SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  4
TRƯỜNG THCS …………………..
Họ và tên : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp :. . . . . . . . Môn : Chương I Đại số 7
Điểm Lời phê
Câu 1 : (2đ ) Điền kí hiệu ( ; ;∈ ∉ ⊂ ) thích hợp vào ô vuông và số thích hợp vào chỗ trống (. . . . .) .
2,3 R ; 2,5 I ;
1
5
Q ; N R ; 0,75 : ( – 0,5) = . . . . .
102
. 10 = . . . . . . ; (. . . . . .) : 6 = 7 : 3 ;
3
3
10
 
− ÷
 
. 103
= . . . . . . .
Câu 2 : (2đ ) Điền chữ thích hợp đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông .
a . Nếu ( 0, 0)
a c
b d
b d
< > > thì ad < bc
b . Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm
c. ( 0,75)3
: (0,75) = ( 0,75)2
d. Số 0 là số hữu tỉ dương
Câu 3 : (1đ ) Khoanh tròn câu đúng . 36
: 32
bằng :
a. 38
b. 14
c. 312
d. 34
Câu 4 : (2đ ) a. Tìm x , biết : 0,427 – x = 1,634
b. Tìm hai số x , y biết :
5 2
x y
=
− −
và x – y = – 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 5 : (2đ ) Thực hiện phép tính ( có thể tính hợp lý )
a .
2 7 1
.
5 8 5
 
− − ÷
 
b . 3 .
3
1 1
3 3
 
− + ÷
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 6 : (1đ ) Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B , biết rằng lớp 7A ít hơn lớp 7B là 3 HS và tỉ số HS của hai lớp
là
14
15
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRƯỜNG THCS ………………………………….
Họ và tên : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp :. . . . . . . . Môn : Chương I Đại số 7
Điểm Lời phê
Câu 1 : (2đ ) Điền kí hiệu ( ; ;∈ ∉ ⊂ ) thích hợp vào ô vuông và số thích hợp vào chỗ trống (. . . . .) .
3,1416…. Z ; 91 N ; 13 R ; Z Q ; ( – 5) . ( – 1,3) = . . . . .
0,72 – 4,52 = . . . . ; 213,5 ≈ . . . . . . . . (tròn đơn vị ) ; (2,5)2
. 4 = . . . . . . .
Câu 2 : (2đ ) Điền chữ thích hợp đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông .
a . Số tự nhiên lớn hơn số hữu tỉ âm
b . Nếu x – y = z thì x = z – y
c. Nếu a và b cùng dấu thì 0
a
b
<
d.
267 1347
268 1343
−
>
−
Câu 3 : (1đ ) Khoanh tròn câu đúng . Biết 22
. 24
. 23
bằng :
a. 29
b. 49
c. 89
d. 224
Câu 4 : (2đ ) a. Tìm x , biết :
2,4
x
=
5,4
13,5
b. Tìm hai số x , y biết :
4 9
x y
= và x + y = 26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 5 : (2đ ) Thực hiện phép tính ( có thể tính hợp lý )
a .
3 1 3 1
.26 .44
4 5 4 5
− b . 2 – 1,8 : ( – 0,75 )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 6 : (1đ ) Tìm diện tích một hình chữ nhật , biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng
2
3
và chu vi bằng
20 mét .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRƯỜNG THCS …………………………………….
Họ và tên : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp :. . . . . . . . Môn : Hình học 7
Điểm Lời phê
Câu 1 : (2đ ) Điền vào chỗ trống (. . . ) trong các phát biểu sau :
a . Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a , b và có một cặp góc so le trong bằng nhau thì . . . . . . . . . . . . . . .
b . Hai góc đối đỉnh là hai góc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c . Kí hệu a ⊥ xy cho biết là . . . . . . . . . . . . . . . . .
d . Nếu b ⊥ a và c ⊥ a thì . . . . . . . . . . . . .
Câu 2 : (2đ ) Điền chữ thích hợp đúng (Đ) hoặc sai (S) vao ô vuông
a . Tiên đề Ơclit l : Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
b . Hai đường thẳng cắt nhau có hai cặp góc đối đỉnh
c . Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng có một điểm chung
d . Nếu a // b và b // c thì a // b // c
Câu 3 : (2đ ) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau : Cho đoạn thẳng CD = 5 cm .Vẽ đường trung trực a của đoạn thẳng
ấy .Nói rõ cách vẽ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 4 : (2đ ) Hãy phát biểu một định lý được diễn tả bởi hình vẽ sau , rồi viết GT , KL bằng kí hiệu .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 5 : (2đ ) Ở hình vẽ :
a . Vì sao a // b ?
b . Tính số đo ˆB 1 .
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRƯỜNG THCS………………………………….
a
c
b
A
1
1
B
700
1
D C
A B
a
b
Họ và tên : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp :. . . . . . . . Môn : Hình học 7
Điểm Lời phê
Câu 1 : (2đ ) Điền vào chỗ trống (. . . ) trong các phát biểu sau :
a . Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị . . . . . . . . . . . . . .
b . Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì . . . . . . . . . . . . . . .
c . Hai đường thẳng a ,b song song với nhau được kí hiệu là . . . . . . . . . . . . . . . .
d . Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 2 : (2đ ) Điền chữ thích hợp đúng (Đ) hoặc sai (S) vao ô vuông
a . Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bù nhau
b . Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh
c . Tiên đề Ơclit : Đường thẳng đi qua điểm A không thuộc a và song song với a là duy nhất
d . Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là góc vuông
Câu 3 : (2đ ) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau : Vẽ góc ˆAOB = 600
. Lấy điểm C bất kỳ nằm trong góc AOB . Vẽ qua
C đường thẳng d1 ⊥ OB và đường thẳng d2 // OB .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 4 : (2đ ) Hãy phát biểu một định lý được diễn tả bởi hình vẽ sau , rồi viết GT , KL bằng kí hiệu .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 5 : (2đ ) Ở hình vẽ , biết a // b , ˆD = 900
; ˆB = 650
.
Tính ˆA ; ˆC 1 .
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
c
b
C
B
a
b
D
1
650
A

