Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Pengenalan Mu’amalat Islam 1
BAHAGIAN
A
ASAS TAKAFUL DAN
TAKAFUL PERUBATAN &
KESIHATAN
2 Amalan Asas Takaful
Pengenalan Mu’amalat Islam 3
BAB A1
PENGENALAN MU’AMALAT ISLAM
PENGENALAN
Bermula dengan Nabi Adam a.s., risalah suci meng...
4 Amalan Asas Takaful
manusia yang melangkaui aspek-aspek perundangan, politik,
perniagaan, perbankan, keluarga dan juga m...
Pengenalan Mu’amalat Islam 5
iman yang teguh terhadap Allah s.w.t., para Malaikat, para Rasul,
Hari Kiamat, kitab-kitab da...
6 Amalan Asas Takaful
 Fiqh Jinayat
Bidang ini adalah berkaitan dengan jenayah dan hukuman;
merangkumi jenayah persetubuh...
Pengenalan Mu’amalat Islam 7
 Haram
Haram bermaksud perkara yang dituntut secara tegas oleh syarak
untuk tidak mengerjaka...
8 Amalan Asas Takaful
menentukan sahnya setiap obligasi
udang-undang. Al-Qur’an dijadikan
sumber panduan yang lengkap dan
...
Pengenalan Mu’amalat Islam 9
ii Qiyas
(kesimpulan
secara
perbandingan)
Qiyas bermaksud membandingkan dan
mencari persamaan...
10 Amalan Asas Takaful
iv ‘Uruf (adat
resam atau
kebiasaan)
‘Uruf adalah merujuk kepada adat resam
atau ‘pengetahuan’ yang...
Pengenalan Mu’amalat Islam 11
1.1.5 Objektif Syari’ah (Maqasid Syari’ah)
Maqasid adalah perkataan Arab yang membawa maksud...
12 Amalan Asas Takaful
boleh merosakkan dan menjejaskan fungsi serta
keupayaan berfikir. Contohnya, Islam telah
mengharamk...
Pengenalan Mu’amalat Islam 13
 Kebebasan membentuk kontrak / perjanjian
Para Muslim bebas menetapkan sebarang terma dan s...
14 Amalan Asas Takaful
 Kontrak yang melibatkan unsur-unsur perjudian adalah dilarang
dalam Syari’ah Islam.
 Kontrak yan...
Pengenalan Mu’amalat Islam 15
Buyu’ (Riba Jual Beli). Secara ringkasnya, ia adalah seperti
berikut:
Riba al-Duyun (Riba Hu...
16 Amalan Asas Takaful
Peraturan 2:
Bayaran dan penghantaran barangan ribawi dari jenis dan kadar
yang berbeza hendaklah d...
Pengenalan Mu’amalat Islam 17
 Ketidakpastian (Gharar)
Gharar atau ketidakpastian dalam sesuatu transaksi atau aktiviti
y...
18 Amalan Asas Takaful
syarat berkaitan aset, harga, bahasa yang digunakan dan
sebagainya).
(ii) Gharar Besar (Fahish)
Gha...
Pengenalan Mu’amalat Islam 19
mempunyai hak dan layak untuk memikul
tanggungjawab yang diamanahkan.
Sighah
(pernyataan ija...
20 Amalan Asas Takaful
Tabarru’, Wakalah dan Mudharabah bergantung kepada kehendak
dan keperluan pihak-pihak yang terlibat...
Pengenalan Mu’amalat Islam 21
iii. Wakalah (wakil-mewakil)
Kontrak agensi wujud
apabila seseorang itu
mewakilkan individu ...
22 Amalan Asas Takaful
kebanyakan Pengendali Takaful
di seluruh dunia beroperasi di
bawah model Wakalah.
v. Mudharabah
Ama...
Pengenalan Mu’amalat Islam 23
perjanjian di antara dua
atau lebih pihak untuk
mengendalikan
perniagaan tertentu di
mana se...
24 Amalan Asas Takaful
Konsep Risiko 25
BAB A2
KONSEP RISIKO
PENGENALAN
Risiko boleh ditakrifkan sebagai ketidakpastian tentang apa yang
akan ber...
26 Amalan Asas Takaful
menyebabkan tahap keterukan yang tinggi. Contohnya, kemalangan
di udara yang melibatkan kapalterban...
Konsep Risiko 27
2. Bahaya Moral –
Merujuk kepada sikap
seseorang yang
meningkatkan
kemungkinan
berlakunya kerugian.
Bahay...
28 Amalan Asas Takaful
2.1.3 Risiko Asas dan Risiko Khusus
Risiko Keterangan Contoh
Risiko
Asas
Risiko Asas akan memberi k...
Konsep Risiko 29
menanggung perbelanjaan tambahan dan nilai aset
yang semakin susut.
Risiko peribadi boleh dibahagikan kep...
30 Amalan Asas Takaful
teknologi dan sebagainya.
Risiko Harta Merujuk kepada kebarangkalian berlakunya
kerugian disebabkan...
Konsep Risiko 31
Risiko
Liabiliti
Merujuk kepada
risiko kecederaan
badan pihak ketiga
atau kerosakan
harta. Pihak
mahkamah...
32 Amalan Asas Takaful
bergantung kepada pengalaman lepas
yang dianggap munasabah jumlahnya.
b) Sekiranya hanya terdapat 3...
Konsep Risiko 33
ketenatan sesuatu risiko itu mestilah di luar
jangkaan, contohnya dalam insurans hayat –
bila / tarikh ke...
34 Amalan Asas Takaful
Seterusnya, dalam satu riwayat, Nabi Muhammad s.a.w. bertanya
kepada seorang Badwi yang meninggalka...
Konsep Risiko 35
 Penipuan dalaman: kerugian disebabkan
tindakan pekerja yang berniat untuk menipu,
menyalahguna harta sy...
36 Amalan Asas Takaful
Risiko Undang-
undang
Risiko kerugian akibat tuntutan udang-undang
dari pihak ketiga.
Risiko Strate...
Konsep Risiko 37
Risiko
Pematuhan
Syariah
Terdapat risiko kemungkinan operasi urus niaga
Takaful tidak mematuhi prinsip-pr...
38 Amalan Asas Takaful
perniagaan kerana tidak mahu menanggung liabiliti yang terkandung
didalamnya.
2.4.2 Pengawalan atau...
Konsep Risiko 39
yang megalami kecacatan dengan membuat kontrak perjanjian dengan
pengilang di mana pengilang bersetuju un...
40 Amalan Asas Takaful
 Kaedah Mengenal pasti Risiko
 Pemeriksaan Fizikal
Membuat lawatan singkat ke loji adalah penting...
Konsep Risiko 41
kepentingan. Risiko yang berpotensi tinggi menyebabkan kerugian
akan diberikan keutamaan dalam pelan peng...
42 Amalan Asas Takaful
disesuaikan dengan bentuk tindakan yang akan diambil. Salah satu
bentuk tindakan yang kerap diambil...
Konsep Risiko 43
 Petunjuk-petunjuk penting dari sumber dalaman atau luaran yang
berkaitan dengan pengurusan risiko perlu...
44 Amalan Asas Takaful
Pengenalan Takaful 45
BAB A3
PENGENALAN TAKAFUL
PENGENALAN
Dalam zaman sebelum kedatangan Islam, adalah menjadi adat orang...
46 Amalan Asas Takaful
Maliki, Shafi’i, dan Hanbali telah sebulat suara bersetuju bahawa
semua bentuk transaksi perniagaan...
Pengenalan Takaful 47
3.2.1 Takaful
 Para ulama telah sebulat suara bersetuju bahawa perlindungan
yang sesuai dengan kehe...
48 Amalan Asas Takaful
Mudharabah ialah permuafakatan berkongsi keuntungan di mana
satu pihak yang dikenali sebagai sahib ...
Pengenalan Takaful 49
o pemberi modal perlu memberi persetujuan untuk melantik
usahawan (Pengendali Takaful) untuk mengend...
50 Amalan Asas Takaful
yang lain diberi perlindungan, malah ia juga akan diberi ganjaran
di akhirat kelak. Ini berbeza den...
Pengenalan Takaful 51
 Ta’awun
Takaful adalah berdasarkan konsep Ta'awun yang bermakna
saling membantu. Peserta bersetuju...
52 Amalan Asas Takaful
 Pampasan Bersama
Pengesahan tentang kewujudan konsep Takaful adalah
berasal dari adat resam (‘urf...
Pengenalan Takaful 53
 Melalui derma kebajikan (tabarru') yang dihulur, ia
membolehkan peserta Takaful mengabdikan diri k...
54 Amalan Asas Takaful
Perbandingan di antara Takaful dan Insurans 55
BAB A4
PERBANDINGAN DI ANTARA
TAKAFUL DAN INSURANS
PENGENALAN
Insurans meny...
56 Amalan Asas Takaful
Oleh itu, dalam erti kata yang lebih mudah, kontrak insurans adalah
kontrak di antara dua pihak iai...
Perbandingan di antara Takaful dan Insurans 57
kemudian barulah terhasil jadual mortaliti yang lebih tepat dan
berwibawa.
...
58 Amalan Asas Takaful
kontrak insurans dimana sekiranya berlaku kerosakan atau kehilangan
harta berkenaan, individu terse...
Perbandingan di antara Takaful dan Insurans 59
hayat, ia hendaklah termasuk apa-apa jenis perniagaan
insurans yang ditawar...
60 Amalan Asas Takaful
Diputuskan:
Produk insurans hayat yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat
insurans hari ini merupaka...
Perbandingan di antara Takaful dan Insurans 61
Diputuskan:
Kontrak Insurans Komersil dengan bayaran premium tetap
berkala ...
62 Amalan Asas Takaful
o Justifikasi Larangan
 “Seseorang itu dilarang menjual sesuatu barangan tanpa
memberitahu dengan ...
Perbandingan di antara Takaful dan Insurans 63
 Tidak ada keadilan dalam insurans kerana pihak yang
diinsuranskan perlu m...
64 Amalan Asas Takaful
o Riba al-Buyu’ - muncul daripada jual beli barangan ribawi
 Riba al-Fadl – berbeza kadar berat da...
Perbandingan di antara Takaful dan Insurans 65
syaitan. Oleh itu, jauhilah ia agar kamu mendapat kejayaan”
Al-Qur’an, 5: 9...
66 Amalan Asas Takaful
Takaful Keluarga,
terdapat dua akaun
iaitu Akaun Peserta
yang diuruskan
mengikut prinsip
Mudharabah...
Perbandingan di antara Takaful dan Insurans 67
7. Bayaran
premium /
sumbangan
Bayaran (bahagian
caj Takaful) dianggap
seba...
68 Amalan Asas Takaful
13. Prinsip-
prinsip
Operasi
Operasi perniagaan
adalah mematuhi
keperluan Syari’ah.
Operasi
perniag...
Perbandingan di antara Takaful dan Insurans 69
insurans /
Pengendali
Takaful
pentadbir skim
perlindungan dan
membayar manf...
70 Amalan Asas Takaful
Prinsip dan Modal Perniagaan Takaful 71
BAB A5
PRINSIP-PRINSIP DAN MODEL
PERNIAGAAN TAKAFUL
PENGENALAN
Kontrak Takaful tid...
72 Amalan Asas Takaful
hubungan kewangan yang diiktiraf di sisi undang-undang di antara
peserta dan perkara pokok Takaful,...
Prinsip dan Modal Perniagaan Takaful 73
Walau bagaimanapun, peraturan ini tidak terpakai bagi Takaful
marin. Dalam Takaful...
74 Amalan Asas Takaful
e) Penjamin mempunyai kepentingan boleh lindung terhadap
peminjam. Pemberi pinjaman mungkin tidak b...
Prinsip dan Modal Perniagaan Takaful 75
Kontrak Takaful Keluarga dan Takaful Am mengikat semua pihak
yang terlibat secara ...
76 Amalan Asas Takaful
Walau bagaimanapun, pencadang atau peserta tidak perlu
memberitahu perkara-perkara berikut:
 Fakta...
Prinsip dan Modal Perniagaan Takaful 77
penipuan kerana tidak memberitahu. Sekiranya peserta membuat
salah nyata fakta, ke...
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents

37 116 vues

Publié le

Takaful Exam is a requirement to acquire license to sell takaful products. Whereas the PCE is required to sell financial products in general, Takaful exam is required to sell takaful products specifically.

The 2 exams are separated because takaful is based on Islamic finance, which operates differently compared to conventional finance.

Publié dans : Recrutement & RH
 • If you’re looking for a great essay service then you should check out ⇒ www.HelpWriting.net ⇐. A friend of mine asked them to write a whole dissertation for him and he said it turned out great! Afterwards I also ordered an essay from them and I was very happy with the work I got too.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • I pasted a website that might be helpful to you: ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Good luck!
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

TBE Part A dan C: Takaful Exam Notes for Agents

 1. 1. Pengenalan Mu’amalat Islam 1 BAHAGIAN A ASAS TAKAFUL DAN TAKAFUL PERUBATAN & KESIHATAN
 2. 2. 2 Amalan Asas Takaful
 3. 3. Pengenalan Mu’amalat Islam 3 BAB A1 PENGENALAN MU’AMALAT ISLAM PENGENALAN Bermula dengan Nabi Adam a.s., risalah suci mengesakan Allah s.w.t. telah diwahyukan dan seterusnya diperkembangkan sepanjang masa. Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Rasul terakhir telah menutup segala kerasulan para anbiya’ dengan termaktubnya satu sistem hidup dengan peraturan tertib Ilahi dengan penuh saksama lagi sempurna. Dalam bahasa Arab, kata dasar bagi perkataan ‘Islam’ yang bermaksud ‘berserah diri atau patuh’ menggambarkan penyerahan sejati yang terkandung di dalamnya makna kata kerja ‘aslama’. Agama Islam mencakupi satu sistem kesempurnaan hidup lagi menyeluruh ke atas setiap aspek kehidupan manusia. Pada dasarnya, Islam adalah ajaran tauhid yang sama telah diperturunkan wahyu Ilahi kepada semua Nabi terdahulu, bermula dari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail, Daud, Musa, Isa dan seterusnya Nabi akhir zaman, Muhammad s.a.w. Allah telah menyempurnakan agama Islam melalui junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w. sebagaimana firman Allah s.w.t. di dalam al- Qur’an:“Pada hari ini, telah Ku sempurnakan bagimu agama kamu dan telah Ku cukupkan nikmatKu kepada kamu dan telah Ku redhai Islam itu menjadi agama untuk kamu” (Al-Qur’an, 5: 3). A1.1 PENGENALAN SYARI’AH 1.1.1 Objektif Syari’ah Syari’ah adalah intipati peraturan Islam, di mana makna asal Syari’ah ialah “jalan ke sumber mata air”. Ia merangkumi keseluruhan undang-undang dan peraturan yang mengawal aspek kehidupan
 4. 4. 4 Amalan Asas Takaful manusia yang melangkaui aspek-aspek perundangan, politik, perniagaan, perbankan, keluarga dan juga masyarakat. Objektif utama Syari’ah ialah untuk memastikan sekalian manusia melaksanakan suruhanNya (kebaikan) serta menjauhi laranganNya (kejahatan). Istilah ma’ruf (kebaikan) merujuk kepada semua kualiti amalan kehidupan yang diterima baik oleh manusia sejagat, sementara istilah munkar merujuk kepada semua kualiti amalan kehidupan yang dianggap keji dan dikutuk masyarakat. 1.1.2 Konsep Ad–Deen (Syari’ah) Sumber: Kitab Mughni al-Muhtaj (Imam Shafi’i); Kitab al-Mughni (Imam Hanafi); Kitab Bidayat al-Mujtahi (Imam Malik) Dilihat dari perspektif yang paling asas, konsep Islam merangkumi tiga komponen utama iaitu Akidah (kepercayaan), Syari’ah (undang- undang) dan Akhlak (kod moral/adab). Akidah bermaksud suatu set kepercayaan atau pegangan. Melihat dari perspektif Islam, Akidah bermaksud ketetapan hati secara pasti dan ISLAM SYARI’AHAKIDAH AKHLAK IBADAT MU’AMALAT JINAYAT POLITIK SOSIAL MUNAKAHAT EKONOMI
 5. 5. Pengenalan Mu’amalat Islam 5 iman yang teguh terhadap Allah s.w.t., para Malaikat, para Rasul, Hari Kiamat, kitab-kitab dan percaya kepada Qada’ dan Qadar. Syari’ah atau undang-undang Islam juga dikenali sebagai Fiqh. Fiqh adalah perundangan Islam yang berkait rapat dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. mengenai cara hidup / amalan, moral / adab dan perundangan sosial dalam Islam. Cabang ilmu Fiqh termasuklah Ibadat, Mu’amalat, Munakahat and Jinayat;  Fiqh Ibadat Ibadah iaitu hukum-hakam yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah. Ia merangkumi amalan / perbuatan mensucikan diri seperti solat, haji, puasa, zakat, jihad dan bentuk- bentuk ibadah lain. Kesemua aturan hubungan tersebut memperjelaskan tanggungjawab individu dan komuniti terhadap Allah s.w.t.  Fiqh Mu’amalat Bidang ini adalah berkaitan dengan aturan perhubungan sesama manusia dalam urusan harta benda, kotrak / perjanjian, organisasi perniagaan, sekuriti hutang dan kesolvenan, hak pemilikan, pemberian / hadiah, warisan dan wakaf (pemberian sebahagian harta seseorang atas dasar sukarela, kekal dan tidak boleh dibatalkan, sama ada tanah atau barangan kepada jalan Allah).  Fiqh Munakahat Bidang ini menyentuh tentang ketentuan atau aturan yang berkaitan dengan hubungan seseorang dalam keluarga seperti perkahwinan, perceraian, pewarisan harta, hak penjagaan dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya. Secara konvensionalnya, bidang ini mempunyai persamaan dengan undang-undang persendirian.
