Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Power point

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Power Point
Power Point
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 53 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à Power point (20)

Publicité

Power point

 1. 1. Компютърна презентация
 2. 2. Компютърната презентация представлява последователност от слайдове с единен дизайн, които могат да се сменят автоматично върху екрана на монитора през определен период от време или да бъдат управлявани от представящия. Програмата Microsoft PowerPoint се използва за създаване на презентации и представянето им пред публика.
 3. 3. Стартиране на програмата Изберете: Start>Programs>MS Office> MS Power Point 2010
 4. 4. Основни ленти с менюта Програмата по подразбиране отваря нова презентация, с празен първи слайд в централната част на работния екран. Активирана е лентата с инструменти Home.
 5. 5. Лентата с инструменти Home дава достъп до: • Clipboard - функциите на клип борд паметта . • Slides - задаване и промяна на макета на слайда (разположение на текстови полета, вмъкване на графични обекти и др.). При създаване на презентацията първо се избира план (макет) на слайда.
 6. 6. • Font и Paragraph – инструментите за редактиране на текст. В тази част от инструментите има икони за бързо задаване на посоката на текста, разположение на текста по отношение на текстовото поле, вмъкване на готова за попълване графична колекция от схеми.
 7. 7. • Drawing – графични елементи и възможности за тяхното графично оформяне , подреждане (групиране, завъртане, подравняване и др.; • Editing – търсене и замяна на текст и инструмента за селектиране на обекти.
 8. 8. Лентата с инструменти Insert съдържа икони, с помощта, на които могат да се вмъкнати обекти, като таблица, картина, илюстрации (част от които, описани по-горе) и графични изображения (Chart), връзки (Links) текстови полета (Text) или символи (Symbols).
 9. 9. Инструментите за оформяне на дизайна на слайдовете се намира в лентата Design . Сред тях са настройките на страница (Рage Setup), готови цветови решения на презентацията (Themes), както и възможности за тяхната промяна (Colors, Fonts, Effects, Background Styles).
 10. 10. Лентата Transitions дава възможност за задаване на начина за смяна на отделните кадри (слайдове) от презентацията (Transition to This Slide), начина на стартиране на смяната (Timing) и др.
 11. 11. • Лентата Animations служи за анимиране на обектите, намиращи се в съответния слайд. • Лентата Slide Show , с инструментите, на която се задават настройките и представянето на презентацията.
 12. 12. Работа с файлове Лентата с инструменти File дава възможност да се създават нови, отварят (Open), затварят (Close), съхраняват (Save, Save As) и разпечатват (Print) презентации.
 13. 13. • От File>New може да се избере подходящия шаблон • Info – информация за файла – брой на слайдовете, дата на създаване, възможности за защита и др. • Save and Send – възможности за съхраняване и публикуване на презентацията, прикачване към електронно съобщение, превръщане на файла в PDF формат, който най-добре защитава текстовете и графичните обекти и др.
 14. 14. Работа с текст Текстът се въвежда в специално предвидените за целта текстови полета. По подразбиране, в зависимост от избрания дизайн, въведеният текст е с определен цвят, размер и шрифт, тези атрибути могат да се променят с инструментите за редактиране на текст (Font).
 15. 15. • При необходимост да се вмъкне текст извън разработвания слайд в предвидените от плана на страницата полета, се избира меню Insert и активира инструмента Text Box. • Разположението на текста по отношение на текстовото поле може да се оформи с инструменти .
 16. 16. Създаване на таблици. • Създаването таблици става като се избере менюто Insert - Table. От падащото меню се задават броят на редовете и колоните, които трябва да съдържа таблицата. Това може да стане чрез: - Посочване с мишката ; - Insert Table, след което в отворилия се прозорец се задават редовете и колоните; - Excel Spreadsheet, в резултат на което се активира Excel-ова страница, в която директно се въвеждат форматират стойностите.
 17. 17. Редактиране на таблици Необходимо е да се кликне в някоя от клетките. Таблицата се огражда с характерна сива рамка и се активират две допълнителни ленти с инструменти (Table Tools).
 18. 18. • Layout – дава възможност за вмъкване и изтриване на редове и колони (Rows&Columns), разделяне и обединяване на клетки (Merge), уеднаквяване на редове и колони, подравняване на текста в клетките и др. • Design – от него се задава оформлението на таблицата - цвят, с който са запълнени клетките и рамки (Table Styles), дали да се подчертаят с различен цвят заглавният ред или колона на таблицата (Table Styles Options), каkто и да се променят зададените по подразбиране.
 19. 19. Oт Insert>Chart. В резултат на това се отваря диалогов прозорец, който дава възможност да се избере желаното графично изображение . Създаване на графика
 20. 20. • В резултат на това се активира страница на Excel, в която има въведени примерни данни . –Изпишете наименованията на сериите и категориите; –Въведете стойностите; • Затворете Excel-овата страница. • В презентацията се е появила зададената графика (Chart Tools>Design>Edit Data).
