Pyetje me pergjigje nga informatika

Pyetja 1 
Pyetja 2 
Pyetja 3 
Pyetja 4 
Pyetja 5 
Pyetja 6 
Pyetja 7 
Pyetja 8 
Pyetja 9 
Pyetja 10 
Pyetja 11 
Pyetja 12 
Pyetja 13 
Pyetja 14 
Pyetja 15 
Pyetja 16 
Pyetja 17 
Pyetja 18 
Pyetja 19 
Pyetja 20 
Pyetja 21 
Pyetja 22 
Pyetja 23 
Pyetja 24 
Pyetja 25 
Pyetja 26 
Pyetja 27 
Pyetja 28 
Pyetja 29 
Pyetja 30 
Pyetja 31 
Pyetja 32 
Pyetja 33 
Pyetja 34 
Pyetja 35 
Pyetja 36 
Pyetja 37 
Pyetja 38 
Pyetja 39 
Pyetja 40 
Pyetja 41 
Pyetja 42 
Pyetja 43 
Pyetja 44 
Pyetja 45 
Pyetja 46 
Pyetja 47 
Pyetja 48 
Pyetja 49 
Pyetja 50
Pyetje dhe Përgjigje 
1. Cili nga këta është kompjuter i vogël dhe 
i përshtatshëm për mbajtjen e shënimeve 
të takimeve 
 Kompjuteri Personal 
 Mainframe 
  
PDA 
 Super kompjuteri 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
2. Cila nga këto nuk është njësi hyrëse? 
 
 Monitori 
 Tastiera 
 Miu 
 Skaneri 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
3. Hardueri është? 
 I shtrenjtë 
  
Diçka që ju mund të prekni 
 Vështirë për tu blerë 
 Kodi i shkruar nga programuesit 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
4. Shembull i softuerit të sistemit është? 
 Procesuesi i fjalëve 
 Kalkulimi i tabelave 
 Ueb shfletuesi 
 Sistemi Operativ 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
5. Kompjuteri i lidhur në rrjet quhet? 
 Kompjuter personal 
 I vetmuar 
 Stacion punues 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
6. Pjesa e ueb faqes së brendshme të 
kompanisë të cilës mund ti qasen edhe 
partnerët quhet? 
 Intranet 
  
Extranet 
 Internet 
 Network 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
7. Pjesë periferike është 
 Pjesa softuerike 
  
Pajisja harduerike e lidhur 
 Instruksioni kompjuterik 
 Hard disku 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
8. Për të detektuar viruset kërkohet? 
 Firewall 
 Softuer për diafragmetim 
 Sistemi operativ 
 Program Anti-virus 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
9. RAM nënkupton 
 Read Access Memory 
 Ready Access Memory 
  
Random Access Memory 
 ROM Access Memory 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
10. Softuerin të cilin mund ta shfrytëzoni 
për një periudhë të caktuar para se të 
blihet licenca quhet? 
 
 Shareware 
 Beta software 
 Freeware 
 Netware 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
11. Cila nga këto ka efekt në përformancat 
e kompjuterit tuaj? 
 
 Shpejtësia e CPU-së 
 Madhësia e Floppy diskut 
 ROM 
 Flash memory 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
12. Cila nga këto është mund të jetë 
madhësi matëse për RAM-in? 
 512 bytes 
 512 TB 
  
512 MB 
 512 GB 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
13. Cila nga këto është mangësi e GUI-së? 
 Lehtë për tu përdorur 
 Nuk keni nevojë të mësoni komanda 
 Shfrytëzon fuqi të shumtë procesuese 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
14. ADSL është? 
 
 Një lidhje e shpejtë interneti 
 Formë e komunikimit me email 
 Gjuhë për krijimin e ueb faqeve 
 Një lloj i modemit 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
15. Shkenca e cila merret me dizajnin e 
makinave të sigurta dhe komfore për 
përdorim nga njerëzit quhet 
 Ekonomi 
 Teknologjia Dizajnuese 
 Shëndetësi dhe Siguri 
 Ergonomia 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
16. Cila nga këto ndihmon në rritjen e 
numrit të aplikacioneve të cilat mund ti 
hapni në të njëjtën kohë? 
 Instalimi i CD-ROM-it 
 Blerja e një kartele më të mirë grafike 
 Një hard disk më i madh 
 Instalimi i më shumë RAM-i 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
17. Kompjuterët brenda një zyre lidhen si 
 
 LAN 
 Internet 
 WAN 
 Intranet 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
18. Cila nga këto është non-volatole 
(përhershme) memorie? 
 Hard disku 
 Floppy disku 
  
ROM 
 RAM 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
19. Programi të cilin mund ta shfrytëzoni 
për 30 ditë para se të paguani quhet? 
 
