İşletmelerde Mobbing

İŞLETMELERDE MOBBING
201038010 GİZEM KÖSE
201038022 ZEYNEP MUTLU
201333046 YELİZ ÇOTOY
MOBBING NEDIR ?
 İşyerinde zorbalık ve
duygusal taciz, ya da
uluslararası kabul görmüş
adıyla mobbing , bir kişinin
ya da bir grubun hedef
seçilmiş kişiye karşı
uyguladıkları ısrarlı,
sistematik, aşağılayıcı,
yıldırıcı, haksız söz ve
davranışlardır.
LEYMANN’A GÖRE;
 Çalışma yaşamında mobbing kavramının ilk kez,
80’li yılların başında İsveçli endüstri psikoloğu
Heinz Leymann tarafından kullanıldığı
bilinmektedir.
 Leymann, mobbingi, “iş yaşamında bir ya da
daha fazla kişiye yönelik sistematik olan
düşmanca ve etik dışı iletişim kurma yoluyla
psikolojik terör” olarak tanımlamaktadır.
NEDENLERI
 İşletmelerde mobbingin belirli
nedenleri olmamakla birlikte,
pek çok mobbing olayını kişisel
kıskançlıklar tetiklemektedir.
İşletmeler büyüdükçe, daha iyi
görevler, daha çekici mevkiler
ve daha yüksek maaşlar
mobbinge neden
olabilmektedir.
 Şiddet uygulayıcılarını amacı,
kurbanı kendi iradesine bağımlı
hale getirip, kişiliğini tartışmasız
kabul etmesini sağlamaktır. Kişi
bu yolla, kurbanın kendisine olan
saygısını yitirerek, benliğini
öldürerek, kendisine karşı saygılı
ve terbiyeli olmasını ve koşulsuz
itaati sağlamayı amaçlamaktadır.
MOBBING DAVRANIŞINI KIMLER
YAPABILIR?
 Bireylere; işyerindeki üstleri, eşit
düzeyde çalışanlar ya da astları
tarafından sistematik biçimde
uygulanan her tür kötü muamele,
tehdit, şiddet, aşağılama gibi
davranışlar
EN ÇOK KARŞILAŞILAN MOBBING
DAVRANIŞLARI
 Yapılan yanlışlardan sorumlu tutulma
 Kişiye mantıksız işler verilmesi
 Yeteneğinin eleştirilmesi
 Birbiriyle çelişkili kurallara itaat ettirilme
 Görevin kaybettirileceğine ilişkin tehditler
 Küçük düşürülme
 Başarısının olduğundan az gösterilmesi
MOBBING TÜRK IŞ DÜNYASINDA NE
KADAR YAYGIN VE NE KADAR BILINIYOR?
 Mobbing Türkiye’de çok çok yaygın.
Kültürümüzün bir uzantısı olarak; geleneklere ve
otorite sahibi büyüklerine uymayan, sorgulayan,
yanlışlıkları ihbar eden, başarısıyla sivrilen,
diğerlerinden farklı olan kişiler ortamdan
çıkarılmak isteniyor. Yapılan az sayıdaki
araştırmalar özel sektörde yaklaşık %30, kamu,
tıp ve eğitim sektörlerinde yaklaşık %40
çalışanın yıldırma kurbanı olduğunu gösteriyor.
 Son birkaç yılda özel sektörün insan kaynakları
profesyonelleri “İşyerinde yıldırma amaçlı
duygusal taciz” konusunda biraz fikir sahibi
oldular.
 Kamu sektöründe ise, bu kadar ağır koşullar
varken, bilgilendirme süreçleri yeni başlamış
durumda ve bu bilgilendirmeyi dernekler
yapıyorlar. Kavramın farkındalığı oluşmaya
başladı ama, önlem alma konusunda hemen
hemen hiçbir şey yapılmadı.
İşletmelerde Mobbing
ÖNEMI VE ETKILERI
 Mobbing, şiddetli bir stres faktörü olup, fiziksel
problemlere, psikolojik bunalımlara ve iş
tatminsizliğine neden olan travmatik hayati bir
olaydır.
 Mobbing sürecinde kurbanı en fazla etkileyen ise,
psikolojik şiddetin sıklığı, tekrarı ve süresidir.
Psikolojik şiddet arttıkça ve süresi uzadıkça,
etkisi de artar. Herkesin psikolojik şiddete
dayanma sınırı farklıdır. Birisi için dayanılabilir
olan bir durum, diğerine büyük zarar verebilir,
psikolojik olarak yaralayabilir.
İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN
SONUÇLARI
İşyerinde uygulanan psikolojik tacizin sonuçları;
mobbing mağdurlarına ilişkin sonuçlar,
mobbingin uygulandığı işletmelere ilişkin sonuçlar,
