Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
PATHOLOGIE OORRTTHHOOPPEEDDIIQQUUEE 
DDEE LL’’EENNFFAANNTT 
CCoouurrss MMaasstteerr 22 
FFaaccuullttéé ddee MMééddeecciinn...
PPRROOGGRRAAMMMMEE DDEE 
CCOOUURRSS 
 RRAAPPPPEELL SSUURR LLAA CCRROOIISSSSAANNCCEE EENN OORRTTHHOOPPEEDDIIEE 
 EEXXAAMM...
RRééfféérreenncceess 
bbiibblliiooggrraapphhiiqquueess 
 TTaacchhddjjaann.. PPaaeeddiiaattrriicc OOrrtthhooppaaeeddiiccss...
OORRTTHHOOPPEEDDIIEE 
((PPEEDDIIAATTRRIIQQUUEE)) 
<< ggrreecc oorrtthhoo ppaaeeddooss 
« l’art de prévenir et de corriger ...
IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN 
 LL ’’eennffaanntt nn’’eesstt ppaass uunn aadduullttee eenn 
mmiinniiaattuurree 
 PPaarrttiicc...
LLAA CCRROOIISSSSAANNCCEE EENN 
OORRTTHHOOPPEEDDIIEE 
PPEEDDIIAATTRRIIQQUUEE
CCrrooiissssaannccee eett 
ddéévveellooppppeemmeenntt dduu ssyyssttèèmmee 
oossttééooaarrttiiccuullaaiirree 
 CCrrooiisss...
LLAA CCRROOIISSAANNCCEE 
OOSSSSEEUUSSEE 
 OOssssiiffiiccaattiioonn PPrriimmaaiirree eett 
sseeccoonnddaaiirree 
 LLoonng...
LLAA CCRROOIISSSSAANNCCEE 
OOSSSSEEUUSSEE 
 OOSSSSIIFFIICCAATTIIOONN PPRRIIMMAAIIRREE 
-- OOSSSSIIFFIICCAATTIIOONN DDEESS...
LL’’OOSSSSIIFFIICCAATTIIOONN 
PPRRIIMMAAIIRREE
LL’’OOSSSSIIFFIICCAATTIIOONN 
SSEECCOONNDDAAIIRREE 
Avant la naissance Après la naissance
En conclusion, llaa ccrrooiissssaannccee 
cc’’eesstt::
LA CCRROOIISSAANNCCEE SSTTAATTUURRAALLEE 
 CCrrooiissssaannccee ssttaattuurraallee 
pprrééppuubbeerrttaaiirree :: 
2255 c...
Croissance ddeess mmeemmbbrreess 
iinnffeerriieeuurrss 
4- 6ème semaine embryonnaire
Croissance ddeess mmeemmbbrreess 
iinnffeerriieeuurrss 
Naissance 20 CM 
Fin de croissance 80CM 
9CM 
7CM 
4CM 
45CM 
35CM...
Croissance ddeess mmeemmbbrreess 
iinnffeerriieeuurrss 
 EEnn lloonngguueeuurr PPrrooxx DDiisstt 
fféémmuurr 3300%% 7700%...
La croissance vveerrttéébbrraallee 
Chaque vertèbre possède 3 à 4 cartilages 
de croissance 
chaque corps vertébral est co...
CCRROOIISSSSAANNCCEE DDUU RRAACCHHIISS
LLAA CCRROOIISSSSAANNCCEE 
SSTTAATTUURRAALLEE 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
NN 2ANS 
TAI LLE 
ASSI SE 
MEMBRES 
I NFERI ...
EEXXAAMMEENN CCLLIINNIIQQUUEE 
 PPaass ddee ccooooppéérraattiioonn 
dduu ppaattiieenntt 
 CCoonnddiittiioonnss dd’’eexxa...
« LE SSYYNNDDRROOMMEE DDUU BBEEBBEE 
MMOOUULLEE » 
(DDuunnnn-- LLyyoodd--RRoobbeerrttss)) 
 PPllaaggooccéépphhaalliiee 
...
CCrrâânnee 
 DDééffoorrmmaattiioonnss ppaassssaaggèèrreess 
 AAssyymmééttrriieess ffaacciiaalleess 
 ppllaaggiiooccéép...
TORTICOLI CCOONNGGEENNIITTAALL 
MMUUSSCCUULLAAIIRREE 
 iinncclliinnaaiissoonn dduu ccôôttéé ddee 
llaa llééssiioonn , rre...
Le torticolis ccoonnggéénniittaall eesstt 
ccaarraaccttéérriisséé ppaarr:: 
 UUnnee oolliivvee  UUnnee ppllaaggiiooccéép...
Prise eenn cchhaarrggee dduu TTCCMM 
 << 44MM KKiinnéé ++++ 
 >> 88MM TTrraaiitteemmeenntt oorrtthhoo 
((mmiinneerrvvee,...
MMeemmbbrree ssuuppéérriieeuurr 
 AAttttiittuuddee ssppoonnttaannééee 
 MMoobbiilliittee 
 PPaallppaattiioonn eessppaa...
MMeemmbbrree ssuuppéérriieeuurr 
 SSii iimmppootteennccee ffoonnccttiioonnnneellllee 
1. Trauma obstétrical 
(# clavicul...
PPaarraallyyssiiee dduu PPlleexxuuss 
BBrraacchhiiaall ((PPOOPPBB))
PPaarraallyyssiiee dduu PPlleexxuuss 
BBrraacchhiiaall ((PPOOPPBB)) 
 DDuucchheennnnee--EErrbb ((>>8800%%)) 
((ppaarraall...
EEttiioollooggiiee dduu PPOOPPBB 
 EEttiirreemmeenntt rraaddiiccuullaaiirree lloorrss 
ddee ll’’aaccccoouucchheemmeenntt ...
Prise eenn cchhaarrggee dduu PPOOPPBB 
 PPhhyyssiioo ddèèss lleess pprreemmiieerrss jjoouurrss ((PPaatthhoollooggiiee EE)...
LLAA HHAANNCCHHEE DDUU NNOOUUVVEEAAUU NNEE
LLAA LLUUXXAATTIIOONN 
CCOONNGGEENNIITTAALLEE DDEE HHAANNCCHHEE
Notions ffoonnddaammeennttaalleess 
 11//11000000 àà 22000000 nnnn 
 66 ffiilllleess ppoouurr 11 ggaarrççoonn 
 DDee ll...
PPrrééddiissppoossiittiioonnss eetthhnniiqquueess 
Indiens Navajo 
67/1000 
3311 MMaaii 22000066 
Lapons 50/1000 
Pays Big...
ANATOMOPATHOLOG 
IE Ilion 
Pubis 
Cotyle 
Tête fémorale 
Ischion 
Diaphyse 
LA LUXATION EST 
TOUJOURS POSTERO-SUPERIEUR
Il existe ddiifffféérreennttss ttyyppeess 
ddee LLCCHH 
SANS INTERPOSITION AVEC INTERPOSITION IRREDUCTIBLE
LLEE DDIIAAGGNNOOSSTTIICC DDEE LLAA 
LLCCHH EESSTT:: 
 CClliinniiqquuee!!!!!! 
 EEcchhooggrraapphhiiqquuee ((ddee llaa n...
RREECCHHEERRCCHHEE PPOOSSTTUURREE 
IINNTTRRAAUUTTEERRIINNEE 
((RR..SSEERRIINNGGEE)) 
SIEGE +++
LL’’AASSYYMMEETTRRIIEE !!!!!!!!!!!!
RECHERCHE DE L’INSTABILITE 
LLaa MMaannooeeuuvvrree dd’’OORRTTOOLLAANNII ((11993377))
MMAANNOEOEUUVVRREE DD’’OORRTTOOLLAANNII 
RESSAUT DE REDUCTION
LLEE SSIIGGNNEE DDEE BBAARRLLOOWW ((11996622)) 
== SSiiggnnee dduu PPiissttoonn
SSIIGGNNEESS CCLLIINNIIQQUUEESS 
AASSSSOOCCIIEESS 
 PPlliiss ccuuttaannééss 
aassyymmééttrriiqquueess 
 RRééttrraaccttii...
SSIIGGNNEESS CCLLIINNIIQQUUEESS 
AASSSSOOCCIIEESS 
Asymétrie de longueur 
SSiiggnnee ddee GGaalleeaazzzzii
Confirmation dduu ddiiaaggnnoossttiicc cclliinniiqquuee 
Avant 4 mois 
 
 
 
 
échographie 
Après 4 mois 
 
 
 
...
LL’’éécchhooggrraapphhiiee 
Cartilage limbus 
acétabulair 
e 
Cartilage 
en Y 
Tête 
fémorale 
Ilion 
HANCHE N pubis 
HANC...
LLAA RRAADDIIOOGGRRAAPPHHIIEE 
A PARTIR DU 4ème MOIS
Prise eenn cchhaarrggee ddee llaa 
LLCCHH 
 PPoossttuurree ddee ssttaabbiilliissaattiioonn eett ddee rreecceennttrraaggee...
MMEETTHHOODDEE DDEE 
RREEDDUUCCTTIIOONN 
►HHAARRNNAAIISS DDEE PPAAVVLLIIKK
Principe du HHaarrnnaaiiss ddee PPaavvlliikk
•Traction progressive aauu zzéénniitthh
Réduction par traction progressive aauu zzéénniitthh 
La mise en rotation externe et l’abduction sont très progressives af...
MMEETTHHOODDEE DDEE 
SSTTAABBIILLIISSAATTIIOONN 
PPllaattrree PPeellvvii PPééddiieeuuxx 33--44 MMooiiss OOrrtthhèèssee dd’...
•REDUCTION SSAANNGGLLAANNTTEE AAVVEECC 
CCAAPPSSUULLOORRRRAAPPHHIIEE
OOssttééoottoommiiee ppeellvviieennnnee 
 >> 1188MM 
 OOssttééoottoommiiee ddee SSAALLTTEERR 
 SSii ddyyssppllaassiiee ...
SSCCHHEEMMAA 
TTHHEERRAAPPEEUUTTIIQQUUEE 
 SSiimmppllee iinnssttaabbiilliittéé:: ssuurrvveeiillllaannccee 
 lluuxxaabbii...
LLEE PPIIEEDD DDUU NNOOUUVVEEAAUU 
NNEE
PIEDS :: LLaa « CChheecckk lliisstt » 
 DDééffoorrmmaattiioonnss cclliinniiqquuee 
 PPoossiittiioonn ssppoonnttaannééee ...
EXAMEN CCLLIINNIIQQUUEE DDEESS PPIIEEDDSS
DEFORMATION CCOONNGGEENNIITTAALLEE 
DDEESS PPIIEEDDSS 
 PPiieedd TTaalluuss 
 ccaallccaanneeoovvaallgguuss 
 MMeettaatt...
DDEEFFOORRMMAATTIIOONNSS 
CCOONNGGEENNIITTAALLEESS DDEESS PPIIEEDDSS 
DDEEFFOORRMMAATTIIOONN MMAALLFFOORRMMAATTIIOONN 
 0...
La déformation du pied eesstt ppaarrffooiiss 
llaa ppaarrttiiee vviissiibbllee ddee ll’’iicceebbeerrgg!!!!!!
MMEETTAATTAARRSSUUSS AADDDDUUCCTTUUSS 
oouu MMEETTAATTAARRSSUUSS VVAARRUUSS??
AADDDDUUCCTTIIOONN 
LLIISSFFRRAANNCC
Traitement dduu MMééttaattaarrssuuss 
AAdddduuccttuuss 
 AAbbsstteennttiioonn 
 KKiinnéé 
 PPllââttrreess ssuucccceesss...
PPIIEEDD BBOOTT VVAARRUUSS 
ÉÉQQUUIINN
SSuuppiinnaattiioonn VVaarruuss 
AAdddduuccttiioonn 
TTTTeeeerrrrmmmmiiiinnnnoooollllooooggggiiiieeee ÉÉqquuiinn 
Coll F.C...
AANNAATTOOMMOO PPAATTHHOOLLOOGGIIEE 
11.. EEqquuiinn 
22.. AAdddduuccttiioonn dduu bblloocc ccaallccaanneeoo 
ppeeddiieeuu...
LL’’EEQQUUIINN 
 RRééttrraaccttiioonn dduu 
TTeennddoonn dd’’AAcchhiillllee 
 NNoeoeuudd FFiibbrreeuuxx 
PPoossttéérroo-...
LLAA RROOTTAATTIIOONN DDUU BBLLOOCC CCAALLCCAANNEEOO-- 
PPEEDDIIEEUUXX ((BBCCPP))
AADDDDUUCCTTIIOONN AAPP 
-Capsule talo-naviculaire 
-ligament en Y de Chopart 
-l'adducteur du gros orteil 
-la loge plant...
CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN 
 HHAARROOLLDD AANNDD WWAALLKKEERR 
 PPOONNSSEETTII AANNDD SSMMIILLEEYY 
 CCAATTEERRAALLLL...
PPRRIISSEE EENN CCHHAARRGGEE DDUU 
PPIIEEDD BBOOTT VVAARRUUSS EEQQUUIINN
Actuellement ddeeuuxx ttrraaiitteemmeennttss 
ffoonntt rrééfféérreenncceess:: 
RRaapphhaaeell SSEERRIINNGGEE IIggnnaacciio...
LLaa MMéétthhooddee PPOONNSSEETTII
LLAA MMEETTHHOODDEE 
FFOONNCCTTIIOONNNNEELLLLEE 
((SStt VViinncceenntt ddee PPaauull))
LLaa cchhiirruurrggiiee dduu PPBBVVEE 
 TTyyppee 33 eett 44 (( DDiimmeegglliioo)) ssuurrttoouutt 
 1100--2200%% ddeess p...
DDIIAAGGNNOOSSTTIICC 
AANNTTEENNAATTAALL OOuuii mmaaiiss ……..
DDIIAAGGNNOOSSTTIICC EENN 
MMAATTEERRNNIITTEE 
 IIssoollééee 
 PPoollyymmaallffoorrmmaattiiff 
((aarrtthhrrooggrryyppoos...
Syndrome AArrttrrooggrryyppoottiiqquuee 
((OOrrpphhaanneett)) 
 11//33000000 nnaaiissssaanncceess 
 HHyyppoommoobbiillii...
CCllaassssiiffiiccaattiioonnss ddeess 
mmaallffoorrmmaattiioonnss ddeess mmeemmbbrreess 
 TTrraannssvveerrssaalleess 
 A...
 LLoonnggiittuuddiinnaalleess 
 EEccttrroomméélliiee lloonnggiittuuddiinnaallee 
eexxtteerrnnee 
((AAppllaassiiee dduu p...
Types ddee mmaallffoorrmmaattiioonnss 
oorrtthhooppééddiiqquueess 
 MMeemmbbrreess ssuuppéérriieeuurrss
Types ddee mmaallffoorrmmaattiioonnss 
ccoonnggéénniittaalleess ddeess mmeemmbbrreess 
 MMeemmbbrreess 
iinnfféérriieeuur...
Types ddee mmaallffoorrmmaattiioonnss 
ccoonnggéénniittaalleess ddeess mmeemmbbrreess 
 PPiieeddss
BBIILLAANN 
MMUULLTTIIDDIISSCCIIPPLLIINNAAIIRREE 
 MMoorrpphhooggéénnééttiiqquuee 
 IImmaaggeerriiee 
 NNééoonnaattaall...
AATTTTIITTUUDDEE 
 IInnffoorrmmaattiioonn ppaarreennttss 
 CCoonnsseeiill ggéénnééttiiqquuee 
 PPrroottooccoollee tthhé...
RR..EELLBBAAUUMM 
CClliinniiqquuee EEddiitthh CCaavveellll 
CCHHUU EErraassmmee 
CCHHUU TTiivvoollii
Le rraacchhiiss ppaatthhoollooggiiqquuee 
 LLAA SSCCOOLLIIOOSSEE 
 LLAA CCYYPPHHOOSSEE 
 AAuuttrreess ((ssppoonnddyyllo...
Formation du disque embryonnaire 
PROCESSUS NOTOCHORDAL 16ème j
Rôle inducteur ddee llaa cchhoorrddee:: 
FFoorrmmaattiioonn ddee ssoommiitteess eett 
mmoorrpphhooggéénnèèssee vveerrttééb...
LLAA SSCCOOLLIIOOSSEE CCHHEEZZ 
LL’’EENNFFAANNTT EETT 
LL’’AADDOOLLEESSCCEENNTT
Définition ddee llaa SSccoolliioossee 
 CC’’eesstt uunnee ddééffoorrmmaattiioonn 
ttrriiddiimmeennttiioonnnneellllee ddee...
