Grade 4 DLL EPP 4 Q4 Week 6.docx

GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: IV
Teacher: Learning Area: EPP
Teaching Dates and
Time: Week 6 Quarter: 4th Quarter
I. LAYUNIN:
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipamamalas ang pang-unawa sa batayang kaalaman at kasanayan sa pagbuo ng kapaki-pakinabang na gawaing pang-industriya at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng isang
pamayanan
B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa nang may kasanayan at pagpapahalaga ang mga batayang gawaing sining pang-industriya na makapagpapa-unlad sa kabuhayan ng sariling pamayanan
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto (Isulat ang code ng
bawat kasanayan)
2.4 nakagagawa ng sariling
disenyo sa pagbuo o
pagbabago ng produktong
gawa sa kahoy, ceramics,
karton, o lata (o mga
materyales na nakukuha sa
pamayanan)
2.4.1 nasusunod ang mga
panuntunang
pangkaligtasan at
pangkalusugan sa paggawa
EPP4IA-0f-6
2.4 nakagagawa ng sariling
disenyo sa pagbuo o pagbabago ng
produktong gawa sa kahoy,
ceramics, karton, o lata (o mga
materyales na nakukuha sa
pamayanan)
2.4.1 nasusunod ang mga
panuntunang pangkaligtasan at
pangkalusugan sa paggawa
EPP4IA-0f-6
2.4 nakagagawa ng sariling disenyo
sa pagbuo o pagbabago ng
produktong gawa sa kahoy,
ceramics, karton, o lata (o mga
materyales na nakukuha sa
pamayanan)
2.4.2 nakikilala ang mga materyales
na maaaring iresakel sa pagbuo ng
naidesenyong proyekto
EPP4IA-0f-6
2.4 nakagagawa ng sariling
disenyo sa pagbuo o
pagbabago ng produktong
gawa sa kahoy, ceramics,
karton, o lata (o mga
materyales na nakukuha sa
pamayanan)
2.4.3 nasusuri ang nabuong
proyekto batay sa sariling puna
at ng iba gamit ang rubrics
EPP4IA-0f-6
6th
Weekly Test
II. NILALAMAN
2. Basic sketching, Basic shading
and Outlining techniques
2. Basic sketching, Basic shading
and Outlining techniques
2. Basic sketching, Basic shading
and Outlining techniques
2. Basic sketching, Basic
shading and Outlining
techniques
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng
Guro
238-239 238-239 240-241 242-
2. Mga Pahina sa
Kagamitang Pang-Mag-aaral
512-514 512-514 516-520 521-526
3. Mga Pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan
musa sa portal ng
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
Learning Resource
B. Iba pang kagamitang
panturo
Tsart, mga larawan Tsart, mga larawan Tsart, mga larawan Tsart ng mga rubrics
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraang
aralin at/o pagsisimula ng
bagong aralin.
Ano ano ang mga panuntunang
pangkalusugan at pangkaligtasan
na dapat sundin sa paggawa?
Ano ano ang mga panuntunang
pangkalusugan at pangkaligtasan
na dapat sundin sa paggawa?
Ano ano ang mga panuntunang
pangkalusugan at pangkaligtasan na
dapat sundin sa paggawa?
B. Paghahabi sa layunin ng
aralin.
Ipasuri sa mga mag-aaral ang
mga larawan ng iba’t ibang uri ng
kagamitan at kasangkapan sa
paggawa sa Alamin Natin letrang
A sa LM. Tanungin kung paano
ginagamit ang mga ito.
Ipasuri sa mga mag-aaral ang mga
larawan ng iba’t ibang uri ng
kagamitan at kasangkapan sa
paggawa sa Alamin Natin letrang A
sa LM. Tanungin kung paano
ginagamit ang mga ito.
Basahin ang rap na nasa Alamin
Natin sa LM.
2. Tanungin ang mga bata kung
tungkol saan ang rap.
3. Itanong sa mga bata ang mga
materyales na matatagpuan sa
pamayanan na nabanggit sa rap.
Ipalabas sa mga mag-aaral ang
isang natapos na proyekto sa
nakaraang aralin.
2. Ipalahad sa mga mag-aaral
kung sila ay nasiyahan sa
nabuong proyekto. Itanong din
kung kanino sila humingi ng
suhestiyon upang mapaganda
pa ang kanilang proyekto.
C. Pag-uugnay ng mga
halimbaawa sa bagong aralin.
Ipabasa ang kasabihan na
nakasulat sa Alamin Natin,
letrang B sa LM. Hayaang
magbigay ng kani-kanilang
