Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

การตรวจสอบ LG G2 เบื้องต้น

9 298 vues

Publié le

อัพเดทข้อมูลแล้วจ้าาาาาาาา ^_^ (17/2/2014)

Publié dans : Périphériques & matériel
  • Soyez le premier à commenter

การตรวจสอบ LG G2 เบื้องต้น

  1. 1. ตรวจความเรี ยบร้ อยภายนอก • ตรวจดูว่า มีรอยขีดข่วน หรื อบินหรื อไม่ ่ • งานประกอบโดยรวมเรี ยบร้ อยหรื อไม่ ปั ญหาที่พบได้ คือ บริเวณที่วงสีแดงไว้ อาจ กดแล้ วยุบได้ ถ้ ากดแล้ วยุบ ให้ ขอเปลี่ยนเครื่ อง (ถ้ าใช้ เครื่ องที่กดแล้ วยุบ ไม่ ต้ องกังวล เพราะไม่ผลกับการใช้ งาน) • ส่องดูว่า ชิ ้นเลนส์ (โดยเฉพาะกล้ องหลัง) มีรอยขีดข่วน หรื อมีไอน ้าอยู่ด้านใน หรื อไม่ • ลอกสติ๊กเกอร์ ที่ปิดหน้ าจอออก เพื่อตรวจดูว่า มีรอยขีดข่วนหรื อความผิดปกติ ภายนอกหรื อไม่
  2. 2. ตรวจสอบด้ วย Software (1/5) • เปิ ดเครื่ อง แล้ วเข้ าโทรศัพท์ กด 3845#*802#
  3. 3. ตรวจสอบด้ วย Software (2/5) • หลังจากกด 3845#*802# แล้ ว จะเจอหน้ าตามรูป • เข้ าไปที่ Device Test • เลือก All Auto Test – Partial • ผลควรจะเป็ น Pass • หลังจากนั ้น ให้ เลือก Exit เพื่อกลับมาหน้ าเดิมตามรูป Note: ผลการ Test อาจพบ OTG = Fail ได้ แต่สามารถใช้งานได้ปกติ
  4. 4. ตรวจสอบด้ วย Software (3/5) • เลือก HW Device Test
  5. 5. ตรวจสอบด้ วย Software (4/5) • เข้ า LCD Test เลือก Manual Test • ค่อยๆแตะที่จอ เพื่อเปลี่ยนสี • ให้ สงเกตหาจุดที่ สว่างหรื อเป็ นสีขาวเกินจริง และจุดที่เป็ นสีดาหรื อมึดเกินจริง (Dead / Bright Pixel) ั
  6. 6. ตรวจสอบด้ วย Software (5/5) • กลับมาที่หน้ าซ้ ายอีกครัง เลือก Touch Test แล้ วเข้ า Multi Touch Test ้ • ลากนิ ้วไปมาบนจอเพื่อดูการตอบสนอง สามารถลากพร้ อมๆกันหลายนิ ้วได้
  7. 7. Note • ระหว่างการ Test สามารถกดปุ่ มลดเสียง เพื่อย้ อนกลับหน้ าก่อนได้ • หรื อกดออกไปที่หน้ าปกติ เพื่อกดรหัส 3845#*802# ใหม่อีกครังได้ เช่นกัน ้ • การ Test อาจพบปั ญหาบางรายการ Fail ได้ ซึงไม่ได้ แปลว่า รายการนั ้นๆ ่ เสีย

×