topluma ve ülke ekonomisine ilişkin sonuçlar
olmak üzere üç grupta incelenebilir:
A. MOBBİNG MAĞDURLARINA
İLİŞKİN SONUÇLAR
 1. Ekonomik Sonuçlar
-Ruhsal ve fiziksel sağlığın
iyileştirilmesi amacıyla yapılan
tedavi harcamaları
-İşin yitirilmesi sonucunda düzenli
gelirin kaybı
 2. Sosyal Sonuçlar
-Sosyal imajın zedelenmesi;
-Mesleki kimliğini yitirmesi;
-Aile içinde de zamanla “başarısız,
elindekileri kaçırmış bir birey”
olarak algılanması
A. MOBBİNG MAĞDURLARINA
İLİŞKİN SONUÇLAR
 3. Ruhsal ve Fiziksel Sağlığa İlişkin Sonuçlar
- Depresyon,
- Anlamsız korkular ve heyecanlar,
- Yüksek tansiyon,
- Dikkati toplayamama,
- Ellerin terlemesi ve titremesi,
- Baş ve sırt ağrıları,
- Terk edilmişlik duygusu,
- İştahsızlık, zayıflama,
- Özgüven ve özsaygının yitirilmesi,
- Daha ağır olgularda, travma sonrası stres bozukluğu.
B. MOBBİNGİN UYGULANDIĞI
ÖRGÜTLERE İLİŞKİN SONUÇLAR
 1. Mobbingin Örgütlere
Psikolojik Maliyetleri
Bireyler arası anlaşmazlık ve
çatışmalar
- Olumsuz örgüt iklimi
- Örgüt kültürü değerlerinde
çöküş
- Güvensizlik ortamı
- Genel saygı duygularında
azalma
- Çalışanlarda isteksizlik
nedeniyle yaratıcılığın
kısıtlanması
B. MOBBİNGİN UYGULANDIĞI
ÖRGÜTLERE İLİŞKİN SONUÇLAR
 2. Mobbingin Örgütlere Ekonomik Maliyetleri
- Hastalık izinlerinin artması
- Yetişmiş uzman çalışanların işten ayrılmaları
- İşten ayrılmaların artmasıyla yeni çalışan alımının
getirdiği maliyet
- İşten ayrılmaların artmasıyla eğitim etkinliklerinin
maliyeti
- Genel performans düşüklüğü
- İş kalitesinde düşüklük
- Çalışanlara ödenen tazminatlar
- İşsizlik maliyetleri
- Yasal işlem ve/veya mahkeme masrafları
- Erken emeklilik ödemeleri
C. MOBBİNGİN TOPLUMA VE
ÜLKE EKONOMİSİNE İLİŞKİN
SONUÇLARI
- Mağdurun sağlık problemleri nedeniyle
yapılan sağlık harcamalarının artması,
- Sigorta masraflarında artış,
- İşsizlik,
- Nitelikler ve yeteneklerin altında
çalıştırılmadan doğan vergi kayıpları,
- Devletin sağladığı yardım programlarına
yönelen talebin çoğalması
- Erken emeklilik oranının artması,
- İşyerlerinde uygulanan psikolojik taciz
sonucunda mesleki yeterliliğini
yitirmiş, psikolojik yönden tükenmiş,
sağlıksız bireylerin boşta gezdiği bir
toplum
- Mağdurun kaba ve şiddet kullanan bir
birey haline gelmesi sonucunda
boşanmış ve parçalanmış ailelerin
bulunduğu toplum
- Mutsuz bireyler ve ailelerin yer aldığı ve
çalışma barışının bulunmadığı bir iş
yaşamı
 Sonuç olarak, mobbing son yıllarda çalışma yaşamında
bireylerin yaşamlarını olumsuz etkileyen bir olgu olarak
yaygınlaşmaktadır. Mobbingin oluşmasına etki eden
faktörlerin arasında, örgütün iş çevresi yer alabilirken,
mağdurun ve mobbing uygulayanın kişilik özellikleri de
etkili olabilmektedir. Birey açısından mobbing, bireyin
çalışma yaşamından kopmasına kadar uzanan, fizyolojik
ve psikolojik sorunları kapsar. Örgütsel açıdan ise,
örgütün verimliliğinin azalması, mobbing
mağduru çalışanların sağlık maliyetlerinin artması gibi
olumsuzlukları barındırır.
MOBBING'E MARUZ KALAN KIŞININ
YAPMASI GEREKENLER NELERDIR?
Hukuksal olarak tanınan haklar
 İş sözleşmesinin haklı nedene dayanarak
feshedebilme hakkı vardır.
 Belli şartlarda ayrımcılık tazminatı isteyebilme
hakkı vardır (*).
 Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’na göre
tazminat isteme hakkı bulunmaktadır.
 Mobing’e uğrayan işçi, mobbing yapan yöneticiyi
