Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Test per gara

TEST

 • Soyez le premier à commenter

Test per gara

 1. 1. Zgjidh një numër 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 REZULTATET
 2. 2. Detyra 1 Të gjindet uunniioonnii ii bbaasshhkkëëssiivvee AA=={{11,,22,,33,,44}},, ddhhee BB=={{33,,44,,55}} AAUUBB B {1,2,3,4,5} D {1,2,3,4,6} A {a,1,c} C {1,3,5}
 3. 3. Detyra 2 JJaannëë ddhhëënnëë bbaasshhkkëëssiittëë AA=={{11,,22,,aa,,bb,,cc,,dd}} ddhhee BB=={{dd,,11,,aa,,bb}} CCiillaa ëësshhttëë pprreerrjjaa ee ttyyrree AA∩∩BB A {1,a,b,d} B {a,b,c,d,1} C {1,a,b,c,d} D {a,b,c}
 4. 4. DDeettyyrraa 33 B {Ø} JJaannëë ddhhëënnëë bbaasshhkkëëssiittëë AA=={{xx,,yy,,uu,,zz}} ddhhee BB=={{11,,33,,55}} CCiillaa ëësshhttëë pprreerrjjaa ee ttyyrree AA∩BB D {x,1,y,3} A {1,3,5} C {x,y,u,z}
 5. 5. DDeettyyrraa 44 JJaannëë ddhhëënnëë bbaasshhkkëëssiittëë AA=={{aa,,bb}} ddhhee BB=={{22,,33}} GGjjeejj kkaarrtteezziiaanniinn ee kkëëttyyrree bbaasshhkkëëssiivvee AAxxBB A {(1,a),(1,2),(1,c),(b,3)} B {(a,a),(1,a)} C {(1,1)(2,3)} D {(a,2),(a,3),(b,2),(b,3)}
 6. 6. DDeettyyrraa 55 JJaannëë ddhhëënnëë bbaasshhkkëëssiittëë AA=={{11,,22,,33,,44,,55,,}} ddhhee BB=={{11,,22,,33,,33}} CCaakkttoonnii ddiiffeerreennccëënn AABB B {4,5} D {1,2,3,4} A {1,2,} C {1,2,3}
 7. 7. DDeettyyrraa 66 NNëëssee jjaannëë ddhhëënnëë kkëëttoo eelleemmeennttee ff=={{((aa,,33)),,((bb,,44)),,((cc,,55))}} SSii ffoorrmmoohheenn bbaasshhkkëëssiittëë A A={a,3,c},B={b,4,5} B A={a,a,3},B={5,4,3} C A={a,b,c},B={3,4,5} D A={c,a,b},B={a,b,c}
 8. 8. DDeettyyrraa 77 CCiillaatt nnggaa ffiigguurraatt ëësshhttëë ppaassqqyyrriimm AA BB CC DD A 123 a bc B 123 a bc C 123 a bc D 123 a bc
 9. 9. DDeettyyrraa 88 PPiikkaa ppëërrbbëëhheett pprreejj sshhuummëë…… A Vijave B Drejtëzave C Segmenteve D Pikave
 10. 10. DDeettyyrraa 99 CCiillaa nnggaa ffiigguurraatt ëësshhttëë sseeggmmeenntt AA BB CC DD A B D C
 11. 11. DDeettyyrraa 1100 B Gjysmëdrejtëz D Rreth FFiigguurraa ëësshhttëë A Vijë C Segment
 12. 12. DDeettyyrraa 1111 VViijjaa ee kkuuffzzuuaarr nnëë ddyy aannëëtt qquuhheett ...... A Bashkësi B Drejtëz C Trekëndësh D Segment
 13. 13. DDeettyyrraa 1122 CCiillaatt eelleemmeennttee ii ttaakkoojjnnëë bbaasshhkkëëssiissëë AA B {1,5,a,c} D {1,3,5,a,b,c} AA •3 •b A {1,5,b,3} C {3,b} •1 •a •c •5
 14. 14. DDeettyyrraa 1133 JJaannëë ddhhëënnëë bbaasshhkkëëssiittëë AA=={{aa,,ss,,dd,,ff}} ddhhee BB=={{ss,,dd,,66,,66,,77}} CCaakkttoo ddiiffeerreennccëënn BBAA A {f,6,7,a} B {s,d,6,6,7} C {a,s,d,f,6,7} D {6,7}
 15. 15. DDeettyyrraa 1144 CCiillaatt nnggaa ffiigguurraatt nnuukk ëësshhttëë ppaassqqyyrriimm AA BB CC DD A 123 a bc B 123 a bc C 123 a bc D 123 a bc
 16. 16. DDeettyyrraa 1155 ÇÇkkaa qquuaajjmmëë uunniioonniinn ee bbaasshhkkëëssiivvee ““UU““ A Ndarje B Diferencëë C Bashkim D Mbledhje
