Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Present vs+cns9701

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 85 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Plus par techno UCH (20)

Publicité

Plus récents (20)

Present vs+cns9701

 1. 1. CNS-9701K CNS-9701 (64/p) with QP-974P นาย วสุ วิชาธรรม (B.Sc.,(Medical Instrument)) ตาแหน่ ง Respiratory Products Manager
 2. 2. ’70 ICU-2000 ’78 OEC-3000 ’81 OMP-7000 ’87 BSM-8500 ’82 OEC-5000 ’84 OEC-6000
 3. 3. ’90 8000 series
 4. 4. This monitor system (ICU-80) by Nihon Kohden was first used in the ICU in Japan in 1967. Tohoku Univ.
 5. 5. Central Monitor & ECG data Management System Central monitor Laser Printer LS-NET (Ethernet LAN) Hub
 6. 6. Easy to See: Large Display - Display 12” - max. 14 waveforms -ECG (3/6/10 lead), Resp, SpO 2 , NIBP, Temp, CO 2 , IBP, CO, EEG, BIS, Gas, FLOW/Paw - Data storage 24 hr. - Battery 1.5 hr. There are no keys or buttons on the bottom. You can enjoy the full display size.
 7. 7. Easy to See: Large Numeric In a large ICU, you can see numeric values from a distance. This makes it easier for caregivers to check the patients’ conditions.
 8. 8. Easy Operation: Less Hard Keys, Touch Screen Less Hard Keys Touch Screen You can operate Venus intuitively by touching the spot you want to see in detail. Saves time and allows accurate operation.
 9. 9. Powerful Review: Time Linked Data Full disclosure Trend Graph Arrhythmia Recall Trend List You can easily review patient at the bedside without a central monitor. Up to 24 hours of 5 selected full disclosure waveforms Saves time for patient care.
 10. 10. Powerful Review: Short Trend Short trend enables you to check the trend on the main screen on top of the current waveforms. You can easily tell whether the value is stable, fluctuating or increasing.
 11. 11. Network Capability: Interbed ICU 1 ICU 2 Multiple Beds Window Individual Beds Window You can check other patients’ conditions without going back to the central monitor. You can check them at the nearest bedside. Improve quality of care.
 12. 12. Easy Operation: Smart Cable IBP CO2 CO BIS You don’t need any modules for each parameter. Flexible monitoring depending on patients’ conditions. Cables don’t break even you drop it on the floor. Reduces cost.
 13. 13. Basic Cardiology Product
 14. 14. Electrical System of Heart
 15. 15. Heart Function
 16. 16. Normal Components of the EKG Waveform
 17. 17. 4. Normal Intervals for the Human, Dog and Cat • Human- HR- 60-100 bpm » PR interval- 0.12-0.20 sec » QRS width max= 0.11 sec » QT interval= 0.36-0.44 sec • Dog- HR- 60-220 bpm » PR interval= 0.06-0.13 sec » QRS width max= 0.06 sec for large 0.05 sec for small » QT interval= 0.15-0.25 sec • Cat- HR = 120-240 bpm » PR interval= 0.05-0.09 sec » QRS width max= 0.04 sec » QT interval= 0.12-0.18 sec » -Tilley L.P. et al 1995
 18. 18. IEC : R,L,F AHA : RA,LA,LL
 19. 19. สาเหตุท่ ทาเกิดสัญญาณรบกวนในการวัด ECG ี ไม่ได้ clean หรื อ shave ตำแหน่งที่ติด electrode ตำแหน่งที่ติด Electrode มีเหงื่อออก Electrode เสื่อมประสิทธิภำพ หรื อ แห้ งหมดอำยุ ตัวรับสัญญำณไม่ได้ ทำควำมสะอำด มีออกไซด์ติดขัดขวำงกำรรับสัญญำณ ปลำยสำย ECG connector มีฝนจับ ุ่
 20. 20. About NIBP Oscillometric Method