 Shareware 
 Freeware 
 Spyware 
 Adware 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
20. Cili nga këta softuerë kontrollon 
funksionet e harduerit? 
 Softuerët aplikativë 
  
Ueb shfletuesit 
 Sistemi Operativ 
 Firewall-i 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
21. Pse duhet të azhuroni rregullisht 
antivirusin tuaj? 
 Për të mbajtur programin në punë 
 Për të parandaluar dëmtimet fizike 
 Për të zvogëluar humbjen e shënimeve 
 Për të luftuar virusët e ri 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
22. GUI nënkupton? 
 
 Graphical User Interface 
 General User Invention 
 Graphical Utilities Interface 
 General User Idea 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
23. Cila nga këta softuerë mund të 
përmirësoj komunikimin brenda një 
kompanie? 
 Procesuesi i fjalëve 
  
Email 
 Dizajnuesi i ueb faqeve 
 Makina kërkuese 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
24. Niveli i të drejtave për qasje 
identifikohet nga password-i juaj 
 E saktë 
 E pasaktë 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
25. Cila nga këto na ndihmon të parandalon 
lëndimet? 
 Të kemi dysheme të drurët 
 Të kemi kondicioner të ajrit 
  
Të gjithë kabllot të lidhen së bashku 
 Ndaljen e rrymës pas pune 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
26. Ndriçimin adekuat kur e shfrytëzojmë 
kompjuterin na ndihmon ti shmangemi 
 Lëndimeve të shpinës 
 Dëmtimeve nga rrezatimi 
 Dëmtimeve të syve dhe kokë-dhembjes 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
27. Krijimi i diagrameve bëhet më së lehti 
me 
 Paketën për prezantim 
 Procesuesin e fjalëve 
  
Paketën për tabela 
 DTP paketën 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
28. .xls është ekstension për 
 Word 
 Access 
  
Excel 
 Publisher 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
29. Cila nga këto formate të fajllave është 
për imazhe 
 .txt 
  
.jpg 
 .wav 
 .ppt 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
30. Cila nga këto mund të rruaj sasinë më 
të vogël të të dhënave? 
 DVD disku 
  
Floppy disku 
 CD-ROM 
 Hard disku 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
31. Instalimi i më shumë RAM do të 
 
 Ritë përformancat 
 Shpejtësinë e procesimit 
 Rritë madhësinë permanente për ruajtje 
 Zvogëlon përformancat 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
32. Pjesa e rrjetit të një kompanie e cila 
mund të qaset nga një grup njerëzish të 
zgjedhur nga jashtë quhet? 
 Intranet 
  
Extranet 
 Internet 
 Network 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
33. Njësia matëse më e vogël e memorimit 
quhet? 
 Mega-bajt 
 Bajt 
 Kilo-bajt 
 Bit 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
34. Përparësia e shfrytëzimit të rrjetin na 
mundëson 
 Rruajtjen e punës 
 Qasje në Internet 
  
Ndarjen e fajllave dhe printerëve 
 Hack-imin e sistemeve tjerë 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
35. CPU-ja shpesh njihet si 
 Hapësira kryesore për rruajtjen e 
shënimeve 
  
Truri i kompjuterit 
 Pjesa e dobët e kompjuterit 
 Hapësira për arkivim 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
36. Shpejtësia e CPU-së matet me 
 Bit për sekondë (bps) 
 Mega-bajt (MB) 
 Mili-sekonda (ms) 
 Mega-herc (MHz) 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
37. EULA do të shfaqet 
 Kur ju të kyçeni në kompjuter 
 Kur dërgoni email 
  
Kur të instaloni softuerin e ri 
 Kur të ç’kyçeni nga kompjuteri 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
38. Një licencë e vetme e përdorimit ju 
lejon juve të ndani softuerin me një shokë 
 E saktë 
  
