Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Φθινοπωρινό Φεστιβάλ Παιδικού & Εφηβικού Βιβλίου
στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
3-4-5 Οκτωβρίου 2014

«Του κόσμου τα βιβλία… του κόσμου τα παραμύθια»

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

  1. 1. Φζηλνπσξηλό Φεζηηβάι Παηδηθνύ & Δθεβηθνύ Βηβιίνπ ζην Διιεληθό Ίδξπκα Πνιηηηζκνύ 3-4-5 Οθησβξίνπ 2014 «Σνπ θόζκνπ ηα βηβιία… ηνπ θόζκνπ ηα παξακύζηα» Πξόγξακκα εθδειώζεσλ Παξαζθεπή 3 Οθησβξίνπ 2014: Δπηζθέςεηο νξγαλσκέλσλ νκάδσλ καζεηώλ 09:00-10:00 ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 1 «Ήζεια κόλν λα ρσξέζσ» ΢σγγραθέας: ΢ηέιια Κάζδαγιε «Ήζεια κόλν λα ρσξέζσ, λα ηαηξηάμσ, λα είκαη ηέιεηα, κε νπνηνδήπνηε θόζηνο. ΋ρη πηα!» Ζ Εσή είλαη 15 ρξνλώλ θαη θαζόινπ έηνηκε γηα ην Λύθεην, γηα ηελ αιιαγή ζρνιείνπ, γηα ηηο αιιαγέο ζην ζώκα ηεο, γηα ηηο αιιαγέο γεληθώο. ΢ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ηαηξηάμεη ζην λέν πεξηβάιινλ, λα θξαηήζεη ηνπο θίινπο ηεο θαη λα θεξδίζεη απηόλ πνπ δελ ιέεη λα γπξίζεη λα ηελ θνηηάμεη, δηαιέγεη λα ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε κε ην κόλν ηξόπν πνπ μέξεη: λα γίλεη απηό πνπ πηζηεύεη όηη όινη ζεσξνύλ όκνξθν, αθόκα θη αλ έηζη ξηζθάξεη λα ράζεη ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηό. Γηα παηδηά από 14 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΠΑΣΑΚΗ ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 2 «Σν θάζηξν ηεο Ωξηάο. Έιιελεο θαη Φξάγθνη ζηελ ίδηα θνκεηεία» ΢σγγραθείς: Παληειής ΢ηακαηειόποσιος, Μαρία Ηιηοπούιοσ Οη ζπγγξαθείο δσληαλεύνπλ κηα ηζηνξία ηππνηηθή, θνηλσληθή θαη αηζζεκαηηθή πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζην Μεζαίσλα, ζην Πξηγθηπάην ηεο Αραΐαο θαη ζην Γεζπνηάην ηνπ Μπζηξά. Γηα παηδηά από 13 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΚΔΓΡΟ΢ ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 3 «Σν αινγάθη, ε ηπρεξή παζραιίηζα, κηα αξθνύδα θαη εκείο» ΢σγγραθέας: Διέλε Γηθαίοσ Έλα αινγάθη πνπ ληώζεη κνλαμηά θη νλεηξεύεηαη λα βξεζεί καδί κε ηα ρξσκαηηζηά μύιηλα αινγάθηα ηνπ θαξνπδέι. Μηα παζραιίηζα πνπ πξνζηαηεύεη ηα θπηά απ’ ηα δνπδνύληα πνπ ηα μεξαίλνπλ ξνπθώληαο ηνπο ρπκνύο ηνπο. Μηα κεγάιε θαθεηηά αξθνύδα πνπ βξέζεθε καθξηά απ’ ηνλ ηόπν ηεο, ζαλ μέλε. Σξεηο ηζηνξίεο γηα ηε δύλακε ηεο θηιίαο θαη ηεο ζπληξνθηθόηεηαο, γηα ηελ απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνύ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΠΑΣΑΚΗ 10:00-11:00 ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 1 «Μηθξόπνιε» ΢σγγραθέας: Κέιισ Αιταλάηε Φαληαζηήθαηε πνηέ κηα πόιε όπνπ όια είλαη κηθξνζθνπηθά; Σα απηνθίλεηα, ηα ζπίηηα, ηα καγαδηά, ηα ινπινύδηα, αθόκα θαη νη άλζξσπνη; Δ ινηπόλ, απηή ε θαηαπιεθηηθή πόιε ππάξρεη! Καη ηε ιέλε Μηθξόπνιε. Δθεί δνπλ ε κηθξή Λνύια θαη ε θίιε ηεο ε κεγάιε ρειώλα, πνπ ηε ιέλε Λώλα. Μόλν πνπ ε αλππάθνπε Λνύια απνθαζίδεη λα θύγεη από ηελ όκνξθε Μηθξόπνιε θαη λα πάεη λα δήζεη ζε κηα άζρεκε κεγάιε πόιε κπαίλνληαο ζε κεγάιεο πεξηπέηεηεο… Ζ Κέιιπ Αιραλάηε ζάο πεξηκέλεη λα γλσξίζεηε από θνληά ηε Μηθξόπνιε! Γηα παηδηά 3-6 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΜΙΝΧΑ΢ ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 2 «Ζ θαηαξακέλε βξύζε» ΢σγγραθέας: Έρηθα Αζαλαζίοσ Μπνξείο λα ζηεξήζεηο ην λεξό από έλα ρσξηό; Να αθήζεηο λα δηςάζεη έλα δάζνο; Με αθνξκή ηελ ηζηνξία ηεο θαηαξακέλεο βξύζεο, ε ζπγγξαθέαο αθνπγθξάδεηαη κε ηα παηδηά ηζηνξίεο πνπ ην λεξό αθεγείηαη θειαξύδνληαο, θαζώο πέθηεη από ην ζηόκα ελόο πέηξηλνπ ιηνληαξηνύ. Ση ζπκβαίλεη όηαλ ην λεξό ζηακαηήζεη λα κηιάεη; Γηα παηδηά από 12 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΚΔΓΡΟ΢