 21. 21. ค่ าความดันโลหิตที่ผดปกติจากการวัดในท่ าทีไม่ เหมาะสม ิ ่ Problem Result ั ่ แขนที่วดอยูต่ำกว่ำระดับหัวใจ BP สูง ั ่ แขนที่วดอยูสูงกว่ำระดับหัวใจ BP ต่ำ
 22. 22. Blood Pressures ในท่ำยืน ถ้ ำยกแขนให้ สงเหนือศีรษะขึ ้นไป ค่ำของ mean arterial ู pressure (MAP) ที่วดได้ จำกแขนจะลดลงประมำณ ั 50 mmHg. Pressure difference ≒ 0.7 mmHg/cm ควำมดันโลหิตที่ขำจะเพิ่มสูงขึ ้นทังควำมดันในหลอด ้ เลือดแดง และควำมดันของหลอดเลือดดำ ทังสอง ้ อย่ำงจะเพิ่มสูงขึ ้นประมำณ 85mmHg. Rushmer RF (ed): Cardiovascular Dynamics, 3rd Ed. p.196. W.B. Saunders Co., Philadelphia, 1976
 23. 23. About Cuffs Whether the cuff size and its placement are appropriate can be confirmed in a glance. ตำแหน่งที่ต้องวำง Cuff ก่อนพัน ตำแหน่งที่พน Cuff ให้ตรงกับ ั หลอดเลือดแดง
 24. 24. การพัน cuff pressure ในลักษณะต่ างๆ Blue-colored area: transmitted cuff pressure through tissue A. Cuff ที่เหมาะสม B. ใช้ cuff ขนาดเล็ก C. พัน cuff หลวม ต้ องใช้ pressure สูงในกำรบีบรัดเส้ นเลือด ต้ องใช้ pressure สูงเหมือนกำรใช้ cuff ที่มี ขนำดเล็ก Rushmer RF (ed): Cardiovascular Dynamics, 3rd Ed. p.157. W.B. Saunders Co., Philadelphia, 1976
 25. 25. ความดันโลหิตที่ผดปกติจากการพันและเลือกขนาด Cuff ที่ไม่ ิ เหมาะสม Cuff Problem Result Cuff ขนำดเล็ก BP สูง ↑ พัน Cuff หลวม Cuff ขนำดใหญ่ BP ต่ำ ↓ พัน Cuff แน่น
 26. 26. วิธีการหาขนาดของ cuff ที่เหมาะสม Dimensions of the bladder L W W W= 0.4 × C C: arm circumference L ≧ 0.8 ×C ( in adults) W: Width of the bladder ≧ 1.0 ×C ( in children)
 27. 27. วิธีการพัน Cuff ทีถูกต้ อง ่ 1. ประเมินขนำดรอบแขน และเลือกขนำด Cuff ที่ เหมำะสม 2. พัน Cuff ให้ ตำแหน่งตรงกึ่งกลำงของ bladder อยู่ ตรงกับ arterial pulsation
 28. 28. Proper Placement and Fitting 3. หลังจำกพัน cuff เรี ยบร้ อยให้ ทดสอบว่ำพันแน่น เกินไปหรื อไม่ โดยกำรสอดนิ ้วชี ้เข้ ำไปแล้ วหมุน วนรอบแขน 4. พัน cuff ให้ เหนือจำกข้ อพับประมำณ 2 cm.
 29. 29. Innovative Technology, PWTT PWTT Triggered NIBP Measurement PEP: Pre-ejection period a-PWTT: Pulse wave transition time in the artery PWTT: Pulse wave transition time High Blood Pressure Low Blood Pressure
 30. 30. SPO2
 31. 31. World’s first ear oximeter OLV-5100 (1975) World’s first ear oximeter developed by NIHON KOHDEN
 32. 32. ASA NEWSLETTER Dr. Takuo Aoyagi of NIHON KOHDEN is introduced on ASA NEWSLETTER as the originator of the pulse oximeter. http://www.asahq.org/Newsletters/2002/9_02/feature4c.htm
 33. 33. ทาไมต้ องวัดค่ า Oxygen saturation ประเมินการแลกเปลี่ยนก๊ าชที่ปอด ประเมินระบบไหลเวียนของเลือดในร่ างกาย
 34. 34. Oxygen delivering Lungs O2 Body
 35. 35. What is Hemoglobin (Hb) ? Hb is a ‘ship’ delivering oxygen in the blood O2 joined to Hb Dissolved O2
 36. 36. What is SaO2? SaO2 is a boarding rate of ship ‘Hemoglobin’ All the ship ‘Hemoglobin’ is filled with oxygen = SaO2 100%
 37. 37. What is SaO2? Amounts of Hemoglobin joined to oxygen (O2Hb) SaO2 (%) = Total amounts of Hemoglobin in the blood
 38. 38. SaO2 vs SpO2 SpO2 SaO2 ……… ……… SpO2 … ……… Definition Saturation of arterial blood Saturation of arterial blood oxygen by pulse oximetry oxygen Measurement Pulse oximeter Arterial Blood Gas Sample (ABG) Non-invasive, continuous Invasive, peropdocally
 39. 39. หลักการทางานของเครื่องวัด Pulse Oximetry SpO2 วัดได้ จำกกำรใช้ คลื่นแสง 2 ชนิด คือแสงที่มีควำมยำวคลื่น 660 nmและ แสงที่มีควำมยำวคลื่น 940 nm LED Red light Infra red light 660nm 940nm Detector
 40. 40. Pulse Oximetry ΔR ΔIR Red Infra red