 6. 6. 6 Amalan Asas Takaful  Fiqh Jinayat Bidang ini adalah berkaitan dengan jenayah dan hukuman; merangkumi jenayah persetubuhan tanpa nikah (zina), mencuri (sariqah), merompak, lanun dan menyamun, dan jenayah-jenayah lain yang tertakluk di bawah hukum hudud. Dalam ilmu teologi dan falsafah Islam, akhlak merujuk kepada adat kebiasaan, budi pekerti dan adab. Ia merangkumi perangai, resam, tabiat, akhlak, moral atau sifat seseorang. Akhlak juga meliputi tingkah laku, sikap dan etika kerja seseorang Muslim yang boleh mempengaruhi segala tindakannya. 1.1.3 Hukum Mandatori (Hukum Taklifi) Hukum Taklifi ialah ketentuan Allah s.w.t. yang menuntut seseorang Muslim melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan atau berbentuk pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Mengikut ajaran Islam, setiap perbuatan seseorang Muslim hendaklah berlandaskan lima rukun (al-Ahkam al-Khamsah) berikut:  Wajib (Iijab) Wajib bermaksud suatu perkara yang diperintahkan oleh syarak secara keras kepada seseorang Muslim untuk melaksanakannya. Contohnya: menunaikan solat dan berpuasa di bulan Ramadhan. Dari sudut teknikal, ia merupakan perintah dari Allah s.w.t. mengikut aturan dan tatacara yang tertentu.  Sunat (Mandub) Sunat adalah suatu perkara yang diperintahkan oleh Allah s.w.t. kepada seseorang Muslim untuk mengerjakannya, namun tidak dikenakan siksa bagi yang meninggalkannya. Ia bermaksud orang yang melaksanakan perintahNya akan mendapat pahala dan meninggalkannya tidak mendapat dosa. Contohnya: memberi derma atau sedekah kepada mereka yang memerlukan.
 7. 7. Pengenalan Mu’amalat Islam 7  Haram Haram bermaksud perkara yang dituntut secara tegas oleh syarak untuk tidak mengerjakannya, mengikut aturan dan tatacara yang tertentu. Contoh perbuatan haram ialah menyalahgunakan harta milik orang lain.  Makruh Makruh adalah perkara yang dituntut oleh syarak untuk meninggalkannya namun tidak begitu keras. Dengan lain perkataan, perkara yang dilarang melakukan tapi tidak disiksa bagi yang mengerjakan. Contoh perbuatan makruh ialah berhutang tanpa dokumen yang sah (tidak direkodkan).  Harus (Mubah) Mubah adalah perkara yang dibebaskan syarak untuk memilih untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, dan orang yang melaksanakannya maupun yang meninggalkannya tidak mendapat pahala atau dosa. Contohnya, semua bentuk kontrak / perjanjian adalah dibenarkan kecuali ia dibuktikan sebaliknya. 1.1.4 Sumber-sumber Utama dan Sokongan Syari’ah No. Sumber Utama Keterangan i. Al-Qur’an Al-Qur’an adalah kata-kata dari Allah s.w.t. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dalam bentuk wahyu untuk dijadikan pedoman kepada seluruh umat manusia. Al-Qur’an merupakan satu-satunya mukjizat tertinggi yang menjadi sumber rujukan utama dalam perundangan Islam dan masyarakat Muslim seluruhnya. Al-Qur’an adalah sumber lengkap dan muktamad dalam
 8. 8. 8 Amalan Asas Takaful menentukan sahnya setiap obligasi udang-undang. Al-Qur’an dijadikan sumber panduan yang lengkap dan menyeluruh, dan ia hendaklah diterima pakai dan dilaksanakan seluruhnya. ii. Sunnah Sunnah secara harfiah bermaksud “kaedah” yang merangkumi sesuatu yang diriwayatkan oleh Rasulullah s.a.w. berupa perkataan (qawl), perbuatan (fi’l) dan ketetapan (taqrir). Sebarang amalan yang datangnya dari hasrat dan disandarkan kepada Rasulullah s.a.w adalah juga merupakan inspirasi dan ilham dari Allah s.w.t. Istilah Sunnah perlu dibezakan dengan Hadis, di mana hadis berupa kata-kata atau ucapan Rasulullah s.a.w. No. Sumber Sokongan Keterangan i. Ijma’ (kesepakatan pendapat) Ijma’ ialah kesepakatan pendapat ulama di kalangan masyarakat Islam di zaman selepas kewafatan Rasulullah s.a.w, dalam menyelesaikan masalah berkaitan kedudukan perundangan Islam. Dari sudut perlaksanaannya, Ijmak merupakan persetujuan perundangan oleh para ulama (mujtahid) apabila kaedah penyelesaian masalah tidak diperolehi melalui rujukan al-Qur’an dan Sunah. Para ulama’ perlu mencapai kata sepakat perundangan ketika sesuatu permasalahan itu timbul.
 9. 9. Pengenalan Mu’amalat Islam 9 ii Qiyas (kesimpulan secara perbandingan) Qiyas bermaksud membandingkan dan mencari persamaan dari sudut perundangan atas perkara yang baru terjadi, yang secara jelasnya tidak terdapat dalam al-Qur’an ataupun Hadis. Dengan lain perkataan, para ulama akan merujuk kepada al-Qur’an dan Sunnah perkara yang serupa dengan itu, dan kemudiannya membuat kesimpulan / ketetapan dengan membandingkan di antara permasalahan yang baru terjadi dengan perkara yang telah ada hukum sebelumnya. Secara amnya, Qiyas adalah lanjutan kepada bidang Syari’ah berkaitan permasalahan / kes terdahulu dibandingkan dengan permasaalahan / kes terbaru, disebabkan kes terbaru mempunyai sebab dan akibat serta kesan yang sama dengan kes terdahulu. iii Maslahah (kepentingan umum) Maslahah (pertimbangan kepentingan umum) merupakan suatu konsep dalam perundangan Islam tradisional yang membolehkan atau menghalang sesuatu hukum itu dibuat berasaskan kepada matlamat sama ada ia adalah untuk kebaikan dan menjaga kebajikan orang ramai atau sebaliknya. Konsep Maslahah berkait rapat dengan Istislah. Maslahah bermaksud menjaga ‘pertimbangan kepentingan umum’ sementara Istislah bermaksud ‘mencari yang terbaik demi menjaga kepentingan umum’ yang selain dengan tujuan dan objektif syari’ah.
 10. 10. 10 Amalan Asas Takaful iv ‘Uruf (adat resam atau kebiasaan) ‘Uruf adalah merujuk kepada adat resam atau ‘pengetahuan’ yang dimiliki oleh sesuatu masyarakat yang menyebabkan perubahan dalam perundangan Islam. ‘Uruf merupakan salah satu sumber keputusan/ketetapan Syariat Islam apabila tiada sebarang nas atau teks yang dinyatakan dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Uruf juga boleh membuat ketetapan atas sesuatu yang dinyatakan secara umum di dalam al-Qur’an dan Sunnah. v Istishab (andaian) Istishab bermaksud penetapan hukum tentang wujud atau tidaknya sesuatu fakta kes. Ia digunakan apabila tiada sebarang dalil atau bukti yang dapat mengubah hukum tersebut. Istishab menetapkan sesuatu berdasarkan keadaan yang sudah berlaku sebelumnya, sehingga ditemukan dalil yang menunjukkan ada perubahan. vi Istihsan (mengutamakan yang terbaik) Istihsan bermaksud menetapka hukum yang ‘lebih baik’. Pendokong beberapa Mazhab menetapkan hukum yang menjadi keutamaan bagi sesuatu masalah dalam perundangan Islam, mengatasi hokum-hukum lain yang sedia ada. Ia merupakan salah satu prinsip dalam penetapan undang-undang / hukuman yang mengutamakan pentafsiran peribadi atau ijtihad (menggunakan pertimbangan akal).
 11. 11. Pengenalan Mu’amalat Islam 11 1.1.5 Objektif Syari’ah (Maqasid Syari’ah) Maqasid adalah perkataan Arab yang membawa maksud matlamat atau tujuan. Dalam konteks Islam, ia merujuk kepada objektif yang ditetapkan oleh syarak dalam mensyariatkan hukum. Dalam ilmu Maqasid Syari’ah, terdapat 5 perkara utama yang perlu dipelihara. 5 perkara utama tersebut ialah:- Memelihara Keterangan / Catatan Agama Syari’ah menuntut umatnya memelihara dan melindungi agamanya (Ad-Deen) dalam apa jua keadaan. Contohnya, mempertahankan pegangan dan kesucian agama dari ancaman musuh-musuh Islam. Nyawa Syari’ah menuntut umatnya memelihara dan melindungi keselamatan nyawa (Hifz al-Nafs) dalam apa jua keadaan. Contohnya, dalam usaha memelihara nyawa manusia, undang-undang telah digubal untuk mengenakan hukuman yang setimpal kepada mereka yang melakukan pembunuhan. Dalam Islam, hukuman kepada mereka yang membunuh manusia yang tidak berdosa ialah hukuman mati mandatori. Keturunan Syari’ah menuntut umatnya memelihara dan melindungi keturunan masing-masing dalam apa jua keadaan. Contohnya, Islam melarang umatnya melakukan zina atau perbuatan-perbuatan lain tidak bermoral agar kemuliaan keturunan tetap terpelihara. Akal Fikiran Syari’ah menuntut umatnya memelihara dan melindungi kecerdasan akal fikiran (Hifz al-‘Aql) dalam apa jua keadaan. Pemeliharaan akal termasuk melindunginya dari perkara-perkara yang
 12. 12. 12 Amalan Asas Takaful boleh merosakkan dan menjejaskan fungsi serta keupayaan berfikir. Contohnya, Islam telah mengharamkan minuman keras dan benda-benda yang memabukkan kerana ianya boleh menyebabkan seseorang itu hilang pertimbangan akal. Harta Benda Syari’ah menuntut umatnya memelihara dan melindungi harta yang dimiliki dalam apa jua keadaan. Terdapat pelbagai cara mengumpulkan harta secara tidak sah. Antaranya ialah mengamalkan riba, menipu dalam urusan jual beli, pecah amanah dalam urusan berkaitan harta, mencuri harta milik orang lain dan penipuan harta lain yang seumpamanya. Sesungguhnya, Islam melarang keras perbuatan tersebut. A1.2 ASAS MU’AMALAT 1.2.1 Pengenalan Mu’amalat Mu’amalat dari sudut istilah bermaksud “perhubungan” dan peraturan urusan jual beli, manakala secara teknikalnya Mu’amalat merupakan sebarang bentuk peraturan perhubungan dan persetujuan bersama antara manusia dalam menyelesaikan masaalah / keperluan harian, terutamanya hal ehwal yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan. Mu’amalat adalah suatu bentuk hubungan sosial yang membentuk pelbagai aktiviti ekonomi dan aktiviti bukan ekonomi. Prinsip-Prinsip Asas Mu’amalat Antara prinsip-prinsip asas yang memainkan peranan penting dalam membentuk perundangan Syari’ah dalam bidang Mu’amalat ialah:
 13. 13. Pengenalan Mu’amalat Islam 13  Kebebasan membentuk kontrak / perjanjian Para Muslim bebas menetapkan sebarang terma dan syarat dalam kontrak perjanjian, kecuali meletakkan syarat yang melarang melakukan transaksi yang dibenarkan atau melakukan transaksi yang dilarang.  Status asal perkara berkenaan adalah dibolehkan Kedudukan atau taraf semua perkara kecuali hal ehwal yang berkaitan dengan adat resam adalah dibolehkan oleh syarak, sehinggalah terdapat dalil atau bukti yang melarangnya.  Dibolehkan oleh adat resam Perumpamaan perundangan fiqh ada meyatakan “dikuatkuasakan di bawah budaya dan adat resam”. Dalam kebanyakan kontrak perdagangan Syari’ah, hampir semua perkara yang tidak menyalahi budaya dan adat resam adalah dibenarkan. 1.2.2 Larangan dalam Mu’amalat Semua kegiatan dan aktiviti ekonomi adalah dibenarkan selagi ia tidak menyalahi atau bertentangan dengan tuntutan Syari’ah. Sehubungan dengan itu, kesemua 4 mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali) bersepakat pendapat bahawa semua bentuk urusan perniagaan yang bertentangan dengan tuntutan Syari’ah dianggap batal dan tidak sah. Prinsip-Prinsip Am:  Tidak dibenarkan terlibat dalam kotrak jual beli barangan yang ditegah dari hukum syarak seperti minuman keras dan lain-lain produk yang dilarangan.  Tidak dibenarkan terlibat dalam kontrak jual beli yang terdapat unsur-unsur riba (bunga atau faedah).