  2. 2. ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 3 «Πηάζηε ηελ Ξαθξνύια» ΢σγγραθέας: Ιωάλλα Κσρίηζε – Σδηώηε Ζ Ξαθξνύια, κηα κηθξή κάγηζζα, έρεη ζπλήζεην λα παίξλεη ό,ηη ηεο αξέζεη ρσξίο λα ξσηάεη θαλέλαλ. Άζειά ηεο κπιέθεη ζε ζνβαξνύο κπειάδεο. Σα παηδηά, κέζα από επράξηζηεο θαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζα βηώζνπλ θαη ζα πξνβιεκαηηζηνύλ γύξσ από ην επαίζζεην ζέκα ηεο παηδηθήο θινπήο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο. Γηα παηδηά Νεπηαγσγείνπ θαη πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΠΑΡΡΗ΢ΙΑ 11:00-12:00 ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 1 «Μαλόιν & Μαλνιίην» ΢σγγραθέας: Μάλος Κοληοιέωλ Έλαο ζπγγξαθέαο -ν Μαλόιν- πνπ ηνπ αξέζεη λα πεξπαηά ζηελ αθξνπνηακηά. Έλα αγόξη -ν Μαλνιίην- πνπ όιν ζέιεη λα ξσηά. Κη έλα ιεπθό ζθπιί πνπ ην θσλάδνπκε Νύρηα. Κη νη ηξεηο ζα γλσξίζνπλ κηα γπλαίθα πνπ ηζρπξίδεηαη πσο θάπνηνη ηε λνκίδνπλ γηα ζεά θαη θάπνηνη γηα κάγηζζα... Κη νη ηξεηο ζα βξεζνύλ κέζα ζε έλα θηήκα κε 36 ακπγδαιηέο πνπ δελ έρνπλ βγάιεη πνηέ ηνπο κήηε θύιια, κήηε άλζε, κήηε θαξπνύο. Κη νη ηξεηο ηνπο ζα αθνύζνπλ ηζηνξίεο θαζεκεξηλνύ κπζηεξίνπ θαη θαζεκεξηλήο καγείαο. Κη νη ηξεηο ηνπο ζα δήζνπλ πεξηπέηεηεο από απηέο πνπ κπνξεί -ίζσο - λα ζπκβνύλ ζηνλ θαζέλα… Γηα παηδηά 12-14 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΠΑΣΑΚΗ ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 2 «Κάληε θάηη επηηέινπο!» ΢σγγραθέας: Διέλε Ροσθάλε Απ’ ην δξόκν κε ηα θαπλνγόλα κέρξη ην εξγαζηήξη ηεο ηέρλεο, νη ήξσεο παιεύνπλ κε ην ηέινο ηεο εθεβείαο θαη κε ηελ θαηάξα πνπ βαξαίλεη ηελ επνρή ηνπο. Με απνζπάζκαηα ηνπ βηβιίνπ θαη άιια πιηθά, ζα ζηήζνπκε έλα απηνζρέδην ζθεληθό θαη ζα νξγαλώζνπκε έλα δξώκελν. Γηα παηδηά από 15 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΚΔΓΡΟ΢ ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 3 «Μέιζε-Βαζίιηζζα ηνπ κειηνύ θαη ηνπ θεξηνύ» ΢σγγραθέας: Άλλε Θεοτάρε Ζ Μέιζε είλαη γελλεκέλε βαζίιηζζα! Ση θη αλ βαζίιηζζα είλαη κόλν κία ζηε Μειηζζνύπνιε, ηη θη αλ δνπιεύεη εξγάηξηα ζην ηκήκα παξαγσγήο θεξηνύ, ηίπνηα δελ είλαη ηθαλό λα ηεο αιιάμεη γλώκε! Ζ Μέιζε ιαηξεύεη λα ηξώεη κέιη θαη απερζάλεηαη λα θηηάρλεη θεξί! Μα όηαλ πηαζηεί θαηά ιάζνο ζηε ζηνιή ηνπ θπξίνπ Μειηζζνθόκνπ θαη πάεη ζην ζπίηη ηνπ, ζα γλσξίζεη ηελ πην όκνξθε θαη ηελ πην ιπγεξόθνξκε ιακπάδα! Δίλαη άξαγε αξθεηή απηή ε αλαπάληερε ζπλάληεζε γηα λα ηελ θάλεη απηό πνπ πάληα νλεηξεπόηαλ; Να ηελ θάλεη πξαγκαηηθή βαζίιηζζα; Αλάγλσζε από ηε ζπγγξαθέα Άλλε Θενράξε θαη θαηόπηλ κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ παηδαγσγώλ γίλεηαη δξακαηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ. Γηα παηδηά 3-6 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΛΙΒΑΝΗ 12:00-13:00 ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 1 «Μπζηήξηα ζηελ πόιε-΋ια γηα ηε θαλέια» ΢σγγραθέας: Διέλε ΢βορώλοσ Ζ ζπγγξαθέαο Διέλε ΢βνξώλνπ έρεη... επηζηξαηεπηεί ήδε από ηνλ Πόηε θαη ηε Μειίηζα Λαγσλίθα -ηνπο ήξσεο ησλ βηβιίσλ ηεο Μσζηήρηα ζηελ πόιε, γηα λα ιύζεη καδί κε ηα παηδηά ην κπζηήξην κηαο παξαβηαζκέλεο βηηξίλαο ζ’ έλα κνπζείν. ΢ηε ζπλέρεηα ζα θηηάμνπλ καδί ηε δηθή ηνπο αζηπλνκηθή πεξηπέηεηα. Γηα παηδηά από 10 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ METAIXMIO ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 2 «Πεξηπέηεηεο κε κηα Πξηγθηπέζα» ΢σγγραθέας: Διέλε Γηθαίοσ Ο Αημίιηνο θη ν Σημόζενο, ηα θαληαζμαηάθηα ηεο γπάιηλεο απιήο, ζε λέεο πεξηπέηεηεο! Μηα βόιηα ζηελ αθξνγηαιηά, έλα ηζηηνθόξν με ην όλνμα «Πξηγθηπέζα», έλα ηπραίν πεξηζηαηηθό θαη ν Αημίιηνο με ηνλ Σημόζεν, ηα θαληαζμαηάθηα ηεο γπάιηλεο απιήο, βξίζθνληαη ιαζξεπηβάηεο πάλσ ζε απηό λα θάλνπλ ζέινληαο θαη με… ηαμίδη! ΋μσο ε θξνπαδηέξα, ε νπνία νξγαλώζεθε με ζθνπό λα γίλνπλ θίιεο ε μηθξή Ραιιία με ηε Νηθόι, ηε ζύληξνθν ηνπ παηέξα ηεο, πάεη από ην θαθό ζην ρεηξόηεξν. Ο Αημίιηνο με ηνλ Σημόζεν δε ζα αξγήζνπλ λα δηαπηζηώζνπλ πσο ε Νηθόι έρεη θεξύμεη πόιεμν ζην θνξηηζάθη, θη απνθαζίδνπλ από θαληάζμαηα-ιαζξεπηβάηεο λα γίλνπλ θαληάζμαηα-ηημσξνί, πξνθεημέλνπ λα ην βνεζήζνπλ. Γύζθνινο ξόινο γηα δύν θαινθάγαζα θαληάζκαηα ζαλ ηνλ Αημίιην θαη ηνλ Σημόζεν, όμσο ζα έρνπλ ζπνπδαίνπο δαζθάινπο, έλα ηζνύξμν θαληάζμαηα-πεηξαηέο… Γηα παηδηά 10-12 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΠΑΣΑΚΗ
  3. 3. ΢άββαην 4 Οθησβξίνπ 2014: Δθδειώζεηο αλνηρηέο ζην θνηλό 11:00-12:00 ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 1 «Ζ ζηηγκνύια» ΢σγγραθέας: Μαρίλα Γηώηε Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξό κηα κηθξή ζηαγόλα, ε ΢ηηγκνύια, δνύζε κε ηηο αδεξθέο ηεο ζε έλα όκνξθν δάζνο. Ζ κέξα ηεο ήηαλ ηόζν κηθξή πνπ θξαηνύζε κόιηο κηα ζηηγκή! Ξππλώληαο έλα πξσί ε ΢ηηγκνύια δελ είδε πνπζελά ηηο αδεξθέο ηεο. Μάδεςε όιν ηεο ην ζάξξνο θαη απνθάζηζε λα ςάμεη λα ηηο βξεη. Κάπσο έηζη κπήθε ζε κεγάαααινπο κπειάδεο… Ζ Μαξίλα Γηώηε παξνπζηάδεη έλα παξακύζη γηα ηε κνλαδηθόηεηα ηνπ θαζελόο καο θαη ηελ αμία ηνπ ηαμηδηνύ ζηελ αλαθάιπςε ηνπ εαπηνύ καο! Γηα παηδηά 3-6 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΜΙΝΧΑ΢ ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 2 «Ο ζθαληδόρνηξνο πνπ μέραζε λα θνβεζεί» ΢σγγραθέας: Ιωάλλα Γηαλλαθοπούιοσ Γηαδξαζηηθή αθήγεζε ηνπ παξακπζηνύ από ηε λεπηαγσγό-εζνπνηό Γήκεηξα Μπαιή. Θα αθνινπζήζεη έλα παηρλίδη ξόισλ κε ηα παηδηά γηα λα κηιήζνπκε καδί ηνπο γηα ηνπο θόβνπο, γηα ην πώο ηνπο μεπεξλάκε αιιά θαη γηα ηε δύλακε ηεο θηιίαο. Γηα παηδηά 3-6 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΑΙΧΡΑ 12:00-13:00 ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 1 «Πίζσ ζην δάζνο» ΢σγγραθέας: Αληηόπε Φραληδή «΢ην δάζνο πίζσ νινηαρώο / κέζα ζηα δέληξα θαη ζην θσο /Ήξζε ε ώξα λα γπξίζσ / νινηαρώο ζην δάζνο πίζσ». Σα δώα απνθάζηζαλ λα ην ζθάζνπλ από ην Πάξθν ησλ Εώσλ θαη καο θαινύλ λα ζπκκεηάζρνπκε ζηελ εηδηθή επηηξνπή αγώλα γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπο. Αλ αγαπάηε ηε δξάζε θαη ηελ πεξηπέηεηα, ειάηε λα ζπλαληεζνύκε κε ηε ζπγγξαθέα Αληηόπε Φξαληδή θαη κε εκςπρσηέο ζε κηα εθδήισζε γεκάηε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, παηρλίδηα θαη θαηαζθεπέο. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΠΑΣΑΚΗ ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 2 «Αλαθαιύπησ ηε θσλή κνπ, ελώλσ ηε θσλή κνπ, θηηάρλσ έλαλ θαηλνύξγην θόζκν κε απηήλ» Ζ ζπλζέηξηα θαη κνπζηθνπαηδαγσγόο Σαηηάλα Εσγξάθνπ, κε αθνξκή ηελ ηζηνξία ηνπ Σδίηδηθα Σδηθηηδίθ, θαιεί ηα παηδηά λ’ αλαθαιύςνπλ ηε θσλή ηνπο θαη κέζα από πνηθίιιεο δξαζηεξηόηεηεο λα θηηάμνπλ κηα παξάμελε ρνξσδία πνπ θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο δελ είλαη ε θαιεθσλία, αιιά ε αλάγθε πξνζέγγηζεο ηνπ δηπιαλνύ καο, ηνπ ζπλαλζξώπνπ καο, ηνπ θίινπ καο, ηνπ ζπκκαζεηή καο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ε πνιπκνξθία θαη ε δηαθνξεηηθόηεηα ησλ θσλώλ καο είλαη θαη ν πινύηνο καο. Βαζηζκέλν ζην βηβιίν: «Ο ΣΕΙΚΙΣΕΙΚ, Ο ΚΡΙΚΙΚΡΙΚ... θαη ε παξάμελε ρνξσδία ηνπ δάζνπο» ηνπ Κώζηα Μάγνπ (κνπζηθή: Σαηηάλα Εσγξάθνπ). Γηα παηδηά 4-6 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΚΑΛΔΙΓΟ΢ΚΟΠΙΟ 13:00-14:00 ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 1 «Αηαμίεο ζηελ ηάμε: Παξάζηαζε γηα θιάκαηα» ΢σγγραθέας: Γηώργος Κ. Παλαγηωηάθες Ζ ζεηξά ΑΣΑΞΗΔ΢ ΢ΣΖΝ ΣΑΞΖ δηαδξακαηίδεηαη ζε έλα ζπλεζηζκέλν… ζεόηξειν ειιεληθό ζρνιείν. Ο ζπγγξαθέαο κάο ζπζηήλεη ηνπο ήξσεο θαη καο κηιά γηα ηελ παξάζηαζε πνπ εηνηκάδνπλ γηα ηελ εζληθή καο γηνξηή – κηα παξάζηαζε πνπ ζα είλαη γηα γέιηα θαη γηα θιάκαηα. Γηα παηδηά από 8 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΚΔΓΡΟ΢ ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 2 «Γξαθείν αζηπλνκηθώλ εξεπλώλ Ζξαθιή Πνπαληηγηέ» ΢σγγραθέας: Ιωάλλα Μποσιληούκε Ζ ζπγγξαθέαο Ησάλλα Μπνπιληνύκε ζπζηήλεη ζηα παηδηά ηνλ Ζξαθιή Πνπαληηγηέ, έλαλ όρη θαη ηόζν ζπλεζηζκέλν ζθύιν Γαικαηίαο, πξώελ αζηπλνκηθό θαη λπλ ηδησηηθό ληεηέθηηβ, κε ιακπξή θαξηέξα θαη ακέηξεηεο επηηπρίεο ζην ελεξγεηηθό ηνπ θαη ηε βνεζό ηνπ, Αγαζή Γαιή. Εήζηε καδί ηνπο κπζηεξηώδεηο πεξηπέηεηεο κε αθνξκή ηα βηβιία κε ηηο πεξηπέηεηέο ηνπο, ΢αλ ην ζθύιν κε ηε γάηα θαη Λείπεη ε γάηα, ρνξεύνπλ ηα θαληάζκαηα. Γηα παηδηά 7-11 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΜΔΣΑΙΥΜΙΟ
  4. 4. 14:00-15:00 ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 1 «Αηζώπνπ ήρνη» Μνπζηθή παξάζηαζε θαη αθήγεζε κε ηζηνξίεο ηνπ Αηζώπνπ. Άθνπζε ηνλ ήρν, άθνπζε ηνλ κύζν. Αίζσπνο θαη κνπζηθή θαη κε ηα δώα καδί, πηάλνληαη ζε θύθιν, ζηήλνπλ ην ρνξό, κα ζηήλνπλ θαη ηνλ κύζν. ΋πνπ ήρνο, λα θαη έλαο κύζνο! Αθήγεζε: ΢νθήιηα Σζνξηέθε, κνπζηθή: Φσηεηλή Σζαθλάθε (καληνιίλν, θηζάξα, κειόληηθα). Γηα παηδηά από 3 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΛΔΣΗ΢ ΚΑΙ ΓΙΑΓΟ΢Η΢ ΜΤΘΧΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΤΘΙΧΝ-ΟΜΑΓΑ «ΜΤΘΟ΢»/ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 2 «Ο βαζηιηάο Αηαμίδεπηνο» ΢σγγραθέας: Νάλζσ Σρηθαιιίηε Ζ ζπγγξαθέαο Νάλζπ Σξηθαιιίηε αθεγείηαη ην παξακύζη ηνπ Βαζηιηά Αηαμίδεπηνπ θαη ηεο Βαζίιηζζαο Φάμε-Γε-Θα-Με-Βξεηο, ρσξίο όκσο λα απνθαιύςεη ηα κπζηηθά ηεο. ΢ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά δσληαλεύνπλ ηνπο ήξσεο θαη δίλνπλ ην δηθό ηνπο ηέινο ζηελ ηζηνξία κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη. Γηα παηδηά 8-12 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΚΑΛΔΙΓΟ΢ΚΟΠΙΟ 15:00-16:00 ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 1 «Σν γέιην θάλεη θαιό θαη ζην ζρνιείν!» 88 ζπγγξαθείο! 88 εηθνλνγξάθνη! 88 αζηείεο ηζηνξίεο! Μηα ζπιινγηθή, εζεινληηθή πξνζπάζεηα, κε ηε θξνληίδα ηνπ Διιεληθνύ Σκήκαηνο ΗΒΒΤ, κε ζηόρν λα κνηξάζεη ρακόγεια θαη λα ζηεξίμεη ζηελ πξάμε ην ειιεληθό ζρνιείν! ΢πγγξαθείο θαη εηθνλνγξάθνη, πνπ έιαβαλ κέξνο, παξνπζηάδνπλ ηηο αλέθδνηεο ηζηνξίεο ηνπο ζην θνηλό, κέζα από αθήγεζεηο, εηθαζηηθά δξώκελα θαη παηρλίδηα. ΢σκκεηέτοσλ οη ζσγγραθείς Κσρηαθή Μηδακίδοσ, Γήκεηρα Φώηοσ, Αζελά Μπίληοσ, Ηρώ Παπακόζτοσ, Δύε Πίλε, Ιωάλλα Μπακπέηα, Κιεοπάηρα Νηέιηοσ, Έιελα Ληάηοσ, θαη οη εηθολογράθοη Έιελα Χσλεηίδοσ θαη Χρηζηίλα Σζέβε. Γηα παηδηά Νεπηαγσγείνπ θαη Γεκνηηθνύ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ IBBY-ΚΤΚΛΟ΢ ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 2 «Μνπηόην- Μηα κηθξή αθξηθάληθε ηζηνξία» ΢σγγραθέας: ΢οθία Χαηδή Ο κηθξόο Μνπηόην θαη ε αδειθή ηνπ Κηιόθν καο ηαμηδεύνπλ ζε έλα ρσξηό ηεο Αθξηθήο. Ζ ζπγγξαθέαο ησλ νκώλπκσλ βηβιίσλ ΢νθία Υαηδή ζα αθεγεζεί ηζηνξίεο από ηε δσή ηεο ζηελ ήπεηξν απηή, πξνβάιινληαο παξάιιεια θσηνγξαθίεο. ΢ην ηέινο όινη καδί ζα κάζνπκε ηηο πξώηεο καο ιέμεηο ζηε γιώζζα ζοσατίιη. Γηα παηδηά από 8 έσο 108 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΢ΣΑΜΟΤΛΗ 16:00-17:00 ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 1 «Σν γέιην θάλεη θαιό θαη ζην ζρνιείν!» 88 ζπγγξαθείο! 88 εηθνλνγξάθνη! 88 αζηείεο ηζηνξίεο! Μηα ζπιινγηθή, εζεινληηθή πξνζπάζεηα, κε ηε θξνληίδα ηνπ Διιεληθνύ Σκήκαηνο ΗΒΒΤ, κε ζηόρν λα κνηξάζεη ρακόγεια θαη λα ζηεξίμεη ζηελ πξάμε ην ειιεληθό ζρνιείν! ΢πγγξαθείο θαη εηθνλνγξάθνη, πνπ έιαβαλ κέξνο, παξνπζηάδνπλ ηηο αλέθδνηεο ηζηνξίεο ηνπο ζην θνηλό, κέζα από αθήγεζεηο, εηθαζηηθά δξώκελα θαη παηρλίδηα. ΢σκκεηέτοσλ οη ζσγγραθείς Κσρηαθή Μηδακίδοσ, Γήκεηρα Φώηοσ, Αζελά Μπίληοσ, Ηρώ Παπακόζτοσ, Δύε Πίλε, Ιωάλλα Μπακπέηα, Κιεοπάηρα Νηέιηοσ, Έιελα Ληάηοσ, θαη οη εηθολογράθοη Έιελα Χσλεηίδοσ θαη Χρηζηίλα Σζέβε. Γηα παηδηά Νεπηαγσγείνπ θαη Γεκνηηθνύ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ IBBY-ΚΤΚΛΟ΢ ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 2 «Δγώ θαη ε αδεξθή κνπ» ΢σγγραθέας: Λίλα ΢ωηεροπούιοσ Ζ ζπγγξαθέαο Λίλα ΢σηεξνπνύινπ έρεη λα δηεγεζεί ζηα παηδηά κία ηζηνξία κε άπεηξεο παξαιιαγέο: δπν αδεξθέο, όπνπ ε κεγάιε δειεύεη ηε κηθξή. Μπνξεί ν ζαπκαζκόο ηεο κηθξήο λα γίλεη ην αληίδνην ζηε δήιεηα ηεο κεγάιεο; Δίλαη ε κεγάιε αδεξθηθή αγάπε πην δπλαηή από ηηο κηθξέο θαθίεο; Διάηε λα δηαπηζηώζεηε πσο ζίγνπξα λαη! Γηα παηδηά 5-8 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΜΔΣΑΙΥΜΙΟ
  5. 5. 17:00-18:00 ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 1 «Σν θξπθηό ηεο ραξάο» ΢σγγραθέας: Μαρηιέλα Καββαδά Ζ ζπγγξαθέαο θαη εθπαηδεπηηθόο αθεγείηαη ην λέν ηεο παξακύζη, αλαθαιύπηνληαο κε ηα παηδηά θαη πέληε θίινπο ηεο από ην δάζνο… ηε ΥΑΡΑ! Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ δεκηνπξγηθά ζε κνπζηθνθηλεηηθέο θαη εηθαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Γηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξώηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ βιβλιοΓΙΑΠΛΟΤ΢ ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 2 «Λεκνληά»: παξάζηαζε θνπθινζεάηξνπ κε θνύθια θπζηθνύ κεγέζνπο Ζ «Λεκοληά», είλαη ε ηζηνξία κηαο γηαγηάο, ε νπνία μεθηλά λα δπκώζεη ςσκί θαη ηειηθά ρξεζηκνπνηεί ην δπκάξη πνπ κόιηο έρεη θηηάμεη γηα λα δεκηνπξγήζεη κ' απηό έλαλ θαηλνύξγην κηθξόθνζκν πνπ ζέιεη λα κνηξαζηεί. Καηαθέξλεη λα θάλεη ζύληξνθό ηεο έλα εύπιαζην αιιά θαη πνιπζύλζεην πιηθό ην νπνίν ηειηθά ηε καγεύεη θαη ηελ ηαμηδεύεη. Γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΟΜΑΓΑ ΣΔΥΝΗ΢ ΝΔΤΜΑ/ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ Κπξηαθή 5 Οθησβξίνπ 2014: Δθδειώζεηο αλνηρηέο ζην θνηλό 11:00-12:00 ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 1 «Ζ γέλλεζε ελόο βηβιίνπ!» ΢σγγραθείς: Ιωάλλα ΢θαριάηοσ θαη ΢ηασρούια ΢ηακάηε Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο καο, ηα παηδηά ζα κάζνπλ γηα ηα ζηάδηα ηεο γέλλεζεο ελόο βηβιίνπ θαη δύν ζπγγξαθείο, ε ΢ηαπξνύια ΢ηακάηε θαη ε Ησάλλα ΢θαξιάηνπ, παίξλνληαο ζπλέληεπμε ε κία από ηελ άιιε, ζα παξνπζηάζνπλ ηα θαηλνύξγηα ηνπο βηβιία: Σο ημερολόγιο ηοσ Πέηροσ, Σο δατησλίδι ηης ζαποσνόθοσζκας, ελώ νη παξηζηάκελνη ζα έρνπλ ηελ ηύρε λα δνπλ έλα θαηλνύξγην βηβιίν πξηλ αθόκε θπθινθνξήζεη από ην ηππνγξαθείν: Σα Υριζηούγεννα ζηην κοιλιά ηης μαμάς μοσ! Παξάιιεια έλαο κπζηεξηώδεο ζάθθνο ζα πξνζθέξεη ηα πνιύηηκα ηνπ κπζηηθά ζε κηθξνύο θαη κεγάινπο. Λάβεηε ζέζεηο! ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΢ΣΑΜΟΤΛΗ-ΑΘΧ΢/ΠΑΙΓΙΚΑ & ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 2 «Έλαο πίλαθαο γηα έλα δηαθνξεηηθό παηδί» Μία δηαδξαζηηθή εηθαζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ βηβιίνπ «Σα Παηδηά ησλ Λνπινπδηώλ» ηνπ Jen Wojtowich,ην νπνίν καο δηεγείηαη κηα ηξπθεξή ηζηνξία γηα ηελ δύλακε ηεο θηιίαο θαη ηελ αμία ηεο θαηαλόεζεο πξνο θάζε ηη δηαθνξεηηθό. ΢ηε δξάζε αθνύγεηαη ε δηήγεζε ηνπ βηβιίνπ κέζα ζ’έλα κνπζηθό ηνπίν θαη ε δσγξάθνο θαη εηθνλνγξάθνο Πέξζα Εαραξηά ζα καο ηαμηδέςεη κε ηα πηλέια ηεο ζην βηβιίν θαιώληαο ηα παηδηά λα ζπλδξάκνπλ ζηελ νινθιήξσζε ηνπ πίλαθα. Γηα παηδηά από 6 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΔΠΟΜΔΝΟ΢ ΢ΣΑΘΜΟ΢ 12:00-13:00 ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 1 «Αδέξθηα ελσκέλα, πνηέ ληθεκέλα!» ΢σγγραθέας: Μάγηα Γειεβορηά ΢αο πξνζθαινύκε ζε έλα ζεαηξηθό παηρλίδη πνπ ζα ζαο ηαμηδέςεη ζηε καγηθή ΢ειηδνύπνιε, ηελ πνιηηεία όπνπ θπιάζζνληαη όινπ ηνπ θόζκνπ ηα βηβιία, γηα λα θξαηήζνπλ δσληαλά ζηε κλήκε καο ηνπ θόζκνπ ηα παξακύζηα. Γηα παηδηά από 8 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΚΔΓΡΟ΢ ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 2 «Ζ καξηνλέηα» ΢σγγραθέας: Ναλλίλα ΢αθθά-Νηθοιαθοπούιοσ Ζ εθπαηδεπηηθόο-ζπγγξαθέαο Ναλλίλα ΢αθθά-Νηθνιαθνπνύινπ αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο καξηνλέηαο θαη ηεο Ρνδαιίαο από ην ζπιινγηθό βηβιίν «Ο Μίιηνο, ε Μίλα, ε Ρνδαιία, ν Σζε θαη… ε βαιίηζα». Γηα παηδηά 5-8 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ΢ ΤΓΔΙΑ΢ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΦΗΒΟΤ (Δ.Φ.Τ.Π.Δ.)
