Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Projekt Kursi - Furnizimi me energji elektrike e nje godine banimi

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
1
UNIVERSITETI POLITEKNIK
Fakulteti i Inxhinjerise Elektrike
Master Profesional Energjitik
PROJEKT KURSI
Tema:Furnizimi me...
2
TEMA 6:
Nje godine banimi; planimetria e te ciles jepet me poshte do te perfshije:
- kater kate banimi siper katit perdh...
3
plan,me teper ,hapesira ne shkalle dhe ambiente te perbashketa),perfshin ambientet e
treguara ne figure;
- -Siperfaqja e...
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 12 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Projekt Kursi - Furnizimi me energji elektrike e nje godine banimi

 1. 1. 1 UNIVERSITETI POLITEKNIK Fakulteti i Inxhinjerise Elektrike Master Profesional Energjitik PROJEKT KURSI Tema:Furnizimi me energji elektrike i nje godine banimi Tirane 2013
 2. 2. 2 TEMA 6: Nje godine banimi; planimetria e te ciles jepet me poshte do te perfshije: - kater kate banimi siper katit perdhe ne nje shkalle te brendshme; - kater apartamente per kat me siperfaqe respektive 50m2; 100m2 dhe 50m2 dhe 100m2 ; - impianti ashensor ne zonen teknike te hyrjes ne katin e fundit ; - kuadri qendror elektrik ku vendosen te gjithe kontatoret elektrike ne katin perdhe; - kopeshti I mirembajtur per godinen e banimit; - te gjitha linjat e ngarkeses jane te tokezuara; Fuqia nominale per sherbimet e perbashketa te godines eshte: - fuqia e motorrit te ashensorit 7000W : - ndricimi I kopshtit 1000W; - elektropompa e vaditjes te kopshtit 4000W; - porta elektrike 1000W; - ndricimi I shkalleve dhe pjeses se hyrjeve 400W; - ndricimi I koridorit ne pjeset e perbashketa ne katin perdhe 500W; - impiantet e perdorura 300W; - Kandidati ben hipotezat plotesuese qe I quan te nevojshme,dhe mbi qendrueshmerine,karakteristikat e pergjithshme te projektit,vendos: - 1.Fuqine kontraktuale per apartamentet teke dhe per sherbimet e perbashketa; - 2.Skemen njefijeshe te kuadrit elektrik te pergjithshem te sherbimeve te perbashketa dhe justifikon kriteret e zgjedhjes se pajisjeve prezente ne skemen e propozuar; - 3.Karakteristikat dhe kriteret e dimensionimit te kollonave te furnizimit elektrik te shperndarjes ne tension 220V per perdorim normal ne apartamentet e banimit qe ushqehen me kete lloj rrjeti; - 4.Paraqitja dhe karakteristikat e impiantit te tokes se kompleksit. ZGJIDHJE Hipotezat plotesuese dhe karakteristikat e pergjithshme te projektit - Supozohet qe ndertesa te jete e perbere ne menyren qe vijon: - -Plani I tokes ka konfigurimin,risjelle ne figuren A2.9 me dimensione 24𝑚 × 14𝑚 (siperfaqe 336m2,korrespondente me shumen e siperfaqeve te tre apartamenteve per
 3. 3. 3 plan,me teper ,hapesira ne shkalle dhe ambiente te perbashketa),perfshin ambientet e treguara ne figure; - -Siperfaqja e brendshme ne rrafshin e tokes ,e ndare perseri ndermjet kopshtit ne bashkepronesi,korsia e hyrjes nga kalimi I makinave dhe siperfaqja e nevojshme ne garazhet private; - -n.3 ketet (1° , 2° , 3° 𝑑ℎ𝑒 4° katet) qe permban secila shkallen hapesire, nje ambiente te perbashket dhe kater apartamente, per nje total prej 16 apartamentesh, secili ka si lidhje nje mur ndares dhe nje hapesire bodrumi ne planin e tokes; - Fig A2.9 Planimetria e katit perdhe. - B1 B9 Garazhet - C1 C9 Bodrume per cdo ap. - C1 Centrali hidrik - VC Hapesira e perbashket - LC Lokali I kontatoreve - VS Hapesira e shkalleve - DP Depozita - CR Korridori - IP Hyrja per kembesoret - PC Kalimi I makinave - AM Sipefaqja e manovres - G Kopshti