karanasan ang mga mag-aaral
tungkol sa paggamit ng mga
kasangkapang mapurol at
matalas.
Ipabasa ang kasabihan na
nakasulat sa Alamin Natin, letrang
B sa LM. Hayaang magbigay ng
kani-kanilang karanasan ang mga
mag-aaral tungkol sa paggamit ng
mga kasangkapang mapurol at
matalas.
3. Ipasuri sa mga mag-aaral ang
isang halimbawa ng scorecard
na nasa Alamin Natin sa LM.
D. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #1
Talakayin ang mga panuto sa
pangkaligtasan at
pangkalusugang panuntunan sa
paggawa sa Linangin Natin
letrang A ng LM.
.
Talakayin ang mga panuto sa
pangkaligtasan at pangkalusugang
panuntunan sa paggawa sa
Linangin Natin letrang A ng LM.
.
1. Talakayin ang iba’t ibang uri ng
materyales na matatagpuan sa
pamayanan na nasa Linangin
Natin sa letrang A ng LM.
2. Ipalahad sa mga bata ang
maaaring gawin sa bawat
materyales na nabasa.
Pasagutan sa mga bata ang tanong
na nasa Linangin Natin sa letrang B
ng LM.
1.Talakayin ang iba’t ibang uri
ng instrumento sa pagtataya na
nasa Linangin Natin sa letrang
A ng LM.
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #2
Hayaan ang mga mag-aaral na
magbigay ng sariling palagay
tungkol dito.
3. Bigyang-diin na dapat laging
isaisip ang mga panuntunang ito
upang makaiwas sa sakunang
maaaring maganap habang
gumagawa
Hayaan ang mga mag-aaral na
magbigay ng sariling palagay
tungkol dito.
3. Bigyang-diin na dapat laging
isaisip ang mga panuntunang ito
upang makaiwas sa sakunang
maaaring maganap habang
gumagawa
Tanungin ang mga mag-aaral kung
bakit dapat nating pangalagaan ang
mga natural na bagay sa ating
kapaligiran.
2. Hayaan ang mga mag-aaral
na paghambingin ang iba’
ibang instrumento ng
pagtataya.
F. Paglinang sa Kabihasaan
( Tungo sa Formative
Assessment)
G. Paglalapat ng aralin sa pang-
araw-araw na buhay.
Ipaayos ang mga kasangkapan sa
EPP Shop ayon sa panuntunang
pangkaligtasan
Ipaayos ang mga kasangkapan sa
EPP Shop ayon sa panuntunang
pangkaligtasan
Hayaan ang mga mag-aaral na
pahalagahan ang kanilang
nabuong proyekto ayon sa
scorecard na nasa Linangin
Natin B ng LM
H. Paglalahat ng Aralin
Kahalagahan ng pagsunod sa
panuntunan.
Kahalagahan ng pagsunod sa
panuntunan.
Itanong sa mga mag-aaral kung ano
ang nabatid nila sa araling ito.
Gabayan sila na makabuo ng
konsepto na may mga materyales
sa pamayanan na magagamit sa
kapaki-pakinabang na proyekto.
Itanong: Ano ang kahalagahan
ng paggamit ng ibat-ibang
instrument sa pagtataya sa
pagmamarka ng natapos na
proyekto?
I. Pagtataya ng Aralin Gawin Natin sa LM. Gawin Natin sa LM. Gawin Natin sa LM. Gawin Natin sa LM.
J. Karagdagang gawain para sa
takdang-aralin at remediation
Magpagawa sa mga mag-aaral ng
islogan tungkol sa mga dapat
tandaan upang maging ligtas sa
anumang gawaing
isinasakatuparan
Magpagawa sa mga mag-aaral ng
islogan tungkol sa mga dapat
tandaan upang maging ligtas sa
anumang gawaing
isinasakatuparan
Gumawa ng talaan at ng mga
proyektong maaaring gawin.
• Magpaguhit sa mga mag-aaral ng
mga proyektong maaaring gawin
mula sa materyales na
matatagpuan sa pamayanan.
Ipakita ang natapos na
proyekto sa magulang o
kapatid at hingin ang kanilang
puna o suhestiyon, ipatala ito
sa kanilang kuwaderno.
V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
A. Bilang ng mga mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang
remedial?Bilang ng mag-aaral
na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation.
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo nakayulong ng
lubos?Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa
tulong ng aking Punongguro at
Superbisor.
G. Anong kagamitang panturo
ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa ko
guro.
For more daily lesson log deped, visit: teachershq.com
Credit to the author of this file
1 sur 4