  6. 6. ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩ΢Ζ΢ «ΓΔΝΣΡΑ» «΢ηνλ ίζθην ηνπ παξακπζόδεληξνπ» ΢σγγραθέας: Λόηε Πέηροβηης-Aλδροσηζοπούιοσ Σν Διιεληθό Ίδξπκα Πνιηηηζκνύ ηηκά ηε ζπγγξαθέα Λόηε Πέηξνβηηο-Αλδξνπηζνπνύινπ, ε νπνία, ην 2014, αλαθεξύρζεθε επίηηκν κέινο ηεο IBBY-International Board on Books for Young People. Δίλαη ε πξώηε θνξά πνπ έιιελαο ζπγγξαθέαο ηηκάηαη κε ηνλ ηίηιν απηό. Με αθνξκή ην ππό έθδνζε βηβιίν ηεο, ε Δύε Γεξνθώζηα αθεγείηαη ζηε Γσληά Αλάγλσζεο, θάησ από ηνλ ίζθην ηνπ κεγάινπ, παλέκνξθνπ δέληξνπ, κεξηθά από ηα πην αγαπεκέλα παξακύζηα πνπ έρεη γξάςεη ε ζπγγξαθέαο, θαη ζηε ζπλέρεηα ε ίδηα ε ζπγγξαθέαο κνηξάδεηαη κε ηνπο κηθξνύο αλαγλώζηεο ηα κπζηηθά ησλ βηβιίσλ ηεο. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΠΑΣΑΚΗ/ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ 13:00-14:00 ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 1 «ΝΖΡΙ΢-ΝΖΡΙ΢ ε γνξγόλα κε ηε ρξπζή θαξδηά» ΢σγγραθέας: Πειαγία Μπόηζε ΢ηα πιάζκαηα ηνπ βπζνύ απαγνξεύεηαη λα κηιάλε κε αλζξώπνπο. Ζ θαιόθαξδε γνξγόλα Νεξίο-Νεξίο όκσο, απνθαζίδεη λα ζώζεη έλαλ ςαξά πνπ λαπάγεζε… Σελ δπλακηθή θαη απνθαζηζηηθή, ηελ αιηξνπτζηξηα κε ηελ θξηηηθή ζθέςε γνξγόλα Νεξίο- Νεξίο παξνπζηάδεη ε ζπγγξαθέαο, ε νπνία δηδάζθεη ζεαηξηθή αγσγή ζηελ εθπαίδεπζε, ζε παηδηά πξνζρνιηθήο έσο πξνεθεβηθήο ειηθίαο. Μαζήηξηέο ηεο από δεκνηηθό ζρνιείν ηνπ Υατδαξίνπ ζα παξνπζηάζνπλ δξακαηνπνηεκέλεο ηηο πεξηπέηεηεο ηεο Νεξίο-Νεξίο. Γηα παηδηά 3-8 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ VAKXIKON ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 2 «Οη άζινη ηνπ Ζξαθιή» ΢σγγραθέας: Γηολύζες Καραβίας Aπό ηα πνιύ παιηά ρξόληα, νη άλζξσπνη έπιαζαλ μύζνπο θαη ηζηνξίεο γηα ήξσεο πνπ έθαλαλ ζαπμαζηά έξγα θαη ηνπο έζσδαλ από μεγάινπο θηλδύλνπο. Σνπο ήξσεο απηνύο ηνπο θαληάδνληαλ ξσμαιένπο θαη δπλαηνύο, αληξεησμέλνπο θαη ελάξεηνπο, μερσξηζηνύο, γεμάηνπο θαινζύλε. Σν παξάδεηγμά ηνπο γηλόηαλ ην θσηεηλό μνλνπάηη πνπ νη απινί άλζξσπνη πξνζπαζνύζαλ λα αθνινπζήζνπλ ζηε δσή ηνπο. Απηόο πνπ νη άλζξσπνη ζαύμαζαλ θη αγάπεζαλ πην πνιύ από όινπο, πην πνιύ θη από ζεό, ήηαλ ν Ζξαθιήο. Σα θαηνξζώμαηά ηνπ ήηαλ πνιιά θαη μαθνπζηά. Ζ θήμε ηνπ εμαπιώζεθε ζε όιν ηνλ ηόηε γλσζηό θόζμν θαη νη άζινη ηνπ ζπλαξπάδνπλ αθόμα θαη ζήμεξα. Αθήγεζε από ηελ νκάδα ηνπ Δθδνηηθνύ Οξγαληζκνύ Ληβάλε θαη θαηόπηλ κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ παηδαγσγώλ γίλεηαη δξακαηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΛΙΒΑΝΗ 14:00-15:00 ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 1 «Οη Μαγεκέλεο Κόξεο ηνπ Κάζηξνπ» ΢σγγραθέας: Ιωάλλα-Μαρία Γηαθοσκάθε Σν βηβιίν αλαθέξεηαη ζηελ αξπαγή ηεο έθηεο Καξπάηηδαο από ηνλ ιόξδν Έιγηλ. Ζ κηθξή Διεπζεξία κε ζπληξνθηά ηε γάηα ηεο ηε Ρόδσ θαη ηηο καγηθέο ιέμεηο ηεο γηαγηάο ηεο, γπξίδνπλ πίζσ ην ρξόλν, μεηπιίγνληαο ην θνπβάξη ηεο εηδερζέζηεξεο αξπαγήο ησλ ηειεπηαίσλ αηώλσλ… ησλ καξκάξσλ ηνπ Παξζελώλα πνπ αλάκεζά ηνπο δεζπόδεη ε Έθηε Καξπάηηδα ηνπ Δξέρζεηνπ. Ζ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ζα γίλεη από ηε ζπγγξαθέα κε δξακαηνπνηεκέλε αθήγεζε, ζπλνδεπόκελε από ηε γιπθεηά κνπζηθή ηεο Αιίθεο ΢αξδειηάλνπ. Γηα παηδηά από 8 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΥΡΤ΢ΟΜΗΛΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ΢ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙ΢ΣΙΚΔ΢ ΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΔ΢ Δ.