CECI N’EST PAS UNE SCOLIOSE!!!
LL’’EExxaammeenn cclliinniiqquuee 
 RReeccoonnnnaaiissssaannccee ddee llaa ddéévviiaattiioonn 
 AAffffiirrmmaattiioonn d...
CC77 
EE 
EExxaammeenn dduu ttrroonncc 
« ddee ddooss »
• DDééssééqquuiilliibbrree gglloobbaall 
dduu ttrroonncc :: EE 
• ...
CC77 
TT55 
LL22 
SS33 
EExxaammeenn dduu ttrroonncc 
« ddee pprrooffiill » 
• AApppprréécciiaattiioonn 
ddeess ccoouurrbb...
SSCCOOLLIIOOSSEE==GGIIBBBBOOSSIITTEE 
==RROOTTAATTIIOONN VVEERRTTEEBBRRAALLEE
Rotation vveerrttéébbrraallee eett 
ggiibbbboossiittéé ccoossttaallee
BBiillaann GGéénnéérraallee 
 EExxcclluurree ppaatthhoollooggiiee aassssoocciiééee ppaarr uunn 
eexxaammeenn cclliinniiqq...
TTyyppee ddee SSccoolliioosseess 
 SSccoolliioossee « IIddiiooppaatthhiiqquuee » 8855%% 
• IInnffaannttiillee <<33AA ssuu...
Etiologie ddee llaa ssccoolliioossee 
« iiddiiooppaatthhiiqquuee » 
 HHiissttooiirree ffaammiilliiaallee 
((3300%%)) 
 F...
La scoliose dduu nnoouurrrriissssoonn 
 AAssssoocciiééee àà uunn 
ssyynnddrroommee ppoossttuurraall eett//oouu 
uunnee pp...
SSccoolliioossee IInnffaannttiillee
SSccoolliioossee JJuuvvéénniillee
LLaa ssccoolliioossee ddee 
ll’’aaddoolleesscceennccee
SSccoolliioossee ccoonnggéénniittaallee
BBIILLAANN 
RRAADDIIOOLLOOGGIIQQUUEE 
DE FACE ET DE PROFIL !!!
Mesure ddeess ccoouurrbbuurreess:: 
AAnnggllee ddee CCoobbbb
TEST ddee rréédduuccttiibbiilliittéé 
((BBeennddiinngg))
Test ddee RRiisssseerr ++ AAggee 
OOsssseeuuxx 
5A 12 A
CCllaassssiiffiiccaattiioonn ddeess 
ccoouurrbbuurreess ssccoolliioottiiqquueess 
Classification Ponseti/SRS/GES 
 SScco...
Evolutivité ddeess SSccoolliioosseess 
CCoouurrbbee ddee DDuuvvaall 
BBeeaauuppèèrree
Traitement ddee llaa ssccoolliioossee:: 
PPrriinncciippee 
 AArrrrêêtteerr llaa pprrooggrreessssiioonn ddee llaa ccoouurr...
Réduction ddeess SSccoolliioosseess ppaarr 
ccoorrsseett ppllââttrréé EElloonnggaattiioonn 
DDéérroottaattiioonn FFlleexxi...
Les corsets oorrtthhooppééddiiqquueess
Le ccoorrsseett oorrtthhooppééddiiqquuee 
 SSii ccoouurrbbuurree ssuupp 2200°° eett aavvaanntt RRiisssseerr 33 
 FFrreei...
Traitement cchhiirruurrggiiccaall 
 AArrtthhrrooddèèssee vveerrttéébbrraallee 
ppoossttéérriieeuurr ((HHaarrrriinnggttoon...
Et la kkiinnéé ddaannss ttoouutt ççaa??
Indication tthhéérraappeeuuttiiqquuee 
 SSccoolliioossee dduu nnoouurrrriissssoonn:: ppaass dd’’iinnddiiccaattiioonn ssaa...
LLEESS CCYYPPHHOOSSEESS EENN 
PPEERRIIOODDEE DDEE 
CCRROOIISSSSAANNCCEE
Evolution ddeess ccoouurrbbuurreess 
ssaaggiittttaalleess ddeeppuuiiss llaa nnaaiissssaannccee 
cyphose en c 
lordose cerv...
LLeess ccoouurrbbuurreess 
pphhyyssiioollooggiiqquueess 
 CC11--CC77 
 TThh11--TTHH1122 
 LL11--LL55 
 SSaaccrruumm 
...
•CC’’eesstt qquuooii uunnee 
ccyypphhoossee?? 
 DDééffoorrmmaattiioonn ssaaggiittttaallee 
 « aattttiittuuddee ccyypphho...
CCyypphhoossee NNoorrmmaall oouu 
ppaatthhoollooggiiqquuee?? 
Cyphose thoracique N = 30/40°
LL’’eexxaammeenn dduu rraacchhiiss 
•La mesure des flèches sagittales
Maladie ddee SScchheeuueerrmmaannnn oouu 
EEppiipphhyyssiittee vveerrttéébbrraallee ddee 
ccrrooiissssaannccee 
 ccyypphh...
AAssppeecctt cclliinniiqquuee 
 « DDooss rroonndd » eett rraaiiddee 
 CCyypphhoossee >>4400°° 
 PPeerrccuussssiioonn rr...
Particularités ddee llaa MMaallaaddiiee ddee 
SScchheeuueerrmmaannnn
CCoommmmeenntt ttrraaiitteerr?? 
 AArrrrêêtt ddeess ssppoorrttss eenn pphhaassee aaiigguuee 
 NNaattaattiioonn ++++ 
 R...
SSTTAATTIIQQUUEE STATIQUE DDEESS MMEEMMBBRREESS 
IINNFFEERRIIEEUURRSS EETT 
TTRROOUUBBLLEESS DDEE TTOORRSSIIOONNSS 
RR..EE...
TROUBLE SSTTAATTIIQQUUEE DDEESS 
MMEEMMBBRREESS IINNFFEERRIIEEUURRSS 
 DDéévviiaattiioonnss FFrroonnttaalleess 
 AAnnoom...
DDEEVVIIAATTIIOONNSS 
FFRROONNTTAALLEESS 
VARUS 
VALGUS
AAXXEESS MMEECCAANNIIQQUUEESS
EEVVOOLLUUTTIIOONN 
MMOORRPPHHOOLLOOGGIIQQUUEE
EVOLUTION OF THE TF ANGLE IN THE CORONAL 
- 5° 
0° 
+ 5° 
PLANE 
G. Varum 
G. Valgum 
M 
F 
2 Y 4 Y 12 Y 
15 Y
GGEENNUU VVAARRUUMM
 Genu varum ccoonnssttiittuuttiioonnnneell 
--pphhyyssiioollooggiiqquuee 
<< 22AA 
--mmeessuurree EEIICC 
-- ccoorrrreecc...
 ffoorrmmee ggrraanndd eennffaanntt 
--mmoorrpphhoottyyppee 
-- ggaarrççoonnss 
--éévvoolluuttiioonn aarrtthhrrooggèènnee...
MMaallaaddiiee ddee BBlloouunntt== TTiibbiiaa vvaarraa 
ccoonnggéénniittaallee 
 nnooiirrss oouu nnoorrddiiqquueess 
 ff...
RACHITISM 
E 
•Genu varum 
•Chapelet costal 
•Nouures 
•Radio: 
Elargissement de la 
physe++
GENU VALGUM
forme dduu jjeeuunnee eennffaanntt 
--pphhyyssiioollooggiiqquuee 
--bbiillaattéérraall eett ssyymmééttrriiqquuee 
--1188 ...
Laxité ligamentaire 
Surpoids Variations des mesures 
10 cm 4 cm Coll Cahuzac
VARIATIONS 
Adolescents obèses = faux genoux en X 
Répartition anormales des graisses 
10cm 
Coll Cahuzac
 forme de la sseeccoonnddee eennffaannccee eett 
aaddoolleesscceennccee 
--FF>>>>GG 
--ssuurrcchhaarrggee ppoonnddéérraal...
 GGeennuu VVaallgguumm 
PPaatthhoollooggiiqquuee 
RRaacchhiittiissmmee 
CCaarreennttiieell 
NNeeuurroollooggiiqquuee 
DDy...
Correction cchhiirruurrggiiccaallee ddeess 
DDéévviiaattiioonnss FFrroonnttaalleess 
 LL’’aaggrraapphhaaggee ddee 
BBLLOO...
Principe ddeess EEppiipphhyyssiiooddèèsseess 
 BBllooccaaggee ddeess 
ccaarrttiillaaggeess ddee 
ccrrooiissssaannccee ddu...
IINN//OOUUTT TTOOEEIINNGG 
AANNOOMMAALLIIEESS 
RROOTTAATTIIOONNEELLLLEESS
Torsion fémorale eett ttiibbiiaallee 
pphhyyssiioollooggiiqquueess
EEVVOOLLUUTTIIOONN DDEESS 
TTOORRSSIIOONNSS FFEEMMOORRAALLEESS 
EETT TTIIBBIIAALLEESS
IINN eett OOUUTT TTOOEEIINNGG 
 mmoottiiff ffrrééqquueenntt ddee ccoonnssuullttaattiioonn 
 iinnqqiiééttuuddee ppaarreen...
ANGLE DE PROGRESSION DU PAS (FPA) 
Valeur N entre +5° et 20°
TToorrssiioonn fféémmoorraallee:: 
MMeessuurree cclliinniiqquuee 
Decubitus vental. 
G troch at its greatest 
Vertical lin...
MMEESSUURREE DDEE 
LL’’AANNTTEEVVEERRSSIIOONN 
4400°° cchheezz nnoouuvveeaauu--nnéé 
1155°° cchheezz aadduullttee 
Trouble...
 HYPERANTEVERSION CCOOLL 
FFEEMMOORRAALL 
« PPoossiittiioonn eenn WW» ++ «SSttrraabbiissmmee rroottuulliieenn» 
Trouble s...
HYPERANTEVERSION CCOOLL 
FFEEMMOORRAALL 
-soit évolution spontanément résolutive 
(2à3°/an) 
-soit compensation (TTE+PPV) ...
TToorrssiioonn ttiibbiiaallee:: 
MMeessuurree cclliinniiqquuee 
Decubitus dorsal 
Transverse patellar axis 
/ Bimalleolar ...
 TORTION TTIIBBIIAALLEE IINNTTEERRNNEE 
--mmeessuurree cclliinniiqquuee eett aannggllee ddee ppaass 
--pphhyyssiioolloogg...
Correction cchhiirruurrggiiccaallee ddeess 
ttrroouubblleess ddee ttoorrssiioonn 
 OOssttééoottoommiiee fféémmoorraallee ...
CCoorrrreeccttiioonn cchhiirruurrggiiccaallee ddeess 
ttrroouubblleess ddee ttoorrssiioonn 
Ostéotomie tibiale ddee ddéér...
IINNEEGGAALLIITTEE LLOONNGGEEUURR 
DDEESS MMEEMMBBRREESS 
IINNFFEERRIIEEUURRSS ((IILLMMII))
BILAN DD’’UUNNEE IINNEEGGAALLIITTEE 
DDEESS MMEEMMBBRREESS 
IINNFFEERRIIEEUURRSS 
11.. MMeessuurree ddee ll’’iinnééggaalli...
Mesure clinique ddee ll’’iinnééggaalliittéé 
 EEnn ppoossiittiioonn ccoouucchhééee:: 
DDee ll’’EEIIAASS vveerrss MMaallll...
AATTTTEENNTTIIOONN AAUUXX 
AATTTTIITTUUDDEESS 
VVIICCIIEEUUSSEESS !!!!!! 
((FFlleessssuumm hhaanncchheess,, 
ggeennoouu,,e...
Mesure RRaaddiioollooggiiqquuee ddee 
ll’’iinnééggaalliittéé 
 BBaassssiinn ddee FFaaccee 
 RRXX MMeemmbbrree 
iinnfféér...
EEttiioollooggiiee ddee ll’’IILLMMII 
AACCQQUUIISSEE 
 TTrraauummaattiissmmeess 
 IInnffeeccttiioonnss 
 TTuummeeuurrss...
MMééccaanniissmmee ddee ll’’IILLMMII 
 FFrreeiinnaaggee oouu aaccccéélléérraattiioonn 
 AAtttteeiinnttee iissoollééee oo...
Evolution ddeess IInnééggaalliittééss 
ddee lloonngguueeuurr 
 EEvvoolluuttiioonn àà ppoouurrcceennttaaggee ccoonnssttaan...
TTeecchhnniiqquuee CChhiirruurrggiiccaallee 
 EEppiipphhyyssiiooddèèssee 
rréévveerrssiibbllee 
ppaarr vviissssaaggee 
pp...
Technique CChhiirruurrggiiccaallee 
 IIlllliizzaarroovv 
 OOrrtthhooffiixx 
 CClloouu 
cceennttrroomméédduullllaaiirree...
IINNDDIICCAATTIIOONN 
TTHHEERRAAPPEEUUTTIIQQUUEE 
 <<1100 mmmm ppaass ddee ccoommppeennssaattiioonn 
 1100--2200mmmm cco...
TROUBLES SSTTAATTIIQQUUEESS DDEESS 
PPIIEEDDSS
PPIIEEDD PPLLAATT VVAALLGGUUSS 
Trouble statique MI 
<<33-- 44 aannss 
PPPPVV pphhyyssiioollooggiiqquuee ++ 
GGVV !!!!!! 
...
La souplesse et la réductibilité 
sont de bon pronostic
 PPIIEEDD PPLLAATT 
VVAALLGGUUSS 
5% PPV rebelles: familiales ou 
déformation posturales (pied 
convexe,talus valgus) 
<5...
AASSYYMMEETTRRIIEE!!!!!!
• PPIIEEDD PPLLAATT VVAALLGGUUSS:: 
BBIILLAANN 
Big toe test et pointe des pieds 
podoscope ou podométrie 
RX + CT SCAN 
T...
PPiieedd ppllaatt vvaallgguuss 
 La semelle n'a aucun intérêt en cas de 
pied plat valgus hypotonique,"banal", 
physiolog...
llaa cchhiirruurrggiiee dduu PPPPVV 
 SSii ggèènnee 
ffoonnccttiioonnnneellllee oouu DD++ 
 SSii uussuurree++++ 
 SSii ...
TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGIIEE DDEE 
LL’’EENNFFAANNTT EETT DDEE 
ll’’AADDOOLLEESSCCEENNTT 
RR..EELLBBAAUUMM 
OORRTTHHOOPPEEDDI...
NOTIONS PPRREELLIIMMIINNAAIIRREESS 
• LLaa ttrraauummaattoollooggiiee iinnffaannttiillee rreepprréésseennttee llaa 
pprree...
NOTIONS PPRREELLIIMMIINNAAIIRREESS 
• FFRRAACCTTUURREESS == 1100 àà 2255%% ttrraauummaa cchheezz ll’’eennffaanntt 
• RRiis...
FACTEURS EETTIIOOLLOOGGIIQQUUEESS 
• JJEEUUXX 2255%% 
• SSPPOORRTT 
2211%% 
• AAVVPP 1122%%
CARACTERISTIQUE DDEE LL’’OOSS 
DDEE LL’’EENNFFAANNTT 
• OOss ppééddiiaattrriiqquuee == ssttrruuccttuurree mmooddeellaabbll...
PPOOTTEENNTTIIEELL DDEE 
RREEMMOODDEELLAAGGEE
Différence bbiioommééccaanniiqquuee ppaarr 
rraappppoorrtt àà ll ’’aadduullttee 
• OOss ppééddiiaattrriiqquuee pplluuss pp...
LLEE RROOLLEE DDUU PPEERRIIOOSSTTEE
RROOLLEE DDUU PPEERRIIOOSSTTEE
CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN DDEESS 
FFRRAACCTTUURREESS CCHHEEZZ 
LL ’’EENNFFAANNTT
TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGIIEE 
OOBBSSTTEETTRRIICCAALLEE 
• ## CCllaavviiccuullee 
• ## DDééccoolllleemmeenntt 
ééppiipphhyyss...
FRACTURE EENN MMOOTTTTEE DDEE 
BBEEUURRRREE 
• IImmppaaccttiioonn aauu nniivveeaauu ddee 
llaa jjoonnccttiioonn 
mmééttaap...
FFRRAACCTTUURREE EENN BBOOIISS 
VVEERRTT 
• RRuuppttuurree ccoorrttiiccaallee 
ccoonnvveexxee 
• IInnttééggrriittéé ccoorr...