 41. 41. Attachment ทำควำมสะอำดเล็บ ถ้ ำทำสีเล็บให้ ลบสีออกให้ หมดก่อน ควรติด probe กับนิ ้วมือของแขนข้ ำงที่ไม่ได้ วดควำมดัน ั โลหิต หรื อให้ สำรละลำยทำงหลอดเลือด ในพื ้นที่ที่มีแสงสว่ำงจ้ ำมำก ควรใช้ ผ้ำหรื อผ้ ำห่มคลุมนิ ้ว ข้ ำงที่ติด probe ด้ วย
 42. 42. การปองกันให้ ไม่ มีการทาลายผิวหนัง หรื อ Burn ้ ควรมีกำรเปลี่ยนตำแหน่งกำรติด probe Reusable probe: 4 hrs Disposable probe: 8 hrs ห้ ำมใช้ ในห้ องตรวจสนำมแม่เหล็ก (MRI)
 43. 43. สาเหตุททาให้ การอ่ านค่ า Oxygen ผิดปกติ ี่ มี Carbon monoxide ในเลือดสูง/ hemoglobin ในเลือดมี ควำมผิดปกติไม่สำมำรถจับกับ Oxygen ได้ ผิวหนัง Burn injury/ ผิวดำมำกๆ ควำมดันโลหิตต่ำ มีควำมผิดปกติของระบบ Hemodynamic วัดค่ำตรงตำแหน่งที่เป็ นหลอดเลือดดำ มีกำรเคลื่อนไหวตำแหน่งนิ ้วที่วด ั
 44. 44. Probe sensor ทีใช้ วดกับเด็กแรกเกิด ่ ั Non-Adhesive • For protecting extremely feeble skin of neonate • Soft and breathable sponge for attachment tape • Can always keep clean, just by changing the tape
 45. 45. วิธีการติด Probe ในเด็กแรกเกิด ติดให้ ตวกำเนิดแสงอยูในตำแหน่งที่ตรงกับตัวรับ ั ่ แสง ห้ ำมพัน probe แน่นเกินไป หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแสงสว่ำงจ้ ำ หรื อใช้ ผ้ำหรื อผ้ ำ ห่มคลุมตำแหน่งที่วด ั
 46. 46. SpO2 Sensors Comfortable fit probe Washable probe Variety of probes from neonate to adult
 47. 47. ETCO2 The Best Choice for the Respiratory Care
 48. 48. ETCO2 vs. SpO2 CO2 SpO2 Detector Detector of of Ventilation Oxygenation SpO2 monitoring, in some cases, can’t detect the critical moment
 49. 49. Normal Capnogram Inspiration Flow Expiration CO2 (mmHg) ETCO2 40 0 時間 Innspiration phase Expiration phase
 50. 50. Capnography and Capnometry Capnography Capnometry • Measurement and • Measurement and display of ETCO2 display of ETCO2 value and value (no waveform) capnogram • Measured by a • Measured by a capnometer capnograph
 51. 51. Normal Value PETCO2 (ETCO2) PaCO2 ……… ETCO2 ……… PaCO2 … ……… Definition Partial pressure of CO2 at Partial pressure of CO2 in the end of expiration arterial blood (End Tidal CO2) Measurement Capnograph or Capnometer Arterial Blood Gas Sample (ABG) Normal value 37- 43 mmHg 35- 45 mmHg
 52. 52. Infra-red Spectrography Transmission • CO2 absorbs infrared light of 100% 4.3μm wavelength. No absorption of • Expired CO2 passing infrared light through the airway is 50% measured using this characteristic of Infrared light is CO2. absorbed by CO2. 3 4 5 Wavelength 4.3μm (μm)
 53. 53. Infra-red Spectrography Basic structure of infrared CO2 sensor Airway adapter Window CO2 Infrared light Expired CO2 Filter IR Detector source Absorbs and Transmits infrared Detects changes of diminishes infrared light of 4.3μm. infrared light light. transmitting the airway adapter
 54. 54. Infra-red Spectrography CO2 IR light Large output Large amount of Few CO2 IR light CO2 IR light Small output Much CO2 Small amount of IR light
 55. 55. Mainstream and Sidestream Mainstream Method Sidestream Method Sensor Sensor Sampling tube
 56. 56. TG-900P (Semi-quantitative) TG-101T For intubated patients Semi-quantitative sensor Easy handling No warm-up time No calibration requires YG-101T (for adult, pediatric) Disposable airway adapter