 4. 4. 4 -Nen catia eshte e pabanueshme,ne te cilin eshte makina e ashensorit, etj. - Per sa I perket sistemit elektrik te ushqimit,supozohet qe: - Impiati elektrik I sherbimeve te perbashketa,te bashkepronesise dhe gjashtembedhjet impiantet e njesise imobiliare private kane te gjitha origjine ne lokalin e kontatoreve ne planin e katit perdhe,ne te cilin jane vendosur shtatembedhjet matesat e energjise elektrike; - -Sistemi I shperndarjes te jete I tipit TT,me impiant te tokes te perbashket ne gjithe kompleksin (pjese ne bashkepronesi dhe private); - -Ushqimi vjen I zbatuar nga nje rrjet publik I shperndarjes BT ,me furnizim trifaze me neuter per sherbimet e perbashketa dhe 230V per ata monofaze, per apartamentet private; - -Tensionet nominale jane te barabarte me 400V per qarqet trifaze te sherbimeve te perbashketa dhe 230V per ata monofaze,te perbashket dhe private. - Per sa I perket tipologjise se impiantit dhe karakteristikat e projektit, eshte e nevojshme te mbajme te njohura elementet ne vijim: - -Nga studimi deduktohet qe fuqia e perdorur per sherbimet e perbashketa ,te bashkepronesise do te jete superiore 6kW;kjo kthen ne detyrim projektin relative te impiantit elektrik;si specifikohet nga DPR 447/1990(rregullorja implementuese e ligjit 46/1990). - Supozojme qe duhet te hartojme nje projekt zbatimi te vepres dhe mbajme llogari qe trajtohet nje impiant me detyre te projektit per nje ndertese me destinacion civil, dokumentat e detyrueshme per t’u prodhuar do te jene: - -Perpunimi grafik; - -Llogaritje ekzekutive (relacioni ilustrativ),tabela dhe diagrame te koordinimit te mbrojtjes; - -Njehsim metrik; - -Njehsim metrik vleresues; - Ne gjykimin e projektuesit ,nese eshte e nevojshme ose mbi kerkesen e porositesit mund te behen pjese e dokumentacionit te projektit edhe dokumentat fakultative ne vazhdim: - -Relacioni I pergjithshem; - -Plani I mirembajtjes; - -Elementet per planin e sigurise dhe koordinimit; - -Kronoprogrami; - -Skema e kontrates; - Trajtojme perfundimisht per te pergatitur projektin per nje impiant per perdorim te kategorise se II,I tipit civil ,ushqyer me sistemin TT ,pa ambiente dhe aplikime te vecanta. Ne baze te detyrueshmerise se projektit qe shkakton polemika ne perparesi, ai do t’I kushtoje vemendje impiantit ne teresi,te sherbimeve te perbashketa dhe te bashkepronesise. Eshte e pershtatshme qe projekti perfshin edhe pjeset e impianteve
