN ĐỔI
Đặng Duy Linh448 vues
BÍ QUYẾT THUYẾT TRÌNH: NGHỆ THUẬT CHỐNG....RUN par Đặng Duy Linh
BÍ QUYẾT THUYẾT TRÌNH: NGHỆ THUẬT CHỐNG....RUNBÍ QUYẾT THUYẾT TRÌNH: NGHỆ THUẬT CHỐNG....RUN
BÍ QUYẾT THUYẾT TRÌNH: NGHỆ THUẬT CHỐNG....RUN
Đặng Duy Linh478 vues
BÍ QUYẾT THUYẾT TRÌNH: NGHỆ THUẬT CHỐNG RUN par Đặng Duy Linh
BÍ QUYẾT THUYẾT TRÌNH: NGHỆ THUẬT CHỐNG RUNBÍ QUYẾT THUYẾT TRÌNH: NGHỆ THUẬT CHỐNG RUN
BÍ QUYẾT THUYẾT TRÌNH: NGHỆ THUẬT CHỐNG RUN
Đặng Duy Linh807 vues
Diễn giả Đặng Duy Linh - 6 bí quyết mở đầu bài thuyết trình par Đặng Duy Linh
Diễn giả Đặng Duy Linh - 6 bí quyết mở đầu bài thuyết trìnhDiễn giả Đặng Duy Linh - 6 bí quyết mở đầu bài thuyết trình
Diễn giả Đặng Duy Linh - 6 bí quyết mở đầu bài thuyết trình
Đặng Duy Linh493 vues
6 bí quyết mở đầu bài thuyết trình par Đặng Duy Linh
6 bí quyết mở đầu bài thuyết trình6 bí quyết mở đầu bài thuyết trình
6 bí quyết mở đầu bài thuyết trình
Đặng Duy Linh4.5K vues
Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp par Đặng Duy Linh
Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệpKỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp
Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp
Đặng Duy Linh1.9K vues

Dernier

Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế... par
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...tcoco3199
5 vues155 diapositives
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... par
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...Nguyen Thanh Tu Collection
20 vues359 diapositives
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... par
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...Nguyen Thanh Tu Collection
17 vues731 diapositives
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... par
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...Nguyen Thanh Tu Collection
39 vues92 diapositives
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx par
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxSo sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxlamluanvan.net Viết thuê luận văn
6 vues103 diapositives
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... par
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...tcoco3199
6 vues156 diapositives

Dernier(20)

Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế... par tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...
tcoco31995 vues
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... par Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... par tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
tcoco31996 vues
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn... par sividocz
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
sividocz9 vues
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... par tcoco3199
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
tcoco319910 vues
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... par sividocz
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
sividocz6 vues
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương... par sividocz
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...
sividocz7 vues
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ... par Nguyen Thanh Tu Collection
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc par tcoco3199
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.docLuận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc
tcoco31995 vues
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf par conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk178 vues
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... par Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph... par sividocz
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
sividocz6 vues
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ... par sividocz
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
sividocz9 vues

Gs Nguyễn Đình Cống: Giáo trình Phong Thủy Căn Bản

 • 1. NHẬP M¤N PHONG THỦY HỌC ( Tãm t¾t bµi gi¶ng cho c¸c líp häc c¬ b¶n- s¬ cÊp vÒ phong thñy) Gs Ts NguyÔn §×nh Cèng Lêi nãi ®Çu HiÖn nay Phong thuû ®îc nhiÒu ngêi quan t©m. §· cã nhiÒu líp häc, c©u l¹c bé gi¶ng d¹y, nghiªn cøu. §· cã mét sè c«ng ty vµ tæ chøc chuyªn thùc hµnh, nghiªn cøu vµ truyÒn b¸. TruyÒn h×nh ®· cã mét sè buæi giíi thiÖu. Trªn m¹ng Internet ®· cã mét sè trang web. §Æc biÖt s¸ch vÒ phong thuû cã rÊt nhiÒu. Phong thuû lµ mét lÜnh vùc kh¸ réng, bao gåm nhiÒu vÊn ®Ò. Thêng th× c¸c tµi liÖu vµ líp häc chØ giíi thiÖu mét sè vÊn ®Ò nµo ®ã. T«i ®· häc mét sè líp vµ xem nhiÒu tµi liÖu nhng cha t×m thÊy tµi liÖu nµo tr×nh bµy mét c¸ch hÖ thèng vµ toµn diÖn. Biªn so¹n tµi liÖu nµy, tuy hÕt søc ng¾n gän, nhng t«i cè g¾ng ®em sù hiÓu biÕt cña m×nh tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ phong thuû mµ t«i tù cho lµ ®· ®- îc hÖ thèng ho¸, nh»m cung cÊp mét sè kiÕn thøc s¬ cÊp cho nh÷ng ai míi b¾t ®Çu t×m hiÓu lÜnh vùc phøc t¹p nµy. Tuy vËy v× së häc vµ ®iÒu kiÖn cã h¹n nªn mét vµi vÊn ®Ò t«i cha lÜnh héi ®îc s©u s¾c vµ khã tr¸nh khái thiÕu sãt khi tr×nh bµy. RÊt mong nhËn ®îc sù chØ gi¸o cña c¸c bËc cao minh vµ c¸c b¹n ®· xem tµi liÖu. I - §¹I C¦¥NG VÒ PHONG THñY 1.1- Kh¸i niÖm chung Cã nhiÒu ®Þnh nghÜa, gi¶i thÝch kh¸c nhau vÒ Phong thuû ( PT ). Tuy vËy cã ®iÓm chung gi÷a nhiÒu ngêi, ®ã lµ “ PT lµ t¸c ®éng cña m«i trêng ®Õn con ngêi”. Nhng t¸c ®éng ®ã nh thÕ nµo th× cã nhiÒu c¸ch gi¶i thÝch kh¸c nhau. Mét sè ngêi cè g¾n PT víi khoa häc, mét sè kh¸c cho PT lµ bÝ Èn tõ ngêi xa truyÒn l¹i, chØ cã thÓ vËn dông ( tr¶ lêi c©u hái “ nh thÕ nµo” ) mµ kh«ng thÓ gi¶i thÝch (tr¶ lêi c©u hái “ t¹i sao”, “ tõ ®©u ra” ). Theo chóng t«i, t¸c ®éng cña m«i trêng ®Õn con ngêi gåm 2 d¹ng : tù nhiªn vµ t©m linh. T¸c ®éng tù nhiªn lµ t¸c ®éng cña khi hËu, thêi tiÕt, ¸nh s¸ng, ©m thanh, tõ trêng, ®iÖn trêng, ho¸ chÊt, c¸c tia vò trô v.v…, ®ã lµ ®èi tîng cña khoa häc. C¸c nh©n tè tù nhiªn nµy t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn sinh lý, t©m lý vµ nhËn thøc cña con ngêi. T¸c ®éng t©m linh lµ t¸c ®éng cña n¨ng lîng siªu h×nh trong trêi ®Êt. ( Gäi lµ siªu h×nh v× khoa häc cha ph¸t hiÖn ra mét c¸ch têng minh ). T©m linh lµ ®èi tîng cña mét sè t«n gi¸o, mét sè m«n huyÒn bÝ vµ siªu h×nh. C¸c nh©n tè t©m linh tríc hÕt t¸c ®éng vµo phÇn t©m linh cña con ngêi, råi th«ng qua c¸c liªn hÖ mµ ¶nh hëng ®Õn sinh lý vµ t©m lý, g©y nªn nh÷ng thay ®æi cã lîi hoÆc cã h¹i. Nhµ khoa häc thiªn v¨n lçi l¹c TrÞnh Xu©n ThuËn ( ViÖt kiÒu ë Ph¸p ) cã ph¸t biÓu : “ §Ó ph¸t triÓn, khoa häc kh«ng cÇn ®Õn t©m linh, còng nh t©m linh kh«ng cÇn ®Õn khoa häc. Nhng mét con ngêi, ®Ó ph¸t triÓn toµn diÖn nªn hiÓu biÕt c¶ khoa häc vµ t©m linh”. Theo nhËn thøc cña ngêi viÕt th× “ Phong thuû lµ mét sè t¸c ®éng cña m«i trêng t©m linh ®Õn con ngêi”. (*) M«i trêng t©m linh lµ mét lÜnh vùc kh¸ réng lín, bao gåm nhiÒu d¹ng thøc vµ Ýt nhiÒu ®Òu cã ¶nh hëng ®Õn con ngêi, trong ®ã PT chØ lµ mét phÇn, ®ã lµ phÇn liªn quan ®Õn “ D¬ng c¬” vµ “ ¢m tr¹ch”. D¬ng c¬ lµ n¬i ë vµ ho¹t ®éng cña ngêi sèng. ¢m tr¹ch lµ n¬i an t¸ng ngêi chÕt ( bè mÑ, tæ tiªn ). Nh vËy ®Ó hiÓu biÕt vÒ phong thuû, tríc hÕt nªn biÕt qua vÒ t©m linh. 1
 • 2. NhiÒu ngêi ng¹i nãi ®Õn t©m linh v× nã thêng bÞ g¾n víi mª tÝn, dÞ ®oan ( mµ còng ph¶i th«i, v× t©m linh rÊt dÔ bÞ mét sè kÎ xÊu lîi dông ®Ó trôc lîi, rÊt khã ph©n biÖt thËt gi¶ ). Còng rÊt khã ®Þnh nghÜa vÒ t©m linh, l¹i cµng kh«ng thÓ dïng kiÕn thøc khoa häc hiÖn t¹i ®Ó chøng minh. ChØ cã mét sè ngêi cã kh¶ n¨ng ®Æc biÖt nµo ®ã míi biÕt ®îc mét phÇn, cßn ®a sè ngêi chØ cã thÓ c¶m nhËn hoÆc chÊp nhËn b»ng lßng tin. 1.2- Häc thuyÕt tam tµi vµ t©m linh Häc thuyÕt Tam tµi tr×nh bµy quan hÖ gi÷a ba “ b¶n thÓ” : Thiªn, §Þa, Nh©n. Nguyªn lý lµ : Thiªn, §Þa, Nh©n hîp nhÊt, Nh©n sinh tiÓu Vò trô. Mçi b¶n thÓ lµ mét hÖ thèng nhÊt vµ ¶nh hëng qua l¹i lÉn nhau. Tuy vËy v× nhËn thøc cña loµi ngêi cßn bÞ h¹n chÕ nªn t¹m chia mçi b¶n thÓ thµnh hai phÇn : tù nhiªn vµ t©m linh. Tù nhiªn lµ nh÷ng phÇn cÊu t¹o b»ng vËt chÊt mµ khoa häc ®· biÕt ®îc. T©m linh lµ nh÷ng d¹ng n¨ng lîng vµ th«ng tin ( cßn bÝ Èn ®èi víi khoa häc hiÖn t¹i ). Nh©n sinh tiÓu Vò trô : con ngêi lµ sù thu nhá cña Vò trô. T¹m chØ xÐt Qu¶ §Êt. Nã gåm mét phÇn ®Æc vµ rÊt nhiÒu phÇn rçng bao quanh vµ th©m nhËp vµo bªn trong. Mét sè phÇn rçng ®· ®îc kh¸m ph¸, mét sè kh¸c cßn bÝ Èn. Gi÷a phÇn ®Æc vµ c¸c phÇn rçng cã quan hÖ mËt thiÕt, ¶nh hëng qua l¹i. Con ngêi còng ®îc cÊu t¹o gåm th©n thÓ lµ phÇn ®Æc vµ c¸c phÇn rçng. Cho ®Õn nay mét sè ngêi ®· biÕt ®îc 7 tÇng cña c¸c phÇn rçng ®ã, gäi lµ c¸c tÇng “hµo quang” hoÆc “ vÝa” ( ba hån, b¶y vÝa ). C¸c tÇng nµy bao bäc xung quanh vµ th©m nhËp vµo cë thÓ. Cã gi¶ thuyÕt cho r»ng c¸c tÇng nµy ®îc cÊu t¹o b»ng mét lo¹i vËt chÊt kh¸ mÞn mµ khoa häc cha t×m ra. T¹m xem c¸c phÇn nµy thuéc vÒ t©m linh cña con ngêi. Trong c¸c tÇng ®Òu chøa n¨ng lîng vµ th«ng tin. Cã ngêi cho r»ng lîng th«ng tin chøa trong c¸c tÇng hµo quang rÊt lín, gÊp hµng ngµn, hµng v¹n lÇn th«ng tin chøa trong bé n·o. ( * ) ¶nh hëng cña T©m linh ®Õn con ngêi gåm nhiÒu t¸c ®éng kh¸c nhau, trong ®ã ¶nh hëng cña Phong thñy chØ lµ mét phÇn nhá. Còng cã ý kiÕn cho r»ng Phong thñy cã c¬ së khoa häc ( v× ngêi ta qu¸ t«n sïng khoa häc, cho r»ng c¸i g× lµ khoa häc míi ®¸ng tin ), NhiÒu néi dung Phong thñy ®îc ®óc kÕt tõ cuéc sèng , ngêi viÕt cho r»ng nh÷ng néi dung ®ã lµ cã c¬ së thùc tÕ v× thÕ cã thÓ gi¶i thÝch b»ng c¸c kiÕn thøc khoa häc ( chñ yÕu lµ nh÷ng néi dung thuéc vÒ H×nh ph¸p trong trêng ph¸i H×nh thÓ ), cßn nÕu cho toµn bé Phong thñy lµ khoa häc th× cha ®ñ c¨n cø. 2
