Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

24 توصيه براي كاهش وزن به صورت طبيعي

24 توصيه براي كاهش وزن به صورت طبيعي

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

24 توصيه براي كاهش وزن به صورت طبيعي

 1. 1. 24‫توصیه‬ ‫ن‬‫ز‬‫و‬ ‫کاهش‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫طبیعی‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬
 2. 2. ‫کنید‬ ‫تر‬‫سبک‬‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫ای‬‫ز‬‫پیت‬ ‫م‬‫ز‬‫ال‬‫نیست‬‫طور‬‫به‬‫کلی‬‫قید‬‫خوردن‬‫این‬‫غذای‬‫گرد‬‫و‬‫خوشمزه‬‫ا‬‫ر‬،‫بزنید‬‫بلکه‬‫فقط‬‫کافی‬‫است‬‫آن‬‫ا‬‫ر‬‫سب‬‫تر‬‫ک‬‫کنید‬. ‫تنها‬‫با‬‫یک‬‫کاغذی‬‫دستمال‬‫تمیز‬‫روغن‬‫موجود‬‫در‬‫سطح‬‫ا‬‫ز‬‫پیت‬‫ا‬‫ر‬‫ید‬‫ر‬‫بردا‬.‫یک‬‫برش‬‫ا‬‫ز‬‫پیت‬‫که‬‫با‬‫این‬‫روش‬‫تر‬‫سبک‬‫شود‬ ‫حدود‬۴۰‫ی‬‫کالر‬‫تر‬‫سبک‬‫از‬‫یک‬‫ای‬‫ز‬‫پیت‬‫معمولی‬‫خواهد‬‫بود‬.
 3. 3. ‫کنید‬ ‫کاهوپیچ‬‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫همبرگر‬ ‫باز‬‫هم‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫ی‬‫بسیار‬‫به‬‫خاطر‬‫کاهش‬،‫ن‬‫ز‬‫و‬‫لذت‬‫خوردن‬‫این‬‫غذای‬‫خوشمزه‬‫ا‬‫ر‬‫مانند‬‫ا‬‫ز‬‫پیت‬‫بر‬‫خود‬‫ام‬‫ر‬‫ح‬‫ک‬‫می‬‫نند‬. ‫یک‬‫همبرگر‬‫طور‬‫به‬‫عادی‬۱۵۰‫ی‬‫کالر‬‫و‬‫حدود‬۲۲‫ات‬‫ر‬‫کربوهید‬‫د‬‫ر‬‫دا‬.‫اگر‬‫هر‬‫هفته‬‫یک‬‫همبرگر‬‫مصرف‬‫کنید‬‫و‬ ‫جای‬‫به‬‫اینکه‬‫آن‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫نان‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬،‫دهید‬‫کاهو‬‫پیچ‬‫کنید‬‫احتی‬‫ر‬‫به‬‫در‬‫ل‬‫طو‬‫یک‬‫سال‬‫از‬‫ود‬‫ر‬‫و‬۷۰۰۰‫ی‬‫کالر‬‫اضافی‬‫به‬‫بدن‬ ‫خود‬‫ی‬‫جلوگیر‬‫اید‬‫کرده‬‫و‬‫این‬‫یعنی‬۱‫کیلوگرم‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫اضافی‬‫در‬‫ل‬‫طو‬۱‫سال‬.
 4. 4. ‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫لیمو‬‫خود‬ ‫مصرفی‬ ‫آب‬‫به‬ ‫طبق‬‫نتایج‬‫یک‬‫تحقیق‬‫علمی‬‫که‬‫توسط‬‫محققین‬‫اپنی‬‫ژ‬‫در‬‫سال‬۲۰۰۷‫صورت‬‫گرفته‬،‫است‬‫های‬‫تکه‬‫بریده‬‫شده‬ ،‫لیمو‬‫در‬‫قالب‬‫یک‬‫یزمغذی‬‫ر‬‫توانند‬‫می‬‫از‬‫تجمع‬‫ها‬‫چربی‬‫در‬‫بدن‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫اضافه‬‫ی‬‫جلوگیر‬‫کنند‬.
