Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Leadership رهبري 1

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 40 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (18)

Similaire à Leadership رهبري 1 (20)

Publicité

Plus par Farhad Zargari (20)

Leadership رهبري 1

 1. 1. Leadership رهبري Part One قسمت اول Farhad Zargari, MD, PhD September 2006
 2. 3. باسلامبرشهيدانوامامشهيدان
 3. 4. رهبري چيست؟ <ul><li>رهبري يكي از جنبه هاي زندگي اجتماعي بشر است كه همواره با انسان عجين بوده است . از دوران زندگي بدوي انسان تا كنون نياز به رهبري همواره وجود داشته است لكن با پيچيده تر شدن زندگي اجتماعي و شكل گرفتن سازمانها نقش و جايگاه مهارتهاي رهبري جزء انكار ناپذير توسعه جوامع گرديد . </li></ul>
 4. 5. رهبري چيست؟ <ul><li>درباره هدايت و رهبري در سازمان سخن بسيار گفته شده است و شايد به تعداد کساني که کوشيده اند مديريت و وظايف آن را تعريف کنند در اين مورد تعريف وجود دارد . </li></ul>65 classification systems 350 definitions 50 years of research محققين از زواياي مختلف و با تئوريهاي متفاوت به تحليل رهبري پرداخته اند .
 5. 6. <ul><li>  رهبری عبارت است از هنر ي ا علم نفوذ در عقا ي د، رفتار و اعمال د ي گران . </li></ul>رهبري چيست؟
 6. 7. رهبري چيست؟ <ul><li>رهبري عبارت از هنر نفوذ و تاثير گذاري بر ديگران است بنحوي كه با ميل و اشتياق تمام حداكثر توانائي و استعداد خود را براي به ثمر رساندن اهداف تعيين شده بكار برند. </li></ul>
 7. 8. رهبري چيست؟ <ul><li>رهبري عبارتست از توانائي الهام بخشي به افراد بگونه اي كه براي دستيابي به اهداف مشترك به حركت در آيند. </li></ul>
 8. 9. رهبري چيست؟ <ul><li>رهبري عبارت است از عمل تاثير گذاري بر افراد طوري که از روي ميل و علاقه براي اهداف گروه تلاش کند . </li></ul>جرج تري
 9. 10. رهبري چيست؟ <ul><li>رهبري يك فرآيند است كه در طي آن رهبر تلاش مي كند فرد يا جمعي را بطور آگاهانه براي رسيدن به اهداف تعيين شده متاثر سازد و تشويق نمايد. </li></ul>
 10. 11. رهبري چيست؟ <ul><li>علم رهبري يعني علم نفوذ در پيروان به طوري که آنان با اعتماد به نفس و علاقه مندي کار کنند و در جهت رسيدن به اهداف سازماني به طور موثر گام بردارند . </li></ul>
 11. 12. رهبري چيست؟ <ul><li>رهبري اقدام براي ترغيب ديگران به تلاش مشتاقانه براي نيل به اهداف معين است . </li></ul>
 12. 13. ويژگيهاي رهبري
 13. 14. نکات مهم در ويژگيهاي رهبري <ul><li>قدرت رهبري رهبران در خلاء جلوه گر نمي شود اساس رهبري تبعيت و پيروي کردن است . بدون پيرو رهبر وجودخارجي پيدا نمي كند . </li></ul>
 14. 15. The Leadership Triangle فر آين د رهبری تابعی ازمتغ ي رهای رهبر، پ ي رو ، و شرايط است . Dr. Zargari Leadership Personality, Position, Expertise, Etc. Task, Stress, Environment, Etc. Values, Norms, Cohesiveness Leader Situation Followers