 5. 5. 5 private qe zhvillohen brenda lokaleve dhe zonat e perbashketa (kuadrot e manovres se mbrojtjes ne lokalin e kontatoreve dhe kabllot qe furnizojne lokalin). FUQITE E KONTRATES - Per te stabilizuar fuqite e kontrates se apartamenteve,ne mungese te te dhenave specifike mbi shfrytezimet e instaluara,mund te bejme referimin ne fuqine specifike(fuqia per njesi te siperfaqes),qe per banesen mund banesen mund te merret 40W/m2,fuqite totale do te jene ; - -2000W per apartamentet me siperfaqe 50m2,per te cilin korrespondon nje fuqi e kontrates 3kW; - -4000W per apartamentet me siperfaqe 100m2,per te cilin korrespondon nje fuqi e kontrates 4.5kW; - Per sherbimet e perbashketa te bashkepronesise jane shenuar fuqite e thithura nga llojet e qarqeve ,nga I cili merret fuqia totale: Pt=7000+1000+4000+1000+400+500+300=14200W - Duke konsideruar qe te gjitha llojet e sherbimeve kane nje njekohesi pothuajse totale, mund te merret vlera 14kW si fuqi e kontrates per sherbimet e perbashketa.Konsiderohet qe niveli menjehere inferior (6kW)eshte me e vogel tashme nga shuma ndermjet fuqive te centralit hidrik dhe te ashensorit qe mund te kene nje funksionim te njekohshem. - Kuadri elektrik i pergjithshem i sherbimeve te bashkepronesise. - Per zgjedhjen e karakteristikave te pajisjeve te kuadrit te pergjithshem duhet para se gjithash te percaktojme rrymat ne perdorim te llojeve te qarqeve ,per llogaritjen e te cilave behen supozimet: - -Per f.m e ndricimit te impiantit ashensor ,vendosim te niset nga kuadri I pergjithshem nje linje e vetme trifaze me fuqi 7000W. Zbatojme ndarjen ndermjet f.m dhe drites ne kuadrin elektrik qe vjen I vendosur ne lokalin e ashensorit.Si pasoje e kesaj vjen cekuilibrimi ndermjet rrymave, qe eshte nje gje e pranueshme; - -Linjat e ushqimit te ashensorit dhe te centralit hidrik do te jene trifaze me neuter,duhet te ushqeje edhe motore elektrike trifaze,ndersa te tjeret do te jene te tipit monofaze ; - -Per qarqet e ashensorit,te centralit hidrik dhe te portes elektrike, konsiderohet nje f.d.p. konvenksionale e barabarte ne 0.8 (ushqimi i motoreve), ndersa per te tjeret supozohet cos 𝜑 = 0.9, mbajme llogari per tipologjine e ngarkesave; - -Per qarkun e ashensorit rryma e perdorimit vjen e llogaritur si Ib=1.8In , per te mbajtur llogari te rritjes se rrymes termikisht ekuivalente qe duhej ne tipin e sherbimit te motorit, me frekuentim pergatitjeje. Vlerat dhe tensionet, te fuqive dhe te rrymave te shfrytezuara, ne llojet e linjave jane risjelle ne tabelen A 2.6.
 6. 6. 6 Tabela A2.6 Tensioni; fuqia dhe rryma e qarqeve Qarku Faza N. Tensioni (V) Fuqia (W) cosφ Rryma (A) f.m. dhe ndricimi I ashensorit 3+N 400 7000 0.8 22.74 Ndricimi I kopshtit 1+N 230 700 0.9 4.9 Centrali hidrik,ujitja 3+N 400 2500 0.8 7.2 Porta elekrike 1+N 230 450 0.8 5.4 Ndricimi I shkalleve dhe I hyrjes 1+N 230 400 0.9 2 Ndricimi I koridorit dhe pjeseve te perbashketa 1+N 230 500 0.9 2.4 Ushqimi i sherbimeve ndihmese 1+N 230 300 0.9 1.5 Rryma korrespondente ne fuqine ne kontrate 14kW,per te cilen duhet te jene dimensionuar nderpreresi I pergjithshem dhe linja e lidhjes kontator-kuader,eshte e barabarte 23A,per ushqimin trifaze me tension 400V,dhe f.d.p.konvenksionale 0.8,duke qene kjo vlera relative ne fuqite me te larta te llojeve te qarqeve. Skema njefijeshe e kuadrit elektrik eshte e perfaqesuar ne figuren A2.10,ndersa ne tabelen A2.7 jane risjelle karakteristikat e pajisjeve. FIG A2.10 Skema njefijore e kuadrit elektrik te pergjithshem.
