Tailieu.vncty.com qt246

Trần Đức Anh
Trần Đức AnhCông ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Phú

http://tailieu.vncty.com/index.php

Lêi
nãi
®Çu
Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë mçi doanh nghiÖp lµ mét ®ßihái
kh¸ch quan, nhÊt lµ khi chóng ta chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ tËp trung quanliªu
bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi
chñ nghÜa. §©y lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n, phøc t¹p nhng cã vai trß ®Æc biÖt quan
träng, bëi lÏ ®èi tîng cña nã lµ nh÷ng lao ®éng qu¶n lý
cã tr×nh ®é cao, lµm viÖc trong lÜnh vùc qu¶n lý. Mçi
ho¹t ®éng cña hä g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh
doanh vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.
T¬ng lai cña
c¸c doanh nghiÖp chñ yÕu n»m trong tay c¸c c¸n bé qu¶n lý
vµ l·nh ®¹o trong doanh nghiÖp. Nãi nh vËy kh«ng cã nghÜa lµ
phñ nhËn vai trß cña c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp. C«ng
nh©n viªn còng ®ãng mét vai trß quan träng nhng quyÕt ®Þnh vÉn ë ®éi ngò lao
®éng qu¶n lý. Nh vËy, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn cÊp qu¶n lý lµ mét nhu cÇu
thiÕt yÕu cña mäi doanh nghiÖp.
C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng lµ doanh nghiÖp míi ®îc thµnh lËp
l¹i n¨m 1995. V× vËy, viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ thùc sù cÇn
thiÕt, cÇn ph¶i lµm ngay. Tuy nhiªn ®©y kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò ®¬n gi¶n bëi lÏ
1
c«ng ty cã sè lîng c«ng nh©n viªn kh¸ lín, sù phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c bé phËn
cha ®îc nhÞp nhµng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cha cao. V× vËy trong thêi gian thùc tËp
t¹i doanh nghiÖp vµ b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë trêng, em m¹nh d¹n ®i s©u
vµo ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty vËt liÖu x©y dùng
CÈm Tríng”.
Trªn c¬ së t×nh h×nh thùc tÕ vÒ bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty trong vµi n¨m
qua vµ b»ng c¸c ph¬ng ph¸p nh: Kh¶o s¸t, ph©n tÝch, thèng kª, pháng vÊn...
Trong chuyªn ®Ò em ®· ®i vµo nghiªn cøu vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty
®Ó tõ ®ã ®a ra mét sè kh¶ n¨ng vµ biÖn ph¸p hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý
cña c«ng ty.
PhÇn thø nhÊt
lý luËn chung vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp.
I. Qu¶n lý vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý
A. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n
1. Qu¶n lý tæ chøc.
- Qu¶n lý lµ g× ?
Qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng cã ®Þnh híng cña chñ thÓ lªn ®èi tîng qu¶n lý nh»m
duy tr× ho¹t ®éng cña c¸c hÖ thèng, sö dông tèt nhÊt mäi tiÒm n¨ng cã s½n, c¸c
c¬ héi ®Ó ®a hÖ thèng ®i ®Õn môc tiªu ®Ò ra trong ®iÒu kiÖn biÕn ®éng cña
thÞ trêng.
Qu¶n lý lµ qu¶ tr×nh vËn dông c¸c quy luËt kinh tÕ, tù nhiªn trong viÖc lùa
chän vµ x¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p vÒ kinh tÕ, x· héi, tæ chøc kü thuËt. Tõ ®ã hä t¸c
®éng ®Õn c¸c yÕu tè vËt chÊt cña s¶n xuÊt kinh doanh.
Qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét ho¹t ®éng t¸c ®éng ®Õn hµnh vi cã ý thøc cña
ngêi lao ®éng vµ tËp thÓ ngêi lao ®éng, qua ®ã t¸c ®éng ®Õn yÕu tè vËt chÊt,
2
kü thuËt cña s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra cña doanh
nghiÖp.
Thùc chÊt cña qu¶n lý doanh nghiÖp lµ qu¶n lý con ngêi, bëi v× con ngêi lµ
mét trong ba yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong mäi hÖ thèng s¶n xuÊt, con ng-
êi lu«n gi÷ vÞ trÝ trung t©m vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh.
Qu¶n lý con ngêi gåm nhiÒu chøc n¨ng phøc t¹p. Bëi v×, con ngêi chÞu ¶nh
hëng cña nhiÒu yÕu tè nh: Sinh lý, t©m lý, x· héi... C¸c yÕu tè nµy lu«n cã sù hç
trî qua l¹i, t¸c ®éng nhau h×nh thµnh nh©n c¸ch mçi con ngêi.
- Tæ chøc lµ g× ?
Tæ chøc lµ sù liªn kÕt nh÷ng c¸ nh©n, nh÷ng qu¸ tr×nh, nh÷ng ho¹t ®éng
trong hÖ thèng nh»m thùc hiÖn môc ®Ých ®Ò ra cña hÖ thèng dùa trªn c¬ së c¸c
nguyªn t¾c vµ nguyªn t¾c cña qu¶n trÞ quy ®Þnh.
2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp
- Kh¸i niÖm c¬ cÊu tæ chøc:
C¬ cÊu tæ chøc lµ h×nh thøc tån t¹i cña tæ chøc, biÓu thÞ viÖc s¾p xÕp
theo trËt tù nµo ®ã cña mçi bé phËn cña tæ chøc cïng c¸c mèi quan hÖ gi÷a
chóng.
- C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp.
Lµ tæng hîp c¸c bé phËn kh¸c nhau cã mèi liªn hÖ vµ quan hÖ phô thuéc lÉn
nhau, ®îc chuyªn m«n ho¸ vµ cã nh÷ng tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh, ®îc
bè trÝ theo tõng cÊp nh»m b¶o ®¶m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý vµ phôc vô
môc ®Ých chung ®· x¸c ®Þnh cña doanh nghiÖp. §©y lµ h×nh thøc ph©n c«ng
lao ®éng trong lÜnh vùc qu¶n trÞ, nã cã t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña
hÖ thèng qu¶n lý. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý mét mÆt ph¶n ¸nh c¬ cÊu s¶n xuÊt,
mÆt kh¸c nã t¸c ®éng tÝch cùc trë l¹i viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp.
3. Nh÷ng yªu cÇu ®åi víi viÖc x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý.
3
Trong ph¹m vi tõng doanh nghiÖp cô thÓ, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ph¶i ®¸p
øng ®îc nh÷ng yªu cÇu sau:
- TÝnh tèi u: Gi÷a c¸c kh©u vµ c¸c cÊp qu¶n lý ®Òu thiÕt lËp nh÷ng mèi
liªn hÖ hîp lý víi sè lîng cÊp qu¶n lý Ýt nhÊt trong doanh nghiÖp. Cho nªn, c¬ cÊu
tæ chøc qu¶n lý mang tÝnh n¨ng ®éng cao, lu«n ®i s¸t vµ phôc vô s¶n xuÊt.
- TÝnh linh ho¹t: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ph¶i cã kh¶ n¨ng thÝch øng nhanh,
linh ho¹t víi bÊt kú t×nh huèng nµo x¶y ra trong doanh nghiÖp còng nh ngoµi m«i
trêng.
- TÝnh tin cËy lín: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c
cña tÊt c¶ c¸c th«ng tin ®îc sö dông trong doanh nghiÖp, nhê ®ã b¶o ®¶m sù phèi
hîp tèt nhÊt c¸c ho¹t ®éng vµ nhiÖm vô cña tÊt c¶ c¸c bé phËn trong doanh
nghiÖp.
- TÝnh kinh tÕ : C¬ cÊu qu¶n lý ph¶i sö dông chi phÝ qu¶n trÞ ®¹t hiÖu qu¶
cao nhÊt. Tiªu chuÈn xem xÐt míi quan hÖ nµy lµ mèi t¬ng quan gi÷a chi phÝ dù
®Þnh bá ra vµ kÕt qu¶ sÏ thu vÒ.
Bé m¸y qu¶n lý ®îc coi lµ v÷ng m¹nh khi nh÷ng quyÕt ®Þnh cña nã ®îc
chuÈn bÞ mét c¸ch chu ®¸o, cã c¬ së khoa häc, s¸t víi thùc tÕ s¶n xuÊt. Cã nh vËy
th× nh÷ng quyÕt ®Þnh Êy ®îc mäi bé phËn, mäi ngêi chÊp hµnh víi tinh thÇn
tr¸ch nhiÖm, kû luËt nghiªm kh¾c, ý thøc tù gi¸c ®Çy ®ñ.
4. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng
Khi hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý, ch¼ng nh÷ng ph¶i xuÊt ph¸t tõ
nh÷ng yªu cÇu ®· xÐt ë trªn, mµ ®iÒu quan träng vµ khã kh¨n nhÊt lµ ph¶i qu¸n
triÖt nh÷ng yªu cÇu ®ã vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn, t×nh huèng cô thÓ. Nãi c¸ch kh¸c
lµ cÇn tÝnh ®Õn nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cña viÖc h×nh
thµnh, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý.
Ta cã thÓ quy thµnh hai nhãm nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n
lý cña doanh nghiÖp nh sau:
a. Nhãm nh©n tè thuéc ®èi tîng qu¶n lý.
4
- T×nh tr¹ng vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp.
- TÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt: Chñng lo¹i s¶n phÈm, quy m« s¶n
xuÊt, lo¹i h×nh s¶n xuÊt.
TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè trªn ®Òu ¶nh hëng ®Õn thµnh phÇn vµ néi dung nh÷ng
chøc n¨ng qu¶n lý mµ th«ng qua chóng cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c¬ cÊu tæ chøc
qu¶n lý.
b. Nhãm nh©n tè thuéc lÜnh vùc qu¶n lý.
- Quan hÖ së h÷u tån t¹i trong doanh nghiÖp.
- Møc ®é chuyªn m«n ho¸ vµ tËp trung ho¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ.
- Tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ, tr×nh ®é kiÕn
thøc, tay nghÒ cña c¸n bé qu¶n lý, hiÖu suÊt lao ®éng cña hä.
- Quan hÖ phô thuéc gi÷a sè lîng ngêi bÞ l·nh ®¹o vµ kh¶ n¨ng kiÓm tra cña
l·nh ®¹o ®èi víi nh÷ng ho¹t ®éng cña nh÷ng ngêi cÊp díi.
- ChÝnh s¸ch ®·i ngé cña doanh nghiÖp ®èi víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý.
B. C¸c kiÓu m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc.
1. C¬ cÊu trùc tuyÕn.
KiÓu m« h×nh c¬ cÊu trùc tuyÕn ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau:
BiÓu 1: S¬ ®å c¬ cÊu trùc tuyÕn.
L·nh ®¹o tæ chøc
5
L·nh ®¹o tuyÕn I
L·nh ®¹o tuyÕn II
Bn
…
B2
B1
…
An
A2
A1
Trong ®ã: A1, A2, .., An; B1, B2, ..., Bn lµ nh÷ng ngêi thùc hiÖn trong c¸c bé phËn.
§©y lµ c¬ cÊu tæ chøc ®¬n gi¶n nhÊt trong ®ã cã mét cÊp trªn vµ mét cÊp
díi. Toµn bé vÊn ®Ò ®îc gi¶i quyÕt theo mét kªnh theo mèi liªn hÖ ®êng th¼ng.
6
CÊp l·nh ®¹o trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù tån t¹i vµ ph¸t
triÓn cña doanh nghiÖp.
§Æc ®iÓm c¬ b¶n cña c¬ cÊu nµy lµ: CÊp trªn trùc tiÕp l·nh ®¹o cÊp díi.
CÊp díi tiÕp thu, chÊp hµnh chØ thÞ, mÖnh lÖnh cÊp trªn.
* ¦u ®iÓm: QuyÒn lùu tËp trung, quy tr¸ch nhiÖm râ rµng, duy tr× ®îc tÝnh
kû luËt vµ kiÓm tra, liªn hÖ dÔ dµng ®¬n gi¶n, mau lÑ, quyÕt ®Þnh nhanh
chãng, mÖnh lÖnh thèng nhÊt tiÖn cho Gi¸m ®èc. ChÝnh v× vËy mµ t¹o ®iÒu
kiÖn duy tr× mét thñ trëng.
* Nhîc ®iÓm: Kh«ng cã sù ph©n c«ng hîp lý, kh«ng cã quan hÖ ®iÒu hoµ
theo chiÒu ngang. TÊt c¶ ®Òu do c¸ nh©n quyÕt ®Þnh nªn dÔ ®i ®Õn chuyªn
quyÒn, ®éc ®o¸n. §ßi hái ngêi l·nh ®¹o ph¶i cã kiÕn thøc s©u réng, toµn diÖn,
tæng hîp. §ång thêi kh«ng tËn dông ®îc sù t vÊn, gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia cã
tr×nh ®é cao vÒ tõng mÆt qu¶n trÞ vµ khi cÇn thiÕt liªn hÖ gi÷a hai thµnh viªn
cña c¸c tuyÕn th× viÖc b¸o c¸o th«ng tin ®i theo ®êng vßng.
2. C¬ cÊu tæ chøc chøc n¨ng.
C¬ cÊu tæ chøc chøc n¨ng ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau:
BiÓu 2: M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc theo chøc n¨ng.
L·nh ®¹o doanh nghiÖp
L·nh ®¹o chøc n¨ng II
L·nh ®¹o chøc n¨ng I
7
…
A3
A2
An
A1
Trong ®ã: A1, A2, ..., An lµ nh÷ng ngêi thùc hiÖn trong c¸c bé phËn.
Theo c¬ cÊu nµy, c«ng t¸c qu¶n lý ®îc tæ chøc theo tõng chøc n¨ng riªng. Do
®ã, h×nh thµnh nªn nh÷ng ngêi l·nh ®¹o ®îc chuyªn m«n ho¸, chØ ®¶m nhiÖm
mét chøc n¨ng qu¶n lý nhÊt ®Þnh. CÊp díi kh«ng nh÷ng chÞu sù l·nh ®¹o cña ngêi
chñ doanh nghiÖp mµ cßn chÞu sù l·nh ®¹o cña bé phËn chøc n¨ng kh¸c.
* ¦u ®iÓm: Thu hót ®îc c¸c chuyªn gia vµo c«ng t¸c qu¶n lý, gi¶i quyÕt c¸c
vÊn ®Ò chuyªn m«n mét c¸ch thµnh th¹o h¬n, ®ång thêi gi¶m bít ®îc g¸nh nÆng
tr¸ch nhiÖm qu¶n lý cho ngêi l·nh ®¹o.
* Nhîc ®iÓm: Kh«ng duy tr× ®îc tÝnh kû luËt, kiÓm tra phèi hîp. Ngêi l·nh
®¹o tæ chøc ph¶i phèi hîp víi ngêi l·nh ®¹o chøc n¨ng, nhng do cã qu¸ nhiÒu
mÖnh lÖnh nªn l·nh ®¹o tæ chøc kh«ng phèi hîp ®îc hÕt, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ng-
êi thõa hµnh trong mét lóc cã thÓ nhËn nhiÒu mÖnh lÖnh, thËm chÝ tr¸i ngîc
nhau.
3. C¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng.
8
BiÓu 3: M« h×nh c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng.
Tham mu
L·nh ®¹o tæ chøc
L·nh ®¹o chøc n¨ng B
L·nh ®¹o tuyÕn II
L·nh ®¹o chøc n¨ng A
L·nh ®¹o tuyÕn I
B2
An
…
B1
…
9
Bn
A1
A2
Trong ®ã: A1, A2, ..., An; B1, B2, ..., Bn lµ nh÷ng ngêi thùc hiÖn trong c¸c bé
phËn.
§©y lµ m« h×nh qu¶n lý kÕt hîp gi÷a sù chØ huy trùc tiÕp cña c¸c cÊp l·nh
®¹o hµnh chÝnh trong xÝ nghiÖp vµ sù chØ ®¹o nghiÖp vô cña c¸c nh©n viªn
chøc n¨ng c¸c cÊp. Lo¹i c¬ cÊu nµy ®ång thêi gi÷ ®îc u ®iÓm cña c¬ cÊu trùc
tuyÕn vµ c¬ cÊu chøc n¨ng, l¹i tr¸nh ®îc c¸c khuyÕt ®iÓm cña mçi kiÓu c¬ cÊu
®ã.
* ¦u ®iÓm: Ph¸t huy ®îc n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸c bé phËn chøc n¨ng,
®ång thêi ®¶m b¶o quyÒn chØ huy cña hÖ thèng trùc tuyÕn.
* Nhîc ®iÓm: Do cã qu¸ nhiÒu bé phËn chøc n¨ng, nªn l·nh ®¹o tæ chøc th-
êng ph¶i häp hµnh nhiÒu, g©y c¨ng th¼ng vµ mÊt nhiÒu thêi gian. Ngêi ra cßn cã
thÓ x¶y ra m©u thuÉn gi÷a l·nh ®¹o c¸c tuyÕn víi nhau do kh«ng thèng nhÊt ®îc
quyÒn h¹n vµ quan ®iÓm.
Trong ba m« h×nh trªn th× m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng ®îc ¸p dông réng
r·i h¬n c¶ trong giai ®o¹n hiÖn nay.
Ngíi ba c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c¬ b¶n trªn cßn cã kiÓu c¬ cÊu trùc
tuyÕn tham mu, c¬ cÊu chÝnh thøc, c¬ cÊu kh«ng chÝnh thøc, c¬ cÊu theo kh¸ch
hµng...
II. Lao ®éng qu¶n lý.
1. Kh¸i niÖm vÒ lao ®éng qu¶n lý, sù ph©n lo¹i lao ®éng qu¶n lý.
1.1. Lao ®éng qu¶n lý.
Lao ®éng qu¶n lý ®îc hiÓu lµ tÊt c¶ nh÷ng ngêi lao ®éng ®Æc biÖt ho¹t
®éng trong bé m¸y qu¶n lý vµ tham gia vµo viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý.
10
Theo C¸c M¸c th×: “ Lao ®éng qu¶n lý lµ mét d¹ng lao ®éng ®Æc biÖt cña
con ngêi lao ®éng s¶n xuÊt, ®Ó hoµn thµnh c¸c chøc n¨ng s¶n xuÊt kh¸c nhau
cÇn thiÕt ph¶i cã qu¸ tr×nh ®ã.”
Trong doanh nghiÖp, lao ®éng qu¶n lý bao gåm nh÷ng ngêi lao ®éng ho¹t
®éng trong bé m¸y qu¶n lý vµ nh÷ng ngêi thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý, ®ã lµ:
Gi¸m ®èc, c¸c Phã gi¸m ®èc, Trëng- Phã c¸c phßng ban, c¸c nh©n viªn lµm viÖc
trong c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ mét så ngêi phôc vô kh¸c. Lao ®éng qu¶n lý
®ãng vai trß quan träng, bëi lÏ chØ cÇn mét sai sãt nhá cña hä cã thÓ g©y ¶nh h-
ëng lín ®Õn c¶ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng.
1.2. Ph©n lo¹i lao ®éng qu¶n lý
a. Theo chøc n¨ng, vai trß cña hä ®èi víi viÖc qu¶n lý toµn bé qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt
Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy th× lao ®éng qu¶n lý ®îc ph©n chia ra thµnh:
Nh©n viªn qu¶n lý kü thuËt, nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ, nh©n viªn qu¶n lý hµnh
chÝnh.
- Nh©n viªn qu¶n lý kü thuËt: lµ nh÷ng ngêi ®îc ®µo t¹o t¹i c¸c trêng kü
thuËt hoÆc ®· qua thùc tÕ cã tr×nh ®é kü thuËt t¬ng ®¬ng, ®îc cÊp trªn cã thÈm
quyÒn thõa nhËn b»ng v¨n b¶n, ®ång thêi lµ ngêi trùc tiÕp chØ ®¹o hoÆc trùc
tiÕp lµm c«ng t¸c kü thuËt. §ã lµ Gi¸m ®èc hoÆc Phã gi¸m ®èc, qu¶n ®èc phô
tr¸ch kü thuËt, Trëng- Phã phßng ban kü thuËt, c¸c kü s, kü thuËt viªn, nh©n viªn ë
c¸c phßng ban.
- Nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ: Lµ nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c l·nh ®¹o, tæ chøc,
qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh: Gi¸m ®èc hay
Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh, kÕ to¸n trëng, c¸c c¸n bé nh©n viªn c«ng t¸c t¹i
c¸c phßng kÕ ho¹ch, tµi chÝnh kÕ to¸n, cung tiªu...
- Nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh: Lµ nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c tæ chøc nh©n
sù, thi ®ua khen thëng, qu¶n lý hµnh chÝnh, v¨n th lu tr÷, lÔ t©n, l¸i xe, vÖ sinh,
t¹p vô...
11
b. Theo vai trß ®èi víi viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý,
Theo vai trß ®èi víi viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý, lao ®éng qu¶n lý ®îc
ph©n chia ra thµnh:
- C¸n bé l·nh ®¹o: Lµ nh÷ng ngêi lao ®éng qu¶n lý trùc tiÕp thùc hiÖn chøc
n¨ng l·nh ®¹o bao gåm: Gi¸m ®èc, c¸c Phã gi¸m ®èc, c¸c Trëng-Phã phßng ban
trong bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp... §©y lµ nh÷ng ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm trùc
tiÕp ®Õn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
- C¸c chuyªn gia: Lµ nh÷ng lao ®éng qu¶n lý trùc tiÕp thùc hiÖn nh÷ng c«ng
viÖc chuyªn m«n bao gåm c¸n bé kinh tÕ, kü thuËt viªn, nh÷ng nhµ khoa häc. §©y
lµ nh÷ng lùc lîng tham mu cho l·nh ®¹o trong viÖc ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
- Nh©n viªn thùc hµnh kü thuËt: §©y lµ c¸c c¸n bé qu¶n lý thùc hiÖn c¸c
c«ng viÖc gi¶n ®¬n, bao gåm c¸c nh©n viªn lµm c«ng t¸c h¹ch to¸n, kiÓm tra nh
nh©n viªn kiÓm ®Þnh, nh©n viªn kÕ to¸n, thñ quü, thñ kho, v¨n th, lÔ t©n, b¶o
vÖ, t¹p vô...
NhiÖm vô cña c¸c nh©n viªn thùc hµnh kü thuËt lµ tiÕp nhËn c¸c th«ng tin
ban ®Çu vµ xö lý chóng, truyÒn tin ®Õn n¬i nhËn còng nh chuÈn bÞ vµ gi¶i
quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh ®èi víi c¸c lo¹i v¨n b¶n kh¸c nhau cña l·nh ®¹o
doanh nghiÖp.
2. Néi dung cña ho¹t ®éng qu¶n lý.
C¸c lo¹i lao ®éng kh¸c nhau cã nhiÖm vô lao ®éng kh¸c nhau. Do ®ã cã néi
dung lao ®éng rÊt kh¸c nhau. Sù kh¸c nhau ®ã lµ do sù kh¸c biÖt vÒ tÝnh chÊt
vµ chøc n¨ng qu¶n lý quy ®Þnh. Tuy nhiªn, néi dung lao ®éng cña tÊt c¶ c¸c lo¹i
lao ®éng ®Òu ®îc hîp thµnh tõ c¸c yÕu tè thµnh phÇn sau:
- YÕu tè kü thuËt: ThÓ hiÖn ë sù thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc mang tÝnh chÊt
thiÕt kÕ vµ mang tÝnh chÊt chuyªn m«n nh: thiÕt kÕ, øng dông s¶n phÈm míi,
ph©n tÝch thiÕt kÕ vµ ¸p dông c¸c ph¬ng ¸n c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt, tæ
chøc lao ®éng...
12
- YÕu tè tæ chøc hµnh chÝnh: ThÓ hiÖn sù thùc hiÖn c«ng viÖc nh»m tæ
chøc thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n thiÕt kÕ, c¸c quyÕt ®Þnh nh lËp kÕ ho¹ch, híng dÉn
c«ng viÖc, ®iÒu hµnh kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ c«ng viÖc.
- YÕu tè s¸ng t¹o: ThÓ hiÖn ë sù thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc nh suy nghÜ,
t×m tßi, ph¸t minh ra kiÕn thøc míi, c¸c quyÕt ®Þnh, c¸c ph¬ng ph¸p ®Ó hoµn
thµnh c«ng viÖc.
- YÕu tè thùc hµnh gi¶n ®¬n: ThÓ hiÖn ë sù thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc
®¬n gi¶n ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh, híng dÉn cã s½n nh c«ng viÖc cã liªn
quan ®Õn thu thËp vµ xö lý th«ng tin, truyÒn tin vµ c¸c c«ng viÖc phôc vô.
- YÕu tè héi häp vµ sù vô: ThÓ hiÖn ë sù tham gia vµo c¸c cuéc häp vÒ
chuyªn m«n hoÆc gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cã tÝnh thñ tôc.
C¶ n¨m yÕu tè trªn ®Òu cã mÆt ë néi dung lao ®éng cña tÊt c¶ c¸c lao ®éng
qu¶n lý nhng víi tû träng kh¸c nhau lµm cho néi dung lao ®éng cña hä còng kh¸c
nhau.
3. §Æc ®iÓm cña lao ®éng qu¶n lý cã ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc lao
®éng khoa häc
Ho¹t ®éng cña lao ®éng qu¶n lý lµ ho¹t ®éng lao ®éng trÝ ãc vµ mang tÝnh
t©m lý x· héi cao. §èi tîng bÞ qu¶n lý ë ®©y lµ ngêi lao ®éng vµ tËp thÓ lao
®éng. Do ®ã, ®ßi hái ho¹t ®éng cña lao ®éng qu¶n lý ph¶i mang tÝnh t©m lý x·
héi cao gi÷a nh÷ng ngêi lao ®éng víi nhau. V× ®Æc ®iÓm nµy cho nªn trong
c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng khoa häc ph¶i t¹o ra ®îc m«i trêng lao ®éng tho¶i m¸i,
bÇu kh«ng khÝ t©m lý vui vÎ vµ ®oµn kÕt trong néi bé doanh nghiÖp.
Th«ng tin kinh tÕ võa lµ ®èi tîng lao ®éng, kÕt qu¶ lao ®éng, võa lµ ph¬ng
tiÖn lao ®éng cña lao ®éng qu¶n lý. Lao ®éng qu¶n lý thu nhËn, xö lý c¸c th«ng
tin kinh tÕ ®Ó phôc vô môc ®Ých cña m×nh t¹i doanh nghiÖp. Nh÷ng th«ng tin
kinh tÕ ®· ®îc xö lý bëi nh÷ng lao ®éng qu¶n lý chÝnh lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña
lao ®éng qu¶n lý. MÆt kh¸c, th«ng tin kinh tÕ lµ ph¬ng tiÖn ®Ó lao ®éng qu¶n
lý hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc cña m×nh. Víi ®Æc ®iÓm nµy, ®Æt ra yªu cÇu ph¶i
13
tæ chøc tèt c¸c th«ng tin cña lao ®éng qu¶n lý, trang bÞ nh÷ng ph¬ng tiÖn cÇn
thiÕt cho lao ®éng qu¶n lý cã thÓ thu thËp, xö lý, lu tr÷ c¸c th«ng tin kinh tÕ mét
c¸ch thuËn lîi, dÔ dµng.
III. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y
qu¶n lý.
Níc ta ®· tõng tr¶i qua mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung trong mét
thêi gian dµi, kÐo theo ®ã lµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ chËm ch¹p do mang nÆng
tÝnh bao cÊp, bé m¸y qu¶n lý c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c c¬ quan ®oµn thÓ cång
kÒnh, tån t¹i nhiÒu tæ chøc ®«ng vÒ sè lîng nhng tÝnh n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶
kinh tÕ l¹i thÊp. §iÒu ®ã kh«ng cßn phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay.
NÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa, vËn ®éng theo quy luËt thÞ trêng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét bé
m¸y qu¶n lý cã tr×nh ®é cao, gän nhÑ, linh ho¹t ®Ó thùc hiÖn qu¶ tr×nh qu¶n lý
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶.
Ho¹t ®éng qu¶n lý cã néi dung rÊt phong phó, ®a d¹ng, khã x¸c ®Þnh mµ
hiÖu qu¶ ho¹t ®éng l¹i kh«ng thÓ hiÖn díi d¹ng vËt chÊt nhng nã lu«n g¾n liÒn
víi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, do ®ã cÇn ph¶i
hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp.
Môc tiªu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ lîi nhuËn. §Ó ®¹t hiÖu qu¶
cao trong s¶n xuÊt kinh doanh lu«n lµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho mäi nhµ qu¶n lý. Bëi
vËy, c«ng viÖc cña hÖ thèng qu¶n lý trong doanh nghiÖp lµ ph¶i thêng xuyªn
®iÒu tra, ph©n tÝch, tÝnh to¸n, c©n nh¾c, so¹n th¶o vµ lùa chän ph¬ng ¸n s¶n
xuÊt kinh doanh tèi u. MÆt kh¸c, c¸c chñ doanh nghiÖp còng ph¶i thêng xuyªn
®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng viÖc, rót ra nh÷ng thiÕu sãt, nh÷ng nguyªn nh©n ¶nh hëng
®Õn kÕt qu¶, v¹ch ra nh÷ng tiÒm n¨ng cha ®îc sö dông vµ ®Ò ra nh÷ng biÖn
ph¸p kh¾c phôc, xö lý ®Ó sö dông kÞp thêi, kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶
kinh tÕ.
14
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ®ßi hái chñ doanh
nghiÖp ph¶i biÕt c¸ch kinh doanh vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶. §Ó lµm ®îc nh vËy
trong ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, nguån vèn, lao ®éng cßn h¹n chÕ, c¸c chñ doanh
nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh râ ph¬ng híng ®Çu t, c¸ch ®Çu t, biÖn ph¸p sö dông c¸c
®iÒu kiÖn s½n cã cña m×nh.
Tãm l¹i, ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý cã hiÖu qu¶ ®ßi hái doanh nghiÖp
ph¶i cã mét bé m¸y qu¶n lý æn ®Þnh vµ phï hîp. Do ®ã, viÖc hoµn thiÖn tæ chøc
bé m¸y cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng lµ phï hîp víi xu thÕ chung.
Qua ®ã gióp cho doanh nghiÖp ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn, ®ång thêi hoµn thiÖn
®îc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tiÕt kiÖm tèi ®a thêi gian lao ®éng, sö dông
hiÖu qu¶ nh÷ng yÕu tè cÊu thµnh cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi
lµm cho bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, n¨ng ®éng, ho¹t ®éng nhÞp nhµng ®¹t hiÖu qu¶
cao.
PhÇn thø hai
Ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty
vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng
I.§Æc ®iÓm ho¹t ®éng c¬ b¶n cã ¶nh hëng tíi tæ chøc bé m¸y qu¶n
lý cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty
C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp g¹ch ngãi
CÈm Tríng thuéc Së x©y dùng Thanh Ho¸ ®îc thµnh lËp l¹i n¨m 1995. Tríc ®ã,
xÝ nghiÖp g¹ch ngãi CÈm Tríng ra ®êi n¨m 1956 theo quyÕt ®Þnh cña uû ban
nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸.
15
N¨m 1989 theo quyÕt ®Þnh 17/ UBTH, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt g¹ch ngãi CÈm
Tríng nhËp vµo xÝ nghiÖp liªn hiÖp vËt liÖu x©y dùng I vµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt
g¹ch ngãi CÈm Tríng lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n néi bé.
Ngµy 18/9/1991 theo quyÕt ®Þnh 795/ UBTH xÝ nghiÖp g¹ch ngãi CÈm Tr-
íng ®îc t¸ch ra khái xÝ nghiÖp liªn hîp vËt liÖu x©y dùng I vµ trë thµnh ®¬n vÞ
h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc Së x©y dùng Thanh Ho¸.
Ngµy 17/5/1995 nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng kh¸nh thµnh vµ ®i vµo s¶n
xuÊt. Khi ®ã, xÝ nghiÖp g¹ch ngãi CÈm Tríng ®æi tªn thµnh c«ng ty vËt liÖu
x©y dùng CÈm Tríng. Nh vËy, hiÖn nay c«ng ty cã hai c¬ së s¶n xuÊt ®ã lµ: xÝ
nghiÖp g¹ch ngãi §Þnh C«ng- tiÒn th©n cña c«ng ty hiÖn nay t¹i x· §Þnh C«ng
hyuÖn Yªn §Þnh, vµ nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng t¹i x· §«ng H¬ng thµnh phè
Thanh Ho¸.
N¨m 2000 kh¸nh thµnh d©y chuyÒn s¶n xuÊt ngãi vµ vËt liÖu chÊt lîng cao
t¹i §Þnh C«ng theo c«ng nghÖ cña Céng hoµ liªn bang §øc, ®ång thêi lËp dù ¸n
kh¶ thi vµ luËn chøng kinh tÕ kü thuËt s¶n xuÊt kÝnh Flo¸t.
Còng trong n¨m 2000 thµnh lËp vµ tæ chøc ho¹t ®éng xÝ nghiÖp x©y l¾p
vµ kinh doanh thiÕt bÞ x©y l¾p vµ lËp kÕ ho¹ch cæ phÇn ho¸ nhµ m¸y g¹ch
tuynel §«ng H¬ng.
2. §Æc ®iÓm cña ngµnh hµng ®èi víi x· héi
Do ®Æc trng cña c«ng ty lµ chuyªn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng (g¹ch,
ngãi…). Mµ nhu cÇu mÆt hµng nµy trong x· héi hiÖn nay lµ rÊt lín, nhÊt lµ
trong giai ®o¹n ®Êt níc ta ®ang ®Èy m¹nh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. V× vËy ®ßi
hái doanh nghiÖp ph¶i cã ph¬ng ¸n s¶n xuÊt thÝch hîp nh»m ®¸p øng ®îc nhu
cÇu cña thÞ trêng.
3. §Æc ®iÓm kü thuËt, c«ng nghÖ, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty
C¬ së vËt chÊt cña c«ng ty ®ã lµ c¸c trang thiÕt bÞ ®a d¹ng, kh¸c nhau vÒ
tr×nh ®é kü thuËt bëi lÏ tiÒn th©n cña c«ng ty ra ®êi tõ n¨m 1956 vµ míi ®©y,
n¨m 1995 ®îc ®Çu t mét d©y truyÒn s¶n xuÊt g¹ch tuynel vµo lo¹i tiªn tiÕn nhÊt
hiÖn nay.
16
T¹i c¬ së I tøc lµ xÝ nghiÖp g¹ch ngãi §Þnh C«ng s¶n xuÊt g¹ch ngãi chñ
yÕu lµ lµm thñ c«ng vµ b¸n thñ c«ng, víi kiÓu nung truyÒn thèng lµ nung b»ng lß
®øng.
T¹i nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng, do míi ®îc x©y dùng cho nªn d©y
truyÒn s¶n xuÊt t¬ng ®èi hiÖn ®¹i, víi c«ng nghÖ chñ yÕu ®îc s¶n xuÊt trong n-
íc. Víi d©y truyÒn s¶n xuÊt nµy, viÖc s¶n xuÊt g¹ch ë ®©y ®îc c¬ giíi ho¸, tù
®éng ho¸ tõ kh©u vËn chuyÓn nguyªn, nhiªn liÖu cho ®Õn khi t¹o ra viªn g¹ch
méc (g¹ch cha nung). ChÝnh v× thÕ ®· gi¶m ®îc lîng ®¸ng kÓ lao ®éng ch©n tay
®èi víi ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng.
Trong giai ®o¹n hiÖn nay, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp s¶n
xuÊt vËt liÖu x©y dùng mµ cô thÓ ë ®©y lµ mÆt hµng g¹ch ngãi lµ rÊt lín bëi
lÏ: Trªn ®Þa bµn Thanh Ho¸ cßn cã hai c¬ së s¶n xuÊt g¹ch tuynel kh¸c, mét ë
huyÖn TÜnh Gia, mét ë huyÖn §«ng S¬n. V× vËy, c«ng ty cÇn cã chiÕn lîc s¶n
xuÊt kinh doanh hîp lý t¹o ra lîi thÕ trong c¹nh tranh, më réng thÞ trêng tiªu thô.
M¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau:
(Trang sau)
17
BiÓu 5: S¬ ®å d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt g¹ch tuynel- nhµ m¸y g¹ch
tuynel §«ng H¬ng.
Xil« than
M¸y nghiÒn than
Kho than
TB. Xö lý tû lÖ
B¨ng t¶i phèi liÖu
M¸y n¹p liÖu
Kho ®Êt
M¸y c¸n
18
M¸y nhµo hai trôc
M¸y hót ch©n kh«ng
M¸y nhµo ®ïn liªn hîp
ThiÕt bÞ xö lý ®ång tèc
M¸y c¾t tù ®éng
Nhµ kÝnh ph¬i méc
Lß sÊy nung
Kho s¶n phÈm
4. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña c«ng ty
Ngoµi bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp (lao ®éng qu¶n lý) th× lao ®éng cña c«ng
ty ®ßi hái vÒ thÓ lùc t¬ng ®èi lín v× c«ng viÖc kh¸ nÆng nhäc vµ møc ®é nguy
19
hiÓm cao. Tuy vËy, lùc lîng lao ®éng n÷ chiÕm tû träng t¬ng ®èi lín, kho¶ng
45,8%.
Qua sè liÖu thu thËp ®îc tõ c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng cho thÊy:
sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty kh¸ lín. Trong ®ã, tû träng c«ng nh©n d-
íi 30 tuæi lµ 75,6%. §©y lµ lùc lîng lao ®éng trÎ, cã thÓ lùc vµ trÝ lùc dåi dµo.
NÕu biÕt tËn dông ®Ó sö dông hîp lý sÏ ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh
doanh. Tuy nhiªn l¹i vÊp ph¶i khã kh¨n ®ã lµ: §éi ngò lao ®éng trÎ thiÕu kinh
nghiÖm dÔ m¾c sai lÇm trong s¶n xuÊt.
Do ®Æc ®iÓm cña c«ng viÖc chñ yÕu lµ bèc xÕp, vËn chuyÓn vËt liÖu
x©y dùng nªn ngêi lao ®éng dÔ m¾c nh÷ng chøng bÖnh nh: x¬ng khíp, c¸c chøng
bÖnh vÒ ®êng h« hÊp do m«i trêng lµm viÖc rÊt nhiÒu khãi bôi, ®Æc biÖt trong
®iÒu kiÖn tiÕng ån lín lµm cho ngêi lao ®éng dÔ m¾c chøng ï tai, ®au ®Çu…
V× vËy, c«ng ty ®· vµ ®ang cã nh÷ng biÖn ph¸p c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc
cho c«ng nh©n nh: trang bÞ quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, giÇy, mò b¶o hé…
5. Mét sè ®Æc ®iÓm kh¸c.
BiÓu 6: T×nh h×nh sè lao ®éng b×nh qu©n vµ thu nhËp b×nh qu©n ngêi tõ
19997 ®Õn 1999
ChØ tiªu §¬n vÞ
N¨m
1997 1998 1999
Tæng sè lao ®éng Ngêi 430 430 430
Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng TriÖu ®ång 9131,518 8710,2 7777,76
Thu nhËp b×nh qu©n Ngh×n ®ång 400 420 424
Lîi nhuËn TriÖu ®ång 14,6 133,76 151,87
Qua nh÷ng sè liÖu trªn cho ta thÊy, c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong c¬
chÕ thÞ trêng, vît qua ®îc nh÷ng khã kh¨n do sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ, kh«ng
ngõng n©ng cao thu nhËp cho ngêi lao ®éng.
Hµng n¨m, c«ng ty lµm ¨n cã l·i vµ møc lîi nhuËn ®¹t ®îc t¬ng ®èi cao vµ
t¨ng dÇn qua c¸c n¨m.
II. Thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm
Tríng
20
A. Thùc tr¹ng bé m¸y qu¶n lý.
1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý.
Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng ®îc tæ chøc theo
m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng, mét m« h×nh mµ ®îc hÇu hÕt c¸c c«ng ty, xÝ
nghiÖp hiÖn nay ®ang ¸p dông. §iÒu ®ã còng phï hîp víi xu thÕ chung cña thêi
kú hiÖn nay. Trong c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty gåm cã:
-Ban gi¸m ®èc gåm cã: Mét Gi¸m ®èc phô tr¸ch toµn c«ng ty vµ ba Phã gi¸m
®èc trong ®ã: mét Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch trùc tiÕp nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H-
¬ng, mét Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch xÝ nghiÖp g¹ch ngãi §Þnh C«ng, mét Phã gi¸m
®èc kiªm BÝ th ®¶ng uû c«ng ty.
C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng cã bèn phßng chøc n¨ng ®Òu ®Æt
v¨n phßng t¹i nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng, bèn phßng ®ã lµ:
- Phßng tæ chøc hµnh chÝnh.
- Phßng kinh doanh tiªu thô.
- Phßng kü thuËt kÕ ho¹ch vËt t.
- Phßng kÕ to¸n tµi vô.
C¶ bèn phßng chøc n¨ng trªn ®Òu chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc
c«ng ty, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ban gi¸m ®èc gäi lµ khèi chøc n¨ng.
Trong m« h×nh trªn th×:
+ Gi¸m ®èc c«ng ty do Uû ban nh©n tØnh Thanh Ho¸ bæ nhiÖm, mét mÆt
chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, mÆt kh¸c
lµ ngêi ®iÒu hµnh, chØ dÉn c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty. Nh vËy, Gi¸m ®èc C«ng
ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng võa lµ ®¹i diÖn cña Nhµ níc – do Uû ban nh©n
d©n tØnh bæ nhiÖm, võa lµ ngêi ®¹i diÖn cho C«ng ty – chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ
kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.
+ Díi Gi¸m ®èc C«ng ty cã 3 Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch theo lÜnh vùc ®îc
ph©n c«ng. C¸c Phã gi¸m ®èc lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc.
21
+ KÕ to¸n trëng C«ng ty do Uû ban nh©n tØnh Thanh Ho¸ bæ nhiÖm, lµ ng-
êi góp Gi¸m ®èc C«ng ty thùc hiÖn c¸c ph¸p lÖnh kÕ to¸n, thèng kª, ®iÒu lÖ tæ
chøc kÕ to¸n Nhµ níc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.
+ C¸c phßng ban cña C«ng ty, ®øng ®Çu lµ c¸c Trëng phßng vµ c¸c Phã
phßng ban.
+ C¸c ph©n xëng s¶n xuÊt ®øng ®Çu lµ c¸c Qu¶n ®èc vµ Phã qu¶n ®èc.
+ C¸c tæ ®éi, ®øng ®Çu lµ c¸c ®é trëng ®éi s¶n xuÊt, tæ s¶n xuÊt.
BiÓu 7: M« h×nh tæ chøc C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng.
Gi¸m ®èc
Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch trùc tiÕp nhµ m¸y g¹ch tuynel
Phã gi¸m ®èc kiªm BÝ th ®¶ng uû
Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch trùc tiÕp xÝ nghiÖp §Þnh C«ng
Phßng tæ chøc hµnh chÝnh
Phßng kinh doanh tiªu thô
Phßng kü thuËt vËt t
Phßng kÕ to¸n tµi vô
22
Ph©n xëng c¬ ®iÖn tuynel
Ph©n xëng nung ®èt tuynel
Ph©n xëng t¹o h×nh §Þnh C«ng
Ph©n xëng c¬ ®iÖn §Þnh C«ng
Ph©n xëng nung ®èt §Þnh C«ng
Ph©n xëng t¹o h×nh tuynel
Tõ m« h×nh trªn ta cã thÓ rót ra mét vµi u nhîc ®iÓm cña ph¬ng thøc qu¶n
lý cña C«ng ty nh sau:
* ¦u ®iÓm:
Do ®îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng cho nªn, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n
lý cña C«ng ty ®· kh¾c phôc ®îc mét sè nhîc ®iÓm cña c¶ hai kiÓu c¬ cÊu trùc
tuyÕn vµ chøc n¨ng. §ång thêi, ph¸t huy ®îc nh÷ng u ®iÓm cña c¶ hai kiÓu c¬
cÊu ®ã. Cô thÓ lµ:
- Ho¹t ®éng qu¶n lý trong C«ng ty thèng nhÊt tõ trªn xuèng díi: Gi¸m ®èc
C«ng ty ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua c¸c v¨n b¶n, c¸c
phßng ban chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nh÷ng v¨n b¶n ®ã.
- §øng ®Çu mçi phßng ban, ph©n xëng lÇn lît lµ Trëng phßng, Qu¶n ®èc.
C«ng viÖc cña toµn C«ng ty ®îc tiÕn hµnh thuËn lîi do Gi¸m ®èc ®· chia c«ng
viÖc ra thµnh nhiÒu phÇn. Trëng phßng, Qu¶n ®èc sÏ thay mÆt cho ®¬n vÞ
m×nh nhËn phÇn viÖc ®îc giao vµ xÕp viÖc cho nh©n viªn trong phßng, ph©n
xëng m×nh. Sau ®ã, Trëng phßng, Qu¶n ®èc ph¶i theo dâi, ®«n ®èc ho¹t ®éng
cña c¸c nh©n viªn cña m×nh, ®ång thêi ph¶i n¾m b¾t ®îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña
23
c«ng viÖc ®îc giao. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña mçi ®¬n vÞ ph¶i b¸o c¸o cho Gi¸m
®èc sau mçi kú ho¹t ®éng.
* Nhîc ®iÓm:
- C¬ chÕ qu¶n lý cña C«ng ty cßn mang nÆng tÝnh ¸p ®Æt. Gi¸m ®èc lµ
ngêi ra quyÕt ®Þnh mµ kh«ng th«ng qua biÓu quyÕt. Do ®ã, nÕu quyÕt ®Þnh
cña Gi¸m ®èc mµ sai lÇm sÏ dÉn ®Õn hËu qu¶ kh«ng lêng tríc ®îc.
- C¬ së s¶n xuÊt cña C«ng ty ph©n t¸n, ®Þa bµn hai c¬ së c¸ch xa nhau, giao
th«ng liªn l¹c khã kh¨n. Trong khi ®ã, toµn bé bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty l¹i ®Æt
t¹i nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng nªn bÞ h¹n chÕ trong c«ng t¸c chØ ®¹o s¶n
xuÊt, khã hç trî nhau khi gÆp khã kh¨n.
Ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng trong C«ng ty vËt liÖu s¶n xuÊt CÈm Tríng.
+ Ph©n c«ng lao ®éng:
Trong C«ng ty, ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc mét c¸ch nhanh chãng vµ ®¹t ®îc
hiÖu qu¶ cao, C«ng ty ®· thùc hiÖn ph©n c«ng lao ®éng tøc lµ chia nhá toµn bé
c«ng viÖc trong C«ng ty cho tõng phßng, tõng ®éi, tõng ph©n xëng. Tõ ®ã, mçi
®¬n vÞ l¹i giao c«ng viÖc cô thÓ cho tõng ngêi. Lµm nh vËy, c«ng viÖc ®îc tiÕn
hµnh mét c¸ch nhanh chãng nhng qu¸ tr×nh giao viÖc l¹i ph¶i phï hîp víi tõng ngêi.
§Ó dÔ qu¶n lý, C«ng ty ®· chia toµn bé hÖ thèng qu¶n lý ra lµm nhiÒu chøc n¨ng.
ViÖc ph©n c«ng c¸c chøc n¨ng lµ c¨n cø vµo tr×nh ®é chuyªn m«n – kü n¨ng kü
s¶o cïng c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng kh¸c cña lao ®éng qu¶n lý. Sau khi nhËn nhiÖm
vô, c¸c phßng ban sÏ c¨n cø vµo tr×nh ®é mçi c¸c nh©n trong phßng m×nh ®Ó
giao viÖc cho tõng ngêi sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng cña hä.
+ HiÖp t¸c lao ®éng:
Mçi bé phËn cña C«ng ty ®¶m nhiÖm mét phÇn c«ng viÖc cña xÝ nghiÖp.
Nhng kÕt qu¶ cuèi cïng lµ sù kÕt hîp tÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ cña toµn bé c¸c bé phËn
®ã vµ sù kÕt hîp nµy ®îc gäi lµ hiÖp t¸c lao ®éng. Ph©n c«ng lao ®éng cµng
s©u th× hiÖp t¸c lao ®éng cµng réng. Sù chÆt chÏ cña hiÖp t¸c lao ®éng phô
thuéc vµo møc ®é hîp lý cña ph©n c«ng lao ®éng vµ ngîc l¹i. Thùc tÕ ë C«ng ty
vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng ®· ph©n c«ng c«ng viÖc cho mçi phßng ban. §ång
24
thêi trong qu¸ tr×nh lµm viÖc gi÷a c¸c phßng ban lu«n cã mãi liªn hÖ chÆt chÏ víi
nhau.
Trong tõng phßng lu«n cã ngêi ®øng ®Çu ®Ó qu¶n lý ®ã lµ Trëng phßng,
sau ®ã lµ Phã phßng vµ c¸c nh©n viªn kh¸c. Mçi ngêi mét viÖc do vËy, c«ng viÖc
cña phßng sÏ hoµn thµnh khi tÊt c¶ c¸c nh©n viªn trong phßng hoµn thµnh c«ng
viÖc cña m×nh. KÕt qu¶ hoµn thµnh c«ng viÖc cña phßng lµ tæng hîp tÊt c¶ c¸c
kÕt qu¶ hoµn thµnh cña c¸c nh©n viªn trong phßng vµ kÕt qu¶ hoµn thµnh c«ng
viÖc cña C«ng ty sÏ lµ tæng hîp kÕt qu¶ cña tÊt c¶ c¸c phßng ban. Nh vËy, ph©n
c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng cña lao ®éng qu¶n lý trong phßng, g÷a c¸c phßng lµ
rÊt cÇn thiÕt.
ViÖc hiÖp t¸c lao ®éng gi÷a c¸c phßng ban ë C«ng ty vËt liÖu x©y dùng
CÈm Tríng thêng lµ: trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc cña m×nh th× bé phËn nµy
sö dông kÕt qu¶, tµi liÖu cña bé phËn kia ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn
nhiÖm vô cña m×nh vµ ngîc l¹i.
2. KÕt cÊu lao ®éng qu¶n lý trong C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng.
Lao ®éng qu¶n lý trong C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng ®îc ph©n bæ
theo b¶ng sau:
BiÓu 8: Lao ®éng qu¶n lý trong C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng.
Stt Phßng chøc n¨ng
N¨m
1997 1998 1999
1 Ban Gi¸m ®èc 4 4 4
2 Phßng tæ chøc hµnh chÝnh 6 6 6
3 Phßng kÕ to¸n tµi vô 9 9 9
4 Phßng kü thuËt vËt t 11 11 11
5 Phßng kinh doanh tiªu thô 7 7 7
6 Ph©n xëng c¬ ®iÖn tuynel 2 2 2
7 Ph©n xëng t¹o h×nh tuynel 3 3 3
8 Ph©n xëng nung ®èt tuynel 3 3 3
9 Ph©n xëng c¬ ®iÖn §Þnh C«ng 1 1 1
10 Ph©n xëng t¹o h×nh §Þnh C«ng 2 2 2
11 Ph©n xëng nung ®èt §Þnh C«ng 2 2 2
12 Tæng sè lao ®éng qu¶n lý 50 50 50
25
13 Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn 430 430 430
Qua biÓu trªn ta thÊy, sè c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty kh«ng cã biÕn
®éng trong 3 n¨m gÇn ®©y tõ n¨m 1997 ®Õn n¨m 1999. Trong ®ã c¬ cÊu lao
®éng còng kh«ng thay ®æi, tæng sè lao ®éng qu¶n lý vÉn gi÷ nguyªn ë møc æn
®Þnh lµ 50 ngêi. §iÒu ®ã thÓ hiÖn sù æn ®Þnh vÒ mÆt lao ®éng cña C«ng ty.
§©y lµ mét yÕu tè quan träng gióp C«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶.
Còng theo biÓu trªn, ta tÝnh ®îc tû lÖ lao ®éng qu¶n lý trong toµn C«ng ty
lµ 11,6% tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc toµn C«ng ty. Theo nghiªn cøu ë c¸c
doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ th× tû lÖ nµy lµ tõ kho¶ng 9 ®Õn 12%. Nh
vËy, bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty vËt liªu x©y dùng CÈm Tríng cã quy m« phï hîp
víi yªu cÇu thùc tÕ (so víi c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶). Tøc lµ bé m¸y
qu¶n lý kh«ng qu¸ cång kÒnh. VÒ mÆt nµy th× ta thÊy phï hîp víi yªu cÇu ®èi víi
viÖc x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý.
Tuy nhiªn, viÖc bè trÝ lao ®éng qu¶n lý ë C«ng ty l¹i lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i
bµn. HiÖn nay, trong bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cã hiÖn tîng lµm tr¸i ngµnh
nghÒ ®îc ®µo t¹o. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn qua biÓu sau:
BiÓu 9: C¬ cÊu lao ®éng theo nghÒ – lao ®éng qu¶n lý.
Stt NghÒ nghiÖp Sè lîng(ngêi) % so víi tæng sè
1 Kinh tÕ tµi chÝnh 17 34
2 Kinh tÕ lao ®éng 4 8
3 Kinh tÕ kÕ ho¹ch 10 20
4 Kü thuËt viªn 11 22
5 Lao ®éng hµnh
chÝnh
8 16
6 Lao ®éng qu¶n lý 50 100
§èi chiÕu hai biÓu lµ biÓu 8 vµ biÓu 9 ta cã thÓ da ra kÕt luËn nh sau:
T¹i phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã hai ngêi kh«ng ®îc ®µo t¹o ngµnh kinh tÕ
lao ®éng. T¹i c¸c phßng kh¸c cã hiÖn tîng lµm tr¸i ngµnh nghÒ ®µo t¹o vÝ dô:
Phßng kÕ to¸n tµi vô cã 9 ngêi trong khi ®ã sè ngêi ®îc ®µo t¹o ngµnh kinh tÕ
26
tµi chÝnh lµ 17 ngêi. Tøc lµ cã 8 ngêi ®îc ®µo t¹o ngµnh kinh tÕ tµi chÝnh nhng
l¹i lµm viÖc trong lÜnh vùc kh¸c cña C«ng ty. §iÒu nµy g©y ra l·ng phÝ chi phÝ
qu¶n lý, cha phï hîp víi yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi bé m¸y qu¶n lý lµ ph¶i cã tÝnh
kinh tÕ. Bëi v×, cã nh÷ng ngêi ®îc ®µo t¹o ra mµ kh«ng ®îc c«ng t¸c ®óng
chuyªn ngµnh ®µo t¹o th× g©y ra l·ng phÝ c«ng ®µo t¹o mµ l¹i mÊt thêi gian vµ
chi phÝ ®µo t¹o l¹i ®Ó hä cã thÓ tiÕp cËn víi c«ng viÖc míi. V× thÕ, chóng lµm
tèn chi phÝ qu¶n lý vµ tiªu tèn thêi gian cña C«ng ty.
ChÊt lîng ®éi ngò lao ®éng qu¶n lý cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua biÓu sau:
BiÓu 10: ChÊt lîng ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o.
Stt Chøc danh
Tr×nh ®é Tuæi ®êi
§H, C®¼ng Trung cÊp S¬ cÊp < 40 40- 45 >45
1 Gi¸m ®èc 1 1
2 P.Gi¸m ®èc 1 2 1 2
3 Trëng phßng 1 3 4
4 Phã phßng 4 4
5 Qu¶n ®èc 5 1 6
6 Tæng sè 3 14 1 16 2
7 Tû träng 16,67% 77,78% 5,56% 88,89% 11,11%
Qua biÓu trªn ta thÊy: 88,89% c¸n bé l·nh ®¹o cña C«ng ty ë ®é tuæi 40 –45.
§©y lµ ®é tuæi ®· ®ñ chÝn ch¾n cÇn thiÕt, hä cã sù am hiÓu réng r·i vÒ cuéc
sèng, n¾m ®îc t©m lý c«ng nh©n viªn. §©y lµ thêi ®iÓm mµ hä cã thÓ ph¸t huy
dîc hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh trong c«ng viÖc. Nh vËy, ë C«ng ty vËt liÖu x©y
dùng CÈm Tríng cã ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o cßn kh¸ trÎ, mµ ®éi ngò c¸n bé trÎ th×
lu«n n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. §iÒu nµy phï hîp víi yªu cÇu khi x©y dùng c¬ cÊu tæ
chøc qu¶n lý lµ ph¶i cã tÝnh linh ho¹t.
Còng qua biÓu trªn ta thÊy, chØ cã 2 c¸n bé l·nh ®¹o trªn 45 tuæi vµ kh«ng cã
ai díi 40 tuæi. §iÒu ®ã lµ hîp lý v× C«ng ty míi thµnh lËp l¹i n¨m 1995, cho ®Õn
nay míi ®îc 5 n¨m. Tuy nhiªn viÖc kh«ng cã c¸n bé l·nh ®¹o díi 40 tuæi lµ vÊn ®Ò
C«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt l¹i ®Ó cã kÕ ho¹ch båi dìng ®éi ngò c¸n bé trÎ cã n¨ng
27
lùc, tr×nh ®é kÕ cËn vµ tiÕp nhËn c«ng viÖc qu¶n lý ®Ó c«ng viÖc nµy kh«ng
bÞ gi¸n ®o¹n.
* VÒ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô:
- 16,7% Tr×nh ®é §¹i häc, Cao ®¼ng.
- 77,78% Tr×nh ®é Trung cÊp.
- 5,56% Tr×nh ®é S¬ cÊp.
Tû lÖ Trung cÊp vµ S¬ cÊp trong bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty lµ rÊt cao, do
vËy vÊn ®Ò ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n lµ rÊt cÇn thiÕt. C«ng ty
cÇn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý ®Ó gi¶m tû lÖ Trung cÊp vµ xo¸ bá S¬
cÊp. §iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ t¨ng ®îc sè lîng §¹i häc vµ Cao ®¼ng.
3. KÕt cÊu, chøc n¨ng, nhiÖm vô chñ yÕu cña c¸c phßng ban.
a. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh.
* Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã chøc n¨ng:
- Tham mu cho Gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l¬ng,
b¶o hé lao ®éng, b¶o hiÓm x· héi vµ c«ng t¸c b¶o hiÓm x· héi.
* NhiÖm vô cña phßng tæ chøc hµnh chÝnh cña C«ng ty:
- Thùc hiÖn quy chÕ xÐt tuyÓn, hîp ®ång lao ®éng, kû luËt lao ®éng.
- S¾p xÕp tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng theo ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh
doanh cña C«ng ty.
- X©y dùng, híng dÉn thùc hiÖn ph¬ng ¸n kiÖn toµn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý
cña C«ng ty phï hîp víi thêi gian, quy m«, tèc ®é ph¸t triÓn cña C«ng ty.
- X©y dùng néi quy tæ chøc, chøc n¨ng, quyÒn h¹n, ph¹m vi tr¸ch nhiÖm, mèi
quan hÖ lµm viÖc cña cac phßng qu¶n lý, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt.
- Thùc hiÖn gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng vÒ tiÒn
l¬ng vµ c¸c chÕ ®é kh¸c theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc, cña ngµnh vµ cña
C«ng ty.
- X©y dùng ph¬ng híng, nhiÖm vô, kÕ ho¹ch ®µo t¹o, bæ tóc cho c¸n bé c«ng
nh©n viªn, chän cö vµ lµm thñ tôc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i häc tËp t¹i c¸c tr-
28
êng trong níc. Tæ chøc gióp ®ì häc sinh, sinh viªn ë c¸c trêng göi ®Õn thùc tËp,
häc tËp t¹o C«ng ty.
- Thùc hiÖn s¾p xÕp l¬ng, n©ng bËc l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo
®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch ph©n cÊp.
- Híng dÉn theo dâi viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é phô cÊp cho c¸n bé c«ng nh©n
viªn.
- Phèi hîp cïng c¸c phßng kÕ to¸n, kinh doanh, kü thuËt vµ C«ng ®oµn C«ng
ty ®Ó x©y dùng ph¬ng ¸n sö dông quü C«ng ty, x©y dùng quü ph©n phèi tiÒn th-
ëng tõ lîi nhuËn, x©y dùng tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ, b¶o ®¶m c«ng b»ng, d©n
chñ cã hiÖu qu¶ vµ quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng.
- X©y dùng kÕ ho¹ch quü tiÒn l¬ng hµng n¨m cña C«ng ty phï hîp víi kÕ
ho¹ch ph¸t triÓn s¶n xuÊt.
- X©y dùng néi quy, quy chÕ qu¶n lý c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng cña C«ng ty.
- Phæ biÕn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é, tiªu chuÈn, quy ph¹m vÒ an toµn vµ vÖ
sinh lao ®éng cña Nhµ níc vµ c¸c néi quy, quy chÕ, chØ thÞ vÒ b¶o hé lao ®éng
cña Gi¸m ®èc C«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ ngêi lao ®éng. §Ò xuÊt
viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng vµ theo
dâi, ®«n ®èc viÖc chÊp hµnh.
- Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c ®Ó ®iÒu tra, thèng kª c¸c vô tai n¹n trong C«ng
ty.
- Tæng hîp vµ ®Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc C«ng ty gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c ®Ò
xuÊt, kiÕn nghÞ cña ®oµn thanh tra, kiÓm tra.
- Phèi hîp víi y tÕ C«ng ty vµ c¸c c¬ quan cã chuyªn m«n ®o ®¹c c¸c yÕu tè
®éc h¹i trong m«i trêng lao ®éng, theo dâi t×nh h×nh bÖnh tËt, tai n¹n lao ®éng,
®Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc biÖn ph¸p qu¶n lý, ch¨m sãc søc khoÎ cho ngêi lao ®éng.
b. Phßng kÕ to¸n tµi vô.
* Phßng kÕ to¸n tµi vô:
- Lµ mét bé phËn nghiÖp vô cã chøc n¨ng gióp Gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c
h¹ch to¸n, kÕ to¸n, qu¶n lý vµ x©y dùng c¸c lo¹i vèn, quü, ph©n phèi vµ ph©n
29
phèi l¹i thu nhËp c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty theo quy ®Þnh cña sao cho phï hîp víi
®iÒu kiÖn cô thÓ cña C«ng ty.
* NhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n tµi vô:
- Gióp Gi¸m ®èc viÖc thùc hiÖn, kiÓm tra, kiÓm so¸t b»ng tiÒn mäi ho¹t
®éng cña c¸c bé phËn nghiÖp vô vµ ®éi xe thuéc C«ng ty, phèi hîp víi c¸c phßng
ban cña C«ng ty ®Ó x©y dùng, ®«n ®èc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n