Contenu connexe

Tendances

Unit 1 exam paper jan 2011
Unit 1 exam paper jan 2011Unit 1 exam paper jan 2011
Unit 1 exam paper jan 2011
Sally Longford
 
Engage Mobile Consumers in the Moment
Engage Mobile Consumers in the MomentEngage Mobile Consumers in the Moment
Engage Mobile Consumers in the Moment
Vivastream
 
Tous les tests psychotechniques by Eckenschwiller (z-lib.org).pdf
Tous les tests psychotechniques by Eckenschwiller (z-lib.org).pdfTous les tests psychotechniques by Eckenschwiller (z-lib.org).pdf
Tous les tests psychotechniques by Eckenschwiller (z-lib.org).pdf
Félicien Kadima
 
214275799 cours-cned-6-eme-maths
214275799 cours-cned-6-eme-maths214275799 cours-cned-6-eme-maths
214275799 cours-cned-6-eme-maths
Ettaoufik Elayedi
 

Tendances (12)

Climate change scenarios in the context of the less than 2C global temperatur...
Climate change scenarios in the context of the less than 2C global temperatur...Climate change scenarios in the context of the less than 2C global temperatur...
Climate change scenarios in the context of the less than 2C global temperatur...
 
Climate risks and vulnerabilities in the less than 2C world
Climate risks and vulnerabilities in the less than 2C worldClimate risks and vulnerabilities in the less than 2C world
Climate risks and vulnerabilities in the less than 2C world
 
Ii
IiIi
Ii
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
 
Unit 1 exam paper jan 2011
Unit 1 exam paper jan 2011Unit 1 exam paper jan 2011
Unit 1 exam paper jan 2011
 
Hoja de anotaciones: Sector terciario
Hoja de anotaciones: Sector terciarioHoja de anotaciones: Sector terciario
Hoja de anotaciones: Sector terciario
 
Engage Mobile Consumers in the Moment
Engage Mobile Consumers in the MomentEngage Mobile Consumers in the Moment
Engage Mobile Consumers in the Moment
 
Building for the future
Building for the futureBuilding for the future
Building for the future
 
Chorégraphes : un état des lieux 2015
Chorégraphes : un état des lieux 2015Chorégraphes : un état des lieux 2015
Chorégraphes : un état des lieux 2015
 
