Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Epistola lui Iuda -65 NT-CODEX BAZAE.docx

Autor OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen. Conţine Esitola Apostolului Iuda rudenia lui Iisus şi fratele lui Iacaov,din Codex Bezae. Un Codex antic din secolul III-IV . Se poate să fie cel de la Sinodul de la Smirna. Fiind rupt în două Epistolele lui Pavel şi parte din Iacov au rămas la bizantini , restul a dispărut în istorie. Codex Bezae are exact partea lipsă a Celui Bizantin CODEX DISCORIAS şi este unul dintre cele cinci cele mai importante manuscrise greceşti ale Noului Testament, şi cel mai interesant dintre toate pe cont de lecturile sale specifice, savanţi se desemneze de litera D (a se vedea CRITICA biblice, sub titlul-textuale). Acesta primeşte numele de Teodor Beza, prietenul şi succesorul lui Calvin, şi de la Universitatea din Cambridge, care a obţinut ca un cadou de la Beza în 1581 şi încă o posedă. Textul este bilingv, greacă şi latină. Manuscrisul, scris în caractere uncial, formează un volum in-cvarto, excelente de calc, 10 x 8 cm, cu o coloană pe o pagină, fiind grec pe pagina din stânga (considerată locul de onoare), şi paralel şi ca o strajă care confirmă este textul latin, pe dreapta paginii. Ea a fost reprodusă într-un facsimil fotografic excelent, publicat (1899) de la Universitatea din Cambridge.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Epistola lui Iuda -65 NT-CODEX BAZAE.docx

 1. 1. CODEX BAZAE Epistola lui Iuda Traducerea ,conservarea textului latin şi trasliteraţia :OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen(CODEX CANTABRIGIENSIS), una dintre cele cinci cele mai importante manuscrise greceşti ale NouluiTestament, şi cel mai interesant dintre toate pe cont de lecturile sale specifice, savanţi sedesemneze de litera D (a se vedea CRITICA biblice, sub titlul-textuale). Acesta primeşte numele deTeodor Beza, prietenul şi succesorul lui Calvin, şi de la Universitatea din Cambridge, care a obţinutca un cadou de la Beza în 1581 şi încă o posedă. Textul este bilingv, greacă şi latină. Manuscrisul,scris în caractere uncial, formează un volum in-cvarto, excelente de calc, 10 x 8 cm, cu o coloană peo pagină, fiind grec pe pagina din stânga (considerată locul de onoare), şi paralel şi ca o strajă careconfirmă este textul latin, pe dreapta paginii. Ea a fost reprodusă într-un facsimil fotografic
 2. 2. excelent, publicat (1899) de la Universitatea din Cambridge.Codexul conţine numai cele patru Evanghelii, în ordinea dată comună în Occident, Matei, Ioan, Luca,Marcu, apoi câteva versete (11-15), în latină numai, din Epistola a treia a Sf. Ioan, şi FapteleApostolilor. Nu lipsesc, totuşi, de la manuscris de scrib original, în limba greacă, Matei 1:1-20; [3:7-16]; 06:20 - 9:02, 27:2-12, Ioan 1: 16-3:26; [18:14-20:13]; [Marcu 16:15-20]; Fapte 08:29 - 10:14,21:2-10, 16:18, 22:10-20; 22:29-28:31, în latină, Matei 1:1-11; *două douăzeci şi unu - 03:07], 06:08 -08:27, 26:25-27:1; Ioan 1:1 - 3:16; [18:2-20:1]; [Marcu 16:6-20]; Fapte 8:20-10:4; 20:31-21:2, 7-10;22:2-10; 23:20-28:31. Cele pasaje din paranteze au fost furnizate de către o mână de X-lea.Se va observa că Evanghelia Sfântului Luca este singura, din cărţile conţinute,care este păstratăcomplet. Starea în care este cartea, arată un decalaj între Evanghelii şi Faptele Apostolilor, şifragment din Ioan III, indică faptul că, la fel ca în manuscris antic parte, Epistolele Catolice au fostplasate acolo. Faptul că Epistola lui Iuda nu precede imediat Faptele Apostolilor este considerată caindicând spre omiterea din Codex; se poate, totuşi, au fost introduse în altă parte. Noi nu putemspune dacă manuscrisul conţinea mai mult din Noul Testament, şi nu există nici un indiciu că a fost,la fel ca alte manuscrise mari uncial, mai alăturat textul din Vechiul Testament. Pe lângă mânascriitorul iniţial, există corecţii în mâini diferite, unele contemporane, probabil, cu adnotarileoriginale, mai târziu liturgice şi sanctorum sortes, sau formule pentru a spune averi, toate acesteasunt importante pentru urmărirea istoria manuscrisului