dava edebilir ve manevi tazminat talebinde
bulunabilir.
 Koşulları sözkonusu ise işçi, kötü niyet tazminatı
hükümlerine de başvurabilir.
MOBBINGLE BAŞA ÇIKMA
YOLLARI VE ÇÖZÜM
TEKNIKLERI
 Mobbingi engelleyebilmek için ilk adım, örgüt
bünyesindeki rahatsızlıkları zamanında
belirleyebilmektir.
 Bunun için de yöneticiler, mobbing eylemleriyle
ilgili olarak erken uyarı belirtilerini izlemeli ve
gereken önlemleri almalıdır.
 Çalışanlara verilen görev ve yetkiler, çalışanlardan
beklentiler açık ve net bir şekilde
belirlenmelidir.Çalışanların süreç içerisinde
sorumluluk almaları sağlanmalı, başarılı çalışmaları
takdir edilmelidir.Kişilerin görevleri ve görev yerleri
ne çok sık değiştirilmeli ne de çok uzun süre aynı
kalmalıdır.Son olarak uygulaması gereken ise
şikayetlerin adil ve tarafsız bir şekilde
soruşturulmasıdır.
KIŞI YILDIRMA AMAÇLI TACIZE UĞRADIĞINI
ANLADIĞINDA NASIL BIR YOL IZLEMELI?
 Öncelikle yıldırma sürecinin çok başında
fark ettiyse, sağlam ve özgüvenli bir iletişim ile
zorbaya ve çetesine “ Dur” demeyi becermeli,
bunun için yeni davranışlar öğrenmeli.
Haklarına sahip çıkacağını, sınırlarını
hissettirmeli. Çatışmanın çözümlenmesi için
yardım istemeli. Kendi işini yapmalı, işi dışında
verilen önceliksiz işleri yapmak zorunda
bırakılırsa, bunu yazılı istemeli. Susmamalı, içe
atmamalı, onur meselesi yapmamalı, bu
durumdan üstlerini ve İK birimlerini haberdar
etmeli.
 Sürecin ileri aşamalarında fark ettiyse,
 mobbing yapanların tek amacının onu işinden
etmek olduğunu, bunun için her şeyi
yapacaklarını ve bu süreç uzadıkça kazananın
onlar olacağını idrak etmeli.
 Yeni bir iş bulabilmek için “akıllıca” bir çıkış
planı yapmalı, yazılı kanıt ve mümkünde tanık
desteği toplamalı, işten çıkarılması durumunda
neler yaşayabileceği konusunda
bilgilenmeli. Yasal haklarını öğrenmeli, bu
konuyu bilen bir terapistten psikolojik destek
almalı.
BIREYSEL OLARAK
 İşyerinde mobbinge maruz kalan kişilerin, sürece
karşı mücadelelerinde üç farklı seçenekleri olduğu
öne sürülmüştür. Bu tepkilerden Birincisi istifa
ederek, süreçten kaçmak; İkincisi, finansal veya
benzer nedenlere bağlı olarak süreci kabullenmek;
Üçüncüsü ise işyerinde kalıp, sürece karşı
mücadele etmektir.
‘ ALO 170…..BEN MOBBİNG
KURBANIYIM ’
ANALİZLER
 Bir zorbayla karşı karşıya kalan çalışanların
%82’si işyerinden ayrılıyor. Bunların %34’ü
sağlığı bozulduğu için, %44’ü ise kuruluşun
performans değerlendirme sisteminin kolayca
kendilerini “yetersiz” etiketiyle kurban edecek
şekilde düzenlenmesi yüzünden. İnsan
Kaynakları uzmanları, bir çalışanın yerine
yenisini almanın maliyetinin, ilkinin maaşının üç
ila dört katı olduğunu belirtmektedirler.
ANALİZLER
% 82 İŞTEN
AYRILANLAR
%18 İŞE DEVAM
EDENLER
 Globalcv, kullanıcılarıyla yaptığı ankette mobbing
konusundaki duyarlılığa dikkat çekti. Kullanıcıların
büyük ilgi gösterdiği “İş yerinde mobbingle
karşılaştığınızda tepkiniz ne olur?” sorusuna
katılımcıların;
• % 34.73 ü Mobbing yapan kişiye karşı davranış
geliştireceğini belirtirken,
• % 28.74 ü Haklarını yasal yollarla aramaya
teşebbüs ediyor,
• % 16.77 lik bir kısım durumu yöneticisinin bilgisine
sunarak, olayı onun inisiyatifine bırakmaktan yana.
• Mobbing konusunda fikri olmayanların sayısı ise %
14.97
• Olayı kabullenenlerin sayısı % 4.7
İşletmelerde Mobbing
SU UYUR MOBBİNG UYUMAZ!!!
1 sur 30