DDEECCOOLLLLEEMMEENNTTSS 
EEPPIIPPHHYYSSAAIIRREESS 
((SSAALLTTEERR eett HHAARRRRIISS))
SALTER 1 SALTER 2 SALTER 3 SALTER 4 SALTER 5
DEFORMATION PPLLAASSTTIIQQUUEE 
 CCuubbiittuuss oouu ppéérroonnéé 
 rreemmooddeellaaggee ssppoonnttaannéé 
ppoossssiibbl...
FRACTURES SSUURR TTEERRRRAAIINN 
PPAATTHHOOLLOOGGIIQQUUEE 
 OOssttééooggéénnèèssee iimmppaarrffaaiittee 
 MMaallaaddiiee...
Ex: # sur tumeur oosssseeuussee bbéénniiggnnee 
Cortical bone defect 
Kyste anévrysmal
LLAA PPRROONNAATTIIOONN 
DDOOUULLOOUURREEUUSSEE
QQUUEE FFAAIIRREE DDEEVVAANNTT ?? 
 AAvvaanntt ttoouutt 
ccoommmmeenntt ttrraaiittee--tt-- 
oonn uunnee ffrraaccttuurree ...
MMEEMMBBRREE SSUUPPEERRIIEEUURR
FFRRAACCTTUURREE DDEE CCLLAAVVIICCUULLEE 
•TTrrèèss ffrrééqquuee nntteess cchheezz ll''eennffaanntt ((3300 %% ddeess 
ffrr...
Bandage en 8 
le procédé de PICCHIO
FFRRAACCTTUURREE CCLLAAVVIICCUULLEE
FFRRAACCTTUURREE EEXXTT SSUUPP 
HHUUMMEERRUUSS
ECHARPE DE DESSAULT OU DUJARIER PLATRE
FRACTURE DDIIAAPPHHYYSSAAIIRREE 
HHUUMMEERRUUSS
EE..CC..MM..EE..SS.. HHUUMMEERRUUSS 
•ADOLESCENT 
•INSTABLE 
•DEPLACEMENT+++ 
•CONFORT
FFRRAACCTTUURREE 
SSUUPPRRAACCOODDYYLLIIEENNNNEE 
•FFrrééqquueennccee ++++++ 
•55 -- 1100 aannss 
•CCllaassssiiffiiccaatti...
METHODE DE BLOUNT 
Type 1 
Type 2 
•ATTELLE PLATREE POST 8J 
•CONTRÔLE RX 
•PLATRE BAB 2 A 3 SEM 
•CONTRÔLE RX
Type 3 
Type 4
•Complications ddeess FFSSCC 
► SSyynnddrroommee ddee VVoollkkmmaannnn!!!!!! 
► ccoommpplliiccaattiioonnss vvaassccuulloo-...
SSyynnddoommee ddee VVoollkkmmaannnn 
►RRééttrraaccttiioonn iisscchhéémmiiqquuee 
ddeess mmuusscclleess 
fflléécchhiisssse...
AATTTTIITTUUDDEE 
 FFeennddrree oouu eennlleevveerr ppllââttrree 
oouu ppaannsseemmeenntt ccoommpprreessssiiff 
 MMeessu...
CCUUBBIITTUUSS VVAARRUUSS
FRACTURE 22 OOSS AAVVAANNTT BBRRAASS 
TTrraaiitteemmeenntt oorrtthhooppééddiiqquuee
FFRRAACCTTUURREE 22 OOSS AAVVAANNTT BBRRAASS 
Traitement cchhiirruurrggiiccaall
•FFrraaccttuurree 11//44 ddiissttaall:: rréédduuccttiioonn oorrtthhoo++ppllaattrree
• FFrraaccttuurree 11//44 ddiissttaall:: 
rréédduuccttiioonn cchhiirruurrggiiccaallee ++oossttééoossyynntthhèèssee
FRACTURE DDEE MMOONNTTEEGGGGIIAA
FRACTURE DDEE MMOONNTTEEGGGGIIAA
FFRRAACCTTUURREE DDUU PPOOIIGGNNEETT 
« Motte de beurre »
MMEEMMBBRREE IINNFFEERRIIEEUURR
FRACTURE DDIIAAPPHHYYSSAAIIRREE 
FFEEMMUURR << 66AA
FRACTURE DDIIAAPPHHYYSSAAIIRREE 
FFEEMMUURR >> 66AA
AAVVUULLSSIIOONN TTTTAA
FFRRAACCTTUURREE DDUU TTIIBBIIAA 
•Traitement orthopédique
FFRRAACCTTUURREE DDUU TTIIBBIIAA 
•Traitement chirurgical 
•SI # OUVERTE 
•SI POLYTRAUMA 
•SI >12A 
•SI DEPLACEMENT ++
Coll Peeters
FFRRAACCTTUURREE DDEE CCHHEEVVIILLLLEE
TRAITEMENT ORTHOPEDIQUE ::RRéédduuccttiioonn ++PPllââttrree
→→→→ RREEDDUUCCTTIIOONN ++ OOSS
•# # TTRRIIPPLLAANNEE ==SSAALLTTEERR 44 
• intérêt du CT hélicoidal 
→→Indication opératoire si >2mm
AATTTTIITTUUDDEE EENN SSAALLLLEE 
DD’’UURRGGEENNCCEE
AATTTTIITTUUDDEE EENN SSAALLLLEE 
DD’’UURRGGEENNCCEE 
 Examen clinique: MM SS VV ++ eexxaammeenn 
ssyyssttéémmiiqquuee 
...
LL’’EENNFFAANNTT 
PPOOLLYYTTRRAAUUMMAATTIISSEE 
 DDiifffféérreennccee ddee ssttrraattééggiiee<<11998800 eett >> 11998800 ...
L’ENFANT PPOOLLYYFFRRAACCTTUURREE 
SSttrraattééggiiee 
 PPrriioorriittéé sseelloonn aaxxee vviittaall:: 
TTCC>>rraacchhii...
L’ENFANT PPOOLLYYFFRRAACCTTUURREE 
PPrriinncciippee ddee TTrraaiitteemmeenntt 
 IImmmmoobbiilliisseerr rraacchhiiss cceer...
EENNFFAANNTTSS BBAATTTTUUSS 
 SSyynnddrroommee ddee SSiillvveerrmmaann ((11995533)) 
 PPaassssaaggee rréégguulliieerrss ...
L’Algodystrophie cchheezz 
ll’’eennffaanntt eett ll’’aaddoolleesscceenntt 
 RRaappppeell:: AAllggoonneeuurrooddyyssttrroo...
Mais chez l’enfant ,,iill ss’’aaggiitt dd’’uunnee:: 
 « PPsseeuuddoo--aallggooddyyssttrroopphhiiee » 
 AAtttteeiinnttee ...
Algoneurodystrophie 
Enfant: 80 % cas phase hypovasculaire précoce (algo « froide ») 
Coll E.Laurent 
Dépt Scinti CHIREC
Algoneurodystrophie 
early 
Coll E.Laurent Dépt 
Scinti CHIREC
Que faire ffaaccee àà uunnee aallggoo 
cchheezz ll’’eennffaanntt?? 
 SSuurrttoouutt ……..nnee ppaass iimmmmoobbiilliisseer...
QQUUEE RREETTEENNIIRR EENN 
TTRRAAUUMMAATTOO PPEEDDIIAATTRRIIQQUUEE 
• Traitement oorrtthhooppééddiiqquuee == NN°°11 
• II...
BILAN DD’’UUNNEE BBOOIITTEERRIIEE 
1 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
0 
<2ANS 2-6ANS 6-10ANS 10-15ANS 
DDH 
...
Pièges et signes d’alarmes 
DysplasieDévelopementale ddee llaa 
HHaanncchhee ((DDDDHH)) 
•GALEAZZI+ 
• ILMI/ 
•Abd limitée...
Pièges et signes d’alarmes 
FFrraaccttuurree ssppiirrooiiddee ssoouuss ppéérriioossttééee 
dduu ttiibbiiaa 
•1 à 2 ans 
•R...
Pièges et signes d’alarmes 
SSyynnoovviittee TTrraannssiittooiirree AAiigguuee 
•boiterie matinale sans notion traumatique...
La Maladie ddee LLeegggg CCaallvvee 
PPeerrtthheess 
 NNééccrroossee aasseeppttiiqquuee ppaarrttiieellllee oouu ttoottaal...
EETTHHIIOOPPAATTHHOOGGEENNIIEE 
 vvaassccuullaaiirree eemmbboolliiee aarrttéérriieellllee ?? 
 tthhrroommbboossee iinn s...
CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN 
 CCAATTEERRAALLLL ((11997711)) 
 SSTTUULLBBEERRGG ((11998811)) 
 SSAALLTTEERR @@ TTHHOOMM...
CClliinniiqquuee 
 DDéébbuutt iinnssiiddiieeuuxx 
 GGoonnaallggiiee !!!!!! 
 BBooiitteerriiee ddoouulloouurreeuussee oo...
BBIILLAANN EETT IIMMAAGGEERRIIEE
TTRRAAIITTEEMMEENNTT 
 RReeppooss 
 DDéécchhaarrggee 
 TTrraaccttiioonn 
 MMoobbiilliissaattiioonn 
 OOssttééoottoomm...
QQuuee ddiirree ddee llaa LLCCPP 
 LLaa mmaallaaddiiee ddee PPeerrtthheess ddeemmeeuurree uunn pprroobbllèèmmee 
tthhéérr...
Pièges et signes d’alarmes 
EEppiipphhyyssiioollyyssee FFéémmoorraallee 
SSuuppéérreerriieeuurree 
•boiterie subaigue ou c...
Pièges et signes d’alarmes 
EEppiipphhyyssiioollyyssee FFéémmoorraallee SSuuppéérreerriieeuurree
Pièges et signes d’alarmes 
OOssttééoommyyéélliittee 
• D+ / T°/ impotence fonctionnelle 
• atteinte métaphysaire élective...
Pièges et signes 
d’alarmes 
AArrtthhrriittee 
• impotence fonctionelle +++ 
• Dolor 
• Calor 
• Rubor 
• Diagnostic urgen...
Pièges et signes 
d’alarmes 
TTuummeeuurrss oosssseeuusseess 
8800 %% bbeenniiggnneesseexxoossttoosseess 
kkyysstteess sso...
GGaarrççoonn ddee 1133AA 
 SSppoorrttiiff 
 GGèènnee ggeennoouu //jjaammbbee DD 
ddeeppuuiiss pplluussiieeuurrss mmooiis...
Pathologie ortho de l'enfant module 1
Pathologie ortho de l'enfant module 1
Pathologie ortho de l'enfant module 1
Pathologie ortho de l'enfant module 1
Pathologie ortho de l'enfant module 1
Pathologie ortho de l'enfant module 1
Pathologie ortho de l'enfant module 1
Pathologie ortho de l'enfant module 1
Pathologie ortho de l'enfant module 1
Pathologie ortho de l'enfant module 1
Pathologie ortho de l'enfant module 1
Pathologie ortho de l'enfant module 1
Pathologie ortho de l'enfant module 1
Pathologie ortho de l'enfant module 1
Pathologie ortho de l'enfant module 1
Pathologie ortho de l'enfant module 1
Pathologie ortho de l'enfant module 1
Pathologie ortho de l'enfant module 1
Pathologie ortho de l'enfant module 1
Pathologie ortho de l'enfant module 1
Pathologie ortho de l'enfant module 1
Pathologie ortho de l'enfant module 1
Pathologie ortho de l'enfant module 1
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Pathologie ortho de l'enfant module 1

1 222 vues

Publié le

cours d'orthopédie pédiatrique à l'attention des master 2 médecine

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

Pathologie ortho de l'enfant module 1

 1. 1. PATHOLOGIE OORRTTHHOOPPEEDDIIQQUUEE DDEE LL’’EENNFFAANNTT CCoouurrss MMaasstteerr 22 FFaaccuullttéé ddee MMééddeecciinnee UULLBB RR..EELLBBAAUUMM CClliinniiqquuee EEddiitthh CCaavveellll CCHHUU EErraassmmee
 2. 2. PPRROOGGRRAAMMMMEE DDEE CCOOUURRSS  RRAAPPPPEELL SSUURR LLAA CCRROOIISSSSAANNCCEE EENN OORRTTHHOOPPEEDDIIEE  EEXXAAMMEENN OORRTTHHOOPPEEDDIIQQUUEE DDUU NNOOUUVVEEAAUU NNEE EENN MMAATTEERRNNIITTEE  LLAA LLUUXXAATTIIOONN CCOONNGGEENNIITTAALLEE DDEE LLAA HHAANNCCHHEE  LLEE PPIIEEDD BBOOTT VVAARRUUSS EEQQUUIINN  LLEESS TTRROOUUBBLLEESS DDEE LLAA SSTTAATTIIQQUUEE RRAACCHHIIDDIIEENNNNEE ((SSCCOOLLIIOOSSEE , CCYYPPHHOOSSEE……))  LLEESS TTRROOUUBBLLEESS SSTTAATTIIQQUUEESS DDEESS MMII eett LLEESS AANNOOMMAALLIIEESS RROOTTAATTIIOONNNNEELLLLEESS  LLAA BBOOIITTEERRIIEE CCHHEEZZ LL’’EENNFFAANNTT  LL’’EEPPIIPPHHYYSSIIOOLLYYSSEE FFEEMMOORRAALLEE SSUUPPEERRIIEEUURR  LLAA MMAALLAADDIIEE DDEE LLEEGGGG CCAALLVVEE PPEERRTTHHEESS  TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGIIEE PPEEDDIIAATTRRIIQQUUEE EETT LLEESS OOSSTTEEOOCCHHOONNDDRROOSSEESS LL’’AALLGGOODDYYSSTTRROOPPHHIIEE CCHHEEZZ LL’’EENNFFAANNTT
 3. 3. RRééfféérreenncceess bbiibblliiooggrraapphhiiqquueess  TTaacchhddjjaann.. PPaaeeddiiaattrriicc OOrrtthhooppaaeeddiiccss 44vvooll EEdd.. SSaauunnddeerrss..  OOrrtthhooppééddiiaattrriiee vvooll 11 àà 55 CCoonnfféérreenncceess EEnnsseeiiggnneemmeenntt SSOOFFCCOOTT  MMoonnooggrraapphhiiee dduu GGEEOOPP ((SSaauurraammppss MMééddiiccaall))  JJoouurrnnaall ooff PPaaeeddiiaattrriicc OOrrtthhooppaaeeddiiccss LLiippppiinnccoott RRaavveenn  BBeerrnnaarrdd CChhaassttaann.. RRééeedduuccaattiioonn ddeess ppiieeddss bboottss EEdd ..FFrriissoonn ––RRoocchhee  LLyynnnn TT.. SSttaahheellii.. FFuunnddaammeennttaall ooff PPeeddiiaattrriiccss OOrrtthhooppeeddiiccss LLiippppiinnccoott  MMeerrcceerr RRaanngg.. CChhiillddrreenn’’ss ffrraaccttuurreess LLiippppiinnccoott  ……..
 4. 4. OORRTTHHOOPPEEDDIIEE ((PPEEDDIIAATTRRIIQQUUEE)) << ggrreecc oorrtthhoo ppaaeeddooss « l’art de prévenir et de corriger dans les enfants les difformités du corps ». Nicolas Andry (1741)
 5. 5. IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  LL ’’eennffaanntt nn’’eesstt ppaass uunn aadduullttee eenn mmiinniiaattuurree  PPaarrttiiccuullaarriittééss pprroopprreess àà ll’’oorrtthhooppééddiiee ppééddiiaattrriiqquuee  CCoonnnnaaiissssaannccee dduu ppootteennttiieell ddee rreemmooddeellaaggee mmaaiiss nnee ppaass llee ssuurreessttiimmeerr  NNoottrree aaccttee aauurraa ddeess ccoonnssééqquueenncceess àà ttrrèèss lloonngg tteerrmmee..