 5. 5. ‫بشقاب‬ ‫خودتان‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬۲۵‫بخرید‬ ‫ی‬‫سانتیمتر‬ ‫به‬‫عقیده‬‫پروفسور‬‫ایان‬‫ر‬‫ب‬‫وانسیک‬(Brian Wansink )‫باید‬‫این‬‫واقعیت‬‫ا‬‫ر‬‫درک‬‫کرد‬‫که‬‫استفاده‬‫از‬‫یک‬ ‫بشقاب‬‫با‬‫قطر‬۲۵‫سانتیمتر‬‫به‬‫جای‬‫استفاده‬‫از‬‫های‬‫بشقاب‬‫معمولی‬‫که‬‫ی‬‫قطر‬‫ابر‬‫ر‬‫ب‬‫با‬۳۱٫۵‫متر‬‫سانتی‬،‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫به‬ ‫احتی‬‫ر‬‫تواند‬‫می‬‫از‬‫حجم‬‫غذای‬‫مصرفی‬‫شما‬،‫بکاهد‬‫آن‬‫هم‬‫ن‬‫بدو‬‫این‬‫که‬‫به‬‫سالمتی‬‫بدن‬‫خود‬‫ای‬‫لطمه‬‫د‬‫ر‬‫وا‬‫کنید‬. ‫حتی‬‫تمام‬‫مواد‬‫مورد‬‫نیاز‬‫آن‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫هر‬‫وعده‬‫غذایی‬‫به‬‫طور‬‫کامل‬‫یافت‬‫ر‬‫د‬‫و‬‫احساس‬‫ی‬‫سیر‬‫نیز‬‫خواهید‬‫کرد‬.‫پ‬‫س‬‫به‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬‫بروید‬‫و‬‫بشقاب‬۲۵‫ی‬‫سانتیمتر‬‫بخرید‬.
 6. 6. ‫نشوید‬ ‫غافل‬‫خود‬ ‫مصرفی‬ ‫نوشیدنی‬ ‫در‬ ‫دقت‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫از‬‫هر‬۲‫لیوان‬‫نوشیدنی‬(‫غیر‬‫آب‬)‫که‬‫مصرف‬،‫کنید‬‫می‬۱‫لیوان‬‫آب‬‫بنوشید‬.‫به‬‫این‬‫ترتیب‬‫هم‬‫میل‬‫به‬‫نوشید‬‫ن‬ ‫تر‬‫سریع‬‫متوقف‬‫خواهد‬‫شد‬‫و‬‫هم‬‫تمایل‬‫به‬‫خوردن‬‫غذا‬‫در‬‫شما‬‫کاهش‬‫یابد‬‫می‬.
 7. 7. ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫خودتان‬ ،‫ا‬‫ر‬‫خود‬ ‫نوشیدنی‬ ‫نوع‬ ‫اگر‬‫با‬‫دوستان‬‫خود‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫سرو‬‫شام‬‫به‬‫بیرون‬‫از‬‫ل‬‫منز‬‫فتید‬‫ر‬‫و‬‫در‬‫ستوران‬‫ر‬‫از‬‫بین‬‫های‬‫نوشیدنی‬،‫موجود‬‫حق‬ ‫های‬‫انتخاب‬‫متعددی‬،‫داشتید‬‫سعی‬‫کنید‬‫تا‬‫آب‬‫گزینه‬‫انتخابی‬‫شما‬‫باشد‬‫ن‬‫چو‬‫به‬‫این‬‫شکل‬‫نسبت‬‫ب‬‫ه‬‫دوستانتان‬ ‫که‬‫های‬‫نوشیدنی‬‫ی‬‫دیگر‬‫مانند‬،‫نوشابه‬‫آب‬‫دار‬‫ز‬‫گا‬‫یا‬‫حتی‬‫میوه‬‫آب‬‫انتخاب‬،‫اند‬‫کرده‬‫حدود‬۴۰۰‫ی‬‫کالر‬‫تر‬‫کم‬‫د‬‫ر‬‫وا‬ ‫بدن‬‫خود‬‫کنید‬‫می‬.
 8. 8. ،‫اید‬‫نکرده‬ ‫گرسنگی‬ ‫احساس‬ ‫واقعا‬ ‫که‬‫مانی‬‫ز‬ ‫تا‬‫غذا‬‫ید‬‫ر‬‫نخو‬ ‫به‬‫مان‬‫ز‬‫توجه‬،‫نکنید‬‫ن‬‫چو‬‫ساعت‬‫به‬‫شما‬‫گوید‬‫نمی‬‫کی‬‫غذا‬،‫بخورید‬‫بلکه‬‫حواس‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫سمت‬‫شکم‬‫تان‬‫ببرید‬‫تا‬ ‫این‬‫فرمان‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫شما‬‫بدهد‬‫که‬‫چه‬‫مانی‬‫ز‬‫وقت‬‫غذا‬‫خوردن‬‫است‬.‫به‬‫حرف‬‫شکم‬‫خود‬‫گوش‬‫دهید‬‫تا‬‫بعد‬‫از‬‫مدت‬‫ی‬ ‫تغییر‬‫ا‬‫ر‬‫احساس‬،‫کنید‬‫اتی‬‫ر‬‫تغیی‬‫ن‬‫چو‬‫دیرتر‬‫خوردن‬‫های‬‫وعده‬‫غذایی‬‫و‬‫حتی‬‫کمتر‬‫خوردن‬‫شام‬.