Recommandé

MOBBİNGMOBBİNG
MOBBİNGMelek Ergün
988 vues46 diapositives
MOBBİNG NEDİR?MOBBİNG NEDİR?
MOBBİNG NEDİR?KASIAD KOCAELİ
5.9K vues67 diapositives
Yıldırma mobbing Yıldırma mobbing
Yıldırma mobbing pelinoz
2.8K vues33 diapositives
Motivasyon YönetimiMotivasyon Yönetimi
Motivasyon YönetimiCOSKUN CAN AKTAN
2.6K vues25 diapositives

Contenu connexe

Tendances(20)

İş yaşaminda profesyonelli̇kİş yaşaminda profesyonelli̇k
İş yaşaminda profesyonelli̇k
Tanju Ayse Oflaz1.8K vues
İKY 5 - ORYANTASYONİKY 5 - ORYANTASYON
İKY 5 - ORYANTASYON
Erciyes University Faculty of Communication16.7K vues
KoçLuk&MentöRlüKKoçLuk&MentöRlüK
KoçLuk&MentöRlüK
fahricelik4.9K vues
Duygusal zekaDuygusal zeka
Duygusal zeka
ilker KALDI5.9K vues
Duygusal zekaDuygusal zeka
Duygusal zeka
kobikobi3.7K vues
Duygusal zeka Duygusal zeka
Duygusal zeka
OZDEN OZLÜ6.1K vues
Yetenek yönetimi  Yetenek yönetimi
Yetenek yönetimi
Pelin Vardarlıer8.3K vues
Yaratıcı Satış TeknikleriYaratıcı Satış Teknikleri
Yaratıcı Satış Teknikleri
Taylan Demirkaya94.1K vues
Kaynak islerinde isgKaynak islerinde isg
Kaynak islerinde isg
Teknikakademiisg2.4K vues
Ucret yonetimiUcret yonetimi
Ucret yonetimi
Tur Kan36.7K vues
Musteri iliskileri Yonetimi - 10Musteri iliskileri Yonetimi - 10
Musteri iliskileri Yonetimi - 10
Aretiasus 5.4K vues
IS DEGERLEME VE UCRET YONETIMIIS DEGERLEME VE UCRET YONETIMI
IS DEGERLEME VE UCRET YONETIMI
SITKI SEZGİN KIZILKOCA12.3K vues
Rotter ve sosyal öğrenmeRotter ve sosyal öğrenme
Rotter ve sosyal öğrenme
massive5015.4K vues
Müşteri i̇lişkileri yönetimi  dr. sema coşkunMüşteri i̇lişkileri yönetimi  dr. sema coşkun
Müşteri i̇lişkileri yönetimi dr. sema coşkun
SEMRIN IK EGITIM VE DANISMANLIK1.2K vues
GüdülerGüdüler
Güdüler
Gülşah Uygun7.8K vues
Kriz YönetimiKriz Yönetimi
Kriz Yönetimi
Alper ESKİKILIÇ919 vues

En vedette

Monotonluk2010Monotonluk2010
Monotonluk2010tülay
3K vues32 diapositives
Mobbing Kasım 2011 Mobbing Kasım 2011
Mobbing Kasım 2011 Nil's HR Cafe
1.2K vues40 diapositives
MobbingMobbing
MobbingAli BARAN
4.6K vues14 diapositives
MobbingMobbing
MobbingDOU End Muh Sunum
5.5K vues24 diapositives

En vedette(12)