 • 3. H×nh vÏ : C¸c tÇng hµo quang vµ hÖ thèng lu©n xa ( theo tµi liÖu cña Barbara * ) Liªn hÖ gi÷a c¸c tÇng hµo quang vµ th©n thÓ th«ng qua hÖ thèng c¸c “ lu©n xa”. Riªng sù ho¹t ®éng cña th©n thÓ ( phÇn ®Æc) l¹i gåm hai hÖ thèng : ý thøc vµ v« thøc. Y thøc liªn quan ®Õn n·o, v« thøc lµ ho¹t ®éng tù ®éng, liªn quan ®Õn hÖ thÇn kinh thùc vËt ( ho¹t ®éng cña tim, d¹ dµy, ruét, gan, thËn v.v…). Ho¹t ®éng ý thøc liªn quan ®Õn thµnh b¹i, cßn ho¹t ®éng v« thøc liªn quan ®Õn m¹ng sèng, søc khoÎ, bÖnh tËt.(**) -------------------------------------------------------------------------------------------------- * VÒ c¸c tÇng hµo quang cã thÓ t×m ®äc trong c¸c tµi liÖu sau : Bµn tay ¸nh s¸ng cña Barbara Ann Brennan, ngêi Mü, do Lª Träng Bæng dÞch, nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ Th«ng tin- 1996. ( nguyªn v¨n tiÕng Anh : Hand of Light, NXB Bantam Books, New York, 1988 ). Tõ nguån tµi liÖu trªn GS NguyÔn Hoµng Ph¬ng thuËt l¹i trong s¸ch “ TÝch hîp ®a v¨n ho¸ §«ng T©y cho mét chiÕn lîc gi¸o dôc t¬ng lai” , NXB Gi¸o dôc, 1995; GS NguyÔn §×nh Ph thuËt l¹i trong s¸ch “ N¨ng lîng sinh häc” (**) Cã mét c¬ quan n»m gi÷a hai hÖ thèng, ®ã lµ H« hÊp , ngêi viÕt t¹m gäi lµ V¨n phßng ®¹i diÖn gi÷a hai hÖ thèng. ChÝnh v× vËy nhiÒu m«n tËp ®Ó n©ng cao søc khoÎ vµ ch÷a bÖnh ®Òu b¾t ®Çu b»ng tËp thë. Víi c¸c m«n nh KhÝ c«ng, Nh©n ®iÖn--- cã thÓ th«ng qua tËp thë ®Ó ®iÒu hßa nhÞp tim, huyÕt ¸p, sù co bãp cña d¹ dµy, lµm mÊt c¶m gi¸c ®ãi v.v.. Víi ý nghÜa trªn ngêi viÕt gäi H« hÊp lµ “ c¬ quan liªn thøc” ( liªn kÕt gi÷a ý thøc vµ v« thøc ). Mçi ho¹t ®éng hoÆc biÕn ®æi cña mét bé phËn nµo ®ã cña c¬ thÓ ( bÞ th¬ng, tËt bÖnh…) ®Òu ®îc ph¶n ¶nh vµo c¸c tÇng hµo quang. Ngîc l¹i c¸c ho¹t ®éng vµ biÕn ®æi c¸c vïng cña tÇng hµo quang ®Òu g©y ¶nh hëng cho ho¹t ®éng v« thøc vµ phÇn nµo cho ý thøc (*). T¸c ®éng cña PT chÝnh lµ t¸c ®éng cña n¨ng lîng siªu h×nh, tríc tiªn t¸c ®éng lªn c¸c tÇng hµo quang cña con ngêi, råi tõ ®ã ¶nh hëng ®Õn c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Cïng mét t¸c ®éng nhng ®èi víi ngêi nµy lµ tèt, ®èi víi ngêi kh¸c l¹i lµ xÊu. Khi c¸c ¶nh hëng lµ thÝch hîp sÏ lµm t¨ng sù ph¸t triÓn. NÕu ¶nh hëng bÊt lîi sÏ lµm cho t×nh tr¹ng xÊu ®i. 1.3- Nguån lùc cña sù t¸c ®éng T¸c ®éng cña m«i trêng phong thuû ®Õn con ngêi bëi mét d¹ng n¨ng lîng siªu h×nh, ngêi xa gäi lµ “ KhÝ”. §ã lµ n¨ng lîng tån t¹i vµ lu©n chuyÓn trong Trêi §Êt vµ c¶ trong Con ngêi, n¨ng lîng ®îc ph¸t ra tõ c¸c vËt thÓ díi d¹ng sãng. KhÝ lµ mét kh¸i niÖm, ®èi víi nhiÒu ngêi lµ kh¸ m¬ hå, mét sè ngêi c¶m nhËn ®îc. B¾t ®Çu t×m hiÓu vÒ PT b»ng viÖc c«ng nhËn sù tån t¹i cña d¹ng n¨ng lîng ( khÝ, sãng ) nµy, xem xÐt sù lu chuyÓn vµ t¬ng t¸c cña nã. 1.4- C¸c trêng ph¸i phong thuû Phong thuû cã lÞch sö l©u ®êi tõ Trung Quèc. Qua hµng vµi ngµn n¨m truyÒn b¸ vµ ph¸t triÓn ®· h×nh thµnh nªn nhiÒu trêng ph¸i kh¸c nhau, t¹o ra mét lÜnh vùc v« cïng réng lín. VÒ ®èi tîng cã thÓ ph©n thµnh hai m¶ng lµ PT D¬ng tr¹ch vµ PT ¢m phÇn. VÒ ph¬ng ph¸p cã thÓ ghÐp thµnh ba trêng ph¸i chÝnh lµ PT H×nh thÕ, PT Lý sè vµ PT Tr¹ch vËn. Trong mçi trêng ph¸i l¹i cã mét sè nh¸nh víi c¸c quan ®iÓm kh¸c nhau. C¸c s¸ch vÒ PT thêng chØ tËp trung vµo mét vµi nh¸nh. Ngoµi ra cßn cã trêng 3
 • 4. ph¸i “ DÞch häc trong PT”( dïng c¸c quÎ cña Kinh DÞch ®Ó nghiªn cøu) vµ trêng ph¸i “ ThÇn s¸t” ( xem xÐt t¸c ®éng cña c¸c VÞ ThÇn ®Õn PT ). Trong tµi liÖu nµy chØ míi cã thÓ giíi thiÖu nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ë møc ®é s¬ cÊp vÒ 3 trêng ph¸i chÝnh : h×nh thÓ, lý sè, tr¹ch vËn. PT H×nh thÓ tr×nh bµy chñ yÕu vÒ t¸c ®éng cña c¸c vËt thÓ trªn mÆt ®Êt, vÞ trÝ cña ®åi nói, s«ng ngßi…chung cho mäi ngêi. PT Lý sè xÐt ¶nh hëng cña c¸c ph¬ng híng ( kh«ng gian ) ®Õn tõng ngêi. PT Tr¹ch vËn xÐt sù thay ®æi ( tèt-xÊu) cña c¸c yÕu tè theo thêi gian. Cã ngêi ®· liªn hÖ víi Tam tµi ( Thiªn, §Þa, Nh©n ) mµ quy vÒ : Tr¹ch vËn thuéc Thiªn, H×nh thÓ thuéc §Þa cßn Lý sè thuéc Nh©n. -------------------------------------------------------------------------------------------------- (*)-§©y lµ c¬ së cña c¸c ph¬ng ph¸p ch÷a bÖnh b»ng n¨ng lîng nh KhÝ c«ng, Nh©n ®iÖn, N¨ng lîng sinh häc, ch÷a bÖnh tõ xa v.v… ( ** ) Mét sè tµi liÖu cho r»ng PT gåm 2 trêng ph¸i lµ Ph¸i H×nh thÕ vµ Ph¸i Lý khÝ ( ®em ghÐp Tr¹ch vËn vµo cïng víi Lý sè ). Ngêi viÕt cho r»ng chi ra 3 trêng ph¸i lµ hîp lý h¬n , dùa vµo 3 ®èi tîng nghiªn cøu kh¸c nhau ( vËt thÓ, kh«ng gian, thêi gian ). Mét sè ngêi cßn ph©n biÖt Phong thñy cæ truyÒn vµ Phong thñy hiÖn ®¹i ( trong ®ã PT hiÖn ®¹i cã kÕt hîp víi m¸y mãc, thiÕt bÞ khoa häc ). II- PHONG thuû h×nh thÓ T¹m gäi “ ThÓ tr¹ch” lµ tõ chØ chung D¬ng tr¹ch vµ ¢m phÇn ( hoÆc ©m tr¹ch), lµ n¬i trùc tiÕp nhËn sù t¸c ®éng cña PT vµ tõ ®ã sÏ t¸c ®éng ®Õn ngêi cã liªn quan. ¢m tr¹ch lµ n¬i ch«n må m¶ tæ tiªn, cßn ®îc gäi lµ huyÖt mé hoÆc mé. D¬ng tr¹ch lµ n¬i sinh sèng, ho¹t ®éng, bÐ lµ mét c¨n phßng, mét ng«i nhµ…, lín lµ côm d©n c, khu vùc s¶n xuÊt, kinh doanh…, lín n÷a lµ thµnh phè, hoÆc khu d©n c réng. PT h×nh thÓ xem xÐt vÞ trÝ cña thÓ tr¹ch trªn mÆt ®Êt, ¶nh hëng cña c¸c ®èi tîng kh¸c nhau ®Õn thÓ tr¹ch. Do vÞ trÝ t¬ng quan víi thÕ ®Êt, thÕ nói, thÕ níc mµ thÓ tr¹ch nhËn ®îc nhiÒu hay Ýt n¨ng lîng vò trô. Do t¬ng quan víi c¸c ®èi tîng mµ thÓ tr¹ch tiÕp nhËn sãng/ khÝ tõ chóng. Trong PT h×nh thÓ cã nh÷ng vÊn ®Ò nh long m¹ch, s¬n ph¸p, thuû ph¸p, h×nh ph¸p, khÝ ®Êt, tia ®Êt v.v… PT h×nh thÓ cßn ®îc gäi lµ ph¸i “ H×nh gia”, “ Loan ®Çu” hoÆc “To¹ tinh” 2.1- Long m¹ch, huyÖt N¨ng lîng vò trô truyÒn vµo Qu¶ §Êt. Do vá cña nã cã cÊu t¹o kh¸c nhau mµ cã n¬i nhËn ®îc nguån m¹nh, tËp trung, thêng lµ c¸c nói cao, ®îc goil lµ “ Tæ s¬n”, c¸c n¬i nhËn ®îc nhiÒu trë thµnh vïng “ §Þa linh”, cã n¬i nhËn ®îc Ýt hoÆc kh«ng. Tuú theo vÞ thÕ mµ Tæ s¬n ®îc ph©n thµnh Th¸i tæ s¬n, ThiÕu tæ s¬n, Phô mÉu s¬n. Tõ c¸c Tæ s¬n nguån n¨ng lîng ( KhÝ ) ®îc dÉn truyÒn theo thÕ nói, xuèng ®ång b»ng, h×nh d¸ng uèn lîn nh con rång nªn ®îc gäi lµ “ Long m¹ch”. NhiÒu tµi liÖu ghÐp long m¹ch thµnh tõ chung, còng cã tµi liÖu ph©n biÖt thµnh “ m¹ch” vµ “ long”. M¹ch lµ nguån n¨ng lîng tõ Tæ s¬n ph¸t ®i, lµ thÕ, lµ trêng cña nã. Long lµ c¸c dßng khÝ tõ ch©n nói trë ®i. ( tiªn tÇm m¹ch, hËu tÇm long ). Long m¹ch thêng ®i kÌm cïng c¸c dßng níc. Theo thÕ cña m¹ch chia ra m¹ch d¬ng, m¹ch ©m, m¹ch cêng, m¹ch nhîc, m¹ch sinh, m¹ch tö…. Theo híng cña Long chia ra long d¬ng, long ©m. Theo thÕ chia ra håi long, xuÊt d¬ng long, gi¸ng long, sinh long, phi long, tr©m long, Èn long, ®»ng long, quÇn long. Long kh«ng ph¶i mét dßng duy nhÊt mµ cã thÓ ph©n nh¸nh, v× vËy cßn chia ra 4
 • 5. c¸n long, chi long. C¸n long lµ dßng lín, l¹i chia ra ®¹i c¸n, tiÓu c¸n. Chi long lµ dßng bÐ, chia ra ®¹i chi, tiÓu chi (*). HuyÖt lµ n¬i tô khÝ, lµ trung t©m sinh khÝ. HuyÖt thêng cã c¸c h×nh Oa, KiÒm, Nhò, §ét, thêng xuÊt hiÖn ë c¸c vïng ®Êt cã d¹ng th¾t cæ bång, khum väng vã, thÌ lÌ l- ìi trai…(*). §Êt cã huyÖt lµ rÊt tèt cho thÓ tr¹ch. TÇm long, ¸n huyÖt ( ®iÓm huyÖt ) lµ viÖc lµm cña c¸c thÇy ®Þa lý cao cÊp cã kh¶ n¨ng vµ c¶m nhËn ®Æc biÖt ( chñ yÕu cho ©m tr¹ch ). Ngêi ta tr¸nh ®µo bíi lung tung tríc c¸c ng«i mé v× sî ch¹m lµm ®øt long m¹ch. YÓm long m¹ch lµ --------------------------------------------------------------------------------------------------(*) Xem c¸c s¸ch vÒ §Þa lý T¶ Ao, t¸c gi¶ V¬ng ThÞ NhÞ Mêi, NXB mòi Cµ mau. 2006, s¸ch §Þa lý toµn th cña Lu B¸ ¤n, NXB V¨n ho¸ th«ng tin. Cô T¶ Ao ( ngêi Nghi xu©n, Hµ tÜnh, sèng vµo thêi Lª- TrÞnh ) ®îc t«n lµ thÇy PT ( ®Þa lý ) sè mét cña ViÖt nam, s¸ch cña cô vÉn cßn ®îc lu truyÒn. c¸ch dïng mét sè thñ ®o¹n ( ®µo r·nh c¾t ngang, ch«n vËt c¶n…) lµm c¾t ®øt dßng khÝ dÉn vµo n¬i ®Þa linh. Hµn long m¹ch lµ viÖc lµm nh»m kh«i phôc long m¹ch bÞ ®øt. 2.2- S¬n ph¸p S¬n ph¸p lµ phÐp xem thÕ ®Êt, thÕ nói ¶nh hëng ®Õn thÓ tr¹ch. Gäi 4 phÝa nh sau : Tríc mÆt lµ Chu tíc ( Chim Phîng ®á ), sau lng lµ HuyÒn vò ( Rïa ®en, H¾c quy ), bªn tr¸i lµ Thanh long ( Rång xanh ), bªn ph¶i lµ B¹ch hæ ( Hæ tr¾ng). S¬n lµ tõ chØ chung, cã thÓ lµ nói, ®åi, ë ®ång b»ng lµ vïng ®Êt cao h¬n xung quanh. Mét kiÓu ®Êt tèt cÇn cã s¬n thÕ phï hîp, tiÒn ¸n, hËu chÈm ( tríc cã che ch¾n, sau cã gèi ®ì ), cã thanh long, b¹ch hæ nghiªm chØnh. PhÝa Chu tíc nªn cã kho¶ng réng, b»ng ph¼ng, cã thªm hå níc th× tèt, ®ã lµ “ minh ®êng thuû tô”. S¬n phÝa tríc, gÇn mµ thÊp lµ ¸n s¬n, xa mµ cao lµ triÒu s¬n ( triÒu : chÇu ). H×nh d¸ng cña s¬n ®- îc ph©n theo ngò hµnh : kim, thuû, méc, ho¶, thæ. S¬n d¹ng Kim cã ®Ønh trßn; Thuû- ®Ønh nhÊp nh«, lîn sãng; Ho¶- ®Ønh nhän, v¬n cao; Méc- cao mµ thu«n; Thæ- ®Ønh b»ng ph¼ng. TriÒu s¬n, ¸n s¬n cã d¹ng ho¶ lµ kh«ng tèt. S¬n ph¸p tÇm long lµ dùa vµo thÕ nói ®Ó t×m long m¹ch vµ huyÖt. Sa lµ c¸c nói nhá ë xung quanh, “ thÝch diÖn sa” lµ nói cã nhiÒu ®¸ nhän, lëm chëm nh gai lµ xÊu (*). Ngêi ta ®· tæng kÕt, tr×nh bµy c¸c thÕ s¬n t¹o ra ®Êt ph¸t ( ch«n mé, lµm nhµ vµo ®ã sÏ ph¸t ). Long trïng ®iÖp sinh thÕ bót lµ ®Êt ph¸t tr¹ng nguyªn. Thanh long, b¹ch hæ t¬ng ®¬ng vµ m¹nh mÏ – ph¸t cù phó. ThÕ h÷u long v« hæ lµ mét trong c¸c thÕ ®Êt xÊu (**). S¬n ph¸p thêng ®îc kÕt hîp víi thuû ph¸p. 2.3- Thuû ph¸p Thuû ph¸p lµ c¸ch xem xÐt vÒ nguån níc, dßng níc. Tríc hÕt cÇn x¸c ®Þnh khu vùc ®Êt liªn quan ®Õn thÓ tr¹ch, trong ®ã cã nguån níc. §Æt thÓ tr¹ch ë trung t©m, chia mÆt ®Êt ( trªn thùc ®Þa hoÆc trªn b¶n ®å ) thµnh 24 híng ( NhÞ thËp tø s¬n- sÏ tr×nh bµy kü ë phÇn sau ). §Æt tªn c¸c híng theo thø tù nh trªn h×nh vÏ ë trang sau. Xem dßng níc ch¶y vµo tõ híng nµo ( thuû ph¸t ), ch¶y ra theo híng nµo ( thuû tiªu ). Tuú theo t¬ng quan gi÷a híng cña thÓ tr¹ch vµ thuû ph¸t, thuû tiªu ngêi ta tæng kÕt ra c¸c thuû thÕ. Trªn h×nh vÏ nhµ cã híng ¢t, thuû ph¸t ë BÝnh, tiªu ë Tý. §Ó ®¸nh gi¸ ngêi ta dïng “ vßng trµng sinh” gåm 12 cung ( trµng sinh... thai, dìng ) nh trªn h×nh vÏ. GhÐp vßng trµng sinh víi nhÞ thËp tø s¬n, vÞ trÝ cña trµng sinh lÊy theo b¶n mÖnh chñ nhµ. Dùa vµo thuû ph¸t, thuû tiªu ë cung nµo cña vßng trµng sinh mµ biÕt ®îc tèt, xÊu. 5
 • 6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------(*)- Liªn quan ®Õn s¬n ngêi ta hay dïng thªm c¸c tõ sau : Loan lµ nói cã d¹ng uèn cong trªn mÆt b»ng; Nhai lµ v¸ch nói dèc nghiªng; Nham lµ v¸ch nói dùng ®øng. S¬n ph¸p cßn ®îc gäi lµ ph¸i Loan ®Çu (**)- Xem : NguyÔn Hoµng Ph¬ng- ThuyÕt phong thuû ®Þa linh - XÐt dßng níc cßn cÇn xem tr¹ng th¸i ch¶y vµ h×nh thÕ uèn lîn cña nã. Tr¹ng th¸i tèt lµ ch¶y hoµ ho·n, kh«ng qu¸ m¹nh còng nh kh«ng bÞ tï ®äng. H×nh thÓ tèt lµ dßng níc uèn lîn bao quanh nhµ, xÊu lµ khi bÞ dßng chØa th¼ng vµo phÝa tríc, lµ ®Æt nhµ vµo phÝa låi cña ®o¹n dßng uèn cong (*). H×nh vÏ : Thuû ph¸t, thuû tiªu trong nhÞ thËp tø s¬n vµ vßng trµng sinh Thuû ph¸p thêng ®îc kÕt hîp víi s¬n ph¸p thµnh “ s¬n thuû ph¸p”, liªn quan mËt thiÕt ®Õn Long m¹ch , HuyÖt. §Þa lý T¶ Ao chñ yÕu tr×nh bµy vÒ long m¹ch, huyÖt, dùa vµo s¬n thuû ph¸p ®Ó t×m huyÖt mé kÕt vµ ph¸t. 2.4- H×nh ph¸p H×nh ph¸p lµ c¸ch xem xÐt t¸c ®éng cña c¸c vËt thÓ ®Õn “ Dßng KhÝ” cña ng«i nhµ, còng nh t¸c ®éng cña KhÝ/ Sãng ph¸t ra tõ c¸c bé phËn trong nhµ. VËt thÓ nãi ë ®©y nh con ®êng, cÇu vît, cét ®iÖn, c©y lín, c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, c¸c ®å vËt dông hoÆc trang trÝ v.v… C¸c bé phËn trong nhµ nh hµnh lang, cÇu thang, nhµ bÕp, khu vÖ sinh, cöa ®i, cöa sæ v.v… C¸c vËt thÓ, do cÊu t¹o, h×nh d¸ng, sù ho¹t ®éng mµ ph¸t ra c¸c sãng/khÝ, ¶nh h- ëng ®Õn trêng n¨ng lîng cña con ngêi. Nªn tr¸nh lµm nhµ rÊt gÇn ( ®Æc biÖt lµ tríc mÆt) ®×nh, chïa, ®Òn, miÕu vµ trong mét sè t×nh huèng nh bÞ con ®êng híng th¼ng vµo mÆt tríc, bÞ kÑp gi÷a hai ®êng lín, ngay tríc nhµ cã cét, trô hoÆc c©y to, cã vËt thÓ nhän chØa th¼ng vµo nhµ. Tr¸nh lµm nhµ trong hang hèc, trong thung lòng xung quanh cã nói cao, díi ch©n khe vùc, s¸t ven ®êng mµ thÊp h¬n mÆt ®êng, trong ngâ côt hoÆc ngâ qu¸ n¸o nhiÖt, nh÷ng n¬i thêng xuyªn cã giã to. Tr¸nh lµm nhµ trªn nÒn cò -------------------------------------------------------------------------------------------------- (*)- Xem : NguyÒn Hµ- Chän híng nhµ vµ bè trÝ néi thÊt theo thuËt PT- NXB X©y d- ng. 1996 6