Recommandé

DLL_EPP 4_Q4_W6.docx par
DLL_EPP 4_Q4_W6.docxDLL_EPP 4_Q4_W6.docx
DLL_EPP 4_Q4_W6.docxCHRISTINESALVIA2
2 vues4 diapositives
DLL-Q1-Week-1-Tuesday.docx par
DLL-Q1-Week-1-Tuesday.docxDLL-Q1-Week-1-Tuesday.docx
DLL-Q1-Week-1-Tuesday.docxRobieRozaDamaso
3 vues7 diapositives
DLL_EPP-4-HE_Q1_W6.docx par
DLL_EPP-4-HE_Q1_W6.docxDLL_EPP-4-HE_Q1_W6.docx
DLL_EPP-4-HE_Q1_W6.docxGrace659666
246 vues6 diapositives
DLL_EPP 5_Q3_W10.docx par
DLL_EPP 5_Q3_W10.docxDLL_EPP 5_Q3_W10.docx
DLL_EPP 5_Q3_W10.docxpearllouiseponeles
25 vues8 diapositives
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx par
DLL_ESP 4_Q3_W8.docxDLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docxPaulineErikaCagampan
28 vues3 diapositives
Day 3 week 1.docx par
Day 3 week 1.docxDay 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docxDixieRamos2
83 vues7 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Grade 4 DLL EPP 4 Q4 Week 6.docx

DLL_ESP 3_Q3_W7.docx par
DLL_ESP 3_Q3_W7.docxDLL_ESP 3_Q3_W7.docx
DLL_ESP 3_Q3_W7.docxHaidilynPascua
16 vues4 diapositives
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx par
DLL_ESP 4_Q3_W8.docxDLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docxAldrenAncheta1
10 vues4 diapositives
Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docx par
Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docxMarilynAlejoValdez
11 vues5 diapositives
DLL-2022-2023.docx par
DLL-2022-2023.docxDLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docxMelodyJaneNavarrete2
189 vues7 diapositives
EPP-IA-Grade-5-Q1.pdf par
EPP-IA-Grade-5-Q1.pdfEPP-IA-Grade-5-Q1.pdf
EPP-IA-Grade-5-Q1.pdfDinahbelleJavierCasu
1.4K vues40 diapositives
DLL_EPP 5_Q3_W9.docx par
DLL_EPP 5_Q3_W9.docxDLL_EPP 5_Q3_W9.docx
DLL_EPP 5_Q3_W9.docxpearllouiseponeles
21 vues7 diapositives

Similaire à Grade 4 DLL EPP 4 Q4 Week 6.docx(20)

DLL_ESP 4_Q4_W9.docx par MamGlow
DLL_ESP 4_Q4_W9.docxDLL_ESP 4_Q4_W9.docx
DLL_ESP 4_Q4_W9.docx
MamGlow5 vues
Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9 june 26 to 30 par DIEGO Pomarca
Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9   june 26 to 30Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9   june 26 to 30
Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9 june 26 to 30
DIEGO Pomarca4.5K vues

Plus de dmanbehinddguitar

DLL_EPP 4_Q4_W1 (1).docx par
DLL_EPP 4_Q4_W1 (1).docxDLL_EPP 4_Q4_W1 (1).docx
DLL_EPP 4_Q4_W1 (1).docxdmanbehinddguitar
14 vues4 diapositives
Math Games.rev.pdf par
Math Games.rev.pdfMath Games.rev.pdf
Math Games.rev.pdfdmanbehinddguitar
2 vues7 diapositives
grade4-e-161030003007.pdf par
grade4-e-161030003007.pdfgrade4-e-161030003007.pdf
grade4-e-161030003007.pdfdmanbehinddguitar
22 vues42 diapositives
HLML_VOWEL-FAMILIES.pptx par
HLML_VOWEL-FAMILIES.pptxHLML_VOWEL-FAMILIES.pptx
HLML_VOWEL-FAMILIES.pptxdmanbehinddguitar
6 vues21 diapositives
hots-180705002430.pdf par
hots-180705002430.pdfhots-180705002430.pdf
hots-180705002430.pdfdmanbehinddguitar
3 vues71 diapositives
1jWBv7J6o6T7UwOIXFA4qyW4TKF1GVtJa.pptx par
1jWBv7J6o6T7UwOIXFA4qyW4TKF1GVtJa.pptx1jWBv7J6o6T7UwOIXFA4qyW4TKF1GVtJa.pptx
1jWBv7J6o6T7UwOIXFA4qyW4TKF1GVtJa.pptxdmanbehinddguitar
3 vues48 diapositives