xuÊt, kü thuËt, tµi chÝnh, ph©n bæ c¸c kho¶n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng cho c¸c bé
phËn trong C«ng ty.
- X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty bao gåm: KÕ ho¹ch thu chi tµi
chÝnh, vèn cè ®Þnh, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, ®Þnh møc vèn lu ®éng, tÝn
dông ng©n hµng, h¹ gi¸ thµnh, ph©n phèi lîi nhuËn, tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch
s¶n xuÊt, kü thuËt, tµi chÝnh hµng n¨m cña C«ng ty. Thèng kª, b¸o c¸o kÕ ko¹ch
tµi chÝnh tríc Gi¸m ®èc theo ®Þnh kú.
- Gi¸m s¸t toµn bé c«ng t¸c thu chi tµi chÝnh.
- Tæ chøc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n chÝnh x¸c, kÞp thêi, hîp lý, hîp lÖ
theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc.
- TiÕp nhËn, qu¶n lý, cÊp ph¸t c¸c lo¹i vèn b»ng tiÒn cho c¸c yªu cÇu vÒ b¶o
dìng m¸y mãc, trang thiÕt bÞ, « t«…
- Thùc hiÖn b¸o c¸o nhanh, thêng xuyªn, hµng ngµy, hµng tuÇn, göi Gi¸m ®èc
C«ng ty c¸c sè liÖu kÕ to¸n chñ yÕu, b¸o c¸o ®Þnh kú, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh
tÕ tæng hîp 6 th¸ng, n¨m cña C«ng ty. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh tÕ tµi
chÝnh cña toµn C«ng ty. Nghiªn cøu hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, c«ng
t¸c thu håi vèn… Båi dìng n©ng cao tr×nh ®é kÕ to¸n cho c¸n bé qu¶n lý vµ kÕ
to¸n viªn nh»m n©ng cao chÊt lîng cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ hiÖu qu¶
qu¶n lý kinh tÕ.
- Tham gia vµo c«ng viÖc lËp kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng, tæng hîp vµ cung
cÊp kinh phÝ thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng ®Çy ®ñ, ®óng thêi h¹n.
- Thùc hiÖn chøc n¨ng tµi vô.
c. Phßng kinh doanh tiªu thô.
30
* Phßng kinh doanh tiªu thô cã chøc n¨ng:
- Lµm tham mu cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.
* NhiÖm vô cña phßng kinh doanh tiªu thô:
- ChÞu tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, x©y dùng ph¬ng ¸n vµ ®iÒu
®éng ph¬ng tiÖn ®¶m b¶o ®¸p øng yªu cÇu vËn chuyÓn g¹ch ngãi, ®¶m b¶o
hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh.
- Tæ chøc khai th¸c vµ hîp ®ång vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu cho C«ng ty.
- Thõa lÖnh Gi¸m ®èc ký kÕt c¸c hîp ®ång vËn chuyÓn.
- X©y dùng c¸c hÖ thèng b¸o c¸o vÒ vËn chuyÓn theo quy ®Þnh.
- X©y dùng c¸c ph¬ng ¸n nh»m më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng
ty.
- Gi¶i quyÕt c¸c víng m¾c vÒ hîp ®ång kinh tÕ, tæng hîp vµ lu tr÷ hå s¬ c¸c
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.
- Phèi hîp víi c¸c phßng ban kh¸c ®Ó ®a ra kÕ ko¹ch vËn chuyÓn vËt liÖu
x©y dùng nhanh nhÊt tíi tËn ch©n c«ng tr×nh.
d. Phßng kü thuËt vËt t.
* Phßng kü thuËt vËt t cã chøc n¨ng:
- Lµm tham mu tæng hîp cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty
vÒ mÆt kü thuËt.
* NhiÖm vô cña phßng kü thuËt vËt t:
- Thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vÒ kü thuËt ph¬ng tiÖn, qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh
cña C«ng ty.
- X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n söa ch÷a vµ ®Çu t mua s¾m míi trang
thiÕt bÞ, m¸y mãc, x©y dùng c¬ b¶n vµ tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c.
- Qu¶n lý, theo dâi vµ thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o dìng, söa ch÷a m¸y mãc, ph¬ng
tiÖn vËn t¶i.
- Th«ng tin, híng dÉn nghiªn cøu øng dông khoa häc kü thuËt vµ c¸c quy tr×nh
quy ph¹m vÒ kü thuËt, kinh tÕ.
- Lu tr÷ hå s¬, tµi liÖu kü thuËt cña C«ng ty.
31
- Tham gia ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt cña C«ng ty.
- Thùc hiÖn mua b¸n, cÊp ph¸t ®Çy ®ñ kÞp thêi nh÷ng vËt liÖu, dông cô,
trang bÞ ph¬ng tiÖn b¶o hé lao ®éng, ph¬ng tiÖn kü thuËt phôc vô sù cè s¶n xuÊt
cã chÊt lîng theo kÕ ho¹ch.
- Nghiªn cøu c¶i tiÕn trang thiÕt bÞ, hîp lý ho¸ c¸c biÖn ph¸p kü thuËt, vÖ
sinh ®Ó ®a vµo kÕ ko¹ch b¶o hé lao ®éng. Híng dÉn, gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c
biÖn ph¸p kü thuËt an toµn phßng chèng ch¸y næ, c¸c biÖn ph¸p kü thuËt c¶i tiÕn
®iÒu kiÖn lµm viÖc.
- Biªn so¹n, söa ®æi bæ sung vµ hoµn thiÖn c¸c quy tr×nh, biÖn ph¸p lµm
viÖc an toµn ®èi víi m¸y mãc thiÕt bÞ vµ tõng c«ng viÖc, c¸c ph¬ng ph¸p øng
cøu khi cã sù cè, biªn so¹n tµi liÖu gi¶ng d¹y vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng.
- X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ko¹ch mua s¾m míi trang thiÕt bÞ vÒ c«ng t¸c
phßng chèng ch¸y næ trong C«ng ty.
4. §iÒu kiÖn lµm viÖc cña lao ®éng qu¶n lý.
Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty lµm viÖc tËp trung t¹i nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng
H¬ng. Trong khi ®ã, hai c¬ së c¸ch xa nhau h¬n 30 km, ®©y lµ mét khã kh¨n ®èi
víi viÖc qu¶n lý cña C«ng ty.
V¨n phßng lµm viÖc cña C«ng ty cho lao ®éng qu¶n lý toµn bé lµ nhµ cÊp
IV. §èi víi Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã gi¸m ®èc ®Òu cã phßng lµm viÖc riªng, cã c¸c
ph¬ng tiÖn sinh ho¹t nh giêng, bµn ghÕ tiÕp kÕ kh¸ch, bµn lµm viÖc, tñ ®ùng
tµi liÖu… §îc phôc vô níc uèng vµ vÖ sinh phßng.
ë c¸c phßng ban chøc n¨ng, mçi ngêi ®îc bè trÝ 1 bµn lµm viÖc, diÖn tÝch
trung b×nh n¬i lµm viÖc ko¶ng 4 m2
/1 ngêi. TÊt c¶ c¸c Trëng phßng cha cã phßng
lµm viÖc riªng mµ tËp trung tÊt c¶ vµo mét phßng. V× vËy rÊt bÊt tiÖn khi tiÕp
kh¸ch hoÆc giao dÞch víi b¹n hµng.
C¸c phßng ban ®îc bè trÝ gÇn nhau thuËn tiÖn cho viÖc liªn hÖ gi÷a c¸c
phßng ban víi nhau.
Do ®iÒu kiÖn C«ng ty míi ®îc thµnh lËp l¹i cho nªn c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu
thèn. Toµn C«ng ty cã mét m¸y vi tÝnh; mét m¸y fax; 7 m¸y ®iÖn tho¹i h÷u tuyÕn
32
®îc ®Æt ë c¸c tr¹m tiªu thô s¶n phÈm vµ hai c¬ së s¶n xuÊt; mét m¸y ®iÖn tho¹i
di ®éng trang bÞ cho Gi¸m ®èc.
* §iÒu kiÖn lµm viÖc cña lao ®éng qu¶n lý.
Lµ lao ®éng trÝ ãc nªn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc hao phÝ chñ yÕu cña hä lµ
hao phÝ trÝ lùc vµ nh÷ng c¨ng th¼ng vÒ thÇn kinh, t©m lý, v× vËy hä cã yªu
cÇu riªng vÒ ®iÒu kiÖn lao ®éng.
- Mµu s¾c ¸nh s¸ng: C«ng ty b¶o ®¶m ®ñ ¸nh s¸ng cho tÊt c¶ nh÷ng n¬i lµm
viÖc cña lao ®éng qu¶n lý, mçi phßng ban ®Òu cã tiÕp xóc hai mÆt víi kh«ng
gian, cã cöa sæ réng ®Ó tËn dông ¸nh s¸ng tù nhiªn. Trong phßng cã hÖ thèng
chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn huúnh quang. Ngoµi ra, mµu s¾c trong phßng cßn ®îc bè
trÝ hµi hoµ, hÇu hÕt trong c¸c phßng ®Òu ®îc quÐt ve mÇu xanh.
- VÊn ®Ò tiÕng ån: Ho¹t ®éng lao ®éng trÝ ãc ®ßi hái ph¶i yªn tÜnh tËp
trung t tëng. V× mËt ®é lao ®éng qu¶n lý cña C«ng ty kh¸ cao cho nªn kh«ng tr¸nh
khái sù ån µo. MÆt kh¸c, do v¨n phßng ®îc ®Æt gÇn c¬ së s¶n xuÊt nªn khu v¨n
phßng kh«ng tr¸nh khái chÞu ¶nh hëng cña tiÕng ån do m¸y mãc g©y ra.
- VÊn ®Ò thÈm mü: Do khu lµm viÖc cña lao ®éng qu¶n lý toµn bé lµ nhµ
cÊp IV cho nªn kh«ng thÓ gäi lµ khang trang ®îc. Tuy nhiªn, ë ®©y l¹i ®îc bè trÝ
s¹ch sÏ, tho¸ng m¸t. Tríc cöa c¸c phßng ban lµ vên hoa, xung quanh vên hoa lµ 3
d·y nhµ quay mÆt vµo vên hoa t¹o thµnh h×nh mãng ngùa. Tuy lµ nhµ cÊp IV nh-
ng n¬i héi häp vµ tiÕp kh¸ch ®îc trang trÝ kh¸ sang träng, t¹o c¶m gi¸c tho¶i m¸i
cho lao ®éng qu¶n lý vµ ®èi t¸c mçi khi lµm viÖc.
- BÇu kh«ng khÝ t©m lý: BÇu kh«ng khÝ t©m lý lµ yÕu tè ¶nh hëng rÊt lín
®Õn kh¶ n¨ng lao ®éng trÝ ãc v× thÕ nã ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ lao ®éng qu¶n
lý. Nh×n chung mèi quan hÖ trong C«ng ty gi÷a c¸c nh©n viªn, gi÷a Gi¸m ®èc vµ
c¸c nh©n viªn kh¸ th©n mËt, cëi më, kh«ng c¨ng th¼ng. Mäi ngêi thêng gióp ®ì
nhau hoµn thµnh c«ng viÖc khi cã ngêi qu¸ bËn hoÆc khi èm ®au. Ngêi lao ®éng
®îc an ñi, ®éng viªn khi gia ®×nh cã chuyÖn buån. §Æc biÖt, C«ng ty t¹o ®iÒu
kiÖn thuËn lîi vµ gióp ®ì tËn t×nh ®èi víi sinh viªn thùc tËp, häc tËp t¹i C«ng ty.
33
B. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty.
Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn ®©y, b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc ë trêng, em
cã thÓ ®a ra nh÷ng u, nhîc ®iÓm chÝnh cña bé m¸y qu¶n lý C«ng ty vËt liÖu
x©y dùng CÈm Tríng nh sau:
* ¦u ®iÓm:
- C«ng ty cã c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®îc x©y dùng theo m« h×nh trùc
tuyÕn chøc n¨ng, m« h×nh nµy phï hîp víi quy m« vµ h×nh thøc s¶n xuÊt kinh
doanh cña C«ng ty hiÖn nay. C¸c cÊp qu¶n lý cña C«ng ty phï hîp víi c¬ cÊu s¶n
xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §a sè c¸c bé phËn chøc n¨ng thùc hiÖn tèt c«ng viÖc
cña m×nh.
- ViÖc tæ chøc vµ phôc vô n¬i lµm viÖc cho lao ®éng qu¶n lý ®· chó ý nhiÒu
®Õn sù thuËn tiÖn trong ho¹t ®éng vµ kh«ng t¹o ra chªnh lÖch qu¸ lín gi÷a c¸c bé
phËn còng nh c¸c lo¹i lao ®éng qu¶n lý.
- §iÒu kiÖn lµm viÖc cña lao ®éng qu¶n lý ®îc quan t©m vÒ khÝa c¹nh
thÈm mü, ¸nh s¸ng, t¹o ®îc bÇu kh«ng khÝ t©m lý tÝch cùc.
* Nhîc ®iÓm:
- Sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c¸c phßng ban cßn ®«ng so víi lîng c«ng
viÖc mµ hä ph¶i ®¶m nhËn. C«ng ty cÇn kh¾c phôc nhîc ®iÓm nµy, cã thÓ
b»ng c¸ch ph©n c«ng c«ng viÖc hîp lý.
- ChÊt lîng lao ®éng qu¶n lý nãi chung cha cao. C«ng ty cÇn ph¶i më c¸c líp
®µo t¹o ng¾n h¹n, dµi h¹n, nÕu cÇn th× göi c¸n bé ®i häc t¹i chøc ®Ó n©ng cao
nghiÖp vô cho lao ®éng qu¶n lý.
- Tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn ®©y, chóng ta thÊy r»ng: C«ng ty cÇn ph¶i hoµn
thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý cho gän nhÑ, phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt
kinh doanh cña C«ng ty, ph¸t huy ®îc nh÷ng u ®iÓm, ®ång thêi dÇn dÇn kh¾c
phôc nh÷ng nhîc ®iÓm t¹o ra thÕ m¹nh, v÷ng bíc ®i lªn.
* §¸nh gi¸ chung.
34
HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp ®îc g¾n liÒn víi hiÖu
qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Mét bé m¸y qu¶n lý lµm viÖc cã hiÖu qu¶
sÏ gãp phÇn rÊt lín vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Môc tiªu
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua lµ tËp trung s¶n
xuÊt g¹ch t¹i nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng.
So víi nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý th× t¹i C«ng ty
vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng ®· ®¹t ®îc tÝnh tèi u. Gi÷a c¸c kh©u, c¸c cÊp
qu¶n lý ®Òu thiÕt lËp nh÷ng mèi quan hÖ hîp lý víi sè lîng cÊp qu¶n lý phï hîp
t¹o ra c¬ cÊu qu¶n lý cã tÝnh n¨ng ®éng cao, lu«n ®i s¸t vµ phôc vô s¶n xuÊt.
Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty kh¸ linh ho¹t, nhËy bÐn víi sù thay ®æi cña kinh
tÕ thÞ trêng, gi¶i quyÕt ®îc c¸c t×nh huèng x¶y ra trong doanh nghiÖp còng nh
ngoµi thÞ trêng.
TÊt c¶ c¸c th«ng tin ®îc sö dông trong doanh nghiÖp ®Òu cã tÝnh tin cËy
cao, nhê ®ã sù ho¹t ®éng vµ phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn kh¸ nhÞp nhµng, tuy nhiªn
còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cha ®¹t ®îc tÝnh
kinh tÕ bëi lÏ, t¬ng quan gi÷a yªu cÇu c«ng viÖc vµ sè lîng c¸n bé qu¶n lý trong
C«ng ty cßn chªnh lÖch kh¸ lín, ®iÒu nµy thÓ hiÖn qua cêng ®é lao ®éng cña lao
®éng qu¶n lý cha cao vµ thêi gian lµm viÖc ng¾n.
HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tr-
íng ®îc thÓ hiÖn qua mét sè chØ tiªu thÓ hiÖn trong b¶ng sau:
(Trang sau)
35
Tailieu.vncty.com  qt246
Qua biÓu trªn cho thÊy gi¸ trÞ tæng s¶n lîng cña C«ng ty gi¶m dÇn theo c¸c
n¨m. N¨m 1998 so víi n¨m 1997 gi¶m 421,318 triÖu ®ång t¬ng ®¬ng víi 4,6%.
§Æc biÖt, n¨m 1999 so víi n¨m 1998 l¹i gi¶m m¹nh h¬n, gi¶m 932,441 triÖu ®ång
t¬ng øng víi 10,7%.
Tuy vËy, doanh thu cña C«ng ty vÉn t¨ng qua c¸c n¨m vµ t¨ng m¹nh mÏ lµ tõ
n¨m 1998 ®Õn n¨m 1999. §iÒu nµy h¬i tr¸i ngîc nhng cã thÓ ®îc gi¶i thÝch nh
sau: Theo cac n¨m, gi¸ vËt liÖu x©y dùng t¨ng, thªm vµo ®ã s¶n lîng g¹ch s¶n
xuÊt ra trong c¸c n¨m 1997, 1998 kh«ng tiªu thô hÕt. §Õn n¨m 1999 th× sè lîng tån
®äng tõ c¸c n¨m tríc vµ s¶n lîng ®îc s¶n xuÊt trong n¨m tiªu thô hÕt. DÉn ®Õn
tÝnh tr¹ng gi¸ trÞ tæng s¶n lîng gi¶m nhng tæng doanh thu vÉn t¨ng.
Lîi nhuËn cña C«ng ty kh«ng ngõng gia t¨ng, ®Æc biÖt lµ n¨m 1998 so víi
n¨m 1997, t¨ng 119,164 triÖu ®ång do n¨m 1997 g¹ch s¶n xuÊt ra kh«ng tiªu thu
®îc. N¨m 1999 so víi n¨m 1998 lîi nhuËn t¨ng 17,803 triÖu ®ång t¬ng øng víi
13,31%
Tæng quü l¬ng cña C«ng ty còng t¨ng dÇn theo c¸c n¨m trong khi sè lîng c«ng
nh©n kh«ng thay ®æi v× thÕ l¬ng b×nh qu©n theo ®Çu ngêi còng t¨ng theo c¸c
n¨m. Tuy nhiªn, tèc ®é t¨ng chËm, tõ n¨m 1997 ®Õn n¨m 1999 chØ t¨ng ®îc
24.000 ®/ngêi.
Tr¸i ngîc víi doanh thu cña C«ng ty, phÇn nép ng©n s¸ch cña C«ng ty l¹i gi¶m
dÇn tõ 1998 ®Õn 1999 vµ møc gi¶m lµ 44,644 triÖu ®ång t¬ng øng víi 11,34%.
Trong khi tõ 1997 ®Õn 1998 nép ng©n s¸ch cña C«ng ty t¨ng 18,1 triÖu ®ång t-
¬ng øng víi 4,6%.
Nh vËy, trong 3 n¨m t 1997 ®Õn 1999 th× n¨m 1999 C«ng ty lµm ¨n cã hiÖu
qu¶ nhÊt vµ tiÒn l¬ng c«ng nh©n ngµy mét t¨ng chøng tá C«ng ty lµm ¨n cã hiÖu
qu¶. §iÒu nµy cã phÇn kh«ng nhá do C«ng ty cña ®éi ngò lao ®éng qu¶n lý cña
C«ng ty.
Tæng doanh thu cña C«ng ty t¨ng ®Òu theo c¸c n¨m nhng nép ng©n s¸ch l¹i
gi¶m chøng tá tÝch luü cña C«ng ty t¨ng ®Ó bï vµo phÇn ®æi míi trang thiÕt bÞ
vµ më réng c¬ së s¶n xuÊt.
ViÖc lµm ¨n cã hiÖu qu¶ cña C«ng ty cã gãp phÇn ®¸ng kÓ cña bé phËn lao
®éng qu¶n lý. Cã ®îc thµnh tùu nµy lµ do C«ng ty ®· thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p:
- T¨ng cêng ®Çu t c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ sö dông c¸c biÖn ph¸p ®æi míi
c«ng nghÖ, ¸p dông c¸c kü thuËt tiªn tiÕn nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt
lîng hµng.
- T¨ng cêng kiÓm tra ho¹t ®éng tµi chÝnh tõng bé phËn ®¶m b¶o c¸c quy
®Þnh cña Nhµ níc vµ chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng.
Tuy nhiªn cßn mét sè nguyªn nh©n lµm ¶nh hëng tíi kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng
qu¶n lý nh:
- KÕt cÊu chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban chøc n¨ng trong C«ng ty.
- ViÖc sö dông c¸n bé qu¶n lý sè lîng vµ chÊt lîng c¸n bé qu¶n lý cha ®îc phï
hîp víi kh¶ n¨ng tõng ngêi, sè lîng lao ®éng qu¶n lý tuy nhiÒu nhng c«ng viÖc
vÉn cha hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é do cha sö dông ®óng ngµnh nghÒ ®µo t¹o.
- M«i trêng lµm viÖc còng ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña lao ®éng
qu¶n lý.
PhÇn thø ba.
Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty vËt liÖu x©y dùng
CÈm Tríng.
HiÖn nay, trong c¬ chÕ thÞ trêng nhiÒu doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng
kÐm hiÖu qu¶ do ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nµy kh«ng dîc ®Æt trong m«i
trêng c¹nh tranh, kh«ng g¾n víi thÞ trêng. Tæ chøc bé m¸y trong c¸c doanh nghiÖp
kh«ng phï hîp do quan niÖm vÒ së h÷u trong c¸c doanh nghiÖp kh«ng râ rµng. Tr-
íc t×nh h×nh ®ã, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, Nhµ n-
íc ®· tiÕn hµnh ®æi míi ho¹t ®éng hµng lo¹t doanh nghiÖp b»ng c¸ch thÝ ®iÓm
cæ phÇn ho¸ mét sè doanh nghiÖp Nhµ níc. KÕt qu¶ lµ, khi ho¹t ®éng ®éc lËp
th× doanh nghiÖp l¹i ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao. V× vËy, §¶ng vµ Nhµ níc ®· quyÕt
®Þnh chØ gi÷ l¹i mét sè doanh nghiÖp Nhµ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o cßn l¹i sÏ tiÕn
hµnh cæ phÇn ho¸ dÇn c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc
trùc thuéc Së x©y dùng Thanh Ho¸, C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng còng
®ang cã kÕ ho¹ch cæ phÇn ho¸ vµ sÏ ®îc cæ phÇn ho¸ trong thêi gian tíi.
Khi chuyÓn sang C«ng ty cæ phÇn th× viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ cÇn
thiÕt vµ hÕt søc quan träng. Tríc hÕt ph¶i ®Þnh h×nh ®îc ho¹t ®éng cña C«ng ty.
C«ng ty còng nªn më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, nhng tríc hÕt ph¶i kiÓm tra chÊt l-
îng trang thiÕt bÞ hiÖn cã trong C«ng ty ®Ó tu söa, b¶o dìng t¹o ®iÒu kiÖn
thuËn lîi cho viÖc ®¸nh gia tµi s¶n - c«ng viÖc ban ®Çu cña qu¸ tr×nh cæ phÇn
ho¸ doanh nghiÖp.
I. Hoµn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý.
1. Nh÷ng yªu cÇu ®¹t ®îc trong c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc.
- C¸c ®¬n vÞ qu¶n lý thu gän l¹i nhng vÉn ®¶m b¶o phôc vô kÞp thêi cho
c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
- Bé m¸y qu¶n lý ®îc hoµn thiÖn ph¶i n©ng cao ®îc tÝnh n¨ng ®éng, n©ng
cao ®îc mét sè chØ tiªu cña C«ng ty nh: T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm quü
l¬ng…
- Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc x¸c ®Þnh râ rµng tr¸nh
®îc kh©u trung gian ®Ó khai th¸c tèt h¬n kh¶ n¨ng, tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng
nh©n viªn trong C«ng ty.
2. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý.
Trong c¬ chÕ thÞ trêng, c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý ph¶i ®îc hoµn thiÖn theo híng
ngµy cµng thÝch hîp víi môc tiªu vµ nhiÖm vô cña s¶n xuÊt kinh doanh. C¬ cÊu
tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®¶m b¶o víi sè lîng ngêi, sè ®Çu mèi trong qu¶n lý Ýt
nhÊt. Cã nh vËy, c«ng viÖc qu¶n lý míi n¨ng ®éng, ®i s¸t vµo phôc vô s¶n xuÊt
kinh doanh.
§Ó n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý c¸c bé phËn chøc n¨ng, quan
hÖ gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng vµ c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô cña mçi bé phËn cÇn
ph¶i ®îc hoµn thiÖn.
Qua nghiªn cøu chøc n¨ng, nhiÖm vô ë phÇn thø hai kÕt hîp nghiªn cøu thùc
tiÔn ho¹t ®éng cña C«ng ty g¹ch Th¹ch Bµn sau khi chuyÓn sang chuyÓn sang cæ
phÇn ho¸ mét phÇn cã thÓ ¸p dông m« h×nh bé m¸y qu¶n lý míi, gän nhÑ h¬n tríc
khi nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng ®îc cæ phÇn ho¸ vµo cuèi n¨m 2000. §ång
thêi, cã bæ sung thªm chøc n¨ng ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn phßng ban cho phï hîp
víi ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn.
BiÓu 12: M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty vËt liªu x©y dùng
CÈm Tríng sau khi cæ phÇn ho¸.
(Trang sau)
Ban kiÓm so¸t
Héi ®ång qu¶n trÞ
Ph©n xëng t¹o h×nh
Phßng kÕ to¸n tµi vô
Phong tæ chøc hµnh chÝnh
Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh
Phã gi¸m ®èc
Phßng kü thuËt vËt t
Phßng kinh doanh tiªu thô
Ph©n xëng nung ®èt
Ph©n xëng c¬ ®iÖn
Trong m« h×nh nµy gåm cã:
2.1. Ban kiÓm so¸t:
Lµ tæ chøc thay mÆt c¸c cæ ®«ng ®Ó kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh, qu¶n trÞ vµ ®iÒu hµnh C«ng ty.
- KiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, kiÓm tra sæ s¸ch kÕ to¸n, c¸c b¸o c¸o,
quyÕt to¸n n¨m tµi chÝnh cña C«ng ty vµ kiÕn nghÞ kh¾c phôc nh÷ng sai ph¹m.
- §îc quyÒn yªu cÇu c¸c phßng ban nghiÖp vô cña C«ng ty cung cÊp t×nh
h×nh, sè liÖu, tµi liÖu vµ thuyÕt minh c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty.
- Tr×nh ®¹i héi cæ ®«ng b¸o c¸o thÈm tra b¶n tæng kÕt n¨m tµi chÝnh.
- B¸o c¸o víi ®¹i héi cæ ®«ng vÒ nh÷ng sù kiÖn tµi chÝnh bÊt thêng, nh÷ng u
khuyÕt ®iÓm trong qu¶n lý tµi chÝnh cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ Gi¸m ®èc theo ý
kiÕn ®éc lËp cña m×nh. ChÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vÒ nh÷ng ®¸nh gi¸ kÕt luËn
cña m×nh.
- Th«ng b¸o ®Þnh kú t×nh h×nh kÕt qu¶ kiÓm so¸t cho héi ®ång qu¶n trÞ.
- Tham dù c¸c cuéc häp héi ®ång qu¶n trÞ ph¸t biÓu ý kiÕn vµ cã kiÕn nghÞ
nhng kh«ng tham gia biÓu quyÕt. NÕu cã ý kiÕn kh¸c víi quyÕt ®Þnh cña héi
®ång qu¶n trÞ th× cã quyÒn yªu cÇu ghi ý kiÕn cña m×nh vµo biªn b¶n häp vµ
trùc tiÕp b¸o c¸o ®¹i héi cæ ®«ng gÇn nhÊt.
2.2. Héi ®ång qu¶n trÞ.
- Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn nh©n danh C«ng ty quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn
®Ò cã liªn quan ®Õm môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty phï hîp víi luËt ph¸p, trõ
nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng.
- Héi ®ång qu¶n trÞ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ®¹i héi cæ ®«ng vÒ:
+ Qu¶n trÞ C«ng ty theo ®iÒu lÖ, nghÞ quyÕt cña ®¹i héi cæ ®«ng vµ tu©n
thñ ®óng ph¸p luËt.
+ Tr×nh ®¹i héi cæ ®«ng quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc gi¶i thÓ c¸c chi nh¸nh
v¨n phßng ®¹i diÖn, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n cña C«ng ty, huy ®éng vèn t¨ng
gi¶m vèn tiÒn tÖ vµ chuyÓn nhîng cæ phÇn.
- Tr×nh ®¹i héi cæ ®«ng c¸c b¸o c¸o ho¹t ®éng cña héi ®ång qu¶n trÞ, kÕt
qu¶ kinh doanh, quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m, ph¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn,
chia cæ tøc vµ c¸ch thøc sö dông tuú theo quyÕt ®Þnh cña héi ®ång cæ ®«ng.
- Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm Gi¸m ®èc, phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng C«ng ty
vµ duyÖt ph¬ng ¸n tæ chøc bé m¸y vµ nh©n sù c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc.
- ChØ ®¹o, bè trÝ vµ gi¸m s¸t viÖc ®iÒu hµnh cña Gi¸m ®èc vµ c¸c chøc
danh do héi ®ång qu¶n trÞ trùc tiÕp qu¶n lý.
- KiÕn nghÞ bæ sung hoÆc söa ®æi ®iÒu lÖ C«ng ty.
- QuyÕt ®Þnh triÖu tËp, chuÈn bÞ néi dung vµ tæ chøc häp héi ®ång cæ
®«ng thêng kú vµ bÊt thêng.
- QuyÕt ®Þnh tiÒn l¬ng, thëng cho Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng
vµ c¸c chøc danh thuéc quyÒn qu¶n lý cña héi ®ång qu¶n trÞ. Trêng hîp Chñ tÞch
héi ®ång qu¶n trÞ kiªm Gi¸m ®èc th× møc l¬ng vµ thëng cña Gi¸m ®èc do héi
®ång cæ ®«ng quy ®Þnh.
- QuyÕt ®Þnh mét sè c«ng viÖc kinh doanh thuéc thÈm quyÒn cña héi ®ång
qu¶n trÞ theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc.
- QuyÕt ®Þnh vÒ quy chÕ tuyÓn dông, cho th«i viÖc nh©n viªn cña C«ng ty
phï hîp quy ®Þnh cña ph¸p luËt. QuyÕt ®Þnh khen thëng, kû luËt nh©n viªn thuéc
quyÒn qu¶n lý cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ quyÕt ®Þnh båi thêng vËt chÊt khi
nh©n viªn g©y thiÖt h¹i cho C«ng ty.
- Phª duyÖt ph¬ng ¸n trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt.
- QuyÕt ®Þnh ®Çu t c¸c dù ¸n ph¸t sinh kh«ng vît qu¸ 30% vèn ®iÒu lÖ,
thiÕt kÕ vµ quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh ®Çu t ®· th«ng qua ®¹i héi cæ ®«ng.
* §øng ®Çu héi ®ång qu¶n trÞ lµ Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ, lµ ngêi ®¹i
diÖn cho C«ng ty tríc ph¸p luËt, cã tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n sau:
- TriÖu tËp c¸c cuéc häp cña héi ®ång qu¶n trÞ.
- ChuÈn bÞ néi dung, ch¬ng tr×nh vµ ®iÒu khiÓn c¸c buæi häp ®Ó th¶o luËn
vµ biÓu quyÕt c¸c vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña héi ®ång qu¶n trÞ.
- LËp ch¬ng tr×nh c«ng t¸c vµ ph©n c«ng thµnh viªn thùc hiÖn viÖc kiÓm tra
gi¸m s¸t cña C«ng ty.
- §îc uû quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù uû quyÒn cña m×nh.
2. 3. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh.