 21. 21. Редактиране на графика Създаденото по подразбиране графично изображение има нужда от редактиране, за да се повиши неговата познавателна стойност. За целта графиката трябва да се посочи с мишката, в резултат на което тя се огражда със сива рамка и се активират три помощни менюта за редактиране на таблици Chart Tools – Design, Layout и Format.
 22. 22. Chart Tools>Design – от него може да се промени вида на изображението (Change Chart Style), да се редактират данните (Data), да се зададат заложени по подразбиране макети на графиката, като легенда, етикети на стойностите и др. (Chart Layout) и цвета на графичните елементи (Chart Style).
 23. 23. • Chart Tools>Layout– служи за задаване на елементи на графиката, които повишават съдържателната им стойност. –Chart Title дава възможност за поставяне или премахване на името на графиката, както и мястото, където се появява. –Axes Titles дава възможност да се поставят или премахнат надписите на абсцисата и ординатата.
 24. 24. –Legend позволява да се постави или премахне легендата, както и мястото, на което се намира; –Data Labels дава възможност в графичното изображение да се изпишат онагледяваните стойности, както и мястото на изписването им. Това съществено повишава информативната стойност на графиките.
 25. 25. – Data Table - дава възможност под графиката да се появи таблица с онагледяваните стойности. В повечето случаи това не повишава информативността на графиката, освен това е излишно дублирането на една и съща информация в табличен и графичен вид. – Trend line – ползва се в случай, че се изучава връзката между две променливи, поне една от които е количествена, а другата може да бъде количествена, ординална, период от време и др.
 26. 26. – Axes - Изключително важен елемент на графичното изображение е скалирането на осите X и Y. Неправилното им оформяне в някои случаи може да доведе до погрешни заключения за изучаваното явление. Оформянето на осите става отменюто Axes. Възможностите на заложените опции понякога не са достатъчни, за да се прецизира оформянето на осите. Поради това детайлното задаване на опциите за осите може да стане от менюто Format Axes, до което може да се достигне, като: • се избере съответната ос или елемент на графиката от падащото меню в полето Current Selections; • се посочи Format Selection.
 27. 27. Взависимост от редактирания елемент на графиката, диалоговите прозорци за редактиране на оси, по които са онагледени качествени променливи (абсцисата) и количествени променливи (ординатата) са: • Задаването на максималната и минималната стойности; • При необходимост от обръщане на скалите – Values (Categories) in Reverse order , като при това обръщане се налага осите да се пресичат при максималната стойност на променливите (Axis Crosses at Maximum (Category) Value ;
 28. 28. Chart Tools>Format дава възможност да се редактират отделни елементи на графиката, които допринасят за по-добрата естетическа стойност на изображението.
 29. 29. Създаване на схема • Вмъкването на обект в презентацията става по два начина: • Като се избере Insert> Smart Art; • Като в избрания макет на слайда (Slide Layout) се избере същата опция.
 30. 30. И в двата случая се появява диалоговият прозорец за избор на подходящата диаграма. Той съдържа 3 полета: • За избор на група от диаграми; • За избор на конкретната визуална схема; • Примерна диаграма и пояснение на нейното предназначение.
 31. 31. За да се попълнят необходимите текстове и впоследствие редактира диаграмата същата трябва да е оградена със сива рамка. За лесно въвеждане на надписите може да се кликне бутона с двете стрелки отляво на рамката , в резултат на което се отваря прозорец за въвеждане на надписите .
 32. 32. Редактиране на схема За редактиране на схеми (диаграми) има предвидени 2 специализирани ленти с инструменти. Smart Arts>Design – на нея се намират основните инструменти за създаване на графичната визуализация. В полето Create Graphics се намират икони за бърз достъп, които дават възможност да се добави елемент на диаграмата, да се разместят елементи (Move Up, Move Down), да се промени йерархията (Promote, Demote ) и др.
 33. 33. Smart Arts>Format , от която е възможно да се промени да се променят заложените по подразбиране дизайнерски решения.
 34. 34. Анимация на обекти • MS Power Point дава възможност обектите на слайда или отделни техни елементи да бъдат раздвижени (анимирани), т. е. да се зададе поредността и начинът, по който те: – се появяват (Entrance) на слайда, – изчезват (Exit) от него или – се подчертава тяхната важност (Emphasis).
 35. 35. При ползване на презентацията за онагледяване на устно изложение: • Колкото по-малко анимация, толкова по-добре! • За предпочитане е раздвижването на обектите да става автоматично.
 36. 36. За да се раздвижи даден обект е необходимо същият да бъде посочен (маркиран) с мишката, след което за се избере една от двете възможности: • Да се кликне някоя икона от полето Animations; • Да се натисне иконата Add Animation и се избере желаният начин на движение.
 37. 37. • Обектите, за които има зададен ефект се номерират в зависимост от поредността на появяването им в слайда. • За детайлно оформяне на желаното раздвижване може да се активира прозореца за редактиране на анимация (Animation Pane). • Преглед на зададената анимация може да се направи, като се кликне иконата Preview.