 3. 3. În imagine se vede CODEX BAZAE , o pagine este în greacă una în latină
 4. 4. Textul latin consservat / redat cu fontul original apostolic –scripta [ knaight templar ttf]. 1 Judas Jesu Christi vivere juratus, 1. Iuda, martor viu, lucrător convins al lui Isus Hristos, şi operatur certus, frater autem fratele lui Iacov, către cei Jacobi, his qui sunt Gratia Deumin chemaţi în Har, care sunt iubiţi qui sunt Deo Patre dilectis, et în Dumnezeu Tatăl, şi păstraţi Christo Jesu conservatis, et vocatis. pentru Isus Hristos: 2 Misericordia vobis, et pax, et 2. îndurarea, pacea şi dragostea să vă fie înmulţite. caritas adimpleatur. 3 Carissimi, omnem sollicitudinem 3. Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu faciens scribendi vobis de despre mântuirea noastră de communi vestra salute, necesse obşte, m-am văzut silit să vă habui scribere vobis : deprecans scriu ca să vă îndemn să luptaţi supercertari semel traditæ sanctis pentru credinţa, care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna.
 5. 5. fidei.4 Subintroierunt enim quidam 4. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi de multhomines (qui olim præscripti sunt pentru osânda aceasta, oameniin hoc judicium) impii, Dei nostri neevlavioşi, care schimbă îngratiam transferentes in luxuriam, desfrânare harul Dumnezeuluiet solum Dominatorem, et nostru, şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi DomnDominum nostrum Jesum Christum Isus Hristos.negantes.5 Commonere autem vos volo, 5. Vreau să vă aduc aminte, măcar că ştiţi odată pentruscientes semel omnia, quoniam totdeauna toate aceste lucruri,Jesus populum de terra Aegypti că Domnul, după ce a izbăvit pesalvans, secundo eos, qui non poporul Său din ţara Egiptului,crediderunt, perdidit: în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut.6 angelos vero, qui non 6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuriservaverunt suum principatum,
 6. 6. sed dereliquerunt suum veşnice, în întuneric, pe îngerii care nu şi-au păstrat vrednicia,domicilium, in judicium magni ci şi-au părăsit locuinţa.diei, vinculis æternis sub caliginereservavit.7 Sicut Sodoma, et Gomorrha, et 7. Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, carefinitimæ civitates simili modo se dăduseră ca şi ele la curvieexfornicatæ, et abeuntes post şi au poftit după trupul altuia, necarnem alteram, factæ sunt stau înainte ca o pildă, suferindexemplum, ignis æterni pœnam pedeapsa unui foc veşnic.sustinentes.8 Similiter et hi carnem quidem 8. Totuşi oamenii aceştia, târâţi de visările lor, îşi pângăresc lamaculant, dominationem autem fel trupul, nesocotescspernunt, majestatem autem stăpânirea şi batjocorescblasphemant. dregătoriile.
 7. 7. 9 Cum Michaël Archangelus cum 9. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certadiabolo disputans altercaretur de cu el pentru trupul lui Moise, n-aMoysi corpore, non est ausus îndrăznit să rostească împotrivajudicium inferre blasphemiæ : sed lui o judecată de ocară, ci doardixit : Imperet tibi Dominus a zis: „Domnul să te mustre!”10 Hi autem quæcumque quidem 10. Aceştia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc, şi seignorant, blasphemant : pierd singuri în ceea ce ştiu dinquæcumque autem naturaliter, fire, ca dobitoacele fără minte.tamquam muta animalia, norunt,in his corrumpuntur.11 Væ illis, quia in via Cain , 11. Vai de ei! Căci au urmatabierunt, et errore Balaam pe calea lui Cain! S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, dinmercede effusi sunt, et in dorinţa de câştig! Au pierit într-ocontradictione Core perierunt! răscoală ca a lui Core!