Monotonluk2010Monotonluk2010
Monotonluk2010
tülay3K vues
Mobbing Kasım 2011 Mobbing Kasım 2011
Mobbing Kasım 2011
Nil's HR Cafe1.2K vues
MobbingMobbing
Mobbing
Ali BARAN4.6K vues
MobbingMobbing
Mobbing
DOU End Muh Sunum5.5K vues
Değer sistemiDeğer sistemi
Değer sistemi
orhanalkan15.2K vues
Michael porter değer zinciriMichael porter değer zinciri
Michael porter değer zinciri
orhanalkan30.3K vues
Sosyal pazarlama Sosyal pazarlama
Sosyal pazarlama
Gülşah Uygun16.3K vues

Similaire à İşletmelerde Mobbing

MobbingMobbing
MobbingEgemenadaEmekliolu
57 vues14 diapositives
Sos 128 21 mayıs dersiSos 128 21 mayıs dersi
Sos 128 21 mayıs dersiesinerkmen
456 vues18 diapositives
Pisikososyal risk etmenleriPisikososyal risk etmenleri
Pisikososyal risk etmenleriISGUZEMONLINE
6.2K vues77 diapositives
MobbingMobbing
Mobbingmercangrel1
39 vues7 diapositives

Similaire à İşletmelerde Mobbing(20)

MobbingMobbing
Mobbing
EgemenadaEmekliolu57 vues
Sos 128 21 mayıs dersiSos 128 21 mayıs dersi
Sos 128 21 mayıs dersi
esinerkmen456 vues
Pisikososyal risk etmenleriPisikososyal risk etmenleri
Pisikososyal risk etmenleri
ISGUZEMONLINE6.2K vues
Psikososyal risk etmenleriPsikososyal risk etmenleri
Psikososyal risk etmenleri
Teknikakademiisg8.2K vues
MobbingMobbing
Mobbing
mercangrel139 vues
Mobbingle Mücadele Reklam KampanyasıMobbingle Mücadele Reklam Kampanyası
Mobbingle Mücadele Reklam Kampanyası
Selcuk University1.4K vues
3 4.hafta3 4.hafta
3 4.hafta
kobikobi762 vues
7.2 psikososyal ri̇sk etmenleri̇7.2 psikososyal ri̇sk etmenleri̇
7.2 psikososyal ri̇sk etmenleri̇
Mustafa Ali ŞAHİN1.1K vues
Sokak cocuklariSokak cocuklari
Sokak cocuklari
Shabnam Hajiyeva 611 vues
Mesleki yozlasmaMesleki yozlasma
Mesleki yozlasma
Doğancan Çavmak2.9K vues
Stres YönetimiStres Yönetimi
Stres Yönetimi
Taylan Demirkaya9.2K vues
3.5 stresle başa çıkma3.5 stresle başa çıkma
3.5 stresle başa çıkma
eabdep4.3K vues
Stres yönetimiStres yönetimi
Stres yönetimi
Özlem Çan17.9K vues
İş Tatminiİş Tatmini
İş Tatmini
Tugba Ozen11.1K vues
motivasyonmotivasyon
motivasyon
tandugenc4.5K vues
Cp care-io2-modul-7-trCp care-io2-modul-7-tr
Cp care-io2-modul-7-tr
ADEM TEKEREK46 vues

Plus de DOU End Muh Sunum(19)

Motivation in Business LifeMotivation in Business Life
Motivation in Business Life
DOU End Muh Sunum1.2K vues
Risk ManagementRisk Management
Risk Management
DOU End Muh Sunum2.1K vues
Power plays in business lifePower plays in business life
Power plays in business life
DOU End Muh Sunum1.1K vues
Industrialization of SportsIndustrialization of Sports
Industrialization of Sports
DOU End Muh Sunum2.1K vues
Corporate Foundations and Family BusinessesCorporate Foundations and Family Businesses
Corporate Foundations and Family Businesses
DOU End Muh Sunum1.2K vues
İşletmelerde Etikİşletmelerde Etik
İşletmelerde Etik
DOU End Muh Sunum16.5K vues
İşletmelerde Ar-Geİşletmelerde Ar-Ge
İşletmelerde Ar-Ge
DOU End Muh Sunum3K vues
Carbon footprintCarbon footprint
Carbon footprint
DOU End Muh Sunum10.5K vues
Effects of culture on businessEffects of culture on business
Effects of culture on business
DOU End Muh Sunum58.8K vues
Health and SafetyHealth and Safety
Health and Safety
DOU End Muh Sunum1.2K vues
Corporate Image ManagementCorporate Image Management
Corporate Image Management
DOU End Muh Sunum7.2K vues