Δ. ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 2 «Να θιαηο θαη λα γειάο δπλαηά» ΢σγγραθέας: Ναλλίλα ΢αθθά – Νηθοιαθοπούιοσ Ζ απιή ηζηνξία ελόο ξάθηε κε δύν παηξίδεο, ηελ Ίκβξν θαη ηελ Σέλεδν, γίλεηαη αθνξκή γηα έλα λνζηαιγηθό ηαμίδη ζηηο αιεζκόλεηεο παηξίδεο πνπ αθόκα αλαπλένπλ ειιεληθά... Με ζπληξνθηά ηελ ηζηνξία, ηε κπζνινγία θαη ηε ιανγξαθία, ν ήξσάο καο μεηπιίγεη ηελ πεξηπέηεηα ηεο δσήο ηνπ, ηελ πξνζθπγηά θαη ην ζηέξησκα ηεο θαηλνύξηαο δσήο. Γηα παηδηά θαη εθήβνπο. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΠΑΡΡΗ΢ΙΑ 15:00-16:00 ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 1 «Σν γέιην θάλεη θαιό θαη ζην ζρνιείν!» 88 ζπγγξαθείο! 88 εηθνλνγξάθνη! 88 αζηείεο ηζηνξίεο! Μηα ζπιινγηθή, εζεινληηθή πξνζπάζεηα, κε ηε θξνληίδα ηνπ Διιεληθνύ Σκήκαηνο ΗΒΒΤ, κε ζηόρν λα κνηξάζεη ρακόγεια θαη λα ζηεξίμεη ζηελ πξάμε ην ειιεληθό ζρνιείν! ΢πγγξαθείο θαη εηθνλνγξάθνη, πνπ έιαβαλ κέξνο, παξνπζηάδνπλ ηηο αλέθδνηεο ηζηνξίεο ηνπο ζην θνηλό, κέζα από αθήγεζεηο, εηθαζηηθά
  7. 7. δξώκελα θαη παηρλίδηα. ΢σκκεηέτοσλ οη ζσγγραθείς Άλλε Θεοτάρε, Έρηθα Γαρκπή, Χρήζηος Γεκόποσιος, Έκε ΢ίλε, Άγγειος Αγγέιοσ, Κώζηας Χαραιάς, Έιελα Καζηάλε, Χρσζάλζε ΢πσροπούιοσ-΢παλού, Μαίρε ΢άββα-Ροσκπάηε, θαη οη εηθολογράθοη Βίιισ Καρακπαηδηά, Λέια ΢ηρούηζε θαη Γηώργος Πεηρίδες. Γηα παηδηά Νεπηαγσγείνπ θαη Γεκνηηθνύ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ IBBY-ΚΤΚΛΟ΢ ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 2 «Φηζηίθηνο ν Αηγηλίηεο» ΢σγγραθέας: Μάλος Γαβράς Δγώ έλα έρσ λα ζαο πσ. Μπνξεί λα είκαη ν πην θνληόο ζηελ ηάμε θαη λα κε θνξντδεύνπλ όινη, κπνξεί ε Αθξνδίηε πνπ είλαη ε σξαία ηεο ηάμεο θαη κνπ ηξέρνπλ ηα ζάιηα όπνηε ηε βιέπσ λα κε κε ζέιεη θαη πνιύ -κάιινλ θαζόινπ, κπνξεί λα κε κε ιέλε Ζξαθιή αιιά Φηζηίθε, αιιά εγώ ζε απηό ην βηβιίν θαη κε κπξαηζαξάδεο ζα ηα βάισ θαη κε ηέξαηα θαη κε ηνπο ζενύο ηνπο ίδηνπο αλ ρξεηαζηεί θαη ήξσαο ζα γίλσ -άληε ζηε ρεηξόηεξε νιπκπηνλίθεο- θαη ην «κσξό» ζα ην ξίμσ ζην ηέινο. Κη αλ δελ πξνιάβσ λα γίλσ ήξσαο ζε απηό ην βηβιίν, ηόηε ζα γίλσ ζην επόκελν ή ζην παξαεπόκελν. Άληε, ηα ιέκε κέζα ζην βηβιίν, παηδηά. Καη κε βηαζηείηε λα κε θνξντδέςεηε γηαηί πίζσ έρεη ν Φηζηίθεο ηελ νπξά, πνπ ιέλε θαη νη κεγάινη. Αθήγεζε από ηελ νκάδα ηνπ Δθδνηηθνύ Οξγαληζκνύ Ληβάλε θαη θαηόπηλ κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ παηδαγσγώλ γίλεηαη δξακαηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΛΙΒΑΝΗ 16:00-17:00 ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 1 «Σν γέιην θάλεη θαιό θαη ζην ζρνιείν!» 88 ζπγγξαθείο! 88 εηθνλνγξάθνη! 88 αζηείεο ηζηνξίεο! Μηα ζπιινγηθή, εζεινληηθή πξνζπάζεηα, κε ηε θξνληίδα ηνπ Διιεληθνύ Σκήκαηνο ΗΒΒΤ, κε ζηόρν λα κνηξάζεη ρακόγεια θαη λα ζηεξίμεη ζηελ πξάμε ην ειιεληθό ζρνιείν! ΢πγγξαθείο θαη εηθνλνγξάθνη, πνπ έιαβαλ κέξνο, παξνπζηάδνπλ ηηο αλέθδνηεο ηζηνξίεο ηνπο ζην θνηλό, κέζα από αθήγεζεηο, εηθαζηηθά δξώκελα θαη παηρλίδηα. ΢σκκεηέτοσλ οη ζσγγραθείς Άλλε Θεοτάρε, Έρηθα Γαρκπή, Χρήζηος Γεκόποσιος, Έκε ΢ίλε, Άγγειος Αγγέιοσ, Κώζηας Χαραιάς, Έιελα Καζηάλε, Χρσζάλζε ΢πσροπούιοσ-΢παλού, Μαίρε ΢άββα-Ροσκπάηε, θαη οη εηθολογράθοη Βίιισ Καρακπαηδηά, Λέια ΢ηρούηζε θαη Γηώργος Πεηρίδες. Γηα παηδηά Νεπηαγσγείνπ θαη