 8. 8. 12 Hi sunt in epulis suis maculæ, 12. Sunt nişte stânci ascunse la mesele voastre de dragoste,convivantes sine timore, unde se ospătează fără ruşinesemetipsos pascentes, nubes sine împreună cu voi, şi se îndoapăaqua, quæ a ventis circumferentur, de-a binelea; nişte nori fărăarbores autumnales, infructuosæ, apă, mânaţi încoace şi încolo de vânturi, nişte pomi tomnaticibis mortuæ, eradicatæ fără rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi;13 fluctus feri maris, despumantes 13. nişte valuri înfuriate ale mării, care îşi spumegă ruşinilesuas confusiones, sidera errantia : lor, nişte stele rătăcitoare,quibus procella tenebrarum cărora le este păstrată neguraservata est in æternum. întunericului pentru vecie.14 Prophetavit autem et de his 14. Şi pentru ei a prorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam,septimus ab Adam Enoch, dicens : când a zis: „Iată că a venitEcce venit Dominus in sanctis Domnul cu zecile de mii de
 9. 9. millibus suis" sancti angeli eius et sfinţi, şi îngeri sfinţi, ai Săi şi cu toate neamurile cerurilor.omina omnes gentes caelum15 facere judicium contra omnes, 15. ca să facă o judecată împotriva tuturor, şi săet arguere omnes impios de încredinţeze pe toţi ceiomnibus operibus impietatis nelegiuiţi, de toate fapteleeorum, quibus impie egerunt, et de nelegiuite, pe care le-au făcut înomnibus duris, quæ locuti sunt chip nelegiuit, şi de toate cuvintele de ocară, pe care le-contra Deum peccatores impii. au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi.”16 Hi sunt murmuratores 16. Ei sunt nişte cârtitori, nemulţumiţi cu soarta lor;querulosi, secundum desideria sua trăiesc după poftele lor; gura leambulantes, et os eorum loquitur este plină de vorbe trufaşe, şisuperba, mirantes personas slăvesc pe oameni pentruquæstus causa. câştig.
 10. 10. . 17 Vos autem carissimi, memores 17. Dar voi, preaiubiţilor, aduceţi-vă aminte de vorbeleestote verborum, quae praedicta vestite mai dinainte de apostoliisunt ab apostolis Domini nostri Domnului nostru Isus HristosJesu Christi,18 qui dicebant vobis, quoniam in 18. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor finovissimo tempore venient batjocoritori, care vor trăi dupăillusores, secundum desideria sua poftele lor nelegiuite.ambulantes in impietatibus19 Hi sunt, qui segregant 19. Ei sunt aceia care dau naştere la dezbinări, oamenisemetipsos, animales, Spiritum supuşi poftelor firii, care n-aunon habentes Duhul.20 Vos autem carissimi 20. Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi- vă sufleteşte pe credinţasuperædificantes vosmetipsos voastră prea sfântă, rugaţi-văsanctissimæ vestræ fidei, in Spiritu prin Duhul Sfânt,
 11. 11. Sancto orantes,21 vosmetipsos in dilectione Dei 21. ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu, şi aşteptaţiservate, exspectantes îndurarea Domnului nostru Isusmisericordiam Domini nostri Jesu Hristos pentru viaţa veşnică.Christi in vitam æternam.22 Et hos quidem arguite judicatos: 22. Mustraţi pe cei ce se despart de voi;23 illos vero salvate, de igne 23. căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc; de alţiirapientes. Aliis autem miseremini iarăşi fie-vă milă cu frică, urândin timore : odientes et eam, quæ până şi cămaşa mânjită decarnalis est, maculatam tunicam. carne.24 Ei autem qui potens est vos 24. Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, şi să văconservare sine peccato et facă să vă înfăţişaţi fără prihană şiconstituere ante conspectum plini de bucurie înaintea slavei Sale,