İşletmelerde Mobbing

 • 1. İŞLETMELERDE MOBBING 201038010 GİZEM KÖSE 201038022 ZEYNEP MUTLU 201333046 YELİZ ÇOTOY
 • 2. MOBBING NEDIR ?  İşyerinde zorbalık ve duygusal taciz, ya da uluslararası kabul görmüş adıyla mobbing , bir kişinin ya da bir grubun hedef seçilmiş kişiye karşı uyguladıkları ısrarlı, sistematik, aşağılayıcı, yıldırıcı, haksız söz ve davranışlardır.
 • 3. LEYMANN’A GÖRE;  Çalışma yaşamında mobbing kavramının ilk kez, 80’li yılların başında İsveçli endüstri psikoloğu Heinz Leymann tarafından kullanıldığı bilinmektedir.  Leymann, mobbingi, “iş yaşamında bir ya da daha fazla kişiye yönelik sistematik olan düşmanca ve etik dışı iletişim kurma yoluyla psikolojik terör” olarak tanımlamaktadır.
 • 4. NEDENLERI  İşletmelerde mobbingin belirli nedenleri olmamakla birlikte, pek çok mobbing olayını kişisel kıskançlıklar tetiklemektedir. İşletmeler büyüdükçe, daha iyi görevler, daha çekici mevkiler ve daha yüksek maaşlar mobbinge neden olabilmektedir.
 • 5.  Şiddet uygulayıcılarını amacı, kurbanı kendi iradesine bağımlı hale getirip, kişiliğini tartışmasız kabul etmesini sağlamaktır. Kişi bu yolla, kurbanın kendisine olan saygısını yitirerek, benliğini öldürerek, kendisine karşı saygılı ve terbiyeli olmasını ve koşulsuz itaati sağlamayı amaçlamaktadır.
 • 6. MOBBING DAVRANIŞINI KIMLER YAPABILIR?  Bireylere; işyerindeki üstleri, eşit düzeyde çalışanlar ya da astları tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışlar
 • 7. EN ÇOK KARŞILAŞILAN MOBBING DAVRANIŞLARI  Yapılan yanlışlardan sorumlu tutulma  Kişiye mantıksız işler verilmesi  Yeteneğinin eleştirilmesi  Birbiriyle çelişkili kurallara itaat ettirilme  Görevin kaybettirileceğine ilişkin tehditler  Küçük düşürülme  Başarısının olduğundan az gösterilmesi
 • 8. MOBBING TÜRK IŞ DÜNYASINDA NE KADAR YAYGIN VE NE KADAR BILINIYOR?  Mobbing Türkiye’de çok çok yaygın. Kültürümüzün bir uzantısı olarak; geleneklere ve otorite sahibi büyüklerine uymayan, sorgulayan, yanlışlıkları ihbar eden, başarısıyla sivrilen, diğerlerinden farklı olan kişiler ortamdan çıkarılmak isteniyor. Yapılan az sayıdaki araştırmalar özel sektörde yaklaşık %30, kamu, tıp ve eğitim sektörlerinde yaklaşık %40 çalışanın yıldırma kurbanı olduğunu gösteriyor.
 • 9.  Son birkaç yılda özel sektörün insan kaynakları profesyonelleri “İşyerinde yıldırma amaçlı duygusal taciz” konusunda biraz fikir sahibi oldular.  Kamu sektöründe ise, bu kadar ağır koşullar varken, bilgilendirme süreçleri yeni başlamış durumda ve bu bilgilendirmeyi dernekler yapıyorlar. Kavramın farkındalığı oluşmaya başladı ama, önlem alma konusunda hemen hemen hiçbir şey yapılmadı.
 • 11. ÖNEMI VE ETKILERI  Mobbing, şiddetli bir stres faktörü olup, fiziksel problemlere, psikolojik bunalımlara ve iş tatminsizliğine neden olan travmatik hayati bir olaydır.  Mobbing sürecinde kurbanı en fazla etkileyen ise, psikolojik şiddetin sıklığı, tekrarı ve süresidir. Psikolojik şiddet arttıkça ve süresi uzadıkça, etkisi de artar. Herkesin psikolojik şiddete dayanma sınırı farklıdır. Birisi için dayanılabilir olan bir durum, diğerine büyük zarar verebilir, psikolojik olarak yaralayabilir.
 • 12. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN SONUÇLARI İşyerinde uygulanan psikolojik tacizin sonuçları; mobbing mağdurlarına ilişkin sonuçlar, mobbingin uygulandığı işletmelere ilişkin sonuçlar, topluma ve ülke ekonomisine ilişkin sonuçlar olmak üzere üç grupta incelenebilir:
