Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
: 09-11 พฤษภาคม 2554
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท...
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
ให้ผู้เรียน
เรียนรู้จัดการสอน
ไปเพื่อ
ทาในสิ่ง
ต้องการได้
ลักษณะการเรียนรู้
และระดับพฤติกรรม
พฤติกรรม...
พฤติกรรมอะไร
ที่ต้องการ...
> ความสามารถทางสติปัญญา
> ความสามารถทางทักษะกล้ามเนื้อ
> ลักษณะกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
ลักษณะกา...
ข้อมูล
ข่าวสาร
Information
Knowledge
อยู่ในตัวเรา
รอบๆตัวเรา
ลักษณะการเรียนรู้
และระดับพฤติกรรม
ข้อมูลข่าวสาร
เนื้อหา
แก้ป...
ลักษณะการเรียนรู้
และระดับพฤติกรรม
ลักษณะการเรียนรู้
และระดับพฤติกรรม
ลักษณะการเรียนรู้
และระดับพฤติกรรม
ลักษณะการเรียนรู้...
ความรู้ที่มี
ในตัวผู้เรียน
ความรู้ที่ใช้ใน
การแก้ปัญหา
ความสามารถ
ทางสติปัญญา
A
A
A
A
B
C
ฟื้นคืน
ความรู้
ประยุกต์
ความรู้...
ทักษะในงานเลื่อย
การใช้เลื่อย.
เวลาที่ใช้.
ผลงานที่ได้.
ลักษณะการเรียนรู้
และระดับพฤติกรรม
การใช้กล้ามเนื้อ หรือส่วนต่าง ๆ...
ลักษณะการเรียนรู้
และระดับพฤติกรรม
ทักษะในงานเลื่อย
3
เลื่อยชิ้นงานได้ตรงแนว ด้วยจังหวะการเลื่อย
การผ่อนน้าหนัก เป็นไปอย่า...
กิจนิสัยของบุคคล
พิจารณาที่
- ความตระหนัก
- ความรับผิดชอบ
- ความเป็นระเบียบ
- ความเสียสละ
- ความละเอียดรอบคอบ
- ความเอาใจใ...
IntellectualSkill PhysicalSkills WorkHabit
Recall
Knowledge
Apply
Knowledge
Transfer
Knowledge
Imitation
Control
Automatis...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ชุดที่3 การเรียนรู้และระดับพฤติกรรม

718 vues

Publié le

เทคนิคการสอนชุดที่ 3 การเรียนรู้และระดับพฤติกรรม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