 9. 9. ‫بنوشید‬ ‫مایعات‬‫دن‬‫ر‬‫غذاخو‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫قبل‬‫از‬‫این‬‫که‬‫سر‬‫سفره‬‫غذا‬،‫بروید‬۲‫لیوان‬‫بزرگ‬‫آب‬‫بنوشید‬.‫اگر‬‫شستن‬‫های‬‫دست‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫قبل‬‫از‬‫غذا‬‫خوردن‬ ‫اموش‬‫ر‬‫ف‬،‫کنید‬‫نمی‬‫توانید‬‫می‬‫به‬‫خودتان‬‫این‬‫عادت‬‫ا‬‫ر‬‫هم‬‫بدهید‬‫که‬‫قبل‬‫از‬‫خوردن‬،‫غذا‬‫آب‬‫بنوشید‬.‫با‬‫ا‬‫نجام‬‫این‬ ‫کار‬‫با‬‫ولع‬‫یاد‬‫ز‬‫پای‬‫سفره‬‫غذا‬‫نخواهید‬،‫نشست‬‫همچنین‬‫به‬‫طور‬‫ناخودآگاه‬‫از‬‫پرخوری‬‫پرهیز‬‫خواهید‬‫ک‬‫رد‬. ‫کنندگان‬‫شرکت‬‫در‬‫یک‬‫مایش‬‫ز‬‫آ‬‫علمی‬‫که‬‫در‬‫انگلستان‬‫صورت‬‫گرفته‬،‫است‬‫قبل‬‫از‬‫هر‬‫وعده‬‫غذایی‬‫حدو‬‫د‬۳۰ ‫لیتر‬‫میلی‬‫آب‬‫مصرف‬‫کردند‬‫می‬‫که‬‫همین‬‫موضوع‬‫باعث‬‫شد‬‫در‬‫پایان‬۹۰‫روز‬۱٫۳‫کیلوگرم‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫کم‬‫کنند‬‫و‬‫این‬‫یعنی‬ ۵٫۲‫کیلوگرم‬‫در‬‫ل‬‫طو‬۱‫سال‬.
 10. 10. ‫کنید‬ ‫پیدا‬‫جایگزین‬ ‫خود‬ ‫مصرفی‬ ‫غذاهای‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫با‬‫یک‬‫تغییر‬‫ن‬‫بدو‬‫د‬‫ر‬‫د‬‫و‬‫البته‬‫خوشمزه‬‫در‬‫برنامه‬‫غذایی‬‫خود‬‫به‬‫احتی‬‫ر‬‫از‬‫ود‬‫ر‬‫و‬۵۵۰‫ی‬‫کالر‬‫و‬۳۸‫گرم‬‫چربی‬‫اضافی‬‫به‬ ‫بدن‬‫خود‬‫ی‬‫جلوگیر‬‫کنید‬.‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫اطالع‬‫از‬‫این‬‫که‬‫کدام‬‫غذاها‬‫ا‬‫ر‬‫توانید‬‫می‬‫نسبت‬‫به‬‫یکدیگر‬‫جایگزین‬‫ک‬،‫نید‬‫به‬‫این‬ ‫صفحه‬‫سر‬‫بزنید‬.