- §iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
C«ng ty theo nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ nghÞ quyÕt cña
®¹i héi cæ ®«ng, ®iÒu lÖ C«ng ty vµ tu©n thñ ph¸p luËt.
- B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, thùc hiÖn theo ph¬ng ¸n kinh doanh ®· ®îc héi
®ång qu¶n trÞ phª duyÖt vµ th«ng qua ®¹i héi cæ ®«ng.
- X©y dùng vµ tr×nh héi ®ång qu¶n trÞ kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ kÕ ho¹ch hµng
n¨m.
- QuyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, c¸c biÖn ph¸p
khuyÕn khÝch më réng s¶n xuÊt.
- §Ò nghÞ héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt
®èi víi c¸c chøc danh Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng.
- QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt ®èi víi nh÷ng c¸n
bé c«ng nh©n díi quyÒn.
- Ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ theo luËt ®Þnh.
- B¸o c¸o tríc héi ®ång qu¶n trÞ t×nh h×nh ho¹t ®éng, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh
doanh cña C«ng ty.
- §¹i diÖn C«ng ty trong viÖc khëi kiÖn c¸c vô ¸n liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña
C«ng ty khi ®îc héi ®ång qu¶n trÞ uû quyÒn b»ng v¨n b¶n.
* Díi Gi¸m ®èc lµ Phã gi¸m ®èc cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau:
- Gióp Gi¸m ®èc gi¶i quyÕt mét sè c«ng viÖc ®îc Gi¸m ®èc uû quyÒn.
- §îc quyÒn yªu cÇu c¸c bé phËn, c¸c phßng ban chøc n¨ng cung cÊp tµi liÖu,
sè liÖu, hå s¬, th«ng tin cÇn thiÕt thuéc lÜnh vùc ®îc giao.
2.4. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh.
Chøc n¨ng chÝnh cña phßng lµ qu¶n lý nh©n sù vµ tiÒn l¬ng cña C«ng ty.
NhiÖm vô cña phßng lµ gióp Gi¸m ®èc nghiªn cøu, chÊp hµnh vµ qu¶n lý qu¸
tr×nh ho¹t ®éng cña toµn C«ng ty, thùc hiÖn c«ng t¸c c¸n bé, lao ®éng, tiÒn l¬ng,
®µo t¹o, thi ®ua, khen thëng theo sù chØ ®¹o cña héi ®ång qu¶n trÞ.
2.5. Phßng kinh doanh tiªu thô.
Phßng nµy cã nhiÖm vô liªn hÖ giao dÞch víi nh÷ng ®Þa ®iÓm nhËn hµng.
Nh vËy, phßng cÇn n¾m v÷ng gi¸ c¶ thÞ trêng vµ ph¶i cã ®îc mét ph¹m vi ®îc
phÐp di chuyÓn gi¸ ®Ó tuú c¬ øng biÕn sao cho më réng ®îc thÞ trêng tiªu thô.
2,6. Phßng kÕ to¸n.
Thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n, thèng kª tµi chÝnh trong C«ng ty, cô thÓ lµ:
- LËp vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, ®«n ®èc chØ ®¹o, híng dÉn
viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch.
- Qu¶n lý c¸c lo¹i vèn, c¸c quü tËp trung cña to¸n C«ng ty.
- Tham gia lËp ph¬ng ¸n ®iÒu hoµ vèn, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña C«ng
ty.
- Tæng hîp quyÕt to¸n tµi chÝnh toµn C«ng ty vµ b¸o c¸o lªn trªn theo quy
®Þnh.
- Tham gia x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c møc gi¸ cho C«ng ty.
2.7. Phßng kü thuËt vËt t.
Phßng kü thuËt vËt t lµ bé phËn tham mu tæng hîp cho mäi ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vÒ mÆt kü thuËt. Phßng cã nhiÖm vô qu¶n lý, mua
s¾m, cung cÊp ®Çy ®ñ nh÷ng trang thiÕt bÞ, vËt liÖu, dông cô, trang bÞ ph¬ng
tiÖn b¶o hé lao ®éng cho C«ng ty.
II. Hoµn thiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña bé m¸y qu¶n lý.
§Ó n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng
th× quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng vµ c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô trong c¸c bé
phËn ph¶i lu«n lu«n ®îc hoµn thiÖn. Muèn lµm ®îc viÖc nµy th× ph¶i tiÕn hµnh
ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®· ®Þnh ®Ó ph¸t hiÖn
ra nh÷ng kh©u yÕu trong viÖc ph©n bæ khèi lîng c«ng t¸c. Trªn c¬ së ®ã, ®¸nh
gi¸ sù hîp lý, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ mèi
quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng.
Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban, em thÊy
c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô ®ã t¬ng ®èi hoµn chØnh song em còng m¹nh d¹n xin ®a
ra mét sè ý kiÕn bæ sung thªm nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a chøc n¨ng, nhiÖm vô
cña ban Gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban nh sau:
1. Ban Gi¸m ®èc.
Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ngêi ®øng ®Çu C«ng ty, phô tr¸ch chung c¸c ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ngoµi ra cßn chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c phßng ban.
QuyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña Gi¸m ®èc ®îc quy ®Þnh râ nh sau:
+ NhËn vèn vµ c¸c nguån lùc kh¸c do Nhµ níc giao, giao vèn vµ c¸c nguån lùc
kh¸c vÒ c¸c ®¬n vÞ sö dông ®óng môc ®Ých sao cho b¶o ®¶m an toµn vµ ph¸t
triÓn ®îc vèn.
+ §¹i diÖn cho C«ng ty tríc ph¸p luËt vµ c¸c c¬ quan Nhµ níc.
+ Dù kiÕn ph¬ng híng ph¸t triÓn cña C«ng ty.
+ Trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.
+ QuyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty.
+ X©y dùng néi quy, quy ®Þnh, quy chÕ vÒ ho¹t ®éng kinh doanh.
Tuy nhiªn, Gi¸m ®èc cÇn nhiÒu thêi gian ®Ó suy nghÜ cho nªn Gi¸m ®èc nªn
giao quyÒn cho cÊp díi nhng kh«ng tõ bá tr¸ch nhiÖm. Gi¸m ®èc C«ng ty nªn phô
tr¸ch chung vµ uû quyÒn cho c¸c Phã Gi¸m ®èc theo tõng lÜnh vùc.
* C¸c Phã gi¸m ®èc: lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, thùc hiÖn nhiÖm vô
theo tõng lÜnh vùc ®îc Gi¸m ®èc C«ng ty ph©n c«ng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc
Gi¸m ®èc vµ ph¸p lÖnh Nhµ níc vÒ lÜnh vùc ®ã.
Ngoµi ra, c¸c Phã gi¸m ®èc cßn ®Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ ph¬ng h-
íng ph¸t triÓn cña C«ng ty.
C¸c Phã gi¸m ®èc cã quyÒn yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ thuéc C«ng ty, c¸c phßng ban
chøc n¨ng cung cÊp hå s¬, tµi liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt thuéc lÜnh vùc ®îc giao.
2. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh.
Lµ bé phËn quan träng n¾m b¾t sè lîng lao ®éng vµ ph©n c«ng lao ®éng
gi÷a c¸c bé phËn, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn lîi Ých cña ngêi lao
®éng. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã chøc n¨ng, nhiÖm vô chÝnh lµ gi¶i quyÕt
c¸c vÊn ®Ò vÒ:
+ C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé.
+ C«ng t¸c lao ®éng tiÒn l¬ng.
+ C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho C«ng ty.
+ C«ng t¸c thi ®ua tuyªn truyÒn.
3. Phßng kÕ to¸n tµi vô.
Lµ phßng gióp Gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, thèng kª tµi
chÝnh cña C«ng ty. Phßng cã nhiÖm vô:
+ LËp kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, ®«n ®èc, chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch.
+ Qu¶n lý c¸c lo¹i vèn, c¸c quü tËp trung cña C«ng ty.
+ Tham gia lËp ph¬ng ¸n ®iÒu hoµ vèn, c¸c quü tËp trung toµn C«ng ty.
+ Tæng hîp quuÕt to¸n tµi chÝnh toµn C«ng ty vµ b¸o c¸o lªn trªn theo quy
®Þnh.
+ Tham gia x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c møc gi¸ cña C«ng ty.
4. phßng kü thuËt vËt t.
Chøc n¨ng chÝnh cña phßng lµ nghiªn cøu, thiÕt kÕ kü thuËt híng dÉn theo
dâi vµ gi¸m s¸t quy tr×nh c«ng nghÖ, x©y dùng c¸c ®Þnh møc kü thuËt, ®Þnh
møc vµ h¹n møc sö dông vËt t.
NhiÖm vô: Cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi trang thiÕt bÞ, vËt t cho yªu cÇu cña
s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.
5. Phßng kinh doanh tiªu thô.
ChÞu tr¸ch nhiÖm ®Çu ra cho s¶n phÈm cña C«ng ty. Mçi c¸n bé cña phßng lµ
nh©n tè quyÕt ®Þnh cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty, ®Ó tõ ®ã cã kinh
phÝ chi tr¶ c¸c kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra.
* ý nghÜa.
- Gióp Gi¸m ®èc gi¶m bít ®îc g¸nh nÆng vÒ khèi lîng c«ng viÖc ®Ó Gi¸m
®èc cã thêi gian gi¶i quyÕt tèt h¬n phÇn viÖc cña m×nh.
- Gióp c¸c Trëng- Phã phßng nhËn thøc ®îc vai trß, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña
m×nh mét c¸ch râ rµng.
- Gióp hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y ®¹t ®îc cao h¬n.
- Chøc n¨ng, nhiÖm vô râ rµng cho tõng phßng sÏ t¹o ®îc niÒm tin vµo c«ng
viÖc cña hä, thóc ®Èy hoµn thµnh c«ng viÖc cña C«ng ty m¹nh mÏ h¬n.
III. X©y dùng mét sè v¨n b¶n cô thÓ quy ®Þnh tiªu chuÈn cña c¸n bé
qu¶n lý c¸c cÊp.
1. Ban l·nh ®¹o C«ng ty.
- Ph¶i lµ ngêi cã phÈm chÊ chÝnh trÞ tèt, trung thµnh víi ®êng lèi chñ tr¬ng
cña §¶ng vµ Nhµ níc, cã tr×nh ®é lý luËn cao cÊp.
- Ph¶i lµ ngêi ®· tèt nghiÖp §¹i häc hoÆc trªn §¹i häc mét chuyªn ngµnh vÒ
ho¸ silÝc-c¸t, ®îc bæ sung kiÕn thøc qu¶n lý vµ biÕt ngo¹i ng÷.
- Lµ ngêi am hiÓu réng r·i mäi lÜnh vùc m×nh qu¶n lý. Cã kh¶ n¨ng trong l·nh
®¹o, kh¶ n¨ng tæ chøc tèt, kh¶ n¨ng ®oµn kÕt tËp hîp quÇn chóng cao.
- Th©m niªn c«ng t¸c trªn 10 n¨m trong lÜnh vùc ho¸ silÝc-c¸t vµ tuæi ®êi
kh«ng qu¸ 60.
2. §èi víi c¸n bé phßng ban.
- Ph¶i cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, trung thµnh víi ®êng lèi chñ tr¬ng cña §¶ng
vµ Nhµ níc. N¾m ®îc ph¬ng híng ph¸t triÓn cña C«ng ty, cã tr×nh ®é chÝnh trÞ
trung cÊp trë lªn.
- Ph¶i tèt nghiÖp §¹i häc hoÆc Cao ®¼ng trë lªn.
- Cã n¨ng lùc tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng viÖc. Cã kh¶ n¨ng tËp hîp
quÇn chóng, quyÕt ®o¸n, d¸m lµm d¸m chÞu tr¸ch nhiÖm.
* T¸c dông:
- Gãp phÇn khuyÕn khÝch c¸n bé nh©n viªn trong C«ng ty phÊn ®Êu trong
c«ng t¸c vµ häc tËp ®¹t kÕt qu¶ cao.
- T¹o c¬ héi cho c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc ®¶m nhiÖm nhiÖm vô cña c¸n bé chøc
n¨ng cña C«ng ty.
- Gãp phÇn ®Ò b¹t c¸n bé qu¶n lý ë c¸c phßng ban mét c¸ch kh¸ch quan vµ
c«ng b»ng.
- N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty.
IV. S¾p xÕp bè trÝ l¹i lao ®éng qu¶n lý ë c¸c phßng ban chøc n¨ng,
b¶o ®¶m n©ng cao hiÖu lùc cña bé m¸y qu¶n lý .
ViÖc x¸c ®Þnh ®óng vÒ sè lîng biªn chÕ lµ mét viÖc lµm hÕt søc khã kh¨n
nhng thùc sù cÇn thiÕt ®èi víi C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng nãi riªng vµ
tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi chng. Muèn lµm ®îc viÖc nµy ph¶i c¨n cø vµo nhiÒu
néi dung ®Ó x¸c ®Þnh.
Qua kh¶o s¸t, ph©n tÝch ë phÇn thø hai ta thÊy: Khèi lîng c«ng viÖc ë C«ng
ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng kh«ng lín nhng do chÊt lîng ®éi ngò lao ®éng
qu¶n lý cha cao cho nªn nh÷ng c«ng viÖc phøc t¹p ph¶i chia nhá ra nhiÒu kh©u
kh«ng cÇn thiÕt, v× thÕ g©y ra l·ng phÝ thêi gian, bé m¸y qu¶n lý kh«ng gän
nhÑ.
§Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, C«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o l¹i, tuyÓn chän
nh÷ng ngêi cã chuyªn m«n cao, s¾p xÕp bè trÝ c«ng viÖc trong tõng phßng ban
theo biÓu sau:
BiÓu 13: S¾p xÕp biªn chÕ míi
Stt Phßng chøc n¨ng Biªn chÕ cò Biªn chÕ míi
1 Phßng tæ chøc hµnh chÝnh 6 4
2 Phßng kÕ to¸n tµi vô 9 6
3 Phßng kü thuËt vËt t 11 8
4 Phßng kinh doanh tiªu thô 7 10
5 Ph©n xëng t¹o h×nh 5 3
6 Ph©n xëng c¬ ®iÖn 3 2
7 Ph©n xëng nung ®èt 5 3
8 Tæng sè 46 36
Sau khi s¾p xÕp bè trÝ l¹i biªn chÕ cña C«ng ty th× bé m¸y qu¶n lý cña C«ng
ty cßn 40 ngêi trong ®ã bao gåm 4 ngêi trong ban Gi¸m ®èc. Phßng tæ chøc cßn 4
ngêi trong ®ã cã 1 Trëng phßng, 1 phã phßng vµ 2 nh©n viªn. Phßng kÕ to¸n tµi
vô cßn 6 ngêi trong ®ã cã 1 KÕ to¸n trëng, 1 Phã phßng, 1 kÕ to¸n tæng hîp, 2 kÕ
to¸n viªn, vµ 1 thñ quü. Phßng kü thuËt vËt t cßn 8 ngêi, trong ®ã gåm: 1 Trëng
phßng, 1 Phã phßng, 4 kü thuËt viªn vµ 2 thñ kho. Phßng kinh doanh tiªu thô cã 10
ngêi trong ®ã cã 1 Trëng phßng, 1 Phã phßng, 2 chuyªn viªn thèng kª, 1 c¸n sù
®iÒu ®é, vµ 5 nh©n viªn Marketing, c¸c ph©n xëng, mçi ph©n xëng gi¶m ®îc 2
ngêi, riªng ph©n xëng c¬ ®iÖn mçi c¬ së cí 1 Qu¶n ®èc, kh«ng cã phã qu¶n ®èc.
Cßn l¹i mçi c¬ së cã 1 Qu¶n ®èc ë c¸c ph©n xëng t¹o h×nh, nung ®èt. ë c¬ së II cã
1 Phã qu¶n ®èc ë c¸c ph©n xëng t¬ng øng.
Sè lao ®éng d d«i cÇn ph¶i cã c¸ch gi¶i quyÕt cã t×nh cã lý nhng ph¶i kiªn
quyÕt ®Ó tinh gi¶m bé m¸y qu¶n lý, gi¶m chi phÝ qu¶n lý v× kh«ng ph¶i tr¶ l¬ng
cho nh÷ng ngêi kh«ng cÇn thiÕt.
Trong sè nh÷ng c¸n bé d d«i, lùa chän nh÷ng ngêi cã kh¶ n¨ng nhÊt ®Ó lÊy 3
ngêi ®a sang bæ sung phßng kinh doanh tiªu thô v× phßng nµy ®îc kho¸n l¬ng
theo s¶n phÈm tiªu thô ®Ó t¹o nªn sù c¹nh tranh gi÷a c¸c nh©n viªn trong phßng.
Sè cßn l¹i cã thÓ chuyÓn xuèng c¸c ®éi s¶n xuÊt hoÆc cho nghØ chÕ ®é.
V. Tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô cho c¸n bé qu¶n lý.
Sè lîng §¹i häc trong ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty cßn thÊp vµ cha
®ång ®Òu trong chuyªn m«n ®µo t¹o. Do ®ã, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã kÕ
ho¹ch båi dìng c¸n bé. Song song víi n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, C«ng ty cÇn
khuyÕn kh¸ch c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Æc biÖt lµ c¸n bé trong c¸c phßng ban ®i
häc ngo¹i ng÷ vµ tin häc ®Ó theo kÞp xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i.
VI. C«ng t¸c tuyÓn dông.
TrÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé lµ yªu cÇu tÊt yÕu cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. §èi víi
C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng th× ®iÒu nµy cµng trë nªn cÇn thiÕt bëi
v× trong C«ng ty kh«ng cã c¸n bé l·nh ®¹o cã tuæi ®êi díi 40. Muèn vËy, C«ng ty
cÇn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c tuyÓn dông c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc ®Ó kÕ cËn ®éi ngò
c¸n bé s¾p vÒ nghØ chÕ ®é. §iÒu nµy cã vÎ m©u thuÉn víi viÖc tinh gi¶m ®éi
ngò c¸n bé nhng c«ng viÖc tuyÓn dông lµ thùc sù cÇn thiÕt.
Muèn c«ng t¸c tuyÓn dông ®¹t hiÖu qu¶ cao th× ph¶i x©y dùng tiªu chuÈn
tuyÓn dông v× nã cã t¸c dông:
- Gióp trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý.
- C¸c tiªu chuÈn gióp chän ®îc ngêi cã n¨ng lùc, ®¸p øng ®îc yªu cÇu c«ng
viÖc mµ C«ng ty giao phã.
- N©ng cao chÊt lîng ®éi ngò lao ®éng qu¶n lý cña C«ng ty.
VII. Mét sè ý kiÕn kh¸c.
1. Tæ chøc n¬i lµm viÖc: Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty,
c«ng nh©n ph¶i lµm viÖc trong m«i trêng cã nhiÖt ®é cao(Trong nhµ kÝnh), cã
tiÕng ån lín. H¬n n÷a, m«i trêng trong mhµ m¸y g¹ch bÞ « nhiÔm bëi khãi bôi.
V× vËy cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi nh»m b¶o vÖ søc khoÎ cho ng-
êi lao ®éng.
2. C¶i thiÖn viÖc khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng, n©ng cao tiÒn thëng ®èi víi
nh÷ng ngêi hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao.
3. Khen thëng ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i nghiªm minh, kÞp thêi t¹o
niÒm tin cho c«ng nh©n vµo sù l·nh ®¹o ®iÒu hµnh cña c¸n bé qu¶n lý.
4. X©y dùng bÇu kh«ng khÝ t©m lý tho¶i m¸i trong lao ®éng, x©y dùng khèi
®oµn kÕt tõ díi lªn trªn, ph¸t huy søc m¹nh tËp thÓ, kh¬i dËy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o
cña con ngêi.
VIII. ¦u nhîc ®iÓm cña hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng
ty.
1. ¦u ®iÓm.
ViÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé
phËn gãp phÇn ®¸ng kÓ trong qu¸ tr×nh ®a C«ng ty phÊn ®Êu trë thµnh doanh
nghiÖp ph¸t triÓn v÷ng m¹nh, cã ®éi ngò c¸n bé ho¹t ®éng n¨ng ®éng, gän nhÑ
phï hîp víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong c¬ chÕ thÞ trêng
hiÖn nay.
Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty lµm cho C«ng ty ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n.
2. Nhîc ®iÓm.
ViÖc gi¶m sè lîng lao ®éng qu¶n lý trong biªn chÕ kh«ng tr¸nh khái xÝch
mÝch, ph¶n ®èi cña c¸c c¸ nh©n khi bÞ lµm ¶nh hëng ®Õn quyÒn lîi cña hä.
C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p xö lý hîp lý lùc lîng lao ®éng nµy b»ng c¸ch: §a hä
xuèng c¸c ph©n xëng, ®éi s¶n xuÊt, hoÆc cö ®i häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é,
gi¶m biªn chÕ… Do ®ã, ph¶i mÊt mét kho¶n chi phÝ ®¸ng kÓ.
Mçi sù thay ®æi vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c c¸ nh©n, c¸c phßng ban vÒ
®iÒu kiÖn lµm viÖc; néi quy lµm viÖc… ®Òu lµm ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh ho¹t
®éng cña C«ng ty.
KÕt luËn
Qua nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ, cïng víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
cña C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng, em thÊy C«ng ty lµ mét doanh
nghiÖp kh¸ lín, cã nhiÒu ®iÓm m¹nh, cã sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn t¬ng ®èi
®«ng. ViÖc qu¶n lý mét doanh nghiÖp nh vËy lµ mét khã kh¨n lín nÕu kh«ng cã
mét ®éi ngò c¸n bé cã nghiÖp vô v÷ng vµng trong c¬ chÕ thÞ trêng c¹nh tranh
ngµy cµng kh¾c nghiÖt nµy.
Trong thêi gian tíi, C«ng ty sÏ tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ nhµ m¸y g¸ch tuynel
§«ng H¬ng do vËy, ®Ó c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®¹t ®îc hiÖu
qu¶ cao th× viÖc ®Çu tiªn C«ng ty ph¶i lµm ®ã lµ s¾p xÕp, bè trÝ l¹i tæ chøc bé
m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cho phï hîp víi m« h×nh cæ phÇn ho¸. Muèn vËy, C«ng
ty nªn t¨ng cêng c¸c biÖn ph¸p nh: §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc kü
thuËt vµ ¸p dông c¸c c«ng nghÖ cao vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt; TiÕp tôc x©y dùng,
më réng c¬ së vËt chÊt ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt; §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé kü
thuËt, chuyªn m«n ho¸ tr×nh ®é cao, ®ång thêi t¨ng cêng, cñng cè, n©ng cao tay
nghÒ cho ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt.
Nãi tãm l¹i, chuyªn ®Ò nµy dùa trªn nh÷ng cè g¾ng t×m hiÓu ho¹t ®éng cña
C«ng ty g¹ch Th¹ch Bµn Gia L©m Hµ Néi - mét C«ng ty cã cïng ngµnh hµng s¶n
xuÊt nh C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng mµ hiÖn t¹i ®· ®îc cæ phÇn ho¸,
cïng víi thùc tiÔn ho¹t ®éng cña C«ng ty ®Ó ®a ra m« h×nh qu¶n lý C«ng ty sau
khi cæ phÇn ho¸. Tuy nhiªn, ®©y chØ lµ m« h×nh cã tÝnh chÊt tham kh¶o bëi lÏ
nã kh«ng thÓ hoµn chØnh mét c¸ch tuyÖt ®èi, ph¬ng ph¸p cha h¼n ®· ®¸p øng
®îc yªu cÇu c«ng viÖc, v× vËy cßn nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. RÊt mong ®îc sù
gãp ý, chØ b¶o cña c¸c thÇy c«, C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng vµ b¹n
®äc.
Tµi liÖu tham kh¶o
1. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ nh©n lùc - §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n hµ Néi 1996.
2. Gi¸o tr×nh Tæ chøc lao ®éng khoa häc tËp I, II Khoa kinh tÕ lao ®éng vµ
d©n sè §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n.
3. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ doanh nghiÖp - §ç Hoµng Toµn
4. T¹p chÝ Lao ®éng s¶n xuÊt c¸c sè 3, 7, 9 n¨m 1998
5. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ häc nhµ xuÊt b¶n thèng kª n¨m 1996.
6. Tµi liÖu kh¸c:
- B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng n¨m
1997, 1998,1999.
- Ph¸p lÖnh c¸n bé c«ng chøc, quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ trong c¸c ho¹t
®éng ë c¬ quan 1998.
Trang
Lêi nãi ®Çu 1
PhÇn thø nhÊt
Lý luËn chung vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp. 2
I. Qu¶n lý vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 2
A. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n 2
1. Qu¶n lý tæ chøc. 2
2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp 2
3. Nh÷ng yªu cÇu ®åi víi viÖc x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. 3
4. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng 4
a. Nhãm nh©n tè thuéc ®èi tîng qu¶n lý. 4
b. Nhãm nh©n tè thuéc lÜnh vùc qu¶n lý. 4
B. C¸c kiÓu m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc. 5
1. C¬ cÊu trùc tuyÕn. 5
2. C¬ cÊu tæ chøc chøc n¨ng. 6
3. C¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng. 7
II. Lao ®éng qu¶n lý. 8
1. Kh¸i niÖm vÒ lao ®éng qu¶n lý, sù ph©n lo¹i lao ®éng qu¶n lý. 8
1.1. Lao ®éng qu¶n lý. 8
1.2. Ph©n lo¹i lao ®éng qu¶n lý 9
a. Theo chøc n¨ng, vai trß cña hä ®èi víi viÖc qu¶n lý toµn bé qu¸
tr×nh s¶n xuÊt 9
b. Theo vai trß ®èi víi viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý, 9
2. Néi dung cña ho¹t ®éng qu¶n lý. 10
3. §Æc ®iÓm cña lao ®éng qu¶n lý cã ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc
lao ®éng khoa häc 11
III. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 11
PhÇn thø hai
Ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña
c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng 13
I. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng c¬ b¶n cã ¶nh hëng tíi tæ chøc bé m¸y qu¶n lý
cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng 13
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 13
2. §Æc ®iÓm cña ngµnh hµng ®èi víi x· héi 14
3. §Æc ®iÓm kü thuËt, c«ng nghÖ, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 14
4. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña c«ng ty 17
5. Mét sè ®Æc ®iÓm kh¸c. 17
II. Thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng 18
A. Thùc tr¹ng bé m¸y qu¶n lý. 18
1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 18
2. KÕt cÊu lao ®éng qu¶n lý trong C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng. 22
3. KÕt cÊu, chøc n¨ng, nhiÖm vô chñ yÕu cña c¸c phßng ban. 25
a. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. 25
b. Phßng kÕ to¸n tµi vô. 26
c. Phßng kinh doanh tiªu thô. 27
d. Phßng kü thuËt vËt t. 28
4. §iÒu kiÖn lµm viÖc cña lao ®éng qu¶n lý. 29
B. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. 30
PhÇn thø ba.
Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty vËt liÖu x©y dùng
CÈm Tríng. 36
I. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 36
1. Nh÷ng yªu cÇu ®¹t ®îc trong c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc. 36
2. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 37
1.1Ban kiÓm so¸t: 38
1.2. Héi ®ång qu¶n trÞ. 39
1.3. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh. 40
1.4. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh 41
1.5. Phßng kinh doanh tiªu thô. 41
1.6. Phßng kÕ to¸n. 41
1.7. Phßng kü thuËt vËt t. 42
II. Hoµn thiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña bé m¸y qu¶n lý. 42
1. Ban Gi¸m ®èc. 42
2. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. 43
3. Phßng kÕ to¸n tµi vô. 43
4. Phßng kü thuËt vËt t. 44
5. Phßng kinh doanh tiªu thô. 44
III. X©y dùng mét sè v¨n b¶n cô thÓ quy ®Þnh tiªu chuÈn cña
c¸n bé qu¶n lý c¸c cÊp. 44
1. Ban l·nh ®¹o C«ng ty. 44
2. §èi víi c¸n bé phßng ban. 45
IV. S¾p xÕp bè trÝ l¹i lao ®éng qu¶n lý ë c¸c phßng ban chøc n¨ng,
b¶o ®¶m n©ng cao hiÖu lùc cña bé m¸y qu¶n lý. 45
V. Tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô cho c¸n bé qu¶n lý. 47
VI. C«ng t¸c tuyÓn dông. 47
VII. Mét sè ý kiÕn kh¸c. 47
VIII. ¦u nhîc ®iÓm cña hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty. 48
1. ¦u ®iÓm 48
2. Nhîc ®iÓm. 48
KÕt luËn 49
Tµi liÖu tham kh¶o 50