 15. 16. نکات مهم در ويژگيهاي رهبري <ul><li>رهبري اساسا يک فرايند نفوذ مدام در رفتار است . رهبري يك فرآينداست، يك عمل وفعاليت است ( Verb ). يك اسم وپديده ساكن نيست ( Noun ). رهبري مسئوليتي است كه بايد بطور مستمر اعمال شود . </li></ul>
 16. 17. نکات مهم در ويژگيهاي رهبري <ul><li>رهبري تعهدي آگاهانه و برنامه ريزي شده است ( Intentional ) تصادفي نيست ( Accidental ). هر يك از ما روزانه صدها نفر را اتفاقي تحت تاثير قرار ميدهيم ولي اينها هيچكدام رهبري نيست . </li></ul>
 17. 18. نکات مهم در ويژگيهاي رهبري <ul><li>هدف رهبران راه اندازي پيروان در جهت مقاصد معلوم است . </li></ul>
 18. 19. نکات مهم در ويژگيهاي رهبري <ul><li>رهبري خود يك وسيله است نه هدف، رهبري وسيله اي است براي رسيدن به اهداف (Instrumental ). </li></ul>
 19. 20. نکات مهم در ويژگيهاي رهبري <ul><li>امروزه تعالي يك سازمان بيش از هر چيز ديگردر گرو كيفيت و سبک رهبري آن سازمان است. </li></ul>
 20. 21. نکات مهم در ويژگيهاي رهبري <ul><li>گروه رهبري نمي كند، فرد رهبر است . ابزار و تكنولوژي رهبري نمي كنند، افراد قابليت و توانائي رهبري كردن دارند . </li></ul>
 21. 22. Lead, follow or get out of the way!“ George Patton
 22. 23. مهارت هاي رهبري
 23. 24. مهارت هاي رهبري <ul><li>رهبران از سه دسته مهارت بايد برخوردار باشند : </li></ul><ul><li>1 - مهارت فني : اين مهارت به دانش و توانايي هاي شخصي درهر گونه فر آين د يا حرفه اطلاق مي شود </li></ul><ul><li>2 - مهارت انساني : اين مهارت عبارت است از توانايي کار با انسان ها به نحو موثر و تشکيل گروههاي کار آمد کليه رهبران سازمان ها، ضرورتا در تمام سطوح به مهارت هاي انساني نياز دارند و اين مهارت ها بخش مهم ي از رفتار رهبري به شم ا ر مي آيد . </li></ul><ul><li>3- مهارت ادراکي : عبارتند از توانايي انديشيدن در قالب مدلها،چهار چوب ها و روابط گسترده مانند برنامه هاي بلندمدت که در سطوح بالاي سازماني اهميت زيادي دارد . </li></ul>
 24. 25. گستره تاثير رهبر <ul><li>يك رهبر در اعمال رهبري خود در سه حوزه بر پيروان اثر مي گذارد : </li></ul><ul><li>Cognitive Target : بر تفكرات پيروان </li></ul><ul><li>‍‍ AffectiveTarget : بر احساسات و تمايل ات پيروان </li></ul><ul><li>Behavioral Target : بر رفتار و اعمال پيروان </li></ul>
 25. 26. منشاء قدرت در رهبري <ul><li>1 ـ قدرت سازماني : ناشي از پست و جايگاه سازماني مشخص ( مواخذه، تنبيه، اخراج و ...) </li></ul><ul><li>2- قدرت تخصص : ناشي از دانش ـ اطلاعات ـ مهارتها و تجارب </li></ul><ul><li>3 ـ قدرت ارجاعي : ناشي ار ارتباطات رهبر با كانونهاي قدرت ( سياستمداران ـ احزاب و… ) </li></ul><ul><li>4- قدرت كاريزماتيك : ويژگيهاي شخصيتي رهبر </li></ul>هر چه سطح بلوغ رهبران بالاتر باشد، استفاده آنها از ” قدرت سازماني “ در اثر گذاري بر ديگران كمتر ميشود .
 26. 28. تفاوت هاي رهبري و مديريت
 27. 29. To Lead or to Manage, that is the question… تفاوت هاي رهبري و مديريت
 28. 30. تفاوت هاي رهبري و مديريت