 14. 14. 14 Amalan Asas Takaful  Kontrak yang melibatkan unsur-unsur perjudian adalah dilarang dalam Syari’ah Islam.  Kontrak yang melibatkan unsur-unsur ketidakpastian (gharar) juga tidak dibenarkan. Kontrak boleh dibatalkan sekiranya terdapat unsur gharar.  Riba (bunga atau faedah) Istilah riba dari sudut bahasa bermaksud ‘melebihkan’ atau ‘tambahan’ kepada sesuatu transaksi. Larangan berkaitan riba adalah sepertimana firman Allah s.w.t. yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman!, Janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat ganda, dan hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah supaya kamu berjaya” (Al-Qur’an, 3: 130). Dan Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda, yang maksudnya, “Apabila emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, garam dengan garam – ia mestilah sama timbangan dan sukatannya, dan ditukar secara terus (pada satu masa). Sekiranya berlainan jenis, maka berjual belilah kamu sebagaimana disukai tetapi bayaran hendaklah dibuat dengan segera” (Riwayat Muslim). Dari Hadis yang dinyatakan di atas, emas dan perak adalah mewakili wang ringgit; sementara gandum, barli, buah tamar dan garam adalah mewakili barangan makanan. Kesemua barangan berkenaan termasuk dalam jenis barangan ribawi. Adalah jelas bahawa pengharaman boleh dibahagikan kepada 2 jenis yang berbeza. Riba yang pertama ialah larangan menambah jumlah hutang (duyun) yang juga dikenali sebagai Riba al-Duyun (Riba Hutang Piutang); sementara dalam urusan pertukaran barangan ribawi yang sama jenis ditukar dengan kadar / nisbah tukaran yang berbeza. Riba ini juga dikenali sebagai Riba al-
 15. 15. Pengenalan Mu’amalat Islam 15 Buyu’ (Riba Jual Beli). Secara ringkasnya, ia adalah seperti berikut: Riba al-Duyun (Riba Hutang Piutang) terbentuk melalui pinjaman kewangan iaitu; i. Riba al-Qard – di mana sejumlah tambahan (bunga atau faedah) dari pinjaman pokok dikenakan dan dipersetujui ketika kontrak dibuat. ii. Riba al-Jahiliyah – di mana hutang yang dibayar melebihi pinjaman pokok kerana si peminjam lewat atau tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba al-Buyu’ (Riba Jual Beli) terjadi melalui urusan pertukaran barang; iaitu Riba al-Fadl (barangan ribawi sama sejenis tetapi tanpa persamaan timbangan atau sukatan) dan Riba al-Nasi’ah (penangguhan penyerahan atau penerimaan barangan ribawi). Peraturan pertukaran barangan berikut digunakan dalam menentukan sama ada transaksi berkenaan dikategorikan sebagai Riba al-Fadl atau Riba al-Nasi’ah. Peraturan 1: Pertukaran barangan ribawi yang sama jenis (dan kadar atau sukatan) hendaklah menggunakan kadar yang sama berat, sukatan atau jumlah serta bayaran / penghantaran barangan hendaklah dibuat pada waktu itu juga. o Sekiranya pembayaran / penghantaran barangan dibuat dengan serta merta tetapi kadar berat, sukatan atau jumlahnya tidak sama, maka berlakulah Riba al-Fadl. o Sekiranya pembayaran / penghantaran barangan ditangguhkan tetapi kadar berat, sukatan atau jumlahnya adalah sama, maka berlakulah Riba al-Nasi’ah.
 16. 16. 16 Amalan Asas Takaful Peraturan 2: Bayaran dan penghantaran barangan ribawi dari jenis dan kadar yang berbeza hendaklah dibuat pada waktu itu juga walaupun mungkin dengan harga yang berbeza. Kadar berat, sukatan atau jumlah barangan yang ditukar tidak menjadi keutamaan. o Sekiranya pembayaran dan penghantaran barangan tidak dibuat dengan segera (on the spot), maka Riba al-Nasi’ah telah berlaku.  Perjudian (Maisir) Perjudian ialah sebarang aktiviti urus niaga yang di dalamnya terdapat unsur-unsur permainan yang melibatkan pertaruhan atau perjudian. Sesuatu kontrak yang melibatkan unsur-unsur perjudian (maisir) adalah dianggap batal (batil). Judi boleh ditakrifkan sebagai suatu pertaruhan atau mengenakan caj tertentu yang mana bayaran tersebut akan lupus sekiranya seseorang itu tidak berjaya memperolehi keuntungan / ganjaran yang diharapkan. Ia juga dikenali sebagai “permainan dengan hasil bersih sifar”, iaitu nilai ganjaran yang diterima oleh pemenang pertaruhan dan mereka yang kalah pertaruhan adalah bersamaan dengan sifar. Kemenangan yang diperolehi oleh satu pihak adalah kerugian kepada pihak yang lain. Sekiranya sesuatu transaksi itu melibatkan perkara yang menyalahi undang-undang dan membawa keburukan atau kemusnahan harta benda, maka ia boleh dianggap sebagai perjudian. Allah s.w.t. berfirman yang maksudnya: “Mereka akan bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi, katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya…” (Al-Qur’an, 2: 219)
 17. 17. Pengenalan Mu’amalat Islam 17  Ketidakpastian (Gharar) Gharar atau ketidakpastian dalam sesuatu transaksi atau aktiviti yang tidak berlandaskan Syari’ah, yang menyebabkan berlakunya ketidakadilan kepada pihak-pihak yang terlibat. Ini adalah disebabkan kuantiti dan kualiti barangan yang dinyatakan dalam transaksi berkenaan tidak diketahui atau tidak ditetapkan nilainya. Ayub (2007) mentakrifkan gharar sebagai sejenis permainan judi, untung nasib, pertaruhan atau risiko. Gharar berlaku apabila terdapat unsur-unsur ketidakpastian dalam transaksi dimana ciri- ciri dan kewujudannya tidak dapat dipastikan secara tepat, disebabkan sifatnya yang berisiko. Keadaan tersebut menyebabkan kontrak berkenaan dianggap batal atau boleh dibatalkan. Rasulullah s.a.w. juga melarang umatnya terlibat dalam Gharar, Al-Baji al-Andalusi menyatakan: Nabi Muhammad s.a.w melarang urusan jual beli yang melibatkan gharar dan boleh menyebabkan urusan tersebut tidak sah. Jual beli melibatkan gharar bermaksud transaksi di mana terdapat unsur-unsur gharar yang nyata dan jelas sehingga ia boleh dikategorikan sebagai jual beli gharar. Para ulama’ bersependapat bahawa jual beli seperti ini adalah dilarang dan tidak sah. Sebaliknya, gharar kecil tidak menyebabkan urusan jual beli terbatal kerana para ulama berpendapat tiada kontrak yang benar-benar bersih dari unsur-unsur gharar. Gharar boleh dikategorikan kepada dua pecahan kecil iaitu Gharar Kecil dan Gharar Besar; (i) Gharar Kecil (Yasir) Gharar Kecil diberi kelonggaran dan boleh dimaafkan kerana ia tidak membatalkan kontrak jual beli, bermaksud unsur- unsur gharar di dalamnya tidak mempengaruhi komponen penting dan syarat-syarat utama kontrak (contohnya syarat-
 18. 18. 18 Amalan Asas Takaful syarat berkaitan aset, harga, bahasa yang digunakan dan sebagainya). (ii) Gharar Besar (Fahish) Gharar yang menyebabkan kontrak tidak sah dikenali sebagai Gharar Besar. Secara amnya, gharar besar mengandungi ciri-ciri berikut;  unsur-unsur ketidakpastian (gharar) terlalu nyata sehingga ia tidak boleh diterima sebagai suatu kontrak yang sah; atau ia terlalu kabur sehingga sukar untuk dinilai dan difahami. 1.2.3 Konsep Kontrak dalam Mu’amalat Al-Barbati dalam bukunya, Al-‘Inayah ‘ala Fath al-Qadir mendefinisikan ‘aqad atau kontrak seperti berikut: “Hubungan yang sah di sisi undang-undang tercipta melalui ikatan dua pengisytiharan dan wujud kesan perundangan atas perkara pokok yang dimaksudkan”. ‘Aqad dari sudut bahasa bermaksud “ikatan” atau “simpulan”. Dalam bahasa Inggeris, ia dikenali sebagai ‘kontrak’. Kontrak juga boleh didefinisikan sebagai “pernyataan persetujuan pertukaran hak milik atas barangan / perkara pokok yang ditawarkan oleh penjual dan pernyataan penerimaan barangan / perkara pokok oleh pembeli. Kontrak yang lengkap perlu mengandungi perkara-perkara berikut: Rukun Aqad Keterangan ‘Aqidain (pihak- pihak yang terikat dalam kontrak) Ia merupakan syarat utama yang menjadikan kontrak tersebut sah dimana pihak-pihak yang terlibat memenuhi syarat kelayakan mengikat kontrak. Keupayaan memenuhi syarat kelayakan menjadikan seseorang itu
 19. 19. Pengenalan Mu’amalat Islam 19 mempunyai hak dan layak untuk memikul tanggungjawab yang diamanahkan. Sighah (pernyataan ijab dan qabul) Sighah ialah suatu bentuk kontrak yang mengandungi ikrar ijab (lafaz penjual) dan qabul (lafaz pembeli) atau tawaran dan penerimaan. Tawaran yang dibuat oleh pihak pertama dipanggil ijab kerana ia menawarkan dan mengesahkan persetujuan penerimaan oleh pihak kedua. Ma’qud alaih (barangan dan harga jual beli) Ia adalah perkara pokok atau barangan yang dimaksudkan di dalam kontrak. Mengikut perundangan Islam, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi bagi barangan berkenaan untuk menjadikan kontrak tersebut sah; iaitu barangan tersebut hendaklah sah disisi undang- undang, wujud (sedia ada) dan telah dikenalpasti. A1.3 PENERAPAN KONTRAK SYARI’AH DALAM PERNIAGAAN TAKAFUL Dalam perundangan Islam, kontrak boleh wujud dalam bentuk dua keadaan iaitu kontrak dua pihak (bilateral) atau kontrak satu pihak (unilateral). Kontrak didefinisikan sebagai hubungan antara tawaran dan penerimaan yang menghasilkan persetujuan perundangan atas perkara pokok kontrak. Sebarang urusan perjanjian yang melibatkan harta benda perlu memenuhi beberapa keperluan asas kontrak yang bersesuaian dengan tujuan urusniaga berkenaan. Secara amnya skim Takaful melibatkan dua pihak iaitu Pengendali Takaful dan sekumpulan Peserta yang biasanya dikenali sebagai pemegang polisi dalam insurans konvensional. Ringkasnya, kontrak Takaful yang mewujudkan hubungan di antara Pengendali Takaful dengan peserta boleh dikategorikan dalam beberapa bentuk iaitu
 20. 20. 20 Amalan Asas Takaful Tabarru’, Wakalah dan Mudharabah bergantung kepada kehendak dan keperluan pihak-pihak yang terlibat. Keterangan lanjut mengenai bentuk kontrak berkenaan adalah seperti berikut: No. Keterangan Kontrak Keterangan Lanjut Kontrak Takaful i. Kafalah Satu kontrak jaminan di mana seseorang mmenambah kepada dirinya tanggungjawab atau liability bagi pihak orang lain. Dalam perniagaan Takaful, peserta menyumbang kepada dana Takaful dengan persetujuan bersama bahawa Pengendali Takaful diamanahkan untuk melaksanakan dalam menguruskan dana takaful secara berhemat dan membayar manfaat Takaful kepada peserta sekiranya ditimpa musibah. Kontrak Kafalah yang wujud dalam operasi sistem Takaful di Malaysia dan seluruh dunia. ii. Tabarru’ Bermaksud sumbangan atau derma yang diberikan oleh seseorang yang kemudiannya diberikan kepada orang lain yang memerlukannya, tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Dalam perniagaan Takaful, peserta bersetuju untuk menderma sejumlah wang ke Dana Takaful berdasarkan kontrak tabarru’. Kontrak Tabarru’ merupakan elemen utama dalam perniagaan Takaful dan ianya bukan sahaja diamalkan di Malaysia, malah ia juga diamalkan diseluruh dunia.
 21. 21. Pengenalan Mu’amalat Islam 21 iii. Wakalah (wakil-mewakil) Kontrak agensi wujud apabila seseorang itu mewakilkan individu lain menjalankan tugas-tugas perniagaan bagi pihaknya. Individu yang menerima tugas tersebut dipanggil ‘wakil’. Oleh yang demikian, kedua-dua pihak iaitu prinsipal dan wakil sama-sama terikat di bawah kontrak wakalah. Kafalah (menjamin atau menjaga). Dalam perniagaan Takaful, peserta melantik Pengendali Takaful sebagai wakilnya untuk mengurus dana dan perlindungan Takaful. Kontrak wakalah diamalkan oleh semua pengendali Takaful di Malaysia dan juga sebahagian besar pengendali Takaful di seluruh dunia. iv. Ju’alah Kontrak menyewa bagi perkhidmatan, di mana satu pihak berjanji untuk membayar amaun yang dinyatakan wang bagi perkhidmatan yang diberikan selaras dengan terma-terma yang dirundingkan di antara mereka. Dalam perniagaan Takaful, para peserta menyumbang sejumlah wang kepada dana Takaful. Pengendali Takaful adalah diamanahkan untuk menguruskan dana Takaful secara berhemah dari segi pelaburan dan pembayaran manfaat Takaful kepada peserta yang layak jika berlaku musibah. Pengendali Takaful berhak kepada fi untuk perkhidmatan yang diberikan. Kontrak Ju’alah diamanahkan oleh semua Pengendali Takaful di Malaysia manakala
 22. 22. 22 Amalan Asas Takaful kebanyakan Pengendali Takaful di seluruh dunia beroperasi di bawah model Wakalah. v. Mudharabah Amalan Mudharabah (berkongsi keuntungan) bermaksud suatu kontrak kewangan di mana pihak pertama yang dikenali sebagai Rabb al-Mal menyediakan dana kepada pihak yang satu lagi yang dipanggil Mudharib. Mudharib kemudiannya diberi tanggungjawab mengurus dana berkenaan melalui urusan pelaburan atau perniagaan yang boleh memberi keuntungan. Kedua-dua pihak akan berkongsi keuntungan yang diperolehi mengikut kadar yang ditetapkan. Dalam perniagaan Takaful, peserta mencarum sejumlah wang ke dana Takaful di mana peserta bertindak sebagai Rabb al-Mal, sementara Pengendali Takaful menjadi Mudharib yang bertindak sebagai pengurus dana dan berusaha mencatat keuntungan dari pelaburan yang dibuat. Peserta dan Pengendali Takaful akan berkongsi keuntungan yang diperolehi mengikut kadar yang dipersetujui terlebih dahulu. Kontrak Mudharabah diamalkan oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad ketika syarikat berkenaan mula beroperasi. Walau bagaimanapun, sebahagian daripada Pengendali Takaful yang beroperasi di Malaysia mengamalkan kontrak Mudharabah hanya pada beberapa produk kewangan sahaja. vi. Musyarakah Kontrak Shirkah (perkongsian). Musyarakah adalah satu Dalam perniagaan Takaful, para pemegang saham masing-masing bersetuju bersama untuk
 23. 23. Pengenalan Mu’amalat Islam 23 perjanjian di antara dua atau lebih pihak untuk mengendalikan perniagaan tertentu di mana semua pihak menyumbang kepada modal untuk berkongsi keuntungan. Dalam urusan musyarakah, pihak yang terlibat di sini berkongsi liabiliti, keuntungan dan juga kerugian berdasarkan kepada persetujuan mereka. menyumbang sejumlah wang untuk memulakan perniagaan Takaful. Ini adalah persejutuan bersama di kalangan para pemegang saham yang dipanggil musyarakah. Kontrak musyarakah diamalkan di kalangan semua pemegang saham semua Pengendali Takaful di Malaysia dan Pengendali Takaful di seluruh dunia.