 11. 11. ‫بدوید‬ ‫ها‬‫پله‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫اگر‬‫ایط‬‫ر‬‫ش‬‫محل‬‫کار‬‫و‬‫یا‬‫تان‬‫ل‬‫منز‬‫به‬‫شکلی‬‫است‬‫که‬‫در‬‫ل‬‫طو‬‫روز‬‫از‬‫آسانسور‬‫به‬‫طور‬‫مداوم‬‫استفاده‬‫می‬،‫کنید‬ ‫بهتر‬‫است‬‫استفاده‬‫از‬‫پله‬‫جایگزین‬‫آسانسور‬‫شود‬.‫در‬‫هایی‬‫ساختمان‬‫که‬۵‫طبقه‬‫و‬‫یا‬‫کمتر‬،‫هستند‬‫با‬‫این‬‫روش‬ ‫زودتر‬‫به‬‫مقصد‬‫خواهید‬‫سید‬‫ر‬.‫طبق‬‫تحقیقات‬‫صورت‬،‫گرفته‬‫مندانی‬‫ر‬‫کا‬‫که‬‫در‬‫محل‬‫کار‬‫خود‬‫به‬‫جای‬‫آ‬‫سانسور‬‫از‬ ‫پله‬‫استفاده‬،‫کنند‬‫می‬‫توانستند‬‫حدود‬۱۵‫دقیقه‬‫در‬‫روز‬‫از‬‫اتالف‬‫وقت‬‫خود‬‫ی‬‫جلوگیر‬‫کنند‬.‫جالب‬‫است‬‫بدانید‬‫ک‬‫ه‬ ‫در‬‫ل‬‫طو‬‫یک‬‫دقیقه‬‫استفاده‬‫از‬‫پله‬‫بیشتر‬‫از‬‫دویدن‬‫عادی‬‫ی‬‫کالر‬‫خواهید‬‫سوزاند‬
 12. 12. ‫نکنید‬ ‫توجه‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫تبلیغات‬ ‫به‬ ‫دلیل‬‫هزینه‬‫باالی‬‫تبلیغات‬‫ی‬‫تجار‬‫توجه‬‫و‬‫واکنش‬‫سریع‬‫مردم‬‫نسبت‬‫به‬‫ها‬‫آن‬‫ویژه‬‫به‬‫تبلیغات‬‫موا‬‫د‬‫غذایی‬‫است‬.‫در‬ ‫یک‬‫تحقیق‬‫علمی‬‫که‬‫نتایج‬‫آن‬‫در‬‫نشریه‬«‫ی‬ ‫روانشناس‬‫سالمت‬»‫منتشر‬‫شده‬،‫است‬‫ان‬‫ز‬‫می‬‫ی‬‫اثرگذار‬‫ت‬‫بلیغات‬ ‫تلویزیونی‬‫مربوط‬‫به‬‫مواد‬‫غذایی‬‫مورد‬‫ی‬ ‫بررس‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫گرفت‬.‫این‬‫ان‬‫ز‬‫می‬‫بسیار‬‫یاد‬‫ز‬‫و‬‫گواه‬‫این‬‫موضوع‬‫ب‬‫ود‬‫که‬ ‫کردن‬‫نگاه‬‫به‬‫تبلیغات‬‫تلویزیونی‬‫مواد‬‫خوراکی‬‫باعث‬‫شود‬‫می‬‫مخاطبین‬‫ها‬‫آن‬‫بیشتر‬‫غذا‬‫بخورند‬.
 13. 13. ‫کنید‬ ‫عوض‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬ ‫ن‬‫تلویزیو‬ ‫کانال‬ ‫تنها‬‫تبلیغات‬‫تلویزیونی‬‫مواد‬‫غذایی‬‫باعث‬‫شود‬‫نمی‬‫تا‬‫شما‬‫هوس‬‫غذا‬‫خوردن‬‫به‬‫سرتان‬،‫بزند‬‫بلکه‬‫ن‬‫گاه‬‫کردن‬‫به‬ ‫ها‬‫برنامه‬‫و‬‫یا‬‫های‬‫شبکه‬‫ی‬‫آشپز‬‫نیز‬‫این‬‫وسوسه‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫شما‬‫ایجاد‬‫خواهد‬‫کرد‬.‫پس‬‫بهتر‬‫است‬‫تا‬‫توان‬‫می‬‫ید‬‫از‬‫دیدن‬ ‫این‬‫نوع‬‫ها‬‫برنامه‬‫نیز‬‫اجتناب‬‫کنید‬.
 14. 14. ‫بجوید‬ ‫بیشتر‬ ‫ا‬‫ر‬‫خود‬ ‫غذای‬ ‫طبیعت‬‫ادی‬‫ر‬‫اف‬‫که‬‫غذای‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫کم‬،‫بجوند‬‫تنبیه‬‫خواهد‬‫کرد‬».‫این‬‫جمله‬‫متعلق‬‫به‬‫هوراس‬‫فلچر‬‫پیش‬‫گام‬‫عرصه‬ ‫سالمت‬‫غذا‬‫است‬.‫هر‬‫چه‬‫بیشتر‬‫غذای‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬،‫بجوید‬‫بدنتان‬‫زودتر‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫با‬‫حس‬‫ی‬‫سیر‬‫تطبیق‬‫دهد‬‫می‬.‫ا‬‫ز‬‫فواید‬ ‫دیگر‬‫طوالنی‬‫تر‬‫کردن‬‫عمل‬‫جویدن‬‫این‬‫است‬‫که‬‫توانید‬‫می‬‫مدت‬‫مانی‬‫ز‬‫ا‬‫ر‬‫که‬‫غذا‬‫با‬‫های‬‫آنزیم‬‫داخل‬‫دهان‬‫ش‬‫ما‬‫در‬ ‫تماس‬،‫است‬‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫دهید‬‫که‬‫این‬‫کار‬‫عمل‬‫هضم‬‫در‬‫معده‬‫ا‬‫ر‬‫بسیار‬‫تر‬‫احت‬‫ر‬‫کند‬‫می‬‫و‬‫بعد‬‫از‬‫غذا‬‫خوردن‬ ‫احساس‬‫سنگینی‬‫نخواهید‬‫کرد‬.