 • 13. A. MOBBİNG MAĞDURLARINA İLİŞKİN SONUÇLAR  1. Ekonomik Sonuçlar -Ruhsal ve fiziksel sağlığın iyileştirilmesi amacıyla yapılan tedavi harcamaları -İşin yitirilmesi sonucunda düzenli gelirin kaybı  2. Sosyal Sonuçlar -Sosyal imajın zedelenmesi; -Mesleki kimliğini yitirmesi; -Aile içinde de zamanla “başarısız, elindekileri kaçırmış bir birey” olarak algılanması
 • 14. A. MOBBİNG MAĞDURLARINA İLİŞKİN SONUÇLAR  3. Ruhsal ve Fiziksel Sağlığa İlişkin Sonuçlar - Depresyon, - Anlamsız korkular ve heyecanlar, - Yüksek tansiyon, - Dikkati toplayamama, - Ellerin terlemesi ve titremesi, - Baş ve sırt ağrıları, - Terk edilmişlik duygusu, - İştahsızlık, zayıflama, - Özgüven ve özsaygının yitirilmesi, - Daha ağır olgularda, travma sonrası stres bozukluğu.
 • 15. B. MOBBİNGİN UYGULANDIĞI ÖRGÜTLERE İLİŞKİN SONUÇLAR  1. Mobbingin Örgütlere Psikolojik Maliyetleri Bireyler arası anlaşmazlık ve çatışmalar - Olumsuz örgüt iklimi - Örgüt kültürü değerlerinde çöküş - Güvensizlik ortamı - Genel saygı duygularında azalma - Çalışanlarda isteksizlik nedeniyle yaratıcılığın kısıtlanması
 • 16. B. MOBBİNGİN UYGULANDIĞI ÖRGÜTLERE İLİŞKİN SONUÇLAR  2. Mobbingin Örgütlere Ekonomik Maliyetleri - Hastalık izinlerinin artması - Yetişmiş uzman çalışanların işten ayrılmaları - İşten ayrılmaların artmasıyla yeni çalışan alımının getirdiği maliyet - İşten ayrılmaların artmasıyla eğitim etkinliklerinin maliyeti - Genel performans düşüklüğü - İş kalitesinde düşüklük - Çalışanlara ödenen tazminatlar - İşsizlik maliyetleri - Yasal işlem ve/veya mahkeme masrafları - Erken emeklilik ödemeleri
 • 17. C. MOBBİNGİN TOPLUMA VE ÜLKE EKONOMİSİNE İLİŞKİN SONUÇLARI - Mağdurun sağlık problemleri nedeniyle yapılan sağlık harcamalarının artması, - Sigorta masraflarında artış, - İşsizlik, - Nitelikler ve yeteneklerin altında çalıştırılmadan doğan vergi kayıpları, - Devletin sağladığı yardım programlarına yönelen talebin çoğalması - Erken emeklilik oranının artması, - İşyerlerinde uygulanan psikolojik taciz sonucunda mesleki yeterliliğini yitirmiş, psikolojik yönden tükenmiş, sağlıksız bireylerin boşta gezdiği bir toplum - Mağdurun kaba ve şiddet kullanan bir birey haline gelmesi sonucunda boşanmış ve parçalanmış ailelerin bulunduğu toplum - Mutsuz bireyler ve ailelerin yer aldığı ve çalışma barışının bulunmadığı bir iş yaşamı
 • 18.  Sonuç olarak, mobbing son yıllarda çalışma yaşamında bireylerin yaşamlarını olumsuz etkileyen bir olgu olarak yaygınlaşmaktadır. Mobbingin oluşmasına etki eden faktörlerin arasında, örgütün iş çevresi yer alabilirken, mağdurun ve mobbing uygulayanın kişilik özellikleri de etkili olabilmektedir. Birey açısından mobbing, bireyin çalışma yaşamından kopmasına kadar uzanan, fizyolojik ve psikolojik sorunları kapsar. Örgütsel açıdan ise, örgütün verimliliğinin azalması, mobbing mağduru çalışanların sağlık maliyetlerinin artması gibi olumsuzlukları barındırır.
 • 19. MOBBING'E MARUZ KALAN KIŞININ YAPMASI GEREKENLER NELERDIR? Hukuksal olarak tanınan haklar  İş sözleşmesinin haklı nedene dayanarak feshedebilme hakkı vardır.  Belli şartlarda ayrımcılık tazminatı isteyebilme hakkı vardır (*).  Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’na göre tazminat isteme hakkı bulunmaktadır.  Mobing’e uğrayan işçi, mobbing yapan yöneticiyi dava edebilir ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.  Koşulları sözkonusu ise işçi, kötü niyet tazminatı hükümlerine de başvurabilir.
