Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Itnews31chidarut

111 vues

Publié le

itnews

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Itnews31chidarut

  1. 1. ห ลัง จากไมโครซอฟ ท์ ท ดสอบการทาง าน ของ Skype Translator มาอย่างยาวน าน ในที่สุดคุณสมบติที่เหมือนกับวุ้นแปลภาษานี้ก็เปิดให้ทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้แล้ว สาห รับใครที่เพิ่งรู้จักกับ SkypeTranslator ว่าคืออะไร มัน คือ ลูกเล่น ให ม่ของ Skype ที่ ส า ม า ร ถ แ ป ล ภ า ษ า ใ น ข ณ ะ Video Calls ไ ด้ แ บ บ เ รี ย ล ไ ท ม์ พูดกันคนละภาษาแต่สามารถคุยกันได้อย่างเข้าใจ สาหรับในตอนนี้ รองรับการแปลภาษาพูด คือ English, French, German, Italian, Mandarin และ Spanish ส่วนภาษาพิมพ์รองรับ 50 ภาษา รวมถึงภาษาไทยด้วย ก า ร แ ป ล ดั ง ก ล่ า ว จ ะ ยั ง ท า ไ ด้ ไ ม่ ส ม บู ร ณ์ 100% ม า ก นั ก แต่มันก็อยู่ในระดับที่พอจะทาให้การสนทนาระหว่างสองบุคคลเข้าใจตรงกันได้ โดยไม่มีปัญหา และจะดียิ่งขึ้นถ้าทั้งสองฝ่ายมีการใช้งานร่วมกับหูฟังและเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสาย ท าง ไ มโค รซ อ ฟ ท์ ระ บุ ว่า ระ บ บ ก าร แ ป ล ส าม ารถ เรี ย น รู้ ได้ด้ วย ต น เอ ง ยิ่งมีคนใข้งานเยอะมากเท่าไหร่การแปลก็จะดียิ่งขึ้น สาหรับที่ใครอยากลองใช้งาน ลองสังเกตว่ามีปุ่ม Translator ขึ้นมาบน Skypeหรือยัง ถ้ายังก็อดใจรอตอนนี้เข้ากาลังทยอยอัพเดทให้อยู่ครับ ขณะนี้ แอปฯ SkypeTranslator เปิดให้ดาวน์โหลดผ่าน WindowsStore สาหรับผู้ใช้ Windows 8.1 และ Windows10 TechnicalPreview และยังไม่มีรายงานว่าไมโครซอฟท์จะมีแผนยกระดับสถานะแอปฯ ดังกล่าวให้เป็นเบต้าเมื่อใด Skype Translator หรือวุ้นแปลภาษา เปิดให้ทุกคนเข้าใช้งานได้แล้ว รองรับภาษาไทยด้วย
  2. 2. ความคิดเห็นของฉัน เป็นสิ่งที่ดีมากถ้า Skype Translator สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างสมบุรณ์ 1 0 0 % ส า ม า ร ถ แ ป ล ไ ด้ ค ร บ ทุ ก ภ า ษ า บ น โ ล ก เพ ราะ จะ ทาให้ การสื่ อส ารของค น ธ รรมดาทั่วไป ใ น สัง คมที่ไม่ได้เก่งภ าษ ามากนั ก มันจะช่วยทาให้เราสามารถมีเพื่อนใหม่ได้ทุกชาติทุกภาษา ทาให้สามารถเข้าใจกันได้อย่างแท้จริง และในแง่ของการทาธุรกิจก็สามารถทาให้เราทาธุรกิจกับคนหลากหลายประเทศได้มากยิ่งขึ้น แหล่งที่มา  Thaiware.2558. Skype Translator หรือวุ้นแปล ภาษา เปิ ดให้ ทุกค นเข้าใช้งานได้แล้ ว รองรับภาษาไทยด้วย.(ออนไลน์).แหล่งที่มา:http://news.thaiware.com/6929.html. 14 พฤศจิกายน 2558  Pantip IT News .2558. Skype Translator หรือวุ้ นแปลภาษ า เปิ ดให้ ทุกคนเข้ าใช้ งานได้ แล้ ว รองรับภาษาไทยด้วย.(ออนไลน์).แหล่งที่มา:http://pantip.com/topic/33649976. 14 พฤศจิกายน 2558 น.ส.ชิดารัตน์ อินแถลง ม.6/1 เลขที่31

×