 24. 24. 24 Amalan Asas Takaful
 25. 25. Konsep Risiko 25 BAB A2 KONSEP RISIKO PENGENALAN Risiko boleh ditakrifkan sebagai ketidakpastian tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Istilah ‘risiko’ mempunyai pelbagai pengertian dalam dunia perniagaan dan kehidupan harian. Risiko secara umumnya bermaksud kemungkinan berlakunya kebinasaan, kecederaan atau kerugian. Ia juga boleh ditafsirkan sebagai sebarang situasi di mana terdapatnya ketidakpastian tentang apakah yang akan berlaku dan kesan yang perlu ditanggung. Risiko biasanya dikaitkan dengan kejadian atau kesan yang merugikan, sementara peluang atau nasib dikaitkan dengan hasil atau keputusan yang menggembirakan / menguntungkan. Contoh risiko ialah diagnosa kanser paru-paru di kalangan para penghisap rokok di mana ketidakpastian sentiasa wujud sama ada mereka pasti akan menghidap kanser berkenaan ataupun tidak. A2.1 KONSEP RISIKO Oleh kerana tujuan perbincangan berkait rapat dengan risiko yang boleh diTakafulkan, tumpuan akan diberikan kepada risiko yang berkemungkinan boleh menyebabkan kerugian kewangan. Kerugian kewangan didefinisikan sebagai kehilangan atau penurunan nilai disebabkan berlakunya musibah atau kecelakaan. Selain dari risiko ketidakpastian sama ada sesuatu musibah itu akan menyebabkan kerugian atau tidak, risiko juga mempunyai kaitan dengan kebarangkalian kekerapan (frequency) dan keterukan (severity). Tahap risiko ditentukan melalui hubungan berkenaan. Hubungan tersebut dijelaskan melalui Heinrich Triangle. Heinrich Triangle menerangkan bahawa sekiranya kekerapan kejadian yang berlaku itu adalah tinggi, maka tahap keterukan (severity) adalah rendah. Manakala kejadian yang kurang kerap berlaku akan
 26. 26. 26 Amalan Asas Takaful menyebabkan tahap keterukan yang tinggi. Contohnya, kemalangan di udara yang melibatkan kapalterbang jarang berlaku tetapi sekiranya berlaku kemalangan berkenaan maka tahap keterukan – cedera parah atau kematian – adalah tinggi. 2.1.1 Peril dan Bahaya Konsep Keterangan Contoh Peril Peril digunakan untuk mengenal pasti sebab-sebab kerugian. Sebarang kerugian akibat kemalangan disebabkan oleh sesuatu peril adalah tertakluk kepada tuntutan di bawah polisi / pelan perlindungan yang berkaitan. Contoh-contoh peril termasuklah kebakaran, banjir, pelanggaran, kemalangan, gempa bumi, sakit dan kematian.  Kenderaan yang dilindungi di bawah polisi insurans motor mengalami kerosakan akibat kemalangan (kemalangan adalah peril yang dilindungi). Oleh itu, tuntutan boleh dibuat di bawah polisi ini  Sekiranya sebuah restoran musnah disebabkan kebakaran (kebakaran adalah peril yang dilindungi), maka tuntutan boleh dibuat di bawah polisi insurans kebakaran. Bahaya Bermaksud sesuatu perlakuan atau keadaan yang meningkatkan kebarangkalian berlaku kerugian. Bahaya boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu: 1. Bahaya Fizikal -Merujuk kepada ciri fizikal perkara pokok insurans yang boleh meningkatkan kemungkinan berlakunya kerugian. Kerja-kerja pendawaian yang tidak sempurna dalam sesebuah bangunan yang boleh meningkatkan kemungkinan berlakunya kebakaran.
 27. 27. Konsep Risiko 27 2. Bahaya Moral – Merujuk kepada sikap seseorang yang meningkatkan kemungkinan berlakunya kerugian. Bahaya moral sukar untuk diramal. Seseorang itu dengan sengaja membakar produk yang tidak laku dijual tetapi telah diinsuranskan untuk menuntut ganti rugi dari insurer; atau pemilik polisi yang tidak jujur membuat tuntutan yang melampau dan sengaja diada-adakan. 2.1.2 Kategori Risiko Risiko boleh dikelaskan kepada beberapa kategori utama iaitu: Risiko Keterangan Contoh Tulen Merujuk kepada kebarangkalian terjadi kerugian ataupun tiada sebarang kerugian. Risiko tulen secara umumnya boleh dilindungi. Kebakaran, petir, banjir taufan, kematian, kemalangan, kecurian dan sebagainya. Spekulatif Merujuk kepada kebarangkalian berlaku kerugian, tiada kerugian atau mengaut keuntungan. Tidak dapat dipastikan sama ada sesuatu kejadian itu boleh membawa keuntungan, kerugian atau tiada kerugian. Risiko spekulatif tidak boleh dilindungi/diisuranskan Pelaburan di pasaran saham, pasaran matawang asing, meneroka bidang perniagaan baru dan sebagainya.
 28. 28. 28 Amalan Asas Takaful 2.1.3 Risiko Asas dan Risiko Khusus Risiko Keterangan Contoh Risiko Asas Risiko Asas akan memberi kesan ekonomi yang menyeluruh kepada masyarakat seluruhnya atau kepada kumpulan individu dalam masyarakat. Risiko Asas adalah di luar kawalan mana- mana individu. Kerosakan harta benda disebabkan gempa bumi, peperangan dan sebagainya. Risiko Khusus Risiko khusus akan hanya memberi kesan kepada individu tertentu dan bukannya keseluruhan masyarakat dan risiko ini boleh dikawal. Kerosakan harta benda disebabkan kemalangan, kecurian, rompakan dan sebagainya. 2.1.4 Jenis-Jenis Risiko Tulen Risiko Tulen biasanya boleh diinsuranskan dan perbincangan mengenai insurans dan Takaful akan memberi tumpuan kepada risiko-risiko berkenaan. Risiko Tulen boleh dikategorikan kepada tiga (3) jenis utama yang kesemuanya boleh menyebabkan ketidakstabilan kewangan iaitu Risiko Peribadi, Risiko Harta, dan Risiko Liabiliti. Risiko Keterangan Contoh Risiko Peribadi Merujuk kepada risiko yang memberi kesan langsung kepada individu yang boleh menyebabkan kemungkinan berlakunya kerugian atau pendapatan semakin berkurangan,
 29. 29. Konsep Risiko 29 menanggung perbelanjaan tambahan dan nilai aset yang semakin susut. Risiko peribadi boleh dibahagikan kepada empat (4) jenis iaitu: Risiko Mati Awal Kematian ketua keluarga atau pencari nafkah boleh menyebabkan keluarga yang ditinggalkan menghadapi masaalah kewangan. Risiko Simpanan Tidak Mencukupi ketika Persaraan. Para pesara menghadapi kemungkinan kehilangan atau ketiadaan punca pendapatan ketika bersara sekiranya mereka tidak mempunyai aset cair yang mencukupi atau tiada sumber-sumber pendapatan lain ketika persaraan. Risiko yang perlu ditanggung ialah taraf dan gaya hidup yang lebih rendah. Risiko Kesihatan yang semakin Buruk. Kemungkinan seseorang itu perlu menanggung kos perubatan yang amat tinggi dan seterusnya kehilangan pekerjaan / pendapatan. Risiko Kehilangan Pendapatan Merupakan ancaman kewangan yang terbesar disebabkan perniagaan menghadapi zaman kesukaran, perubahan ekonomi dan aplikasi
 30. 30. 30 Amalan Asas Takaful teknologi dan sebagainya. Risiko Harta Merujuk kepada kebarangkalian berlakunya kerugian disebabkan kerosakan harta akibat kebakaran, banjir, gempa bumi atau bencana alam lain. Terdapat dua (2) jenis risiko yang berkaitan dengan harta benda: Kerugian Langsung Kerugian kewangan yang berlaku atas kerosakan fizikal harta benda disebabkan kecurian atau kemusnahan harta tersebut. Sebuah kilang mengalami kerosakan disebabkan kebakaran (kerosakan fizikal kilang berkenaan merupakan kerugian langsung). Kerugian Tidak Langsung atau Kerugian Turutan Kerugian kewangan yang berlaku secara tidak langsung atas kerosakan fizikal harta benda disebabkan kecurian atau kemusnahan harta tersebut. Selain dari kerugian akibat kerosakan fizikal kilang berkenaan, pemilik kilang juga kehilangan mata pencarian / pendapatan sepanjang tempoh kilang tersebut menjalani kerja-kerja baik pulih. Kehilangan pendapatan adalah merupakan kerugian tidak langsung / kerugian turutan.
 31. 31. Konsep Risiko 31 Risiko Liabiliti Merujuk kepada risiko kecederaan badan pihak ketiga atau kerosakan harta. Pihak mahkamah mungkin memerintahkan pihak yang dituntut membayar ganti rugi atas kecederaan anggota badan pihak ketiga. Organisasi atau firma perniagaan terdedah kepada tuntutan liabiliti disebabkan kecacatan produk yang dihasilkan. Produk tersebut mungkin boleh menyebabkan kecederaan anggota badan atau kerosakan harta kepada pengguna yang menggunakan produk berkenaan. 2.1.5 Ciri-Ciri Risiko yang Boleh Diinsuranskan Ciri-Ciri Keterangan Mempunyai Nilai Kewangan Risiko berkait rapat dengan kerugian di mana ganti rugi kewangan boleh dibayar setelah berlaku sesuatu musibah umpamanya kerosakan rumah kediaman disebabkan kebakaran, kecurian kenderaan dan sebagainya. Harta berkenaan mungkin mempunyai nilai kewangan dan nilai peribadi, tetapi ia hanya boleh diinsuranskan berdasarkan nilai kewangan dan bukannya nilai sentimental harta / perkara pokok insurans. Risiko Pendedahan yang Sama Risiko yang hendak diinsuranskan mestilah mempunyai persamaan ciri-ciri dan terdapat jumlah yang banyak, a) Penilaian risiko melalui analisa kebarangkalian dan statistik amat
 32. 32. 32 Amalan Asas Takaful bergantung kepada pengalaman lepas yang dianggap munasabah jumlahnya. b) Sekiranya hanya terdapat 3 atau 4 pengalaman pendedahan, ia akan menyebabkan kos perlindungan dan bayaran premium yang tinggi serta tidak kompetitif. Contohnya insurans perlindungan sepasang kaki milik model / peragawati terkenal. Risiko Tulen Secara umumnya, hanya risiko tulen (kerugian atau tiada kerugian) sahaja yang boleh diinsuranskan kerana seseorang itu tidak boleh meraih keuntungan dari insurans. Risiko spekulatif memberi kemungkinan berlaku kerugian, pulang modal (tiada kerugian) atau meraih keuntungan, dan oleh itu ia tidak boleh diinsuranskan. Risiko Khusus Risiko khusus boleh dilindungi sekiranya ia memenuhi kriteria risiko yang boleh diinsuranskan. Risiko asas biasanya tidak boleh diinsuranskan, contohnya risiko peperangan atau perubahan nilai budaya. Walau bagaimanapun, mungkin terdapat risiko yang boleh diberi perlindungan insurans tetapi ia bergantung kepada lokasi geografi risiko berkenaan. Kerugian Tidak Dijangka Adalah tidak munasabah untuk menginsuranskan risiko yang pasti akan berlaku kerana ia bertentangan dengan salah satu ciri-ciri risiko boleh diinsuranskan iaitu kerugian tidak dijangka. Kekerapan dan
 33. 33. Konsep Risiko 33 ketenatan sesuatu risiko itu mestilah di luar jangkaan, contohnya dalam insurans hayat – bila / tarikh kematian adalah diluar pengetahuan manusia untuk memastikannya. Contoh risiko yang telah dijangka, dengan niat dan disengajakan ialah bunuh diri. Kepentingan Boleh Lindung Bermaksud suatu hak hubungan yang sah di sisi undang-undang di antara diri yang diinsuranskan dengan perkara pokok insurans. Risiko yang hendak dilindungi mestilah mempunyai kepentingan kewangan yang diiktiraf oleh undang-undang. Diri yang diinsuranskan merupakan individu yang akan menanggung kerugian kewangan sekiranya risiko yang dilindungi itu benar-benar terjadi. Contohnya, pemilik rumah berhak menginsuranskan rumah kediamannya. A2.2 KONSEP RISIKO DALAM ISLAM Terdapat sebilangan orang Islam yang terkeliru tentang konsep takdir (Qada’ dan Qadar), yang mana mereka beranggapan takdir mereka telah ditentukan oleh Allah s.w.t. sejak azali lagi dan dengan itu tidak perlu berusaha. Hakikatnya, setiap manusia tetap berkewajipan untuk berusaha dan berikhtiar kerana semua perkara ditentukan oleh Allah tetapi manusia diberi pilihan untuk mencorakkan kesejahteraan hidupnya sendiri. Allah s.w.t. berfirman yang maksudnya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib / keadaaan sesuatu kaum sehingga mereka sendiri mengubah keadaan yang ada pada diri mereka” (Al-Qur’an, 13:11)
 34. 34. 34 Amalan Asas Takaful Seterusnya, dalam satu riwayat, Nabi Muhammad s.a.w. bertanya kepada seorang Badwi yang meninggalkan untanya tanpa ditambat, “Mengapa kamu tidak menambat / mengikat unta kamu?” Orang Badwi itu menjawab, “Aku serahkan takdir dan bertawakkal kepada Allah s.w.t”. Nabi Muhammad kemudiannya menjawab, “Ikatkan dahulu unta itu, kemudian barulah bertawakkal”. Pengajaran dari peristiwa di atas mengukuhkan tanggapan bahawa sesungguhnya umat Islam bukan sahaja perlu percaya pada Qada’ dan Qadar Allah, tetapi juga menegaskan yang mereka perlu berusaha dan bertawakal demi mengelakkan malapetaka atau mengurangkan risiko menanggung kerugian. Pengurusan risiko merupakan suatu konsep yang bukan sahaja diterima oleh masyarakat Islam, malah mempercayainya sebagai salah satu cara untuk mencapai objektif dan matlamat hidup, dan seterusnya mencapai matlamat akhir ialah menikmati kehidupan yang penuh keberkatan di dunia dan di akhirat kelak. A2.3 RISIKO DAN TAKAFUL Risiko-risiko yang perlu dihadapi dalam mengendalikaan operasi perniagaan Takaful tidak terhad kepada perkara-perkara yang dinyatakan di bawah: Jenis-jenis Risiko Keterangan Risiko Operasi Risiko menghadapi kerugian disebabkan kegagalan proses kerja dalaman, sumber manusia dan sistem kendalian atau pengaruh luar antara lainnya seperti:  Amalan dan keselamatan tempat kerja: kerugian disebabkan cara bekerja yang tidak selaras atau bertentangan dengan undang- undang dan peraturan pekerjaan, kesihatan dan keselamatan tempat kerja, sistem ganjaran / upah.
 35. 35. Konsep Risiko 35  Penipuan dalaman: kerugian disebabkan tindakan pekerja yang berniat untuk menipu, menyalahguna harta syarikat atau menyalahi peraturan, undang-undang dan dasar syarikat, amalan rasuah.  Penipuan luaran: kerugian disebabkan tindakan pihak ketiga / luar yang berniat untuk menipu atau pemalsuan dokumen, penyalahgunaan harta syarikat atau menyalahi peraturan/undang-undang.  Kerosakan harta: kerugian disebabkan kerosakan atau kehilangan harta syarikat akibat bencana alam atau tindakan lain seperti keganasan, vandalisme dan sebagainya.  Gangguan perniagaan dan sistem pincang tugas: kerugian disebabkan gangguan bekalan utiliti, kegagalan perkakasan dan perisian komputer.  Proses pengurusan, perlaksanaan dan penyampaian: kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau proses pengurusan, kerugian yang berkaitan dengan urusan dengan rakan niaga atau pembekal akibat kesilapan kemasukan data, kesilapan akaun, kegagalan menyiapkan laporan mandatori, kerugian harta pelanggan disebabkan kecuaian.  Pelanggan, produk dan amalan perniagaan: kerugian disebabkan gagal (tanpa niat atau cuai) untuk memenuhi tanggungjawab profesional terhadap pelanggan tertentu (termasuk keperluan industri dan kesesuaian), atau kerugian akibat kecacatan reka bentuk atau ciri-ciri produk.
 36. 36. 36 Amalan Asas Takaful Risiko Undang- undang Risiko kerugian akibat tuntutan udang-undang dari pihak ketiga. Risiko Strategik Risiko kerugian akibat kesilapan membuat keputusan atau strategi perniagaan yang menimbulkan kesan negatif. Risiko Reputasi Sebarang keraguan atau kesilapan dalam membuat keputusan, aktiviti atau inisiatif boleh mencemarkan nama dan reputasi syarikat Pengendali Takaful. Risiko Pengunderaitan Risiko sekiranya dana caruman / tabarru’ tidak mencukupi untuk menampung bayaran tuntutan dan rezab perbelanjaan penyelarasan kerugian semasa tidak mencukupi. Risiko Pelaburan Risiko dalam pelaburan ialah kerugian. Hampir kesemua bentuk pelaburan mempunyai risikonya tersendiri: harga saham jatuh; bon atau sukuk tidak berfungsi sepatutnya, aset sandaran pasaran derivatif tidak berfungsi seperti yang dijangkakan. Risiko Tadbir Urus Biasanya ia berkisar tentang aktiviti perniagaan seperti tadbir urus korporat, pengurusan risiko perusahaan dan pematuhan korporat dengan peraturan dan undang-undang sedia ada. Risiko Meneruskan Perniagaan Iaitu merancang dan mengenal pasti pendedahan organisasi terhadap ancaman dalaman dan luaran serta penggemblengan kemahiran dan aset bagi merangka tindakan pencegahan dan pemulihan yang berkesan untuk organisasi, mengekalkan kelebihan kompetitif dan nilai integriti sistem untuk memastikan kesinambungan dan daya maju syarikat.
