Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Kültürlerarası Psikoloji Semineri - Cross-Cultural Psychology Seminar

 1. Kültürlerarası Psikoloji ve Kültürlerarası İletişim: Özcü, Yapılandırmacı ve Kurumsalcı Yaklaşımlar Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 24 Mart 2014, 15:00-16:00 Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
 2. 3/24/2014 2
 3. İçindekiler • Özet • Özgeçmiş • Günlük Sorular • Temel Konular • 3 Bakış • Hofstede- Kültürel Boyutlar Kuramı • Yöntemler • Yanlış Yollar • Görsel Algı, Zeka, Duygular ve Gruplar • Kültür, Çocuklar ve Çocukluk • Uygulama Alanları • Gezi Yazıları X Kültürlerarası Araştırmalar • Kültürlerarası Temas Olasılıkları • Kaynakça 3/24/2014 3
 4. 3/24/2014 4
 5. Özet • Bu seminerde, psikoloji ve iletişim bilimlerinin kültürel konulara ve kültürlerarası karşılaştırmalara yönelik 3 bakışı (özcü, yapılandırmacı ve kurumsalcı yaklaşımlar) bağlamında bir giriş yapıldıktan sonra, konuyla ilgili araştırmalar ve medya temsilleri üzerinden çeşitli bilgi ve görüşlere yer veriliyor; ve kültürlere ilişkin bilimsel çalışmalarla yüzeysel gezi yazıları arasındaki farklara odaklanılıyor. 3/24/2014 5
 6. 3/24/2014 6
 7. Özgeçmiş • Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin (1978, İstanbul), Türkiye, Vietnam, Tayland ve Malezya’da, toplamda 10 yılı aşkın bir süre, psikoloji, eğitim, iletişim, iktisat, bilişsel bilim, insanbilim ve dilbilim gibi alanlarda ders veren; özellikle, iletişim, psikoloji, eğitim bilimleri, şehir plancılığı, Asya çalışmaları, Latin Amerika çalışmaları ve yazına odaklanan bir araştırmacıdır. Şimdiye dek yayınlanmış 9 kitabı olan Gezgin (son kitabı: Psychology of You 2.0: Psychology of Social Media), 2013’ten bu yana, İstanbul’da, Boğaziçi Üniversitesi dahil olmak üzere çeşitli üniversitelerde, lisans ve yüksek lisans düzeyinde, Kültürlerarası Psikoloji, Eğitim Felsefesi, Karşılaştırmalı Eğitim, Çocukla İletişim, Kişilik Kuramları, İletişim Kuramları ve Araştırma Yöntemleri dersleri vermiştir/ vermektedir. Akademik çalışmalar dışında, çeşitli dergi ve gazetelere köşe yazıları yazmakta; şiir, şarkı sözü ve deneme türlerinde yapıtlar vermekte ve çeşitli ülkelerden şairleri Türkçe’ye kazandırmaktadır. Ocak 2014’te uygulamalı iletişim alanında (iletişim psikolojisi, kültürlerarası iletişim ve sosyal medya çalışmaları) doçentlik ünvanı almıştır. ERIC’le taranan ‘The Journal for Critical Education Policy Studies’ Dergisi dahil olmak üzere 5 derginin bilimsel hakemliğini yürütmektedir. Eğitimini Boğaziçi, ODTÜ ve yurtdışında tamamlayan Gezgin’in kimi çalışmaları, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Japonca, Vietnamca, Tayca, Gürcüce ve Azerbaycanca’ya çevrilmiştir. • Profesyonel Profili: http://www.linkedin.com/in/ulasbasa rgezgin • Sunumları: http://www.slideshare.net/dr_ge zgin 3/24/2014 7
 8. 3/24/2014 8
 9. Günlük Sorular • “Fransızlar cimri midir?” • “Türkler develere mi biniyor?” • “İtalyanlar konuşkan mıdır?” • “İspanyollar tembel midir?” • Medeniyetler çatışması??? • Barış içinde nasıl yaşayabiliriz? 3/24/2014 9
 10. 3/24/2014 10
 11. Temel Konular • Kültürel psikoloji X Kültürlerarası psikoloji • Kültür, ırk, etnisite, ulus, dinsel bağlılıklar, kültürlerarası duyarlılıklar, gelenekçi toplum, çağdaş toplum, yerli psikolojisi, biz-merkezcilik ve ben-merkezcilik, çokkültürlülük vb. • Neyin/ Nelerin ortaklığı?: Dil ortaklığı? Alışkanlıkların ortaklığı?, Coğrafi ortaklık? • Küreselleşme, bilişim teknolojileri 3/24/2014 11
 12. 3/24/2014 12
 13. 3 Bakış • Özcü: Kültür, türdeştir. Her bir kültürün üyesi, o kültürü temsil edebilir. • Yapılandırmacı: ‘Kültür’ diye türdeş bir olgu sözkonusu değildir; egemenlerin gereksinimlerine göre, kültürler, türdeş ya da benzeşmez olarak gösterilmektedir. (Benzerlik paradoksu) • Kurumlar: Kimi özellikler için bu ikisi de doğru olabilir; ancak, aslolan, kurumlardır. Kültür, değişmez değildir; kurumlar onu sürekli olarak korumakta ve/ya da dönüştürmektedir. Bu nedenle, bütüncül bir bakış şart. Örnek: Kadına yönelik şiddet. 3/24/2014 13