Γεκνηηθνύ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ IBBY-ΚΤΚΛΟ΢ ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 2 «Σν ζηξνπκπνπιό ηεξαηάθη» ΢σγγραθέας: Καηερίλα Μαρθαδάθε To ΢ηξνπκπνπιό Σεξαηάθη αγαπάεη ηα γιπθά θαη ηηο ιηρνπδηέο. Δίλαη ιαίκαξγν θαη δελ ηνπ αξέζνπλ θαζόινπ ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά! Ζ Καηεξίλα Μαξθαδάθε αθεγείηαη έλα δηαζθεδαζηηθό βηβιίν γηα ηελ αμία ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη γηα ην πόζν ζεκαληηθό είλαη λα ηξώκε ινγηθά θαη κε κέηξν! Γηα παηδηά 3-6 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΜΙΝΧΑ΢ 17:00-18:00 ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 1 «Αθήγεζε θαη Παηρλίδη Γλώζεο!» ΢σγγραθέας: Οσραλία Σοσηοσληδή Σν ηαμίδη από ηελ Αξραία Διιάδα κέρξη ην ζήκεξα δελ είλαη θαη ηόζν καθξηλό, όζν λνκίδνπκε! Γλσξίδνπκε ηηο ξίδεο ησλ ιέμεσλ... Πώο ιέγνληαλ όκσο νη ίδηεο ιέμεηο ζηα αξραία ρξόληα; Καη γηαηί λα δηδαζθόκαζηε ηα Μαζεκαηηθά; Πνύ είλαη ρξήζηκα; Μήπσο μέξνπκε αιιά δελ ην έρνπκε αληηιεθζεί; Μέζα από παηρλίδη, ζπγγξαθέαο θαη παηδηά ζα βξνπλ πώο νλνκάδνληαλ ζηα αξραία ειιεληθά κεξηθά από ηα αγαπεκέλα καο δώα, θαη πώο νη ξίδεο ηνπο έρνπλ επηβηώζεη θαη ζηε ζεκεξηλή γιώζζα καο! Μαδί, ζα γλσξίζνπλ ηνλ αξραίν καζεκαηηθό Ππζαγόξα θαη κε παξαδείγκαηα ζα θαηαιάβνπλ ηελ πξαθηηθή αμία ησλ καζεκαηηθώλ. Γηα παηδηά από 8 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΔΚΓΟ΢ΔΙ΢ ΓΙΟΠΣΡΑ ΥΩΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ 2 «Ο Αίζσπνο ζηνλ θόζκν ηεο θπζηθήο» Σα παηδηά αλαθαιύπηνπλ θαη εξκελεύνπλ ηα θπζηθά θαηλόκελα θαη ηνπο θπζηθνύο λόκνπο κέζα από κύζνπο θαη πεηξάκαηα θπζηθήο. Ο θάζε κύζνο ζπλδέεηαη κε θάπνην θπζηθό θαηλόκελν ή θπζηθό λόκν θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη έλα απιό επηζηεκνληθό πείξακα. ΢ρεδηαζκόο, πινπνίεζε, αθήγεζε: Άλλα ΢ηακαηνύθνπ, αθήγεζε: Γεσξγία Λαδάξνπ. Γηα παηδηά από 8 εηώλ. ΟΡΓΑΝΧ΢Η: ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΛΔΣΗ΢ ΚΑΙ ΓΙΑΓΟ΢Η΢ ΜΤΘΧΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΤΘΙΧΝ-ΟΜΑΓΑ «ΜΤΘΟ΢»/ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ
  8. 8. ΋ιεο νη εθδειώζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ζηνλ θήπν ηνπ Διιεληθνύ Ιδξύκαηνο Πνιηηηζκνύ, ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο. Γσληά αλάγλσζεο «Γέληξα» ΢ε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Φεζηηβάι, ε ζθηά κηαο κεγάιεο θαη θηιόμελεο θιακνπξηάο πεξηκέλεη ηνπο κηθξνύο θαη κεγαιύηεξνπο βηβιηόθηινπο λα θάλνπλ έλα δηάιεηκκα από ηηο εθδειώζεηο θαη λα μεθπιιίζνπλ βηβιία κε ζέκα… ηα δέληξα (ηα βηβιία είλαη επγεληθή πξνζθνξά ησλ εθδόζεσλ Άζσο/Παηδηθά, Δλ Πισ, Καιεηδνζθόπην, Κέδξνο, Κόθθηλν, Ληβάλε, Μεηαίρκην, Μίλσαο, Μπαηζηνύιαο, Νεθέιε, Παξξεζία, Παηάθε, ΢.Η. Εαραξόπνπινο). Ζ είζνδνο ζε όιεο ηηο εθδειώζεηο είλαη ειεύζεξε. Πιεξνθνξίεο ΔΛΛΖΝΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ ΢ηξαηεγνύ Καιιάξε 50 (Έπαπιε Μπνδνζάθε) 154 52 ΠΑΛΑΗΟ ΦΤΥΗΚΟ Σει.: 210-6776540 www.hfc.gr ΠΡΟ΢ΒΑ΢Ζ ΢ΣΟ ΔΛΛΖΝΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ ΜΔ Α΢ΣΙΚΔ΢ ΢ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ΢ ΢ηάζε: Αγ. Βαξβάξα Υ14 ΢ύληαγκα-Κεθηζηά Δ14 ΢ύληαγκα-ΟΑΚΑ Α7 ΢ηνπξλάξε-Κεθηζηά 610 Ακπειόθεπνη-Φηινζέε 602 Παλόξκνπ-Καινγξέδα-Νέα Ησλία 550 Παιαηό Φάιεξν-Κεθηζηά 10 Σδηηδηθηέο-Υαιάλδξη 19 Μνπζείν-Υαιάλδξη

×