Registro de la practica educativa
Registro de la practica educativaRegistro de la practica educativa
Registro de la practica educativa
 
Tous les tests psychotechniques by Eckenschwiller (z-lib.org).pdf
Tous les tests psychotechniques by Eckenschwiller (z-lib.org).pdfTous les tests psychotechniques by Eckenschwiller (z-lib.org).pdf
Tous les tests psychotechniques by Eckenschwiller (z-lib.org).pdf
 
214275799 cours-cned-6-eme-maths
214275799 cours-cned-6-eme-maths214275799 cours-cned-6-eme-maths
214275799 cours-cned-6-eme-maths
 

Similaire à Bo de kt chuong i ds+hh 7

Contested planet june 2010
Contested planet june 2010Contested planet june 2010
Contested planet june 2010
Sally Longford
 

Similaire à Bo de kt chuong i ds+hh 7 (20)

Contested planet june 2010
Contested planet june 2010Contested planet june 2010
Contested planet june 2010
 
6 ge01 01_jan 2011
6 ge01 01_jan 20116 ge01 01_jan 2011
6 ge01 01_jan 2011
 
Unit 3 - Jun 11
Unit 3 - Jun 11Unit 3 - Jun 11
Unit 3 - Jun 11
 
devoir de synthèse N1
devoir de synthèse N1devoir de synthèse N1
devoir de synthèse N1
 
devoir de contrôle N°2
devoir de contrôle N°2devoir de contrôle N°2
devoir de contrôle N°2
 
Pontinho
PontinhoPontinho
Pontinho
 
SAP+Case+Study
SAP+Case+StudySAP+Case+Study
SAP+Case+Study
 
Hojapuntos
HojapuntosHojapuntos
Hojapuntos
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
 
Fiche Paris gare de l'Est
Fiche Paris gare de l'EstFiche Paris gare de l'Est
Fiche Paris gare de l'Est
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
 
Uplof
UplofUplof
Uplof
 
Fiche Paris gare du Nord
Fiche Paris gare du NordFiche Paris gare du Nord
Fiche Paris gare du Nord
 
Fiche Paris gare de Lyon
Fiche Paris gare de LyonFiche Paris gare de Lyon
Fiche Paris gare de Lyon
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
 

Plus de doanhuongdn

Kiem tra 15phk2dai
Kiem tra 15phk2daiKiem tra 15phk2dai
Kiem tra 15phk2dai
doanhuongdn
 
đề Kiểm tra 15 phúthinhhk2
đề Kiểm tra 15 phúthinhhk2đề Kiểm tra 15 phúthinhhk2
đề Kiểm tra 15 phúthinhhk2
doanhuongdn
 
De thi hoc ky i toan 7 2
De thi hoc ky i toan 7 2De thi hoc ky i toan 7 2
De thi hoc ky i toan 7 2
doanhuongdn
 
De thi hoc ky i toan 7 1
De thi hoc ky i toan 7 1De thi hoc ky i toan 7 1
De thi hoc ky i toan 7 1
doanhuongdn
 
De thi de nghi hki toan 7 5
De thi de nghi hki toan 7 5De thi de nghi hki toan 7 5
De thi de nghi hki toan 7 5
doanhuongdn
 
De thi de nghi hki 09 10 toan 7-4
De thi de nghi hki 09 10 toan 7-4De thi de nghi hki 09 10 toan 7-4
De thi de nghi hki 09 10 toan 7-4
doanhuongdn
 
De kt chuong i hh 7
De kt chuong i  hh 7De kt chuong i  hh 7
De kt chuong i hh 7
doanhuongdn
 
De cuong on tap hki toan 7
De cuong on tap hki toan 7De cuong on tap hki toan 7
De cuong on tap hki toan 7
doanhuongdn
 
De thi hoc ky i toan 7 4
De thi hoc ky i toan 7 4De thi hoc ky i toan 7 4
De thi hoc ky i toan 7 4
doanhuongdn
 
De kt chuong i hh 7
De kt chuong i  hh 7De kt chuong i  hh 7
De kt chuong i hh 7
doanhuongdn
 

Plus de doanhuongdn (13)