 57. 57. TG-920P (Semi-quantitative) TG-121T World’s first mainstream sensor for Semi-quantitative sensor non-intubated patient Smallest mainstream sensor in the world. Reliably detect both oral and nasal breathing. YG-120T YG-121T YG-122T (for nasal) (for naso-oral) (for nasal oxygen Nasal adapter cannula)
 58. 58. High Flexibility TG-900P Just pulg into a MULTI Connector TG-920P (cap- ONE) TG-950P
 59. 59. Conventional Sapphire Window • Uneven reflection and Infrared light refraction of light cause inaccurate measurement. • Needs heater to prevent Sapphire Water water droplets. window droplets Heater Sapphire window Airway adapter
 60. 60. Smart Anti-Fogging Membrane • Anti-fogging membrane Infrared light makes a water layer, then produces an even light transmission • Accurate and stable Anti-Fogging Water Layer measurement without membrane the heater Anti-Fogging membrane Airway adapter
 61. 61. Advantage of Anti-Fogging Membrane • Smaller and lighter sensor - Hardly kinks the circuit • No warm-up time - Quickly start the measurement • Low power consumption
 62. 62. Unique Airway Structures of TG- 950P For adult For pediatric Window placed outside Deeply indented to reduce Competitors the airway dead space Water dripping Water dripping Anti-fogging membrane Reduced dead space keeping placed inside the airway the flat inside No water dripping No water dripping
 63. 63. Invasive blood pressure
 64. 64. Cardiac out put
 65. 65. Cardiac out put
 66. 66. Hemodymics Formula • MAP mean Arterial Pressure • RAP Right Arterial Pressure 0-8 mmhg,3- 11 cmh2o • C.O. Cardiac output 4-8 l/min • PCWP Pulmonary Capillary Wedge Pressure 6-12 mmhg • C.I. Cardiac index C.O./BSA 2,5-4 l/m/m2 • Mean= systolic pressure+(diastolicx2)/3
 67. 67. Central Monitor CNS-9701K with QP-974P (64/p)
 68. 68. CNS-9701 Main Feature User-friendly •Windows XP Pro •Thai /ENG Version. •16 Beds Data Save • 300 Beds Networking • Alarm Control set • NIBP Start and Control • Nurse Note Report • Hard Wire or Wireless LAN • Telemetry system ( Option ) • HL-7 ( Option )
 69. 69. CNS-9701K More flexible display pattern of All-Bed screen <8 patients with 3 waveforms> <6 patients with 4 waveforms>
 70. 70. CNS-9701K Ver.01-60 More flexible display pattern of All-Bed screen <4 patients with 6 waveforms>
 71. 71. CNS-9701K 1) Alarm Icon indication Via only 1-step
 72. 72. CNS-9701K 2) Arrhythmia Icon indication Via only 1-step
 73. 73. CNS-9701 Large capacity data storage Trendgraph Trend list  hour 72  hour 72
 74. 74. CNS-9701 Large capacity data storage Arrhythmia recall 768 arrhythmia episodes per 1 bed Stored waveform length: 8 sec
 75. 75. CNS-9701 Main Feature Large capacity data storage Full disclosure  hour 72  waveform display 6 (ECG and 5 other waveform for each patient)
 76. 76. CNS-9701 Main Feature Large capacity data storage  Expand compressed waveform
 77. 77. CNS-9701 Main Feature Large capacity data storage Caliper function
 78. 78. CNS-9701 Main Feature Large capacity data storage Filing function for 12 lead ECG analysis  64 Save interpreted waveforms with analysis report and average waveform  Compare interpreted waveforms
 79. 79. Nihon Kohden Monitoring System Print Settings 1) ECG 12 lead printing format <3 rows X 4 columns> <6 rows X 2 columns> 2) Arrhythmia alarm recording settings can be set for every event independent from the bedside monitor
 80. 80. Thank you

×