 12. 12. gloriæ suæ immaculatos inexsultatione in adventu Domininostri Jesu Christi, omnia saeculasaeculorum. Amen25 soli Deo Salvatori nostro, per 25. singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin IsusJesum Christum Dominum Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire,nostrum, gloria et magnificentia, mai înainte de toţi vecii, şi acum şi în veci. Amin.imperium et potestas ante omnesaeculum, et nunc, et in
 13. 13. TRANSLITERAŢIA TEXTULUI LATIN1 Judas Jesu Christi servus, frater autem Jacobi, his qui sunt in Deo Patre dilectis, etChristo Jesu conservatis, et vocatis. 2 Misericordia vobis, et pax, et caritasadimpleatur. 3 Carissimi, omnem sollicitudinem faciens scribendi vobis decommuni vestra salute, necesse habui scribere vobis : deprecans supercertari semeltraditæ sanctis fidei. 4 Subintroierunt enim quidam homines (qui olim præscriptisunt in hoc judicium) impii, Dei nostri gratiam transferentes in luxuriam, et solumDominatorem, et Dominum nostrum Jesum Christum negantes. 5 Commonereautem vos volo, scientes semel omnia, quoniam Jesus populum de terra Ægyptisalvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit: 6 angelos vero, qui nonservaverunt suum principatum, sed dereliquerunt suum domicilium, in judiciummagni diei, vinculis æternis sub caligine reservavit. 7 Sicut Sodoma, et Gomorrha,et finitimæ civitates simili modo exfornicatæ, et abeuntes post carnem alteram,factæ sunt exemplum, ignis æterni pœnam sustinentes. 8 Similiter et hi carnemquidem maculant, dominationem autem spernunt, majestatem autemblasphemant. 9 Cum Michaël Archangelus cum diabolo disputans altercaretur deMoysi corpore, non est ausus judicium inferre blasphemiæ : sed dixit : Imperet tibiDominus. 10 Hi autem quæcumque quidem ignorant, blasphemant : quæcumqueautem naturaliter, tamquam muta animalia, norunt, in his corrumpuntur. 11 Væillis, quia in via Cain abierunt, et errore Balaam mercede effusi sunt, et incontradictione Core perierunt! 12 Hi sunt in epulis suis maculæ, convivantes sinetimore, semetipsos pascentes, nubes sine aqua, quæ a ventis circumferentur,arbores autumnales, infructuosæ, bis mortuæ, eradicatæ, 13 fluctus feri maris,despumantes suas confusiones, sidera errantia : quibus procella tenebrarumservata est in æternum. 14 Prophetavit autem et de his septimus ab Adam Enoch,dicens : Ecce venit Dominus in sanctis millibus suis 15 facere judicium contraomnes, et arguere omnes impios de omnibus operibus impietatis eorum, quibusimpie egerunt, et de omnibus duris, quæ locuti sunt contra Deum peccatores impii.16 Hi sunt murmuratores querulosi, secundum desideria sua ambulantes, et oseorum loquitur superba, mirantes personas quæstus causa. 17 Vos autem carissimi,memores estote verborum, quæ prædicta sunt ab apostolis Domini nostri JesuChristi, 18 qui dicebant vobis, quoniam in novissimo tempore venient illusores,