 15. 15. ‫بخوابید‬ ‫کافی‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫به‬ ‫تحقیقات‬‫علمی‬‫ی‬‫بسیار‬‫گواه‬‫این‬‫موضوع‬‫است‬‫که‬‫ادی‬‫ر‬‫اف‬‫که‬‫خواب‬‫شبانه‬‫کم‬‫ی‬‫تر‬،‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫بیشتر‬‫از‬‫د‬‫ان‬‫ر‬‫یگ‬‫در‬ ‫معرض‬‫خطر‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫اضافه‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬.‫اگر‬‫مجموع‬‫ساعات‬‫ی‬‫کمتر‬‫در‬‫ل‬‫طو‬‫شب‬،‫بخوابید‬‫صبح‬‫روز‬‫بعد‬‫احساس‬ ‫گرسنگی‬‫ی‬‫بیشتر‬‫خواهید‬‫داشت‬.‫پس‬‫خواب‬‫کافی‬‫اموش‬‫ر‬‫ف‬‫نشود‬.
 16. 16. ‫ید‬‫ر‬‫بخو‬ ‫سیب‬ ،‫کردن‬‫خرید‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫قبل‬‫از‬‫فتن‬‫ر‬‫به‬‫ه‬‫ز‬‫مغا‬‫یک‬‫ی‬‫چیز‬‫بخورید‬.‫تحقیقات‬‫علمی‬‫محققین‬‫دانشگاه‬‫کورنل‬‫نشان‬‫دهنده‬‫این‬‫م‬‫وضوع‬‫است‬ ‫که‬‫اگر‬‫فردی‬‫قبل‬‫از‬‫خرید‬‫کردن‬‫غذایی‬‫سبک‬‫و‬‫ساده‬‫مانند‬‫سیب‬‫ا‬‫ر‬‫میل‬،‫کند‬‫تمایل‬‫ی‬‫کمتر‬‫به‬‫خرید‬‫م‬‫واد‬‫خوراکی‬ ‫ناسالم‬‫خواهد‬‫داشت‬.‫دلیل‬‫آن‬‫هم‬‫این‬‫است‬‫که‬‫خوردن‬‫وعده‬‫غذایی‬،‫سالم‬‫ذهن‬‫شما‬‫ا‬‫ر‬‫هم‬‫سالم‬‫نگه‬‫خواهد‬ ‫داشت‬.
 17. 17. ‫کنید‬ ‫پنهان‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫ناسالم‬ ‫های‬‫اکی‬‫ر‬‫خو‬ ‫بر‬‫اساس‬‫نتایج‬‫یک‬‫مایش‬‫ز‬‫آ‬‫که‬‫در‬‫نشریه‬«‫املللی‬‫بین‬‫چاقی‬»‫منتشر‬‫شده‬،‫است‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫شاغل‬‫در‬‫یک‬‫اد‬،‫ه‬‫ر‬‫ا‬‫مانی‬‫ز‬‫که‬ ‫ظرف‬‫غذای‬‫پیش‬‫روی‬‫آن‬‫ها‬‫مات‬،‫بود‬‫نسبت‬‫به‬‫وقتی‬‫که‬‫در‬‫مقابل‬‫آن‬‫ها‬‫ظرف‬‫غذای‬‫شفاف‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫داده‬‫شده‬،‫بود‬ ‫شیرینی‬‫کم‬‫ی‬‫تر‬‫ا‬‫ر‬‫مصرف‬‫کردند‬‫می‬،‫پس‬‫مواد‬‫غذایی‬‫ا‬‫ر‬‫که‬‫باعث‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫اضافه‬‫شود‬‫می‬‫در‬‫های‬‫ظرف‬‫مات‬‫و‬‫غ‬‫یر‬ ‫شفاف‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫دهید‬‫تا‬‫کمتر‬‫تمایل‬‫به‬‫خوردن‬‫ها‬‫آن‬‫داشته‬‫باشید‬.