Recommandé

Thực trạng và giải pháp công tác đánh giá thực hiện công việc trong các doanh... par
Thực trạng và giải pháp công tác đánh giá thực hiện công việc trong các doanh...Thực trạng và giải pháp công tác đánh giá thực hiện công việc trong các doanh...
Thực trạng và giải pháp công tác đánh giá thực hiện công việc trong các doanh...nataliej4
46 vues24 diapositives
Bao cao thuc tap ve chi nhanh cong ty song da par
Bao cao thuc tap ve chi nhanh cong ty song daBao cao thuc tap ve chi nhanh cong ty song da
Bao cao thuc tap ve chi nhanh cong ty song dalephuongthuy
448 vues59 diapositives
Tailieu.vncty.com mot so bien phap nham nang cao hieu qua su dung von tai c... par
Tailieu.vncty.com  mot so bien phap nham nang cao hieu qua su dung von tai c...Tailieu.vncty.com  mot so bien phap nham nang cao hieu qua su dung von tai c...
Tailieu.vncty.com mot so bien phap nham nang cao hieu qua su dung von tai c...Trần Đức Anh
404 vues75 diapositives
Mau bao cao tot nghiep ke toan par
Mau bao cao tot nghiep ke toan Mau bao cao tot nghiep ke toan
Mau bao cao tot nghiep ke toan Tuấn Anh
220 vues69 diapositives
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty cổ phần Hồ Gươm par
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty cổ phần Hồ GươmChuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty cổ phần Hồ Gươm
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty cổ phần Hồ GươmNTA LAzy
393 vues72 diapositives
Báo cáo thực tập tại công ty tnhh vận tải và xây dựng phương duy par
Báo cáo thực tập tại công ty tnhh vận tải và xây dựng phương duyBáo cáo thực tập tại công ty tnhh vận tải và xây dựng phương duy
Báo cáo thực tập tại công ty tnhh vận tải và xây dựng phương duyThu Vien Luan Van
43 vues73 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán par
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toánMẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toánNTA LAzy
174 vues138 diapositives
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty vật tư thiết bị par
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty vật tư thiết bịChuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty vật tư thiết bị
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty vật tư thiết bịNTA LAzy
492 vues65 diapositives
Chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương par
Chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngChuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngTuấn Anh
802 vues77 diapositives
Qt039 par
Qt039Qt039
Qt039Phi Phi
235 vues88 diapositives
Qt077 par
Qt077Qt077
Qt077Phi Phi
147 vues126 diapositives
Mẫu chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán par
Mẫu chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán Mẫu chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán
Mẫu chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán Tuấn Anh
511 vues93 diapositives

Tendances(6)

Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán par NTA LAzy
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toánMẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
NTA LAzy174 vues
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty vật tư thiết bị par NTA LAzy
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty vật tư thiết bịChuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty vật tư thiết bị
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty vật tư thiết bị
NTA LAzy492 vues
Chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương par Tuấn Anh
Chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngChuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Tuấn Anh802 vues
Qt039 par Phi Phi
Qt039Qt039
Qt039
Phi Phi235 vues
Qt077 par Phi Phi
Qt077Qt077
Qt077
Phi Phi147 vues
Mẫu chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán par Tuấn Anh
Mẫu chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán Mẫu chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán
Mẫu chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán
Tuấn Anh511 vues

En vedette

Tailieu.vncty.com ảnh hưởng của văn ha cng ty đến sự cam par
Tailieu.vncty.com  ảnh hưởng của văn ha cng ty đến sự cam Tailieu.vncty.com  ảnh hưởng của văn ha cng ty đến sự cam
Tailieu.vncty.com ảnh hưởng của văn ha cng ty đến sự cam Trần Đức Anh
491 vues66 diapositives
Tailieu.vncty.com c++ for beginners......masters 2007 par
Tailieu.vncty.com c++ for beginners......masters 2007Tailieu.vncty.com c++ for beginners......masters 2007
Tailieu.vncty.com c++ for beginners......masters 2007Trần Đức Anh
2.5K vues642 diapositives
Tailieu.vncty.com bien phap gia tang von tu co cua cac ngan hang thuong mai... par
Tailieu.vncty.com  bien phap gia tang von tu co cua cac ngan hang thuong mai...Tailieu.vncty.com  bien phap gia tang von tu co cua cac ngan hang thuong mai...
Tailieu.vncty.com bien phap gia tang von tu co cua cac ngan hang thuong mai...Trần Đức Anh
596 vues83 diapositives
Tailieu.vncty.com nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky ... par
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky ...Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky ...
Tailieu.vncty.com nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky ...Trần Đức Anh
288 vues68 diapositives
Tailieu.vncty.com de dap an ly lqd dot 2 new par
Tailieu.vncty.com de dap an ly lqd dot 2 newTailieu.vncty.com de dap an ly lqd dot 2 new
Tailieu.vncty.com de dap an ly lqd dot 2 newTrần Đức Anh
427 vues9 diapositives
Tailieu.vncty.com giai phap han che rui ro trong phuong thuc tin dung chung... par
Tailieu.vncty.com  giai phap han che rui ro trong phuong thuc tin dung chung...Tailieu.vncty.com  giai phap han che rui ro trong phuong thuc tin dung chung...
Tailieu.vncty.com giai phap han che rui ro trong phuong thuc tin dung chung...Trần Đức Anh
745 vues80 diapositives

En vedette(20)