 37. 37. Konsep Risiko 37 Risiko Pematuhan Syariah Terdapat risiko kemungkinan operasi urus niaga Takaful tidak mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Pengendali Takaful mungkin menghadapi risiko tidak memperolehi pendapatan yang dijangka serta risiko reputasi. Sebagai contoh, risiko yang telah diterima mungkin tidak mematuhi prinsip- prinsip Syariah dan oleh itu terpaksa ditolak dan menyarankan agar kotrak dibatalkan atau mendermakan pendapatan kepada badan-badan kebajikan. A2.4 KAEDAH MENANGANI RISIKO Apabila sesuatu risiko itu telah dikenal pasti dan dinilai, semua teknik pengawalan risiko boleh digunakan dan pada dasarnya terdapat empat cara menangani risiko:  Pengelakan risiko  Pengawalan / pengurangan risiko  Pengekalan risiko  Pemindahan risiko  Perkongsian risiko 2.4.1 Pengelakan Risiko Menjauhi atau menghapuskan risiko - Sekiranya diputuskan bahawa terdapat risiko yang tidak boleh diterima, maka organisasi boleh memutuskan untuk tidak meneruskan aktiviti atau perniagaan yang mengandungi risiko berkaitan. Jika keputusan ini dibuat, maka individu atau organisasi telah memutuskan untuk mengelakkan risiko. Pengelakan mungkin seolah-olah jawapan kepada semua risiko, tetapi mengelakkan risiko juga bermakna kehilangan potensi keuntungan sekiranya menerima (mengekalkan) risiko yang dibenarkan. Keputusan untuk tidak meneruskan perniagaan bagi mengelakkan risiko kerugian juga bererti mengelakkan kemungkinan memperolehi keuntungan. Contohnya, tidak membeli harta atau memulakan
 38. 38. 38 Amalan Asas Takaful perniagaan kerana tidak mahu menanggung liabiliti yang terkandung didalamnya. 2.4.2 Pengawalan atau Pengurangan Risiko Ini adalah suatu tindakan yang diambil untuk memperbaiki risiko demi mencapai tahap standard yang boleh diterima pakai. Proses penilaian yang berterusan amat diperlukan untuk memastikan standard yang diingini dapat dicapai. Ia melibatkan kaedah mengurangkan keterukan / ketenatan kerugian atau kemungkinan dapat mencegah dari berlakunya kerugian. Sebagai contoh, memasang sistem perenjis air untuk memadamkan api bagi mengurangkan risiko kerugian disebabkan kebakaran. 2.4.3 Pengekalan Risiko Sekiranya tahap risiko semasa berada di tahap yang boleh diterima, individu atau organisasi boleh memutuskan untuk mengekalkan risiko berkenaan. Ia bererti berkesanggupan menerima kerugian sekiranya ia benar-benar berlaku. Pengekalan risiko merupakan satu strategi yang berdaya maju bagi risiko kecil di mana kos menginsuranskan risiko berkenaan mungkin lebih besar dimasa akan datang berbanding dengan jumlah kerugian yang dialami. 2.4.4 Pemindahan Risiko Ia melibatkan proses pemindahan risiko kepada organisasi (insurer) atau individu. Apabila risiko dipindahkan, kerugian akan dibayar oleh organisasi atau individu kepada mereka yang memindahkan risiko berkenaan. Terdapat dua cara untuk memindahkan risiko Contoh Kotrak Insurans / Takaful: Pemilik rumah boleh memindahkan risiko kerugian sekiranya rumah kediamannya musnah dijilat api iaitu dengan membeli pelan Takaful kebakaran. Contoh Kontrak Bukan Insurans / Takaful: Sesebuah pasar raya boleh memindahkan risiko (liabiliti) yang timbul daripada penjualan produk
 39. 39. Konsep Risiko 39 yang megalami kecacatan dengan membuat kontrak perjanjian dengan pengilang di mana pengilang bersetuju untuk membayar ganti rugi kepada pasar raya dari liabiliti yang mungkin timbul daripada produk yang rosak. A2.4.5 Perkongsian Risiko Islam tidak membenarkan risiko ditukar iaitu pemindahan secara keseluruhan kerugian kewangan yang timbul daripada risiko. Ia tidak diiktiraf sebagai adil kepada setiap pihak kerana ia boleh membawa kepada beban lebih-tuntutan di luar niat asal syarikat insurans, atau sebaliknya juga boleh mengakibatkan tahap premium yang tidak boleh diterima oleh pihak yang dilindungi. Sebagai alternatif, individu atau organisasi boleh berkongsi risiko dengan orang lian yang mempunyai sifat risiko yang serupa. Amalan ini dipanggil perlindungan Takaful. A2.5 PENGURUSAN RISIKO 2.5.1 Mengenalpasti Risiko Mengenalpasti risiko merupakan langkah yang paling penting dalam proses pengurusan risiko. Ia perlu dilakukan untuk mengenal pasti risiko-risiko yang boleh menjejaskan kewangan individu atau firma sebelum suatu jalan penyelesaian boleh disediakan. Apabila risiko telah dikenal pasti, ia hendaklah diukur dan dinilai secara individu bagi menentukan kebarangkalian atau kemungkinan berlaku kerugian dan kesan kewangan keatas individu atau firma terbabit. Pengurusan risiko mengambil pandangan bahawa sesebuah firma terdedah kepada risiko dalam pelbagai cara yang kesemuanya boleh menyebabkan kerugian kewangan. Oleh itu, risiko dilihat dalam erti kata yang seluas-luasnya, dan tidak terhad kepada risiko yang boleh diinsuranskan. Tanggungjawab pengurus risiko ialah mengenal pasti risiko yang berkemungkinan boleh menjejaskan perniagaan syarikat.
 40. 40. 40 Amalan Asas Takaful  Kaedah Mengenal pasti Risiko  Pemeriksaan Fizikal Membuat lawatan singkat ke loji adalah penting untuk membantu memahami risiko berkaitan, yang kemudiannya diikuti dengan proses formal mengenal pasti risiko secara lebih menyeluruh.  Carta Organisasi Satu carta yang menunjukkan struktur organisasi syarikat dan hubungan di antara kakitangan dan jabatan yang berlainan dapat membantu mengenal pasti kelemahan struktur organisasi.  Carta Aliran Kerja Satu carta yang menunjukkan bahan-bahan atau kerja 'berfungsi' melalui pelbagai peringkat proses di mana bahagian yang lemah / tidak berfungsi boleh dikenal pasti.  Senarai Semak Suatu senarai soalan pertanyaan atau soal selidik yang berkaitan dengan bidang-bidang utama aktiviti boleh membantu mengenal pasti bahagian-bahagian yang mempunyai risiko. 2.5.2 Pemeriksaan dan Penilaian Risiko Pemeriksaan dan penilaian risiko adalah proses menentukan kesan risiko atau potensi kerugian supaya tindakan sewajarnya dapat diambil berdasarkan sumber-sumber yang sedia ada. Penilaian risiko melibatkan anggaran kekerapan dan keterukan pendedahan risiko dan menentukan tahap kedudukannya berdasarkan kepada perbandingan
 41. 41. Konsep Risiko 41 kepentingan. Risiko yang berpotensi tinggi menyebabkan kerugian akan diberikan keutamaan dalam pelan pengurusan risiko.  Kekerapan risiko merujuk kepada jumlah atau bilangan sesuatu musibah itu berlaku yang mengakibatkan kerugian, dalam suatu tempoh masa yang ditetapkan (kebarangkalian berlakunya).  Keterukan risiko merujuk kepada kos atau jumlah kerugian dari segi kewangan, yang terpaksa ditanggung akibat dari musibah berkenaan. Tidak semua risiko itu penting dan perlu dikendalikan atau diinsuranskan / dilindungi. Bagi risiko yang lebih kecil, ia boleh diabaikan walaupun terdapat kemungkinan yang ia boleh berlaku. Walau bagaimanapun, saiz risiko sahaja tidak menentukan sama ada ia perlu diberi keutamaan. Risiko yang mempunyai kemungkinan yang sedikit untuk terjadi tetapi membawa kesan yang besar terhadap kedudukan kewangan individu atau firma perlu diberi keutamaan. Contoh: Dalam pelan pengurusan risiko, pendedahan kerugian yang berpotensi untuk menyebabkan sesebuah firma itu muflis adalah jauh lebih penting berbanding dengan pendedahan risiko yang berlaku tetapi hanya melibatkan kos yang kecil. 2.5.3 Pembangunan Pelan Pengurusan Risiko Apabila sesuatu risiko telah dinilai sepenuhnya, sudah tiba masanya untuk memilih kaedah pengurangan risiko yang bersesuaian. Pemilihan kaedah tersebut harus dibuat pada peringkat awal pelan pembangunan dengan mengambilkira kos dan keberkesanannya. Terdapat empat kaedah pengurangan risiko - Pengelakan Risiko; Kawalan Risiko; Pembendungan Risiko dan Pemindahan Risiko. 2.5.4 Perlaksanaan Pelan Pengurusan Risiko Sebaik sahaja pemilihan kaedah yang sesuai telah diputuskan, pelan pengurusan risiko sudah bersedia untuk dilaksanakan. Dalam melaksanakan langkah ini, risiko perlu dikenalpasti keutamaannya dan
 42. 42. 42 Amalan Asas Takaful disesuaikan dengan bentuk tindakan yang akan diambil. Salah satu bentuk tindakan yang kerap diambil ialah dengan menginsuranskan / melindungi risiko tersebut. 2.5.5 Kajian semula dan Pemantauan Pelan Pengurusan Risiko  Kajian semula dan pemantauan adalah satu lagi langkah penting dalam proses pengurusan risiko. Aktiviti-aktiviti ini melibatkan kajian / penilaian semula secara berkala, memantau proses perlaksanaan serta semakan progresif keatas pelan berkenaan supaya ia selaras dengan perubahan dalam persekitaran perniagaan dan ekonomi.  Peringkat pemantauan dan kajian semula risiko termasuk mengeluarkan buku panduan/ manual mengenai risiko , laporan tuntutan, kajian pengalaman dan audit. Secara umumnya, risiko yang berlainan memerlukan kaedah pemantauan yang berbeza, khususnya risiko yang dilindungi yang perlu dipantau secara lebih kerap dan melaporkan terus kepada pihak pengurusan.  Penilaian semula secara berkala boleh membantu mengenal pasti sebarang kekurangan atau pengubahsuaian, dan juga memastikan objektif pelan pengurusan risiko boleh dicapai. Kajian / penilaian semula perlu dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 2.5.6 Komunikasi Pelan dan Objektif Pengurusan Risiko  Sering diperkatakan bahawa bukan pelan yang penting, tetapi ketelitian perancangan itu sendiri yang menjadi keutamaan. Ini adalah sangat benar dimana komunikasi yang berkesan disemua fasa perancangan pengurusan risiko amat diperlukan. Keperluan komunikasi sering diabaikan dan akibatnya, fasa perlaksanaan dan pemantauan tidak dititikberatkan sehingga mengakibatkan objektif pelan pengurusan tidak dapat dicapai.
 43. 43. Konsep Risiko 43  Petunjuk-petunjuk penting dari sumber dalaman atau luaran yang berkaitan dengan pengurusan risiko perlu diambilkira. Kedua-dua sumber berkenaan perlu dimasukkan ke dalam dasar pengurusan risiko. Petunjuk-petunjuk utama ini boleh dipecahkan kepada bidang pengkhususan risiko masing-masing.  Pengurusan risiko perlu diintegrasikan ke dalam budaya korporat. Dalam amalan pengurusan risiko yang moden, setiap individu dalam syarikat bertanggungjawab untuk mencapai objektif pengurusan risiko firma. Oleh itu, dalam semua fasa pengurusan risiko, komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat amatlah penting.
 44. 44. 44 Amalan Asas Takaful
 45. 45. Pengenalan Takaful 45 BAB A3 PENGENALAN TAKAFUL PENGENALAN Dalam zaman sebelum kedatangan Islam, adalah menjadi adat orang- orang Arab pagan untuk membayar pampasan atau diyat, di mana penjenayah perlu membayar ganti rugi berupa ‘Darah-Wang’ (diyat) sebagai pampasan kepada ahli keluarga mangsa yang telah mati dibunuh. Ia adalah menjadi hak keluarga si mati untuk menuntut pampasan daripada suku atau keluarga pesalah / pembunuh. Adat membayar diyat diamalkan bagi menggantikan adat primitif sebelumnya iaitu ‘hutang darah dibayar darah’. Diyat diperkenalkan bagi mengelakkan berlakunya balas dendam dan peperangan antara puak. Sistem pampasan 'darah-wang' terus diamalkan walaupun selepas kedatangan Islam kerana kebaikan dan manfaat berikut;  Ia mengurangkan tragedi pertumpahan darah dan persengketaan.  Menjadikan tanggungjawab individu sebagai tanggungjawab kolektif.  Mengurangkan beban kewangan individu yang terlibat.  Memupuk semangat kerjasama dan persaudaraan dikalangan puak masing-masing Doktrin ini telah mendapat perkenan Junjungan Besar Nabi Muhammad s.a.w. dan kemudiannya diwajibkan dalam tempoh Khalifah kedua. Ini adalah doktrin asas yang diperkembangkan dalam amalan insurans Islam hari ini. Dalam Islam, semua aktiviti ekonomi adalah sah dan dibolehkan di sisi undang-undang selagi ia lakukan dengan tidak melampaui batas mana-mana rukun yang telah ditetapkan melalui dua sumber rasmi undang-undang Syari’ah iaitu al-Qur’an dan Sunnah. Selaras dengan ketetapan tersebut, kesemua empat aliran mazhab utama iaitu Hanafi,
 46. 46. 46 Amalan Asas Takaful Maliki, Shafi’i, dan Hanbali telah sebulat suara bersetuju bahawa semua bentuk transaksi perniagaan yang mengandungi unsur faedah / bunga (riba), ketidakpastian (gharar) dan perjudian (maisir) dianggap tidak sah/haram. Doktrin Maqasid Syari’ah menyatakan adalah menjadi tanggungjawab semua umat Islam untuk melindungi aset ketara, harta benda, kebajikan dan kesejahteraan ummah. Kaedah / bentuk perlindungan yang diamalkan perlu mematuhi ketetapan Syari’ah dan garis panduan undang-undang dan prinsip-prinsipnya. Malangnya, hampir kesemua kaedah insurans konvensional adalah berpaksikan amalan-amalan yang dilarang oleh Syari’ah. A3.1 DEFINISI TAKAFUL Perkataan ‘Takaful’ berasal dari kata kerja bahasa Arab kafala yang bermaksud menjaga atau mejamin keperluan seseorang. Oleh itu, permuafakatan antara sekurang-kurangnya dua pihak yang bersetuju untuk saling jamin-menjamin antara satu sama lain sekiranya berlaku kerugian disebabkan ditimpa bencana atau musibah, ia ditakrifkan sebagai 'Takaful '. Begitu juga, jaminan bersama yang mejadi nadi dalam konsep Takaful boleh diterjemahkan dalam mengendalikan operasi perniagaan atau transaksi komersil di sektor tijari atau sektor perniagaan sebagai salah satu pemain kewangan Islam dalam pasaran ekonomi. Dengan cara ini, seperti perbankan, Takaful bukan satu alternative tetapi lebih kepada kewajipan kepada agama. A3.2 KONSEP TAKAFUL Majlis Akademik Liga Dunia Islam, selepas membuat pengubahsuaian yang sewajarnya telah menyimpulkan bahawa bentuk kerjasama insurans boleh diterima dan dianggap sebagai alternatif kepada insurans. Sistem yang berfungsi selaras dengan rangka kerja Islam perlu dirangka berasaskan konsep-konsep berikut:
 47. 47. Pengenalan Takaful 47 3.2.1 Takaful  Para ulama telah sebulat suara bersetuju bahawa perlindungan yang sesuai dengan kehendak Syari’ah hendaklah berdasarkan konsep Takaful Islam. Takaful adalah kata nama yang berasal dari kata kerja bahasa Arab, kafala, bermaksud untuk menjaga dan menjamin keperluan seseorang. Takaful bermaksud gotong- royong di kalangan kumpulan, iaitu setiap ahli kumpulan berusaha untuk membantu orang-orang yang memerlukan dikalangan kumpulan mereka. Konsep Takaful adalah berdasarkan perpaduan, tanggungjawab bersama dan persaudaraan di kalangan ahli. Takaful boleh ditakrifkan sebagai tindakan sekumpulan individu yang berhasrat untuk saling menjamin antara satu sama lain dalam kumpulan tersebut dari kerugian atau kerosakan yang mungkin menimpa keatas salah seorang daripada mereka.  Ciri utama operasi Takaful adalah seperti berikut: o Pihak syarikat atau pengendali Takaful bukanlah pihak yang menanggung risiko, pesertalah yang saling menjamin dan bersetuju melindungi antara satu sama lain. o Syarikat bertindak sebagai pemegang amanah bagi pihak peserta dalam usaha untuk menguruskan operasi perniagaan Takaful. o Semua sumbangan (premium) yang dibayar oleh peserta akan dikumpulkan kedalam Kumpulan Wang Takaful bagi tujuan pembayaran manfaat Takaful. o Dana Takaful pada masa yang sama boleh dilaburkan dalam mana-mana bidang pelaburan yang diluluskan oleh Majlis Syari’ah. 3.2.2 Mudharabah (berkongsi keuntungan)  Mudharabah boleh ditakrifkan sebagai kontrak perkongsian keuntungan komersial di antara pembekal atau penyedia dana dan usahawan yang menjalankan usaha perniagaan.