 7. 7. 7 - Te tilla karakteristika dhe konfigurimi I kuadrit jane zgjedhur ne baze te kritereve ne vijim: - -Instalimi I kuadrit elektrik vjen I parashikuar ne distance te vogel nga kontatori elektrik I sherbimeve te bashkepronesise,ne menyre qe te mos te jete e nevojshme te montojme nje nderpreres te pergjithshem menjehere ne qarkun e kontatorit; - -Supozohet qe rryma e qarkut te shkurter ne piken e origjines se impiantit te mos jete me superior se 6kA,qe eshte nje vlere e herepashershme per impiantet civile ne tension te ulet; - -Mbrojtja nga mbirrymat (mbingarkesa dhe qarku I shkurter) vjen e besuar ne automatet me pllake bimetalike dhe elementet magnetotermike me rryma nominale te zgjedhur ne funksion te rrymave te perdorimit ne llojet e qarqeve; do te kishte pastaj nevoje te zgjidheshin seksionet e llojeve te linjave,ne menyre qe sjelljet e kavove te jene superior ne te tilla rryma nominale; - -Mbrojtja nga mbingarkesa e linjes se lidhjes kontator-kuader eshte besuar ne automatet me pllake bimetalike dhe elementet magnetotermik te pergjithshem te po atij kuadri,ndersa kapercen mbrojtjen nga qarku I shkurter per defektet ne rastin e nje automati te tille,sic eshte pranuar nga normative qe lejon instalimin e mbrojtjes ne nje distance jo me te gjate se 3m nga pika e origjines,ne rastin e ambienteve te zakonshem; - -Mbrojtja kunder kontakteve indirekte vjen e zbatuar ne pergjithesi me metoden e nderprerjes automatike te qarkut,koordinojme impiantin e tokes me automatet e kuadrit,te pajisur edhe me shkeputes diferencial; - -Nuk instalohen celesa diferencial ne lidhjet ndermjet kontatorit dhe derivimeve nga kuadri I pergjithshem,duke adoptuar mbrojtjen me komponente te klasit II ,per ta realizuar me tubacione ne material plastik dhe kuadrin me dopio izolim; - -Per qarkun e ashensorit ,mbrojtjet diferenciale jane vendosur ne kuader per ta instaluar ne kuadrin e makinave,duke bere ne menyre qe ne terheqjen(kur ashensori eshte ne
 8. 8. 8 ngjitje) e pambrojtur nga diferencialet,nuk jane masa per t’u lidhur me impiantin e tokes(shperndarja e energjise elektrike ne kuadrin ashensor I klasit II); - -Per disa qarqe zgjidhen celesa me I=0.03A,ne menyre per te patur edhe mbrojtjen suplementare kunder kontakteve direkte.(por ne e takojme ).M.Horkenheimer. - TabelaA2.7 Tabela A2.7 Karakteristikat e nderpreresve te kuadrit elektrik gjeneral Sigla mbi figure Tipi I aparatit Karakteristikat Refarimi I MANUALE Q1 Nderpreres magneto-termik 4P; Vn=400V; In=25.62=>32A; Icn=6KA; karakteristika C; Tab. X.7.10, p. X-112 Q2 Nderpreres magneto-termik 4P; Vn=400V; In=12.63=>13A; Icn=10KA; karakteristika D; Tab. X.7.10, p. X-112 Q3 Nderpreres magneto-termik diferencial 2P; Vn=230V; In=4.831=>6A; Icn=6KA; karakteristika C; Idn=0.3A Tab. X.7.10,X.10.2 3, p. X-179 Q4 Nderpreres magneto-termik diferencial 4P; Vn=400V; In=7.217=>8A; Icn=6KA; karakteristika C; Idn=0.3A Tab. X.10.23, p. X-112 Q5 Nderpreres magneto-termik diferencial 2P; Vn=230V; In=5.435=>6A; Icn=6KA; karakteristika C; Idn=0.3A Tab. X.10.23, p. X-112 Q6 Nderpreres magneto-termik diferencial 2P; Vn=230V; In=1.932=>6A; Icn=6KA; karakteristika C; Idn=0.3A Tab. X.10.23, p. X-112 Q7 Nderpreres magneto-termik diferencial 2P; Vn=230V; In=2.416=>6A; Icn=6KA; karakteristika C; Idn=0.3A Tab. X.10.23, p. X-112 Q8 Nderpreres magneto-termik diferencial 2P; Vn=230V; In=1.449=>6A; Icn=6KA; karakteristika C; Idn=0.3A Tab. X.10.23, p. X-112