Chen flash
Chen flashChen flash
Chen flash
 
150+de+tin+hoc
150+de+tin+hoc150+de+tin+hoc
150+de+tin+hoc
 
Kiem tra 15phk2dai
Kiem tra 15phk2daiKiem tra 15phk2dai
Kiem tra 15phk2dai
 
đề Kiểm tra 15 phúthinhhk2
đề Kiểm tra 15 phúthinhhk2đề Kiểm tra 15 phúthinhhk2
đề Kiểm tra 15 phúthinhhk2
 
De thi hoc ky i toan 7 2
De thi hoc ky i toan 7 2De thi hoc ky i toan 7 2
De thi hoc ky i toan 7 2
 
De thi hoc ky i toan 7 1
De thi hoc ky i toan 7 1De thi hoc ky i toan 7 1
De thi hoc ky i toan 7 1
 
De thi de nghi hki toan 7 5
De thi de nghi hki toan 7 5De thi de nghi hki toan 7 5
De thi de nghi hki toan 7 5
 
De thi de nghi hki 09 10 toan 7-4
De thi de nghi hki 09 10 toan 7-4De thi de nghi hki 09 10 toan 7-4
De thi de nghi hki 09 10 toan 7-4
 
De kt hoc ki i
De kt hoc ki iDe kt hoc ki i
De kt hoc ki i
 
De kt chuong i hh 7
De kt chuong i  hh 7De kt chuong i  hh 7
De kt chuong i hh 7
 
De cuong on tap hki toan 7
De cuong on tap hki toan 7De cuong on tap hki toan 7
De cuong on tap hki toan 7
 
De thi hoc ky i toan 7 4
De thi hoc ky i toan 7 4De thi hoc ky i toan 7 4
De thi hoc ky i toan 7 4
 
De kt chuong i hh 7
De kt chuong i  hh 7De kt chuong i  hh 7
De kt chuong i hh 7
 

Dernier

ilide.info-cours-recherche-d-emploi-pr_aa839df7439dd234c803551c86e0197c.pdf
ilide.info-cours-recherche-d-emploi-pr_aa839df7439dd234c803551c86e0197c.pdfilide.info-cours-recherche-d-emploi-pr_aa839df7439dd234c803551c86e0197c.pdf
ilide.info-cours-recherche-d-emploi-pr_aa839df7439dd234c803551c86e0197c.pdf
ssuser6041d32
 

Dernier (16)

Texte avec différentes critiques positives, négatives ou mitigées
Texte avec différentes critiques positives, négatives ou mitigéesTexte avec différentes critiques positives, négatives ou mitigées
Texte avec différentes critiques positives, négatives ou mitigées
 
python-Cours Officiel POO Python-m103.pdf
python-Cours Officiel POO Python-m103.pdfpython-Cours Officiel POO Python-m103.pdf
python-Cours Officiel POO Python-m103.pdf
 
Fiche de vocabulaire pour faire une appréciation
Fiche de vocabulaire pour faire une appréciationFiche de vocabulaire pour faire une appréciation
Fiche de vocabulaire pour faire une appréciation
 
Àma Gloria.pptx Un film tourné au Cap Vert et en France
Àma Gloria.pptx  Un film tourné au Cap Vert et en FranceÀma Gloria.pptx  Un film tourné au Cap Vert et en France
Àma Gloria.pptx Un film tourné au Cap Vert et en France
 
Saint Damien, missionnaire auprès des lépreux de Molokai, Hawaï.pptx
Saint Damien, missionnaire auprès des lépreux de Molokai, Hawaï.pptxSaint Damien, missionnaire auprès des lépreux de Molokai, Hawaï.pptx
Saint Damien, missionnaire auprès des lépreux de Molokai, Hawaï.pptx
 
CALENDRIER ET COMPTE RENDU REUNION DIRECTION
CALENDRIER ET COMPTE RENDU REUNION DIRECTIONCALENDRIER ET COMPTE RENDU REUNION DIRECTION
CALENDRIER ET COMPTE RENDU REUNION DIRECTION
 
Neuvaine de la Pentecôte avec des textes de saint Jean Eudes
Neuvaine de la Pentecôte avec des textes de saint Jean EudesNeuvaine de la Pentecôte avec des textes de saint Jean Eudes
Neuvaine de la Pentecôte avec des textes de saint Jean Eudes
 