 18. 18. ‫دهید‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫خود‬‫دسترس‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫سالم‬ ‫های‬‫اکی‬‫ر‬‫خو‬ ‫طی‬۲‫مایش‬‫ز‬‫آ‬‫که‬‫به‬‫صورت‬‫ا‬‫ز‬‫مج‬‫انجام‬،‫شد‬۲‫نوع‬‫خوراکی‬‫که‬‫یکی‬‫سیب‬‫و‬‫دیگر‬‫ت‬‫ر‬‫ذ‬‫بو‬‫داده‬،‫بود‬‫در‬‫اختیار‬ ‫کنندگان‬‫شرکت‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫گرفت‬.‫البته‬‫هر‬‫بار‬‫ی‬ ‫دسترس‬‫احت‬‫ر‬‫به‬‫یکی‬‫از‬‫این‬۲‫خوراکی‬‫متفاوت‬‫ایجاد‬‫شد‬.،‫نتایج‬‫گواه‬ ‫این‬‫موضوع‬‫بود‬‫که‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫به‬‫خوردن‬‫غذایی‬‫که‬‫ی‬ ‫دسترس‬‫ی‬‫تر‬‫احت‬‫ر‬‫به‬‫آن‬،‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫تمایل‬‫ی‬‫بیشتر‬‫نشان‬‫م‬‫دادند‬‫ی‬‫و‬ ‫میل‬‫آن‬‫ها‬‫در‬‫انتخاب‬‫نوع‬‫خوراکی‬‫در‬‫اولویت‬‫ی‬‫تر‬‫پایین‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫داشت‬.
 19. 19. ‫در‬ ‫که‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آلی‬‫ایده‬ ‫بدن‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫لباس‬‫تان‬‫ذهن‬ ‫بپوشید‬ ،‫ید‬‫ر‬‫دا‬ ‫خانم‬‫کیتی‬‫یکل‬‫ر‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫متخصص‬‫ی‬ ‫روانشناس‬‫به‬‫این‬‫موضوع‬‫معتقد‬‫است‬‫که‬‫به‬‫جای‬‫پوشید‬‫ن‬‫های‬‫لباس‬ ‫گشاد‬‫و‬‫پشمی‬‫که‬‫کل‬‫بدنتان‬‫ا‬‫ر‬،‫پوشاند‬‫می‬‫بهتر‬‫است‬‫هایی‬‫لباس‬‫شیک‬‫و‬‫دلخواه‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫بپوشید‬.‫چو‬‫ن‬‫پوشیدن‬‫این‬ ‫نوع‬‫ها‬‫لباس‬‫باعث‬‫شود‬‫می‬‫احساس‬‫جذاب‬‫بودن‬‫به‬‫شما‬‫دست‬‫بدهد‬‫و‬‫همین‬‫موضوع‬‫مشوقی‬‫خواهد‬‫بود‬‫تا‬‫ب‬‫ای‬‫ر‬ ‫دستیابی‬‫بیشتر‬‫به‬‫شکل‬‫ی‬‫ظاهر‬‫و‬‫تان‬‫اندام‬‫تناسب‬‫به‬‫نحوه‬‫تر‬‫مناسب‬‫و‬‫ی‬‫تر‬‫سالم‬‫غذا‬‫بخورید‬.
 20. 20. ‫کنید‬‫خداحافظی‬ ‫یمی‬‫ژ‬‫ر‬ ‫نوشابه‬ ‫با‬ ‫طبق‬‫نتایج‬‫تحقیقات‬‫صورت‬‫گرفته‬‫در‬‫مرکز‬‫علوم‬‫سالمت‬‫سن‬‫آنتونیو‬‫دانشگاه‬‫اس‬‫ز‬‫تگ‬،‫ادی‬‫ر‬‫اف‬‫ک‬‫ه‬‫در‬‫یم‬‫ژ‬‫ر‬ ‫غذایی‬‫به‬‫سر‬‫برند‬‫می‬‫و‬‫نوشابه‬‫یمی‬‫ژ‬‫ر‬‫می‬،‫نوشند‬‫از‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫ی‬‫بیشتر‬‫نسبت‬‫به‬‫ادی‬‫ر‬‫اف‬‫که‬‫در‬‫ل‬‫طو‬‫یم‬‫ژ‬‫ر‬‫خود‬‫از‬‫این‬ ‫نوع‬‫ها‬‫نوشابه‬‫استفاده‬،‫کنند‬‫نمی‬‫ند‬‫ر‬‫برخوردا‬.‫هرچند‬‫که‬‫در‬‫تبلیغات‬‫های‬‫نوشابه‬‫یمی‬‫ژ‬‫ر‬‫گفته‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫هیچ‬ ‫ضرری‬،‫ند‬‫ر‬‫ندا‬‫اما‬‫نتایج‬‫علمی‬‫گواه‬‫این‬‫است‬‫که‬‫این‬‫ها‬‫نوشابه‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫کاهش‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫ضرر‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬.