 14. Prof. Takao 3/24/2014 14
 15. Hofstede- Kültürel Boyutlar Kuramı • Hofstede çalışması. • Bireyci-toplulukçu, • Dişil-eril, • Yüksek güç uzaklıklı-düşük güç uzaklıklı, • Belirsizlikten kaçınan-belirsizliğe alışkın, • ve • Uzun erimli düşünen-kısa erimli düşünen • Eleştiriler... 3/24/2014 15
 16. 3/24/2014 16
 17. Yöntemler • Ölçekler • Deney • Odak grubu • Anket • Gözlem • İçerik ve söylem çözümlemesi 3/24/2014 17
 18. 3/24/2014 18
 19. Yanlış Yollar • Tüm kültürler, birbirine benzer ve aynı zamanda, birbirinden farklıdır. • Genellemeler, kalıpyargılar, önyargılar ve ayrımcılık • Dil: ‘Ötekiler’in tanımlanış biçimi • Liberal Tez: Yukarıdaki dörtlü ortadan kalkarsa, tüm sorunlar çözülür. • Barnum ifadeleri • Benzeştirme (asimilasyon) yanılgısı. • Dış-grup türdeşliği eğilimi • Temel yüklemleme yanlışı • Kendini doğrulayan kehanet 3/24/2014 19
 20. 3/24/2014 20
 21. Görsel Algı, Zeka, Duygular ve Gruplar • Görsel algı deneyleri • Zeka testleri • Zeka ve kültür ilişkisi • Kültürler ve duygular: • Evrenselciler X Görececiler • Yüklemleme ve adil dünya • İtaat 3/24/2014 21
 22. 3/24/2014 22
 23. Kültür, Çocuklar ve Çocukluk • Çocukları sevdiren kültürler • Çocuk yetiştirme pratikleri • Çocuğa biçilen roller, • Çocuk için yapılan törenler • Çocuğa şiddet uygulamanın olağan karşılanma(ma)sı, • Çocuğa veril(mey)en değer • Çocuk işçiliği • Çocuğa aşılanan yarışmacılık ve bencillik ya da tam tersi • Bağlanma biçimleri vb. • “Çocuklukta yaşadıklarımızdan kaçmamızın olanaksız” ve “çocukluğun yetişkinliğimize daha sonra değiştirilemez bir biçimde etki eder” X • “Çocuklukta ne yaşadıysak çocuklukta kaldı. Yetişkinler olarak, kendimizi değiştirmek, bizim elimizde” 3/24/2014 23
 24. 3/24/2014 24
 25. Uygulama Alanları • Çokkültürlü toplum: Yerel yönetimler, medya, hukuk vb. • Özel olarak: Çokkültürlü eğitim • Göçmenler ve mülteciler • Kültürel duyarlılık, empati, temel iletişim becerileri • İnsanbilimin 3 dönemi • UNESCO Dünya Mirası Listesi (Somut ve soyut) • “Çokkültürlü bir toplumun oluşumunda, eşitlikçilik mi gözetilmeli; yoksa o kültüre özgü hiyerarşiler, yeniden mi üretilmeli?” • Tutucu kültürcülük X Devrimci kültürcülük 3/24/2014 25
 26. 3/24/2014 26
 27. Gezi Yazıları X Kültürlerarası Araştırmalar • Bilgi kaynağı • Yöntem • Hakkında konuşulanların mecazi suskunluğu • Görsel malzeme • Dikkat çekme isteği • Turistik bölgeler • Kısa süreler • Kesin yargılar • Açık seçik değil örtük karşılaştırma • Kendini tanımak için başkalarına bakmak • Çin ve Vietnam örnekleri • (metinler ve gerçek öykücükler) 3/24/2014 27
 28. 3/24/2014 28
 29. Kültürlerarası Temas Yolları • Medya • Turizm • Yemekler, lokantalar • İnternet • Çalışanlar • Misafirler • Spor • Kültür-Sanat Etkinlikleri • Okumalar 3/24/2014 29
 30. 3/24/2014 30
 31. Kaynakça • Gezgin, U.B. (yayına hazırlanıyor). Çokkültürlü toplum çokkültürlü eğitim (başlık değişebilir). İstanbul: Ayrıntı. • Gezgin, U.B. (2014). Social Cognition and Media Psychology Uncovered: Social Representations of Chinese on Turkish Newspapers. (Yayın onayı almış uluslararası kitap bölümü) • Gezgin, U. B. (2014). Media psychology and intercultural communication: The social representations of Vietnam on Turkish newspapers (değerlendirilmekte olan uluslararası kitap bölümü) • Gezgin, U.B. (2013). Çokkültürlü toplum için kültürlerarası psikoloji. Bianet, 29 Mayıs 2013. http://www.bianet.org/bianet/siyaset/146979-cokkulturlu-toplum- icin-kulturlerarasi-psikoloji • Shiraev, E.B. ve Levy, D.A. (2013). Cross-cultural psychology: Critical thinking and contemporary applications. Boston: Pearson. • (Tüm fotoğraflar, Gezgin tarafından çekilmiştir.) 3/24/2014 31
 32. 3/24/2014 32
 33. 3/24/2014 33
 34. 3/24/2014 34
 35. 3/24/2014 35
 36. 3/24/2014 36
 37. 3/24/2014 37
Publicité