 • 7. cña ®×nh chïa, trªn ®Êt nghÜa trang cò, trªn nÒn nhµ bÞ ch¸y, trªn chç lÊp giÕng cò, trªn m¶nh ®Êt h×nh tam gi¸c. Khi lµm nhµ trªn ®Êt dèc, phÝa sau cÇn cao h¬n phÝa tríc, lµm nhµ trªn ®åi nªn chän phÝa ®«ng. Tr¸nh lµm nhµ ë chç ®Êt mµ phÝa b¹ch hæ bÞ nghiªng hoÆc khuyÕt, tr¸nh lµm nhµ bÐ bÞ kÑp vµo gi÷a hai nhµ cao, to, ë phÝa tríc hoÆc phÝa sau cã nhµ cao vît h¼n lªn . MÆt b»ng nhµ nªn c©n xøng, tr¸nh lµm nhµ cã mÆt b»ng tam gi¸c hoÆc bÞ khuyÕt mét sè gãc. Cöa chÝnh vµo c¨n hé kh«ng nªn ®èi diÖn trùc tiÕp víi hµnh lang, víi lèi ®i xuèng cña cÇu thang, cöa thang m¸y. §i vµo nhµ qua cöa chÝnh kh«ng nªn thÊy bÕp, phßng vÖ sinh, cöa sæ, g¬ng lín. Nhµ cã têng bao xung quanh kh¸ cao kh«ng nªn më ngâ h- íng t©y. Kh«ng nªn lµm cæng hoÆc cöa qu¸ lín cho ng«i nhµ bÐ, cæng kh«ng nªn thÊp h¬n têng bao. Khi x©y nhµ kh«ng nªn x©y têng bao tríc. HuyÒn quan lµ vÞ trÝ n»m gi÷a cöa chÝnh vµ phßng kh¸ch s¸t kÒ. Khu vùc huyÒn quan nªn ®îc th«ng tho¸ng, s¸ng sña, nÒn kh«ng cao h¬n phßng kh¸ch. Phßng kh¸ch kh«ng nªn cã qu¸ 3 cöa sæ, trong phßng kh¸ch kh«ng nªn ®Æt kÐt s¾t, nÒn phßng kh«ng cao thÊp kh¸c nhau. Phßng kh¸ch nªn lµm vu«ng v¾n, kh«ng xiªn xÑo, kh«ng bÞ khuyÕt. Phßng ngñ kh«ng nªn qu¸ lín hoÆc qu¸ nhá, kh«ng nªn ®èi diÖn víi phßng vÖ sinh hoÆc nhµ bÕp, kh«ng nªn gÇn s¸t huyÒn quan. Kh«ng nªn söa phßng vÖ sinh hoÆc bÕp thµnh phßng ngñ. Trong phßng ngñ kh«ng bµy thÇn vÞ, kh«ng ®Æt bµn thê, kh«ng ®Æt bÓ c¸, c©y c¶nh, kh«ng bµy ®å hung khÝ, ®ao kiÕm, tîng, ®Çu thó vËt, ®å mü nghÖ lín, kh«ng nªn cã qu¸ nhiÒu ®å vËt h×nh trßn. Cöa phßng ngñ kh«ng nªn ®èi diÖn víi g¬ng, cöa ra vµo, cöa phßng vÖ sinh hoÆc bÕp. Gian bÕp nªn cã h×nh d¹ng vu«ng v¾n, kh«ng nªn gÇn s¸t phßng ngñ chñ nhµ, kh«ng ®Æt chÝnh gi÷a nhµ. Nªn tr¸nh chung cöa bÕp víi phßng vÖ sinh, tr¸nh viÖc mäi ngêi tõ phßng kh¸ch cã thÓ nh×n trùc tiÕp vµo bÕp, tr¸nh viÖc bÕp bÞ n¾ng chiÕu xiªn vµo. Phßng vÖ sinh kh«ng nªn ®Æt gi÷a nhµ, cöa phßng kh«ng tr«ng th¼ng ra cöa chÝnh, kh«ng ®èi diÖn víi cöa phßng ngñ chñ nhµ, cöa phßng bÕp, cöa phßng thê. §- êng èng níc tõ phßng vÖ sinh kh«ng nªn ch¹y qua c¸c phßng kh¸c. Cöa sæ nªn cã kÝch thíc võa ph¶i, kh«ng lµm hai cöa trùc diÖn nhau, kh«ng lµm cöa thôt vµo bªn trong têng, kh«ng híng cöa vµo må m¶ gÇn bªn ngoµi, vµo cét ®Ìn, ng· t ®êng phè. §å vËt trang trÝ trong nhµ nªn chän lo¹i cã h×nh d¸ng ªm dÞu, tr¸nh nh÷ng ®å cã nhiÒu mòi nhän, qu¸ gå ghÒ. ¥ trÇn nhµ thêng cã dÇm ( xµ). CÇn tr¸nh ®Ó c¸c dÇm ®Ì Ðp lªn bªn trªn chç thê, gi- êng ngñ, phßng kh¸ch, bÕp nÊu. KÝch thíc c¸c lo¹i cöa vµ vËt dông ( bµn, giêng, tñ…) nªn chän theo thíc Lç ban. Trªn thíc cã 4 dßng. Hai dßng ngoµi ghi ®¬n vÞ ®o, hai dßng trong chia ra c¸c kho¶ng ®á vµ ®en víi c¸c tªn gäi kh¸c nhau. Nãi chung c¸c kho¶ng ®á lµ tèt, kho¶ng ®en lµ xÊu. Dßng trªn dïng cho d¬ng tr¹ch ( cöa, ®å dïng…), dßng díi dïng cho phÇn ©m ( må m¶, bµn thê…).(*-) H×nh ph¸p lµ vÊn ®Ò ®îc nhiÒu ngêi quan t©m vËn dông vµ viÕt nhiÒu s¸ch phæ biÕn , v× nã g¾n víi cuéc sèng thêng nhËt vµ cã thÓ c¶m nhËn dÔ dµng b»ng trùc gi¸c. C¸c s¸ch phong thuû vÒ bè trÝ nhµ cöa vµ trang trÝ néi thÊt phÇn lín thuéc ph¹m 7
 • 8. vi nµy (* *). Khi gÆp ph¶i mét sè ®iÒu kh«ng nªn, cÇn kiªng kþ mµ kh«ng thÓ kh¾c phôc, ngêi ta dïng mét sè “ biÖn ph¸p ho¸ gi¶i”sÏ ®îc tr×nh bay ë phÇn sau ( môc V ). 2.5- KhÝ ®Êt vµ tia ®Êt KhÝ ®Êt thÓ hiÖn nguån n¨ng lîng vò trô ®îc tÝch tô vµo vïng ®Êt. Mét sè ngêi nãi hä cã kh¶ n¨ng nh×n thÊy hoÆc c¶m nhËn ®îc. §Êt cã n¨ng lîng tèt khÝ mµu s¸ng, ®Ñp. §Êt xÊu cã mµu tèi, sÈm. §Êt tù nhiªn cã n¨ng lîng tèt thêng thÓ hiÖn bëi hÖ thùc vËt ph¸t triÓn t¬i xanh. Nªn tr¸nh lµm nhµ trªn vïng ®Êt kh« c»n, ®Êt cã nhiÒu phÕ th¶i, tr¸nh c¾m cäc lµm nhµ trªn vïng ®Êt bïn… Tia ®Êt lµ tia ph¸t ra tõ mét nguån nµo ®ã trong lßng ®Êt. Nguån ®ã cã thÓ lµ nh÷ng khèi lín kim lo¹i, chÊt láng, ho¸ chÊt hoÆc hµi cèt…Tia ®Êt theo ph¬ng th¼ng ®øng, trong mét ph¹m vi kh¸ hÑp, cã kh¶ n¨ng xuyªn qua c¸c tÇng nhµ. Khi tia ®Êt lµ phï hîp víi con ngêi, nã cã t¸c dông tèt, ®îc gäi lµ “ phóc x¹”. NÕu tia ®Êt kh«ng phï hîp, g©y nªn t¸c dông xÊu, ®îc gäi lµ “ ¸c x¹”. §Ó ph¸t hiÖn ®îc tia ®Êt cÇn cã kh¶ n¨ng ngo¹i c¶m hoÆc ®îc luyÖn tËp m«n “ C¶m x¹ häc” 2.6- §¹i c¬ng vÒ c¶m x¹ häc §ã lµ mét m«n ®îc ¸p dông réng r·i trong nhiÒu lÜnh vùc, trong ®ã cã phong thuû ®Ó t×m long m¹ch, huyÖt, khÝ ®Êt, tia ®Êt, m¹ch níc ngÇm…M«n c¶m x¹ dùa trªn nguyªn lý sau : Mäi vËt thÓ ®Òu ph¸t sãng ( x¹ ). Trêng hµo quang cña con ngêi cã thÓ tiÕp nhËn nh÷ng sãng ®ã ( c¶m ). Khi ®îc luyÖn tËp thµnh th¹o cã thÓ biÕn sù c¶m nhËn tõ trêng hµo quang thµnh mét sè chØ thÞ theo quy íc, cã thÓ tiÕp nhËn b»ng thÞ gi¸c th«ng qua c¸c dông cô nh con l¾c, ®òa thÇn, (***) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (*) – Ngoµi thíc Lç Ban ngêi ta cßn dïng mét sè thíc kh¸c nh thíc Cöu Thiªn Huyªn N÷, thíc Tö phßng, thíc Khóc xÝch. . (**)- Cã nhiÒu s¸ch cña nhiÒu t¸c gi¶ víi tªn gäi kh¸c nhau nh : X©y dùng theo PT ( NguyÔn §×nh Cöu), §iÒu cÊm kþ vÒ nhµ ë ( Tr¬ng DuyÖt ), Kü thuËt ®iÒu chØnh trêng khÝ vµo nhµ (NguyÔn TiÕn §Ých ), Phong thuû cæ truyÒn trong kiÕn tróc hiÖn ®¹i ( NguyÔn BÝch H»ng), Phong thuû toµn th ( ThiÖu vÜ Hoa ), Phong thuû nhµ ë ( ¢u D¬ng Vò Phong ),Trang trÝ nhµ ë theo PT (TuÊn Quang), CÊm kþ phong thuû trong bµi trÝ nhµ hiÖn ®¹i ( Hoµng Kû Vò ). Phong thuû huyÒn quan, nhµ vên, v¨n phßng, cöa hµng, phßng ngñ…( Ph¹m §«ng) Trang trÝ néi thÊt theo phong thuû ( Tèng ThiÒu Quang ), Thùc hµnh phong thuû ( §µm Liªn ), Gia Cat Khæng Minh bµn vÒ phong thuû ( Th¹ch S¬n Thuû ), Tù xem phong thuû nhµ m×nh ( TuÖ Duyªn ), Phong thuû phßng ngñ , cöa vµ phßng kh¸ch ( Hoµng Gia Ng«n ). 3 bíc tù thiÕt kÕ phong thñy ( Th¸i Thø Lang ) v.v… (***) – M«n c¶m x¹ ®· cã tõ l©u ®êi. HiÖn nay nhiÒu níc ®· ph¸t triÓn kh¸ réng r·i. ¥ ViÖt nam ®ang cã mét sè líp d¹y c¶m x¹, ®îc sù hç trî cña Trung t©m nghiªn cøu tiÒm n¨ng con ngêi. ¥ Hµ néi cã C«ng ty cña TiÕn sü Vò V¨n B»ng chuyªn nghiªn cøu, ph¸t hiÖn tia ®Êt vµ nh÷ng vËt Èn dÊu trong ®Êt ( 111 A1, ngâ 158, NguyÔn Kh¸nh Toµn Hanéi. 0914 374 333 ) ( *** ) §Êt lµnh, ®Êt d÷. §Êt lµnh lµ n¬i cã khÝ ®Êt tèt, kh«ng cã tia ¸c x¹. §Êt d÷ lµ n¬i cã khÝ ®Êt xÊu hoÆc cã tia ¸c x¹. Chon ®Êt lµm d¬ng tr¹ch quan träng nhÊt lµ chän ®îc “ §Êt lµnh” ,tr¸nh ®Êt d÷. III- PHONG thuû lý sè Phong thuû lý sè chñ yÕu xem xÐt ¶nh hëng cña c¸c ph¬ng hãng ( kh«ng gian ) phô thuéc vµo mÖnh vËn, tuæi t¸c cña tõng ngêi. Nã ®îc dùa vµo mét sè c¬ së nh ¢m 8
 • 9. d¬ng, Ngò hµnh, Can chi, B¸t qu¸i, trong ®ã cã mét sè suy luËn vµ tÝnh to¸n. PT lý sè cßn ®îc gäi lµ ph¸i “ Ph¸p gia”, “ Lý khÝ” , “ Híng tinh”. 3.1- ¢m d¬ng, ngò hµnh ¢m, d¬ng lµ hai mÆt ®èi lËp vµ thèng nhÊt cña v¹n vËt. §èi lËp thÓ hiÖn ë chç chóng cã t¸c dông ngîc nhau nh s¸ng-tèi, nãng-l¹nh v.v…, d¬ng ph¸t triÓn th× ©m lïi vµ ngîc l¹i. Thèng nhÊt ë chç trong d¬ng cã ©m, trong ©m cã d¬ng, d¬ng ph¸t triÓn ®Õn cïng th× ©m sinh ra vµ ngîc l¹i. §Ó v¹n vËt ph¸t triÓn tèt th× ©m d¬ng ph¶i hµi hoµ, ë vµo tr¹ng th¸i c©n b»ng ®éng. Ngò hµnh lµ 5 tÝnh chÊt : Kim, thuû méc, ho¶, thæ. C¸c tÝnh chÊt nµy cã quan hÖ t¬ng sinh vµ t¬ng kh¾c. T¬ng sinh: Kim sinh thuû; Thuû sinh méc, Méc sinh ho¶; Ho¶ sinh thæ; Thæ sinh kim. T¬ng kh¾c: Kim kh¾c méc; Méc kh¾c thæ; Thæ kh¾c thuû; Thuû kh¾c ho¶, Ho¶ kh¾c kim. Mçi hµnh cã thÓ lµ d¬ng hoÆc ©m: Kim d¬ng, kim ©m, thuû d¬ng, thuû ©m …(*). 3.2- Can chi Cã 10 can ( thiªn can ) s¾p xÕp theo thø tù : 1- Gi¸p, 2- ¢t, 3- BÝnh, 4-§inh, 5- MËu, 6- Kû, 7- Canh, 8- T©n, 9- Nh©m, 10- Quý. Sè lÎ lµ d¬ng, ch½n lµ ©m. Gi¸p, ¢t hµnh méc ( Gi¸p méc d¬ng, ¢t méc ©m ), BÝnh, §inh- ho¶, MËu ,Kû- thæ, Canh, T©n- kim, Nh©m, Quý- thuû ( Nh©m thuû d¬ng, Quý thuû ©m ). Cã 12 chi ( ®Þa chi ), s¾p theo thø tù : 1- Tý, 2- Söu, 3- DÇn, 4- M·o, 5- Th×n, 6- TÞ, 7- Ngä, 8- Mïi, 9- Th©n, 10- DËu, 11- TuÊt, 12- Hîi. C¸c chi sè lÎ lµ d¬ng, sè ch½n lµ ©m DÇn, M·o hµnh méc ( DÇn méc d¬ng, M·o méc ©m ), TÞ, Ngä- ho¶, Th©n, DËu- kim, Hîi, Tý- thuû, Th×n, TuÊt, Söu, Mïi- thæ ( Th×n, TuÊt – thæ d¬ng; Söu, Mïi- thæ ©m ). GhÐp mçi can víi mçi chi theo thø tù sÏ ®îc 60 cÆp can-chi ( lôc thËp hoa gi¸p) (*)- Trong c¸c m«n dù ®o¸n ngêi ta cßn chia mçi hµnh thµnh 6 lo¹i , goil lµ ngò hµnh chi tiÕt: Kim : H¶i trung kim, B¹ch l¹p kim, Kim b¹c kim, Sa trung k, KiÕm phong k, Thoa xuyÕn kim. Thuû : Giang h¹ thuû, Trêng lu thuû, §¹i khª th, Thiªn hµ th, TuyÒn trung th, §¹i h¶i thuỷ. Méc : Tang ®å méc, L©m ®¹i méc, Tïng b¸ méc, D¬ng liÔu méc, Th¹ch lùu m, B×nh ®Þa méc. Ho¶ : TÝch lÞch ho¶, Phóc ®¨ng ho¶, L« (l) trung ho¶, Thiªn thîng h, S¬n ®Çu h, S¬n h¹ ho¶ . Thæ : BÝch thîng thæ, Sa trung thæ, Thµnh ®Çu thæ, Lé bµng thæ, §¹i tr¹ch thæ, ¤c thîng thæ. B¾t ®Çu b»ng Gi¸p tý, ¢t söu, BÝnh dÇn…®Õn cuèi cïng lµ Nh©m tuÊt, Quý hîi. Th- êng dïng 60 cÆp can-chi ®Ó chØ thêi gian : n¨m, th¸ng, ngµy, giê. ThÝ dô: n¨m Canh dÇn, th¸ng Kû m·o, ngµy §inh dËu, giê T©n söu (*) 3.3- B¸t qu¸i B¸t qu¸i lµ 8 biÓu tîng, ®îc dïng réng r·i trong mét sè m«n dù ®o¸n vµ lµ c¬ së cña Kinh DÞch. Trong PT dïng B¸t qu¸i chñ yÕu ®Ó chØ ph¬ng híng kh«ng gian. LËp b¸t qu¸i theo nguyªn t¾c sau : Th¸i cùc sinh lìng nghi ( nghi d¬ng- mét nÐt liÒn , nghi ©m- hai nÐt ®øt ). Lìng nghi sinh tø tîng (Th¸i d¬ng ,ThiÕu d¬ng ,ThiÕu 9