 48. 48. 48 Amalan Asas Takaful Mudharabah ialah permuafakatan berkongsi keuntungan di mana satu pihak yang dikenali sebagai sahib al-mal (peserta) menyediakan semua modal perniagaan. Pihak yang satu lagi, yang dikenali sebagai mudharib atau usahawan (pengendali Takaful), yang tidak memiliki modal tetapi memiliki kepakaran untuk mengendalikan perniagaan. Semua keuntungan daripada usaha niaga ini akan dikongsi di antara kedua-dua pihak berdasarkan nisbah yang dipersetujui, umpamanya 50:50 atau 60:40 atau apa sahaja yang dipersetujui bersama.  Untuk menjadikan kontrak Mudharabah sah mengikut hukum syara', pelbagai elemen atau komponen perlu wujud, iaitu: o Penyedia modal o Usahawan o Modal o Aktiviti o Nisbah Keuntungan o Tawaran dan Penerimaan  Ciri-ciri Utama Kontrak Mudharabah ialah; o Sekiranya berlaku kerugian, adalah menjadi tanggungjawab pemberi modal untuk menerima dan menanggung kerugian tersebut. o Sekiranya berlaku kerugian yang disebabkan oleh salah urus Pengendali Takaful, maka pengendali Takaful perlu menanggung kerugian tersebut. o Sekiranya usaha niaga tersebut memperolehi keuntungan, maka keuntungan akan dikongsi antara Pengendali Takaful dan pemberi modal. o kontrak berkenaan boleh dibatalkan dan semua modal terkumpul serta keuntungan (perniagaan Takaful Keluarga sahaja) hendaklah dikembalikan kepada pemberi modal, setelah ditolak perbelanjaan pentadbiran.
 49. 49. Pengenalan Takaful 49 o pemberi modal perlu memberi persetujuan untuk melantik usahawan (Pengendali Takaful) untuk mengendalikan usaha niaga bagi pihaknya. o pemberi modal tidak akan mengeluarkan arahan Pengendali Takaful atau terlibat dalam pengurusan perniagaan Takaful. 3.2.3 Tabarru’  Tabarru’ adalah perkataan Arab yang bermaksud derma atau hadiah. Tabarru’ ialah dimana Peserta bersetuju untuk melepaskan semua bahagian atau sebahagian derma atau sumbangan bagi membolehkan ia memenuhi tanggungjawab saling membantu dan saling menjamin.  Dalam kontrak Takaful, apa yang dimaksudkan dengan tabarru’ ialah sejumlah tertentu derma ikhlas yang dibuat oleh peserta bagi tujuan yang tertentu seperti yang dinyatakan dalam perjanjian atas semangat persaudaraan dan saling berkerjasama. Dana ini akan digunakan untuk membantu ahli yang ditimpa kesusahan.  Tabarru’ kini telah mengIslamkan kontrak insurans dengan membuang semua unsur-unsur yang bertentangan dengan Syari’ah. Inilah perbezaan asas yang paling ketara antara insurans yang mematuhi Syari’ah dengan insurans konvensional. Tanpa konsep derma, urus niaga akan bersifat jual beli insurans iaitu membeli janji bahawa beberapa bentuk manfaat akan dibayar sekiranya peserta menghadapi nasib malang. Janji mungkin atau tidak mungkin dipenuhi, bergantung kepada sama ada peristiwa yang diinsuranskan itu berlaku atau tidak. Sekiranya tiada sebarang tuntutan, penanggung insurans akan berpeluang memperolehi kesemua premium yang dibayar.  Walau bagaimanapun, semangat yang tertanam dalam konsep tabarru’ ialah peserta tidak hanya memikirkan perlindungan diri sendiri, malah dia juga memikirkan untuk membantu peserta lain. Peserta mesti sedar bahawa sumbangan ikhlas yang dihulur bukan sahaja membolehkan dirinya dan saudara-saudara seagamanya
 50. 50. 50 Amalan Asas Takaful yang lain diberi perlindungan, malah ia juga akan diberi ganjaran di akhirat kelak. Ini berbeza dengan insurans konvensional di mana seseorang membeli insurans perlindungan tertentu untuk diri mereka sendiri sahaja.  Apa yang membuatkan konsep tabarru' lebih menarik ialah peserta mendapat dua kali ganda manfaat apabila menyertai skim Takaful, pertamanya, mereka mendapat perlindungan insurans yang halal dan kedua, pada masa yang sama ia mendapat ganjaran pahala atas amalan baik yang dilakukannya. 3.2.4 Wakalah  Istilah wakalah dalam Bahasa Arab ertinya wakil atau agensi. Oleh itu di bawah struktur agensi, wakalah ialah hubungan agensi yang dipersetujui bersama di antara dua pihak untuk menjalankan aktiviti perniagaan tertentu. Berdasarkan premis ini, model yang menggambarkan satu perjanjian agensi antara pengendali yang bertindak sebagai ejen atau 'wakil' kepada peserta yang bertindak sebagai prinsipal, untuk menguruskan penglibatan peserta dalam pelbagai produk Takaful yang disediakan oleh pengendali.  Sebagai balasan kepada perkhidmatan agensi yang diberi, pengendali dibenarkan untuk mengenakan bayaran di bawah perjanjian tersebut. Fi atau yuran perkhidmatan dibayar dari dana sumbangan Takaful yang didermakan oleh peserta. Di bawah model ini, perbelanjaan pengurusan boleh dikenakan kepada dana Takaful sebagai bayaran pendahuluan. A3.3 APLIKASI DAN MANFAAT TAKAFUL  Aplikasi Takaful Pakar perundangan memutuskan bahawa sistem insurans yang mengamalkan etika rangka kerja Islam harus dirangka dengan mengambil kira dasar-dasar berikut:
 51. 51. Pengenalan Takaful 51  Ta’awun Takaful adalah berdasarkan konsep Ta'awun yang bermakna saling membantu. Peserta bersetuju untuk membantu antara satu sama lain dalam aspek kewangan sekiranya timbul keperluan (seperti yang dinyatakan dalam kontrak Takaful), dengan menyumbang kepada dana bersama. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: “Tolong-menolonglah dalam perkara kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perkara-perkara yang menimbulkan permusuhan” (Al-Qur’an, 5: 2) Hadis Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah akan sentiasa membantu hambaNya selagi dia membantu orang lain” (Riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud).  Pemilikan Di bawah prinsip Milkiyah (pemilikan), manfaat sijil ialah pemilikan sempurna (Milkiyah) oleh peserta. Apabila peserta meninggal dunia, manfaat akan diamanahkan kepada penama.  Tanggungjawab Bersama dan Saling Menjamin Sejajar dengan disiplin Syari’ah Takaful (yang bermaksud tanggungjawab bersama dan saling menjamin), peserta saling bersetuju untuk memberikan pampasan sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini.  Tanggungjawab dan Perlindungan Bersama Peserta skim Takaful bersetuju untuk memikul tanggungjawab bersama atau berkongsi tanggungjawab.
 52. 52. 52 Amalan Asas Takaful  Pampasan Bersama Pengesahan tentang kewujudan konsep Takaful adalah berasal dari adat resam (‘urf) orang-orang Arab yang dipanggil Aqila. Ia merupakan suatu bentuk awal insurans melalui perlindungan bersama dalam satu kumpulan individu yang mengambil langkah-langkah untuk menampung kerugian yang ditanggung. Peserta Skim Takaful kini mengamalkan konsep bekerjasama dan saling membantu antara satu sama lain.  Masalih al-Mursalah (Kepentingan Awam) Takaful juga antara lain adalah berasaskan kepada doktrin Masalih al-Mursalah atau kepentingan awam. Tujuan utama ialah untuk membantu meringankan beban ahli-ahli masyarakat yang ditimpa musibah dan menanggung kerugian.  Kontrak Sijil Takaful mengikat pihak-pihak yang bersetuju dengan tawaran dan penerimaan berdasarkan prinsip-prinsip kontrak. Hubungan antara pengendali Takaful dan peserta adalah tertakluk di bawah satu kontrak khas iaitu kontrak wakalah atau kontrak mudharabah.  Kelebihan Takaful  Memenuhi tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan keluarga  Menghulurkan bantuan kewangan kepada mereka yang kurang bernasib baik  Menjauhi amalan riba (faedah), maisir (perjudian) dan gharar (ketidakpastian) dan elemen-elemen lain yang dilarang  Menggalakkan nilai-nilai moral, etika dan ketelusan dalam semua aktiviti dan operasi perniagaan.
 53. 53. Pengenalan Takaful 53  Melalui derma kebajikan (tabarru') yang dihulur, ia membolehkan peserta Takaful mengabdikan diri kepada Allah s.w.t. dan mencapai ketenangan fikiran.  Menggalakkan semangat perpaduan, gotong-royong dan persaudaraan.
 54. 54. 54 Amalan Asas Takaful
 55. 55. Perbandingan di antara Takaful dan Insurans 55 BAB A4 PERBANDINGAN DI ANTARA TAKAFUL DAN INSURANS PENGENALAN Insurans menyediakan perlindungan kewangan akibat kerugian yang timbul daripada berlakunya kejadian yang tidak diingini. Seseorang boleh mendapatkan perlindungan ini dengan membayar premium kepada syarikat insurans. Dana wang diwujudkan melalui sumbangan yang dibuat oleh individu yang memerlukan perlindungan diri dari pelbagai risiko kehidupan. Premium dikumpul oleh syarikat-syarikat insurans yang juga bertindak sebagai pemegang amanah kepada dana tersebut. Sebarang kerugian yang dialami peserta disebabkan berlakunya kejadian yang tidak diingini, syarikat insurans akan membayar pampasan dengan menggunakan dana berkenaan. Insurans berfungsi berdasarkan prinsip asas perkongsian risiko. Kelebihan utama insurans adalah ia menyebarkan risiko yang dihadapi oleh segelintir peserta kepada kumpulan besar individu yang terdedah kepada risiko yang sama. A4.1 DEFINISI DAN SEJARAH INSURANS Insurans ditakrifkan sebagai kontrak di mana satu pihak yang dikenali sebagai syarikat insurans, sebagai balasan untuk pertimbangan yang dipersetujui yang dikenali sebagai premium, untuk dibayar kepada individu lain yang dikenali sebagai pihak yang diinsuranskan, sejumlah wang, sekiranya berlakunya peristiwa tertentu dalam tempoh tertentu.
 56. 56. 56 Amalan Asas Takaful Oleh itu, dalam erti kata yang lebih mudah, kontrak insurans adalah kontrak di antara dua pihak iaitu Penanggung Insurans dan Pihak yang Diinsuranskan, dengan janji untuk membayar ganti rugi sekiranya berlaku peristiwa yang tidak diingini sebagai balasan atas sumbangan/bayaran premium. Insurans telah wujud sejak berabad lamanya. Para sejarawan mendakwa sejarah awal insurans telah bermula dari tahun 215 CE, iaitu apabila kerajaan Romawi diminta oleh angkatan tenteranya agar menanggung risiko kerosakan peralatan perang yang diangkut dengan menggunakan kapal laut, disebabkan ancaman dan serangan musuh, ribut, dan lain-lain bencana alam. (Omar Fisher, 2009). Bukti terawal kontrak insurans bertarikh sekitar 2800 SM di mana Kod Perundangan Babylon mencatatkan peraturan-peraturan mengenai insurans. Pada asasnya, konsep insurans telah diperkenalkan untuk menangani bencana yang dihadapi oleh pedagang dan peniaga- peniaga di laut. Bentuk perlindungan adalah pelbagai, dari perlindungan ke atas kargo dan barang-barang yang dibawa sehinggalah kepada perlindungan insurans hayat kelasi dan pegawai- pegawainya. Dalam erti kata lain, terdapat satu keperluan bagi manusia untuk bersiap sedia menghadapi kerugian atau kehilangan. Dan sejarah insurans moden boleh dikesan seawal tahun 1600-an, apabila pedagang British dan pemilik kapal berbincang mengenainya di kafe berhampiran Lombard Street di London. Kafe itu dipanggil Llyod's. Mereka mula merangka perjanjian untuk saling berkongsi keuntungan dan juga kerugian dalam perniagaan dan pelayaran kapal laut. (Omar Fisher, 2009). Terdapat bukti yang menunjukkan bahawa amalan saling melindungi juga tersebar luas di kalangan orang Cina, orang-orang Yunani dan Eropah. Tarikh kes insurans hayat pertama dicatatkan di England pada 1583 di mana kontrak bertempoh telah dikeluarkan atas nama William Gybbon. Satu perkembangan penting dalam sejarah industri insurans hayat adalah penciptaan jadual mortaliti oleh Edmund Halley dalam tahun 1693. Walau bagaimanapun, hanya selepas satu abad
 57. 57. Perbandingan di antara Takaful dan Insurans 57 kemudian barulah terhasil jadual mortaliti yang lebih tepat dan berwibawa. Sejarah pengenalan insurans di Malaysia bermula sejak abad ke-18 dan ke-19 apabila terdapatnya firma-firma perdagangan dan rumah- rumah agensi yang bertindak sebagai ejen bagi syarikat-syarikat insurans dari United Kingdom. Setelah negara mencapai kemerdekaan, terdapat usaha untuk menubuhkan syarikat insurans tempatan. Awal 1960-an menyaksikan penubuhan beberapa syarikat insurans hayat dan juga syarikat insurans am. Sebahagian daripada syarikat insurans berkenaan beroperasi pada asas yang tidak kukuh dengan garis panduan pengunderaitan yang tidak wajar. Kerajaan kemudiannya bertindak campur tangan dan memperkenalkan Akta Insurans, 1963. Di bawah Akta ini, pengendalian dan pengawasan industri insurans diletakkan di bawah kelolaan Ketua Pengarah Insurans, di bawah Kementerian Kewangan. A4.2 ASAS-ASAS INSURANS Insurans adalah satu proses di mana kerugian yang dialami oleh segelintir individu diagihkan dan dikongsi bersama dikalangan sekumpulan besar individu. Melihat kepada perkembangan industri insurans masa kini, insurans dianggap sebagai satu saluran di mana beban kewangan akibat ditimpa musibah dipindahkan dari pihak yang diinsuranskan kepada Syarikat Insurans. Konsep di sebalik insurans ialah sekumpulan individu yang terdedah kepada risiko yang serupa saling bekerjasama dan memberi sumbangan ke arah pembentukan dana insurans. Sekiranya terdapat individu yang menanggung risiko kerugian, ia akan menerima pampasaan dari dana insurans berkenaan. Sumbangan kepada dana insurans dibuat oleh sekumpulan individu yang berkongsi risiko yang sama di mana sumbangan tersebut dikutip oleh syarikat insurans dalam bentuk premium. Secara amnya, mana-mana individu yang mempunyai hak dan kepentingan kewangan di sisi undang-undang atas mana-mana harta, maka ia boleh menginsuranskan harta berkenaan di bawah suatu
 58. 58. 58 Amalan Asas Takaful kontrak insurans dimana sekiranya berlaku kerosakan atau kehilangan harta berkenaan, individu tersebut akan menanggung kerugian kewangan. Kontrak insurans merupakan suatu ikatan perjanjian yang sah dan dikuatkuasakan oleh undang-undang antara dua pihak yang berkepentingan iaitu Penanggung Insurans dan Pihak yang Diinsuranskan. Atas balasan yang diterima dalam bentuk bayaran premium, penanggung insurans bersetuju bahawa dalam tempoh tertentu, ia akan membayar ganti rugi / indemniti kepada pihak yang diinsuranskan sejumlah amaun yang telah dipersetujui berdasarkan nilai harta yang diinsuranskan, sekiranya harta berkenaan mengalami kerosakan disebabkan peril yang dilindungi. Kontrak insurans adalah kontrak indemniti (tidak termasuk insurans hayat dan insurans kemalangan diri) berdasarkan kepada prinsip yang diguna pakai iaitu untuk meletakkan pihak yang diinsuranskan dalam kedudukan kewangan yang sama seperti sebelum beliau ditimpa musibah. Jumlah yang diinsuranskan perlu ditetapkan di peringkat permulaan perlindungan dan penanggung insurans bersetuju menyediakan jumlah pampasan yang mencukupi sekiranya berlaku kerugian. Untuk insurans hartanah, susut nilai sentiasa perlu diambil kira. Kos insurans akan bergantung kepada skop perlindungan yang diperlukan dan perlindungan tambahan memerlukan premium tambahan. Secara amnya, hanya kerugian yang tidak dijangka dan berlaku secara kebetulan sahaja yang boleh diinsuranskan. Oleh itu, musibah atau kerugian yang boleh diramalkan secara umumnya tidak boleh diinsuranskan (kecuali insurans hayat). A4.3 JENIS-JENIS INSURANS Seksyen 4 Akta Insurans 1996 memperuntukkan bahawa: 1. Bagi tujuan Akta ini, perniagaan insurans dibahagikan kepada dua kelas utama iaitu;- a) Perniagaan Insurans Hayat – iaitu selain dari perniagaan polisi insurans hayat biasa, sebagai tambahan kepada semua perniagaan insurans yang berkaitan dengan polisi insurans
 59. 59. Perbandingan di antara Takaful dan Insurans 59 hayat, ia hendaklah termasuk apa-apa jenis perniagaan insurans yang ditawarkan sebagai produk sampingan sahaja di bawah perniagaan penanggung insurans hayat; dan b) Perniagaan Insurans Am – iaitu semua perniagaan insurans yang bukan perniagaan insurans hayat. 2. Bagi tujuan Akta ini, insurans semula liabiliti di bawah sesuatu polisi adalah dianggap sebagai perniagaan insurans di bawah kelas dan perihalan yang berkaitan dengannya di mana polisi tersebut telah pun dikeluarkan oleh penanggung insurans semula. Perniagaan insurans dibahagikan kepada insurans hayat, insurans am dan insurans semula. A4.4 RESOLUSI SYARI’AH MENGENAI INSURANS Konsep insurans konvensional masih belum mendapat persetujuan menyeluruh daripada para ulama’ sama ada ia dibenarkan (halal) atau dilarang (haram). Memandangkan insurans konvensional sebagaimana yang diamalkan sekarang tidak wujud semasa zaman Nabi Muhammad s.a.w., ijtihad atau pertimbangan menggunakan akal digunakan untuk menentukan sama ada ia adalah halal atau sebaliknya. 4.4.1 Fatwa mengenai Larangan Insurans  Majlis Fatwa Kebangsaan Majlis Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam dalam mesyuaratnya pada 15 Jun 1972 telah membincangkan secara mendalam mengenai perkara yang berkaitan dengan insurans hayat.