 38. 38. Възможните опции са за начина, по който започва раздвижването: - с кликване с мишката; - заедно с предходния обект; - или определено време след обекта. При избор на последното може да се зададе след колко време да се случи това.
 39. 39. Детайлно оформяне на раздвижването (Effect Options). Диалоговият прозорец, който се отваря след задаването на това меню има 3 групи от опции: –Еffect , в който се задава посоката на раздлижване на обекта, звукът, който би могъл да съпровожда развижването, поведението на обекта след раздвижването и др. –Timing – как да стартира раздвижването и скоростта, с която се осъществява;
 40. 40. Третата опция е различна в зависимост от това какъв обект (текст, графика, схема) се анимира. На фигурите са показани някои от възможностите в това направление.
 41. 41. Смяна на кадрите (слайдовете) MS Power Point дава богати възможности за избор на начини на навлизане на слайда. Той се избира от менюто Transition to This Slide. Всеки от начините може да бъде детайлизиран, като се кликне иконата Effect Options. Може да бъде зададено смяната на слайдовете да започне: –След щракване с мишката (On mouse click), което е за предпочитане при презентации с устно изложение; –След определено време (After)
 42. 42. Препоръки: • Хубаво е слайдовете да се сменят с щракване, с мишката, за да може представянето на мултимедията да следва ритъма на словесното изложение; • Неприятно впечатление прави, ако се ползват много различни начини за смяна на слайдовете. Това отклонява вниманието на аудиторията от съдържанието на презентацията.
 43. 43. Добавяне на звук • Към презентация в PowerPoint, звук се добавя от избира раздел Insert, група Media Clips. Меню Sound дава възможност за избор на една от следните команди: • Sound from File… – вмъкване на звук от файл; • Sound from Clip Organizer… – вмъкване на звук от Clip Organizer; • Record Sound… – запис на звук. • Освен звукови файлове, • потребителите имат възможност • да включват в презентациите си и • филми и/или клипове (Movies).
 44. 44. • Само .wav звукови файлове могат да бъдат вградени в презентацията – всички останали типове медийни файлове са свързани. • По подразбиране звуковите файлове с разширение .wav, които са с размер над 100 KB, автоматично се свързват към презентацията, вместо да се вграждат в нея. • Пределът в размера за вградени .wav файлове може да се увеличи най-много до 50 000 KB, но това води до увеличаване на общия размер на презентацията.
 45. 45. • Вградените файлове се запазват в рамките на презентацията, а свързаните файлове се съхраняват извън презентацията. • PowerPoint отразява актуализации в свързаните файлове само ако презентацията съдържа текущи връзки към звука. • Когато се вмъква свързан звуков файл в презентацията се създава връзка към текущото му местоположение. Ако по-късно звуковият файл се премести на друго място, програмата не може да го намери, за да го възпроизведе. Добре е да се копират файловете със звуците в същата папка, в която е презентацията, преди да се вмъкнат.
 46. 46. • При избор на Sound from File… се отваря прозорец, в който се посочва звуковият файл и се натиска бутон ОК. След вмъкване в слайда се появява икона за звук и настройка на времетраенето.
 47. 47. • При избор на Sound from Clip Organizer… в дясната част на прозореца се отваря панел, от който може да се посочи звуков файл. • В полето Search for се въвежда ключова дума. В полето Results should be се активира съответният тип файлове (Sounds) и се натиска бутон Go. • Добавяне на избран звуков файл се извършва с команда Insert от контекстното меню.
 48. 48. • За запис на дикторски текст или друг звук от потребителя се избира Record Sound… Това предизвиква отваряне на прозорец Record Sound, чрез който се записва съответният звук. • Иконата на звуковия файл се появява върху слайда при натискане на бутон ОК.
 49. 49. • Чрез избор на команда Preview може да се прослуша звуков файл. • От Edit се задават съответните аудио файлове и настройките за времето, стартирането и иконата на музикалния файл в презентацията. • Това се задава с активиране на Loop until stopped. За добавяне на звук, който да се възпроизвежда по време на цялата презентация, е необходимо файлът да се вмъкне в първия слайд.
 50. 50. Възпроизвеждането на звука може да започва автоматично при поява на слайда, да започва при щракване с мишката, да стартира автоматично.
 51. 51. Представяне на презентацията Това може да става от слайда, който е на работния плот или от началото на презентацията.
 52. 52. Задачи за упражнение • Задача 1: Създайте компютърна презентация на тема: „Моят любим музикален стил”. Изберете подходящ дизайн и цветова схема. Задайте анимационни ефекти. Добавете музикални файлове. Съхранете презентацията с име muzika.ppt. • Задача 3: Като използвате информация от учебника по физика и астрономия създайте компютърна презентация на тема: „Светлина”. Включете в структурата на слайдовете таблица и диаграма за илюстрация на данни от темата. Оформете и съхранете презентацията с име svetlina.ppt.
 53. 53. РЕСУРСИ: • http://6.nsa- virtualeducation.com/pages/t_8.pdf

×