Methode 5S - support de formation -.pdf
Methode 5S - support de formation -.pdfMethode 5S - support de formation -.pdf
Methode 5S - support de formation -.pdf
 
Réunion des directeurs de Jonzac - 15 mai 2024
Réunion des directeurs de Jonzac - 15 mai 2024Réunion des directeurs de Jonzac - 15 mai 2024
Réunion des directeurs de Jonzac - 15 mai 2024
 
Chapitre3-Classififcation des structures de chaussu00E9e.pptx
Chapitre3-Classififcation des structures de chaussu00E9e.pptxChapitre3-Classififcation des structures de chaussu00E9e.pptx
Chapitre3-Classififcation des structures de chaussu00E9e.pptx
 
GHASSOUB _Seance 3_ measurement and evaluation in education.pptx
GHASSOUB _Seance 3_ measurement and evaluation in education.pptxGHASSOUB _Seance 3_ measurement and evaluation in education.pptx
GHASSOUB _Seance 3_ measurement and evaluation in education.pptx
 
Télécommunication et transport .pdfcours
Télécommunication et transport .pdfcoursTélécommunication et transport .pdfcours
Télécommunication et transport .pdfcours
 
ilide.info-cours-recherche-d-emploi-pr_aa839df7439dd234c803551c86e0197c.pdf
ilide.info-cours-recherche-d-emploi-pr_aa839df7439dd234c803551c86e0197c.pdfilide.info-cours-recherche-d-emploi-pr_aa839df7439dd234c803551c86e0197c.pdf
ilide.info-cours-recherche-d-emploi-pr_aa839df7439dd234c803551c86e0197c.pdf
 
Les phases d'analyse des parties prenantes
Les phases d'analyse des parties prenantesLes phases d'analyse des parties prenantes
Les phases d'analyse des parties prenantes
 
Echos libraries Burkina Faso newsletter 2024
Echos libraries Burkina Faso newsletter 2024Echos libraries Burkina Faso newsletter 2024
Echos libraries Burkina Faso newsletter 2024
 
GHASSOUB _Seance 4_ measurement and evaluation in education_-.pptx
GHASSOUB _Seance 4_ measurement and evaluation in education_-.pptxGHASSOUB _Seance 4_ measurement and evaluation in education_-.pptx
GHASSOUB _Seance 4_ measurement and evaluation in education_-.pptx
 