E pasaktë 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
39. Të dhënat personale janë të mbrojtura 
nga cila pjesë e legjislacionit? 
 Akti i shëndetësisë dhe sigurisë 
 Akti i të dhënave personale 
 Akti për mbrojtjen e të dhënave  
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
40. Krijuesi i tabelave, baza e shënimeve 
dhe procesuesi i fjalëve janë shembuj të 
 Sistemeve Operative 
 Freeware 
  
Aplikacione aplikative 
 Harduerë 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
41. Skeneri dhe printeri njihen edhe si 
 Softuerë 
 Rrjet 
 USB portë 
 Pajisje periferike 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
42. Cila nga këto është pajisje dalëse? 
 Tastiera 
 Skeneri 
 Joystick 
 Plotter 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
43. Arkivimi (backup-i) i shënimeve është 
mirë të bëhet 
 Njëherë 
 Dy here në vitë 
  
Rregullisht 
 Kurdo që ju kujtohet 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
44. Mainframe duhet të përdoret për 
 
 Procesimin e një numri të madh të të 
dhënave 
 Kryerjen e detyrave më lehtë 
 Rruajtjen e listës së dërgesave 
 Punë nga largësia 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
45. Cila nga këto është shembull i sistemit 
operativ? 
 Microsoft Office 
 Norton 
  
Windows XP 
 Internet Explorer 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
46. Cila nga këto zgjidhje është më e mira 
për rruajtjen e shënimeve të klientëve? 
 Tabelat 
  
Baza e të dhënave 
 Procesuesi i fjalëve 
 DTP-ja 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
47. Laptopi duhet të shfrytëzohet për 
 
 Punë nga largësia 
 Rruajtjen e shënimeve të mëdha 
 Vendosjen e shumë shënimeve 
 Lidhjen e punëtorëve nga shtëpia 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
48. Pse kërkohet aplikim i politikave të 
mira për password-ët nga kompanitë? 
 Është më lehtë të ndahen fajllat përgjatë 
rrjetit të kompanisë 
 Për të lehtësuar qasjen në rrjet 
  
Për të mbrojtur fajllat nga qasja e 
paautorizuar 
 Për të lehtësuar gjetjen e fajllave në 
kompjuter 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
49. Për çka mund ta përdorni interneti nga 
shtëpia juaj? 
 Formatimin e diskut 
  
Postën elektronike (e-mail) 
 Krijimin e bazës së shënimeve 
(database) 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
50. Cila nga këto nuk është pjesë dalëse 
 Plotter-i 
 Altoparlantët 
  
Mikrofoni 
 Printeri Ink-Jet 
Dritan Halimi
1 sur 51

Recommandé

Figurat letrareFigurat letrare
Figurat letrareshkumbin muzlijaj
197.3K vues67 diapositives
DemokraciaDemokracia
DemokraciaLinda Dika
15.9K vues4 diapositives
Kompjuteri dhe pjeset e tijKompjuteri dhe pjeset e tij
Kompjuteri dhe pjeset e tijAltin Emiri
29.8K vues13 diapositives

Contenu connexe

Tendances(20)

internetiinterneti
interneti
Izaura Xhumari29.3K vues
Sistemi KompjuterikSistemi Kompjuterik
Sistemi Kompjuterik
Magribe24K vues
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme
Orven Bregu86.6K vues
Biologji tema fotosintezaBiologji tema fotosinteza
Biologji tema fotosinteza
OrgesaIbri952 vues
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperise
melissa cani23.4K vues
Problemet e adoleshenteveProblemet e adoleshenteve
Problemet e adoleshenteve
shkolla-arianiti40.4K vues
Projekt ne TIKProjekt ne TIK
Projekt ne TIK
Anisa 1958.5K vues
Projekt Fizik - ElektricitetiProjekt Fizik - Elektriciteti
Projekt Fizik - Elektriciteti
Marinela Abedini44.9K vues
Numrat e thjeshrte dhe te perbere.Numrat e thjeshrte dhe te perbere.
Numrat e thjeshrte dhe te perbere.
Tefik Rika60.9K vues
Projekt ne guide turistikeProjekt ne guide turistike
Projekt ne guide turistike
Anisa 1947.1K vues
Parku kombetar i DajtitParku kombetar i Dajtit
Parku kombetar i Dajtit
Ke Keiss7.7K vues

Similaire à Pyetje me pergjigje nga informatika(7)