 • 10. ©m , Th¸i ©m ). Tø tîng sinh B¸t qu¸i ( Cµn , §oµi , Ly , ChÊn , Tèn , Kh¶m ,CÊn , Kh«n ). ( Mét sinh thµnh hai, bªn tr¸i thªm vµo mét d¬ng, bªn ph¶i thªm vµo mét ©m, tÝnh sinh tõ díi lªn ) (**) Tªn gäi b¸t qu¸i Cµn §oµi Ly ChÊn Tèn Kh¶m CÊn Kh«n H×nh tîng BiÓu tîng Thiªn Tr¹ch Ho¶ L«i Phon g Thuû S¬n §Þa Sè sinh 1 2 3 4 5 6 7 8 Sè dông 6 7 9 3 4 1 8 2 Ngò hµnh kim kim ho¶ méc méc thuû thæ thæ Thø bËc trong gia ®×nh cha thiÕu n÷ trung n÷ trëng nam trëng n÷ trung nam thiÕu nam mÑ B¸t qu¸i thêng ®îc s¾p xÕp thµnh ®å h×nh vßng quanh. Phôc Hy s¾p theo thø tù sè sinh, bªn tr¸i theo chiÒu thuËn, bªn ph¶i theo chiÒu ngîc l¹i, ®å h×nh ®ã ®îc gäi lµ B¸t qu¸i tiªn thiªn, chñ yÕu ®îc dïng trong mét sè m«n dù ®o¸n, ®äc theo -------------------------------------------------------------------------------------------------- (*)- Bèn cÆp can chi cña n¨m, th¸ng, ngµy, giê sinh cña mét ngêi ®îc gäi lµ “ tø trô” cña ngêi ®ã, ®îc dïng trong dù ®o¸n theo m«n Tø trô ( hoÆc Tö b×nh ) vµ m«n Hµ l¹c. Ngoµi hµnh cña can vµ chi, mçi cÆp can-chi cßn cã hµnh chung, thÝ dô cÆp Canh dÇn ( canh hµnh kim, dÇn- méc) cã hµnh chung lµ méc (Tïng b¸ méc ), cÆp Kû söu (Kû- thæ, söu- thæ ) cã hµnh lµ ho¶ (tÝch lÞch). Hµnh cña cÆp can-chi thêng ®îc cho trong lÞch hoÆc mét sè s¸ch. Trong phÇn tham kh¶o kÌm theo cña tµi liÖu nµy cã cho c¸ch tÝnh to¸n ®Ó x¸c ®Þnh c¸c hµnh ®ã. Ngoµi ra còng giíi thiÖu thªm t¬ng xung, t¬ng hîp cña c¸c chi. (**)- §Ó ghi nhí h×nh tîng c¸c qu¸i chØ cÇn chó ý c¸c cÆp §oµi- Tèn vµ CÊn –ChÊn ngîc nhau cßn 4 qu¸i Cµn, Kh«n , Ly, Kh¶m cã d¹ng ®èi xøng rÊt dÔ nhí. ( ***) Cã mét sè s¸ch ghi ThiÕu d¬ng vµ ThiÕu ©m theo c¸ch ngîc l¹i víi c¸ch ghi trªn ®©y, tuy vËy hÇu nh kh«ng ¶nh hëng g× vÒ sau. C¸c qu¸i n÷ ( thiÕu n÷, trung n÷, trëng n÷ ) cã 1 hµo ©m, 2 hµo d¬ng. C¸c qu¸i nam ( thiÕu nam, trung nam, trëng nam ) cã 1 hµo d¬ng, 2 hµo ©m ( hµo ©m trªn cïng lµ thiÕu n÷, hµo d¬ng trªn cïng lµ thiÕu nam ) thø tù lµ : Cµn- §oµi- Ly- ChÊn- Tèn – Kh¶m- CÊn – Kh«n. V¨n V¬ng s¾p xÕp l¹i theo kiÓu kh¸c, ®äc theo thø tù lµ : Cµn, Kh¶m, CÊn, ChÊn, Tèn, Ly, Kh«n, §oµi. §å h×nh nµy ®îc gäi lµ B¸t qu¸i HËu thiªn. Sè cña B¸t qu¸i hËu thiªn ®îc dùa vµo sè cña cöu cung. §ã lµ b¶ng gåm 9 « víi 9 sè nguyªn ®Çu tiªn, sè 5 ®Æt ë gi÷a, c¸c sè 4,5,6 n»m trªn ®êng chÐo, tæng c¸c sè theo mäi hµng, cét vµ ®êng chÐo ®Òu b»ng 15. 4 9 2 3 5 7 8 1 6 10
 • 11. §å h×nh B¸t qu¸i tiªn thiªn §å h×nh b¸t qu¸i hËu thiªn (trong hai ®å h×nh trªn c¸c qu¸i ®îc vÏ víi ®Çu quay ra ngoµi, gäi lµ B¸t qu¸i ph¸t, nÕu ®Çu qu¸i ®îc vÏ quay vµo trong th× gäi lµ B¸t qu¸i thu ) HËu thiªn b¸t qu¸i vµ ngò hµnh : §oµi + Cµn thuéc kim, Kh¶m- thuû, ChÊn+ Tèn- méc, Ly-ho¶, CÊn+Kh«n+ Trung cung thuéc thæ. VÒ ph¬ng híng : Kh¶m-b¾c, Ly-nam, ChÊn- ®«ng, §oµi- t©y. Cµn- t©y b¾c, CÊn- ®«ng b¾c, Tèn- ®«ng nam, Kh«n- t©y nam. Trong ®å h×nh hËu thiªn, tõ xa c¸c bËc tiÒn bèi quy íc vÏ ph¬ng Nam lªn trªn, ph¬ng B¾c xuèng díi. 3.4- C¸c m«n ph¸i trong trêng ph¸i lý sè Phong thuû lý sè cã c¸c m«n ph¸i ( tiÓu trêng ph¸i ), trong ®ã cã 3 m«n ph¸i chÝnh : B¸t tr¹ch, NhÞ thËp tø s¬n, D¬ng tr¹ch tam yÕu. C¸c m«n ph¸i nµy xem xÐt ph¬ng híng theo c¸c c¸ch kh¸c nhau ( cã chç gièng, nhng còng cã nh÷ng chç kh¸c, m©u thuÈn nhau…) 3.5- M«n ph¸i b¸t tr¹ch 3.5.1 §AI C¦¥NG V£ M¤N ph¸I Ph¸i nµy chia mÆt ®Êt thµnh 8 ph¬ng ( 4 chÝnh ph¬ng : §«ng, T©y, Nam, B¾c; 4 bµng ph¬ng : §«ng nam, T©y nam, §«ng b¾c, T©y b¾c ). Mçi ph¬ng ®îc g¾n cho mét qu¸i, theo ®å h×nh hËu thiªn, ®ã lµ “ ph¬ng qu¸i” . Mçi ngêi ®îc g¾n mét qu¸i, lµ “ phi cung mÖnh qu¸i”. XÐt t¬ng quan gi÷a mÖnh qu¸i vµ ph¬ng qu¸i ®Ó biÕt sù tèt xÊu cña tõng ph¬ng. 3.5.2- MÖNH QU¸i Cña mçi ngêi Mçi ngêi, ngoµi 4 cÆp tø trô ( can-chi) vµ tõ ®ã t×m ra ©m d¬ng, ngò hµnh th× cßn ®îc g¾n 3 mÖnh qu¸i ( tõ B¸t qu¸i ), cã tªn lµ Sinh cung, Phi cung vµ L÷ tµi. Sinh cung mÖnh qu¸i dïng trong dù ®o¸n vËn mÖnh. Phi cung mÖnh qu¸i dïng trong phong thuû ( trêng ph¸i B¸t tr¹ch ).Phi cung mÖnh qu¸i ®îc gäi t¾t lµ mÖnh qu¸i hoÆc phi cung. L÷ tµi mÖnh qu¸i dïng trong dù ®o¸n vÒ h«n nh©n. ThÝ dô «ng K sinh n¨m 1973 ( Quý söu, hµnh méc- tang ®å méc ) cã sinh cung lµ Tèn , phi cung lµ Ly , l÷ tµi lµ Cµn . Víi n÷, phi cung vµ l÷ tµi trïng nhau. Phi cung mçi ngêi dùa vµo n¨m sinh, thêng ®îc cho trong c¸c cÈm nang. C¸ch tÝnh to¸n ®Ó x¸c ®Þnh nh sau : Dùa vµo con sè n¨m sinh theo d¬ng lÞch trïng víi n¨m dÞch häc. N¨m dÞch häc b¾t ®Çu tõ tiÕt LËp xu©n ®Õn hÕt tiÕt §¹i hµn. So víi ©m lÞch, tiÕt LËp xu©n cã thÓ lµ tríc TÕt hoÆc sau TÕt. So víi d¬ng lÞch, LËp xu©n b¾t ®Çu vµo ngµy 5 hoÆc 4 th¸ng 2. §Æt A= tæng c¸c con sè cña n¨m sinh. TÝnh sè B nh sau : - Víi n÷ giíi B = A + 4 – 9n. - Víi nam giíi B = 9n + 2- A. Chän sè n sao cho tÝnh ra ®îc B n»m trong giíi h¹n gi÷a 1 vµ 9. LÊy B lµ sè cña B¸t qu¸i hËu thiªn, tõ ®ã t×m ra Phi cung mÖnh qu¸i. 11
 • 12. ThÝ dô bµ T sinh n¨m dÞch häc øng víi n¨m d¬ng lÞch 1953 ( sinh sau ngµy LËp xu©n mång 5 th¸ng 2, nÕu sinh tríc ®ã th× ph¶i tÝnh vµo n¨m tríc lµ 1952 ). A = 1+9 +5 + 3 = 18, chän n=2, B = 18 +4 - 9x2 = 4 . §©y lµ sè cña qu¸i Tèn. VËy phi cung cña bµ T lµ Tèn . ¤ng M còng sinh n¨m 1953 ( A= 18 ), chän n = 2. B = 9x2 + 2 – 18 = 2. ®ã lµ sè cña qu¸i Kh«n , vËy Phi cung cña «ng M lµ Kh«n. . Khi tÝnh ®îc B =5 ( sè cña trung cung thuéc thæ ), nam lÊy theo thæ ©m lµ Kh«n n÷ lÊy theo thæ d¬ng lµ CÊn 3.5.3- T¦¥NG QUAN GI¦A CAC QUAI. Mçi qu¸i gåm 3 hµo : trªn, gi÷a, díi. Mçi hµo cã thÓ lµ d¬ng hoÆc ©m. ThÝ dô qu¸i Cµn ba hµo ®Òu d¬ng, qu¸i Kh«n ba hµo ®Òu ©m, qu¸i Ly cã hµo trªn vµ díi d¬ng, hµo gi÷a ©m, qu¸i ChÊn cã hµo trªn vµ gi÷a ©m, hµo díi d¬ng. So s¸nh qu¸i Cµn víi qu¸i §oµi thÊy kh¸c nhau mét hµo trªn, Cµn vµ ChÊn kh¸c nhau hai hµo trªn, Cµn vµ Kh«n kh¸c nhau c¶ ba hµo. Nãi c¸ch kh¸c, dïng tõ “biÕn”. BiÕn hµo d¬ng thµnh ©m vµ ngîc l¹i. Nh vËy cã thÓ nãi : biÕn mét hµo trªn th× qu¸i Cµn thµnh §oµi vµ ngîc l¹i. BiÕn c¶ 3 hµo cña Cµn thµnh Kh«n. Tuú theo sù kh¸c nhau cña c¸c hµo ( hoÆc sè hµo biÕn ) mµ cã c¸c quan hÖ nh sau: Hµo kh¸c (biÕn) ThÝ dô víi Thi dô víi Quan hÖ 1 hµo trªn Sinh khÝ 1 hµo gi÷a TuyÖt mÖnh 1 hµo díi Ho¹ h¹i 2 hµo(trªn+gi÷a) Ngò quû 2 hµo(gi÷a+díi) Thiªn y 2 hµo(trªn+díi) Lôc s¸t C¶ 3 hµo Phóc ®øc Kh«ng hµo nµo Phôc vÞ ( khÈu quyÕt dÔ nhí : Sinh, tuyÖt, häa—ngò , thiªn, lôc ) Cã 4 quan hÖ tèt lµ : Sinh khÝ, Thiªn y, Phôc vÞ vµ Phóc ®øc ( hoÆc Diªn niªn) 4 quan hÖ xÊu : TuyÖt mÖnh, Ho¹ h¹i, Ngò quû, Lôc s¸t. ( trong mét sè s¸ch ngêi ta gäi c¸ch x¸c ®Þnh 8 quan hÖ nh trªn lµ tÝnh to¸n vÒ du niªn ( ngêi ta ®Æt ra mét sè c©u khÈu quyÕt nhng rÊt khã nhí, thÝ dô Cµn : lôc thiªn ngò häa tuyÖt diªn sinh, Kh¶m : ngò thiªn sinh diªn tuyÖt häa lôc; CÊn : Lôc tuyÖt häa sinh diªn thiªn ngò---) 3.5.4-T¦¥NG QUAN GI¦A CON NG¦¥I VA CAC PH¦¥NG H¦¥NG. Chia mÆt ®Êt thµnh 8 ph¬ng, mçi ph¬ng biÓu thÞ b»ng mét qu¸i theo ®å h×nh hËu thiªn, ®ã lµ “ ph¬ng qu¸i”. Mçi ngêi cã mét phi cung (mÖnh qu¸i). So s¸nh phi cung víi ph¬ng qu¸i sÏ biÕt c¸c quan hÖ tèt, xÊu. ThÝ dô ngêi cã phi cung lµ Cµn , cã c¸c t- ¬ng quan nh sau : ph¬ng T©y b¾c ( ph¬ng qu¸i lµ Cµn) quan hÖ lµ “ phôc vÞ”, T©y nam ( kh«n)- phóc ®øc, T©y ( ®oµi)- sinh khÝ, Nam ( ly)- tuyÖt mÖnh, §«ng nam ( tèn)- ho¹ h¹i, §«ng ( chÊn)- ngò quû, §«ng b¾c ( cÊn)- thiªn y, B¾c ( kh¶m)- lôc s¸t ( xem h×nh vÏ ). C¸c phi cung kh¸c cã t¬ng quan víi c¸c ph¬ng nh thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ. Chó ý : 4 ph¬ng ®îc t« ®Ëm lµ 4 ph¬ng tèt, 4 ph¬ng kh¸c cßn l¹i, ®Ó thêng lµ 4 ph- ¬ng xÊu. 12
 • 13. Hinh vÏ : Quan hÖ c¸c Phi cung ( mÖnh qu¸i ) víi c¸c ph¬ng 13
 • 14. 3.5.5- §¤NG T¦ TRACH, T¢Y T¦ TRACH B¸t tr¹ch lµ thuËt ng÷ chØ quan hÖ cña ngêi víi 8 ph¬ng. Chia phi cung cña mäi ng- êi thµnh 2 nhãm : §«ng tø mÖnh vµ T©y tø mÖnh §«ng tø mÖnh gåm nh÷ng ngêi cã mÖnh qu¸i ChÊn, Tèn, Ly, Kh¶m. T©y tø mÖnh gåm nh÷ng ngêi cã mÖnh qu¸i §oµi, Cµn, CÊn , Kh«n. Chia c¸c lo¹i nhµ, dùa theo ph¬ng híng thµnh §«ng tø tr¹ch vµ T©y tø tr¹ch. §«ng tø tr¹ch lµ nh÷ng nhµ cã ph¬ng híng lµ ChÊn , Tèn, Ly, Kh¶m. T©y tø tr¹ch lµ nh÷ng nhµ cã ph¬ng híng §oµi, Cµn, CÊn, Kh«n. ( ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng híng cña nhµ mét sè s¸ch cho lµ lÊy híng tríc cña nhµ, mét sè kh¸c l¹i cho lµ lÊy theo híng phÝa sau, lµ täa cña nhµ, ngêi viÕt cho lµ lÊy theo täa ) 3.5.6- X¸c ®Þnh t©m, PH¦¥NG, H¦íng cña nhµ, phßng, cöa Ph©n biÖt ph¬ng vµ híng nh sau : LÊy mét ®èi tîng nµo ®ã ®Ó xÐt ( thÝ dô phßng ngñ, bÕp, bµn lµm viÖc, giêng…) Ph¬ng lµ vÞ trÝ cña ®èi tîng( phßng, cöa) so víi t©m cña nhµ, híng lµ chØ híng nh×n tõ t©m ®èi tîng ra bªn ngoµi. a- T©m cña nhµ, cña phßng, cña cöa X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña t©m trªn mÆt b»ng. Xem mÆt b»ng cña nhµ, cña phßng lµ mét h×nh h×nh häc, t©m cña nhµ, cña phßng lµ träng t©m cña h×nh ®ã ( víi mÆt b»ng phøc t¹p cã thÓ x¸c ®Þnh vÞ trÝ t©m mét c¸ch gÇn ®óng). T©m cña cöa lµ trung ®iÓm cña nã. ThÝ dô mÆt b»ng nhµ vµ c¸c phßng nh h×nh vÏ . T©m nhµ t¹i O, t©m c¸c phßng t¹i A,B,C,D,E. t©m cöa t¹i G, H, K… b- §å h×nh 8 ph¬ng VÏ ®å h×nh 8 ph¬ng b¸t qu¸i hËu thiªn mét c¸ch chÝnh x¸c, gåm 8 cung, nèi ®iÓm ph©n c¸c cung víi t©m ®iÓm thµnh c¸c gãc 45 ®é. c- Ph¬ng ( vÞ trÝ ) cña phßng, cöa §Ó x¸c ®Þnh ph¬ng cña mét phßng, ®em ®Æt mÆt b»ng cña nhµ lªn ®å h×nh 8 ph¬ng cho t©m cña nhµ trïng t©m ®å h×nh. T©m cña phßng n»m trong cung nµo cña ®å h×nh th× ®ã lµ ph¬ng cña phßng. Trªn h×nh vÏ, phßng kh¸ch A ë cung CÊn, phßng ngñ B ë Tèn, WC ë Kh«n. X¸c ®Þnh phong cña cöa cña mét phßng b»ng c¸ch ®em ®Æt t©m cña phßng ®ã trïng t©m cña ®å h×nh, t©m cöa ë cung nµo th× ®ã lµ ph¬ng cña nã. d-Híng cña nhµ vµ cöa Híng lµ híng nh×n tõ trong ra. HiÖn t¹i theo c¸c s¸ch thÊy cã hai c¸ch lÊy híng kh¸c nhau : lÊy tõ t©m vµ lÊy vu«ng gãc. C¸ch 1- LÊy tõ t©m. Híng nhµ : §êng th¼ng ®Ó lÊy híng lµ ®êng nèi tõ t©m nhµ ( còng cã s¸ch viÕt lµ t©m cña phßng chÝnh, thêng lµ phßng kh¸ch kÒ víi cöa chinh) víi t©m cöa ®i chÝnh. Híng cöa : §êng nèi t©m phßng ®Õn t©m cöa. C¸ch 2- LÊy vu«ng gãc. Híng tríc nhµ : §êng th¼ng ®Ó lÊy híng lµ ®êng kÎ tõ t©m nhµ, vu«ng gãc víi mÆt tríc nhµ . Híng cöa lµ híng tõ trong ra, vu«ng gãc vãi mÆt cöa. (ngîc 180 ®é víi h¬ng tríc lµ híng sau ) Trong c¶ 2 c¸ch, ®Æt ®êng th¼ng ( ®Ó lÊy híng ) ®i qua t©m ®å h×nh 8 ph¬ng, ®- êng ®ã n»m trong cung nµo th× ®ã lµ híng. 14