 29. 31. <ul><li>يک رهبر با تعيين چشم انداز و انگيزش سازمان در قالب تيم های منسجم و هماهنگ و توزيع مسئوليت و قدرت در بين آنها و تدوين ارزشهای کليدی همه را در مسير نيل چشم انداز هدايت مي کند . </li></ul><ul><li>يك مدير سعي دارد با برنامه ريزي، سازماندهي، و كنترل به بهترين نحو به چشم انداز ترسيم شده برسد . </li></ul>تفاوت هاي رهبري و مديريت
 30. 32. تفاوت هاي رهبري و مديريت <ul><li>رهبري چشم انداز خلق مي كند، مسير جديد سازمان را ترسيم مي كند و به كاركنان انگيزه مي دهد تا در جهت حصول اهداف نو حركت كنند . </li></ul><ul><li>مديريت POSDCORB را اجرا ميكند . </li></ul>
 31. 33. POSDCORB Planning Organizing Staffing Directing Coordinating Reporting Budgeting
 32. 34. تفاوت هاي رهبري و مديريت مقام منصوبي لزوما رهبر هم نيست خود جوش است عامل اصلاح هدف است دنبال ارتباط ما بين افراد است حافظ منافع سازمان و افراد است رهبر با دموکراسي است تغيير و تحول را سر لوحه قرار مي دهد رابطه دو جانبه است نقش ارشاد و راهنمايي دارد امکان رشد کارکنان را فراهم مي کند منصوب مي شود انتخاب مي شود مجري قوانين و مقررات است حافظ منافع سازمان است همراه بوروکراسي است براي حفظ وضع موجود تصميم گيري مي کند رابطه بالا به پايين است نقش نظارت و بازرسي دارد امکان انجام کار را فراهم مي کند رهبري مديريت
 33. 35. تفاوت هاي رهبري و مديريت <ul><li>مديران بدنبال كارآيي هستند و با كمترين هزينه مي خواهند وظيفه محوله را انجام دهند . </li></ul><ul><li>رهبر ان بدنبال اثر بخشي هستند و مي خواهند بدانند اساسا جهتي كه در آن حركت مي كنند درست است يا نه . </li></ul>كار را درست انجام مي دهند . كار درست را انجام مي دهند .
 34. 36. تفاوت هاي رهبري و مديريت <ul><li>رهبر با ايجاد تغيير سروکار دارد ولي مدير براي اداره وضع موجود است . </li></ul>
 35. 37. تفاوت هاي رهبري و مديريت <ul><li>رهب ران بر قلبها حكم مي رانند، شور بپا مي كنند، خلاق و آرمان گرا هستند، انگيزه مي بخشند و همه را در جهت چشم انداز بسيج مي كنند . </li></ul>
 36. 38. تفاوت هاي رهبري و مديريت MIND Rational Consulting Persistent Problem solving Tough- minded Analytical Structured Deliberate Authoritative Stabilizing Position power عقل عقلاني اهل رايزني سرسخت توجه به حل مسئله انعطاف ناپذير تحليلگر ساختار مند ژرف انديش مقتدر تثبيت كننده قدرت مقام SOUL Visionary Passionate Creative Flexible Inspiring Innovative Courageous Imaginative Experimental Initiates change Personal power دل آرمان گرا پرشور خلاق منعطف الهام بخش نوآور شجاع ايده پرداز تجربه گرا تغييردهنده قدرت شخصي مدير رهبر
 37. 39. تفاوت هاي رهبري و مديريت <ul><li>يك مقام اجرايي مطلوب كسي است كه بموقع از مهارتهاي رهبري و مديريتي خود در هدايت كاركنان استفاده كند . </li></ul>
 38. 40. تفاوت هاي رهبري و مديريت <ul><li>رهبري و مديريت مكمل يكديگرند . </li></ul>سازمانها به هر دو مهارت رهبري و مديريت نيازمندند .

×