 6. 6. LLAA CCRROOIISSSSAANNCCEE EENN OORRTTHHOOPPEEDDIIEE PPEEDDIIAATTRRIIQQUUEE
 7. 7. CCrrooiissssaannccee eett ddéévveellooppppeemmeenntt dduu ssyyssttèèmmee oossttééooaarrttiiccuullaaiirree  CCrrooiissssaannccee oosssseeuussee  CCrrooiissssaannccee dduu rraacchhiiss  CCrrooiissssaannccee ddeess eexxttrréémmiittééss  EEllaassttiicciittéé ppéérriinnaattaallee
 8. 8. LLAA CCRROOIISSAANNCCEE OOSSSSEEUUSSEE  OOssssiiffiiccaattiioonn PPrriimmaaiirree eett sseeccoonnddaaiirree  LLoonnggiittuuddiinnaallee  RRôôllee dduu ccaarrttiillaaggee ddee ccrrooiissssaannccee  NNooyyaauu ééppiipphhyyssaaiirree  RRôôllee dduu ppéérriioossttee
 9. 9. LLAA CCRROOIISSSSAANNCCEE OOSSSSEEUUSSEE  OOSSSSIIFFIICCAATTIIOONN PPRRIIMMAAIIRREE -- OOSSSSIIFFIICCAATTIIOONN DDEESS MMEEMMBBRRAANNEESS ((ooss ppllaattss)) -- OOSSSSIIFFIICCAATTIIOONN EENNCCHHOONNDDRRAALLEE ((ooss lloonnggss ,rraacchhiiss ,ééppiipphhyyssee eett aappoopphhyysseess))  OOSSSSIIFFIICCAATTIIOONN SSEECCOONNDDAAIIRREE --OOss pprriimmaaiirree
 10. 10. LL’’OOSSSSIIFFIICCAATTIIOONN PPRRIIMMAAIIRREE
 11. 11. LL’’OOSSSSIIFFIICCAATTIIOONN SSEECCOONNDDAAIIRREE Avant la naissance Après la naissance
 12. 12. En conclusion, llaa ccrrooiissssaannccee cc’’eesstt::
 13. 13. LA CCRROOIISSAANNCCEE SSTTAATTUURRAALLEE  CCrrooiissssaannccee ssttaattuurraallee pprrééppuubbeerrttaaiirree :: 2255 ccmm // 11aann 77ccmm//aann 44aannss 44 àà 55 ccmm//aann 1100 aannss ((ssaauuff ppiicc ddeess 77aannss))  CCrrooiissssaannccee ssttaattuurraallee ppuubbeerrttaaiirree :: ǫǫ 1111 aannss δδ 1133 aannss
 14. 14. Croissance ddeess mmeemmbbrreess iinnffeerriieeuurrss 4- 6ème semaine embryonnaire
 15. 15. Croissance ddeess mmeemmbbrreess iinnffeerriieeuurrss Naissance 20 CM Fin de croissance 80CM 9CM 7CM 4CM 45CM 35CM X 5
 16. 16. Croissance ddeess mmeemmbbrreess iinnffeerriieeuurrss  EEnn lloonngguueeuurr PPrrooxx DDiisstt fféémmuurr 3300%% 7700%% TTiibbiiaa 6600%% 4400%% GGEENNOOUU 6655%% ccrrooiissssaannccee MMII
 17. 17. La croissance vveerrttéébbrraallee Chaque vertèbre possède 3 à 4 cartilages de croissance chaque corps vertébral est constitué d’un cartilage de croissance supérieur et d’un cartilage de croissance inférieur . Ces 2 cartilages de conjugaison tendent à s’ossifier l’un vers l’autre, vers le centre du corps vertébral. A 10A apparaissent les listels marginaux supérieur et inférieur qui vont progresser d’avant en arrière tout en s’ossifiant progressivement et se fusionnant au corps vertébral. L’ossification de toutes les vertèbres n’est définitive que vers 20A
 18. 18. CCRROOIISSSSAANNCCEE DDUU RRAACCHHIISS
 19. 19. LLAA CCRROOIISSSSAANNCCEE SSTTAATTUURRAALLEE 70 60 50 40 30 20 10 0 NN 2ANS TAI LLE ASSI SE MEMBRES I NFERI EURS 1AN 17ANS
 20. 20. EEXXAAMMEENN CCLLIINNIIQQUUEE  PPaass ddee ccooooppéérraattiioonn dduu ppaattiieenntt  CCoonnddiittiioonnss dd’’eexxaammeenn ooppttiimmaalleess  PPaattiieennccee//oobbsseerrvvaattiioonn  CCrraanniioo ccaauuddaallee
 21. 21. « LE SSYYNNDDRROOMMEE DDUU BBEEBBEE MMOOUULLEE » (DDuunnnn-- LLyyoodd--RRoobbeerrttss))  PPllaaggooccéépphhaalliiee  SSccoolliioossee  LLCCHH  DDééffoorrmmaattiioonn ppoossttuurraall ddee ppiieeddss
 22. 22. CCrrâânnee  DDééffoorrmmaattiioonnss ppaassssaaggèèrreess  AAssyymmééttrriieess ffaacciiaalleess  ppllaaggiiooccéépphhaalliieess  DDyyssmmoorrpphhiieess  PPaallppaattiioonn ddeess ssuuttuurreess ((ccrraanniioossttéénnoossee))  TTrraauummaattiissmmee oobbssttééttrriiccaall ((## eenn bbaallllee ddee ppiinngg ppoonngg))
 23. 23. TORTICOLI CCOONNGGEENNIITTAALL MMUUSSCCUULLAAIIRREE  iinncclliinnaaiissoonn dduu ccôôttéé ddee llaa llééssiioonn , rreeggaarrdd ccoonnttrroollaattéérraallee eett ttrraannssllaattiioonn ddee llaa ttêêttee  RRééttrraaccttiioonn dduu cchheeff sstteerrnnaallee eett ccllaavviiccuullaaiirree  aassyymmééttrriiee ffaacciiaallee
 24. 24. Le torticolis ccoonnggéénniittaall eesstt ccaarraaccttéérriisséé ppaarr::  UUnnee oolliivvee  UUnnee ppllaaggiiooccéépphhaalliiee •EEnnttrree llaa 11èèrree eett llaa 88èèmmee sseemmaaiinnee •DDiissppaarriittiioonn eennttrree 22eett 66 mmooiiss •3355%%
 25. 25. Prise eenn cchhaarrggee dduu TTCCMM  << 44MM KKiinnéé ++++  >> 88MM TTrraaiitteemmeenntt oorrtthhoo ((mmiinneerrvvee,ccoorrsseett,ccaassqquuee,ccoouussssiinn……)) mmaaiiss……ccoonnttrroovveerrsséé  >> 1188--2244MM CCHHIIRRUURRGGIIEE  AAlllloonnggeemmeenntt eenn ZZ ((DDuubboouusssseett))  TTéénnoottoommiiee uunnii oouu bbiippoollaaiirree  TTéénnoottoommiiee ppeerrccuuttaannééee
 26. 26. MMeemmbbrree ssuuppéérriieeuurr  AAttttiittuuddee ssppoonnttaannééee  MMoobbiilliittee  PPaallppaattiioonn eessppaaccee ssuuss--ccllaavviiccuullaaiirree  RRééfflleexxee aarrcchhaaïïqquuee ((ggrraassppiinngg,MMoorroo……))
 27. 27. MMeemmbbrree ssuuppéérriieeuurr  SSii iimmppootteennccee ffoonnccttiioonnnneellllee 1. Trauma obstétrical (# clavicule, # humérus) 2. Paralysie obstétricale (POPB) 3. SEPSIS!!!
 28. 28. PPaarraallyyssiiee dduu PPlleexxuuss BBrraacchhiiaall ((PPOOPPBB))
 29. 29. PPaarraallyyssiiee dduu PPlleexxuuss BBrraacchhiiaall ((PPOOPPBB))  DDuucchheennnnee--EErrbb ((>>8800%%)) ((ppaarraallyyssiiee hhaauuttee)) CC55 àà CC77 AAdddduuccttiioonn//RRII//PPrroonnaattiioonn  KKlluummppkkee ((55%%)) ((ppaarraallyyssiiee bbaassssee)) CC88 eett TT11 FFlleexxiioonn dduu ccoouuddee eett ssuuppiinnaattiioonn ddee ll’’aavvaanntt--bbrraass  CCoommppllèèttee CC55 àà TT11 MMeemmbbrree ssuuppéérriieeuurr aatttteeiinntt iinneerrttee aavveecc aabbsseennccee ddee ttoouuss lleess rrééfflleexxeess
 30. 30. EEttiioollooggiiee dduu PPOOPPBB  EEttiirreemmeenntt rraaddiiccuullaaiirree lloorrss ddee ll’’aaccccoouucchheemmeenntt ssooiitt ppaarr aabbaaiisssseemmeenntt ddee ll’’ééppaauullee oouu ppaarr ttrraaccttiioonn ssuurr llee bbrraass..  GGrrooss ppooiiddss ssuupp 44kkgg  DDyyssttoocciiee dd’’ééppaauullee  SSiièèggee  OObbééssiittéé mmaatteerrnneellllee Coll A.Gilbert
 31. 31. Prise eenn cchhaarrggee dduu PPOOPPBB  PPhhyyssiioo ddèèss lleess pprreemmiieerrss jjoouurrss ((PPaatthhoollooggiiee EE))  PPMMSS ((PPoossttuurree,MMoobbiilliissaattiioonn,SSttiimmuullaattiioonn))  CChhiirruuggiiee nneerrvveeuussee ssii BBiicceeppss==00 >>33mmooiiss  >>22AA:: TTrraannssffeerrtt MMuussccuullaaiirree • LLiibbéérraattiioonn ssoouuss ssccaappuullaaiirree • TTrraannssffeerrtt GGrraanndd DDoorrssaall • OOppéérraattiioonn ddee SStteeiinnddlleerr  >> 33//44AA:: GGeessttee OOsssseeuuxx • OOssttééoottoommiiee hhuumméérraallee ddee ddéérroottaattiioonn
 32. 32. LLAA HHAANNCCHHEE DDUU NNOOUUVVEEAAUU NNEE
 33. 33. LLAA LLUUXXAATTIIOONN CCOONNGGEENNIITTAALLEE DDEE HHAANNCCHHEE
 34. 34. Notions ffoonnddaammeennttaalleess  11//11000000 àà 22000000 nnnn  66 ffiilllleess ppoouurr 11 ggaarrççoonn  DDee llaa ssiimmppllee ddyyssppllaassiiee àà llaa lluuxxaattiioonn ccoommppllèèttee  FFaacctteeuurrss ddee rriissqquueess:: • AATTCCDD • SSiièèggee • ggéémmeellllaarriittéé • AAuuttrreess ddééffoorrmmaattiioonnss ppoossttuurraalleess  RRiissqquuee ddee lluuxxaattiioonn bbllaannccss//nnooiirrss ::1166//11
 35. 35. PPrrééddiissppoossiittiioonnss eetthhnniiqquueess Indiens Navajo 67/1000 3311 MMaaii 22000066 Lapons 50/1000 Pays Bigouden 67/1000
 36. 36. ANATOMOPATHOLOG IE Ilion Pubis Cotyle Tête fémorale Ischion Diaphyse LA LUXATION EST TOUJOURS POSTERO-SUPERIEUR
 37. 37. Il existe ddiifffféérreennttss ttyyppeess ddee LLCCHH SANS INTERPOSITION AVEC INTERPOSITION IRREDUCTIBLE
 38. 38. LLEE DDIIAAGGNNOOSSTTIICC DDEE LLAA LLCCHH EESSTT::  CClliinniiqquuee!!!!!!  EEcchhooggrraapphhiiqquuee ((ddee llaa nnaaiissssaannccee àà 44mmooiiss))  RRaaddiiggrraapphhiiqquuee ((àà ppaarrttiirr dduu 44èèmmee mmooiiss))
 39. 39. RREECCHHEERRCCHHEE PPOOSSTTUURREE IINNTTRRAAUUTTEERRIINNEE ((RR..SSEERRIINNGGEE)) SIEGE +++
 40. 40. LL’’AASSYYMMEETTRRIIEE !!!!!!!!!!!!
 41. 41. RECHERCHE DE L’INSTABILITE LLaa MMaannooeeuuvvrree dd’’OORRTTOOLLAANNII ((11993377))
 42. 42. MMAANNOEOEUUVVRREE DD’’OORRTTOOLLAANNII RESSAUT DE REDUCTION
 43. 43. LLEE SSIIGGNNEE DDEE BBAARRLLOOWW ((11996622)) == SSiiggnnee dduu PPiissttoonn
 44. 44. SSIIGGNNEESS CCLLIINNIIQQUUEESS AASSSSOOCCIIEESS  PPlliiss ccuuttaannééss aassyymmééttrriiqquueess  RRééttrraaccttiioonn ddeess aadddduucctteeuurrss  !!!!!! SSii LLCCHH bbiillaatt  LLiimmiittaattiioonn dd’’aabbdduuccttiioonn
 45. 45. SSIIGGNNEESS CCLLIINNIIQQUUEESS AASSSSOOCCIIEESS Asymétrie de longueur SSiiggnnee ddee GGaalleeaazzzzii
 46. 46. Confirmation dduu ddiiaaggnnoossttiicc cclliinniiqquuee Avant 4 mois     échographie Après 4 mois     radiographie
 47. 47. LL’’éécchhooggrraapphhiiee Cartilage limbus acétabulair e Cartilage en Y Tête fémorale Ilion HANCHE N pubis HANCHE LUXEE Cartilage pubien pulvina FC r A PARTIR DE LA 4ème SEMAINE
 48. 48. LLAA RRAADDIIOOGGRRAAPPHHIIEE A PARTIR DU 4ème MOIS
 49. 49. Prise eenn cchhaarrggee ddee llaa LLCCHH  PPoossttuurree ddee ssttaabbiilliissaattiioonn eett ddee rreecceennttrraaggee ppaarr ccuulloottttee dd’’aabbdduuccttiioonn ((FFrreejjkkaa,CCaalliinn……))  RRéédduuccttiioonn pprrooggrreessssiivvee aammbbuullaattooiirree::PPaavvlliikk HHoossppiittaalliissaattiioonn::TTrraaccttiioonn ++PPPPPP  RRéédduuccttiioonn ssaannggllaannttee  CChhiirruurrggiiee ddeess ssééqquueelllleess
 50. 50. MMEETTHHOODDEE DDEE RREEDDUUCCTTIIOONN ►HHAARRNNAAIISS DDEE PPAAVVLLIIKK
 51. 51. Principe du HHaarrnnaaiiss ddee PPaavvlliikk
 52. 52. •Traction progressive aauu zzéénniitthh
 53. 53. Réduction par traction progressive aauu zzéénniitthh La mise en rotation externe et l’abduction sont très progressives afin de ménager la vascularisation de la tête
 54. 54. MMEETTHHOODDEE DDEE SSTTAABBIILLIISSAATTIIOONN PPllaattrree PPeellvvii PPééddiieeuuxx 33--44 MMooiiss OOrrtthhèèssee dd’’aabbdduuccttiioonn ++//--44mmooiiss
 55. 55. •REDUCTION SSAANNGGLLAANNTTEE AAVVEECC CCAAPPSSUULLOORRRRAAPPHHIIEE
 56. 56. OOssttééoottoommiiee ppeellvviieennnnee  >> 1188MM  OOssttééoottoommiiee ddee SSAALLTTEERR  SSii ddyyssppllaassiiee rrééssiidduueellllee  AAssssoocciiééee àà uunnee rréédduuccttiioonn ssaannggllaannttee  AAssssoocciiééee oouu nnoonn àà uunnee oossttééoottoommiiee fféémmoorraallee
 57. 57. SSCCHHEEMMAA TTHHEERRAAPPEEUUTTIIQQUUEE  SSiimmppllee iinnssttaabbiilliittéé:: ssuurrvveeiillllaannccee  lluuxxaabbiilliittéé::ccuulloottttee dd’’aabbdduuccttiioonn  LLCCHH rréédduuccttbbllee::PPaavvlliikk  LLCCHH iirrrréédduuccttiibbllee<<33MM:: PPaavvlliikk oouu aabbsstteennttiioonn  LLCCHH iirrrréédduuccttiibbllee>>33MM:: TTrraaccttiioonn++PPPPPP RRéédduuccttiioonn ssggll ((rraarrrriissssiimmee))  LLCCHH>> 1188MM:: RRéédduuccttiioonn SSggll++//_ OOssttééoottoommiiee ppeellvviieennnnee
 58. 58. LLEE PPIIEEDD DDUU NNOOUUVVEEAAUU NNEE
 59. 59. PIEDS :: LLaa « CChheecckk lliisstt »  DDééffoorrmmaattiioonnss cclliinniiqquuee  PPoossiittiioonn ssppoonnttaannééee  MMoorrpphhoollooggiiee gglloobbaallee  MMoobbiilliittéé gglloobbaallee  RRéédduuccttiibbiilliittéé aaccttiivvee eett ppaassssiivvee  TTeessttiinngg mmuussccuullootteennddiinneeuuxx  SSoouupplleessssee aarrttiiccuullaaiirree
 60. 60. EXAMEN CCLLIINNIIQQUUEE DDEESS PPIIEEDDSS
 61. 61. DEFORMATION CCOONNGGEENNIITTAALLEE DDEESS PPIIEEDDSS  PPiieedd TTaalluuss  ccaallccaanneeoovvaallgguuss  MMeettaattaarrssuuss aadddduuccttuuss oorr VVaarruuss  PPiieedd bboott vvaarruuss ééqquuiinn  PPiieedd ccoonnvveexxee ccoonnggéénniittaall  AAuuttrreess DDEEFFOORRMMAATTIIOONN CCOOMMMMUUNNEE MMAALLFFOORRMMAATTIIOONN CCOOMMPPLLEEXXEE
 62. 62. DDEEFFOORRMMAATTIIOONNSS CCOONNGGEENNIITTAALLEESS DDEESS PPIIEEDDSS DDEEFFOORRMMAATTIIOONN MMAALLFFOORRMMAATTIIOONN  00,11%%  PPéérriiooddee eemmbbrryyoonnnnaaiirree  ÉÉttiioollooggiiee ggéénnééttiiqquuee  NNoonn rréédduuccttiibbllee  TTrraaiitteemmeenntt ccoonnsseerrvvaatteeuurr pprrééccooccee eett cchhiirruurrggiiee  AAssssoocciiéé àà dd’’aauuttrreess aannoommaalliieess ccoonnggéénniittaalleess  11,55 –– 55%%  PPéérriiooddee ffooeettaallee  FFaacctteeuurr mmééccaanniiqquuee  rréédduuccttiibbllee  CCoorrrreeccttiioonn aavveecc oouu ssaannss ttrraaiitteemmeenntt  AAssssoocciiéé àà dd’’aauuttrreess ddééffoorrmmaattiioonnss ppoossttuurraalleess
 63. 63. La déformation du pied eesstt ppaarrffooiiss llaa ppaarrttiiee vviissiibbllee ddee ll’’iicceebbeerrgg!!!!!!