ชุดที่3 การเรียนรู้และระดับพฤติกรรม

 1. 1. ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : 09-11 พฤษภาคม 2554 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาเอกสารประกอบการสอน ลักษณะของการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม ชุดที่ 03 องค์ประกอบในการเรียนการสอน วัสดุการเรียน การสอน ผู้เรียน ครู-อาจารย์ ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม จัดการเรียนการสอนไปเพื่ออะไร ? ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม เปลี่ยนแปลง พฤติกรรม ทาในสิ่งที่ ต้องการได้ ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม ให้ผู้เรียน เรียนรู้ จัดการสอน เพื่อ
 2. 2. เปลี่ยนแปลง พฤติกรรม ให้ผู้เรียน เรียนรู้จัดการสอน ไปเพื่อ ทาในสิ่ง ต้องการได้ ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม พฤติกรรม ของบุคคล การพูดหรือ การเจรจา อากัปกริยา สีหน้าท่าทาง การกระทา การแสดงออก ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม พฤติกรรม จะต้อง สังเกตได้ ชัดว่า... ทาอะไร? พฤติกรรม หมายถึง การกระทา การแสดงออกของบุคคล จะด้วย อากัปกริยา การพูดการจา หรือ สีหน้าท่าทางก็ตาม เช่น > อธิบายหลักการทางานให้ฟัง > เจาะชิ้นงานด้วยสว่าน > ทาความสะอาดห้องเรียน > กลึงชิ้นงานตามแบบ เป็นต้น ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม ทาไม่ได้ ทาได้ คิดไม่เป็น คิดเป็น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเรียนรู้ : ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม
 3. 3. พฤติกรรมอะไร ที่ต้องการ... > ความสามารถทางสติปัญญา > ความสามารถทางทักษะกล้ามเนื้อ > ลักษณะกิจนิสัยที่ดีในการทางาน ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม พฤติกรรม ที่ต้องการ 3 1 2 ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill) ความสามารถทางทักษะกล้ามเนื้อ (Physical Skills) ลักษณะกิจนิสัยในการทางาน (Work Habit) ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม 1ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill) ทาให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ? ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม พฤติกรรม ที่ต้องการ ...จะต้องมีความรู้ ? ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม
 4. 4. ข้อมูล ข่าวสาร Information Knowledge อยู่ในตัวเรา รอบๆตัวเรา ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม ข้อมูลข่าวสาร เนื้อหา แก้ปัญหา ความสามารถ ทางสติปัญญา ความรู้ โจทย์ปัญหา ผลลัพธ์ . จา . เข้าใจ ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม Information or Content Problems Solving Intellectual Skill Knowledge . Remembering . Understanding Test Items Result ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม
 5. 5. ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม
 6. 6. ความรู้ที่มี ในตัวผู้เรียน ความรู้ที่ใช้ใน การแก้ปัญหา ความสามารถ ทางสติปัญญา A A A A B C ฟื้นคืน ความรู้ ประยุกต์ ความรู้ ส่งถ่าย ความรู้ ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม ความรู้ที่มี ในตัวผู้เรียน ความรู้ที่ใช้ใน การแก้ปัญหา ความสามารถ ทางสติปัญญา A A A A B C Recall Knowledge Apply Knowledge Transfer Knowledge ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม ทักษะเป็นอย่างไร... ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม
 7. 7. ทักษะในงานเลื่อย การใช้เลื่อย. เวลาที่ใช้. ผลงานที่ได้. ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม การใช้กล้ามเนื้อ หรือส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกาย ทางานร่วมกับเครื่องมืออุปกรณ์ แล้วได้ผลงานที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม ทักษะในงานเลื่อย 1 เลื่อยชิ้นงานตามที่เคยเห็น เลื่อยชิ้นงานขาด การชักเลื่อยอาจมีการติดขัด น้าหนักการชัก จังหวะการชัก อาจยังไม่ดีเท่าที่ควร ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม ทักษะในงานเลื่อย 2 ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม ทักษะในงานเลื่อย เลื่อยชิ้นงานได้ตรงแนว ชักเลื่อยได้สม่าเสมอ น้าหนักพอดี ไม่ติดขัด เวลาที่ใช้ในการเลื่อย น้อยลง
 8. 8. ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม ทักษะในงานเลื่อย 3 เลื่อยชิ้นงานได้ตรงแนว ด้วยจังหวะการเลื่อย การผ่อนน้าหนัก เป็นไปอย่างผสมผสาน กลมกลืน ได้ผลงานที่ดี ในเวลาอันรวดเร็ว Automatism ชานาญ Control ถูกต้อง Imitation เลียนแบบ เวลาน้อย ระดับพฤติกรรม ด้านทักษะกล้ามเนื้อ ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม ผลงานดี Automatism ชานาญ Control ถูกต้อง Imitation เลียนแบบ ระดับพฤติกรรม ด้านทักษะกล้ามเนื้อ เวลาน้อย ผลงานดี ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม ลักษณะกิจนิสัย ในการทางาน ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม
 9. 9. กิจนิสัยของบุคคล พิจารณาที่ - ความตระหนัก - ความรับผิดชอบ - ความเป็นระเบียบ - ความเสียสละ - ความละเอียดรอบคอบ - ความเอาใจใส่ - ความซื่อสัตย์สุจริต - ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ - ความสุภาพอ่อนน้อม - ความขยันอดทน - ความตรงต่อเวลา ฯลฯ ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม Internalization ลักษณะนิสัย Response การตอบสนอง Receiving การยอมรับ ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม ระดับพฤติกรรม ด้านกิจนิสัย ระดับพฤติกรรม ด้านกิจนิสัย การเสริมแรง ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม Internalization ลักษณะนิสัย Response การตอบสนอง Receiving การยอมรับ ความสามารถ ทางสติปัญญา ความสามารถ ทักษะกล้ามเนื้อ ลักษณะของ กิจนิสัย ขั้นฟื้นคืน ความรู้ ขั้นประยุกต์ ความรู้ ขั้นส่งถ่าย ความรู้ ขั้นทา เลียนแบบ ขั้นทาโดย ถูกต้อง ขั้นทาด้วย ความชานาญ ขั้นการ ยอมรับ ขั้นการ ตอบสนอง ขั้นเป็น ลักษณะนิสัย ระดับพฤติกรรมบุคคล ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม
 10. 10. IntellectualSkill PhysicalSkills WorkHabit Recall Knowledge Apply Knowledge Transfer Knowledge Imitation Control Automatism Receiving Response Internaliza -tion Taxonomic Level of Human’s Behavior ลักษณะการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรม Taxonomic Level of Human’s Behavior เขียน Taxonomic Level ของ พฤติกรรมบุคคลในแต่ละด้าน เอกสารประกอบการสอน 03แบบฝึกหัด กิจกรรมที่ 10 นาที

×