Pyetje me pergjigje nga informatika

 • 1. Pyetja 1 Pyetja 2 Pyetja 3 Pyetja 4 Pyetja 5 Pyetja 6 Pyetja 7 Pyetja 8 Pyetja 9 Pyetja 10 Pyetja 11 Pyetja 12 Pyetja 13 Pyetja 14 Pyetja 15 Pyetja 16 Pyetja 17 Pyetja 18 Pyetja 19 Pyetja 20 Pyetja 21 Pyetja 22 Pyetja 23 Pyetja 24 Pyetja 25 Pyetja 26 Pyetja 27 Pyetja 28 Pyetja 29 Pyetja 30 Pyetja 31 Pyetja 32 Pyetja 33 Pyetja 34 Pyetja 35 Pyetja 36 Pyetja 37 Pyetja 38 Pyetja 39 Pyetja 40 Pyetja 41 Pyetja 42 Pyetja 43 Pyetja 44 Pyetja 45 Pyetja 46 Pyetja 47 Pyetja 48 Pyetja 49 Pyetja 50
 • 2. Pyetje dhe Përgjigje 1. Cili nga këta është kompjuter i vogël dhe i përshtatshëm për mbajtjen e shënimeve të takimeve  Kompjuteri Personal  Mainframe   PDA  Super kompjuteri Dritan Halimi
 • 3. Pyetje dhe Përgjigje 2. Cila nga këto nuk është njësi hyrëse?   Monitori  Tastiera  Miu  Skaneri Dritan Halimi
 • 4. Pyetje dhe Përgjigje 3. Hardueri është?  I shtrenjtë   Diçka që ju mund të prekni  Vështirë për tu blerë  Kodi i shkruar nga programuesit Dritan Halimi
 • 5. Pyetje dhe Përgjigje 4. Shembull i softuerit të sistemit është?  Procesuesi i fjalëve  Kalkulimi i tabelave  Ueb shfletuesi  Sistemi Operativ Dritan Halimi
 • 6. Pyetje dhe Përgjigje 5. Kompjuteri i lidhur në rrjet quhet?  Kompjuter personal  I vetmuar  Stacion punues Dritan Halimi
 • 7. Pyetje dhe Përgjigje 6. Pjesa e ueb faqes së brendshme të kompanisë të cilës mund ti qasen edhe partnerët quhet?  Intranet   Extranet  Internet  Network Dritan Halimi
 • 8. Pyetje dhe Përgjigje 7. Pjesë periferike është  Pjesa softuerike   Pajisja harduerike e lidhur  Instruksioni kompjuterik  Hard disku Dritan Halimi
 • 9. Pyetje dhe Përgjigje 8. Për të detektuar viruset kërkohet?  Firewall  Softuer për diafragmetim  Sistemi operativ  Program Anti-virus Dritan Halimi
 • 10. Pyetje dhe Përgjigje 9. RAM nënkupton  Read Access Memory  Ready Access Memory   Random Access Memory  ROM Access Memory Dritan Halimi
 • 11. Pyetje dhe Përgjigje 10. Softuerin të cilin mund ta shfrytëzoni për një periudhë të caktuar para se të blihet licenca quhet?   Shareware  Beta software  Freeware  Netware Dritan Halimi
 • 12. Pyetje dhe Përgjigje 11. Cila nga këto ka efekt në përformancat e kompjuterit tuaj?   Shpejtësia e CPU-së  Madhësia e Floppy diskut  ROM  Flash memory Dritan Halimi
 • 13. Pyetje dhe Përgjigje 12. Cila nga këto është mund të jetë madhësi matëse për RAM-in?  512 bytes  512 TB   512 MB  512 GB Dritan Halimi
 • 14. Pyetje dhe Përgjigje 13. Cila nga këto është mangësi e GUI-së?  Lehtë për tu përdorur  Nuk keni nevojë të mësoni komanda  Shfrytëzon fuqi të shumtë procesuese Dritan Halimi
 • 15. Pyetje dhe Përgjigje 14. ADSL është?   Një lidhje e shpejtë interneti  Formë e komunikimit me email  Gjuhë për krijimin e ueb faqeve  Një lloj i modemit Dritan Halimi
 • 16. Pyetje dhe Përgjigje 15. Shkenca e cila merret me dizajnin e makinave të sigurta dhe komfore për përdorim nga njerëzit quhet  Ekonomi  Teknologjia Dizajnuese  Shëndetësi dhe Siguri  Ergonomia Dritan Halimi