 64. 64. MMEETTAATTAARRSSUUSS AADDDDUUCCTTUUSS oouu MMEETTAATTAARRSSUUSS VVAARRUUSS??
 65. 65. AADDDDUUCCTTIIOONN LLIISSFFRRAANNCC
 66. 66. Traitement dduu MMééttaattaarrssuuss AAdddduuccttuuss  AAbbsstteennttiioonn  KKiinnéé  PPllââttrreess ssuucccceessssiiffss  cchhaauussssuurreess tthhéérraappeeuuttiiqquueess  CChhiirruurrggiiee
 67. 67. PPIIEEDD BBOOTT VVAARRUUSS ÉÉQQUUIINN
 68. 68. SSuuppiinnaattiioonn VVaarruuss AAdddduuccttiioonn TTTTeeeerrrrmmmmiiiinnnnoooollllooooggggiiiieeee ÉÉqquuiinn Coll F.Chotel
 69. 69. AANNAATTOOMMOO PPAATTHHOOLLOOGGIIEE 11.. EEqquuiinn 22.. AAdddduuccttiioonn dduu bblloocc ccaallccaanneeoo ppeeddiieeuuxx 33.. AAdddduuccttiioonn CChhooppaarrtt ++ LLiissffrraanncc
 70. 70. LL’’EEQQUUIINN  RRééttrraaccttiioonn dduu TTeennddoonn dd’’AAcchhiillllee  NNoeoeuudd FFiibbrreeuuxx PPoossttéérroo--EExxtteerrnnee ((NNFFPPEE)):: 11.. CCaappssuullee ttiibbiioo-- ttaalliieennnnee eett ttiibbiioo-- ccaallccaannééeennnnee 22.. GGaaiinnee ddeess ppéérroonniieerrss 33.. FFaaiisscc PPoosstt LLLLEE
 71. 71. LLAA RROOTTAATTIIOONN DDUU BBLLOOCC CCAALLCCAANNEEOO-- PPEEDDIIEEUUXX ((BBCCPP))
 72. 72. AADDDDUUCCTTIIOONN AAPP -Capsule talo-naviculaire -ligament en Y de Chopart -l'adducteur du gros orteil -la loge plantaire interne -Le Noeoeud Fibreux Antéro-interne (NFAI)
 73. 73. CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN  HHAARROOLLDD AANNDD WWAALLKKEERR  PPOONNSSEETTII AANNDD SSMMIILLEEYY  CCAATTEERRAALLLL  PPIIRRAANNII DDIIMMEEGGLLIIOO Grade I : soft soft Grade II : soft stiff Grade III : stiff soft Grade IV : stiff stiff     
 74. 74. PPRRIISSEE EENN CCHHAARRGGEE DDUU PPIIEEDD BBOOTT VVAARRUUSS EEQQUUIINN
 75. 75. Actuellement ddeeuuxx ttrraaiitteemmeennttss ffoonntt rrééfféérreenncceess:: RRaapphhaaeell SSEERRIINNGGEE IIggnnaacciioo PPOONNSSEETTII
 76. 76. LLaa MMéétthhooddee PPOONNSSEETTII
 77. 77. LLAA MMEETTHHOODDEE FFOONNCCTTIIOONNNNEELLLLEE ((SStt VViinncceenntt ddee PPaauull))
 78. 78. LLaa cchhiirruurrggiiee dduu PPBBVVEE  TTyyppee 33 eett 44 (( DDiimmeegglliioo)) ssuurrttoouutt  1100--2200%% ddeess ppiieeddss bboottss ssoonntt ooppéérrééss  CChhiirruurrggiiee àà llaa ccaarrttee  AApprrèèss ll’’ââggee dd’’uunn aann ((rréécciiddiivveess!!))  LLiibbéérraattiioonn ddeess ppaarrttiieess mmoolllleess ((TTuurrccoo oouu CCiinncciinnaattii))  TTrraannssffeerrtt TTAA oouu cchhiirruurrggiiee oosssseeuussee ssii rréécciiddiivvee  TTrriippllee aarrtthhrrooddèèssee eenn ffiinn ddee ccrrooiissssaannccee
 79. 79. DDIIAAGGNNOOSSTTIICC AANNTTEENNAATTAALL OOuuii mmaaiiss ……..
 80. 80. DDIIAAGGNNOOSSTTIICC EENN MMAATTEERRNNIITTEE  IIssoollééee  PPoollyymmaallffoorrmmaattiiff ((aarrtthhrrooggrryyppoossee))  SSyynnddrroommiiqquuee ((AAppeerrtt))  AAssssoocciiééee ((nneeuurroo,,rréénnaall,,ccaarrddiiaaqquuee…… ))
 81. 81. Syndrome AArrttrrooggrryyppoottiiqquuee ((OOrrpphhaanneett))  11//33000000 nnaaiissssaanncceess  HHyyppoommoobbiilliittéé eenn ppéérriiooddee ffoeoettaallee  EEttiioollooggiiee iinncceerrttaaiinnee  TTaabblleeaauu cclliinniiqquuee vvaarriiaabbllee aavveecc aatttteeiinnttee nneeuurroo ddaannss 5500%% ddeess ccaass  RRééttrraaccttiioonn aarrttiiccuullaaiirree mmaajjeeuurree  TTyyppiiqquuee::LLCCHH//PPBBVVEE//FFlleessssuumm MMssuupp++MMiinnff  KKiinnéé//oorrtthhèèssee//CChhiirruurrggiiee
 82. 82. CCllaassssiiffiiccaattiioonnss ddeess mmaallffoorrmmaattiioonnss ddeess mmeemmbbrreess  TTrraannssvveerrssaalleess  AAmmppuuttaattiioonnss ccoonnggéénniittaalleess oouu AAMMEELLIIEE  AAmmppuuttaattiioonnss sseeggmmeennttaaiirreess PPHHOOCCOOMMEELLIIEE  HHyyppooppllaassiiee fféémmoorraallee
 83. 83.  LLoonnggiittuuddiinnaalleess  EEccttrroomméélliiee lloonnggiittuuddiinnaallee eexxtteerrnnee ((AAppllaassiiee dduu ppéérroonnéé,,mmaaiinn bboottee rraaddiiaallee))  EEccttrroomméélliiee lloonnggiittuuddiinnaallee iinntteerrnnee ((AAppllaassiiee ttiibbiiaallee ,, mmaaiinn bboottee ccuubbiittaallee))
 84. 84. Types ddee mmaallffoorrmmaattiioonnss oorrtthhooppééddiiqquueess  MMeemmbbrreess ssuuppéérriieeuurrss
 85. 85. Types ddee mmaallffoorrmmaattiioonnss ccoonnggéénniittaalleess ddeess mmeemmbbrreess  MMeemmbbrreess iinnfféérriieeuurrss
 86. 86. Types ddee mmaallffoorrmmaattiioonnss ccoonnggéénniittaalleess ddeess mmeemmbbrreess  PPiieeddss
 87. 87. BBIILLAANN MMUULLTTIIDDIISSCCIIPPLLIINNAAIIRREE  MMoorrpphhooggéénnééttiiqquuee  IImmaaggeerriiee  NNééoonnaattaallooggiiee eett PPééddiiaattrriiqquuee  CChhiirruurrggiiccaallee……
 88. 88. AATTTTIITTUUDDEE  IInnffoorrmmaattiioonn ppaarreennttss  CCoonnsseeiill ggéénnééttiiqquuee  PPrroottooccoollee tthhéérraappeeuuttiiqquuee pprréécciiss  PPrriissee eenn cchhaarrggee pprrééccooccee  SSuuppppoorrtt ppssyycchhoollooggiiqquuee
 89. 89. RR..EELLBBAAUUMM CClliinniiqquuee EEddiitthh CCaavveellll CCHHUU EErraassmmee CCHHUU TTiivvoollii
 90. 90. Le rraacchhiiss ppaatthhoollooggiiqquuee  LLAA SSCCOOLLIIOOSSEE  LLAA CCYYPPHHOOSSEE  AAuuttrreess ((ssppoonnddyylloollyyssee ,, ttuummeeuurrss ,, mmaallffoorrmmaattiioonnss ,, ttrraauummaa……
 91. 91. Formation du disque embryonnaire PROCESSUS NOTOCHORDAL 16ème j
 92. 92. Rôle inducteur ddee llaa cchhoorrddee:: FFoorrmmaattiioonn ddee ssoommiitteess eett mmoorrpphhooggéénnèèssee vveerrttéébbrraallee
 93. 93. LLAA SSCCOOLLIIOOSSEE CCHHEEZZ LL’’EENNFFAANNTT EETT LL’’AADDOOLLEESSCCEENNTT
 94. 94. Définition ddee llaa SSccoolliioossee  CC’’eesstt uunnee ddééffoorrmmaattiioonn ttrriiddiimmeennttiioonnnneellllee ddee llaa ccoolloonnnnee vveerrttéébbrraallee ddaannss llee ppllaann ffrroonnttaall eett ssaaggiittttaall aassssoocciiaanntt uunnee ddéévviiaattiioonn llaattéérraallee eett uunnee rroottaattiioonn vveerrttéébbrraallee aavveecc ggiibbbboossiittéé..
 95. 95. CECI N’EST PAS UNE SCOLIOSE!!!
 96. 96. LL’’EExxaammeenn cclliinniiqquuee  RReeccoonnnnaaiissssaannccee ddee llaa ddéévviiaattiioonn  AAffffiirrmmaattiioonn ddee ssoonn ccaarraaccttèèrree ssttrruuccttuurréé  AAttttrriibbuuttiioonn dd’’uunnee ééttiioollooggiiee  DDéécciissiioonn tthhéérraappeeuuttiiqquuee  FFiicchhee BBiillaann SSccoolliioossee
 97. 97. CC77 EE EExxaammeenn dduu ttrroonncc « ddee ddooss » • DDééssééqquuiilliibbrree gglloobbaall dduu ttrroonncc :: EE • AAuu ffiill àà pplloommbb • PPllii ddee llaa ttaaiillllee
 98. 98. CC77 TT55 LL22 SS33 EExxaammeenn dduu ttrroonncc « ddee pprrooffiill » • AApppprréécciiaattiioonn ddeess ccoouurrbbuurreess ssaaggiittttaalleess FFllèècchheess ssaaggiittttaalleess
 99. 99. SSCCOOLLIIOOSSEE==GGIIBBBBOOSSIITTEE ==RROOTTAATTIIOONN VVEERRTTEEBBRRAALLEE
 100. 100. Rotation vveerrttéébbrraallee eett ggiibbbboossiittéé ccoossttaallee
 101. 101. BBiillaann GGéénnéérraallee  EExxcclluurree ppaatthhoollooggiiee aassssoocciiééee ppaarr uunn eexxaammeenn cclliinniiqquuee ssyyssttéémmiiqquuee  BBiillaann nneeuurroollooggiiqquuee ccoommpplleett ((RRCCAA))  RReecchheerrcchhee dd’’uunnee hhyyppeerrééllaassttiicciittéé ttiissssuullaaiirree ((ccoollllaaggéénnoossee,,MMaarrffaann,,EEhhlleerr DDeennllooss……))  TTaacchheess ccaafféé aauu llaaiitt ((NNeeuurrooffiibbrroommaattoossee))
 102. 102. TTyyppee ddee SSccoolliioosseess  SSccoolliioossee « IIddiiooppaatthhiiqquuee » 8855%% • IInnffaannttiillee <<33AA ssuurrtttt δδ <<55%% • JJuuvvéénniillee 44AA –– 1100AA δδ == ǫǫ 1155%% • AAddoolleesscceennccee >> 1100AA ssuurrtttt ǫǫ 8800%%  SSccoolliioossee ccoonnggéénniittaallee oouu mmaallffoorrmmaattiivvee  SSccoolliioossee NNeeuurroommuussccuullaaiirree ((IIMMOOCC,,DDSSMM,,AAMMSS……))  SSccoolliioossee aassssoocciiééee àà dd’’aauuttrreess ppaatthhoollooggiieess ((NNeeuurrooffiibbrroommaattoossee,, MMaarrffaann,, PPrraaddeerr WWiillllyy……))
 103. 103. Etiologie ddee llaa ssccoolliioossee « iiddiiooppaatthhiiqquuee »  HHiissttooiirree ffaammiilliiaallee ((3300%%))  FFaacctteeuurrss hhoorrmmoonnaauuxx  FFaacctteeuurrss nneeuurroollooggiiqquueess  GGllaannddee PPiinnééaallee eett MMééllaattoonniinnee ((JJ..DDuubboouusssseett))
 104. 104. La scoliose dduu nnoouurrrriissssoonn  AAssssoocciiééee àà uunn ssyynnddrroommee ppoossttuurraall eett//oouu uunnee ppllaaggiiooccéépphhaalliiee..  GGrraannddee ccoouurrbbuurree uunniiqquuee ddoorrssoolloommbbaaiirree GG  SSppoonnttaannéémméénntt rrééssoolluuttiivvee eenn 1122 àà 1188 mmooiiss
 105. 105. SSccoolliioossee IInnffaannttiillee
 106. 106. SSccoolliioossee JJuuvvéénniillee
 107. 107. LLaa ssccoolliioossee ddee ll’’aaddoolleesscceennccee
 108. 108. SSccoolliioossee ccoonnggéénniittaallee
 109. 109. BBIILLAANN RRAADDIIOOLLOOGGIIQQUUEE DE FACE ET DE PROFIL !!!