 9. 9. 9 KOLLONAT E LINJAVE FURNIZUESE TE CDO APARTAMENTI - Meqenese jane kater apartamente per kat, qe apartamentet kane te njejten siperfaqe ne secilin kat. Linjat jane vendosur ne te njejten kollone. Percjellesat e ushqimit te apartamenteve mund te jene te ndare ne kater kollona, secila e perbere nga kater ndarje tubacionesh ne material plastik nen gjurme (tubat kalojne poshte pllakave ku ne shkelim) - Per krijimin e shperndaresve te llojit te apartamentit mund te jene perdorur percjellesa njepolare me izolim ne PVC( tipi N07V-K); ne cdo tubacion do te vijne te vendosur tre percjelles(faze+neuter+percuesi I mbrojtjes).Per dimensionimin e shperndaresve mund te perdoret metoda e c.d.t. nje njesi, duke mbajtur llogari per elementet ne vijim: - -Rryma e ngarkesave per linjat: e konsiderojme cos = 0.9 per te gjithe impiantet e apartamenteve, dhe rrymat do te jene te barabarta me 14.5A (apartamente me fuqi 6kW); - -Gjatesite e linjave:I pranojme me 3m per kat, linja e plote vertikale eshte 17m, linjat horizontale mesatare do te jene te barabarta me 20m (apartamenti ne katin 1), 23m kati I dyte , eshte 26mkati I trete; - -Reniet e tensionit : supozojme nje c.d.t. te 2% per cdo kollone furnizimi (tjetra 2% vjen e rezervuar ne c.d.t. per linjat e brendshem ne apartamente) dhe korrespondon me 4.6V per Vn=230V, percaktohen c.d.t. njesite sipas llojit te linjave me relacionin: 𝑈 = 1000∆𝑉 𝐼𝐿 - -Seksioni I linjave shperndaresve ; percaktohen ne funksion te vleres se U nepermjet tabeles se manualit. - -Vlera e shperndaresve:percaktohen me relacionin Iz=I0 k1 k2 ,duke supozuar k1=1,(hipotezat e temperatures se ambientit e barabarte me 30 C),k2=1(nje linje per tubacion,dmth linja e nisur nepermjet tubit lidh qarkun) dhe rendesine e vleres se I0 ,per kavo pa guaine ne tuba mbrojtes te arketuar, izolim ne PVC , n.2 shperndares aktive. - Rezultatet e fituara jane permbledhur ne tabelen A2.8. - Tabela A2.8 Karakteristikat e shtyllave mbajtese te ushqimit te apartamenteve. Tabela A2.8 Karakteristikat e montimeve te sendeve te hyrjes Kati P (KW) I (A) L (m) ΔV (V) u (mV/Am) S (mm2) Iz (A) 1° 3 14.5 20 4.6 15.9 4 26 2° 3 14.5 23 4.6 13.8 4 26 3° 3 14.5 26 4.6 12.2 4 26
 10. 10. 10 4° 3 14.5 29 4.6 10.9 4 26 1° 4.5 21.8 20 4.6 10.6 6 34 2° 4.5 21.8 23 4.6 9.2 6 34 3° 4.5 21.8 26 4.6 8.1 6 34 4° 4.5 21.8 29 4.6 7.3 6 34 1° 3 14.5 20 4.6 15.9 4 26 - Ne baze te rezultateve ne tabele , ne funksion te fuqive te instaluara, zgjidhen percjellesat e kollonave dhe tubave sipas llojit te apartamentit: - -Apartamente me siperfaqe 50m2 ne llojin e planit: n.3 percjelles njepolar N07V-K me seksion 4mm2; - -Apartamente te siperfaqes 100m2 ne llojet e planeve : n.3 percjelles njepolar N07V-K me seksion 6mm2; - Kollonat furnizuese duhet te jene te mbrojtura nga mbirrymat ndermjet celesave automatic me shkeputes magnetotermik qe, mbajne llogari per rrymat e perdorura dhe te sjelljes se kavove nepermjet relacionit 𝐼 𝑏 ≤ 𝐼 𝑛 ≤ 𝐼𝑧,dhe do te kene rryma nominale 20A, 25A, 32A per rrymen e l.sh. te nderprerjes 6kA. - Per kontaktet indirekte pershtaten automate diferenciale te kuadrove per t’u vendosur ne brendesi te apartamentit,duke