Tailieu.vncty.com ảnh hưởng của văn ha cng ty đến sự cam par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  ảnh hưởng của văn ha cng ty đến sự cam Tailieu.vncty.com  ảnh hưởng của văn ha cng ty đến sự cam
Tailieu.vncty.com ảnh hưởng của văn ha cng ty đến sự cam
Tailieu.vncty.com c++ for beginners......masters 2007 par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com c++ for beginners......masters 2007Tailieu.vncty.com c++ for beginners......masters 2007
Tailieu.vncty.com c++ for beginners......masters 2007
Trần Đức Anh2.5K vues
Tailieu.vncty.com bien phap gia tang von tu co cua cac ngan hang thuong mai... par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  bien phap gia tang von tu co cua cac ngan hang thuong mai...Tailieu.vncty.com  bien phap gia tang von tu co cua cac ngan hang thuong mai...
Tailieu.vncty.com bien phap gia tang von tu co cua cac ngan hang thuong mai...
Tailieu.vncty.com nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky ... par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky ...Tailieu.vncty.com  nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky ...
Tailieu.vncty.com nghien cuu tac dong cua vu kien chong ban pha gia hoa ky ...
Tailieu.vncty.com giai phap han che rui ro trong phuong thuc tin dung chung... par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  giai phap han che rui ro trong phuong thuc tin dung chung...Tailieu.vncty.com  giai phap han che rui ro trong phuong thuc tin dung chung...
Tailieu.vncty.com giai phap han che rui ro trong phuong thuc tin dung chung...
Tailieu.vncty.com cac giai phap thuc day su phat trien ben vung thi truong ... par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  cac giai phap thuc day su phat trien ben vung thi truong ...Tailieu.vncty.com  cac giai phap thuc day su phat trien ben vung thi truong ...
Tailieu.vncty.com cac giai phap thuc day su phat trien ben vung thi truong ...
Tailieu.vncty.com hoach dinh chien luoc canh tranh cho cong ty banh keo hai ha par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  hoach dinh chien luoc canh tranh cho cong ty banh keo hai haTailieu.vncty.com  hoach dinh chien luoc canh tranh cho cong ty banh keo hai ha
Tailieu.vncty.com hoach dinh chien luoc canh tranh cho cong ty banh keo hai ha
Tailieu.vncty.com nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o... par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o...Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o...
Tailieu.vncty.com nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o...
Tailieu.vncty.com cong tac quan ly nguyen vat lieu tai cong ty co phan thie... par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  cong tac quan ly nguyen vat lieu tai cong ty co phan thie...Tailieu.vncty.com  cong tac quan ly nguyen vat lieu tai cong ty co phan thie...
Tailieu.vncty.com cong tac quan ly nguyen vat lieu tai cong ty co phan thie...
Tailieu.vncty.com phan tich-anh_huong_cua_su_khac_biet_giua_chuan_muc_ke_to... par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  phan tich-anh_huong_cua_su_khac_biet_giua_chuan_muc_ke_to...Tailieu.vncty.com  phan tich-anh_huong_cua_su_khac_biet_giua_chuan_muc_ke_to...
Tailieu.vncty.com phan tich-anh_huong_cua_su_khac_biet_giua_chuan_muc_ke_to...
Tailieu.vncty.com bo de thi tuyen sinh dai hoc mon tieng anh par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  bo de thi tuyen sinh dai hoc mon tieng anhTailieu.vncty.com  bo de thi tuyen sinh dai hoc mon tieng anh
Tailieu.vncty.com bo de thi tuyen sinh dai hoc mon tieng anh
Tailieu.vncty.com luan van ths nang luc canh tranh ngan hang 2008 2255 par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  luan van ths nang luc canh tranh ngan hang 2008 2255Tailieu.vncty.com  luan van ths nang luc canh tranh ngan hang 2008 2255
Tailieu.vncty.com luan van ths nang luc canh tranh ngan hang 2008 2255
Media entrepreneurship: the value of SNS for alternative media producers par Janet Fulton
Media entrepreneurship: the value of SNS for alternative media producersMedia entrepreneurship: the value of SNS for alternative media producers
Media entrepreneurship: the value of SNS for alternative media producers
Janet Fulton1K vues
Đêm nhạc Ru mùa đông par nexttopEVENT
Đêm nhạc Ru mùa đôngĐêm nhạc Ru mùa đông
Đêm nhạc Ru mùa đông
nexttopEVENT410 vues

Similaire à Tailieu.vncty.com qt246

Qt071 par
Qt071Qt071
Qt071Phi Phi
243 vues79 diapositives
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng par
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắngGiải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắngAkatsuki Kun
334 vues92 diapositives
Tien luong jjj par
Tien luong jjjTien luong jjj
Tien luong jjjchainuocmam
264 vues66 diapositives
Kt tlg va cac khoan trich theo lg par
Kt tlg va cac khoan trich theo lgKt tlg va cac khoan trich theo lg
Kt tlg va cac khoan trich theo lgboy_kute
303 vues76 diapositives
Tailieu.vncty.com kt128 par
Tailieu.vncty.com  kt128Tailieu.vncty.com  kt128
Tailieu.vncty.com kt128Trần Đức Anh
399 vues101 diapositives
Qt097 par
Qt097Qt097
Qt097Phi Phi
198 vues40 diapositives

Similaire à Tailieu.vncty.com qt246(10)

Qt071 par Phi Phi
Qt071Qt071
Qt071
Phi Phi243 vues
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng par Akatsuki Kun
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắngGiải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Akatsuki Kun334 vues
Kt tlg va cac khoan trich theo lg par boy_kute
Kt tlg va cac khoan trich theo lgKt tlg va cac khoan trich theo lg
Kt tlg va cac khoan trich theo lg
boy_kute303 vues
Qt097 par Phi Phi
Qt097Qt097
Qt097
Phi Phi198 vues
Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2 par Góc Nhỏ May Mắn
Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nước par nataliej4
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nướcđề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
nataliej447 vues
Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nguyên par Dương Hà
Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp tư nhân Thịnh NguyênBáo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nguyên
Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nguyên
Dương Hà538 vues

Plus de Trần Đức Anh

Tailieu.vncty.com 5275 1261 par
Tailieu.vncty.com  5275 1261Tailieu.vncty.com  5275 1261
Tailieu.vncty.com 5275 1261Trần Đức Anh
1.5K vues97 diapositives
Tailieu.vncty.com 5249 5591 par
Tailieu.vncty.com  5249 5591Tailieu.vncty.com  5249 5591
Tailieu.vncty.com 5249 5591Trần Đức Anh
1K vues100 diapositives
Tailieu.vncty.com 5219 0449 par
Tailieu.vncty.com  5219 0449Tailieu.vncty.com  5219 0449
Tailieu.vncty.com 5219 0449Trần Đức Anh
1.1K vues103 diapositives
Tailieu.vncty.com 5208 2542 par
Tailieu.vncty.com  5208 2542Tailieu.vncty.com  5208 2542
Tailieu.vncty.com 5208 2542Trần Đức Anh
912 vues99 diapositives
Tailieu.vncty.com 5145 0887 par
Tailieu.vncty.com  5145 0887Tailieu.vncty.com  5145 0887
Tailieu.vncty.com 5145 0887Trần Đức Anh
811 vues95 diapositives
Tailieu.vncty.com 5142 5647 par
Tailieu.vncty.com  5142 5647Tailieu.vncty.com  5142 5647
Tailieu.vncty.com 5142 5647Trần Đức Anh
765 vues105 diapositives

Plus de Trần Đức Anh(20)

Tailieu.vncty.com nst gioi-tinh_va_di_truyen_lien_ket_gioi_tinh_747 par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  nst gioi-tinh_va_di_truyen_lien_ket_gioi_tinh_747Tailieu.vncty.com  nst gioi-tinh_va_di_truyen_lien_ket_gioi_tinh_747
Tailieu.vncty.com nst gioi-tinh_va_di_truyen_lien_ket_gioi_tinh_747
Tailieu.vncty.com do an-nhan_giong_in_vi_tro_cay_co_ngot_stevia_4562 par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  do an-nhan_giong_in_vi_tro_cay_co_ngot_stevia_4562Tailieu.vncty.com  do an-nhan_giong_in_vi_tro_cay_co_ngot_stevia_4562
Tailieu.vncty.com do an-nhan_giong_in_vi_tro_cay_co_ngot_stevia_4562
Trần Đức Anh1.1K vues
Tailieu.vncty.com do an-cong_nghe_san_xuat_sua_tiet_trung_9366 par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  do an-cong_nghe_san_xuat_sua_tiet_trung_9366Tailieu.vncty.com  do an-cong_nghe_san_xuat_sua_tiet_trung_9366
Tailieu.vncty.com do an-cong_nghe_san_xuat_sua_tiet_trung_9366