Bo de kt chuong i ds+hh 7

 • 1. TRƯỜNG THCS ………………….. Họ và tên : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp :. . . . . . . . Môn : Chương I Đại số 7 Điểm Lời phê Câu 1 : (2đ ) Điền kí hiệu ( ; ;∈ ∉ ⊂ ) thích hợp vào ô vuông và số thích hợp vào chỗ trống (. . . . .) . 2,3 R ; 2,5 I ; 1 5 Q ; N R ; 0,75 : ( – 0,5) = . . . . . 102 . 10 = . . . . . . ; (. . . . . .) : 6 = 7 : 3 ; 3 3 10   − ÷   . 103 = . . . . . . . Câu 2 : (2đ ) Điền chữ thích hợp đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông . a . Nếu ( 0, 0) a c b d b d < > > thì ad < bc b . Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm c. ( 0,75)3 : (0,75) = ( 0,75)2 d. Số 0 là số hữu tỉ dương Câu 3 : (1đ ) Khoanh tròn câu đúng . 36 : 32 bằng : a. 38 b. 14 c. 312 d. 34 Câu 4 : (2đ ) a. Tìm x , biết : 0,427 – x = 1,634 b. Tìm hai số x , y biết : 5 2 x y = − − và x – y = – 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 5 : (2đ ) Thực hiện phép tính ( có thể tính hợp lý ) a . 2 7 1 . 5 8 5   − − ÷   b . 3 . 3 1 1 3 3   − + ÷   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 6 : (1đ ) Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B , biết rằng lớp 7A ít hơn lớp 7B là 3 HS và tỉ số HS của hai lớp là 14 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • 2. TRƯỜNG THCS …………………………………. Họ và tên : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp :. . . . . . . . Môn : Chương I Đại số 7 Điểm Lời phê Câu 1 : (2đ ) Điền kí hiệu ( ; ;∈ ∉ ⊂ ) thích hợp vào ô vuông và số thích hợp vào chỗ trống (. . . . .) . 3,1416…. Z ; 91 N ; 13 R ; Z Q ; ( – 5) . ( – 1,3) = . . . . . 0,72 – 4,52 = . . . . ; 213,5 ≈ . . . . . . . . (tròn đơn vị ) ; (2,5)2 . 4 = . . . . . . . Câu 2 : (2đ ) Điền chữ thích hợp đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông . a . Số tự nhiên lớn hơn số hữu tỉ âm b . Nếu x – y = z thì x = z – y c. Nếu a và b cùng dấu thì 0 a b < d. 267 1347 268 1343 − > − Câu 3 : (1đ ) Khoanh tròn câu đúng . Biết 22 . 24 . 23 bằng : a. 29 b. 49 c. 89 d. 224 Câu 4 : (2đ ) a. Tìm x , biết : 2,4 x = 5,4 13,5 b. Tìm hai số x , y biết : 4 9 x y = và x + y = 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 5 : (2đ ) Thực hiện phép tính ( có thể tính hợp lý ) a . 3 1 3 1 .26 .44 4 5 4 5 − b . 2 – 1,8 : ( – 0,75 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 6 : (1đ ) Tìm diện tích một hình chữ nhật , biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng 2 3 và chu vi bằng 20 mét . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRƯỜNG THCS ……………………………………. Họ và tên : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
 • 3. Lớp :. . . . . . . . Môn : Hình học 7 Điểm Lời phê Câu 1 : (2đ ) Điền vào chỗ trống (. . . ) trong các phát biểu sau : a . Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a , b và có một cặp góc so le trong bằng nhau thì . . . . . . . . . . . . . . . b . Hai góc đối đỉnh là hai góc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c . Kí hệu a ⊥ xy cho biết là . . . . . . . . . . . . . . . . . d . Nếu b ⊥ a và c ⊥ a thì . . . . . . . . . . . . . Câu 2 : (2đ ) Điền chữ thích hợp đúng (Đ) hoặc sai (S) vao ô vuông a . Tiên đề Ơclit l : Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước b . Hai đường thẳng cắt nhau có hai cặp góc đối đỉnh c . Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng có một điểm chung d . Nếu a // b và b // c thì a // b // c Câu 3 : (2đ ) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau : Cho đoạn thẳng CD = 5 cm .Vẽ đường trung trực a của đoạn thẳng ấy .Nói rõ cách vẽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 4 : (2đ ) Hãy phát biểu một định lý được diễn tả bởi hình vẽ sau , rồi viết GT , KL bằng kí hiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 5 : (2đ ) Ở hình vẽ : a . Vì sao a // b ? b . Tính số đo ˆB 1 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRƯỜNG THCS…………………………………. a c b A 1 1 B 700 1 D C A B a b
 • 4. Họ và tên : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp :. . . . . . . . Môn : Hình học 7 Điểm Lời phê Câu 1 : (2đ ) Điền vào chỗ trống (. . . ) trong các phát biểu sau : a . Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị . . . . . . . . . . . . . . b . Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì . . . . . . . . . . . . . . . c . Hai đường thẳng a ,b song song với nhau được kí hiệu là . . . . . . . . . . . . . . . . d . Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 2 : (2đ ) Điền chữ thích hợp đúng (Đ) hoặc sai (S) vao ô vuông a . Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bù nhau b . Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh c . Tiên đề Ơclit : Đường thẳng đi qua điểm A không thuộc a và song song với a là duy nhất d . Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là góc vuông Câu 3 : (2đ ) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau : Vẽ góc ˆAOB = 600 . Lấy điểm C bất kỳ nằm trong góc AOB . Vẽ qua C đường thẳng d1 ⊥ OB và đường thẳng d2 // OB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 4 : (2đ ) Hãy phát biểu một định lý được diễn tả bởi hình vẽ sau , rồi viết GT , KL bằng kí hiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 5 : (2đ ) Ở hình vẽ , biết a // b , ˆD = 900 ; ˆB = 650 . Tính ˆA ; ˆC 1 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a c b C B a b D 1 650 A