 110. 110. Mesure ddeess ccoouurrbbuurreess:: AAnnggllee ddee CCoobbbb
 111. 111. TEST ddee rréédduuccttiibbiilliittéé ((BBeennddiinngg))
 112. 112. Test ddee RRiisssseerr ++ AAggee OOsssseeuuxx 5A 12 A
 113. 113. CCllaassssiiffiiccaattiioonn ddeess ccoouurrbbuurreess ssccoolliioottiiqquueess Classification Ponseti/SRS/GES  SSccoolliioossee àà ccoouurrbbuurree uunniiqquuee:: TThhoorraacciiqquuee ((TT55--LL11)) DDrrooiittee ssuurrtttt TThhoorraaccoolloommbbaaiirree ((TT66--LL33,,TT55--LL22,,TT1111--LL22)) LLoommbbaaiirree ((TT1122--LL33,,LL11--LL44))  SSccoolliioossee àà ddoouubbllee ccoouurrbbuurree oouu ddoouubbllee mmaajjeeuurree TThhoorraacciiqquuee pprrééddoommiinnaannttee DDrrooiittee LLoommbbaaiirree pprrééddoommiinnaannttee GGaauucchhee DDoouubbllee tthhoorraacciiqquuee  SSccoolliioossee àà ttrriippllee ccoouubbuurree cceerrvviiccoo tthhoorraacciiqquuee DD TThhoorraacciiqquuee GG LLoommbbaaiirree DD
 114. 114. Evolutivité ddeess SSccoolliioosseess CCoouurrbbee ddee DDuuvvaall BBeeaauuppèèrree
 115. 115. Traitement ddee llaa ssccoolliioossee:: PPrriinncciippee  AArrrrêêtteerr llaa pprrooggrreessssiioonn ddee llaa ccoouurrbbuurree ((ccoorrsseettss))  RRéédduuiirree llaa ccoouurrbbuurree ((PPllââttrree))  CCoorrrriiggeerr llaa ccoouurrbbuurree ((CChhiirruurrggiiee))  ÉÉvviitteerr lleess ccoommpplliiccaattiioonnss ttaarrddiivveess ((ccaarrddiioo-- ppuullmmoonnaaiirree,, nneeuurroollooggiiqquuee))  AAmméélliioorreerr ll''eesstthhééttiiqquuee ((ggiibbbboossiittéé))
 116. 116. Réduction ddeess SSccoolliioosseess ppaarr ccoorrsseett ppllââttrréé EElloonnggaattiioonn DDéérroottaattiioonn FFlleexxiioonn ((EEDDFF))
 117. 117. Les corsets oorrtthhooppééddiiqquueess
 118. 118. Le ccoorrsseett oorrtthhooppééddiiqquuee  SSii ccoouurrbbuurree ssuupp 2200°° eett aavvaanntt RRiisssseerr 33  FFrreeiinnee oouu aarrrrêêttee llaa pprrooggrreessssiioonn ddeess ssccoolliioosseess  PPoorrtt nnooccttuurrnnee eett ddiiuurrnnee !!!!!! ((ssaauuff BBeennddiinngg ccoorrsseett))  2233HH//2244HH aauu ddéébbuutt eett 1166HH//2244HH eenn vviitteessssee ddee ccrrooiissiièèrree  JJuussqquu’’àà RRiisssseerr 44,,55  SSeevvrraaggee pprrooggrreessssiiff
 119. 119. Traitement cchhiirruurrggiiccaall  AArrtthhrrooddèèssee vveerrttéébbrraallee ppoossttéérriieeuurr ((HHaarrrriinnggttoonn,,CCDD……))  AArrtthhrrooddèèssee aannttéérriieeuurr  AArrtthhrrooddèèssee tteemmppoorraaiirree  EEppiipphhyyssiiooddèèssee vveerrttéébbrraallee  CChhiirruurrggiiee tthhoorraaccoossccooppiiqquuee
 120. 120. Et la kkiinnéé ddaannss ttoouutt ççaa??
 121. 121. Indication tthhéérraappeeuuttiiqquuee  SSccoolliioossee dduu nnoouurrrriissssoonn:: ppaass dd’’iinnddiiccaattiioonn ssaauuff ssii rriissqquuee dd’’éévvoolluuttiivviittéé  SSccoolliioossee iinnffaannttiillee eett jjuuvvéénniillee:: iinnddiiccaattiioonn cchhiirruurrggiiccaallee ffrrééqquueennttee .. CCoorrsseett ddee MMiillwwaauukkeeee eenn ppoorrtt nnooccttuurrnnee ssii <<3300°° eett 2233HH//2244HH ssii >>4400°°  SSccoolliioossee ddee ll’’aaddoolleesscceennccee:: >>2200°° CCoorrsseett mmoonnooccooqquuee ((CChheenneeaauu,,TTLLSSOO,,LLyyoonnnnaaiiss,,BBoossttoonn,,CChhaarrlleessttoonn…… )) >> 4455°° AArrttrrooddèèssee vveerrttéébbrraallee ppoossttéérriieeuurr
 122. 122. LLEESS CCYYPPHHOOSSEESS EENN PPEERRIIOODDEE DDEE CCRROOIISSSSAANNCCEE
 123. 123. Evolution ddeess ccoouurrbbuurreess ssaaggiittttaalleess ddeeppuuiiss llaa nnaaiissssaannccee cyphose en c lordose cervicale lordose lombaire
 124. 124. LLeess ccoouurrbbuurreess pphhyyssiioollooggiiqquueess  CC11--CC77  TThh11--TTHH1122  LL11--LL55  SSaaccrruumm  CCooxxyyxx
 125. 125. •CC’’eesstt qquuooii uunnee ccyypphhoossee??  DDééffoorrmmaattiioonn ssaaggiittttaallee  « aattttiittuuddee ccyypphhoottiiqquuee»## ccyypphhoossee vvrraaiiee
 126. 126. CCyypphhoossee NNoorrmmaall oouu ppaatthhoollooggiiqquuee?? Cyphose thoracique N = 30/40°
 127. 127. LL’’eexxaammeenn dduu rraacchhiiss •La mesure des flèches sagittales
 128. 128. Maladie ddee SScchheeuueerrmmaannnn oouu EEppiipphhyyssiittee vveerrttéébbrraallee ddee ccrrooiissssaannccee  ccyypphhoossee DD++ cchheezz uunn ggaarrççoonn eenn ppéérriiooddee ddee ccrrooiissssaannccee
 129. 129. AAssppeecctt cclliinniiqquuee  « DDooss rroonndd » eett rraaiiddee  CCyypphhoossee >>4400°°  PPeerrccuussssiioonn rraacchhiiss DD++  HHyyppeerrlloorrddoossee cceerrvviiccaallee eett lloommbbaaiirree ccoommppeennssaattrriiccee  RRééttrraaccttiioonn ddeess iisscchhiioojjaammbbiieerrss eett dduu ppssooaass
 130. 130. Particularités ddee llaa MMaallaaddiiee ddee SScchheeuueerrmmaannnn
 131. 131. CCoommmmeenntt ttrraaiitteerr??  AArrrrêêtt ddeess ssppoorrttss eenn pphhaassee aaiigguuee  NNaattaattiioonn ++++  RRéééédduuccaattiioonn ppoossttuurraallee++++  RReennffoorrcceemmeenntt mmuussccuullaattuurree aabbddoommiinnaallee  CChhaaiinneess mmuussccuullaaiirreess ppoosstt..  CCoorrsseett oouu ppllââttrree aannttiiccyypphhoossee aavvaanntt llee ppiicc ppuubbeerrttaaiirree  CChhiirruurrggiiee ssii ssuupp 7700°° ((rraarrrriissssiimmee!!))
 132. 132. SSTTAATTIIQQUUEE STATIQUE DDEESS MMEEMMBBRREESS IINNFFEERRIIEEUURRSS EETT TTRROOUUBBLLEESS DDEE TTOORRSSIIOONNSS RR..EELLBBAAUUMM CC..HH..II..RR..EE..CC.. CCHHUU EErraassmmee CCHHUU TTiivvoollii
 133. 133. TROUBLE SSTTAATTIIQQUUEE DDEESS MMEEMMBBRREESS IINNFFEERRIIEEUURRSS  DDéévviiaattiioonnss FFrroonnttaalleess  AAnnoommaalliieess rroottaattiioonnnneelllleess IINN//OOUUTT  IInnééggaalliittéé ddee lloonngguueeuurr MMeemmbbrreess iinnfféérriieeuurrss ((IILLMMII))  TTrroouubblleess ssttaattiiqquueess ddeess ppiieeddss
 134. 134. DDEEVVIIAATTIIOONNSS FFRROONNTTAALLEESS VARUS VALGUS
 135. 135. AAXXEESS MMEECCAANNIIQQUUEESS
 136. 136. EEVVOOLLUUTTIIOONN MMOORRPPHHOOLLOOGGIIQQUUEE
 137. 137. EVOLUTION OF THE TF ANGLE IN THE CORONAL - 5° 0° + 5° PLANE G. Varum G. Valgum M F 2 Y 4 Y 12 Y 15 Y
 138. 138. GGEENNUU VVAARRUUMM
 139. 139.  Genu varum ccoonnssttiittuuttiioonnnneell --pphhyyssiioollooggiiqquuee << 22AA --mmeessuurree EEIICC -- ccoorrrreeccttiioonn ssppoonnttaannééee -- ttrraaiitteemmeenntt:: nniihhiill Trouble statique MI
 140. 140.  ffoorrmmee ggrraanndd eennffaanntt --mmoorrpphhoottyyppee -- ggaarrççoonnss --éévvoolluuttiioonn aarrtthhrrooggèènnee --iinnddiiccaattiioonn cchhiirruurrggiiccaallee Trouble statique MI
 141. 141. MMaallaaddiiee ddee BBlloouunntt== TTiibbiiaa vvaarraa ccoonnggéénniittaallee  nnooiirrss oouu nnoorrddiiqquueess  ffoorrmmee iinnffaannttiillee bbiillaatt  ffoorrmmee aaddoolleesscceenntt uunniillaatt  TTrraaiitteemmeenntt oorrtthhoo oouu cchhiirr Trouble statique MI
 142. 142. RACHITISM E •Genu varum •Chapelet costal •Nouures •Radio: Elargissement de la physe++
 143. 143. GENU VALGUM
 144. 144. forme dduu jjeeuunnee eennffaanntt --pphhyyssiioollooggiiqquuee --bbiillaattéérraall eett ssyymmééttrriiqquuee --1188 mmooiiss >>44aannss << 1100aannss --ttrraaiitteemmeenntt:: nniihhiill Trouble statique MI
 145. 145. Laxité ligamentaire Surpoids Variations des mesures 10 cm 4 cm Coll Cahuzac
 146. 146. VARIATIONS Adolescents obèses = faux genoux en X Répartition anormales des graisses 10cm Coll Cahuzac
 147. 147.  forme de la sseeccoonnddee eennffaannccee eett aaddoolleesscceennccee --FF>>>>GG --ssuurrcchhaarrggee ppoonnddéérraallee --pprroobbllèèmmee ccoossmmééttiiqquuee?? --EEvvoolluuttiioonn aarrtthhrrooggèènnee ccoommppaarrttiimmeenntt eexxtteerrnnee --iinnddiiccaattiioonn dd’’ééppiipphhyyssiiooddèèssee?? Trouble statique MI
 148. 148.  GGeennuu VVaallgguumm PPaatthhoollooggiiqquuee RRaacchhiittiissmmee CCaarreennttiieell NNeeuurroollooggiiqquuee DDyyssppllaassiiee ppoollyyééppiipphhyyssaaiirree CChhoonnddrroommaattoosseess ……
 149. 149. Correction cchhiirruurrggiiccaallee ddeess DDéévviiaattiioonnss FFrroonnttaalleess  LL’’aaggrraapphhaaggee ddee BBLLOOUUNNTT  LLee vviissssaaggee ttrraannssééppiipphhyyssaaiirree  LL’’EEppiipphhyyssiiooddèèssee ddééffiinniittiivvee ddee BBoowweenn  LLeess oossttééoottoommiieess
 150. 150. Principe ddeess EEppiipphhyyssiiooddèèsseess  BBllooccaaggee ddeess ccaarrttiillaaggeess ddee ccrrooiissssaannccee dduu ggeennoouu tteemmppoorraaiirree oouu ddééffiinniittiiff ppoouurr ccoorrrriiggeerr ddeess ddéévviiaattiioonnss ffrroonnttaalleess oouu ddeess iinnééggaalliittééss ddee lloonngguueeuurr ddeess mmeemmbbrreess
 151. 151. IINN//OOUUTT TTOOEEIINNGG AANNOOMMAALLIIEESS RROOTTAATTIIOONNEELLLLEESS
 152. 152. Torsion fémorale eett ttiibbiiaallee pphhyyssiioollooggiiqquueess
 153. 153. EEVVOOLLUUTTIIOONN DDEESS TTOORRSSIIOONNSS FFEEMMOORRAALLEESS EETT TTIIBBIIAALLEESS
 154. 154. IINN eett OOUUTT TTOOEEIINNGG  mmoottiiff ffrrééqquueenntt ddee ccoonnssuullttaattiioonn  iinnqqiiééttuuddee ppaarreennttaallee  cchhuutteess ffrrééqquueenntteess ????  iinneesstthhééttiiqquuee  ééttiioollooggiiee «ssuupprraa ppeeddiiss» Trouble statique MI
 155. 155. ANGLE DE PROGRESSION DU PAS (FPA) Valeur N entre +5° et 20°
 156. 156. TToorrssiioonn fféémmoorraallee:: MMeessuurree cclliinniiqquuee Decubitus vental. G troch at its greatest Vertical line / axes leg Netter method Medial rotation / Antetorsion
 157. 157. MMEESSUURREE DDEE LL’’AANNTTEEVVEERRSSIIOONN 4400°° cchheezz nnoouuvveeaauu--nnéé 1155°° cchheezz aadduullttee Trouble statique MI
 158. 158.  HYPERANTEVERSION CCOOLL FFEEMMOORRAALL « PPoossiittiioonn eenn WW» ++ «SSttrraabbiissmmee rroottuulliieenn» Trouble statique MI
 159. 159. HYPERANTEVERSION CCOOLL FFEEMMOORRAALL -soit évolution spontanément résolutive (2à3°/an) -soit compensation (TTE+PPV) «triple torsion de JUDET» -indication d’ostéotomie: rarrissime! Trouble statique MI
 160. 160. TToorrssiioonn ttiibbiiaallee:: MMeessuurree cclliinniiqquuee Decubitus dorsal Transverse patellar axis / Bimalleolar axis Décubitus ventral Thigh-foot angle Axis foot/ thigh
 161. 161.  TORTION TTIIBBIIAALLEE IINNTTEERRNNEE --mmeessuurree cclliinniiqquuee eett aannggllee ddee ppaass --pphhyyssiioollooggiiqquuee cchheezz nnnn eett ppeettiitt eennffaanntt --aassssoocciiééee aauu vvaarruumm ddee llaa ppeettiittee eennffaannccee --ccoorrrreeccttiioonn ssppoonnttaannééee ((55--66 aannss)) --iinnddiiccaattiioonn ooppéérraattooiirree rraarrrriissssiimmee!! Trouble statique MI
 162. 162. Correction cchhiirruurrggiiccaallee ddeess ttrroouubblleess ddee ttoorrssiioonn  OOssttééoottoommiiee fféémmoorraallee ddee ddéérroottaattiioonn
 163. 163. CCoorrrreeccttiioonn cchhiirruurrggiiccaallee ddeess ttrroouubblleess ddee ttoorrssiioonn Ostéotomie tibiale ddee ddéérroottaattiioonn
 164. 164. IINNEEGGAALLIITTEE LLOONNGGEEUURR DDEESS MMEEMMBBRREESS IINNFFEERRIIEEUURRSS ((IILLMMII))
 165. 165. BILAN DD’’UUNNEE IINNEEGGAALLIITTEE DDEESS MMEEMMBBRREESS IINNFFEERRIIEEUURRSS 11.. MMeessuurree ddee ll’’iinnééggaalliittéé 22.. RReecchheerrcchhee ddee ll’’ééttiioollooggiiee 33.. EEvvaalluuaattiioonn ddee ll’’iinnééggaalliittéé eenn ffiinn ddee ccrrooiissssaannccee 44.. PPrrooppoossiittiioonn tthhéérraappeeuuttiiqquuee ((ééppiipphhyyssiiooddèèssee vveerrssuuss aalllloonnggeemmeenntt))
 166. 166. Mesure clinique ddee ll’’iinnééggaalliittéé  EEnn ppoossiittiioonn ccoouucchhééee:: DDee ll’’EEIIAASS vveerrss MMaallll iinntt  EEnn ppoossiittiioonn ddeebboouutt:: EEqquuiilliibbrree ppeellvviieenn aavveecc ppllaanncchheettttee  MMeessuurree sseeggmmeenntt ppaarr sseeggmmeenntt
 167. 167. AATTTTEENNTTIIOONN AAUUXX AATTTTIITTUUDDEESS VVIICCIIEEUUSSEESS !!!!!! ((FFlleessssuumm hhaanncchheess,, ggeennoouu,,eeqquuiinn))
 168. 168. Mesure RRaaddiioollooggiiqquuee ddee ll’’iinnééggaalliittéé  BBaassssiinn ddee FFaaccee  RRXX MMeemmbbrree iinnfféérriieeuurr eenn eennttiieerr  SSccaanniioommééttrriiee MMII
 169. 169. EEttiioollooggiiee ddee ll’’IILLMMII AACCQQUUIISSEE  TTrraauummaattiissmmeess  IInnffeeccttiioonnss  TTuummeeuurrss  NNeeuurroollooggiiqquuee  SSééqquueellllee LLCCPP,,EEFFSS……  FFaauusssseess IILLMMII CCOONNGGEENNIITTAALLEE  MMaallffoorrmmaattiioonnss ((FFéémmuurr ccoouurrtt,,HHyyppooppllaassiiee ttiibbiiaallee,,eeccttrroomméélliiee……))  VVaassccuullaaiirree ((KKlliippppeell TTrreennaauunnaayy  HHéémmiihhyyppeerrttrroopphhiiee ccoorrppoorreellllee
 170. 170. MMééccaanniissmmee ddee ll’’IILLMMII  FFrreeiinnaaggee oouu aaccccéélléérraattiioonn  AAtttteeiinnttee iissoollééee oouu ddiiffffuussee dd’’uunnee pphhyyssee  HHyyppeerr oouu hhyyppoovvaassccuullaarriissaattiioonn
 171. 171. Evolution ddeess IInnééggaalliittééss ddee lloonngguueeuurr  EEvvoolluuttiioonn àà ppoouurrcceennttaaggee ccoonnssttaanntt ((mmaallffoorrmmaattiivveess oouu vvaassccuullaaiirreess))  DDeessttrruuccttiioonn ccoommppllèèttee dd’’uunnee pphhyyssee ((ffrraaccttuurreess,,iinnffeeccttiioonnss,,ppuurrppuurraa ffuullmmiinnaannss……))  HHyyppeerrccrrooiissssaannccee tteemmppoorraaiirree ((ffrraaccttuurree ttiibbiiaa oouu fféémmuurr))  CCrrooiissssaannccee aannaarrcchhiiqquuee ((ssééqquueellllee ppoolliioo,,nneeuurroo,,oossttééooaarrtthhrriittee))
 172. 172. TTeecchhnniiqquuee CChhiirruurrggiiccaallee  EEppiipphhyyssiiooddèèssee rréévveerrssiibbllee ppaarr vviissssaaggee ppaarr aaggrraapphhaaggee  EEppiipphhyyssiiooddèèssee iirrrréévveerrssiibbllee ppaarr ccuurreettaaggee
 173. 173. Technique CChhiirruurrggiiccaallee  IIlllliizzaarroovv  OOrrtthhooffiixx  CClloouu cceennttrroomméédduullllaaiirree ((AAllbbiizzzziiaa))  TTaayylloorr SSppaattiiaall FFrraammee ((TTSSFF))
 174. 174. IINNDDIICCAATTIIOONN TTHHEERRAAPPEEUUTTIIQQUUEE  <<1100 mmmm ppaass ddee ccoommppeennssaattiioonn  1100--2200mmmm ccoommppeennssaattiioonn ppaarr ttaalloonnnneetttteess  >>2200<<5500mmmm EEppiipphhyyssiiooddèèssee  >>>>55ccmm AAlllloonnggeemmeenntt  >>1155ccmm AAmmppuuttaattiioonn ++ aappppaarreeiillllaaggee AAlllloonnggeemmeenntt mmaaiiss éécchheecc++++++
 175. 175. TROUBLES SSTTAATTIIQQUUEESS DDEESS PPIIEEDDSS
 176. 176. PPIIEEDD PPLLAATT VVAALLGGUUSS Trouble statique MI <<33-- 44 aannss PPPPVV pphhyyssiioollooggiiqquuee ++ GGVV !!!!!!  55--66 aannss 9900%% ssee ccoorrrriiggeenntt!!!!!!