Tailieu.vncty.com qt246

 • 1. Lêi nãi ®Çu Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë mçi doanh nghiÖp lµ mét ®ßihái kh¸ch quan, nhÊt lµ khi chóng ta chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ tËp trung quanliªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §©y lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n, phøc t¹p nhng cã vai trß ®Æc biÖt quan träng, bëi lÏ ®èi tîng cña nã lµ nh÷ng lao ®éng qu¶n lý cã tr×nh ®é cao, lµm viÖc trong lÜnh vùc qu¶n lý. Mçi ho¹t ®éng cña hä g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. T¬ng lai cña c¸c doanh nghiÖp chñ yÕu n»m trong tay c¸c c¸n bé qu¶n lý vµ l·nh ®¹o trong doanh nghiÖp. Nãi nh vËy kh«ng cã nghÜa lµ phñ nhËn vai trß cña c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp. C«ng nh©n viªn còng ®ãng mét vai trß quan träng nhng quyÕt ®Þnh vÉn ë ®éi ngò lao ®éng qu¶n lý. Nh vËy, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn cÊp qu¶n lý lµ mét nhu cÇu thiÕt yÕu cña mäi doanh nghiÖp. C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng lµ doanh nghiÖp míi ®îc thµnh lËp l¹i n¨m 1995. V× vËy, viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ thùc sù cÇn thiÕt, cÇn ph¶i lµm ngay. Tuy nhiªn ®©y kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò ®¬n gi¶n bëi lÏ 1
 • 2. c«ng ty cã sè lîng c«ng nh©n viªn kh¸ lín, sù phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c bé phËn cha ®îc nhÞp nhµng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cha cao. V× vËy trong thêi gian thùc tËp t¹i doanh nghiÖp vµ b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë trêng, em m¹nh d¹n ®i s©u vµo ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng”. Trªn c¬ së t×nh h×nh thùc tÕ vÒ bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty trong vµi n¨m qua vµ b»ng c¸c ph¬ng ph¸p nh: Kh¶o s¸t, ph©n tÝch, thèng kª, pháng vÊn... Trong chuyªn ®Ò em ®· ®i vµo nghiªn cøu vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®Ó tõ ®ã ®a ra mét sè kh¶ n¨ng vµ biÖn ph¸p hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. PhÇn thø nhÊt lý luËn chung vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp. I. Qu¶n lý vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý A. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n 1. Qu¶n lý tæ chøc. - Qu¶n lý lµ g× ? Qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng cã ®Þnh híng cña chñ thÓ lªn ®èi tîng qu¶n lý nh»m duy tr× ho¹t ®éng cña c¸c hÖ thèng, sö dông tèt nhÊt mäi tiÒm n¨ng cã s½n, c¸c c¬ héi ®Ó ®a hÖ thèng ®i ®Õn môc tiªu ®Ò ra trong ®iÒu kiÖn biÕn ®éng cña thÞ trêng. Qu¶n lý lµ qu¶ tr×nh vËn dông c¸c quy luËt kinh tÕ, tù nhiªn trong viÖc lùa chän vµ x¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p vÒ kinh tÕ, x· héi, tæ chøc kü thuËt. Tõ ®ã hä t¸c ®éng ®Õn c¸c yÕu tè vËt chÊt cña s¶n xuÊt kinh doanh. Qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét ho¹t ®éng t¸c ®éng ®Õn hµnh vi cã ý thøc cña ngêi lao ®éng vµ tËp thÓ ngêi lao ®éng, qua ®ã t¸c ®éng ®Õn yÕu tè vËt chÊt, 2
 • 3. kü thuËt cña s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra cña doanh nghiÖp. Thùc chÊt cña qu¶n lý doanh nghiÖp lµ qu¶n lý con ngêi, bëi v× con ngêi lµ mét trong ba yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong mäi hÖ thèng s¶n xuÊt, con ng- êi lu«n gi÷ vÞ trÝ trung t©m vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh. Qu¶n lý con ngêi gåm nhiÒu chøc n¨ng phøc t¹p. Bëi v×, con ngêi chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè nh: Sinh lý, t©m lý, x· héi... C¸c yÕu tè nµy lu«n cã sù hç trî qua l¹i, t¸c ®éng nhau h×nh thµnh nh©n c¸ch mçi con ngêi. - Tæ chøc lµ g× ? Tæ chøc lµ sù liªn kÕt nh÷ng c¸ nh©n, nh÷ng qu¸ tr×nh, nh÷ng ho¹t ®éng trong hÖ thèng nh»m thùc hiÖn môc ®Ých ®Ò ra cña hÖ thèng dùa trªn c¬ së c¸c nguyªn t¾c vµ nguyªn t¾c cña qu¶n trÞ quy ®Þnh. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp - Kh¸i niÖm c¬ cÊu tæ chøc: C¬ cÊu tæ chøc lµ h×nh thøc tån t¹i cña tæ chøc, biÓu thÞ viÖc s¾p xÕp theo trËt tù nµo ®ã cña mçi bé phËn cña tæ chøc cïng c¸c mèi quan hÖ gi÷a chóng. - C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp. Lµ tæng hîp c¸c bé phËn kh¸c nhau cã mèi liªn hÖ vµ quan hÖ phô thuéc lÉn nhau, ®îc chuyªn m«n ho¸ vµ cã nh÷ng tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh, ®îc bè trÝ theo tõng cÊp nh»m b¶o ®¶m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý vµ phôc vô môc ®Ých chung ®· x¸c ®Þnh cña doanh nghiÖp. §©y lµ h×nh thøc ph©n c«ng lao ®éng trong lÜnh vùc qu¶n trÞ, nã cã t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng qu¶n lý. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý mét mÆt ph¶n ¸nh c¬ cÊu s¶n xuÊt, mÆt kh¸c nã t¸c ®éng tÝch cùc trë l¹i viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3. Nh÷ng yªu cÇu ®åi víi viÖc x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. 3
 • 4. Trong ph¹m vi tõng doanh nghiÖp cô thÓ, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ph¶i ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu sau: - TÝnh tèi u: Gi÷a c¸c kh©u vµ c¸c cÊp qu¶n lý ®Òu thiÕt lËp nh÷ng mèi liªn hÖ hîp lý víi sè lîng cÊp qu¶n lý Ýt nhÊt trong doanh nghiÖp. Cho nªn, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý mang tÝnh n¨ng ®éng cao, lu«n ®i s¸t vµ phôc vô s¶n xuÊt. - TÝnh linh ho¹t: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ph¶i cã kh¶ n¨ng thÝch øng nhanh, linh ho¹t víi bÊt kú t×nh huèng nµo x¶y ra trong doanh nghiÖp còng nh ngoµi m«i trêng. - TÝnh tin cËy lín: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña tÊt c¶ c¸c th«ng tin ®îc sö dông trong doanh nghiÖp, nhê ®ã b¶o ®¶m sù phèi hîp tèt nhÊt c¸c ho¹t ®éng vµ nhiÖm vô cña tÊt c¶ c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp. - TÝnh kinh tÕ : C¬ cÊu qu¶n lý ph¶i sö dông chi phÝ qu¶n trÞ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Tiªu chuÈn xem xÐt míi quan hÖ nµy lµ mèi t¬ng quan gi÷a chi phÝ dù ®Þnh bá ra vµ kÕt qu¶ sÏ thu vÒ. Bé m¸y qu¶n lý ®îc coi lµ v÷ng m¹nh khi nh÷ng quyÕt ®Þnh cña nã ®îc chuÈn bÞ mét c¸ch chu ®¸o, cã c¬ së khoa häc, s¸t víi thùc tÕ s¶n xuÊt. Cã nh vËy th× nh÷ng quyÕt ®Þnh Êy ®îc mäi bé phËn, mäi ngêi chÊp hµnh víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, kû luËt nghiªm kh¾c, ý thøc tù gi¸c ®Çy ®ñ. 4. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng Khi hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý, ch¼ng nh÷ng ph¶i xuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu ®· xÐt ë trªn, mµ ®iÒu quan träng vµ khã kh¨n nhÊt lµ ph¶i qu¸n triÖt nh÷ng yªu cÇu ®ã vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn, t×nh huèng cô thÓ. Nãi c¸ch kh¸c lµ cÇn tÝnh ®Õn nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cña viÖc h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. Ta cã thÓ quy thµnh hai nhãm nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña doanh nghiÖp nh sau: a. Nhãm nh©n tè thuéc ®èi tîng qu¶n lý. 4
 • 5. - T×nh tr¹ng vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - TÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt: Chñng lo¹i s¶n phÈm, quy m« s¶n xuÊt, lo¹i h×nh s¶n xuÊt. TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè trªn ®Òu ¶nh hëng ®Õn thµnh phÇn vµ néi dung nh÷ng chøc n¨ng qu¶n lý mµ th«ng qua chóng cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. b. Nhãm nh©n tè thuéc lÜnh vùc qu¶n lý. - Quan hÖ së h÷u tån t¹i trong doanh nghiÖp. - Møc ®é chuyªn m«n ho¸ vµ tËp trung ho¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ. - Tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ, tr×nh ®é kiÕn thøc, tay nghÒ cña c¸n bé qu¶n lý, hiÖu suÊt lao ®éng cña hä. - Quan hÖ phô thuéc gi÷a sè lîng ngêi bÞ l·nh ®¹o vµ kh¶ n¨ng kiÓm tra cña l·nh ®¹o ®èi víi nh÷ng ho¹t ®éng cña nh÷ng ngêi cÊp díi. - ChÝnh s¸ch ®·i ngé cña doanh nghiÖp ®èi víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý. B. C¸c kiÓu m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc. 1. C¬ cÊu trùc tuyÕn. KiÓu m« h×nh c¬ cÊu trùc tuyÕn ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: BiÓu 1: S¬ ®å c¬ cÊu trùc tuyÕn. L·nh ®¹o tæ chøc 5
 • 6. L·nh ®¹o tuyÕn I L·nh ®¹o tuyÕn II Bn … B2 B1 … An A2 A1 Trong ®ã: A1, A2, .., An; B1, B2, ..., Bn lµ nh÷ng ngêi thùc hiÖn trong c¸c bé phËn. §©y lµ c¬ cÊu tæ chøc ®¬n gi¶n nhÊt trong ®ã cã mét cÊp trªn vµ mét cÊp díi. Toµn bé vÊn ®Ò ®îc gi¶i quyÕt theo mét kªnh theo mèi liªn hÖ ®êng th¼ng. 6
 • 7. CÊp l·nh ®¹o trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña c¬ cÊu nµy lµ: CÊp trªn trùc tiÕp l·nh ®¹o cÊp díi. CÊp díi tiÕp thu, chÊp hµnh chØ thÞ, mÖnh lÖnh cÊp trªn. * ¦u ®iÓm: QuyÒn lùu tËp trung, quy tr¸ch nhiÖm râ rµng, duy tr× ®îc tÝnh kû luËt vµ kiÓm tra, liªn hÖ dÔ dµng ®¬n gi¶n, mau lÑ, quyÕt ®Þnh nhanh chãng, mÖnh lÖnh thèng nhÊt tiÖn cho Gi¸m ®èc. ChÝnh v× vËy mµ t¹o ®iÒu kiÖn duy tr× mét thñ trëng. * Nhîc ®iÓm: Kh«ng cã sù ph©n c«ng hîp lý, kh«ng cã quan hÖ ®iÒu hoµ theo chiÒu ngang. TÊt c¶ ®Òu do c¸ nh©n quyÕt ®Þnh nªn dÔ ®i ®Õn chuyªn quyÒn, ®éc ®o¸n. §ßi hái ngêi l·nh ®¹o ph¶i cã kiÕn thøc s©u réng, toµn diÖn, tæng hîp. §ång thêi kh«ng tËn dông ®îc sù t vÊn, gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia cã tr×nh ®é cao vÒ tõng mÆt qu¶n trÞ vµ khi cÇn thiÕt liªn hÖ gi÷a hai thµnh viªn cña c¸c tuyÕn th× viÖc b¸o c¸o th«ng tin ®i theo ®êng vßng. 2. C¬ cÊu tæ chøc chøc n¨ng. C¬ cÊu tæ chøc chøc n¨ng ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: BiÓu 2: M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc theo chøc n¨ng. L·nh ®¹o doanh nghiÖp L·nh ®¹o chøc n¨ng II L·nh ®¹o chøc n¨ng I 7
 • 8. … A3 A2 An A1 Trong ®ã: A1, A2, ..., An lµ nh÷ng ngêi thùc hiÖn trong c¸c bé phËn. Theo c¬ cÊu nµy, c«ng t¸c qu¶n lý ®îc tæ chøc theo tõng chøc n¨ng riªng. Do ®ã, h×nh thµnh nªn nh÷ng ngêi l·nh ®¹o ®îc chuyªn m«n ho¸, chØ ®¶m nhiÖm mét chøc n¨ng qu¶n lý nhÊt ®Þnh. CÊp díi kh«ng nh÷ng chÞu sù l·nh ®¹o cña ngêi chñ doanh nghiÖp mµ cßn chÞu sù l·nh ®¹o cña bé phËn chøc n¨ng kh¸c. * ¦u ®iÓm: Thu hót ®îc c¸c chuyªn gia vµo c«ng t¸c qu¶n lý, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n mét c¸ch thµnh th¹o h¬n, ®ång thêi gi¶m bít ®îc g¸nh nÆng tr¸ch nhiÖm qu¶n lý cho ngêi l·nh ®¹o. * Nhîc ®iÓm: Kh«ng duy tr× ®îc tÝnh kû luËt, kiÓm tra phèi hîp. Ngêi l·nh ®¹o tæ chøc ph¶i phèi hîp víi ngêi l·nh ®¹o chøc n¨ng, nhng do cã qu¸ nhiÒu mÖnh lÖnh nªn l·nh ®¹o tæ chøc kh«ng phèi hîp ®îc hÕt, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ng- êi thõa hµnh trong mét lóc cã thÓ nhËn nhiÒu mÖnh lÖnh, thËm chÝ tr¸i ngîc nhau. 3. C¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng. 8
 • 9. BiÓu 3: M« h×nh c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Tham mu L·nh ®¹o tæ chøc L·nh ®¹o chøc n¨ng B L·nh ®¹o tuyÕn II L·nh ®¹o chøc n¨ng A L·nh ®¹o tuyÕn I B2 An … B1 … 9
 • 10. Bn A1 A2 Trong ®ã: A1, A2, ..., An; B1, B2, ..., Bn lµ nh÷ng ngêi thùc hiÖn trong c¸c bé phËn. §©y lµ m« h×nh qu¶n lý kÕt hîp gi÷a sù chØ huy trùc tiÕp cña c¸c cÊp l·nh ®¹o hµnh chÝnh trong xÝ nghiÖp vµ sù chØ ®¹o nghiÖp vô cña c¸c nh©n viªn chøc n¨ng c¸c cÊp. Lo¹i c¬ cÊu nµy ®ång thêi gi÷ ®îc u ®iÓm cña c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ c¬ cÊu chøc n¨ng, l¹i tr¸nh ®îc c¸c khuyÕt ®iÓm cña mçi kiÓu c¬ cÊu ®ã. * ¦u ®iÓm: Ph¸t huy ®îc n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸c bé phËn chøc n¨ng, ®ång thêi ®¶m b¶o quyÒn chØ huy cña hÖ thèng trùc tuyÕn. * Nhîc ®iÓm: Do cã qu¸ nhiÒu bé phËn chøc n¨ng, nªn l·nh ®¹o tæ chøc th- êng ph¶i häp hµnh nhiÒu, g©y c¨ng th¼ng vµ mÊt nhiÒu thêi gian. Ngêi ra cßn cã thÓ x¶y ra m©u thuÉn gi÷a l·nh ®¹o c¸c tuyÕn víi nhau do kh«ng thèng nhÊt ®îc quyÒn h¹n vµ quan ®iÓm. Trong ba m« h×nh trªn th× m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng ®îc ¸p dông réng r·i h¬n c¶ trong giai ®o¹n hiÖn nay. Ngíi ba c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c¬ b¶n trªn cßn cã kiÓu c¬ cÊu trùc tuyÕn tham mu, c¬ cÊu chÝnh thøc, c¬ cÊu kh«ng chÝnh thøc, c¬ cÊu theo kh¸ch hµng... II. Lao ®éng qu¶n lý. 1. Kh¸i niÖm vÒ lao ®éng qu¶n lý, sù ph©n lo¹i lao ®éng qu¶n lý. 1.1. Lao ®éng qu¶n lý. Lao ®éng qu¶n lý ®îc hiÓu lµ tÊt c¶ nh÷ng ngêi lao ®éng ®Æc biÖt ho¹t ®éng trong bé m¸y qu¶n lý vµ tham gia vµo viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý. 10
 • 11. Theo C¸c M¸c th×: “ Lao ®éng qu¶n lý lµ mét d¹ng lao ®éng ®Æc biÖt cña con ngêi lao ®éng s¶n xuÊt, ®Ó hoµn thµnh c¸c chøc n¨ng s¶n xuÊt kh¸c nhau cÇn thiÕt ph¶i cã qu¸ tr×nh ®ã.” Trong doanh nghiÖp, lao ®éng qu¶n lý bao gåm nh÷ng ngêi lao ®éng ho¹t ®éng trong bé m¸y qu¶n lý vµ nh÷ng ngêi thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý, ®ã lµ: Gi¸m ®èc, c¸c Phã gi¸m ®èc, Trëng- Phã c¸c phßng ban, c¸c nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ mét så ngêi phôc vô kh¸c. Lao ®éng qu¶n lý ®ãng vai trß quan träng, bëi lÏ chØ cÇn mét sai sãt nhá cña hä cã thÓ g©y ¶nh h- ëng lín ®Õn c¶ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. 1.2. Ph©n lo¹i lao ®éng qu¶n lý a. Theo chøc n¨ng, vai trß cña hä ®èi víi viÖc qu¶n lý toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy th× lao ®éng qu¶n lý ®îc ph©n chia ra thµnh: Nh©n viªn qu¶n lý kü thuËt, nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ, nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh. - Nh©n viªn qu¶n lý kü thuËt: lµ nh÷ng ngêi ®îc ®µo t¹o t¹i c¸c trêng kü thuËt hoÆc ®· qua thùc tÕ cã tr×nh ®é kü thuËt t¬ng ®¬ng, ®îc cÊp trªn cã thÈm quyÒn thõa nhËn b»ng v¨n b¶n, ®ång thêi lµ ngêi trùc tiÕp chØ ®¹o hoÆc trùc tiÕp lµm c«ng t¸c kü thuËt. §ã lµ Gi¸m ®èc hoÆc Phã gi¸m ®èc, qu¶n ®èc phô tr¸ch kü thuËt, Trëng- Phã phßng ban kü thuËt, c¸c kü s, kü thuËt viªn, nh©n viªn ë c¸c phßng ban. - Nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ: Lµ nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c l·nh ®¹o, tæ chøc, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh: Gi¸m ®èc hay Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh, kÕ to¸n trëng, c¸c c¸n bé nh©n viªn c«ng t¸c t¹i c¸c phßng kÕ ho¹ch, tµi chÝnh kÕ to¸n, cung tiªu... - Nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh: Lµ nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù, thi ®ua khen thëng, qu¶n lý hµnh chÝnh, v¨n th lu tr÷, lÔ t©n, l¸i xe, vÖ sinh, t¹p vô... 11
 • 12. b. Theo vai trß ®èi víi viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý, Theo vai trß ®èi víi viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý, lao ®éng qu¶n lý ®îc ph©n chia ra thµnh: - C¸n bé l·nh ®¹o: Lµ nh÷ng ngêi lao ®éng qu¶n lý trùc tiÕp thùc hiÖn chøc n¨ng l·nh ®¹o bao gåm: Gi¸m ®èc, c¸c Phã gi¸m ®èc, c¸c Trëng-Phã phßng ban trong bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp... §©y lµ nh÷ng ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp ®Õn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - C¸c chuyªn gia: Lµ nh÷ng lao ®éng qu¶n lý trùc tiÕp thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc chuyªn m«n bao gåm c¸n bé kinh tÕ, kü thuËt viªn, nh÷ng nhµ khoa häc. §©y lµ nh÷ng lùc lîng tham mu cho l·nh ®¹o trong viÖc ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Nh©n viªn thùc hµnh kü thuËt: §©y lµ c¸c c¸n bé qu¶n lý thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc gi¶n ®¬n, bao gåm c¸c nh©n viªn lµm c«ng t¸c h¹ch to¸n, kiÓm tra nh nh©n viªn kiÓm ®Þnh, nh©n viªn kÕ to¸n, thñ quü, thñ kho, v¨n th, lÔ t©n, b¶o vÖ, t¹p vô... NhiÖm vô cña c¸c nh©n viªn thùc hµnh kü thuËt lµ tiÕp nhËn c¸c th«ng tin ban ®Çu vµ xö lý chóng, truyÒn tin ®Õn n¬i nhËn còng nh chuÈn bÞ vµ gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh ®èi víi c¸c lo¹i v¨n b¶n kh¸c nhau cña l·nh ®¹o doanh nghiÖp. 2. Néi dung cña ho¹t ®éng qu¶n lý. C¸c lo¹i lao ®éng kh¸c nhau cã nhiÖm vô lao ®éng kh¸c nhau. Do ®ã cã néi dung lao ®éng rÊt kh¸c nhau. Sù kh¸c nhau ®ã lµ do sù kh¸c biÖt vÒ tÝnh chÊt vµ chøc n¨ng qu¶n lý quy ®Þnh. Tuy nhiªn, néi dung lao ®éng cña tÊt c¶ c¸c lo¹i lao ®éng ®Òu ®îc hîp thµnh tõ c¸c yÕu tè thµnh phÇn sau: - YÕu tè kü thuËt: ThÓ hiÖn ë sù thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc mang tÝnh chÊt thiÕt kÕ vµ mang tÝnh chÊt chuyªn m«n nh: thiÕt kÕ, øng dông s¶n phÈm míi, ph©n tÝch thiÕt kÕ vµ ¸p dông c¸c ph¬ng ¸n c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng... 12
 • 13. - YÕu tè tæ chøc hµnh chÝnh: ThÓ hiÖn sù thùc hiÖn c«ng viÖc nh»m tæ chøc thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n thiÕt kÕ, c¸c quyÕt ®Þnh nh lËp kÕ ho¹ch, híng dÉn c«ng viÖc, ®iÒu hµnh kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ c«ng viÖc. - YÕu tè s¸ng t¹o: ThÓ hiÖn ë sù thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc nh suy nghÜ, t×m tßi, ph¸t minh ra kiÕn thøc míi, c¸c quyÕt ®Þnh, c¸c ph¬ng ph¸p ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc. - YÕu tè thùc hµnh gi¶n ®¬n: ThÓ hiÖn ë sù thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc ®¬n gi¶n ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh, híng dÉn cã s½n nh c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn thu thËp vµ xö lý th«ng tin, truyÒn tin vµ c¸c c«ng viÖc phôc vô. - YÕu tè héi häp vµ sù vô: ThÓ hiÖn ë sù tham gia vµo c¸c cuéc häp vÒ chuyªn m«n hoÆc gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cã tÝnh thñ tôc. C¶ n¨m yÕu tè trªn ®Òu cã mÆt ë néi dung lao ®éng cña tÊt c¶ c¸c lao ®éng qu¶n lý nhng víi tû träng kh¸c nhau lµm cho néi dung lao ®éng cña hä còng kh¸c nhau. 3. §Æc ®iÓm cña lao ®éng qu¶n lý cã ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng khoa häc Ho¹t ®éng cña lao ®éng qu¶n lý lµ ho¹t ®éng lao ®éng trÝ ãc vµ mang tÝnh t©m lý x· héi cao. §èi tîng bÞ qu¶n lý ë ®©y lµ ngêi lao ®éng vµ tËp thÓ lao ®éng. Do ®ã, ®ßi hái ho¹t ®éng cña lao ®éng qu¶n lý ph¶i mang tÝnh t©m lý x· héi cao gi÷a nh÷ng ngêi lao ®éng víi nhau. V× ®Æc ®iÓm nµy cho nªn trong c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng khoa häc ph¶i t¹o ra ®îc m«i trêng lao ®éng tho¶i m¸i, bÇu kh«ng khÝ t©m lý vui vÎ vµ ®oµn kÕt trong néi bé doanh nghiÖp. Th«ng tin kinh tÕ võa lµ ®èi tîng lao ®éng, kÕt qu¶ lao ®éng, võa lµ ph¬ng tiÖn lao ®éng cña lao ®éng qu¶n lý. Lao ®éng qu¶n lý thu nhËn, xö lý c¸c th«ng tin kinh tÕ ®Ó phôc vô môc ®Ých cña m×nh t¹i doanh nghiÖp. Nh÷ng th«ng tin kinh tÕ ®· ®îc xö lý bëi nh÷ng lao ®éng qu¶n lý chÝnh lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña lao ®éng qu¶n lý. MÆt kh¸c, th«ng tin kinh tÕ lµ ph¬ng tiÖn ®Ó lao ®éng qu¶n lý hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc cña m×nh. Víi ®Æc ®iÓm nµy, ®Æt ra yªu cÇu ph¶i 13
 • 14. tæ chøc tèt c¸c th«ng tin cña lao ®éng qu¶n lý, trang bÞ nh÷ng ph¬ng tiÖn cÇn thiÕt cho lao ®éng qu¶n lý cã thÓ thu thËp, xö lý, lu tr÷ c¸c th«ng tin kinh tÕ mét c¸ch thuËn lîi, dÔ dµng. III. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. Níc ta ®· tõng tr¶i qua mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung trong mét thêi gian dµi, kÐo theo ®ã lµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ chËm ch¹p do mang nÆng tÝnh bao cÊp, bé m¸y qu¶n lý c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c c¬ quan ®oµn thÓ cång kÒnh, tån t¹i nhiÒu tæ chøc ®«ng vÒ sè lîng nhng tÝnh n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ l¹i thÊp. §iÒu ®ã kh«ng cßn phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. NÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, vËn ®éng theo quy luËt thÞ trêng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét bé m¸y qu¶n lý cã tr×nh ®é cao, gän nhÑ, linh ho¹t ®Ó thùc hiÖn qu¶ tr×nh qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Ho¹t ®éng qu¶n lý cã néi dung rÊt phong phó, ®a d¹ng, khã x¸c ®Þnh mµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng l¹i kh«ng thÓ hiÖn díi d¹ng vËt chÊt nhng nã lu«n g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, do ®ã cÇn ph¶i hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. Môc tiªu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ lîi nhuËn. §Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh lu«n lµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho mäi nhµ qu¶n lý. Bëi vËy, c«ng viÖc cña hÖ thèng qu¶n lý trong doanh nghiÖp lµ ph¶i thêng xuyªn ®iÒu tra, ph©n tÝch, tÝnh to¸n, c©n nh¾c, so¹n th¶o vµ lùa chän ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh tèi u. MÆt kh¸c, c¸c chñ doanh nghiÖp còng ph¶i thêng xuyªn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng viÖc, rót ra nh÷ng thiÕu sãt, nh÷ng nguyªn nh©n ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶, v¹ch ra nh÷ng tiÒm n¨ng cha ®îc sö dông vµ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc, xö lý ®Ó sö dông kÞp thêi, kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. 14
 • 15. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ®ßi hái chñ doanh nghiÖp ph¶i biÕt c¸ch kinh doanh vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶. §Ó lµm ®îc nh vËy trong ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, nguån vèn, lao ®éng cßn h¹n chÕ, c¸c chñ doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh râ ph¬ng híng ®Çu t, c¸ch ®Çu t, biÖn ph¸p sö dông c¸c ®iÒu kiÖn s½n cã cña m×nh. Tãm l¹i, ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý cã hiÖu qu¶ ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét bé m¸y qu¶n lý æn ®Þnh vµ phï hîp. Do ®ã, viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng lµ phï hîp víi xu thÕ chung. Qua ®ã gióp cho doanh nghiÖp ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn, ®ång thêi hoµn thiÖn ®îc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tiÕt kiÖm tèi ®a thêi gian lao ®éng, sö dông hiÖu qu¶ nh÷ng yÕu tè cÊu thµnh cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi lµm cho bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, n¨ng ®éng, ho¹t ®éng nhÞp nhµng ®¹t hiÖu qu¶ cao. PhÇn thø hai Ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng I.§Æc ®iÓm ho¹t ®éng c¬ b¶n cã ¶nh hëng tíi tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp g¹ch ngãi CÈm Tríng thuéc Së x©y dùng Thanh Ho¸ ®îc thµnh lËp l¹i n¨m 1995. Tríc ®ã, xÝ nghiÖp g¹ch ngãi CÈm Tríng ra ®êi n¨m 1956 theo quyÕt ®Þnh cña uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸. 15
 • 16. N¨m 1989 theo quyÕt ®Þnh 17/ UBTH, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt g¹ch ngãi CÈm Tríng nhËp vµo xÝ nghiÖp liªn hiÖp vËt liÖu x©y dùng I vµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt g¹ch ngãi CÈm Tríng lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n néi bé. Ngµy 18/9/1991 theo quyÕt ®Þnh 795/ UBTH xÝ nghiÖp g¹ch ngãi CÈm Tr- íng ®îc t¸ch ra khái xÝ nghiÖp liªn hîp vËt liÖu x©y dùng I vµ trë thµnh ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc Së x©y dùng Thanh Ho¸. Ngµy 17/5/1995 nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng kh¸nh thµnh vµ ®i vµo s¶n xuÊt. Khi ®ã, xÝ nghiÖp g¹ch ngãi CÈm Tríng ®æi tªn thµnh c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng. Nh vËy, hiÖn nay c«ng ty cã hai c¬ së s¶n xuÊt ®ã lµ: xÝ nghiÖp g¹ch ngãi §Þnh C«ng- tiÒn th©n cña c«ng ty hiÖn nay t¹i x· §Þnh C«ng hyuÖn Yªn §Þnh, vµ nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng t¹i x· §«ng H¬ng thµnh phè Thanh Ho¸. N¨m 2000 kh¸nh thµnh d©y chuyÒn s¶n xuÊt ngãi vµ vËt liÖu chÊt lîng cao t¹i §Þnh C«ng theo c«ng nghÖ cña Céng hoµ liªn bang §øc, ®ång thêi lËp dù ¸n kh¶ thi vµ luËn chøng kinh tÕ kü thuËt s¶n xuÊt kÝnh Flo¸t. Còng trong n¨m 2000 thµnh lËp vµ tæ chøc ho¹t ®éng xÝ nghiÖp x©y l¾p vµ kinh doanh thiÕt bÞ x©y l¾p vµ lËp kÕ ho¹ch cæ phÇn ho¸ nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng. 2. §Æc ®iÓm cña ngµnh hµng ®èi víi x· héi Do ®Æc trng cña c«ng ty lµ chuyªn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng (g¹ch, ngãi…). Mµ nhu cÇu mÆt hµng nµy trong x· héi hiÖn nay lµ rÊt lín, nhÊt lµ trong giai ®o¹n ®Êt níc ta ®ang ®Èy m¹nh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. V× vËy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã ph¬ng ¸n s¶n xuÊt thÝch hîp nh»m ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng. 3. §Æc ®iÓm kü thuËt, c«ng nghÖ, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty C¬ së vËt chÊt cña c«ng ty ®ã lµ c¸c trang thiÕt bÞ ®a d¹ng, kh¸c nhau vÒ tr×nh ®é kü thuËt bëi lÏ tiÒn th©n cña c«ng ty ra ®êi tõ n¨m 1956 vµ míi ®©y, n¨m 1995 ®îc ®Çu t mét d©y truyÒn s¶n xuÊt g¹ch tuynel vµo lo¹i tiªn tiÕn nhÊt hiÖn nay. 16
 • 17. T¹i c¬ së I tøc lµ xÝ nghiÖp g¹ch ngãi §Þnh C«ng s¶n xuÊt g¹ch ngãi chñ yÕu lµ lµm thñ c«ng vµ b¸n thñ c«ng, víi kiÓu nung truyÒn thèng lµ nung b»ng lß ®øng. T¹i nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng, do míi ®îc x©y dùng cho nªn d©y truyÒn s¶n xuÊt t¬ng ®èi hiÖn ®¹i, víi c«ng nghÖ chñ yÕu ®îc s¶n xuÊt trong n- íc. Víi d©y truyÒn s¶n xuÊt nµy, viÖc s¶n xuÊt g¹ch ë ®©y ®îc c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸ tõ kh©u vËn chuyÓn nguyªn, nhiªn liÖu cho ®Õn khi t¹o ra viªn g¹ch méc (g¹ch cha nung). ChÝnh v× thÕ ®· gi¶m ®îc lîng ®¸ng kÓ lao ®éng ch©n tay ®èi víi ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng mµ cô thÓ ë ®©y lµ mÆt hµng g¹ch ngãi lµ rÊt lín bëi lÏ: Trªn ®Þa bµn Thanh Ho¸ cßn cã hai c¬ së s¶n xuÊt g¹ch tuynel kh¸c, mét ë huyÖn TÜnh Gia, mét ë huyÖn §«ng S¬n. V× vËy, c«ng ty cÇn cã chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý t¹o ra lîi thÕ trong c¹nh tranh, më réng thÞ trêng tiªu thô. M¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: (Trang sau) 17
 • 18. BiÓu 5: S¬ ®å d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt g¹ch tuynel- nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng. Xil« than M¸y nghiÒn than Kho than TB. Xö lý tû lÖ B¨ng t¶i phèi liÖu M¸y n¹p liÖu Kho ®Êt M¸y c¸n 18
 • 19. M¸y nhµo hai trôc M¸y hót ch©n kh«ng M¸y nhµo ®ïn liªn hîp ThiÕt bÞ xö lý ®ång tèc M¸y c¾t tù ®éng Nhµ kÝnh ph¬i méc Lß sÊy nung Kho s¶n phÈm 4. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña c«ng ty Ngoµi bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp (lao ®éng qu¶n lý) th× lao ®éng cña c«ng ty ®ßi hái vÒ thÓ lùc t¬ng ®èi lín v× c«ng viÖc kh¸ nÆng nhäc vµ møc ®é nguy 19