 • 20. MOBBINGLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI VE ÇÖZÜM TEKNIKLERI  Mobbingi engelleyebilmek için ilk adım, örgüt bünyesindeki rahatsızlıkları zamanında belirleyebilmektir.  Bunun için de yöneticiler, mobbing eylemleriyle ilgili olarak erken uyarı belirtilerini izlemeli ve gereken önlemleri almalıdır.
 • 21.  Çalışanlara verilen görev ve yetkiler, çalışanlardan beklentiler açık ve net bir şekilde belirlenmelidir.Çalışanların süreç içerisinde sorumluluk almaları sağlanmalı, başarılı çalışmaları takdir edilmelidir.Kişilerin görevleri ve görev yerleri ne çok sık değiştirilmeli ne de çok uzun süre aynı kalmalıdır.Son olarak uygulaması gereken ise şikayetlerin adil ve tarafsız bir şekilde soruşturulmasıdır.
 • 22. KIŞI YILDIRMA AMAÇLI TACIZE UĞRADIĞINI ANLADIĞINDA NASIL BIR YOL IZLEMELI?  Öncelikle yıldırma sürecinin çok başında fark ettiyse, sağlam ve özgüvenli bir iletişim ile zorbaya ve çetesine “ Dur” demeyi becermeli, bunun için yeni davranışlar öğrenmeli. Haklarına sahip çıkacağını, sınırlarını hissettirmeli. Çatışmanın çözümlenmesi için yardım istemeli. Kendi işini yapmalı, işi dışında verilen önceliksiz işleri yapmak zorunda bırakılırsa, bunu yazılı istemeli. Susmamalı, içe atmamalı, onur meselesi yapmamalı, bu durumdan üstlerini ve İK birimlerini haberdar etmeli.
 • 23.  Sürecin ileri aşamalarında fark ettiyse,  mobbing yapanların tek amacının onu işinden etmek olduğunu, bunun için her şeyi yapacaklarını ve bu süreç uzadıkça kazananın onlar olacağını idrak etmeli.  Yeni bir iş bulabilmek için “akıllıca” bir çıkış planı yapmalı, yazılı kanıt ve mümkünde tanık desteği toplamalı, işten çıkarılması durumunda neler yaşayabileceği konusunda bilgilenmeli. Yasal haklarını öğrenmeli, bu konuyu bilen bir terapistten psikolojik destek almalı.
 • 24. BIREYSEL OLARAK  İşyerinde mobbinge maruz kalan kişilerin, sürece karşı mücadelelerinde üç farklı seçenekleri olduğu öne sürülmüştür. Bu tepkilerden Birincisi istifa ederek, süreçten kaçmak; İkincisi, finansal veya benzer nedenlere bağlı olarak süreci kabullenmek; Üçüncüsü ise işyerinde kalıp, sürece karşı mücadele etmektir.
 • 25. ‘ ALO 170…..BEN MOBBİNG KURBANIYIM ’
 • 26. ANALİZLER  Bir zorbayla karşı karşıya kalan çalışanların %82’si işyerinden ayrılıyor. Bunların %34’ü sağlığı bozulduğu için, %44’ü ise kuruluşun performans değerlendirme sisteminin kolayca kendilerini “yetersiz” etiketiyle kurban edecek şekilde düzenlenmesi yüzünden. İnsan Kaynakları uzmanları, bir çalışanın yerine yenisini almanın maliyetinin, ilkinin maaşının üç ila dört katı olduğunu belirtmektedirler.
 • 28.  Globalcv, kullanıcılarıyla yaptığı ankette mobbing konusundaki duyarlılığa dikkat çekti. Kullanıcıların büyük ilgi gösterdiği “İş yerinde mobbingle karşılaştığınızda tepkiniz ne olur?” sorusuna katılımcıların; • % 34.73 ü Mobbing yapan kişiye karşı davranış geliştireceğini belirtirken, • % 28.74 ü Haklarını yasal yollarla aramaya teşebbüs ediyor, • % 16.77 lik bir kısım durumu yöneticisinin bilgisine sunarak, olayı onun inisiyatifine bırakmaktan yana. • Mobbing konusunda fikri olmayanların sayısı ise % 14.97 • Olayı kabullenenlerin sayısı % 4.7
 • 30. SU UYUR MOBBİNG UYUMAZ!!!