 • 15. CÇn ph©n biÖt híng tríc nhµ vµ híng sau nhµ. Híng sau nhµ gäi lµ Täa. Mét sè t¸c gi¶ cho r»ng híng tríc lµ quan träng, lÊy híng nhµ lµ híng phÝa tríc. Mét sè t¸c gi¶ kh¸c l¹i cho r»ng Täa quan träng h¬n, v× vËy lÊy híng cña nhµ dùa vµo täa ( Ngêi viÕt t¸n thµnh víi quan ®iÓm lÊy híng cña nhµ dùa vµo täa) Híng tríc cña nhµ lµ híng ®ãn ®îc nhiÒu khÝ nhÊt. KhÝ tõ ngoµi vµo nhµ th«ng qua cña ®i, cöa sæ ( ¸nh s¸ng, giã ). Th«ng thêng, nÕu cöa ®i chÝnh réng lín th× mÆt tríc lµ mÆt cã cöa ®i ( híng tríc vu«ng gãc víi bøc têng cã cöa ®i ), nÕu cöa ®i vµo nhµ mµ hÑp, bÞ khuÊt mµ nhµ l¹i cã mét mÆt cã cöa sè lín th× xem mÆt cã cöa sæ lín lµ mÆt tríc. ( trong mét sè trêng hîp phøc t¹p viÖc xem mÆt nµo lµ mÆt tríc tïy thuéc vµo sù ph©n tÝch vµ kinh nghiÖm cña ngêi xem phong thñy ) Hai c¸ch x¸c ®Þnh híng ( nhµ, cöa ). O- t©m nhµ ; A, B, C- t©m c¸c phßng B×nh luËn : Theo hai c¸ch trªn t×m ra 2 híng cã thÓ kh¸c nhau cña nhµ vµ cöa, ®ã lµ ®iÒu cha ®îc chÆt chÏ, ngêi viÕt thiªn vÒ c¸ch 2, lÊy vu«ng gãc,( NÕu lÊy híng cña nhµ dùa vµo täa th× chØ cã c¸ch lÊy vu«ng gãc). 3.5.7- chän ph¬ng híng cña nhµ, phßng, cöa Theo trêng ph¸i B¸t tr¹ch ngêi cã ®«ng tø mÖnh nªn ë nhµ ®«ng tø tr¹ch, ngêi t©y tø mÖnh nªn ë nhµ t©y tø tr¹ch. Híng cña nhµ nªn chän mét trong 4 híng tèt. Mçi híng ( trong 8 híng ) n»m trong ph¹m vi cung ch¾n mét gãc 45 ®é. Cã lêi khuyªn nªn tr¸nh ®Æt híng cöa chÝnh trïng khÝt víi c¸c híng chÝnh : ®«ng, t©y, nam, b¾c ( trïng ®êng ph©n gi¸c ), còng nh trïng víi giíi h¹n ph©n chia gi÷a c¸c ph¬ng ( nªn ®Æt lÖch so víi c¸c híng nãi trªn Ýt nhÊt 5 ®é ). VÒ vÞ trÝ vµ híng c¸c phßng nªn nh sau : Phßng thê vµ phßng ngñ nªn ë ph¬ng tèt, híng tèt, phßng vÖ sinh ë vµo ph¬ng xÊu nhng cã híng tèt. Phßng bÕp cÇn ph©n biÖt vÞ trÝ ( t¸o toµ ) vµ híng cöa lß cña bÕp ( t¸o khÈu ) [ t¸o toµ luËn ph¬ng, t¸o khÈu luËn híng ]. Cã ý kiÕn cho r»ng ( kh«ng réng r·i ) t¸o toµ nªn ë ph¬ng xÊu cßn t¸o khÈu cÇn theo híng tèt. Xem phong thuû theo B¸t tr¹ch lµ t¬ng ®èi ®¬n gi¶n, cã nhiÒu s¸ch, tµi liÖu tr×nh bµy vÒ lÜnh vùc nµy (*). ---------------------------------------------------------------------------------------------- (*)-B¸t tr¹ch minh c¶nh ( Cæ Ng« Tù ), Phong thuû b¸t tr¹ch ( TrÇn Ngäc Vò ) , Phong thuû toµn th ( ThiÖu VÜ Hoa ) , Chän híng nhµ, híng ®Êt theo phong thuû ( Hoµng YÕn ), Phong thuû thùc hµnh ( Tèng ThiÒu Quang ), §Þa lý phong thuû toµn th ( TrÇn V¨n H¶i ), NhËp m«n phong thuû ( NguyÔn M¹nh Linh), X©y dùng nhµ ë theo ®Þa lý, thiªn v¨n, dÞch lý ( TrÇn V¨n Tam ). B¸t tr¹ch minh kÝnh ( D¬ng Qu©n Tïng 15
 • 16. (**) §Ó x¸c ®Þnh t©m, ph¬ng, híng cã thÓ trùc tiÕp thùc hiÖn trªn thùc ®Þa mÆt b»ng nhµ hoÆc trªn b¶n vÏ. Trªn thùc ®Þa ph¶i dïng La bµn ( ®Æt la bµn t¹i t©m nhµ hoÆc t©m cöa ), trªn b¶n vÏ ph¶i vÏ thËt ®óng tû lÖ vµ ph¬ng híng. Khi v× lý do nµo ®ã bÞ buéc ph¶i më cöa chÝnh vµo híng xÊu, ngêi ta cã thÓ dïng mét sè c¸ch ho¸ gi¶i, mét trong nh÷ng c¸ch ®ã lµ treo G¬ng B¸t qu¸i ë trªn cöa chÝnh. Tuy vËy ®Ó g¬ng cã t¸c dông cÇn treo ®óng c¸ch ®Ó t¹o ra sù chÕ ho¸”. Dïng quan hÖ Phôc vÞ ®Ó chÕ ho¹ h¹i, Sinh khÝ chÕ ngò quû, Thiªn y chÕ tuyÖt mÖnh, Phóc ®øc chÕ lôc s¸t (*). 3. 5.8 - ¶nh hëng cña c¸c sao Ngoµi viÖc xem tèt xÊu theo 8 quan hÖ ( sinh khÝ….ho¹ h¹i ) cßn cÇn xem thªm sinh / kh¾c ngò hµnh cña c¸c cung ( cµn, kh¶m…kh«n, ®oµi) vµ c¸c sao ®¹i diÖn. Mçi quan hÖ ®îc g¾n 1 sao ( sao ®¹i diÖn ). C¸c sao vµ ngò hµnh cña nã cho trong b¶ng.( c¸c sao nµy lµ tõ chßm sao B¾c ®Èu - §¹i hïng ) Quan hÖ Sinh khÝ Phóc ®øc Thiªn y Phôc vÞ TuyÖt m Ngò quû Ho¹ h¹i Lôc s¸t Sao Tham lang Vò khóc Cù m«n T¶ phï Ph¸ qu©n Liªm trinh Léc tån V¨n khóc Hµnh méc kim thæ méc kim ho¶ thæ thuû ThÝ dô mÖnh qu¸i Cµn. §èi víi mÖnh qu¸i nµy th× quan hÖ phóc ®øc ( sao Vò khóc ) ë cung Kh«n ( t©y nam). Ngò hµnh cña Kh«n lµ Thæ, ngò hµnh sao Vò khóc lµ Kim. Quan hÖ : Thæ sinh Kim ( cung sinh sao ). Phóc ®øc ®· lµ tèt, nay thªm t¬ng sinh gi÷a cung vµ sao, cµng tèt h¬n. Cung §oµi ( ph¬ng T©y ) quan hÖ lµ Sinh khÝ, sao Tham lang. §oµi hµnh Kim, Tham lang hµnh Méc. Kim kh¾c Méc. Nh vËy sinh khÝ lµ tèt nhng v× cã xung kh¾c ngò hµnh nªn møc ®é tèt bÞ gi¶m ®i. Cung Ly ( ph¬ng nam ), quan hÖ TuyÖt mÖnh, sao Ph¸ qu©n. Ly hµnh Ho¶, Ph¸ qu©n hµnh Kim. Ho¶ kh¾c Kim. TuyÖt mÖnh ®· xÊu, l¹i bÞ xung kh¾c ngò hµnh, cµng xÊu thªm. Cung Kh¶m ( b¾c ) quan hÖ Lôc s¸t, sao V¨n khóc. Ngò hµnh cña Kh¶m vµ V¨n khóc ®Òu lµ Thuû, ®ång hµnh. Lôc s¸t lµ xÊu nhng nhê Thuû- Thuû ®ång hµnh nªn sù xÊu gi¶m bít. ( Sao sinh cung lµ t«t. cung sinh sao lµ tèt võa. Sao kh¾c cung lµ xÊu, cung kh¾c sao lµ xÊu võa ). Cã quan niªm cho r¼ng víi c¸c quan hÖ tèt ( sinh khÝ, phóc ®øc, thiªn y, phôc vÞ ) th× gÆp t¬ng sinh lµ tèt thªm vµ gÆp t¬ng khÆc th× kÐm tèt ®i nh- ng víi c¸c quan hÖ xÊu ( tuyÖt mÖnh, ngò quû, häa h¹i, lôc s¸t ) th× ph¶i vËn dông ngîc l¹i, ®.· xÊu mµ gÆp t¬ng sinh th× xÊu thªm, gÆp t¬ng kh¾c th× bít xÊu ®i. 3.6- NhÞ thËp tø s¬n 3.6.1- §¹i c¬ng vÒ m«n ph¸i §©y lµ m«n ph¸i kh¸c víi B¸t tr¹ch. §em chia mÆt b»ng thµnh 24 ph¬ng, gäi lµ 24 s¬n. ( Mçi ph¬ng trong 8 ph¬ng : ®«ng b¾c, ®«ng, ®«ng nam … , t©y b¾c, b¾c ®îc chia lµm 3 ). Mçi s¬n chiÕm mét cung 15 ®é. Dïng tªn cña 12 chi, 4 qu¸i vµ 8 can ®Ó ®Æt cho c¸c s¬n. -------------------------------------------------------------------------------------------------- (*)- Tëng tîng trªn cöa cã mét b¸t qu¸i ( v« h×nh) . Trªn b¸t qu¸i ( vËt thÓ) x¸c ®Þnh phi cung cña chñ nhµ. §em xoay g¬ng ®Ó khi treo cho phi cung trïng lªn qu¸i v« h×nh, mµ hai qu¸i cã quan hÖ tèt . ThÝ dô Phi cung lµ Cµn, muèn t¹o ra quan hÖ Phôc vÞ th× 16
 • 17. treo g¬ng ®Ó cho hai qu¸i Cµn chËp lªn nhau, muèn t¹o quan hÖ Phóc ®øc th× treo g¬ng ®Ó qu¸i Cµn trªn g¬ng chång lªn qu¸i Kh«n ë b¸t qu¸i v« h×nh Dïng 12 chi víi Tý ë chÝnh b¾c ( Tý vµ B¾c ®Òu thuéc Thuû ), lÇn lît theo chiÒu kim ®ång hå, c¸ch mét s¬n ®Æt mét chi ( söu, dÇn, m·o…), nh vËy ngò hµnh cña c¸c chi trïng víi ngò hµnh c¸c ph¬ng ( xem h×nh vÏ ). Dïng 4 qu¸i Tèn, Kh«n, Cµn, CÊn ®Æt ë gi÷a 4 ph¬ng bµng ( vÞ trÝ cña c¸c qu¸i kh¸c ë gi÷a 4 ph¬ng chÝnh §«ng, T©y, Nam, B¾c ®· cã c¸c Chi chiÕm gi÷ ). Dïng thªm 8 Can (bá MËu, Kü thuéc hµnh thæ v× trong 12 Chi vµ 4 Qu¸i ®· cã 6 hµnh thæ lµ Th×n, TuÊt, Söu, Mïi vµ ChÊn, Kh«n ). §Æt Gi¸p, ¢t ( méc) ë ph¬ng ®«ng, BÝnh, §inh (ho¶ )- ph¬ng nam, Canh, T©n ( kim) – t©y, Nh©m, Quý (thuû)- b¾c . KÕt qu¶ cã hai m¬i bèn s¬n nh h×nh vÏ, ®äc theo thø tù tõ b¾c trë ®i lµ : nh©m tý quý, söu cÊn dÇn, gi¸p m·o Êt, th×n tèn tÞ, bÝnh ngä ®inh, mïi kh«n th©n, canh dËu t©n, tuÊt cµn hîi. NhÞ thËp tø s¬n ®îc dïng phæ biÕn trong viÖc xem xÐt ph¬ng híng vµ nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn ng«i nhµ. 3.6.2- PH¦¥NG H¦¥NG TRONG 24 S¥N §Æt mÆt b»ng nhµ vµo ®å h×nh nhÞ thËp tø s¬n, t©m nhµ trïng víi t©m ®å h×nh. Tõ t©m O kÎ 3 tia chÝnh. OA vu«ng gãc víi mÆt sau nhµ,OB vu«ng gãc víi mÆt tríc, OC ®i qua gi÷a cöa chÝnh. C¸c tia nµy kÐo dµi ch¹m vµo c¸c s¬n. §ã lµ s¬n híng. Trong 3 s¬n híng th× quan träng nhÊt lµ s¬n híng phÝa lng nhµ, thêng gäi lµ “ To¹” cña nhµ, nhng nhiÒu tµi liÖu vÉn gäi lµ “ Híng” nhµ. Ng«i nhµ trªn h×nh vÏ cã to¹ ( hoÆc híng ) ë th©n, híng tríc lµ dÇn, cöa chÝnh híng quý. (: Khi ®äc s¸ch cÇn xem trong s¸ch ®ã ngêi ta ®Þnh nghÜa híng lµ phÝa nµo ) 3.6.3- C¸c “ tr¹ch” THEO 24 S¥N 17
 • 18. Dùa vµo täa ngêi ta ph©n ra c¸c kiÓu nhµ, gäi lµ “Tr¹ch”. Theo tµi liÖu “ Chän híng nhµ vµ bè trÝ néi thÊt theo thuËt phong thuû” do NguyÔn Hµ lîc dÞch, NXB X©y dùng, 1996, c¸c tr¹ch cã mét sè tÝnh chÊt nh sau: 1-Tr¹ch Nh©m- cã phó quý, quyÒn uy, chøc quan cao hoÆc lµm tíng, trong gia ®×nh sÏ cã ngêi ®i xa hoÆc ra níc ngoµi tu nghiÖp. 2- Tr¹ch Tý- ph¬ng vÞ cao quý, thêng kh«ng bá lì c¬ héi tèt trong cuéc ®êi, tîng trng cho sù qu¶ ®o¸n, dòng c¶m. 3- Tr¹ch Quý- híng dòng c¶m, t¸o b¹o vµ nh÷ng nhµ doanh nghiÖp thµnh c«ng, gia ®×nh cã kh¶ n¨ng sinh con g¸i ®Ñp. 4- Tr¹ch Söu- híng giµu lßng tÝn ngìng vµ thêng gÆp thµnh c«ng, ®îc sù che chë cña thÇn linh. 5- Tr¹ch CÊn- híng thÝch hîp víi nh÷ng ngêi lµm nghÒ tù do, bu«n b¸n tù do, nÕu vËn dông ®óng cã thÓ giµu nhanh, tuy vËy nÕu vËn dông kh«ng ®óng sÏ rÊt tai h¹i, dÔ m¾c bÖnh ®au lng, phong thÊp. 6- Tr¹ch DÇn- híng xÊu, rÊt khã sö dông ( nÕu x©y l¨ng mé theo híng nµy rÊt dÔ bÞ th©n thÓ suy nhîc ) 7- Tr¹ch Gi¸p- ®©y lµ híng bÖnh tËt, nhng còng cã lóc nhê vµo long m¹ch mµ giµu ( x©y mé theo híng nµy rÊt cã thÓ sinh con bÞ tª d¹i ). Tuy vËy nÕu cã ®îc khÝ ®Êt tèt th× cã thÓ cã ®îc sù giµu sang, x©y mé theo híng nµy cã thÓ sinh con v¨n tµi xuÊt chóng. 8- Tr¹ch M·o- híng thµnh c«ng vµ phån vinh, trong sè con ch¸u sÏ xuÊt hiÖn nh÷ng vÞ l·nh ®¹o. 9- Tr¹ch ¢t- híng dùa vµo së trêng kü thuËt hoÆc nghÖ thuËt mµ lµm giµu, tîng trng cho ngêi cã danh, lîi song toµn. 10- Tr¹ch Th×n- híng mµ ngêi nç lùc, cè g¾ng th× sÏ giµu cã, tîng trng cho sù trùc gi¸c, nh¹y c¶m. 11- Tr¹ch Tèn- híng v¨n ch¬ng khoa cö ( nhng tõ n¨m 1984 trë ®i dßng khÝ tõ híng nµy dÇn dÇn gi¶m yÕu ). 12- Tr¹ch TÞ- híng thÝch hîp víi nh÷ng ngêi lµm nghÒ ®Çu bÕp. 13- Tr¹ch BÝnh- híng ®a l¹i tiÕng t¨m, tªn tuæi, tîng trng cho nghÞ viªn quèc héi, nhµ chÝnh trÞ cÊp cao, ®îc quý nh©n phï trî. 14- Tr¹ch Ngä- híng tîng trng cho sù biÕn ®éng, nÕu kh«ng tèt nhÊt th× xÊu nhÊt, rÊt khã vËn dông. X©y mé theo híng nµy dßng hä sinh n÷ nhiÒu h¬n nam. 15- Tr¹ch §inh- híng ®îc nhiÒu ngêi ñng hé, ngìng mé, th©n thÓ an khang, sèng thä. 16- Tr¹ch Mïi- híng tµi s¶n hïng hËu, léc dåi dµo, tuy vËy thanh danh kh«ng lõng lÉy. 17- Tr¹ch Kh«n- híng xuÊt hiÖn hµo kiÖt cuèi ®êi, tuy vËy kh«ng an toµn. NÕu phèi hîp víi khÝ ®Êt tèt cã thÓ xuÊt hiÖn hµo kiÖt cña thêi ®¹i. 18- Tr¹ch Th©n- híng cã trêng khÝ t¬ng ®èi yÕu. NÕu kÕt hîp ®îc víi khÝ ®Êt vµ thuû ph¸p tèt, ngêi lµm nghÒ tù doanh sÏ thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng vµ sÏ t×m ®îc nhiÒu ngêi gióp viÖc cã tµi n¨ng. 19- Tr¹ch Canh- híng s¸ng suèt, minh mÉn vµ giµu søc quyÕt ®o¸n. tîng trng cho chØ huy qu©n ®éi hoÆc chñ tÞch héi ®ång doanh nghiÖp. 20- Tr¹ch DËu- híng chñ yÕu cho nhµ tËp thÓ, trô së c¬ quan, còng thÝch hîp víi h- íng ®Òn ®µi, bµn thê. 21- Tr¹ch T©n- híng cña häc gi¶, nh÷ng ngêi nghiªn cøu thµnh ®¹t, ®îc cÊp trªn ®Ò b¹t, chiÕu cè, ®îc giao phã träng tr¸ch. 22- Tr¹ch TuÊt- híng thu ®îc nhiÒu tiÒn nhê bÊt ®éng s¶n, nÕu cã khÝ ®Êt tèt sÏ gÆp ®îc vËn may bÊt ngê. 23- Tr¹ch Cµn- híng lý tëng cho nhµ ë vµ l¨ng mé, tuy vËy cã hµm nghÜa c« ®éc, ngoan cè. 18