Grade 4 DLL EPP 4 Q4 Week 6.docx

  • 1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: IV Teacher: Learning Area: EPP Teaching Dates and Time: Week 6 Quarter: 4th Quarter I. LAYUNIN: A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pang-unawa sa batayang kaalaman at kasanayan sa pagbuo ng kapaki-pakinabang na gawaing pang-industriya at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng isang pamayanan B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa nang may kasanayan at pagpapahalaga ang mga batayang gawaing sining pang-industriya na makapagpapa-unlad sa kabuhayan ng sariling pamayanan C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang code ng bawat kasanayan) 2.4 nakagagawa ng sariling disenyo sa pagbuo o pagbabago ng produktong gawa sa kahoy, ceramics, karton, o lata (o mga materyales na nakukuha sa pamayanan) 2.4.1 nasusunod ang mga panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan sa paggawa EPP4IA-0f-6 2.4 nakagagawa ng sariling disenyo sa pagbuo o pagbabago ng produktong gawa sa kahoy, ceramics, karton, o lata (o mga materyales na nakukuha sa pamayanan) 2.4.1 nasusunod ang mga panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan sa paggawa EPP4IA-0f-6 2.4 nakagagawa ng sariling disenyo sa pagbuo o pagbabago ng produktong gawa sa kahoy, ceramics, karton, o lata (o mga materyales na nakukuha sa pamayanan) 2.4.2 nakikilala ang mga materyales na maaaring iresakel sa pagbuo ng naidesenyong proyekto EPP4IA-0f-6 2.4 nakagagawa ng sariling disenyo sa pagbuo o pagbabago ng produktong gawa sa kahoy, ceramics, karton, o lata (o mga materyales na nakukuha sa pamayanan) 2.4.3 nasusuri ang nabuong proyekto batay sa sariling puna at ng iba gamit ang rubrics EPP4IA-0f-6 6th Weekly Test II. NILALAMAN 2. Basic sketching, Basic shading and Outlining techniques 2. Basic sketching, Basic shading and Outlining techniques 2. Basic sketching, Basic shading and Outlining techniques 2. Basic sketching, Basic shading and Outlining techniques III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro 238-239 238-239 240-241 242- 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral 512-514 512-514 516-520 521-526 3. Mga Pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan musa sa portal ng MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
  • 2. Learning Resource B. Iba pang kagamitang panturo Tsart, mga larawan Tsart, mga larawan Tsart, mga larawan Tsart ng mga rubrics IV. PAMAMARAAN A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin. Ano ano ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan na dapat sundin sa paggawa? Ano ano ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan na dapat sundin sa paggawa? Ano ano ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan na dapat sundin sa paggawa? B. Paghahabi sa layunin ng aralin. Ipasuri sa mga mag-aaral ang mga larawan ng iba’t ibang uri ng kagamitan at kasangkapan sa paggawa sa Alamin Natin letrang A sa LM. Tanungin kung paano ginagamit ang mga ito. Ipasuri sa mga mag-aaral ang mga larawan ng iba’t ibang uri ng kagamitan at kasangkapan sa paggawa sa Alamin Natin letrang A sa LM. Tanungin kung paano ginagamit ang mga ito. Basahin ang rap na nasa Alamin Natin sa LM. 2. Tanungin ang mga bata kung tungkol saan ang rap. 3. Itanong sa mga bata ang mga materyales na matatagpuan sa pamayanan na nabanggit sa rap. Ipalabas sa mga mag-aaral ang isang natapos na proyekto sa nakaraang aralin. 2. Ipalahad sa mga mag-aaral kung sila ay nasiyahan sa nabuong proyekto. Itanong din kung kanino sila humingi ng suhestiyon upang mapaganda pa ang kanilang proyekto. C. Pag-uugnay ng mga halimbaawa sa bagong aralin. Ipabasa ang kasabihan na nakasulat sa Alamin Natin, letrang B sa LM. Hayaang magbigay ng kani-kanilang karanasan ang mga mag-aaral tungkol sa paggamit ng mga kasangkapang mapurol at matalas. Ipabasa ang kasabihan na nakasulat sa Alamin Natin, letrang B sa LM. Hayaang magbigay ng kani-kanilang karanasan ang mga mag-aaral tungkol sa paggamit ng mga kasangkapang mapurol at matalas. 