 60. 60. 60 Amalan Asas Takaful Diputuskan: Produk insurans hayat yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat insurans hari ini merupakan transaksi perniagaan yang boleh jadi tidak sah kerana ia bercanggah dengan prinsip-prinsip perniagaan Islam, dimana kontrak tersebut mengandungi unsur-unsur Gharar (ketidakpastian), Maisir (perjudian) dan Riba (riba). Oleh yang demikian, berdasarkan dari perspektif Syari’ah, “insurans adalah haram”. Satu jawatankuasa yang dikenali sebagai 'Badan Petugas Khas' telah dibentuk oleh kerajaan pada tahun 1982 untuk mengkaji kemungkinan menubuhkan Insurans Islam di Malaysia. Badan Petugas Khas telah membuat kesimpulan bahawa kontrak insurans konvensional adalah fasid. Walau bagaimanapun, bantahan itu tidak menentang penerapan konsep insurans secara keseluruhan, tetapi terhadap kewujudan kelemahan tertentu dalam kontrak insurans. Akta Takaful 1984 telah digubal dan seterusnya syarikat Takaful yang pertama iaitu Syarikat Takaful Malaysia Bhd telah ditubuhkan pada tahun 1984.  Akademi Fekah Islam, OIC Akademi Fekah Islam yang diilhamkan penubuhannya oleh Pertubuhan Persidangan Islam (OIC), telah mengadakan mesyuarat Sesi Kedua di Jeddah, Arab Saudi, dari 22 himgga 28 Disember 1985. Selepas mengkaji semula laporan perbincangan para ulama’ yang mengambil bahagian dalam sesi perbincangan mengenai subjek ‘Insurans dan insurans semula’, dan selepas dibincangkan bersama dan selepas meneliti semua jenis dan bentuk insurans serta mendalami prinsip asas, objektif dan matlamat, dan setelah meneliti pendapat / keputusan yang dikeluarkan oleh Akademi Fekah dan badan-badan pemikir lain mengenai perkara yang sama; para ulama’ mengambil ketetapan berikut;
 61. 61. Perbandingan di antara Takaful dan Insurans 61 Diputuskan: Kontrak Insurans Komersil dengan bayaran premium tetap berkala yang biasanya dipasarkan oleh syarikat insurans komersil adalah kontrak yang mengandungi unsur utama risiko terlarang yang membatalkan kontrak dan oleh itu ia adalah dilarang (Haram) dibawah Syari’ah Islam. Kontrak alternatif yang mematuhi prinsip-prinsip urus niaga Islam adalah kontrak koperasi insurans yang diasaskan atas dasar kebajikan dan kerjasama. Begitu juga dengan urusniaga insurans semula yang mengamalkan urusniaga berdasarkan prinsip-prinsip koperasi insurans. Pihak Akademi telah menjemput perwakilan dari negara-negara Islam untuk bekerjasama mewujudkan institusi insurans koperasi dan koperasi insurans semula. Ia adalah bertujuan untuk membebaskan ekonomi Islam daripada dieksploitasi dan terang- terangan melanggar hukum Allah yang dicipta untuk seluruh umat manusia. 4.4.2 Elemen yang Diharamkan dalam Amalan Insurans  Ketidakpastian (Gharar) Gharar bermaksud tidak jelas terhadap perkara pokok yang dilindungi oleh kontrak atau timbul ‘ketidakpastian’ di mana kesan atau keputusan yang dihasilkan tidak diketahui atau tersembunyi. Dari sudut perniagaan, ia bermaksud bersetuju untuk melaksanakan sesuatu secara membuta tuli tanpa pengetahuan yang mencukupi; atau mengambil risiko dengan melakukan sesuatu tanpa mengetahui dengan tepat apakah hasil yang akan diperolehi kelak.
 62. 62. 62 Amalan Asas Takaful o Justifikasi Larangan  “Seseorang itu dilarang menjual sesuatu barangan tanpa memberitahu dengan jelas keadaan sebenar barangan tersebut, dan juga tidak dibenarkan seseorang yang mengetahui kecacatan sesuatu barangan tetapi tidak memberitahunya” - Al-Hakim dan Al-Bayhaqi.  Ketidakpastian dalam kontrak insurans berlaku apabila satu pihak mendapat apa yang dikehendaki tetapi pihak yang satu lagi tidak menerima haknya - Ibn Taymiyah o Jenis-jenis Gharar  Al-Gharar al-Kathir: Gharar yang keterlaluan, dan menyebabkan kontrak terbatal.  Al-Gharar al-Yasir: Gharar yang remeh, boleh dipertimbangkan dan dibenarkan.  Al-Gharar al-Mutawassit: Gharar yang sederhana, iaitu berada di antara keduanya. o Gharar dalam amalan insurans:  Kedua-dua pihak yang terikat dengan kontrak insurans tidak tahu secara jelas apakah sebenarnya kewajipan dan tanggungjawab mereka antara satu sama lain. Kedua-dua pihak samada syarikat insurans atau pihak yang diinsuranskan tidak mengetahui hasil atau kesan kontrak tersebut.  Pihak yang diinsuranskan tidak mengetahui jumlah pampasan yang dibayar kepadanya sekiranya berlaku kemalangan kerana dia sendiri tidak pasti samada akan ada pampasan dibayar kepadanya kerana akibat atau kesan kontrak insurans berkenaan juga tidak diketahuinya.  Syarikat insurans tidak mengetahui bilakah peril / kecelakaan akan berlaku.
 63. 63. Perbandingan di antara Takaful dan Insurans 63  Tidak ada keadilan dalam insurans kerana pihak yang diinsuranskan perlu membayar premium tetapi sekiranya peril yang dilindungi / kecelakaan tidak berlaku, tiada sebarang bayaran yang akan dibuat.  Insurans adalah kontrak janji untuk membayar pampasan yang kadang-kadang dipenuhi dan kadang-kala tidak dapat dipenuhi. Oleh kerana tiada kepastian mengenai peril yang dilindungi ketika kontrak mula berkuat kuasa, hasil atau manfaat yang diperolehi juga tidak dapat dipastikan. o Riba (faedah / bunga) Perkataan riba secara literal bermaksud 'menaikkan' atau 'tambahan' kepada sesuatu. Islam melarang pinjaman wang bagi mendapatkan keuntungan kerana ia akan menyusahkan peminjam dan pada masa yang sama ia akan menjadikan pemberi pinjaman sebagai seorang yang perengus dan dibenci orang ramai. o Justifikasi Larangan “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba sehingga berlipat ganda banyaknya. Hendaklah kamu takut kepada Allah supaya kamu mendapat kejayaan” (Al- Qur’an, 3: 130) o Jenis-jenis Riba  Riba al-Duyun (riba daripada hutang)  Riba al-Qard - Iaitu sebarang manfaat tambahan yang disyaratkan ke atas pinjaman pokok dan syarat ini dibuat pada awal kontrak pinjaman.  Riba al-Jahilliyah – iaitu kadar atau sebarang manfaat tambahan lebih dari jumlah pokok akibat si peminjam gagal atau lewat membayar pada tempoh yang telah dipersetujui.
 64. 64. 64 Amalan Asas Takaful o Riba al-Buyu’ - muncul daripada jual beli barangan ribawi  Riba al-Fadl – berbeza kadar berat dan kuantiti.  Riba al-Nasi’ah – berbeza masa. o Riba dalam amalan insurans;  Syarikat insurans mengutip premium dan melaburkannya dalam pelaburan yang mempunyai elemen faedah / bunga.  Syarikat insurans membayar faedah / bunga atas produk- produknya.  Syarikat insurans mengenakan kadar faedah akan datang dalam pengiraan premiumnya.  Kontrak insurans mengandungi unsur-unsur riba apabila ia berjanji untuk membayar amaun yang lebih dari premium yang dibayar.  Kadar faedah dikenakan sekiranya premium lewat dibayar.  Kadar faedah dikenakan atas pinjaman polisi. o Maisir (perjudian) Perkataan Maisir bermaksud memperolehi sesuatu dengan mudah atau memperolehi keuntungan tanpa usaha. Islam melarang semua bentuk urusniaga di mana keuntungan kewangan diperolehi hanya berdasarkan nasib atau spekulasi dan bukannya dengan usaha gigih untuk mendapatkannya. Tidak seperti gharar di mana terdapat beberapa kelonggaran dan dibenarkan, maisir tidak dibenarkan sama sekali. o Justifikasi Larangan “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, perjudian dan daging yang disembelih dengan batu nusub dan ramalan nasib itu semua adalah perbuatan
 65. 65. Perbandingan di antara Takaful dan Insurans 65 syaitan. Oleh itu, jauhilah ia agar kamu mendapat kejayaan” Al-Qur’an, 5: 90) o Unsur Perjudian (Maisir) dalam Kontrak Insurans:  Pihak yang diinsuranskan mendapat manfaat bayaran yang tinggi berbanding dengan caruman (premium) yang dibayar.  Membayar premium tanpa mendapat sebarang pulangan.  Syarikat insurans akan menanggung kerugian sekiranya terlalu banyak tuntutan.  Premium yang dikutip melebihi jumlah tuntutan dan syarikat insurans memperolehi keuntungan besar. A4.5 PERBEZAAN DI ANTARA TAKAFUL DAN INSURANS Item Isu-isu Penting Takaful Insurans 1. Intipati Niat Niat adalah untuk mewujudkan hubungan kerohanian dan hubungan undang-undang. Niat adalah untuk mewujudkan hubungan undang- undang sahaja 2. Formaliti Kontrak satu pihak untuk Tabarru’ dan kontrak dua belah pihak untuk Mudharabah dan Wakalah. Kontrak dua belah pihak 3. Isu Perakaunan Untuk Takaful Am, akaun yang disediakan ialah akaun Tabarru’ (derma). Untuk Untuk Insurans Am, bayaran premium dikreditkan ke Akaun Insurans
 66. 66. 66 Amalan Asas Takaful Takaful Keluarga, terdapat dua akaun iaitu Akaun Peserta yang diuruskan mengikut prinsip Mudharabah, dan Akaun Khas Peserta yang diuruskan mengikut prinsip Tabarru’. Am. Untuk Insurans Hayat, premium dikreditkaan ke Akaun Insurans Hayat. 4. Perkara Pokok Perkara pokok yang akan dilindungi hendaklah mematuhi keperluan Syari’ah. Perkara pokok yang akan dilindungi hendaklah mematuhi keperluan undang- undang lazim. 5 Jaminan Pengedali Takaful hanya bertindak sebagai pengurus dana sahaja. Peserta saling jamin menjamin antara satu sama lain. Syarikat insurans yang memberi jaminan. 6. Dana Dana dimiliki oleh para peserta dan diuruskan oleh pengendali Takaful. Pengendali Takaful dibayar yuran perkhidmatan atas perkhidmatan yang diberikan Dana adalah milik syarikat insurans. Terdapat pengasingan dana aset iaitu dana pemegang saham dan dana pemegang polisi.
 67. 67. Perbandingan di antara Takaful dan Insurans 67 7. Bayaran premium / sumbangan Bayaran (bahagian caj Takaful) dianggap sebagai derma (Tabarru’). Bayaran premium dianggap sebagai tanggungjawab pemegang polisi atas kontrak jual beli. 8. Elemen terlarang Berlandaskan prinsip Islam yang bebas dari elemen yang terlarang. Polisi insurans diresapi elemen- elemen Gharar, Riba dan Maisir. 9. Pengawasan Syari’ah Akta Takaful 1984 mewajibkan pembentukan Majlis Pengawasan Syari’ah. Tiada keperluan mewujudkan Majlis Pegawasan Syari’ah. 10. Keuntungan Keuntungan dikongsi bersama di antara peserta dan syarikat. Pembahagian keuntungan atas budi bicara syarikat. 11. Kontrak Gabungan antara kontrak tabarru’ (derma) dan agensi atau kontrak berkongsi keuntungan. Kontrak pertukaran (jual beli) antara syarikat dan pemegang polisi. 12. Indemniti Bayaran indemniti (ganti rugi) diperolehi dari Dana Takaful. Bayaran indemniti (ganti rugi) diperolehi dari dana syarikat yang disediakan oleh syarikat insurans.