 177. 177. La souplesse et la réductibilité sont de bon pronostic
 178. 178.  PPIIEEDD PPLLAATT VVAALLGGUUSS 5% PPV rebelles: familiales ou déformation posturales (pied convexe,talus valgus) <5% origine anatomiques ou neuro (synostoses,Achille court, unilatérale) Trouble statique MI
 179. 179. AASSYYMMEETTRRIIEE!!!!!!
 180. 180. • PPIIEEDD PPLLAATT VVAALLGGUUSS:: BBIILLAANN Big toe test et pointe des pieds podoscope ou podométrie RX + CT SCAN Trouble statique MI
 181. 181. PPiieedd ppllaatt vvaallgguuss  La semelle n'a aucun intérêt en cas de pied plat valgus hypotonique,"banal", physiologique Wenger D. et al. Corrective shoes and inserts as treatment of flexible flatfoot. J. Bone Joint Surg. 71:A
 182. 182. llaa cchhiirruurrggiiee dduu PPPPVV  SSii ggèènnee ffoonnccttiioonnnneellllee oouu DD++  SSii uussuurree++++  SSii ttrroouubbllee ttrroopphhiiqquuee  AApprrèèss 88--1100AA Coll M.Peeters
 183. 183. TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGIIEE DDEE LL’’EENNFFAANNTT EETT DDEE ll’’AADDOOLLEESSCCEENNTT RR..EELLBBAAUUMM OORRTTHHOOPPEEDDIIEE PPEEDDIIAATTRRIIQQUUEE CCHHIIRREECC OORRTTHHOOPPAAEEDDIICC GGRROOUUPP HHOOPPIITTAALL EERRAASSMMEE
 184. 184. NOTIONS PPRREELLIIMMIINNAAIIRREESS • LLaa ttrraauummaattoollooggiiee iinnffaannttiillee rreepprréésseennttee llaa pprreemmiièèrree ccaauussee ddee ddééccèèss cchheezz ll’’eennffaanntt.. • CC’’eesstt ééggaalleemmeenntt llaa pprreemmiièèrree ccaauussee ddee ssééqquueellllee eett dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn dduu ddoommmmaaggee ccoorrppoorreell cchheezz ll’’eennffaanntt.. • CC’’eesstt aauussssii llee pprreemmiieerr mmoottiiff dd’’hhoossppiittaalliissaattiioonn ddee ll’’eennffaanntt..
 185. 185. NOTIONS PPRREELLIIMMIINNAAIIRREESS • FFRRAACCTTUURREESS == 1100 àà 2255%% ttrraauummaa cchheezz ll’’eennffaanntt • RRiissqquuee ppoouurr uunn eennffaanntt ddee ssee ffrraaccttuurreerr eennttrree 00 eett 1166 AA:: • 4455%% cchheezz llee ggaarrççoonn 2277%% cchheezz llaa ffiillllee • LLaa ffrraaccttuurree eesstt pplluuss ffrrééqquueennttee dduu ccôôttéé nnoonn ddoommiinnaanntt.. • LLaa ffrraaccttuurree dduu ppooiiggnneett :: 2200 àà 3355 %% ddeess ffrraaccttuurreess ddee ll’’eennffaanntt.. • LLee ccoouuddee eesstt uunnee llooccaalliissaattiioonn ffrrééqquueennttee ddee ffrraaccttuurreess nnéécceessssiittaanntt uunn ttrraaiitteemmeenntt cchhiirruurrggiiccaall..
 186. 186. FACTEURS EETTIIOOLLOOGGIIQQUUEESS • JJEEUUXX 2255%% • SSPPOORRTT 2211%% • AAVVPP 1122%%
 187. 187. CARACTERISTIQUE DDEE LL’’OOSS DDEE LL’’EENNFFAANNTT • OOss ppééddiiaattrriiqquuee == ssttrruuccttuurree mmooddeellaabbllee eett ééllaassttiiqquuee ,, mmooiinnss rriiggiiddee mmaaiiss mmooiinnss rrééssiissttaannttee qquuee ll’’aadduullttee • LLiiggaammeennttss pplluuss rrééssiissttaannttss cchheezz ll ’’eennffaanntt .. • DDééccoolllleemmeennttss ééppiipphhyyssaaiirreess pplluuss ffrrééqquueennttss,, eennttoorrsseess eett lluuxxaattiioonnss pplluuss rraarreess.. • PPootteennttiieell ddee rreemmooddeellaaggee ffoonnccttiioonn ddee ll ’’ââggee,, ddiissttaannccee ppaarr rraappppoorrtt àà llaa pphhyyssee,, llooccaalliissaattiioonn......
 188. 188. PPOOTTEENNTTIIEELL DDEE RREEMMOODDEELLAAGGEE
 189. 189. Différence bbiioommééccaanniiqquuee ppaarr rraappppoorrtt àà ll ’’aadduullttee • OOss ppééddiiaattrriiqquuee pplluuss ppoorreeuuxx • PPoorroossiittéé oosssseeuussee ddiimmiinnuuee llaa pprrooppaaggaattiioonn dduu ttrraaiitt ffrraaccttuurraaiirree • eexxiisstteennccee ddee ddééffoorrmmaattiioonnss ééllaassttiiqquueess • RRôôllee dduu ppéérriioossttee pplluuss ééppaaiiss:: 11.. SSttaabbiilliissaatteeuurr 22.. FFaavvoorriissee llaa ccoonnssoolliiddaattiioonn 33.. RRôôllee aaccttiiff ddaannss ll’’oossttééooggéénnèèssee rrééppaarraattrriiccee IIll ffaauutt ddoonncc llee pprréésseerrvveerr !!!!!!
 190. 190. LLEE RROOLLEE DDUU PPEERRIIOOSSTTEE
 191. 191. RROOLLEE DDUU PPEERRIIOOSSTTEE
 192. 192. CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN DDEESS FFRRAACCTTUURREESS CCHHEEZZ LL ’’EENNFFAANNTT
 193. 193. TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGIIEE OOBBSSTTEETTRRIICCAALLEE • ## CCllaavviiccuullee • ## DDééccoolllleemmeenntt ééppiipphhyyssaaiirree EExxtt ssuupp hhuumméérruuss • FFrraaccttuurree ccrrâânnee • PPaarraallyyssiiee oobbssttééttrriiccaallee PPlleexxuuss bbrraacchhiiaall • ……..
 194. 194. FRACTURE EENN MMOOTTTTEE DDEE BBEEUURRRREE • IImmppaaccttiioonn aauu nniivveeaauu ddee llaa jjoonnccttiioonn mmééttaapphhyyssoo--ddiiaapphhyyssaaiirree • rraaddiiuuss ddiissttaall ,, fféémmuurr ddiissttaall ttiibbiiaa ddiissttaall • «PPlliiuurree» ccoorrttiiccaallee • MMaanncchheettttee ppllaattrrééee 22//33 sseemm
 195. 195. FFRRAACCTTUURREE EENN BBOOIISS VVEERRTT • RRuuppttuurree ccoorrttiiccaallee ccoonnvveexxee • IInnttééggrriittéé ccoorrttiiccaallee ccoonnccaavvee • SSuurrttoouutt aauu nniivveeaauu ddee ll ’’aavvaanntt--bbrraass
 196. 196. DDEECCOOLLLLEEMMEENNTTSS EEPPIIPPHHYYSSAAIIRREESS ((SSAALLTTEERR eett HHAARRRRIISS))
 197. 197. SALTER 1 SALTER 2 SALTER 3 SALTER 4 SALTER 5
 198. 198. DEFORMATION PPLLAASSTTIIQQUUEE  CCuubbiittuuss oouu ppéérroonnéé  rreemmooddeellaaggee ssppoonnttaannéé ppoossssiibbllee ssii << 44 aannss eett << 2200°°  PPeeuu ddee ffoorrmmaattiioonn ddee ccaall
 199. 199. FRACTURES SSUURR TTEERRRRAAIINN PPAATTHHOOLLOOGGIIQQUUEE  OOssttééooggéénnèèssee iimmppaarrffaaiittee  MMaallaaddiieess oosssseeuusseess mmééttaabboolliiqquueess ((RRaacchhiittiissmmee......))  DDyyssppllaassiieess ffiibbrreeuusseess  MMaallaaddiieess mmééttaabboolliiqquueess ggéénnéérraalliissééeess  MMaallaaddiieess nneeuurroo--mmuussccuullaaiirreess  TTuummeeuurrss oosssseeuusseess bbeenniiggnneess eett mmaalliiggnneess  iimmmmoobbiilliissaattiioonn..........
 200. 200. Ex: # sur tumeur oosssseeuussee bbéénniiggnnee Cortical bone defect Kyste anévrysmal
 201. 201. LLAA PPRROONNAATTIIOONN DDOOUULLOOUURREEUUSSEE
 202. 202. QQUUEE FFAAIIRREE DDEEVVAANNTT ??  AAvvaanntt ttoouutt ccoommmmeenntt ttrraaiittee--tt-- oonn uunnee ffrraaccttuurree cchheezz ll’’eennffaanntt??  AAvveecc ssaa ttêêttee  AAvveecc dduu ppllââttrree ssuurrttoouutt  AAvveecc ddeess bbrroocchheess ssoouuvveenntt  AAvveecc ddeess vviiss ppaarrffooiiss  AAvveecc uunn ffiixxaatteeuurr eexxtteerrnnee pplluuss rraarreemmeenntt
 203. 203. MMEEMMBBRREE SSUUPPEERRIIEEUURR
 204. 204. FFRRAACCTTUURREE DDEE CCLLAAVVIICCUULLEE •TTrrèèss ffrrééqquuee nntteess cchheezz ll''eennffaanntt ((3300 %% ddeess ffrraaccttuurreess)).. •CChhuuttee ssuurr llaa mmaaiinn oouu cchhooccss ddiirreeccttss ssuurr llee mmooiiggnnoonn ddee ll''ééppaauullee ((vvéélloo)) •llooccaalliissaattiioonn :: 11//33 eexxtteerrnnee ((7755 %%)) ddiissttaallee ((2200 %%)) •IInnddiiccaattiioonn cchhiirruurrggiiccaallee rraarrrriissssiimmee!!!!!!
 205. 205. Bandage en 8 le procédé de PICCHIO
 206. 206. FFRRAACCTTUURREE CCLLAAVVIICCUULLEE
 207. 207. FFRRAACCTTUURREE EEXXTT SSUUPP HHUUMMEERRUUSS
 208. 208. ECHARPE DE DESSAULT OU DUJARIER PLATRE
 209. 209. FRACTURE DDIIAAPPHHYYSSAAIIRREE HHUUMMEERRUUSS
 210. 210. EE..CC..MM..EE..SS.. HHUUMMEERRUUSS •ADOLESCENT •INSTABLE •DEPLACEMENT+++ •CONFORT
 211. 211. FFRRAACCTTUURREE SSUUPPRRAACCOODDYYLLIIEENNNNEE •FFrrééqquueennccee ++++++ •55 -- 1100 aannss •CCllaassssiiffiiccaattiioonn ddee RRiiggaauulltt LLaaggrraannggee ((ttyyppee 11 àà 44)) •MMééccaanniissmmee:: • eenn eexxtteennssiioonn ((9900%%)) ddééppllaacceemmeenntt ppoosstt • eenn fflleexxiioonn ((1100%%)) ddééppllaacceemmeenntt aanntt..
 212. 212. METHODE DE BLOUNT Type 1 Type 2 •ATTELLE PLATREE POST 8J •CONTRÔLE RX •PLATRE BAB 2 A 3 SEM •CONTRÔLE RX
 213. 213. Type 3 Type 4
 214. 214. •Complications ddeess FFSSCC ► SSyynnddrroommee ddee VVoollkkmmaannnn!!!!!! ► ccoommpplliiccaattiioonnss vvaassccuulloo--nneerrvveeuusseess aaiigguueess ► CCuubbiittuuss VVaarruuss == ssééqquueellllee
 215. 215. SSyynnddoommee ddee VVoollkkmmaannnn ►RRééttrraaccttiioonn iisscchhéémmiiqquuee ddeess mmuusscclleess fflléécchhiisssseeuurrss ppaarr hhyyppeerrpprreessssiioonn ttiissssuullaaiirree ►SSii PPIICC>> 3300mmmm HHgg ppeennddaanntt 66 àà 88 hheeuurreess ►PPrreemmiieerrss ssyymmppttôômmeess:: EExxtteennssiioonn ddooiiggttss DD++++ PPaarreesstthhééssiieess
 216. 216. AATTTTIITTUUDDEE  FFeennddrree oouu eennlleevveerr ppllââttrree oouu ppaannsseemmeenntt ccoommpprreessssiiff  MMeessuurree PPIICC  AAppoonnéévvrroottoommiiee ddééccoommpprreessssiivvee cchhiirruurrggiiccaallee  MMoobbiilliissaattiioonn pprrééccooccee eett oorrtthhèèsseess ddyynnaammiiqquueess  TTrraaiitteemmeenntt ddeess ssééqquueelllleess
 217. 217. CCUUBBIITTUUSS VVAARRUUSS
 218. 218. FRACTURE 22 OOSS AAVVAANNTT BBRRAASS TTrraaiitteemmeenntt oorrtthhooppééddiiqquuee
 219. 219. FFRRAACCTTUURREE 22 OOSS AAVVAANNTT BBRRAASS Traitement cchhiirruurrggiiccaall
 220. 220. •FFrraaccttuurree 11//44 ddiissttaall:: rréédduuccttiioonn oorrtthhoo++ppllaattrree
 221. 221. • FFrraaccttuurree 11//44 ddiissttaall:: rréédduuccttiioonn cchhiirruurrggiiccaallee ++oossttééoossyynntthhèèssee
 222. 222. FRACTURE DDEE MMOONNTTEEGGGGIIAA
 223. 223. FRACTURE DDEE MMOONNTTEEGGGGIIAA
 224. 224. FFRRAACCTTUURREE DDUU PPOOIIGGNNEETT « Motte de beurre »
 225. 225. MMEEMMBBRREE IINNFFEERRIIEEUURR
 226. 226. FRACTURE DDIIAAPPHHYYSSAAIIRREE FFEEMMUURR << 66AA
 227. 227. FRACTURE DDIIAAPPHHYYSSAAIIRREE FFEEMMUURR >> 66AA
 228. 228. AAVVUULLSSIIOONN TTTTAA
 229. 229. FFRRAACCTTUURREE DDUU TTIIBBIIAA •Traitement orthopédique
 230. 230. FFRRAACCTTUURREE DDUU TTIIBBIIAA •Traitement chirurgical •SI # OUVERTE •SI POLYTRAUMA •SI >12A •SI DEPLACEMENT ++
 231. 231. Coll Peeters
 232. 232. FFRRAACCTTUURREE DDEE CCHHEEVVIILLLLEE
 233. 233. TRAITEMENT ORTHOPEDIQUE ::RRéédduuccttiioonn ++PPllââttrree
 234. 234. →→→→ RREEDDUUCCTTIIOONN ++ OOSS
 235. 235. •# # TTRRIIPPLLAANNEE ==SSAALLTTEERR 44 • intérêt du CT hélicoidal →→Indication opératoire si >2mm
 236. 236. AATTTTIITTUUDDEE EENN SSAALLLLEE DD’’UURRGGEENNCCEE
 237. 237. AATTTTIITTUUDDEE EENN SSAALLLLEE DD’’UURRGGEENNCCEE  Examen clinique: MM SS VV ++ eexxaammeenn ssyyssttéémmiiqquuee  IImmmmoobbiilliissaattiioonn ((aatttteellllee pprroovviissooiirree))  AAnnttaallggiiqquueess IIVV  BBiillaann RRXX ((ccoommppaarraattiiffss !!))  EExxpplliiqquueerr eett rraassssuurreerr lleess ppaarreennttss  RRéédduuccttiioonn oorrtthhoo oouu cchhiirr eenn ssaallllee dd’’oopp!!  IInnttéérrêêtt dduu MMEEOOPPAA  GGaarrddeerr àà jjeeuunn!!!!!!