 • 19. 24- Tr¹ch Hîi- híng “ thiªn tö”, chi phèi c¶ 24 híng, ®¹i diÖn cho c¸c ý tëng tèt nh : phóc ®øc, t«n nghiªm, danh dù, cao quý. 3.6.4- XEM PH¦¥NG H¦íNG THEO 24 S¥N Thêng kÕt hîp nhÞ thËp tø s¬n víi “ Vßng Phóc ®øc”. §ã lµ vßng gåm 24 cung, theo thø tù nh sau : phóc ®øc, «n hoµng, tÊn tµi, trêng bÖnh, tè tông, quan tíc, quan quý, tù ¶i, vîng trang, hng phóc, ph¸p trêng, ®iªn cuång, khÈu thiÖt, vîng tµm, tÊn ®iÒn, khèc khÊp, c« qu¶, vinh phóc, thiÕu vong, x¬ng d©m, thÇn h«n, hoan l¹c, tuyÖt b¹i, vîng tµi. §em ghÐp vßng phóc ®øc víi nhÞ thËp tø s¬n. Tuú theo phi cung mÖnh qu¸i hoÆc tr¹ch… mµ ®Æt cung phóc ®øc vµo mét s¬n híng ( cho trong b¶ng sau), theo ®ã mçi s¬n híng sÏ øng víi mét cung cña vßng. 24 long : 24 s¬n còng cßn ®îc gäi lµ 24 Long. Mçi ph¬ng ( trong 8 ph¬ng ) cã 3 long, thÝ dô ph¬ng b¾c cã 3 long lµ Nh©m, Tý, Quý. Ph¬ng §«ng cã 3 long lµ Gi¸p , M·o, ¢t. Trong 3 long th× ë gi÷a lµ Thiªn nguyªn long, hai bªn lµ §Þa nguyªn long vµ Nh©n nguyªn long. L¹i ph©n 24 long thµnh 12 long d¬ng vµ 12 long ©m. C¸c long d¬ng gåm : Thiªn nguyªn long Cµn Tèn, CÊn Kh«n, ®Þa nguyªn long Gi¸p , Canh, Nh©m, BÝnh; nh©n nuyªn long DÇn ,Th©n, Tþ, Hîi. Trªn h×nh ë trang 19 c¸c long d¬ng ®îc ®¸nh dÊu b»ng 1 chÊm ë mÐp trong. Phi cung, tr¹ch Tèn, ChÊn Kh¶m CÊn Cµn, Ly Kh«n, §oµi Phóc ®øc ë t¹i TÞ DÇn Gi¸p Th©n Hîi ThÝ dô : Phi cung Ly ( hoÆc tr¹ch Ly ). Phóc ®øc ë th©n, tiÕp theo : «n hoµng t¹i canh, tÊn tµi ë dËu… hoan l¹c ë ®inh, tuyÖt b¹i ë mïi, vîng tµi ë kh«n. ( xem h×nh vÏ ). Dùa vµo t¬ng quan cña s¬n híng víi cung t¬ng øng cña vßng phóc ®øc ®Ó ®o¸n tèt, xÊu . ThÝ dô ngêi cã phi cung Ly, cöa chÝnh cña nhµ cã híng Gi¸p, øng víi cung TÊn ®iÒn, ®ã lµ mét cung tèt (*). GhÐp vßng Phóc ®øc víi NhÞ thËp tø s¬n, øng víi mçi “ Tr¹ch” ( hoÆc Phi cung ) ®îc cho trong ®å h×nh ë c¸c trang sau. Khi x¸c ®Þnh “ Tr¹ch” cÇn theo nguyªn t¾c “ NhÊt qu¸i qu¶n tam s¬n” . ThÝ dô 3 s¬n Nh©m, Tý, Quý thuéc qu¸i Kh¶m; 3 s¬n Söu, CÊn, DÇn-thuéc qu¸i CÊn; 3 s¬n BÝnh, Ngä, §inh-thuéc qu¸i Ly… Cã mét sè híng gäi lµ “ hoµng tuyÒn” , lµ xÊu. ChØ cã 4 phi cung ( tr¹ch ) kþ hoµng tuyÒn lµ Tèn, Kh«n, Cµn, CÊn ( cã trong 24 s¬n ). Tèn- hoµng tuyÒn ë ¢t vµ BÝnh, Kh«n- hoµng tuyÒn ë Canh vµ §inh, Cµn- hoµng tuyÒn ë T©n vµ Nh©m, CÊn- hoµng tuyÒn ë Gi¸p vµ Quý ( Hoµng tuyÒn n»m t¹i hai s¬n ë hai bªn s¬n ®ang xÐt, c¸ch mét s¬n ë gi÷a , xem h×nh ë trang 24 ) (**) 19
 • 20. Liªn hÖ gi÷a 24 s¬n víi vßng phóc ®øc ( øng víi tr¹ch hoÆc cung phi CÊn- Phóc ®øc ë Gi¸p; tr¹ch Kh«n vµ §oµi- phóc ®øc ë Hîi ) ( * ) C¸c cung tèt lµ : Phóc ®øc, TÊn tµi, Quan quý, Vîng trang, Hng phóc, Vîng tµm, TÊn ®iÒn, Vinh phó, Hoan l¹c, Vîng tµi. C¸c cung xÊu : ¤n hoµng, Trêng bÖnh, Tè tông, Tù ¶i, Ph¸p trêng, §iªn cuång, KhÈu thiÖt, Khèc khÊp, C« qu¶, ThiÕu vong, X- ¬ng d©m. (**) Cã tµi liÖu cßn cho r»ng : Tr¹ch ¢t hoÆc BÝnh- hoµng tuyÒn ë Tèn; Tr¹ch §inh hoÆc Canh- hoµng tuyÒn ë Kh«n; Tr¹ch T©n hoÆc Nh©m- hoµng tuyÒn ë Cµn; Tr¹c Quý hoÆc Gi¸p- hoµng tuyÒn ë CÊn ( cã nghÜa lµ nÕu A lµ hoµng tuyÒn ®èi víi B th× ngîc l¹i B lµ hoµng tuyÒn ®èi víi A ) Tr¹ch Tèn vµ ChÊn- Phóc ®øc ë TÞ; tr¹ch Kh¶m- phóc ®øc ë DÇn) 3.7 – D¬ng tr¹ch tam yÕu 20
 • 21. 3.7.1- kh¸i niÖm chung Theo m«n ph¸i nµy, “ Tam yÕu” lµ 3 bé phËn chÝnh, quan träng cña mét ng«i nhµ, ®ã lµ Cæng ( hoÆc kh«ng cã cæng th× lÊy cöa chÝnh ), Phßng chñ ( Phßng to lín nhÊt trong nhµ) vµ Phßng bÕp. Mçi bé phËn ®îc x¸c ®Þnh b»ng Ph¬ng ( vÞ trÝ) cña nã theo 8 ph¬ng. XÐt t¬ng quan gi÷a c¸c bé phËn nµy theo Ph¬ng qu¸i cña c¸c bé phËn : Cöa chÝnh víi phßng chñ, Cöa chÝnh víi BÕp, Phßng chñ víi BÕp. Mçi quan hÖ nh vËy ®îc biÓu diÔn b»ng mét quÎ cña Kinh DÞch (**) ThÝ dô : Nhµ cã cöa chÝnh ë §«ng nam- qu¸i Tèn, phßng chñ ë T©y b¾c- qu¸i Cµn, Phßng bÕp ë B¾c- qu¸i Kh¶m. T¬ng quan gi÷a cöa chinh tèn vµ phßng chñ cµn biÓu diÔn b»ng quÎ gåm bªn trªn lµ qu¸i tèn ( phong ), bªn díi lµ qu¸i cµn ( thiªn ), cã tªn lµ PHONG THI£N ( TiÓu sóc ). Quan hÖ gi÷a phßng chñ cµn vµ bÕp kh¶m lµ quÎ cã qu¸i trªn lµ cµn ( thiªn ), qu¸i díi lµ kh¶m ( thuû ), tªn quÎ lµ THI£N THUY ( Tông ) ( ***) -------------------------------------------------------------------------------------------------- (*)- S¸ch tiÕng ViÖt vÒ phong thuû trong ®ã cã tr×nh bµy 24 s¬n híng kh«ng cã nhiÒu b»ng c¸c lo¹i kh¸c, ngoµi quyÓn cña NguyÔn Hµ ®· dÉn ë trªn, cßn cã thÓ kÓ quyÓn sau ®©y : Phong thuû øng dông trong kiÕn tróc hiÖn ®¹i ( TrÇn M¹nh Linh ) (**)- Mçi quÎ cña Kinh DÞch gåm 2 qu¸i ®¬n ( cµn, ®oµi, ly, chÊn, tèn , kh¶m, cÊn , kh«n) ch«ng lªn nhau, mçi quÎ gåm 6 hµo, ®îc ®Æt tªn riªng hoÆc theo c¸c qu¸i ®¬n. ThÝ dô quÎ cã qu¸i kh¶m ( thuû ) ë trªn, qu¸i cµn ( thiªn ) ë díi, cã tªn lµ THUYTHI£N ( Nhu ). (***) Xem : D¬ng tr¹ch tam yÕu cña TriÖu Cöu Phong-NXB Thêi ®ai- 2011, D¬ng tr¹ch tam yÕu cña NguyÔn Minh ThiÕt. (+ ) Cã tµi liÖu cho Phßng chñ lµ Phßng ngñ cña chñ nhµ. 3.7.2- Tãm t¾t c¸c quan hÖ theo d¬ng tr¹ch tam yÕu Díi ®©y ( trong 8 trang, ®¸nh sè riªng, sau trang 24, tríc 25) ghi l¹i tãm t¾t c¸c tÝnh chÊt cña nh÷ng ng«i nhµ cã c¸c quan hÖ trªn ®©y theo c¸c tæ hîp kh¸c nhau, trÝch tõ s¸ch cña TriÖu Cöu Phong, thuéc Tø khè toµn th ( ®êi nhµ Thanh ). 3.8 - Mµu s¾c trong phong thuû Mµu s¾c ®îc chän theo mµu cña ngò hµnh, tr¸nh dïng c¸c mµu xung kh¾c. C¸c mµu cña ngò hµnh nh sau : Kim- mµu tr¾ng; Thuû- ®en; Méc- xanh, Ho¶- ®á; Thæ- vµng. ThÝ dô : ngêi cã ngò hµnh lµ Méc sÏ hîp víi mµu xanh hoÆc ®en ( thuû- ®en sinh méc- xanh ) PhÇn tham kh¶o 1- Tø xung vµ tam hîp cña c¸c chi . §em s¾p xÕp c¸c chi theo vßng trßn víi thø tù nh trªn mÆt ®ång hå. C¸c chi n»m trªn 4 ®Ønh cña h×nh vu«ng néi tiÕp t¹o thµnh quan hÖ “ tø hµnh xung”, trong ®ã hai chi trªn cïng ®êng kÝnh lµ “ trùc xung”, hoÆc xung ®èi, hai chi trªn c¹nh h×nh vu«ng lµ “ bµng xung” hoÆc xung kÒ. Cã 3 nhãm nhø vËy, ®ã lµ : Tý- Ngä- M·o- DËu; DÇn- Th©n-TÞ- Hîi vµ Th×n- TuÊt- Søu- Mïi. C¸c chi n»m trªn ®Ønh cña tam gi¸c ®Òu néi tiÕp t¹o thµnh c¸c nhãm “ Tam hîp”. Cã 4 nhãm nh vËy : Th©n-Tý- Th×n, TÞ-DËu –Söu; DÇn-Ngä –TuÊt; Hîi- M·o- Mïi. 21
 • 22. 2- T×m ngò hµnh cña cÆp can chi trªn bµn tay - LÊy 5 vÞ trÝ trªn lßng bµn tay, ¸n ngò hµnh vµo 5 vÞ trÝ theo chiÒu kim hå víi thø tù : Kim- Thuû- Ho¶- Thæ- Méc. - An c¸c chi theo tõng cÆp t¹i 3 vÞ trÝ øng víi Kim, Thuû, Ho¶, lÇn lît lµ : Tý söu, DÇn m·o, Th×n tÞ, Ngä mïi, Th©n dËu, TuÊt hîi - C¸ch tÝnh : Víi mét cÆp can chi. Khëi ®Õm tõ vÞ trÝ cña chi, t¹i mét vÞ trÝ ®Õm hai can liÒn kÒ : gi¸p Êt, bÝnh ®inh, mËu kû, canh t©n, nh©m quý. B¾t ®Çu tõ gi¸p Êt ( t¹i vÞ trÝ cña chi) ®Õm theo chiÒu kim ®ång hå theo vßng trßn, dõng l¹i ë vÞ trÝ gÆp can cña cÆp, cã ®îc hµnh cña nã. ThÝ dô, cÆp T©n m·o ( chi M·o, can T©n ). Khëi ®Õm tõ vÞ trÝ cã chi M·o, kÓ lµ gi¸p Êt, ®Õm theo chiÒu ( tiÕp theo lµ bÝnh ®inh, råi ®Õn mËu kû…). §Õm ®Õn T©n th× dõng l¹i, gÆp vÞ trÝ cña hµnh Méc. VËy ngò hµnh cu¨ T©n m·o lµ Méc. Víi cÆp Quý hîi, khëi ®Õm tõ Hîi, b¾t ®Çu b»ng Gi¸p Êt ®Õm ®Õn Quý, dõng l¹i ®îc hµnh Thuû. ( TiÕp phÇn tham kh¶o ) 3- T×m ngò hµnh b»ng “ khÈu quyÕt”. Ngò hµnh chi tiÕt cña c¸c cÆp can- chi ®îc tæng kÕt trong b¶ng sau Chi / Can gi¸p Êt bÝnh ®inh mËu kû canh t©n nh©m quý Tý- Söu HAI trung kim GIANG h¹ thuû TICH lÞch ho¶ BICH thîng thæ TANG ®å méc Th×n- TÞ PHUC ®¨ng ho¶ Sa TRUNG thæ L¢M ®¹i méc B¹ch LAP kim TR¦¥NG lu thuû DÇn – M·o §¹i KH£ thuû L¤ trung ho¶ THANH ®Çu thæ TUNG b¸ méc Kim BAC kim Ngä - Mïi SA trung kim Thiªn HA thuû THI£N thîng ho¶ L¤ bµng thæ D¦¥NG liÔu méc Th©n – DËu TUY£N trung thuû S¬n HA ho¶ §¹i TRACH thæ THACH lùu méc KI£M phong kim TuÊt- hîi S¥N ®Çu ho¶ ¤C thîng thæ BINH ®Þa méc Thoa XUY£N kim §¦¥NG(®¹i) h¶i thuû Tõ b¶ng trªn ngêi viÕt ®a ra bµi khÈu quyªt sau :Tý söu h¶i giang tÝch bÝch tang- Th×n tÞ : phóc trung l©m l¹p trêng- DÇn m·o: khª l« thµnh tïng b¹c- Ngä mïi : sa hµ thiªn lé d¬ng- Th©n dËu: tuyÒn h¹ tr¹ch th¹ch kiÕm- TuÊt hîi : s¬n èc b×nh xuyÕn ®- êng. ( dïng c¸c ch÷ viÕt HOA ghÐp l¹i ) Häc thuéc bµi khÈu quyÕt díi d¹ng bµi th¬ 6 c©u x 7 ch÷ sÏ dÔ dµng t×m ®îc ngò hµnh chi tiÕt trªn bµn tay. Mçi ch÷ lµ mét hµnh chi tiÕt, thÝ dô TÝch lµ TÝch lÞch ho¶, D¬ng lµ D¬ng liÔu méc. Gi¬ bµn tay, ¸n c¸c cÆp can vµo c¸c ngãn : ngãn c¸i : gi¸p Êt, ngãn trá : bÝnh ®inh, ngãn gi÷a : mËu kû, ngãn ®eo nhÉn : canh t©n, ngãn ót : nh©m quý. ThÝ dô cÇn t×m ngò hµnh n¨m Kû m·o. Kû ë vÞ trÝ thø 3, ngãn gi÷a. §äc c©u khÈu quyÕt øng víi chi M·o (DÇn m·o khª 22
 • 23. l« Thµnh tïng b¹c ) , võa ®äc võa gËp ngãn tay. GËp ®Õn ngãn gi÷a øng can Kû, gÆp ch÷ Thµnh, lµ Thµnh ®Çu thæ. ThÝ dô cÆp Canh Th©n. §äc c©u b¾t ®Çu b»ng Th©n dËu…®Õn ch÷ thø 4 øng can Canh, ®îc ch÷ Th¹ch, lµ Th¹ch lùu méc. ( trong bµi chØ cã mét ch÷ cuèi cïng bÞ lÖch , thay ch÷ §¹i b»ng ch÷ §êng cho cã vÇn ). 4- Can chi cña giê- Mçi ngµy ®ªm ( 24 giß ®«ng hå ) ®îc chia thµnh 12 giê can chi, cã c¸c chi lµ tý, söu …tuÊt hîi . Trong c¸c lÞch ngêi ta thêng cho can chi cña n¨m, th¸ng, ngµy. Riªng can chi cña giê x¸c ®Þnh nh sau : Tõ 11 giê ®ªm ®Õn cuèi 1 giê s¸ng lµ giê Tý, cø thÕ tÝnh tiÕp…, tõ 11 ®Õn hªt 13 giê tra lµ giê Ngä,…( tÝnh tiÕp ). Trªn c¸c tê lÞch chØ cho Can cña giê Tý, thÝ dô giê Gi¸p tý, giê Canh tý v.v..Tõ Can cña giê Tý cã thÓ dÔ dµng suy ra Can cña c¸c giê kh¸c trong ngµy. ThÝ dô giê Canh tý. Sau Canh lÇn lît lµ T©n, Nh©m, Quý, råi tiÕp Gi¸p, Êt, BÝnh, §inh…, tiÕp sau Tý lµ söu, dÇn, m·o, th×n , tÞ…VËy sÏ cã can chi cña c¸c giê lµ : Canh tý, T©n söu, Nh©m dÇn, Quý m·o, Gi¸p th×n, ¢t tÞ….( hÕt phÇn tham kh¶o ) IV phong thñy tr¹ch vËn §©y lµ trêng ph¸i xÐt sù thay ®æi cña phong thuû theo thêi gian. ThÝ dô ®èi víi ngêi thuéc “ ®«ng tø tr¹ch” th× ph¬ng §«ng lµ tèt, ph¬ng T©y lµ xÊu . Tuy vËy møc ®é tèt xÊu kh«ng cè ®Þnh mµ thay ®æi theo thêi gian. Ch÷ “ VËn” trong Tr¹ch vËn cã ý nghÜa nh trong c¸c tõ : VËn h¹n, VËn may, Thêi vËn… Phong thuû tr¹ch vËn cßn cã c¸c c¸ch gäi kh¸c nh : Th«ng thiªn häc, trêng ph¸i Phi tinh, trêng ph¸i NhËt gia, HuyÒn kh«ng häc….( * ) 4.1- C¸ch chia thêi gian theo Tam nguyªn, Cöu vËn Chia thêi gian thµnh c¸c Kû ( ChÝnh nguyªn ), mçi kû 180 n¨m ®îc chia thµnh Tam nguyªn, mçi nguyªn 60 n¨m ®îc chia thµnh tam vËn, mçi vËn 20 n¨m. Nh vËy mçi kû gåm 3 nguyªn x 3 vËn = 9 vËn = 9x20 n¨m = 180 n¨m. Trong thêi gian gÇn ®©y : Thîng nguyªn tõ n¨m 1864 ®Õn hÕt n¨m 1923, gåm c¸c vËn 1; 2; 3. Trung nguyªn tõ n¨m 1924 ®Õn hÕt n¨m 1983, gåm c¸c vËn 4; 5; 6. H¹ nguyªn tõ 1924 ®Õn hÕt 2043, gåm c¸c vËn 7; 8; 9. VËn 7 tõ 1924 ®Õn hÕt 2003, vËn 8 tõ 2004 ®Õn hÕt 2023, vËn 9 tõ 2024 ®Õn hÕt 2043. Tõ n¨m 2044 l¹i b¾t ®Çu mét Kû míi, vËn 1 cña Thîng nguyªn míi. 4.2- VËn bµn XÐt phong thuû thay ®æi theo thêi gian, tríc hÕt lµ thay ®æi theo Nguyªn, trong mçi Nguyªn l¹i xÐt thay ®æi theo VËn, trong mçi VËn xÐt thay ®æi theo n¨m, vµ cø thÕ cho ®Õn th¸ng, ngµy, giê. Quan träng nhÊt lµ lËp “ VËn bµn” , xÐt quan hÖ cña 3 yÕu tè : vËn, to¹ vµ híng cña ng«i nhµ.( xem môc 4- 7 ) 23