bere te mundur menyren qe ndermjet linjes dalese nga kontatoret nisur nga qarqet e brendshem nuk ka masa per t’u lidhur me token. Duhet pastaj qe te mbrojme edhe qarqet ndihmese. IMPIANT I TOKES - Nje konfigurim I mundshem I impiantit te tokes eshte kjo ne vazhdim; - -Pjesa shperndarese krijuar nga n.4 tokezues vertikale ne piketa per tu instaluar mbi retrospektiven e qendrueshmerive, paralelisht me muret e nderteses qe paraqitet mbi siperfaqen e manovres, ne distance rreth 12m nga njeri tjetri, te tipit me piketa te mbushura ne baker,gjatesia 1.5m,diametric 18mm; 2° 3 14.5 23 4.6 13.8 4 26 3° 3 14.5 26 4.6 12.2 4 26 4° 3 14.5 29 4.6 10.9 4 26 1° 4.5 21.8 20 4.6 10.6 6 34 2° 4.5 21.8 23 4.6 9.2 6 34 3° 4.5 21.8 26 4.6 8.1 6 34 4° 4.5 21.8 29 4.6 7.3 6 34
 11. 11. 11 - -Percuesi I tokes per lidhjen ndermjet tre shperndaresve,krijohet nepermjet nje kavo unipolare bakri e seksionit 16mm2, per tu vendosur brenda tubacionit te mbuluar (⊳Manuali, p. X-171, Tab. X. 10.15); - -Percuesi I tokes per lidhjen ndermjet shperndaresit qendror dhe kolektorit te pergjithshem te tokes, duke patur karakteristikat te treguara ne perparesi; - -kolektori I pergjithshem I tokes per tu vendosur ne brendesi te lokalit te kontatoreve dhe per ta krijuar me nje shufer metalike me morseta; - -n.16 percjelles te mbrojtjes per impiantet e apartamenteve, me seksion te barabarte me ate te percuesve te linjes (4,6 dhe 10mm2) dhe vendosur me ta; - -n.16 percjellesa te mbrojtjes per impiatet e garazheve (supozojme t’I ushqejme me qarqe autonom te nisur nga kontatoret privat), te seksionit te barabarte me ato te percjellsave te linjes dhe vendosur ne te njejtat tubacione; - -Percjellesit e mbrojtjes se qarqeve te nisur nga kuadri elektrik I sherbimeve te perbashketa,te seksionit te barabarte me ato te percjellsave te linjes dhe vendosur ne te njejtat tubacione; - -Percjellesi ekuipotencial kryesor (EQP) per lidhjen ndermjet kolektorit dhe tubacioneve metalike te prurjes se ujit, per ta sjelle ne brendesi te lokalit te centralit hidrik per koneksionin ne luginen e kontatorit hidrik; seksioni I tij duhet te jete jo inferior ne gjysmen e asaj te percjellesit te mbrojtjes kryesore, me nje minimum prej 6mm2; - -Percjellesi ekuipotencial kryesor (EQP) per lidhjen ndermjet kolektorit dhe tubacioneve metalike te gazit, edhe ai I seksionit minimal 6mm2. - Ne figuren A2.11 eshte risjelle skema e lidhjeve kryesore te impiantit te tokes.
 12. 12. 12 - Per vleresimin e rezistences se impiantit te tokes mund te referohemi ne tabelat X.10.17, p. X-173 dhe X.10.19, p. X-174 nga manuali marrim: - -Rezistenca e terrenit e supozuar baraz ne 200Ω m; - -Rezistenca e nje shperndaresi vertical ne pikete,I gjatesise 1.5m dhe diameter 18mm, 112Ω; - -Rezistenca kompleksive e tre piketave elektrikisht te pavarura 112/3≅ 37Ω . - Per ambientet e zakonshem te sistemeve TT ,duke perdorur si dispositive te nderprerjes aparatura diferenciale ,duhet te jene verifikuar kushtet 𝑅 𝐴 𝐼 𝑑𝑛 ≤ 50𝑉 ; duke qene te barabarta ne 0.3A vlera maksimale e 𝐼 𝑑𝑛 nga relacioni I meparshem arrihet ne vleren e 𝑅 𝐴 ≤ 166Ω kusht gjeresisht I verifikuar me 𝑅 𝐸 = 37Ω,jepet qe rezistenca 𝑅 𝐴 eshte vetem me pak superior prej 𝑅 𝐸, ne ceshtjen e vlerave te uleta te rezistences se percjellsave te tokes dhe te mbrojtjes.

×