3. Ipasuri sa mga mag-aaral ang isang halimbawa ng scorecard na nasa Alamin Natin sa LM. D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Talakayin ang mga panuto sa pangkaligtasan at pangkalusugang panuntunan sa paggawa sa Linangin Natin letrang A ng LM. . Talakayin ang mga panuto sa pangkaligtasan at pangkalusugang panuntunan sa paggawa sa Linangin Natin letrang A ng LM. . 1. Talakayin ang iba’t ibang uri ng materyales na matatagpuan sa pamayanan na nasa Linangin Natin sa letrang A ng LM. 2. Ipalahad sa mga bata ang maaaring gawin sa bawat materyales na nabasa. Pasagutan sa mga bata ang tanong na nasa Linangin Natin sa letrang B ng LM. 1.Talakayin ang iba’t ibang uri ng instrumento sa pagtataya na nasa Linangin Natin sa letrang A ng LM.
  • 3. E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Hayaan ang mga mag-aaral na magbigay ng sariling palagay tungkol dito. 3. Bigyang-diin na dapat laging isaisip ang mga panuntunang ito upang makaiwas sa sakunang maaaring maganap habang gumagawa Hayaan ang mga mag-aaral na magbigay ng sariling palagay tungkol dito. 3. Bigyang-diin na dapat laging isaisip ang mga panuntunang ito upang makaiwas sa sakunang maaaring maganap habang gumagawa Tanungin ang mga mag-aaral kung bakit dapat nating pangalagaan ang mga natural na bagay sa ating kapaligiran. 2. Hayaan ang mga mag-aaral na paghambingin ang iba’ ibang instrumento ng pagtataya. F. Paglinang sa Kabihasaan ( Tungo sa Formative Assessment) G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw-araw na buhay. Ipaayos ang mga kasangkapan sa EPP Shop ayon sa panuntunang pangkaligtasan Ipaayos ang mga kasangkapan sa EPP Shop ayon sa panuntunang pangkaligtasan Hayaan ang mga mag-aaral na pahalagahan ang kanilang nabuong proyekto ayon sa scorecard na nasa Linangin Natin B ng LM H. Paglalahat ng Aralin Kahalagahan ng pagsunod sa panuntunan. Kahalagahan ng pagsunod sa panuntunan. Itanong sa mga mag-aaral kung ano ang nabatid nila sa araling ito. Gabayan sila na makabuo ng konsepto na may mga materyales sa pamayanan na magagamit sa kapaki-pakinabang na proyekto. Itanong: Ano ang kahalagahan ng paggamit ng ibat-ibang instrument sa pagtataya sa pagmamarka ng natapos na proyekto? I. Pagtataya ng Aralin Gawin Natin sa LM. Gawin Natin sa LM. Gawin Natin sa LM. Gawin Natin sa LM. J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation Magpagawa sa mga mag-aaral ng islogan tungkol sa mga dapat tandaan upang maging ligtas sa anumang gawaing isinasakatuparan Magpagawa sa mga mag-aaral ng islogan tungkol sa mga dapat tandaan upang maging ligtas sa anumang gawaing isinasakatuparan Gumawa ng talaan at ng mga proyektong maaaring gawin. • Magpaguhit sa mga mag-aaral ng mga proyektong maaaring gawin mula sa materyales na matatagpuan sa pamayanan. Ipakita ang natapos na proyekto sa magulang o kapatid at hingin ang kanilang puna o suhestiyon, ipatala ito sa kanilang kuwaderno. V. MGA TALA VI. PAGNINILAY A. Bilang ng mga mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya.
  • 4. B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation. C. Nakatulong ba ang remedial?Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation. E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakayulong ng lubos?Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng aking Punongguro at Superbisor. G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro. For more daily lesson log deped, visit: teachershq.com Credit to the author of this file