 • 24. §Ó biÓu diÔn sù thay ®æi dïng “ Cöu tinh ThÊt s¾c” ( 9 sao vµ 7 mµu ). 4.3- Cöu tinh, thÊt s¾c Cã 9 tinh ( sao ) chuyÓn ®éng, thay ®æi vÞ trÝ theo thêi gian, gäi lµ Phi tinh, ®îc ®¸nh sè : nhÊt, nhÞ, tam, tø, ngò, lôc, thÊt, b¸t, cöu. Cã 7 s¾c ( 7 mµu : b¹ch, h¾c, bÝch, lôc, hoµng, xÝch, tö ) ®em g¾n vµo c¸c sao nh sau :1- NhÊt b¹ch, 2- NhÞ h¾c, 3-Tam bÝch, 4- Tø lôc, 5-Ngò hoµng, 6- Lôc b¹ch, 7-ThÊt xÝch, 8- B¸t b¹ch, 9- Cöu tö. ( tõ ®©y sÏ dïng con sè ®Ó ghi sao ) Trong c¸c sao ®îc g¾n mµu, cã c¸c sao tèt :9- cöu tö, 1-nhÊt b¹ch, 6- lôc b¹ch, 8- b¸t b¹ch, c¸c sao xÊu : 2- nhÞ h¾c, 3- tam bÝch, 5-ngò hoµng, 7-thÊt xÝch. Tø lôc lµ sao trung tÝnh. ------------------------------------------------------------------------------------------------- (*) C¸c s¸ch tiÕng ViÖt cã viÕt vÒ Phong thuû tr¹ch vËn ( HuyÒn kh«ng, Phi tinh ) t- ¬ng ®èi Ýt h¬n c¸c lÜnh vùc H×nh thÓ vµ B¸t tr¹ch. Cã thÓ kÓ mét sè quyÓn sau ®©y : Tr¹ch v©n t©n ¸n ( ThÈm Tróc Nhng, Lª ViÖt Anh biªn dÞch ), NhËp m«n phong thuû tËp 2- HuyÒn kh«ng häc (NguyÔn m¹nh Linh ) Tù xem phong thuû nhµ m×nh ( TuÖ Duyªn ), BÝ mËt gia c ( Duy Nguyªn ). Phong thuû øng dông trong kiÕn tróc hiÖn ®¹i ( TrÇn M¹nh Linh ), Phong thuû huyÒn kh«ng phi tinh ( Elizabeth Moaran- Hång H¹nh dÞch ). B¸ch khoa phong thuû ( V¬ng Minh Quang ). ThÈm thÞ huyÒn kh«ng häc ( ThÈm Tróc Nhng ) (**) Trong mét sè s¸ch ngêi ta ®em ghÐp néi dung nµy vµo trêng ph¸i Lý khÝ. S¸ch Tr¹ch vËn t©n ¸n; NhËp m«n phong thñy huyÒn kh«ng tËp trung tr×nh bµy s©u vµo néi dung nµy. (***) Tªn cña tõng sao : Tham lang, Cù m«n, Liªm trinh.-- ®îc cho ë h×nh t¹i trang 18. 4.4- §å h×nh LËp ®å h×nh “ Cöu cung” gåm 9 « ( 3 hµng x 3 cét ) víi « chÝnh gi÷a ( trung cung) thÓ hiÖn th«ng sè ¶nh hëng ( nguyªn, vËn, n¨m… to¹, híng), 8 « xung quanh biÓu thÞ 8 ph¬ng. Tríc hÕt cÇn dùa vµo quy ®Þnh ®Ó ®Æt mét sao vµo trung cung, sau ®ã theo quy t¾c, ®Æt c¸c sao kh¸c vµo c¸c «, nh vËy ®îc mét ®å h×nh phi tinh cho mét ®¬n vÞ thêi gian. Trong Kû nµy c¸c sao ë trung cung øng víi c¸c nguyªn lµ : Thîng nguyªn ( 1864- 1923) sao nhÊt b¹ch :1 Trung nguyªn ( 1924- 1983 ) sao nhÞ h¾c : 2 H¹ nguyªn ( 1984- 2043 ) sao tam bÝch : 3 Víi Kû tiÕp theo ( 2044-2223), c¸c sao øng víi thîng, trung, h¹ nguyªn lµ 4; 5; 6.Víi Kû tiÕp theo n÷a ( 2224-2403) lµ 7; 8; 9, Sao cña vËn-Mçi nguyªn cã 9 vËn, vËn k ( k=1 ®Õn 9 ) cã sao k ë trung cung. Sao cña n¨m-Sao ë trung cung cña mçi n¨m ®îc lÊy theo sè gèc, cø t¨ng 1 n¨m, lïi 1sè, ®Õn 1 quay vÒ 9. ( lïi 1 n¨m t¨ng 1 sè, ®Õn 9 quay vÒ 1 ) . GÇn ®©y nh©t lÊy n¨m 2000 lµm gèc, øng víi sao 9- cöu tö. Sao ë trung cung øng víi n¨m ®îc gäi lµ “ Phi tinh trÞ niªn” . T¬ng tù cã : phi tinh trÞ nguyªn, phi tinh trÞ vËn, phi tinh trÞ nguyÖt…Phi tinh trÞ niªn cña mét sè n¨m gÇn ®©y ghi trong b¶ng sau. N¨m 1982 1991 1992 1993 2000 2001 2009 2010 2020 Sao 9 9 8 7 9 8 9 8 7 4.5- Lêng thiªn xÝch Lêng thiªn xÝch ( thíc ®o trêi ) lµ híng dÞch chuyÓn cña Phi tinh trong ®å h×nh ( tõ trung cung ra 8 ph¬ng ) 24
 • 25. Híng nµy dùa vµo thø tù cña Cöu cung ( xem môc B¸t qu¸i ) . Tuú theo ®èi tîng xem xÐt cã thuéc tÝnh d¬ng hoÆc ©m mµ chän chiÒu thuËn hoÆc nghÞch . D¬ng- chiÒu thuËn ( 1→2→ → 3…. → 9 ). ¢m- chiÒu nghÞch ( 9 → 8 → 7…. → 1) Víi c¸c trêng hîp d¬ng, cã phi tinh ë trung cung tõ 1®Õn 9 , vÞ trÝ cña c¸c sao nh trong c¸c h×nh sau ( theo chiÒu thuËn). Trêng hîp ©m- lÊy theo chiÒu ngîc l¹i. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ( * ) VÒ tÝnh chÊt ©m d¬ng cã Long vµ thêi gian. Long d¬ng vµ Long ©m- xem chó thÝch ë trang 21 vµ h×nh ë trang 19. Trong mçi n¨m thêi gian d¬ng lµ tõ §«ng chÝ ®Õn H¹ chÝ, thêi gian ©m tõ H¹ chÝ ®Õn §«ng chÝ ( H¹ chÝ vµo kho¶ng ngµy 21 th¸ng 6, §«ng chÝ vµo kho¶ng ngµy 21 th¸ng 12. 4.6- Anh hëng cña phi tinh C¸c sao 1; 6; 8; 9 lµ sao tèt, 2; 3; 5; 7 lµ xÊu. XÐt vËn 1, nhÊt b¹ch nhËp trung cung, vËy vËn ®ã lµ tèt, c¸c ph¬ng øng víi lôc b¹ch- 6 ( chÝnh b¾c), b¸t b¹ch – 8 ( chÝnh ®«ng ) vµ cöu tö – 9 ( ®«ng nam ) lµ tèt, cã nghÜa nÕu c¸c ph¬ng ®ã ®èi víi mÖnh chñ ®· lµ tèt th× sù tèt sÏ ®îc t¨ng lªn, cßn nÕu ph¬ng ®ã ®èi víi mÖnh chñ lµ xÊu th× sù xÊu sÏ gi¶m ®i. C¸c ph¬ng cã c¸c sao xÊu ®ãng vµo: nhÞ h¾c 2 ë t©y b¾c, tam bÝch 3- chÝnh t©y, ngò hoµng 5- chÝnh nam thÊt xÝch 7- ®«ng nam lµ xÊu, cã nghÜa lµ, nÕu c¸c ph¬ng ®ã vèn ®· xÊu ®èi víi mÖnh chñ th× møc ®é xÊu sÏ t¨ng lªn, cßn nÕu c¸c ph¬ng ®ã vèn lµ tèt th× møc ®é tèt gi¶m ®i . (*) N¨m 2011, thÊt xÝch nhËp trung cung, vËn cña n¨m ®ã nãi chung lµ bÞ ¶nh hëng xÊu ®i, c¸c ph¬ng ®«ng b¾c (1), ®«ng nam (6), t©y b¾c (8) vµ chÝnh t©y (9) ®îc tèt lªn. §Ó tÝnh to¸n mét c¸ch kü cµng ngêi ta thêng lËp ®ång thêi trong mét ®å h×nh phi tinh cña mét vµi th«ng sè kÕt hîp, trong ®ã cã vËn bµn c¬ b¶n lµ quan träng. 4.7- VËn bµn c¬ b¶n ( Tinh bµn ) VËn bµn c¬ b¶n gåm 3 th«ng sè øng víi thêi gian lµ vËn vµ kh«ng gian lµ to¹ , híng cña ng«i nhµ. C¸c sao ë trung cung nh sau : Sè ë gi÷a ( phÝa díi ) lµ sè thuéc vËn. thÝ dô vËn 8, sao B¸t b¹ch nhËp trung cung ( sè 8 ). Hai sè 25
 • 26. kh¸c t×m ra tõ to¹ vµ híng tríc cña nhµ. Tõ sè thuéc vËn ë trung cung, theo lêng thiªn ---------------------------------------------------------------------------------------------- --- ( * ) Tinh bµn gåm : VËn bµn + Täa bµn ( hoÆc S¬n bµn ) + Híng bµn. ( ë ®©y híng lµ híng tr- íc, ngîc víi täa lµ lng nhµ ), trong ®ã VËn bµn cã phi tinh lu«n theo chiÒu thuËn. Phi tinh cña S¬n bµn vµ Híng bµn cã thÓ theo chiÒu thuËn hoÆc theo chiÒu nghÞch tïy theo LONG D¦¥NG hoÆc LONG ¢M ( vÊn ®Ò nµy kh¸ phøc t¹p, trong thÝ dô trªn c¸c Long d¬ng, phi tinh ®Òu theo chiÒu thuËn ) xÝch t×m ra sè cña c¸c ph¬ng. §Æt mÆt b»ng nhµ lªn ®å h×nh 8 ph¬ng, x¸c ®Þnh to¹ vµ híng tríc cña nhµ, t×m ®îc con sè ( sao ) øng víi to¹ vµ híng. §em 2 sè ®ã vµo trung cung. ThÝ dô, nhµ cã híng tríc T©y nam, gãc Êy cã sè 5. §em sè Êy ghi vµo gãc trªn, bªn ph¶i. Cã To¹ ( S¬n ) §«ng b¾c, sè 2, ®em nã ghi vµo gãc trªn, bªn tr¸i. ( cã 3 sè ë trung cung ). Tõ sè ë trung cung, theo lêng thiªn xÝch ( thuËn, nghÞch ) t×m ra c¸c sè kh¸c ë mçi ph¬ng. Nh vËy trong mçi ph¬ng ( mçi « ) cã 3 con sè ( 3 sao ). Xet t¬ng quan cña 3 sao ®ã ®Ó biÕt sù tèt xÊu cña mçi ph¬ng. ( vÊn ®Ò nµy ®îc tr×nh bµy chi tiÕt trong s¸ch “ NhËp m«n phong thuû HuyÒn kh«ng ” cña NguyÔn M¹nh Linh). Ngoµi v©n bµn c¬ b¶n ngêi ta cßn lËp c¸c vËn bµn kh¸c, thÝ dô vËn bµn gåm 4 th«ng sè thêi gian : vËn, n¨m, th¸ng, ngµy.( hoÆc cña n¨m, th¸ng, ngµy, giê). Nh vËy trong mçi « cã 4 con sè, thÓ hiÖn 4 sao. XÐt t¬ng quan cña c¸c sao theo sinh, kh¾c cña ngò hµnh ®Ó ®o¸n møc ®é tèt xÊu. Ngò hµnh c¸c sao nh sau : NhÊt b¹ch- Thuû; NhÞ h¾c- Thæ; Tam bÝch- Méc; Tø lôc- Méc; Ngò hoµng- Thæ; Lôc b¹ch- Kim; ThÊt xÝch- Kim; B¸t b¹ch- Thæ; Cöu tö- Ho¶ ( theo nh ngò hµnh liªn quan ®Õn c¸c sè trong B¸t qu¸i hËu thiªn). 4.8 - VËn chuyÓn cña sinh khÝ vµ tö khÝ theo thêi gian Sinh khÝ lµ n¨ng lîng tèt, gióp mäi vËt ph¸t triÓn. Tö khÝ lµ n¨ng lîng xÊu, k×m h·m hoÆc lµm háng sù ph¸t triÓn. Híng ®Õn cña sinh khÝ vµ tö khÝ thay ®æi theo c¸c th¸ng trong n¨m vµ cã chiÒu ngîc nhau. ThÝ dô khi sinh khÝ ®Õn tõ chÝnh ®«ng ( cung M·o ) th× tö khÝ ®Õn tõ chÝnh t©y ( cung dËu ).Híng sinh khÝ ®Õn øng tõng th¸ng cho trong b¶ng sau : Th¸n g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sinh khi tõ Tý, quý Sö u cÊn DÇ n gi¸p M·o Êt Th× n tèn TÞ bÝn h Ngä ®in h Mïi kh«n Th© n canh DË u t©n TuÊ t cµn Hîi nh© m Híng ®Õn cña tö khÝ tõng th¸ng lÊy ngîc l¹i 180 ®é so víi híng ®Õn cña sinh khÝ. Trong ph¹m vi nhµ vµ vên liÒn kÒ kh«ng nªn x©y dùng, tu t¹o c¸c ®èi tîng n»m ë phÝa cã tö khi ®Õn. 26
 • 27. V- chÕ hãa trong phong thñy Khi gÆp ph¶i t×nh huèng kh«ng võa ý vÒ PT ( bÞ xÊu hoÆc kh«ng ®îc tèt l¾m vÒ ph¬ng diÖn h×nh thÓ hoÆc lý sè ), ngêi ta t×m c¸ch chÕ ho¸ ®Ó c¶i thiÖn, lµm bít møc ®é xÊu hoÆc t¨ng møc ®é tèt. ChÕ lµ “ Kh¾c chÕ”, lµ t×m c¸ch ng¨n c¶n hoÆc chèng l¹i trêng khÝ kh«ng mong muèn. Ho¸ lµ “ Ho¸ gi¶i”, lµ chÊp nhËn t×nh tr¹ng hiÖn cã, t×m c¸ch gi¶m thiÓu t¸c h¹i. Ph¬ng ph¸p ho¸ gi¶i ®îc nhiÒu ngêi lùa chän h¬n. Mét trong c¸c c¸ch ho¸ gi¶i híng xÊu cña nhµ lµ treo G¬ng B¸t qu¸i nh ®· tr×nh bµy ( tiÕt e, môc 3.5.6 ). Ngoµi ra cßn nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c ®Ó ho¸ gi¶i tõng vÊn ®Ò nh dïng Bïa hoÆc Ma ph¬ng chÊn tr¹ch treo, d¸n trªn têng, dïng c¸c lo¹i bÓ c¸, dßng níc phun, g¬ng hoÆc nguån s¸ng ®Æt ë vÞ trÝ thÝch hîp, dïng c¸ch trång c©y, ch«n ®¸ vµo nh÷ng n¬i bÞ khuyÕt h·m hoÆc ®Ó ph©n t¸n trêng khÝ, treo chu«ng , dïng c¸c tranh, tîng, th¸p v¨n x¬ng ®Ó trang trÝ, treo c¸c x©u tiÒn cæ, c¸c hå l« , qu¹t giÊy cì lín, ®Æt kim tù th¸p v.v.. (* ). Trêng hîp trong nhµ cã tia ®Êt d¹ng ¸c x¹ cÇn ph¸t hiÖn ®Ó tr¸nh vµ nÕu ®îc th× nªn t×m c¸ch lo¹i bá nguån sinh ra hoÆc lµm lÖch híng. ( * ) Cã nhiÒu s¸ch tr×nh bµy vÒ viÖc dïng c¸c biÖn ph¸p ho¸ gi¶i vµ c¶i thiÖn trêng khÝ phong thuû. Cã thÓ kÓ mét sè nh sau : Kü thuËt ®iÒu chØnh trêng khÝ vµo nhµ ( NguyÔn TiÕn §Ých ), Linh vËt c¸t têng phong thuû ( Kh¸nh Linh ), ThÇn c¸t têng, linh vËt phong thuû ( Cao NguyÖn), Trang trÝ nhµ ë, néi thÊt theo phong thuû ( TuÊn Quang ), Phong thuû vÒ trang trÝ nhµ ë (Ph¹m §«ng ), Trang trÝ néi thÊt theo quan niÖm phong thuû ( Ph¹m Quang H©n biªn dÞch ), BÝ mËt gia c ( Duy Nguyªn , TrÇn Sinh ), Phong thuû toµn th ( ThiÖu VÜ Hoa, ThÝch Minh Nghiªm so¹n dÞch ), Thùc hµnh phong thuû ( §µm Liªn ), Phong thuû cæ truyÒn víi vÎ ®Ñp kiÕn tróc ph¬ng ®«ng ( NguyÔn BÝch H»ng ), ¦ng dông khoa häc phong thuû vµo nhµ ë ( T©n Hµ ), §Þa lý phong thuû toµn th ( TrÇn V¨n H¶i ). Sau ®©y tãm lîc mét vµi ý rót ra tõ nh÷ng tµi liÖu trªn : - Tîng PhËt ®Æt quay mÆt vÒ nam hoÆc b¾c, kh«ng ®îc quay vÒ t©y. - BÕ c¸ : kh«ng ®Æt ®èi diÖn bÕp ®un, kh«ng ®Æt díi bµn thê, sau sa l«ng. - S tö ®¸ cÇn ®Æt thµnh ®«i, ®Çu quay ra ngoµi. - Rïa ®Æt t¹i ph¬ng ®«ng hoÆc ®«ng nam - Rång cÇn cã níc ( phong c¶nh cã níc ), híng ra phÝa s«ng biÓn, tranh rång cã khung mµu vµng. - Tranh : Kh«ng nªn treo tranh mµu s¾c qu¸ tèi, tranh c¸c loµi m·nh thó, c¸c nh©n vËt trõu tîng, c¶nh hoµng h«n, h×nh th¸c níc. - C©y- nªn dïng c©y l¸ trßn, tr¸nh dïng c©y cã gai, l¸ nhän, kh«ng ®Ó c©y trong phßng ngñ. - §¸- nhµ ë ng· ba, bÞ con ®êng chäc th¼ng vµo, ch«n tÊm ®¸ cao 1,65m ë tríc cöa, trªn kh¾c hoÆc viÕt 3 ch÷ h¸n S¬n H¶i TrÊn. - G¬ng, dïng g¬ng ph¼ng , låi hoÆc lâm. G¬ng låi ®Ó ph¶n x¹ khÝ xÊu, g¬ng lâm thu n¹p sinh khÝ. 27