 17. 17. DDeettyyrraa 1166 B {1,3} D {Ø} JJaannëë ddhhëënnëë bbaasshhkkëëssiittëë AA=={{11,,22,,33,,88}} ddhhee BB=={{11,,33,,55}} CCiillaa ëësshhttëë pprreerrjjaa ee ttyyrree AA∩BB A {1,3,5} C {1,2,5}
 18. 18. DDeettyyrraa 1177 BBaasshhkkëëssiittëë sshhëënnoohheenn mmee …… A Shk. Të mëdha D Shk. Të vogla C Simbole B Numra
 19. 19. DDeettyyrraa 1188 B Shk. Të vogla, dhe numra D Simbole EElleemmeenntteett sshhëënnoohheenn mmee…… A Shk. Të mëdha C Numra dhe simbole
 20. 20. DDeettyyrraa 1199 ÇÇkkaa ddoo ttëë tthhoottëë ddiiffeerreennccëë ee bbaasshhkkëëssiivvee ppsshh.. AABB A Union i bashk. B Qka ka B e ska A C Prerje e bashk. D Qka ka A e ska B
 21. 21. DDeettyyrraa 2200 JJaannëë ddhhëënnëë bbaasshhkkëëssiittëë AA=={{xx,,yy,,zz}} ddhhee BB=={{11,,22,,33}} CCiillii ëësshhttëë uunniioonnii ii bbaasshhkkëëssiivvee AAUUBB A {1,2,3,x,y,z} D {1,2,3,x,3,3} C {x,y,z,q,x,z} B {x,y,z}
 22. 22. DDeettyyrraa 2211 JJaannëë ddhhëënnëë bbaasshhkkëëssiittëë AA=={{11,,22}} ddhhee CC=={{xx,,yy}} CCiillii ëësshhttëë kkaarrtteezziiaann ii bbaasshhkkëëssiivvee AAxxCC A {(1,1),(1,2),(2,y),(y.y)} B {(1,y),(2,y),(y,y)} C {(1,x),(1,y),(2,x),(2,y)} D {(y,y),(y,x),(x,x)}
 23. 23. DDeettyyrraa 2222 NNëëssee dduuaamm ttëë ffoorrmmoojjmmëë nnjjëë bbaasshhkkëëssii ssii dduuhheett ttëë sshhkkrruuhheett?? A 1={A,B,C} B b={1,A,S} C 1b={1.d.c} D A={1,2,c}
 24. 24. DDeettyyrraa 2233 ÇÇkkaa ddoo ttëë tthhoottëë kkaarrtteezziiaann ii bbaasshhkkëëssiissëë ppsshh.. AAxxBB A Ndarje B Bashkim C Shoqërim D Diferencëë
 25. 25. DDeettyyrraa 2244 NNëëssee nnjjëë vviijjëë ëësshhttëë ee kkuuffiizzuuaarr nnëë nnjjëërrëënn aannëë qquuhheett…… A Segment B Drejtëz C Gjysmëdrejtëz D Trekëndësh
 26. 26. DDeettyyrraa 2255 NNëëssee sshhkkrruuaajjmmëë bb ЄЄ AA cckkaa ddoo ttëë tthhoottëë A b nuk i takon A B A i takon a C A nuk i takon a D b i takon A
 27. 27. DDeettyyrraa 2266 SSii sshheennoohheett ssiimmbboolliikkiisshhtt BBaasshhkkëëssiiaa AA== „„ xx ii ttiillllëë kkuu xx ii ttaakkoonn bbaasshhkkëëssiissëë BB““ A B={x:xЄA} B A={x:xЄA} C A={x:xЄB} D A≠B
 28. 28. DDeettyyrraa 2277 SSii sshhëënnoohheett ssiimmbboolliikkiisshhtt ffjjaallaa „„bboosshhee““ B {Ø} D ≈ A Є C U
 29. 29. DDeettyyrraa 2288 NNggaa ffiigguurraa ssaa sseeggmmeennttee jjaannëë A 2 B 8 C 7 D 9
 30. 30. DDeettyyrraa 2299 CCiillaa nnggaa ffiigguurraatt ëësshhttëë vviijjëë ee llaakkuuaarr ee mmbbyylllluurr AA BB CC DD A D C B
 31. 31. DDeettyyrraa 3300 NNëëssee nnëë kkllaassëë kkuu kkaa nnxxëënnëëss bbaasshhkkoohheett eeddhhee aarrssiimmttaarrii ssii qquuhheett A Kartezian B Diferencëë C Prerje D Union
 32. 32. DDeettyyrraa 3311 JJaannëë ddhhëënnëë bbaasshhkkëëssiittëë AA=={{11,,22}},, BB=={{aa,,bb}} ddhhee CC=={{11,,aa}} TTëë pprriitteenn bbaasshhkkëëssiittëë CC∩BB A {1,2} B {b,a} C {a} D {1}
 33. 33. GGaabbiimm
 34. 34. EE SSaakkttëë

×