 68. 68. 68 Amalan Asas Takaful 13. Prinsip- prinsip Operasi Operasi perniagaan adalah mematuhi keperluan Syari’ah. Operasi perniagaan tidak mematuhi keperluan Syari’ah. 14. Kawalan Risiko Konsep perkongsian risiko dikalangan peserta. Konsep perpindahan risiko 15. Percukaian Cukai dan zakat Cukai sahaja 16. Manfaat Dibayar dari dana khas yang diwujudkan secara indemniti bersama di kalangan peserta. Dibayar dari dana yang diwujudkan secara sah oleh syarikat insurans. 17. Keuntungan / Bonus Dinyatakan secara jelas bagaimana keuntungan akan dikongsi bersama antara peserta dan syarikat. Secara umum syarikat menyatakan mungkin akan membayar bonus dan keuntungan atas polisi penyertaan sahaja. 18. Tanggungjaw ab pemegang polisi / peserta Peserta menghulurkan derma dan bersetuju untuk saling menjamin di bawah skim perlindungan. Pemegang polisi membayar premium dan memindahkan risiko kepada syarikat. 19. Liabiliti syarikat Pengendali Takaful bertindak sebagai Syarikat insurans bertanggungjawab
 69. 69. Perbandingan di antara Takaful dan Insurans 69 insurans / Pengendali Takaful pentadbir skim perlindungan dan membayar manfaat Takaful melalui dana Takaful. Sekiranya dana tidak mencukupi, Pengendali Takaful akan menyalurkan pinjaman tanpa faedah demi mengatasi masaalah kekurangan tersebut. membayar manfaat polisi seperti yang dijanjikan dari aset yang dimiliki (dana insurans dan dana pemegang saham). 20. Pelaburan dana Dana aset dan dana Takaful dilaburkan dalam instrumen pelaburan yang mematuhi keperluan Syari’ah. Tiada keperluan untuk mematuhi keperluan Syari’ah dalam aktiviti pelaburan, asalkan ia mematuhi dasar-dasar pelaburan syarikat.
 70. 70. 70 Amalan Asas Takaful
 71. 71. Prinsip dan Modal Perniagaan Takaful 71 BAB A5 PRINSIP-PRINSIP DAN MODEL PERNIAGAAN TAKAFUL PENGENALAN Kontrak Takaful tidak hanya tertakluk kepada prinsip-prinsip am undang-undang kontrak tetapi juga prinsip undang-undang tertentu yang telah termaktub dalam kontrak Takaful. Berdasarkan kepada ketetapan perundangan konsep fekah, al-Asl fi al-Ashya’ al-Ibahah, kontrak Takaful disesuaikan dengan prinsip- prinsip insurans konvensional dalam amalan yang mendokong konsep keadilan dalam urusniaga, seperti yang dijelaskan oleh Syariah. Walau bagaimanapun, prinsip-prinsip tersebut mestilah tidak bercanggah dengan Syari’ah. Prinsip-prinsip khas undang-undang yang terkandung dalam pembentukan kontrak Takaful adalah seperti berikut:  Kepentingan Boleh Lindung;  Penuh Percaya Mutlak;  Indemniti;  Subrogasi;  Perkongsian Sama Rata;  Sebab Terhampir;  Tabarru’  Waranti; A5.1 PRINSIP-PRINSIP ASAS TAKAFUL 5.1.1 Prinsip Kepentingan Boleh Lindung Kepentingan Boleh Lindung merujuk kepada hak di sisi undang- undang untuk menyertai skim Takaful yang timbul daripada
 72. 72. 72 Amalan Asas Takaful hubungan kewangan yang diiktiraf di sisi undang-undang di antara peserta dan perkara pokok Takaful, iaitu orang yang diberi perlindungan. Kepentingan Boleh Lindung wujud apabila terdapat hubungan antara peserta dengan perkara pokok Takaful, yang biasanya timbul daripada beberapa situasi seperti berikut:  Pemilikan harta - pemilik harta akan menanggung kerugian kewangan sekiranya harta benda miliknya rosak atau musnah.  Potensi berhadapan dengan liabiliti undang-undang - Kepentingan Boleh Lindung juga boleh wujud apabila berlaku kerugian kewangan yang timbul daripada liabiliti undang-undang. Sebagai contoh, majikan menanggung liabiliti undang-undang untuk membayar pampasan kepada pekerja-pekerjanya sekiranya berlaku kemalangan semasa bekerja.  Hak perundangan - kepentingan boleh lindung boleh wujud sekiranya terdapat peruntukan dalam kontrak yang menyatakan seseorang itu mempunyai tanggungjawab kewangan atas apa-apa kerugian atau kerosakan kepada harta dan liabiliti pihak ketiga. Hubungan kewangan di antara peserta dengan perkara pokok insurans perlu memperlihatkan yang peserta akan terus menikmati manfaat ekonomi dan kewangan melalui kesinambungan, kekal kewujudan dan keselamatan; atau sebaliknya akan menanggung kerugian ekonomi & kewangan sekiranya berlaku kerosakan atau kehilangan terhadap perkara pokok Takaful. Oleh yang demikian, kepentingan boleh lindung mestilah mampu diukur atau dinilai dari sudut kewangan bagi membolehkannya dilindungi oleh Takaful. Di bawah kontrak Takaful am, kepentingan boleh lindung mesti wujud pada awal dan pada masa berlakunya kerugian - jika tidak, perlindungan Takaful dianggap tidak sah. Contoh: seseorang itu tidak boleh/sah memiliki perlindungan Takaful motor untuk kenderaan yang beluk dimilikinya.
 73. 73. Prinsip dan Modal Perniagaan Takaful 73 Walau bagaimanapun, peraturan ini tidak terpakai bagi Takaful marin. Dalam Takaful Marin, peserta perlu mempunyai kepentingan boleh lindung pada masa kerugian berlaku bagi membolehkannya membentuk kontrak yang sah. Contoh: Berdasarkan dari keadaan dan sifat perniagaan, pengimport barangan akan mendapatkan perlindungan Takaful terhadap barang dagangan yang ia ada kepentingan keatasnya, iaitu dengan menjadi pemilik kepada barangan berkenaan sebelum bahaya / kerugian yang dilindungi berlaku. Di bawah Pelan Perlindungan Kemalangan Takaful, kepentingan boleh lindung mesti wujud pada masa kontrak itu dikuatkuasakan dan pada masa berlakunya kerugian. Untuk Pelan Takaful Keluarga, kepentingan boleh lindung perlu wujud pada peringkat awal sahaja. Peserta hanya perlu mempunyai kepentingan boleh lindung pada masa kontrak Takaful keluarga itu dikuatkuasakan. Antara contoh seseorang yang mempunyai kepentingan boleh lindung adalah seperti yang dinyatakan di bawah:- a) Seorang individu mempunyai kepentingan boleh lindung yang tidak boleh dipertikaikan terhadap anggota badan dan hayatnya sendiri untuk apa-apa amaun yang difikirkan wajar. Kepentingan tersebut tidak mampu dinilai dan sukar dibuktikan yang ianya adalah perlu (Wainwright v. Bland [1835]). b) Seseorang mempunyai kepentingan boleh lindung terhadap hayat dan harta pasangannya (suami / isteri). c) Seseorang itu mempunyai kepentingan boleh lindung terhadap kanak-kanak atau bayi di bawah umur majoriti ketika perlindungan Takaful mula berkuat kuasa, dan juga terhadap sesiapa yang di bawah jagaannya sepenuh masa atau sebahagian daripadanya. d) Pemiutang mempunyai kepentingan boleh lindung terhadap hayat si penghutang (setakat jumlah hutang) tetapi penghutang tidak mempunyai kepentingan terhadap hayat si pemiutang.
 74. 74. 74 Amalan Asas Takaful e) Penjamin mempunyai kepentingan boleh lindung terhadap peminjam. Pemberi pinjaman mungkin tidak berpuashati sepenuhnya dengan jaminan cagaran yang ditawarkan oleh peminjam, tetapi bersedia untuk menerima jaminan seorang penjamin. Dengan memberi jaminan tersebut, penjamin mempunyai kepentingan boleh lindung atas hayat peminjam. f) Majikan, terhadap hayat pekerja-pekerjanya. g) Pemilik / tuan punya (tunggal atau perkongsian), terhadap harta miliknya. h) Penggadai janji (peminjam) & pemegang gadai janji (pemberi pinjam), masing-masing mempunyai kepentingan ke atas harta berkenaan. i) Penyewa & pemberi sewa juga mempunyai kepentingan ke atas harta yang serupa. j) Bailer – contohnya pemilik pajak gadai, pembawa atau tukang membaiki jam mempunyai kepentingan atas barangan / harta milik pelanggan (bailor) kerana harta berkenaan di bawah tanggungjawab / jagaan mereka. k) Ejen – Prinsipal (Pengendali Takaful) mempunyai kepentingan boleh lindung ke atas ejen dan ia boleh menguatkuasakan pelan perlindungan Takaful bagi pihak ejen. l) Pemegang amanah – mempunyai kepentingan atau hak disisi undang-undang ke atas harta yang diamanahkan kepadanya sekiranya surat ikatan amanah membenarkan atau mengarahkannya. m) Pengendali Takaful dan Pengendali Takaful Semula – kedua- duanya mempunyai kepentingan boleh lindung ke atas hayat peserta-peserta yang menyertai pelan perlindungan Takaful. 5.1.2 Prinsip Tanggungjawab Penuh Percaya Mutlak (Uberrima Fides) Prinsip Penuh Percaya Mutlak boleh ditakrifkan sebagai kewajipan positif secara sukarela mendedahkan dengan tepat dan sepenuhnya semua fakta matan mengenai risiko yang dicadangkan, sama ada ia diminta atau tidak.
 75. 75. Prinsip dan Modal Perniagaan Takaful 75 Kontrak Takaful Keluarga dan Takaful Am mengikat semua pihak yang terlibat secara penuh percaya mutlak, yang bermaksud kedua- dua pihak (peserta & pengendali Takaful) perlu mendedahkan semua fakta-fakta yang berkaitan, sama ada diminta atau tidak, yang dianggap penting kepada pihak yang satu lagi membuat keputusan untuk terikat dengan kontrak. Kegagalan mendedahkan maklumat penting walaupun tidak diminta, memberikan hak kepada pihak yang terkilan untuk menganggap kontrak tersebut sebagai tidak sah dan terbatal. Di bawah doktrin Penuh Percaya Mutlak, kedua-dua pihak bertanggungjawab mendedahkan semua fakta matan dengan lengkap dan benar. Di bawah pelan Takaful kebakaran, antara contoh fakta matan adalah kegunaan dan jenis bahan pembinaan. Sekiranya pencadang (peserta) mengisytiharkan dalam borang cadangan bahawa bangunan itu digunakan sebagai sebuah kedai runcit yang dibina daripada bahan batu bata, dan kemudiannya didapati selepas berlaku kebakaran bahawa premis itu sebenarnya adalah sebuah bangunan kayu yang digunakan sebagai stor menyimpan bahan kimia. Ini secara jelas bertentangan dengan doktrin Penuh Percaya Mutlak dan boleh menyebabkan tuntutan ditolak. Begitu juga, dalam kes Takaful keluarga, contoh-contoh fakta matan ialah umur, pekerjaan dan keadaan kesihatan. Doktrin Penuh Percaya Mutlak juga menuntut agar tiada penyembunyian, salah nyata atau penipuan fakta matan. Prinsip Penuh Percaya Mutlak ini perlu terus diamalkan sepanjang tempoh perlindungan Takaful di mana peserta dikehendaki memberitahu dan mendedahkan kepada Pengendali Takaful apa-apa perubahan fakta material yang mungkin meningkatkan risiko. Pengendali Takaful akan membuat keputusan sama ada sebarang peningkatan risiko boleh dikenakan kadar caruman / sumbangan yang lebih tinggi, menguatkuasakan syarat-syarat tambahan, atau menolak terus cadangan berkenaan. Contoh: perubahan fungsi/kegunaan sesebuah bangunan daripada sebuah kedai runcit kepada stor penyimpanan bahan bunga api.
 76. 76. 76 Amalan Asas Takaful Walau bagaimanapun, pencadang atau peserta tidak perlu memberitahu perkara-perkara berikut:  Fakta-fakta yang mengurangkan risiko kepada Pengendali Takaful. Sungguhpun demikian, peserta digalakkan untuk memberitahu fakta berkenaan dengan harapan mendapat terma dan syarat kontrak yang lebih baik atau mendapat diskaun premium.  Fakta yang menjadi pengetahuan umum. Umpamanya undang- undang pematuhan dan keselamatan bangunan-bangunan pencakar langit di Kuala Lumpur adalah terletak di bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Kuala Lumpur.  Fakta-fakta dan sumber maklumat yang diperolehi dari peserta yang boleh dibuat kesimpulan. Contohnya: peserta yang mempunyai ketinggian 150 dan berat badan 100 kg boleh disimpulkan sebagai obesiti dan akan tertakluk kepada pengunderaitan perubatan.  Fakta-fakta yang tidak diperlukan oleh Pengendali Takaful.  Fakta-fakta yang tertakluk di bawah syarat-syarat dalam Sijil Takaful. Bagi tujuan penguatkuasaan sijil kontrak Takaful, pihak-pihak yang terlibat perlu jujur dan mempunyai niat yang baik. Oleh itu, tindakan tidak memberitahu fakta penting, penipuan, salah nyata atau memberi kenyataan palsu adalah merupakan elemen-elemen yang boleh membatalkan sijil Takaful. Prinsip Penuh Percaya Mutlak tidak dipenuhi apabila pencadang mengetahui atau sepatutnya mengetahui tentang fakta matan tetapi;  gagal untuk memberitahu atau mendedahkan fakta material berkenaan; atau  menyalahnyatakan fakta penting. Apabila peserta gagal memberitahu fakta material, pelanggaran prinsip penuh percaya mutlak tersebut diklasifikasikan sebagai tidak memberitahu / mendedahkan atau menyembunyikan fakta, iaitu
 77. 77. Prinsip dan Modal Perniagaan Takaful 77 penipuan kerana tidak memberitahu. Sekiranya peserta membuat salah nyata fakta, kesalahan tersebut diklasifikasikan sebagai salahnyata tanpa niat atau penipuan kerana salahnyata. Apabila pelanggaran Prinsip Penuh Percaya Mutlak berlaku, kontrak Takaful boleh terbatal tanpa mengira sama ada pelanggaran itu telah dilakukan tanpa niat atau dengan niat untuk menipu. Kontrak Takaful mengenakan tanggungjawab uberrima fides atau Penuh Percaya Mutlak kepada pihak-pihak yang terlibat dengan kontrak Takaful. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab peserta untuk memberitahu/ mendedahkan kepada pengendali Takaful tentang semua fakta penting mengenai perkara pokok insurans dan keadaan yang berkaitan dengannya. Fakta matan adalah fakta yang boleh mempengaruhi pertimbangan pengendali / syarikat insurans dalam menetapkan amaun premium / sumbangan atau menentukan sama ada menerima atau menolak risiko yang dicadangkan. (Rivaz v. Gerussi [1880] 6 QBD 222). Sama ada sesuatu fakta itu adalah fakta matan atau sebaliknya, ia bukanlah hak peserta untuk menentukannya. Hakikatnya, keputusan muktamad hanya boleh ditetapkan oleh mahkamah. Fakta matan termasuk perkara-perkara berikut:  Fakta-fakta yang cenderung untuk menyebabkan risiko yang dicadangkan menjadi lebih merbahaya daripada biasa. Kecacatan fizikal seperti kehilangan deria penglihatan atau anggota badan boleh meningkatkan risiko kemalangan dan memberi kesan kepada kesihatan dan tempoh hayat pihak yang dilindungi. Tabiat, aktiviti harian dan sejarah keluarga juga boleh mempengaruhi risiko.  Fakta yang difikirkan perlu untuk menjelaskan sifat-sifat luar biasa risiko yang dicadangkan untuk perlindungan Takaful, di

×