 • 17. Pyetje dhe Përgjigje 16. Cila nga këto ndihmon në rritjen e numrit të aplikacioneve të cilat mund ti hapni në të njëjtën kohë?  Instalimi i CD-ROM-it  Blerja e një kartele më të mirë grafike  Një hard disk më i madh  Instalimi i më shumë RAM-i Dritan Halimi
 • 18. Pyetje dhe Përgjigje 17. Kompjuterët brenda një zyre lidhen si   LAN  Internet  WAN  Intranet Dritan Halimi
 • 19. Pyetje dhe Përgjigje 18. Cila nga këto është non-volatole (përhershme) memorie?  Hard disku  Floppy disku   ROM  RAM Dritan Halimi
 • 20. Pyetje dhe Përgjigje 19. Programi të cilin mund ta shfrytëzoni për 30 ditë para se të paguani quhet?   Shareware  Freeware  Spyware  Adware Dritan Halimi
 • 21. Pyetje dhe Përgjigje 20. Cili nga këta softuerë kontrollon funksionet e harduerit?  Softuerët aplikativë   Ueb shfletuesit  Sistemi Operativ  Firewall-i Dritan Halimi
 • 22. Pyetje dhe Përgjigje 21. Pse duhet të azhuroni rregullisht antivirusin tuaj?  Për të mbajtur programin në punë  Për të parandaluar dëmtimet fizike  Për të zvogëluar humbjen e shënimeve  Për të luftuar virusët e ri Dritan Halimi
 • 23. Pyetje dhe Përgjigje 22. GUI nënkupton?   Graphical User Interface  General User Invention  Graphical Utilities Interface  General User Idea Dritan Halimi
 • 24. Pyetje dhe Përgjigje 23. Cila nga këta softuerë mund të përmirësoj komunikimin brenda një kompanie?  Procesuesi i fjalëve   Email  Dizajnuesi i ueb faqeve  Makina kërkuese Dritan Halimi
 • 25. Pyetje dhe Përgjigje 24. Niveli i të drejtave për qasje identifikohet nga password-i juaj  E saktë  E pasaktë Dritan Halimi
 • 26. Pyetje dhe Përgjigje 25. Cila nga këto na ndihmon të parandalon lëndimet?  Të kemi dysheme të drurët  Të kemi kondicioner të ajrit   Të gjithë kabllot të lidhen së bashku  Ndaljen e rrymës pas pune Dritan Halimi
 • 27. Pyetje dhe Përgjigje 26. Ndriçimin adekuat kur e shfrytëzojmë kompjuterin na ndihmon ti shmangemi  Lëndimeve të shpinës  Dëmtimeve nga rrezatimi  Dëmtimeve të syve dhe kokë-dhembjes Dritan Halimi
 • 28. Pyetje dhe Përgjigje 27. Krijimi i diagrameve bëhet më së lehti me  Paketën për prezantim  Procesuesin e fjalëve   Paketën për tabela  DTP paketën Dritan Halimi
 • 29. Pyetje dhe Përgjigje 28. .xls është ekstension për  Word  Access   Excel  Publisher Dritan Halimi
 • 30. Pyetje dhe Përgjigje 29. Cila nga këto formate të fajllave është për imazhe  .txt   .jpg  .wav  .ppt Dritan Halimi
 • 31. Pyetje dhe Përgjigje 30. Cila nga këto mund të rruaj sasinë më të vogël të të dhënave?  DVD disku   Floppy disku  CD-ROM  Hard disku Dritan Halimi
 • 32. Pyetje dhe Përgjigje 31. Instalimi i më shumë RAM do të   Ritë përformancat  Shpejtësinë e procesimit  Rritë madhësinë permanente për ruajtje  Zvogëlon përformancat Dritan Halimi
 • 33. Pyetje dhe Përgjigje 32. Pjesa e rrjetit të një kompanie e cila mund të qaset nga një grup njerëzish të zgjedhur nga jashtë quhet?  Intranet   Extranet  Internet  Network Dritan Halimi
 • 34. Pyetje dhe Përgjigje 33. Njësia matëse më e vogël e memorimit quhet?  Mega-bajt  Bajt  Kilo-bajt  Bit Dritan Halimi