 • 28. VI- häc tËp vµ thùc hµnh phong thñy 6.1- Häc phong thuû Phong thuû cã xuÊt xø tõ thêi xa xa ë Trung Quèc, ban ®Çu chØ míi lµ viÖc chän ®Êt ®Ó t¸ng mé, sau míi më réng cho d¬ng tr¹ch. Trong qu¸ tr×nh vËn dông vµ ph¸t triÓn ®· h×nh thµnh nªn nhiÒu trêng ph¸i víi c¸c c¸ch nh×n kh¸c nhau, cã nh÷ng chç m©u thuÈn nhau. ( thÝ dô cïng mét ph¬ng, khi xem theo NhÞ thËp tø s¬n lµ tèt nhng theo B¸t tr¹ch lµ xÊu ). §ã lµ cha kÓ mét sè ngêi cßn tù suy luËn råi ®a thªm vµo nh÷ng quy t¾c, quy ®Þnh theo ý c¸ nh©n ( kh«ng râ ®· ®îc kiÓm chøng kü cµng ch- a ). Khi tham kh¶o c¸c s¸ch vÒ phong thuû, c¸c bËc uyªn th©m thêng hay hái, ®ã lµ “ Ch©n th”( s¸ch ®¸ng tin cËy cña tiÒn bèi) hay lµ “ Man th” ( s¸ch do hËu thÕ viÕt ra, sao chÐp theo nguån kh«ng ®¸ng tin cËy). Phong thuû lµ lÜnh vùc qu¸ réng, nh÷ng bËc tµi giái còng thêng chØ giái trong ph¹m vi nµo ®ã. V× vËy ®Ó häc phong thuû tríc hÕt nªn cã c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ c¸c trêng ph¸i vµ n¾m ®îc mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n ( tµi liÖu nµy nh»m môc ®Ých ®ã ), sau ®ã míi ®äc s¸ch, tham kh¶o tµi liÖu vÒ nh÷ng vÊn ®Ò quan t©m. C¸c s¸ch vÒ phong thuû hiÖn cã trªn thÞ trêng phÇn lín chØ tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò thuéc mét vµi trêng ph¸i vµ thêng b¾t ®Çu b»ng gi÷a chõng cho nªn sÏ rÊt khã hiÓu ®èi víi nh÷ng ai cha n¾m ®îc kiÕn thøc c¬ b¶n. Khi tham kh¶o còng nªn biÕt s¸ch ®îc viÕt theo trêng ph¸i nµo, v× cã mét sè vÊn ®Ò mµ quan ®iÓm cña mét sè trêng ph¸i m©u thuÈn nhau. Khi gÆp c¸c m©u thuÈn nh vËy chí véi kÕt luËn ai sai, ai ®óng. 6.2- Mét sè vÊn ®Ò kh¸c T¹m xÕp kiÕn thøc còng nh sù thùc hµnh PT lµm 3 møc : s¬ cÊp, trung cÊp, cao cÊp th× tµi liÖu nµy míi chØ tr×nh bµy nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña tr×nh ®é s¬ cÊp. Víi tr×nh ®é cao h¬n, trong mét sè tµi liÖu cßn ®Ò cËp ®Õn mét sè vÊn ®Ò sau - Anh hëng cña Thiªn v¨n th«ng qua “ NhÞ thËp b¸t tó” . §ã lµ 28 chßm sao n»m trªn “ Hoµng ®¹o”, gåm 7 chßm thuéc Thanh long- ph¬ng §«ng ( Gièc, Cang, §ª, Phßng, T©m, VÜ, C¬ ), 7 chßm thuéc HuyÒn vò- ph¬ng B¾c ( §Èu, Ngu, N÷, H, Nguy, ThÊt, BÝch ), 7 chßm thuéc B¹ch hæ- ph¬ng T©y ( Khuª, L©u, VÞ, M·o, TÊt, Chuû, S©m ), 7 chßm thuéc Chu tíc – ph¬ng Nam ( TÜnh, Quû, LiÔu, Tinh, Tr¬ng, Dùc, ChÈn ). Hoµng ®¹o lµ ®êng ®i biÓu kiÕn cña MÆt trêi gi÷a bÇu trêi sao. - T¬ng quan c¸c yÕu tè PT víi c¸c sao ( trong chßm B¾c ®Èu ) Liªm trinh, V¨n khóc, Léc tån, Ph¸ qu©n, Vò khóc, Cù m«n, T¶ phï, H÷u bËt. - Híng B¸t s¸t ( liªn quan ®Õn thuû ph¸p ), kiÕp s¸t ( liªn quan s¬n ph¸p), ngò hoµng s¸t ( liªn quan tr¹ch vËn ), th¸i tuÕ ( liªn quan ®Õn tuæi chñ nhµ ), vÞ trÝ V¨n x¬ng ( liªn quan ®Õn häc hµnh ) - C¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn nhµ nhiÒu tÇng , nhiÒu líp : tÜnh tr¹ch, ®éng tr¹ch, biÕn tr¹ch, ngò hµnh cña c¸c tÇng nhµ… - DÞch häc víi PT. VËn dông 64 quÎ cña Kinh DÞch ®Ó xem PT - ThÇn s¸t trong PT. ThÇn s¸t cã c¸c vÞ : D¬ng quý nh©n, ¢m quý nh©n, Thiªn léc, Thiªn m·, §µo hoa, §¹i s¸t, Thiªn h×nh, §éc ho¶. - Vµ mét sè vÊn ®Ò kh¸c mµ ngêi viÕt còng cha biÕt. 6.3- T¸c dông cña phong thuû 28
 • 29. Cã mét sè ngêi ( ®Æc biÖt lµ nh÷ng ngêi hµnh nghÒ PT ) qu¸ ®Ò cao PT, cho r»ng nã cã t¸c dông to lín, cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®èi víi ho¹t ®éng vµ vËn mÖnh con ngêi. Hä nªu ra nhiÒu dÉn chøng cho r»ng nhê phong thuû mµ nhiÒu ngêi ph¸t tµi, th¨ng quan tiÕn chøc, khái tËt bÖnh v.v…, vµ v× ph¹m sai lÇm trong PT mµ gÆp tai n¹n, s¹t nghiÖp, chÕt ngêi. Nh÷ng ngêi nh vËy ®· ®¸nh gi¸ qu¸ møc t¸c dông cña PT. Cã ngêi c«ng nhËn PT cã mét t¸c dông nµo ®Êy nhng chØ do phÇn d¬ng tr¹ch mµ b¸c bá ¶nh hëng cña ©m tr¹ch, cho r»ng t¸c dông cña ©m tr¹ch lµ sù bÞa ®Æt, lµ mª tÝn dÞ ®oan. Cho nh vËy còng cã phÇn phiÕn diÖn. Nh÷ng ngêi theo duy vËt triÖt ®Ó l¹i hoµn toµn phñ nhËn PT, cho r»ng ®ã chØ lµ trß lõa bÞp cña mét sè ngêi, lîi dông sù kÐm hiÓu biÕt vÒ khoa häc cña nh©n d©n ®Ó kiÕm tiÒn. Quan niÖm nh vËy còng lµ cùc ®oan. Mét sè ngêi võa tin vµo PT, võa nÓ sî khoa häc nªn cè chøng minh PT cã nguån gèc khoa häc, PT lµ khoa häc. Lµm nh vËy tuy cã ®óng mét vµi chç nhng nh×n chung vÉn lµ cè g¸n ghÐp. Cã lÏ PT gÇn víi t©m linh h¬n lµ khoa häc. Theo quan ®iÓm ngêi viÕt, PT ( kÓ c¶ d¬ng tr¹ch vµ ©m phÇn ) cã mét t¸c ®éng nµo ®Êy ®èi víi con ngêi, nhng kh«ng ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh mµ chØ lµ bæ trî. Nh ®· viÕt tõ ®Çu, t¸c ®éng cña PT lµ ¶nh hëng cña phÇn t©m linh cña m«i trêng th«ng qua khÝ/sãng ®Õn con ngêi, th«ng qua trêng hµo quang mµ t¸c ®éng vµo bªn trong ®Ó lµm cho ho¹t ®éng trë nªn tèt h¬n hoÆc xÊu ®i. §Ó quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña mét con ngêi cßn cã nh÷ng yÕu tè quan träng h¬n, ®ã lµ sè mÖnh, vËn h¹n, ý chÝ nghÞ lùc, t©m ®øc…Anh hëng cña m«i trêng lµ t¸c nh©n gãp vµo lµm cho t×nh tr¹ng tèt lªn hay xÊu ®i chø kh«ng quyÕt ®Þnh. Mµ ¶nh hëng cña m«i trêng l¹i gåm 2 phÇn, trong ®ã PT chØ lµ mét phÇn, phÇn kh¸c lµ ¶nh hëng cña Tù nhiªn vµ X· héi (*). Sè mÖnh, vËn h¹n cña con ngêi còng thuéc lÜnh vùc t©m linh, ®ã lµ ®èi tîng cña c¸c m«n dù ®o¸n ( Tö vi, Tø trô, Hµ l¹c, §én gi¸p v.v…) T©m ®øc, n¨ng lùc, ý chÝ, quan hÖ…thuéc vÒ c¸c ho¹t ®éng ý thøc, cã sù tham gia nµo ®ã cña v« thøc, nã cã ¶nh hëng trë l¹i phÇn t©m linh (**). Nh vËy, ®èi víi PT kh«ng nªn ph¶n b¸c mµ còng kh«ng nªn qu¸ ®Ò cao. (*)- Më cöa hµng trong phè ®«ng ®óc mµ kh«ng hîp PT cã thÓ bu«n b¸n tèt h¬n chç hîp PT ë n¬i tha thít d©n c. Lµm nhµ quay vÒ phÝa thuËn tiÖn giao th«ng, ®ãn ®îc giã m¸t, trong lµnh, cã ¸nh s¸ng tèt mµ kh«ng ®Ñp vÒ PT cßn h¬n lµ quay vÒ phÝa ®Ñp PT mµ kh«ng thuËn lîi cho giao th«ng vµ sö dông. (**)- Tíng bÊt cËp sè, sè bÊt cËp ®øc. Tíng tuú t©m sinh, tíng tuú t©m diÖt. Tiªn tÝch ®øc nhi hËu tÇm long. Xa nay nh©n ®Þnh th¾ng thiªn còng nhiÒu. BiÕt tÝch ®øc cã thÓ lµm chñ ®îc sè mÖnh. 6.4- Thùc hµnh phong thuû Häc ®Ó hiÓu thÊu ®¸o PT ®· khã, thùc hµnh ®îc cµng khã h¬n. §Ó thùc hµnh PT cã hiÖu qu¶, ngoµi kiÕn thøc cßn cÇn cã n¨ng khiÕu riªng, sù say mª vµ t©m trong s¸ng. Ngµy nay PT ®· kh¸ phæ biÕn, nhiÒu ngêi quan t©m. ViÖc thùc hµnh PT ë c¸c cÊp ®é kh¸c nhau ®ßi hái n¨ng lùc cao thÊp kh¸c nhau. CÊp ®é phæ th«ng, s¬ ®¼ng lµ biÕt tÝnh to¸n vÒ b¸t tr¹ch, chän ph¬ng híng, biÕt mét sè ¶nh hëng chÝnh trong PT h×nh thÓ. CÊp ®é nµy cÇn cã kiÕn thøc c¬ b¶n 29
 • 30. v÷ng ch¾c, cã mét sè kinh nghiÖm. Khi hiÓu biÕt c¬ b¶n cha v÷ng ch¾c chí véi xem vµ ph¸n PT cho ngêi kh¸c, nhiÒu lóc lîi bÊt cËp h¹i. CÊp trung b×nh lµ biÕt s©u h¬n vÒ c¸c trêng ph¸i, c¸c t×nh huèng PT, biÕt c¸ch chÕ ho¸ mét sè trêng hîp xÊu, biÕt vËn dông linh ho¹t, biÕt kÕt hîp gi÷a c¸c trêng ph¸i. CÊp cao lµ nh÷ng chuyªn gia trong tõng vÊn ®Ò, cã nh÷ng kh¶ n¨ng ®Æc biÖt ( tÇm long, ¸n huyÖt, xem khÝ s¾c, vËn h¹n…), nh÷ng ngêi nµy cã ®îc kh¶ n¨ng th- êng lµ do kÕt hîp ®îc n¨ng khiÕu ®Æc biÖt víi sù khæ häc, khæ luyÖn l©u dµi. RÊt ®¸ng ®Ò phßng c¶nh lÉn lén thËt gi¶. Cã mét sè kÎ v« l¬ng t©m, chØ míi biÕt qua loa mµ ®· d¸m hµnh nghÒ, chñ yÕu lµ lõa bÞp kiÕm tiÒn hoÆc danh, huyªnh hoang, kho¸c l¸c. Cã kiÕn thøc vÒ phong thñy cha ch¾c ®· thùc hµnh ®îc tèt. Muèn thùc hµnh tèt cÇn cã thªm sù chuyªn chó, cã say mª, cã n¨ng khiÕu, l¹i ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña c¸c bËc thÇy cã nhiÒu kinh nghiÖm. 6.5 La kinh- c«ng cô chñ yÕu ®Ó thùc hµnh phong thñy La kinh ( hoÆc La bµn, §Þa bµn ) lµ c«ng cô chñ yÕu trong viÖc tÇm long, ®Þnh h- íng. La kinh thêng lµ mét ®Üa b»ng gç, trßn, hoÆc phÇn chÝnh bªn trong lµ trßn, bªn ngoµi vu«ng ( ®êng kÝnh kho¶ng 15 ®Õn 25 cm ). ¥ chÝnh gi÷a g¾n la bµn víi kim nam ch©m lu«n chØ híng B¾c- Nam ( híng Tý- Ngä ). Trªn ®Üa cã nhiÒu vßng, ghi B¸t qu¸i, Can chi, NhÞ thËp tø s¬n, NhÞ thËp b¸t tó, Vßng phóc ®øc, Vßng trµng sinh, C¸c sao, C¸c cung v.v..(*). Dïng La kinh ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng híng lµ t¬ng ®èi dÔ. Dïng La kinh víi c¸c tÝnh n¨ng cao cÊp cña nã lµ t¬ng ®èi khã, cÇn ph¶i häc kü vµ thùc tËp nhiÒu míi thµnh th¹o ®îc. ( * ) Xin giíi thiÖu mét sè tµi liÖu : La bµn phong thñy ( TrÞnh KiÕn Quèc- NXB Hµnéi ), C¸ch sö dông la bµn trong phong thñy ( TuÖ Duyªn- NXB Thanh hãa ) HiÖn nay ®· cã mét sè c¬ së ë ViÖt nam s¶n xuÊt La kinh víi viÖc tr×nh bµy c¸c vßng b»ng tiÕng Viªt ( dùa theo mÉu cña Trung quèc hoÆc tù s¸ng t¹o ), trong ®ã cã c¸c mÉu cña ViÖn Quy ho¹ch & kiÕn tróc ®« thÞ – Trêng §¹i häc X©y dùng. Môc lôc Lêi nãi ®Çu- 1 I. ®¹i c¬ng vÒ phong thñy 1.1- Kh¸i niÖm chung- 1 1.2- Häc thuyÕt tam tµi vµ t©m linh- 2 1.3- Nguån lùc cña sù t¸c ®éng- 4 1.4- C¸c trêng ph¸i phong thñy- 4 2.1- long m¹ch, huyÖt- 5 2.2- S¬n ph¸p- 6 2.3- Thñy ph¸p – 6 2.4 – H×nh ph¸p – 7 2.5- KhÝ ®Êt vµ tia ®Êt- 9 2.6 - §¹i c¬ng vÒ c¶m x¹ häc- 9 III-Phong thñy lý sè 3.1- ¢m d¬ng, ngò hµnh- 10 3.2- Can chi – 10 3.3 – B¸t qu¸i – 11 3.4- C¸c m«n ph¸i- 12 30
 • 31. 3.5 - M«n ph¸i b¸t tr¹ch – 12 3.6 – NhÞ thËp tø s¬n – 18 PhÇn tham kh¶o vÒ can chi, ngò hµnh C¸c b¶ng tãm t¾t vÒ d¬ng tr¹ch tam yÕu iv- phong thñy tr¹ch vËn 4.1 – Chia thêi gian theo tam nguyªn cöu vËn – 26 4.2- VËn bµn -26 4.3 – Cöu tinh, thÊt s¨c – 26 4.4- §å h×nh – 27 4.5 – Lêng thiªn xÝch – 27 4.6 -Anh hëng cña phi tinh -28 4.7 – Tinh bµn ( vËn bµn c¬ b¶n ) – 28 4.8 – vËn chuyÓn cña sinh khÝ, tö khÝ theo thêi gian -29 v- chÕ hãa trong phong thñy vi – häc tËp vµ thùc hµnh phong thñy 6.1- Häc phong thñy -31 6.2 – Mét sè vÊn ®Ò kh¸c – 31 6.3 – T¸c dông cña phong thñy – 32 6.4 – Thùc hµnh phong thñy – 33 6.4 - La kinh- 33 GS TS NguyÔn §×nh Cèng Mọi thông tin chi tiết, đề xuất đào tạo phong thủy, phương pháp nghiên cứu, tư duy tích cực, học tập hiệu quả, nghệ thuật thuyết trình và hùng biện của quý vị dành cho thầy Cống, xin vui lòng liên hệ để được hỗ trợ chu đáo nhất qua: Email: gsnguyendinhcong@gmail.com ĐT: 0965 060 248 Facebook: www.facebook.com/diengia.dangduylinh Website: www.gsnguyendinhcong.blogspot.com 31