 238. 238. LL’’EENNFFAANNTT PPOOLLYYTTRRAAUUMMAATTIISSEE  DDiifffféérreennccee ddee ssttrraattééggiiee<<11998800 eett >> 11998800  PPrrooggrrèèss ddeess mméétthhooddeess ddee rrééaanniimmaattiioonn  PPrrooggrrèèss mméétthhooddeess ddiiaaggnnoossttiicc::eecchhoo,,CCTT,,IIRRMM  PPrrooggrrèèss tteecchhnniiqquueess dd’’oossttééoossyynntthhèèsseess:: EECCMMEESS ,, FFiixxaatteeuurrss eexxtteerrnneess >> ssttaabbiilliissaattiioonn pprrééccoocceess ddeess ##
 239. 239. L’ENFANT PPOOLLYYFFRRAACCTTUURREE SSttrraattééggiiee  PPrriioorriittéé sseelloonn aaxxee vviittaall:: TTCC>>rraacchhiiss cceerrvviiccaall >> ttrraauummaa tthhoorraacciiqquuee >> ttrraauummaa aabbddoommiinnaall >>## bbaassssiinn >>llééssiioonnss oossttééooaarrttiiccuullaaiirreess  FFéémmuurr >> hhuumméérruuss >>jjaammbbee >>cchheevviillllee >>AABB  1100%% ## oouuvveerrtteess  TTrraaiitteemmeenntt aaddaappttéé eett ssttaabbiilliissaattiioonn pprrééccooccee ddeess ##  CChhiirruurrggiiee pprrééccooccee eett iimmmmééddiiaattee ssssii llééssiioonn vvaassccuullaaiirree oouu ## oouuvveerrttee..
 240. 240. L’ENFANT PPOOLLYYFFRRAACCTTUURREE PPrriinncciippee ddee TTrraaiitteemmeenntt  IImmmmoobbiilliisseerr rraacchhiiss cceerrvviiccaall  IInnddiiccaattiioonn OOSS pplluuss ssyyssttéémmaattiiqquueess ccaarr:: --ddiiffffiiccuullttéé ddee nnuurrssiinngg eett ddee ssuurrvveeiillllaannccee aavveecc ppllaattrreess -- rriissqquuee aaccccrruu dduu ssyynnddrroommee ddeess llooggeess;; --nnéécceessssiittéé ddee ttrraannssppoorrtteerr ll’’eennffaanntt ppoouurr ddeess eexxaammeennss ccoommpplléémmeennttaaiirreess  TTeecchhnniiqquuee ddee cchhooiixx:: FFEE,,EECCMMEESS ??????
 241. 241. EENNFFAANNTTSS BBAATTTTUUSS  SSyynnddrroommee ddee SSiillvveerrmmaann ((11995533))  PPaassssaaggee rréégguulliieerrss aauuxx uurrggeenncceess  AAnncciieennss ccaallss vviissiibblleess RRXX,, hhéémmaattoommeess iinntteerrnneess eett ccéérréébbrraauuxx  FFrraaccttuurreess ppaatthhooggnnoommoonniiqquueess ((sshhaakkiinngg bbaabbiieess,, ffrraaccttuurreess ccoossttaalleess……))  !!!!!! OOssttééooggéénnèèssee iimmppaarrffaaiittee ((MMaallaaddiiee ddee LLoobbsstteeiinn))
 242. 242. L’Algodystrophie cchheezz ll’’eennffaanntt eett ll’’aaddoolleesscceenntt  RRaappppeell:: AAllggoonneeuurrooddyyssttrroopphhiiee ddee ll’’aadduullttee  EEnnsseemmbbllee ddee ssyynnddrroommee ddoouulloouurreeuuxx vvaassoo--mmootteeuurrss eett ttrroopphhiiqquueess dd’’oorriiggiinnee ssyymmppaatthhiiqquuee llooccaalliisséé eesssseennttiieelllleemmeenntt aauu mmeemmbbrree ssuuppéérriieeuurr,, ffaaiissaanntt ssuuiittee àà uunn ttrraauummaattiissmmee,, uunnee iinntteerrvveennttiioonn cchhiirruurrggiiccaallee……  SSyynn:: SSyynnddrroommee EEppaauullee mmaaiinn,, SSyynnddrroommee ddee SSuuddeecckk,, DDyyssttrroopphhiiee ssyymmppaatthhiiqquuee rrééfflleexxee…….. ((llee DDiiccttiioonnnnaaiirree ddeess tteerrmmeess mmééddiiccaauuxx GGaarrnniieerr--DDeellaammaarree))
 243. 243. Mais chez l’enfant ,,iill ss’’aaggiitt dd’’uunnee::  « PPsseeuuddoo--aallggooddyyssttrroopphhiiee »  AAtttteeiinnttee éélleeccttiivvee aauu nniivveeaauu dduu mmeemmbbrree iinnfféérriieeuurr  SSuuiittee àà uunn ttrraauummaattiissmmee mmiinneeuurree ddaannss llaa pplluuppaarrtt ddeess ccaass  EEnnffaannttss pprréésseennttaanntt uunn pprrooffiill ppssyycchhoollooggiiqquuee ppaarrttiiccuulliieerr ((eennffaannttss ssuurriinnvveessttiiss ppaarr lleeuurrss ppaarreennttss))  TTaabblleeaauu cclliinniiqquuee ppaarrffooiiss ffrruusstteess oouu ppsseeuuddoo-- iisscchhéémmiiee  MMeemmbbrree ffrrooiidd++++++//HHyyppeerreesstthhééssiiee ccuuttaannééee//RReeffuuss ddee mmoobbiilliisseerr;;  DDiiaaggnnoossttiicc sscciinnttiiggrraapphhiiqquuee:: HHyyppooccaappttaattiioonn ddiiffffuussee eenn pphhaassee pprrééccooccee ((AAllggoo ffrrooiiddee))
 244. 244. Algoneurodystrophie Enfant: 80 % cas phase hypovasculaire précoce (algo « froide ») Coll E.Laurent Dépt Scinti CHIREC
 245. 245. Algoneurodystrophie early Coll E.Laurent Dépt Scinti CHIREC
 246. 246. Que faire ffaaccee àà uunnee aallggoo cchheezz ll’’eennffaanntt??  SSuurrttoouutt ……..nnee ppaass iimmmmoobbiilliisseerr!!!!!!!!  CCaallcciittoonniinnee ppaarrffooiiss mmaaiiss ssoouuvveenntt mmaall ttoolléérréé  PPaass ddee ccoorrttiiccootthhéérraappiiee!!  PPhhyyssiiootthhéérraappiiee//CChhaalleeuurr//mmoobbiilliissaattiioonn ddoouuccee  PPrriissee eenn cchhaarrggee ppssyy ssoouuvveenntt nnéécceessssaaiirree
 247. 247. QQUUEE RREETTEENNIIRR EENN TTRRAAUUMMAATTOO PPEEDDIIAATTRRIIQQUUEE • Traitement oorrtthhooppééddiiqquuee == NN°°11 • IInnddiiccaattiioonnss ooppéérraattooiirreess aabbssoolluueess eett rreellaattiivveess • KKiinnéé rraarreemmeenntt iinnddiiqquuéé cchheezz ppeettiitt eennffaanntt • BBoonnnnee ccoonnnnaaiissssaannccee ddee llaa ppaatthhoollooggiiee eett ddee ll ’’aannaattoommiiee ddee ll ’’ooss eenn ccrrooiissssaannccee • CChhaaqquuee ggeessttee aauurraa uunnee ccoonnssééqquueennccee ffoonnccttiioonnnneellllee oouu mmoorrpphhoollooggiiqquuee àà lloonngg tteerrmmee!!
 248. 248. BILAN DD’’UUNNEE BBOOIITTEERRIIEE 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 <2ANS 2-6ANS 6-10ANS 10-15ANS DDH OM #TIBIA STA LEGGPERTHES TRAUMA ARTHRITE EFS aarrtthhrriittee sseeppttiiqquuee,, IILLMMII,, nneeuurroo,, ssppoonnddyyllooddiisscciittee,, ttuummeeuurr..........
 249. 249. Pièges et signes d’alarmes DysplasieDévelopementale ddee llaa HHaanncchhee ((DDDDHH)) •GALEAZZI+ • ILMI/ •Abd limitée •!!! si luxation bilat. •boiterie dès les 1ers pas
 250. 250. Pièges et signes d’alarmes FFrraaccttuurree ssppiirrooiiddee ssoouuss ppéérriioossttééee dduu ttiibbiiaa •1 à 2 ans •Rx svt - •! lit à barreau
 251. 251. Pièges et signes d’alarmes SSyynnoovviittee TTrraannssiittooiirree AAiigguuee •boiterie matinale sans notion traumatique ni septique •3 à 6 ans •gonalgie irradiée •Diagnostic échoraphique •! LEGG CALVE PERTHES •tjrs RX bassin
 252. 252. La Maladie ddee LLeegggg CCaallvvee PPeerrtthheess  NNééccrroossee aasseeppttiiqquuee ppaarrttiieellllee oouu ttoottaallee ddee llaa ttêêttee fféémmoorraallee  LL''aaffffeeccttiioonn ssee ddééccllaarree eennttrree 22 eett 1100aannss ((44AA-- 88AA))  >> 1100AA == nnééccrroosseess iiddiiooppaatthhiiqquueess ddee ll''aadduullttee ddoonntt ll''éévvoolluuttiioonn eesstt pplluuss ppééjjoorraattiivvee..  PPlluuss ffrrééqquueennttee cchheezz llee ggaarrççoonn ((rraattiioo 44//11))  SSaa ffrrééqquueennccee vvaarriiee sseelloonn lleess eetthhnniieess.. ((EEnn EEuurrooppee:: 11 ppoouurr 22000000 eennffaannttss))..  LL''aatttteeiinnttee eesstt bbiillaattéérraallee ddaannss 1100 àà 1155%% ddeess ccaass..
 253. 253. EETTHHIIOOPPAATTHHOOGGEENNIIEE  vvaassccuullaaiirree eemmbboolliiee aarrttéérriieellllee ??  tthhrroommbboossee iinn ssiittuu ??  ccoommpprreessssiioonn ddeess vvaaiisssseeaauuxx nnoouurrrriicciieerrss ??  PPrroottééiinnee CC??  mmééccaanniiqquuee  AAccttiivviittéé SSppoorrttiivvee??
 254. 254. CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN  CCAATTEERRAALLLL ((11997711))  SSTTUULLBBEERRGG ((11998811))  SSAALLTTEERR @@ TTHHOOMMSSOONN ((11998844))  HHEERRRRIINNGG ((11998899))  ……
 255. 255. CClliinniiqquuee  DDéébbuutt iinnssiiddiieeuuxx  GGoonnaallggiiee !!!!!!  BBooiitteerriiee ddoouulloouurreeuussee oouu nnoonn  LLiimmiittaattiioonn AABBDD eett RRII  RRééttrraaccttiioonn ddeess aadddduucctteeuurrss  AAmmyyoottrroopphhiiee  IILLMMII  BBiioollooggiiee:: nnoorrmmaallee
 256. 256. BBIILLAANN EETT IIMMAAGGEERRIIEE
 257. 257. TTRRAAIITTEEMMEENNTT  RReeppooss  DDéécchhaarrggee  TTrraaccttiioonn  MMoobbiilliissaattiioonn  OOssttééoottoommiiee ppeellvviieennnnee eett//oouu fféémmoorraallee  BBuuttééee oossttééooppllaassttiiqquuee ttyyppee BBoowweenn  ……
 258. 258. QQuuee ddiirree ddee llaa LLCCPP  LLaa mmaallaaddiiee ddee PPeerrtthheess ddeemmeeuurree uunn pprroobbllèèmmee tthhéérraappeeuuttiiqquuee ccoommpplleexxee..  CCeettttee aaffffeeccttiioonn pprréésseennttee ddeess eexxpprreessssiioonnss cclliinniiqquueess eett ddeess éévvoolluuttiioonnss vvaarriiaabblleess sseelloonn lleess ttrraanncchheess dd''ââggee..  IIll nn’’eexxiissttee ppaass ddee ccoonnsseennssuuss ddaannss llaa pprriissee eenn cchhaarrggee tthhéérraappeeuuttiiqquuee..  LLeess oobbjjeeccttiiffss dduu ttrraaiitteemmeenntt vviisseenntt àà ddiimmiinnuueerr llaa sséévvéérriittéé ddee llaa mmaallaaddiiee eett ddee sseess ssééqquueelllleess,, dd''eenn mmooddiiffiieerr ll''hhiissttooiirree nnaattuurreellllee eett ssii ppoossssiibbllee dd''eenn rraaccccoouurrcciirr ll''éévvoolluuttiioonn..
 259. 259. Pièges et signes d’alarmes EEppiipphhyyssiioollyyssee FFéémmoorraallee SSuuppéérreerriieeuurree •boiterie subaigue ou chronique •surcharge pondérale,facteurs hormonaux… •garçon de 10 à 15 ans •«attitude en ROT. EXT. automatique» •RX profil !!!
 260. 260. Pièges et signes d’alarmes EEppiipphhyyssiioollyyssee FFéémmoorraallee SSuuppéérreerriieeuurree
 261. 261. Pièges et signes d’alarmes OOssttééoommyyéélliittee • D+ / T°/ impotence fonctionnelle • atteinte métaphysaire élective • parfois chaleur locale • mais!!!! forme atypique et subaigue
 262. 262. Pièges et signes d’alarmes AArrtthhrriittee • impotence fonctionelle +++ • Dolor • Calor • Rubor • Diagnostic urgent!
 263. 263. Pièges et signes d’alarmes TTuummeeuurrss oosssseeuusseess 8800 %% bbeenniiggnneesseexxoossttoosseess kkyysstteess ssoolliittaaiirreess oossttééoommeess oossttééooiiddeess ggrraannuulloommeess ééoossiinnoopphhiilleess 2200%% mmaalliiggnneess oossttééoossaarrccoommeess EEWWIINNGG mmééttaa
 264. 264. GGaarrççoonn ddee 1133AA  SSppoorrttiiff  GGèènnee ggeennoouu //jjaammbbee DD ddeeppuuiiss pplluussiieeuurrss mmooiiss  DD++ éélleeccttiivvee aauu nniivveeaauu ddee llaa ppaattttee dd’’ooiiee  TTrraaiittéé ppoouurr tteennddiinniittee ddee llaa ppaattttee dd’’ooiiee  GGoonnfflleemmeenntt pprrooggrreessssiiff AA qquuooii ppeennsseezz--vvoouuss?? Sarcome d’Ewing

×