 21. 21. ‫بنوشید‬ ‫تلخ‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫چای‬ ‫یا‬ ‫قهوه‬ ‫اگر‬‫با‬‫قهوه‬‫و‬‫یا‬‫چای‬‫خود‬‫شکر‬‫و‬‫شیر‬‫مصرف‬،‫کنید‬‫می‬‫باید‬‫بدانید‬‫که‬‫به‬‫طور‬‫ناخواسته‬‫مقدار‬‫یادی‬‫ز‬‫ی‬‫کالر‬‫به‬ ‫بدن‬‫خود‬‫د‬‫ر‬‫وا‬‫کنید‬‫می‬.‫سعی‬‫کنید‬‫نوشیدنی‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫صورت‬‫تلخ‬‫یا‬‫در‬‫نهایت‬‫با‬‫ی‬‫مقدار‬‫کمی‬‫از‬‫شیر‬‫ک‬‫چرب‬‫م‬‫میل‬ ‫کنید‬.‫با‬‫عایت‬‫ر‬‫این‬‫نکته‬‫با‬‫مصرف‬‫هر‬‫فنجان‬‫چای‬‫و‬‫یا‬‫قهوه‬‫از‬‫ود‬‫ر‬‫و‬۱۰۰‫ی‬‫کالر‬‫اضافه‬‫به‬‫تان‬‫بدن‬‫ی‬‫جلوگیر‬ ‫اید‬‫کرده‬‫و‬‫اگر‬‫این‬‫عدد‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫تعداد‬‫دفعاتی‬‫که‬‫در‬‫ل‬‫طو‬۱‫سال‬‫چایی‬‫و‬‫یا‬‫قهوه‬‫خورید‬‫می‬‫ضرب‬،‫کنید‬‫متوجه‬ ‫خواهید‬‫که‬‫از‬‫حدود‬۵‫کیلوگرم‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫اضافه‬‫خود‬‫ی‬‫جلوگیر‬‫اید‬‫کرده‬.
 22. 22. ‫کنار‬‫در‬‫تان‬‫دست‬‫ید‬‫ر‬‫دا‬‫نگه‬ ‫بادام‬ ‫مغز‬ ‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫وعده‬‫سبک‬‫غذایی‬‫توانید‬‫می‬‫تعدادی‬‫مغز‬‫بادام‬‫خام‬‫در‬‫دسترس‬‫خود‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫دهید‬.‫هر‬‫مغز‬‫بادام‬‫غ‬‫نی‬ ‫از‬،‫پروتئین‬‫چربی‬،‫سالم‬‫ویتامین‬‫ای‬‫و‬‫مواد‬‫مغذی‬‫دیگر‬‫است‬.‫باید‬‫این‬‫موضوع‬‫ا‬‫ر‬‫هم‬‫ر‬‫یادآو‬‫شد‬‫که‬‫تب‬‫ر‬‫ا‬‫اط‬‫مغز‬ ‫بادام‬‫با‬‫کاهش‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫ها‬‫ر‬‫با‬‫به‬‫اثبات‬‫سیده‬‫ر‬‫است‬.
 23. 23. ‫ید‬‫ر‬‫دا‬‫نگه‬ ‫پایین‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫اف‬‫ر‬‫اط‬‫محیط‬ ‫دمای‬ ‫طبق‬‫مایش‬‫ز‬‫آ‬‫دانشمندان‬‫دانشگاه‬‫پزشکی‬‫ماستریچ‬‫که‬‫در‬‫نشریه‬«‫روند‬‫غدد‬‫و‬‫متابولیسم‬»‫در‬‫سال‬۲۰۱۴‫به‬‫چاپ‬ ‫سیده‬‫ر‬،‫است‬‫دمای‬‫هوای‬‫باال‬(‫گرم‬)‫که‬‫به‬‫طور‬‫ل‬‫معمو‬‫در‬‫اماکن‬‫مختلفی‬‫ن‬‫چو‬‫محل‬،‫کار‬‫ه‬‫ز‬‫مغا‬‫ها‬‫و‬‫اکز‬‫ر‬‫م‬‫خ‬،‫رید‬ ‫ل‬‫منز‬‫و‬‫حتی‬‫ستان‬‫ر‬‫بیما‬‫ها‬‫پیش‬‫آید‬‫می‬،‫به‬‫مرور‬‫مان‬‫ز‬‫تواند‬‫می‬‫باعث‬‫بروز‬‫های‬‫ی‬‫بیمار‬‫مختلفی‬‫مانند‬‫چ‬‫اقی‬‫شود‬.‫در‬ ‫نتیجه‬‫سعی‬‫کنید‬‫دمای‬‫هوای‬‫محیطی‬‫ا‬‫ر‬‫که‬‫به‬‫طور‬‫مداوم‬‫در‬‫آن‬‫حضور‬،‫ید‬‫ر‬‫دا‬‫پایین‬‫نگه‬‫داشته‬‫تا‬‫از‬‫اض‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫افه‬ ‫خود‬‫ی‬‫جلوگیر‬‫کنید‬.