 • 35. Pyetje dhe Përgjigje 34. Përparësia e shfrytëzimit të rrjetin na mundëson  Rruajtjen e punës  Qasje në Internet   Ndarjen e fajllave dhe printerëve  Hack-imin e sistemeve tjerë Dritan Halimi
 • 36. Pyetje dhe Përgjigje 35. CPU-ja shpesh njihet si  Hapësira kryesore për rruajtjen e shënimeve   Truri i kompjuterit  Pjesa e dobët e kompjuterit  Hapësira për arkivim Dritan Halimi
 • 37. Pyetje dhe Përgjigje 36. Shpejtësia e CPU-së matet me  Bit për sekondë (bps)  Mega-bajt (MB)  Mili-sekonda (ms)  Mega-herc (MHz) Dritan Halimi
 • 38. Pyetje dhe Përgjigje 37. EULA do të shfaqet  Kur ju të kyçeni në kompjuter  Kur dërgoni email   Kur të instaloni softuerin e ri  Kur të ç’kyçeni nga kompjuteri Dritan Halimi
 • 39. Pyetje dhe Përgjigje 38. Një licencë e vetme e përdorimit ju lejon juve të ndani softuerin me një shokë  E saktë   E pasaktë Dritan Halimi
 • 40. Pyetje dhe Përgjigje 39. Të dhënat personale janë të mbrojtura nga cila pjesë e legjislacionit?  Akti i shëndetësisë dhe sigurisë  Akti i të dhënave personale  Akti për mbrojtjen e të dhënave  Dritan Halimi
 • 41. Pyetje dhe Përgjigje 40. Krijuesi i tabelave, baza e shënimeve dhe procesuesi i fjalëve janë shembuj të  Sistemeve Operative  Freeware   Aplikacione aplikative  Harduerë Dritan Halimi
 • 42. Pyetje dhe Përgjigje 41. Skeneri dhe printeri njihen edhe si  Softuerë  Rrjet  USB portë  Pajisje periferike Dritan Halimi
 • 43. Pyetje dhe Përgjigje 42. Cila nga këto është pajisje dalëse?  Tastiera  Skeneri  Joystick  Plotter Dritan Halimi
 • 44. Pyetje dhe Përgjigje 43. Arkivimi (backup-i) i shënimeve është mirë të bëhet  Njëherë  Dy here në vitë   Rregullisht  Kurdo që ju kujtohet Dritan Halimi
 • 45. Pyetje dhe Përgjigje 44. Mainframe duhet të përdoret për   Procesimin e një numri të madh të të dhënave  Kryerjen e detyrave më lehtë  Rruajtjen e listës së dërgesave  Punë nga largësia Dritan Halimi
 • 46. Pyetje dhe Përgjigje 45. Cila nga këto është shembull i sistemit operativ?  Microsoft Office  Norton   Windows XP  Internet Explorer Dritan Halimi
 • 47. Pyetje dhe Përgjigje 46. Cila nga këto zgjidhje është më e mira për rruajtjen e shënimeve të klientëve?  Tabelat   Baza e të dhënave  Procesuesi i fjalëve  DTP-ja Dritan Halimi
 • 48. Pyetje dhe Përgjigje 47. Laptopi duhet të shfrytëzohet për   Punë nga largësia  Rruajtjen e shënimeve të mëdha  Vendosjen e shumë shënimeve  Lidhjen e punëtorëve nga shtëpia Dritan Halimi
 • 49. Pyetje dhe Përgjigje 48. Pse kërkohet aplikim i politikave të mira për password-ët nga kompanitë?  Është më lehtë të ndahen fajllat përgjatë rrjetit të kompanisë  Për të lehtësuar qasjen në rrjet   Për të mbrojtur fajllat nga qasja e paautorizuar  Për të lehtësuar gjetjen e fajllave në kompjuter Dritan Halimi
 • 50. Pyetje dhe Përgjigje 49. Për çka mund ta përdorni interneti nga shtëpia juaj?  Formatimin e diskut   Postën elektronike (e-mail)  Krijimin e bazës së shënimeve (database) Dritan Halimi
 • 51. Pyetje dhe Përgjigje 50. Cila nga këto nuk është pjesë dalëse  Plotter-i  Altoparlantët   Mikrofoni  Printeri Ink-Jet Dritan Halimi