 14. 14. secundum desideria sua ambulantes in impietatibus. 19 Hi sunt, qui segregantsemetipsos, animales, Spiritum non habentes. 20 Vos autem carissimisuperædificantes vosmetipsos sanctissimæ vestræ fidei, in Spiritu Sancto orantes,21 vosmetipsos in dilectione Dei servate, exspectantes misericordiam Domini nostriJesu Christi in vitam æternam. 22 Et hos quidem arguite judicatos: 23 illos verosalvate, de igne rapientes. Aliis autem miseremini in timore : odientes et eam, quæcarnalis est, maculatam tunicam. 24 Ei autem qui potens est vos conservare sinepeccato et constituere ante conspectum gloriæ suæ immaculatos in exsultatione inadventu Domini nostri Jesu Christi, 25 soli Deo Salvatori nostro, per JesumChristum Dominum nostrum, gloria et magnificentia, imperium et potestas anteomne sæculum, et nunc, et in omnia sæcula sæculorum. Amen.CONTACTdorindavidaurel_1948@yahoo.ro yahoo@OBedeyaDDABenA twiterdorindavidaurel830@gmail.com google+ gmail0730693323FACEBOOKhttp://www.facebook.com/browse/admined_pages/?id=100003395488077Platforma mea facebookhttp:// www.facebook.com/pages/Dacia-Portal-Antic-Megalitic/313800378663091http://www.facebook.com/pages/Biblia-tanach/113104248812667http://www.facebook.com/pages/Biblia-tanachdinamicartro/333243783376899SITE-URI PERSONALEhttp://aramaicnewtestament.net/http://biblia-tanach.dinamicart.ro/
 15. 15. http://www.biblemap.org/PORTAL BIU BAR ILAN IERUSALIM -WEB PERSONAL PAGINĂ DE STARThttp://www.biu.ac.il/JH/parasha/eng/http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0.htmFILKRhttp://www.flickr.com/photos/httpbiblia-tanachdinamicartro/normal08course@photos.flickr.comSLIDESHARENoua adresăhttp://www.slideshare.net/dorindavidaurel1948/edit_my_uploadshttp://www.slideshare.net/dorindavidaurel1948http://www.slideshare.net/dorindavidaurel/rugaciuni-crestine-ortodoxe-sfliturghie-utrenia-vecerniahttp://www.slideshare.net/dorindavidaurelSCRIBDhttp://www.scribd.com/dorindavidaurelhttp://www.scribd.com/dorindavidaurel_1948http://www.scribd.com/dorindavidaurelhttp://www.scribd.com/my_document_collections/3534755 [cărţile mele]TWITERhttp://twitpic.com/photos/OBedeyaDDABenA?page=2OBedeyaDDABenA.1730@twitpic.comhttps://twitter.com/#!/OBedeyaDDABenANASA PORTAL MULTI PROGRAMS-AFILIAT & COLABORATORObedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen –colaborator Nasahttp://www.nasa.gov/multimedia/3d_resources/station_spacewalk_game.html
 16. 16. http://www.nasa.gov/multimedia/3d_resources/assets/kepler_ba.html@OBedeyaDDABenAWWW:99POZE:RO_PORTALhttp://www.99poze.ro/FACSIMIL_TEXTE_ANTICE_BIBLICE/http://www.99poze.ro/FACSIMIL_TEXTE_ANTICE_BIBLICE/http://facsimil.3xforum.ro/http://www.99poze.ro/FACSIMIL_TEXTE_ANTICE_BIBLICE_699496619/http://www.99poze.ro/FACSIMIL_TEXTE_ANTICE_BIBLICE_379489953/16/http://www.99poze.ro/Epistola_corinteni_Chorintians_p_Keynon/http://www.99poze.ro/Epistola_corinteni_Chorintians_p_Keynon/ ( Google+ my Profil- Contul meu)https://plus.google.com/u/0/103287385479074124966/abouthttps://plus.google.com/u/0/https://plus.google.com/u/0/b/105010662175568847170/105010662175568847170/posts ( Google+my)https://plus.google.com/photos/108327952666417022759/albums?hl=rohttps://plus.google.com/photos/108327952666417022759/albums/5719158724626651857?hl=rohttps://plus.google.com/photos/108327952666417022759/albums/5719063925390127537/5719081330615548210?hl=rohttps://plus.google.com/photos/108327952666417022759/albums/5719063925390127537/5719082785329567330?hl=rohttps://plus.google.com/b/105010662175568847170/https://plus.google.com/b/105010662175568847170/photos/105010662175568847170/albums/5718908220674573681

×