 24. 24. ‫کنید‬‫ترک‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫صندلی‬‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫نشستن‬ ‫عادت‬ ‫طبق‬‫نتایج‬‫تحقیقات‬‫دانشمندان‬‫در‬‫دانشگاه‬‫چستر‬‫انگلستان‬‫استفاده‬‫از‬‫میزهای‬‫ی‬‫کار‬‫بلند‬(‫به‬‫شکلی‬‫که‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫استفاده‬‫از‬‫ها‬‫آن‬‫ی‬‫نیاز‬‫به‬‫نشستن‬‫روی‬‫صندلی‬‫نباشد‬)‫تواند‬‫می‬‫به‬‫شما‬‫کمک‬‫کند‬‫تا‬‫انه‬‫ز‬‫رو‬۱۱۴‫ی‬‫کالر‬‫بیشتر‬ ‫بسوزانید‬.‫اگر‬‫فرض‬‫کنیم‬‫در‬‫ل‬‫طو‬‫سال‬۲۶۱‫روز‬‫کار‬،‫کنید‬‫می‬‫با‬‫عایت‬‫ر‬‫این‬‫فن‬‫ساده‬‫حدود‬۴٫۵‫کیلوگرم‬‫از‬‫ن‬‫ز‬‫و‬ ‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫کم‬‫خواهید‬‫کرد‬.
 25. 25. ‫یک‬ ‫چندوقت‬ ‫هر‬‫بار‬‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫بشقاب‬ ‫نگ‬‫ر‬ ‫طبق‬‫تحقیقات‬‫دانشمندان‬‫دانشگاه‬‫کورنل‬‫آمریکا‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫توانند‬‫می‬‫با‬‫تغییر‬‫مداوم‬‫در‬‫نگ‬‫ر‬‫بشقاب‬‫غ‬،‫شان‬‫ذای‬‫ان‬‫ز‬‫می‬ ‫غذای‬‫مصرفی‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫کاهش‬‫دهند‬.‫دانشمندان‬‫این‬‫تحقیق‬‫معتقد‬‫هستند‬‫که‬‫این‬‫کار‬‫باعث‬‫شود‬‫می‬‫تا‬‫ذه‬‫ن‬‫فرد‬‫به‬ ‫جای‬‫مصرف‬‫غذا‬‫متوجه‬‫اتی‬‫ر‬‫تغیی‬‫شود‬‫که‬‫چشم‬‫آن‬‫ا‬‫ر‬‫بیند‬‫می‬‫و‬‫همین‬‫موضوع‬‫باعث‬‫کاهش‬‫در‬‫ان‬‫ز‬‫می‬‫غذای‬‫ی‬ ‫مصرفی‬‫می‬¬‫شود‬.
 26. 26. ‫ديجيتال‬ ‫دانشسراي‬ ‫همان‬ ‫يا‬ ‫دانش‬ ‫ديجي‬ ‫محتواهاي‬‫انتشار‬ ‫و‬‫تهيه‬ ‫و‬ ‫توليد‬ ،‫هش‬‫و‬‫پژ‬ ،‫ساخت‬‫ير‬‫ز‬‫ايجاد‬ ‫با‬‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫قصد‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫در‬‫ي‬ ‫تخصص‬،‫شناسان‬‫ر‬‫کا‬،‫متخصصان‬ ،‫مديران‬ ‫نياز‬‫علمي‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫دانش‬ ‫و‬‫دانشجويان‬‫تامين‬‫ي‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫محتواهاي‬‫خريد‬ ‫و‬‫تهيه‬ ‫مينه‬‫ز‬‫در‬‫ا‬‫ر‬‫ان‬‫ز‬‫آمو‬ ‫نمايد‬.‫طبقه‬‫ر‬‫منظو‬ ‫بدين‬‫تخصص‬ ‫و‬‫علم‬ ‫از‬ ‫کاملي‬ ‫بندي‬‫آينده‬ ‫در‬‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫مي‬ ‫مديريت‬ ‫و‬‫پشتيباني‬ ‫دانش‬ ‫ديجي‬ ‫توسط‬‫نزديک‬‫اي‬‫شود‬. www.digidanesh.ir

×