Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Oishi

123 670 vues

Publié le

MBA Case Study : S

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Oishi

 1. 1. Welcome To Oishi
 2. 2. ประวัติความเป็นมาของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2542 คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดให้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น สไตล์บุฟเฟต์ตลอดทั้งวันแห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “ OISHI” หรือ “โออิชิ” ที่สุขุมวิท 55 ( ซอยทองหล่อ ) ซึ่งสร้างความแตกต่างและความแปลกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคทั้งรูปแบบการให้บริการและราคา โดยคำนึงถึงความสดใหม่และความคุ้มค่าของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ทำให้ได้รับกระแสตอบรับอย่างสูงจากผู้บริโภค ส่งผลให้ชื่อ “โออิชิ” มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ได้รับความนิยม และความเชื่อถือจากกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัยอย่างรวดเร็ว ต่อมาในปี 2543 ได้จัดตั้ง บริษัท โออิชิ เรสเตอร์รอง จำกัด
 3. 3. ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท ( ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) “ บริษัทฯ” ) กิจการร้านอาหารได้เริ่มขยายสาขาออกไปในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อตอบรับกระแสความนิยม และความต้องการของลูกค้า ต่อมาบริษัทฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ จึงได้เปิดร้านอาหารประเภทดังกล่าว ภายใต้ชื่อร้านค้าต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้า ดังสามารถลำดับพัฒนาการสำคัญของธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ จากอดีตถึงปัจจุบัน ( ต่อ )
 4. 4. <ul><ul><li>เป็นผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่ </li></ul></ul>วิสัยทัศน์ : VISION
 5. 5. คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ และรองประธากรรมการบริหาร นายตัน ภาสกรนที กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
 6. 6. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร โดยใช้เครื่องมือ 7S’s Model เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์โครงสร้างภายในขององค์กร ซึ่งมองในภาพของจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ตามหลักการและทฤษฏีของ McKinney โดยมีปัจจัยต่างๆ 7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันดังนี้ วิเคราะห์ธุรกิจบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน )
 7. 7. บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการปรับโครงสร้างขององค์กร ทำให้บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง โดยในโครงสร้างองค์กรมีการระบุถึงส่วนงาน การแบ่งสายงาน การร่วมมือกันในการทำงาน โดยทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร Strategy
 8. 8. <ul><li>บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการขยายงาน ให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทมีกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน บริษัทโครงสรางมีที่ไดตั้งขึ้นตามกระบวนการและสายงานการผลิต หรือตามหนาที่ของงานประสานงาน ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว </li></ul>Structure
 9. 9. System บริษัทมีระบบการปฏิบัติงาน การจัดระบบการทํางาน ที่มีความสําคัญยิ่งอาทิ ระบบการผลิต ระบบบัญชี / การเงิน ระบบการจัดารคลังสินค้า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการติดตาม / ประเมินผล โดยมีการนำระบบสารสนเทศ ERP มาใช้ในองค์กร
 10. 10. Staff ทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นปจจัยที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกร ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย ( Human Resource ) มีการวางแผนความต้องการทรัพยากรมนุษย กําหนดคุณลักษณะ และการคัดเลือกสรรหา และจัดวางบุคลากรไดอยางเหมาะสม มีการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม และกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการทำงานตามความสามารถ competency
 11. 11. Skill คุณลักษณะอีกประการหนึ่งของบริษัทที่สะท้อนศักยภาพของพนักงานออกมาในรูปของทักษะฝีมือในการทำงาน โดยพนักงานของบริษัททุกคนจะผ่านการอบรมและพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องโดยเป็นพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะความเชี่ยวชาญในการทำงาน ซึ่งก่อให้เกิดผลดีในด้านของกระบวนการทำงาน ทำให้บริษัทที่มีพนักงานมีทักษะ จะช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน ลดในเรื่องของเสีย และช่วยประหยัดงบประมาณได้
 12. 12. Style บริษัทมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบแผนพฤติกรรม ในการปฏิบัติงานของผูบริหารเป็นองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของสภาพแวดลอมภายในบริษัท บริษัทมีรูปแบบในการทำงาน โดยบริษัทมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ มีชื่อเสียงพร้อมกับความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานในทุกระดับชั้นที่ทุ่มเท แรงกายแรงใจในการทำงาน ซึ่งแต่ละคนมีจุดยืนร่วมกันในการกำหนดทิศทางของบริษัท
 13. 13. Shared values บริษัทมีการกำหนดคานิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือรวมกัน โดยพนักงานบริษัทที่ไดกลายเปนรากฐานของระบบการบริหาร และหลักปฏิบัติไดถูกยอมรับทั่วทั้งบริษัท
 14. 14. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST P = Political ( การเมือง ) ปัจจุบันภายในประเทศเกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้ประชาชนขาดความมั่นใจในการเมือง อีกทั้งส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศตามมาด้วย
 15. 15. E = Economic ( เศรษฐกิจ ) ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลงและเสียเปรียบคู่แข่งเรื่องต้นทุน ความสามารถในการบริโภคของผู้บริโภคจึงลดลง การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก ทำให้มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ราคาน้ำมันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันในระยะเวลาที่เหลือของปีต่อเนื่องถึงในปีหน้ายังมีแนวโน้มผันผวนและมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้เนื่องจากความต้องการใช้เติบโตเร็วกว่ากำลังการผลิตของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน ราคาน้ำมันมีผลกระทบต่อการส่งออกในแง่ของต้นทุนการผลิตและการขนส่งทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น
 16. 16. S = social Cultural ( สังคมและวัฒนธรรม ) ในปัจจุบันสินค้าอาหารสำเร็จรูปมีอัตราการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีความนิยมบริโภคที่ต้องการความสวกและรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์อาหารมีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้นซึ่งเกิดผลกระทบมาจากภาวะวิกฤตจากโลกร้อน
 17. 17. T = Technological ( เทคโนโลยี ) ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีการพัฒนาให้ทันสมัย และยังมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังมีราคาต้นทุนที่ต่ำลง การเกิดคู่แข็งขันรายใหม่มีความเป็นไปได้สูง
 18. 18. บทสรุป CASE STUDY
 19. 19. จากข้อมูลการวิเคราะห์ธุรกิจสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 1. บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งรายอื่นเนื่องจากแบรนด์สินค้ามีชื่อเสียงควบคู่ไปกับการนำเสนอสินค้าเพื่อสุขภาพ 2. บริษัทได้มีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน และได้มีการขยายกิจการโดยเพิ่มความหลายกลายของร้านอาหารญี่ปุ่นแนวใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคและลูกค้าประจำมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น
 20. 20. 3. บริษัทได้วิเคราะห์กลุ่มลุกค้าเป้าหมายอีกทั้งสินค้ามีความครอบคลุมผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย และได้มีการติดตามความเห็นของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงงานบริการ ให้ตามมาตราฐานอย่างสม่ำเสมอ 4. บริษัทได้มีการบริหารต้นทุนวัตถุดิบ โดยการสร้างอำนาจต่อรองกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบเพื่อรักษาต้นทุนและผลประกอบการของบริษัท
 21. 21. 5. บริษัทได้มีการทดลองผลิตเพื่อจำหน่ายในร้านอาหารของโออิชิที่มีมากถึง 80 สาขาทั่วกรุงเทพต่อมาบริษัทได้มีการการจายสินค้าออกสู่ต่างจักหวัดให้กระจายไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศ

×