 • 20. hiÓm cao. Tuy vËy, lùc lîng lao ®éng n÷ chiÕm tû träng t¬ng ®èi lín, kho¶ng 45,8%. Qua sè liÖu thu thËp ®îc tõ c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng cho thÊy: sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty kh¸ lín. Trong ®ã, tû träng c«ng nh©n d- íi 30 tuæi lµ 75,6%. §©y lµ lùc lîng lao ®éng trÎ, cã thÓ lùc vµ trÝ lùc dåi dµo. NÕu biÕt tËn dông ®Ó sö dông hîp lý sÏ ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn l¹i vÊp ph¶i khã kh¨n ®ã lµ: §éi ngò lao ®éng trÎ thiÕu kinh nghiÖm dÔ m¾c sai lÇm trong s¶n xuÊt. Do ®Æc ®iÓm cña c«ng viÖc chñ yÕu lµ bèc xÕp, vËn chuyÓn vËt liÖu x©y dùng nªn ngêi lao ®éng dÔ m¾c nh÷ng chøng bÖnh nh: x¬ng khíp, c¸c chøng bÖnh vÒ ®êng h« hÊp do m«i trêng lµm viÖc rÊt nhiÒu khãi bôi, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn tiÕng ån lín lµm cho ngêi lao ®éng dÔ m¾c chøng ï tai, ®au ®Çu… V× vËy, c«ng ty ®· vµ ®ang cã nh÷ng biÖn ph¸p c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho c«ng nh©n nh: trang bÞ quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, giÇy, mò b¶o hé… 5. Mét sè ®Æc ®iÓm kh¸c. BiÓu 6: T×nh h×nh sè lao ®éng b×nh qu©n vµ thu nhËp b×nh qu©n ngêi tõ 19997 ®Õn 1999 ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 1997 1998 1999 Tæng sè lao ®éng Ngêi 430 430 430 Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng TriÖu ®ång 9131,518 8710,2 7777,76 Thu nhËp b×nh qu©n Ngh×n ®ång 400 420 424 Lîi nhuËn TriÖu ®ång 14,6 133,76 151,87 Qua nh÷ng sè liÖu trªn cho ta thÊy, c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong c¬ chÕ thÞ trêng, vît qua ®îc nh÷ng khã kh¨n do sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ, kh«ng ngõng n©ng cao thu nhËp cho ngêi lao ®éng. Hµng n¨m, c«ng ty lµm ¨n cã l·i vµ møc lîi nhuËn ®¹t ®îc t¬ng ®èi cao vµ t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. II. Thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng 20
 • 21. A. Thùc tr¹ng bé m¸y qu¶n lý. 1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng ®îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng, mét m« h×nh mµ ®îc hÇu hÕt c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp hiÖn nay ®ang ¸p dông. §iÒu ®ã còng phï hîp víi xu thÕ chung cña thêi kú hiÖn nay. Trong c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty gåm cã: -Ban gi¸m ®èc gåm cã: Mét Gi¸m ®èc phô tr¸ch toµn c«ng ty vµ ba Phã gi¸m ®èc trong ®ã: mét Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch trùc tiÕp nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H- ¬ng, mét Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch xÝ nghiÖp g¹ch ngãi §Þnh C«ng, mét Phã gi¸m ®èc kiªm BÝ th ®¶ng uû c«ng ty. C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng cã bèn phßng chøc n¨ng ®Òu ®Æt v¨n phßng t¹i nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng, bèn phßng ®ã lµ: - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. - Phßng kinh doanh tiªu thô. - Phßng kü thuËt kÕ ho¹ch vËt t. - Phßng kÕ to¸n tµi vô. C¶ bèn phßng chøc n¨ng trªn ®Òu chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc c«ng ty, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ban gi¸m ®èc gäi lµ khèi chøc n¨ng. Trong m« h×nh trªn th×: + Gi¸m ®èc c«ng ty do Uû ban nh©n tØnh Thanh Ho¸ bæ nhiÖm, mét mÆt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, mÆt kh¸c lµ ngêi ®iÒu hµnh, chØ dÉn c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty. Nh vËy, Gi¸m ®èc C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng võa lµ ®¹i diÖn cña Nhµ níc – do Uû ban nh©n d©n tØnh bæ nhiÖm, võa lµ ngêi ®¹i diÖn cho C«ng ty – chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. + Díi Gi¸m ®èc C«ng ty cã 3 Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch theo lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng. C¸c Phã gi¸m ®èc lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc. 21
 • 22. + KÕ to¸n trëng C«ng ty do Uû ban nh©n tØnh Thanh Ho¸ bæ nhiÖm, lµ ng- êi góp Gi¸m ®èc C«ng ty thùc hiÖn c¸c ph¸p lÖnh kÕ to¸n, thèng kª, ®iÒu lÖ tæ chøc kÕ to¸n Nhµ níc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. + C¸c phßng ban cña C«ng ty, ®øng ®Çu lµ c¸c Trëng phßng vµ c¸c Phã phßng ban. + C¸c ph©n xëng s¶n xuÊt ®øng ®Çu lµ c¸c Qu¶n ®èc vµ Phã qu¶n ®èc. + C¸c tæ ®éi, ®øng ®Çu lµ c¸c ®é trëng ®éi s¶n xuÊt, tæ s¶n xuÊt. BiÓu 7: M« h×nh tæ chøc C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch trùc tiÕp nhµ m¸y g¹ch tuynel Phã gi¸m ®èc kiªm BÝ th ®¶ng uû Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch trùc tiÕp xÝ nghiÖp §Þnh C«ng Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kinh doanh tiªu thô Phßng kü thuËt vËt t Phßng kÕ to¸n tµi vô 22
 • 23. Ph©n xëng c¬ ®iÖn tuynel Ph©n xëng nung ®èt tuynel Ph©n xëng t¹o h×nh §Þnh C«ng Ph©n xëng c¬ ®iÖn §Þnh C«ng Ph©n xëng nung ®èt §Þnh C«ng Ph©n xëng t¹o h×nh tuynel Tõ m« h×nh trªn ta cã thÓ rót ra mét vµi u nhîc ®iÓm cña ph¬ng thøc qu¶n lý cña C«ng ty nh sau: * ¦u ®iÓm: Do ®îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng cho nªn, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty ®· kh¾c phôc ®îc mét sè nhîc ®iÓm cña c¶ hai kiÓu c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ chøc n¨ng. §ång thêi, ph¸t huy ®îc nh÷ng u ®iÓm cña c¶ hai kiÓu c¬ cÊu ®ã. Cô thÓ lµ: - Ho¹t ®éng qu¶n lý trong C«ng ty thèng nhÊt tõ trªn xuèng díi: Gi¸m ®èc C«ng ty ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua c¸c v¨n b¶n, c¸c phßng ban chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nh÷ng v¨n b¶n ®ã. - §øng ®Çu mçi phßng ban, ph©n xëng lÇn lît lµ Trëng phßng, Qu¶n ®èc. C«ng viÖc cña toµn C«ng ty ®îc tiÕn hµnh thuËn lîi do Gi¸m ®èc ®· chia c«ng viÖc ra thµnh nhiÒu phÇn. Trëng phßng, Qu¶n ®èc sÏ thay mÆt cho ®¬n vÞ m×nh nhËn phÇn viÖc ®îc giao vµ xÕp viÖc cho nh©n viªn trong phßng, ph©n xëng m×nh. Sau ®ã, Trëng phßng, Qu¶n ®èc ph¶i theo dâi, ®«n ®èc ho¹t ®éng cña c¸c nh©n viªn cña m×nh, ®ång thêi ph¶i n¾m b¾t ®îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña 23
 • 24. c«ng viÖc ®îc giao. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña mçi ®¬n vÞ ph¶i b¸o c¸o cho Gi¸m ®èc sau mçi kú ho¹t ®éng. * Nhîc ®iÓm: - C¬ chÕ qu¶n lý cña C«ng ty cßn mang nÆng tÝnh ¸p ®Æt. Gi¸m ®èc lµ ngêi ra quyÕt ®Þnh mµ kh«ng th«ng qua biÓu quyÕt. Do ®ã, nÕu quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc mµ sai lÇm sÏ dÉn ®Õn hËu qu¶ kh«ng lêng tríc ®îc. - C¬ së s¶n xuÊt cña C«ng ty ph©n t¸n, ®Þa bµn hai c¬ së c¸ch xa nhau, giao th«ng liªn l¹c khã kh¨n. Trong khi ®ã, toµn bé bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty l¹i ®Æt t¹i nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng nªn bÞ h¹n chÕ trong c«ng t¸c chØ ®¹o s¶n xuÊt, khã hç trî nhau khi gÆp khã kh¨n. Ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng trong C«ng ty vËt liÖu s¶n xuÊt CÈm Tríng. + Ph©n c«ng lao ®éng: Trong C«ng ty, ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc mét c¸ch nhanh chãng vµ ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao, C«ng ty ®· thùc hiÖn ph©n c«ng lao ®éng tøc lµ chia nhá toµn bé c«ng viÖc trong C«ng ty cho tõng phßng, tõng ®éi, tõng ph©n xëng. Tõ ®ã, mçi ®¬n vÞ l¹i giao c«ng viÖc cô thÓ cho tõng ngêi. Lµm nh vËy, c«ng viÖc ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch nhanh chãng nhng qu¸ tr×nh giao viÖc l¹i ph¶i phï hîp víi tõng ngêi. §Ó dÔ qu¶n lý, C«ng ty ®· chia toµn bé hÖ thèng qu¶n lý ra lµm nhiÒu chøc n¨ng. ViÖc ph©n c«ng c¸c chøc n¨ng lµ c¨n cø vµo tr×nh ®é chuyªn m«n – kü n¨ng kü s¶o cïng c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng kh¸c cña lao ®éng qu¶n lý. Sau khi nhËn nhiÖm vô, c¸c phßng ban sÏ c¨n cø vµo tr×nh ®é mçi c¸c nh©n trong phßng m×nh ®Ó giao viÖc cho tõng ngêi sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng cña hä. + HiÖp t¸c lao ®éng: Mçi bé phËn cña C«ng ty ®¶m nhiÖm mét phÇn c«ng viÖc cña xÝ nghiÖp. Nhng kÕt qu¶ cuèi cïng lµ sù kÕt hîp tÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ cña toµn bé c¸c bé phËn ®ã vµ sù kÕt hîp nµy ®îc gäi lµ hiÖp t¸c lao ®éng. Ph©n c«ng lao ®éng cµng s©u th× hiÖp t¸c lao ®éng cµng réng. Sù chÆt chÏ cña hiÖp t¸c lao ®éng phô thuéc vµo møc ®é hîp lý cña ph©n c«ng lao ®éng vµ ngîc l¹i. Thùc tÕ ë C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng ®· ph©n c«ng c«ng viÖc cho mçi phßng ban. §ång 24
 • 25. thêi trong qu¸ tr×nh lµm viÖc gi÷a c¸c phßng ban lu«n cã mãi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau. Trong tõng phßng lu«n cã ngêi ®øng ®Çu ®Ó qu¶n lý ®ã lµ Trëng phßng, sau ®ã lµ Phã phßng vµ c¸c nh©n viªn kh¸c. Mçi ngêi mét viÖc do vËy, c«ng viÖc cña phßng sÏ hoµn thµnh khi tÊt c¶ c¸c nh©n viªn trong phßng hoµn thµnh c«ng viÖc cña m×nh. KÕt qu¶ hoµn thµnh c«ng viÖc cña phßng lµ tæng hîp tÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ hoµn thµnh cña c¸c nh©n viªn trong phßng vµ kÕt qu¶ hoµn thµnh c«ng viÖc cña C«ng ty sÏ lµ tæng hîp kÕt qu¶ cña tÊt c¶ c¸c phßng ban. Nh vËy, ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng cña lao ®éng qu¶n lý trong phßng, g÷a c¸c phßng lµ rÊt cÇn thiÕt. ViÖc hiÖp t¸c lao ®éng gi÷a c¸c phßng ban ë C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng thêng lµ: trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc cña m×nh th× bé phËn nµy sö dông kÕt qu¶, tµi liÖu cña bé phËn kia ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh vµ ngîc l¹i. 2. KÕt cÊu lao ®éng qu¶n lý trong C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng. Lao ®éng qu¶n lý trong C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng ®îc ph©n bæ theo b¶ng sau: BiÓu 8: Lao ®éng qu¶n lý trong C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng. Stt Phßng chøc n¨ng N¨m 1997 1998 1999 1 Ban Gi¸m ®èc 4 4 4 2 Phßng tæ chøc hµnh chÝnh 6 6 6 3 Phßng kÕ to¸n tµi vô 9 9 9 4 Phßng kü thuËt vËt t 11 11 11 5 Phßng kinh doanh tiªu thô 7 7 7 6 Ph©n xëng c¬ ®iÖn tuynel 2 2 2 7 Ph©n xëng t¹o h×nh tuynel 3 3 3 8 Ph©n xëng nung ®èt tuynel 3 3 3 9 Ph©n xëng c¬ ®iÖn §Þnh C«ng 1 1 1 10 Ph©n xëng t¹o h×nh §Þnh C«ng 2 2 2 11 Ph©n xëng nung ®èt §Þnh C«ng 2 2 2 12 Tæng sè lao ®éng qu¶n lý 50 50 50 25
 • 26. 13 Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn 430 430 430 Qua biÓu trªn ta thÊy, sè c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty kh«ng cã biÕn ®éng trong 3 n¨m gÇn ®©y tõ n¨m 1997 ®Õn n¨m 1999. Trong ®ã c¬ cÊu lao ®éng còng kh«ng thay ®æi, tæng sè lao ®éng qu¶n lý vÉn gi÷ nguyªn ë møc æn ®Þnh lµ 50 ngêi. §iÒu ®ã thÓ hiÖn sù æn ®Þnh vÒ mÆt lao ®éng cña C«ng ty. §©y lµ mét yÕu tè quan träng gióp C«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Còng theo biÓu trªn, ta tÝnh ®îc tû lÖ lao ®éng qu¶n lý trong toµn C«ng ty lµ 11,6% tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc toµn C«ng ty. Theo nghiªn cøu ë c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ th× tû lÖ nµy lµ tõ kho¶ng 9 ®Õn 12%. Nh vËy, bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty vËt liªu x©y dùng CÈm Tríng cã quy m« phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ (so víi c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶). Tøc lµ bé m¸y qu¶n lý kh«ng qu¸ cång kÒnh. VÒ mÆt nµy th× ta thÊy phï hîp víi yªu cÇu ®èi víi viÖc x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. Tuy nhiªn, viÖc bè trÝ lao ®éng qu¶n lý ë C«ng ty l¹i lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i bµn. HiÖn nay, trong bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cã hiÖn tîng lµm tr¸i ngµnh nghÒ ®îc ®µo t¹o. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn qua biÓu sau: BiÓu 9: C¬ cÊu lao ®éng theo nghÒ – lao ®éng qu¶n lý. Stt NghÒ nghiÖp Sè lîng(ngêi) % so víi tæng sè 1 Kinh tÕ tµi chÝnh 17 34 2 Kinh tÕ lao ®éng 4 8 3 Kinh tÕ kÕ ho¹ch 10 20 4 Kü thuËt viªn 11 22 5 Lao ®éng hµnh chÝnh 8 16 6 Lao ®éng qu¶n lý 50 100 §èi chiÕu hai biÓu lµ biÓu 8 vµ biÓu 9 ta cã thÓ da ra kÕt luËn nh sau: T¹i phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã hai ngêi kh«ng ®îc ®µo t¹o ngµnh kinh tÕ lao ®éng. T¹i c¸c phßng kh¸c cã hiÖn tîng lµm tr¸i ngµnh nghÒ ®µo t¹o vÝ dô: Phßng kÕ to¸n tµi vô cã 9 ngêi trong khi ®ã sè ngêi ®îc ®µo t¹o ngµnh kinh tÕ 26
 • 27. tµi chÝnh lµ 17 ngêi. Tøc lµ cã 8 ngêi ®îc ®µo t¹o ngµnh kinh tÕ tµi chÝnh nhng l¹i lµm viÖc trong lÜnh vùc kh¸c cña C«ng ty. §iÒu nµy g©y ra l·ng phÝ chi phÝ qu¶n lý, cha phï hîp víi yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi bé m¸y qu¶n lý lµ ph¶i cã tÝnh kinh tÕ. Bëi v×, cã nh÷ng ngêi ®îc ®µo t¹o ra mµ kh«ng ®îc c«ng t¸c ®óng chuyªn ngµnh ®µo t¹o th× g©y ra l·ng phÝ c«ng ®µo t¹o mµ l¹i mÊt thêi gian vµ chi phÝ ®µo t¹o l¹i ®Ó hä cã thÓ tiÕp cËn víi c«ng viÖc míi. V× thÕ, chóng lµm tèn chi phÝ qu¶n lý vµ tiªu tèn thêi gian cña C«ng ty. ChÊt lîng ®éi ngò lao ®éng qu¶n lý cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua biÓu sau: BiÓu 10: ChÊt lîng ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o. Stt Chøc danh Tr×nh ®é Tuæi ®êi §H, C®¼ng Trung cÊp S¬ cÊp < 40 40- 45 >45 1 Gi¸m ®èc 1 1 2 P.Gi¸m ®èc 1 2 1 2 3 Trëng phßng 1 3 4 4 Phã phßng 4 4 5 Qu¶n ®èc 5 1 6 6 Tæng sè 3 14 1 16 2 7 Tû träng 16,67% 77,78% 5,56% 88,89% 11,11% Qua biÓu trªn ta thÊy: 88,89% c¸n bé l·nh ®¹o cña C«ng ty ë ®é tuæi 40 –45. §©y lµ ®é tuæi ®· ®ñ chÝn ch¾n cÇn thiÕt, hä cã sù am hiÓu réng r·i vÒ cuéc sèng, n¾m ®îc t©m lý c«ng nh©n viªn. §©y lµ thêi ®iÓm mµ hä cã thÓ ph¸t huy dîc hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh trong c«ng viÖc. Nh vËy, ë C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng cã ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o cßn kh¸ trÎ, mµ ®éi ngò c¸n bé trÎ th× lu«n n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. §iÒu nµy phï hîp víi yªu cÇu khi x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý lµ ph¶i cã tÝnh linh ho¹t. Còng qua biÓu trªn ta thÊy, chØ cã 2 c¸n bé l·nh ®¹o trªn 45 tuæi vµ kh«ng cã ai díi 40 tuæi. §iÒu ®ã lµ hîp lý v× C«ng ty míi thµnh lËp l¹i n¨m 1995, cho ®Õn nay míi ®îc 5 n¨m. Tuy nhiªn viÖc kh«ng cã c¸n bé l·nh ®¹o díi 40 tuæi lµ vÊn ®Ò C«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt l¹i ®Ó cã kÕ ho¹ch båi dìng ®éi ngò c¸n bé trÎ cã n¨ng 27
 • 28. lùc, tr×nh ®é kÕ cËn vµ tiÕp nhËn c«ng viÖc qu¶n lý ®Ó c«ng viÖc nµy kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. * VÒ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô: - 16,7% Tr×nh ®é §¹i häc, Cao ®¼ng. - 77,78% Tr×nh ®é Trung cÊp. - 5,56% Tr×nh ®é S¬ cÊp. Tû lÖ Trung cÊp vµ S¬ cÊp trong bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty lµ rÊt cao, do vËy vÊn ®Ò ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n lµ rÊt cÇn thiÕt. C«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý ®Ó gi¶m tû lÖ Trung cÊp vµ xo¸ bá S¬ cÊp. §iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ t¨ng ®îc sè lîng §¹i häc vµ Cao ®¼ng. 3. KÕt cÊu, chøc n¨ng, nhiÖm vô chñ yÕu cña c¸c phßng ban. a. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. * Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã chøc n¨ng: - Tham mu cho Gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l¬ng, b¶o hé lao ®éng, b¶o hiÓm x· héi vµ c«ng t¸c b¶o hiÓm x· héi. * NhiÖm vô cña phßng tæ chøc hµnh chÝnh cña C«ng ty: - Thùc hiÖn quy chÕ xÐt tuyÓn, hîp ®ång lao ®éng, kû luËt lao ®éng. - S¾p xÕp tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng theo ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - X©y dùng, híng dÉn thùc hiÖn ph¬ng ¸n kiÖn toµn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty phï hîp víi thêi gian, quy m«, tèc ®é ph¸t triÓn cña C«ng ty. - X©y dùng néi quy tæ chøc, chøc n¨ng, quyÒn h¹n, ph¹m vi tr¸ch nhiÖm, mèi quan hÖ lµm viÖc cña cac phßng qu¶n lý, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt. - Thùc hiÖn gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng vÒ tiÒn l¬ng vµ c¸c chÕ ®é kh¸c theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc, cña ngµnh vµ cña C«ng ty. - X©y dùng ph¬ng híng, nhiÖm vô, kÕ ho¹ch ®µo t¹o, bæ tóc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, chän cö vµ lµm thñ tôc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i häc tËp t¹i c¸c tr- 28
 • 29. êng trong níc. Tæ chøc gióp ®ì häc sinh, sinh viªn ë c¸c trêng göi ®Õn thùc tËp, häc tËp t¹o C«ng ty. - Thùc hiÖn s¾p xÕp l¬ng, n©ng bËc l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch ph©n cÊp. - Híng dÉn theo dâi viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é phô cÊp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Phèi hîp cïng c¸c phßng kÕ to¸n, kinh doanh, kü thuËt vµ C«ng ®oµn C«ng ty ®Ó x©y dùng ph¬ng ¸n sö dông quü C«ng ty, x©y dùng quü ph©n phèi tiÒn th- ëng tõ lîi nhuËn, x©y dùng tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ, b¶o ®¶m c«ng b»ng, d©n chñ cã hiÖu qu¶ vµ quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng. - X©y dùng kÕ ho¹ch quü tiÒn l¬ng hµng n¨m cña C«ng ty phï hîp víi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn s¶n xuÊt. - X©y dùng néi quy, quy chÕ qu¶n lý c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng cña C«ng ty. - Phæ biÕn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é, tiªu chuÈn, quy ph¹m vÒ an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng cña Nhµ níc vµ c¸c néi quy, quy chÕ, chØ thÞ vÒ b¶o hé lao ®éng cña Gi¸m ®èc C«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ ngêi lao ®éng. §Ò xuÊt viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng vµ theo dâi, ®«n ®èc viÖc chÊp hµnh. - Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c ®Ó ®iÒu tra, thèng kª c¸c vô tai n¹n trong C«ng ty. - Tæng hîp vµ ®Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc C«ng ty gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ cña ®oµn thanh tra, kiÓm tra. - Phèi hîp víi y tÕ C«ng ty vµ c¸c c¬ quan cã chuyªn m«n ®o ®¹c c¸c yÕu tè ®éc h¹i trong m«i trêng lao ®éng, theo dâi t×nh h×nh bÖnh tËt, tai n¹n lao ®éng, ®Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc biÖn ph¸p qu¶n lý, ch¨m sãc søc khoÎ cho ngêi lao ®éng. b. Phßng kÕ to¸n tµi vô. * Phßng kÕ to¸n tµi vô: - Lµ mét bé phËn nghiÖp vô cã chøc n¨ng gióp Gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n, kÕ to¸n, qu¶n lý vµ x©y dùng c¸c lo¹i vèn, quü, ph©n phèi vµ ph©n 29
 • 30. phèi l¹i thu nhËp c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty theo quy ®Þnh cña sao cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña C«ng ty. * NhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n tµi vô: - Gióp Gi¸m ®èc viÖc thùc hiÖn, kiÓm tra, kiÓm so¸t b»ng tiÒn mäi ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn nghiÖp vô vµ ®éi xe thuéc C«ng ty, phèi hîp víi c¸c phßng ban cña C«ng ty ®Ó x©y dùng, ®«n ®èc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kü thuËt, tµi chÝnh, ph©n bæ c¸c kho¶n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng cho c¸c bé phËn trong C«ng ty. - X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty bao gåm: KÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, vèn cè ®Þnh, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, ®Þnh møc vèn lu ®éng, tÝn dông ng©n hµng, h¹ gi¸ thµnh, ph©n phèi lîi nhuËn, tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kü thuËt, tµi chÝnh hµng n¨m cña C«ng ty. Thèng kª, b¸o c¸o kÕ ko¹ch tµi chÝnh tríc Gi¸m ®èc theo ®Þnh kú. - Gi¸m s¸t toµn bé c«ng t¸c thu chi tµi chÝnh. - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n chÝnh x¸c, kÞp thêi, hîp lý, hîp lÖ theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc. - TiÕp nhËn, qu¶n lý, cÊp ph¸t c¸c lo¹i vèn b»ng tiÒn cho c¸c yªu cÇu vÒ b¶o dìng m¸y mãc, trang thiÕt bÞ, « t«… - Thùc hiÖn b¸o c¸o nhanh, thêng xuyªn, hµng ngµy, hµng tuÇn, göi Gi¸m ®èc C«ng ty c¸c sè liÖu kÕ to¸n chñ yÕu, b¸o c¸o ®Þnh kú, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ tæng hîp 6 th¸ng, n¨m cña C«ng ty. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña toµn C«ng ty. Nghiªn cøu hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, c«ng t¸c thu håi vèn… Båi dìng n©ng cao tr×nh ®é kÕ to¸n cho c¸n bé qu¶n lý vµ kÕ to¸n viªn nh»m n©ng cao chÊt lîng cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý kinh tÕ. - Tham gia vµo c«ng viÖc lËp kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng, tæng hîp vµ cung cÊp kinh phÝ thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng ®Çy ®ñ, ®óng thêi h¹n. - Thùc hiÖn chøc n¨ng tµi vô. c. Phßng kinh doanh tiªu thô. 30
 • 31. * Phßng kinh doanh tiªu thô cã chøc n¨ng: - Lµm tham mu cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. * NhiÖm vô cña phßng kinh doanh tiªu thô: - ChÞu tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, x©y dùng ph¬ng ¸n vµ ®iÒu ®éng ph¬ng tiÖn ®¶m b¶o ®¸p øng yªu cÇu vËn chuyÓn g¹ch ngãi, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh. - Tæ chøc khai th¸c vµ hîp ®ång vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu cho C«ng ty. - Thõa lÖnh Gi¸m ®èc ký kÕt c¸c hîp ®ång vËn chuyÓn. - X©y dùng c¸c hÖ thèng b¸o c¸o vÒ vËn chuyÓn theo quy ®Þnh. - X©y dùng c¸c ph¬ng ¸n nh»m më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. - Gi¶i quyÕt c¸c víng m¾c vÒ hîp ®ång kinh tÕ, tæng hîp vµ lu tr÷ hå s¬ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Phèi hîp víi c¸c phßng ban kh¸c ®Ó ®a ra kÕ ko¹ch vËn chuyÓn vËt liÖu x©y dùng nhanh nhÊt tíi tËn ch©n c«ng tr×nh. d. Phßng kü thuËt vËt t. * Phßng kü thuËt vËt t cã chøc n¨ng: - Lµm tham mu tæng hîp cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vÒ mÆt kü thuËt. * NhiÖm vô cña phßng kü thuËt vËt t: - Thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vÒ kü thuËt ph¬ng tiÖn, qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty. - X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n söa ch÷a vµ ®Çu t mua s¾m míi trang thiÕt bÞ, m¸y mãc, x©y dùng c¬ b¶n vµ tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c. - Qu¶n lý, theo dâi vµ thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o dìng, söa ch÷a m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i. - Th«ng tin, híng dÉn nghiªn cøu øng dông khoa häc kü thuËt vµ c¸c quy tr×nh quy ph¹m vÒ kü thuËt, kinh tÕ. - Lu tr÷ hå s¬, tµi liÖu kü thuËt cña C«ng ty. 31
 • 32. - Tham gia ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt cña C«ng ty. - Thùc hiÖn mua b¸n, cÊp ph¸t ®Çy ®ñ kÞp thêi nh÷ng vËt liÖu, dông cô, trang bÞ ph¬ng tiÖn b¶o hé lao ®éng, ph¬ng tiÖn kü thuËt phôc vô sù cè s¶n xuÊt cã chÊt lîng theo kÕ ho¹ch. - Nghiªn cøu c¶i tiÕn trang thiÕt bÞ, hîp lý ho¸ c¸c biÖn ph¸p kü thuËt, vÖ sinh ®Ó ®a vµo kÕ ko¹ch b¶o hé lao ®éng. Híng dÉn, gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kü thuËt an toµn phßng chèng ch¸y næ, c¸c biÖn ph¸p kü thuËt c¶i tiÕn ®iÒu kiÖn lµm viÖc. - Biªn so¹n, söa ®æi bæ sung vµ hoµn thiÖn c¸c quy tr×nh, biÖn ph¸p lµm viÖc an toµn ®èi víi m¸y mãc thiÕt bÞ vµ tõng c«ng viÖc, c¸c ph¬ng ph¸p øng cøu khi cã sù cè, biªn so¹n tµi liÖu gi¶ng d¹y vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng. - X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ko¹ch mua s¾m míi trang thiÕt bÞ vÒ c«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ trong C«ng ty. 4. §iÒu kiÖn lµm viÖc cña lao ®éng qu¶n lý. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty lµm viÖc tËp trung t¹i nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng. Trong khi ®ã, hai c¬ së c¸ch xa nhau h¬n 30 km, ®©y lµ mét khã kh¨n ®èi víi viÖc qu¶n lý cña C«ng ty. V¨n phßng lµm viÖc cña C«ng ty cho lao ®éng qu¶n lý toµn bé lµ nhµ cÊp IV. §èi víi Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã gi¸m ®èc ®Òu cã phßng lµm viÖc riªng, cã c¸c ph¬ng tiÖn sinh ho¹t nh giêng, bµn ghÕ tiÕp kÕ kh¸ch, bµn lµm viÖc, tñ ®ùng tµi liÖu… §îc phôc vô níc uèng vµ vÖ sinh phßng. ë c¸c phßng ban chøc n¨ng, mçi ngêi ®îc bè trÝ 1 bµn lµm viÖc, diÖn tÝch trung b×nh n¬i lµm viÖc ko¶ng 4 m2 /1 ngêi. TÊt c¶ c¸c Trëng phßng cha cã phßng lµm viÖc riªng mµ tËp trung tÊt c¶ vµo mét phßng. V× vËy rÊt bÊt tiÖn khi tiÕp kh¸ch hoÆc giao dÞch víi b¹n hµng. C¸c phßng ban ®îc bè trÝ gÇn nhau thuËn tiÖn cho viÖc liªn hÖ gi÷a c¸c phßng ban víi nhau. Do ®iÒu kiÖn C«ng ty míi ®îc thµnh lËp l¹i cho nªn c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu thèn. Toµn C«ng ty cã mét m¸y vi tÝnh; mét m¸y fax; 7 m¸y ®iÖn tho¹i h÷u tuyÕn 32
 • 33. ®îc ®Æt ë c¸c tr¹m tiªu thô s¶n phÈm vµ hai c¬ së s¶n xuÊt; mét m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng trang bÞ cho Gi¸m ®èc. * §iÒu kiÖn lµm viÖc cña lao ®éng qu¶n lý. Lµ lao ®éng trÝ ãc nªn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc hao phÝ chñ yÕu cña hä lµ hao phÝ trÝ lùc vµ nh÷ng c¨ng th¼ng vÒ thÇn kinh, t©m lý, v× vËy hä cã yªu cÇu riªng vÒ ®iÒu kiÖn lao ®éng. - Mµu s¾c ¸nh s¸ng: C«ng ty b¶o ®¶m ®ñ ¸nh s¸ng cho tÊt c¶ nh÷ng n¬i lµm viÖc cña lao ®éng qu¶n lý, mçi phßng ban ®Òu cã tiÕp xóc hai mÆt víi kh«ng gian, cã cöa sæ réng ®Ó tËn dông ¸nh s¸ng tù nhiªn. Trong phßng cã hÖ thèng chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn huúnh quang. Ngoµi ra, mµu s¾c trong phßng cßn ®îc bè trÝ hµi hoµ, hÇu hÕt trong c¸c phßng ®Òu ®îc quÐt ve mÇu xanh. - VÊn ®Ò tiÕng ån: Ho¹t ®éng lao ®éng trÝ ãc ®ßi hái ph¶i yªn tÜnh tËp trung t tëng. V× mËt ®é lao ®éng qu¶n lý cña C«ng ty kh¸ cao cho nªn kh«ng tr¸nh khái sù ån µo. MÆt kh¸c, do v¨n phßng ®îc ®Æt gÇn c¬ së s¶n xuÊt nªn khu v¨n phßng kh«ng tr¸nh khái chÞu ¶nh hëng cña tiÕng ån do m¸y mãc g©y ra. - VÊn ®Ò thÈm mü: Do khu lµm viÖc cña lao ®éng qu¶n lý toµn bé lµ nhµ cÊp IV cho nªn kh«ng thÓ gäi lµ khang trang ®îc. Tuy nhiªn, ë ®©y l¹i ®îc bè trÝ s¹ch sÏ, tho¸ng m¸t. Tríc cöa c¸c phßng ban lµ vên hoa, xung quanh vên hoa lµ 3 d·y nhµ quay mÆt vµo vên hoa t¹o thµnh h×nh mãng ngùa. Tuy lµ nhµ cÊp IV nh- ng n¬i héi häp vµ tiÕp kh¸ch ®îc trang trÝ kh¸ sang träng, t¹o c¶m gi¸c tho¶i m¸i cho lao ®éng qu¶n lý vµ ®èi t¸c mçi khi lµm viÖc. - BÇu kh«ng khÝ t©m lý: BÇu kh«ng khÝ t©m lý lµ yÕu tè ¶nh hëng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng lao ®éng trÝ ãc v× thÕ nã ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ lao ®éng qu¶n lý. Nh×n chung mèi quan hÖ trong C«ng ty gi÷a c¸c nh©n viªn, gi÷a Gi¸m ®èc vµ c¸c nh©n viªn kh¸ th©n mËt, cëi më, kh«ng c¨ng th¼ng. Mäi ngêi thêng gióp ®ì nhau hoµn thµnh c«ng viÖc khi cã ngêi qu¸ bËn hoÆc khi èm ®au. Ngêi lao ®éng ®îc an ñi, ®éng viªn khi gia ®×nh cã chuyÖn buån. §Æc biÖt, C«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ gióp ®ì tËn t×nh ®èi víi sinh viªn thùc tËp, häc tËp t¹i C«ng ty. 33
 • 34. B. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn ®©y, b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc ë trêng, em cã thÓ ®a ra nh÷ng u, nhîc ®iÓm chÝnh cña bé m¸y qu¶n lý C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng nh sau: * ¦u ®iÓm: - C«ng ty cã c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®îc x©y dùng theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng, m« h×nh nµy phï hîp víi quy m« vµ h×nh thøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty hiÖn nay. C¸c cÊp qu¶n lý cña C«ng ty phï hîp víi c¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §a sè c¸c bé phËn chøc n¨ng thùc hiÖn tèt c«ng viÖc cña m×nh. - ViÖc tæ chøc vµ phôc vô n¬i lµm viÖc cho lao ®éng qu¶n lý ®· chó ý nhiÒu ®Õn sù thuËn tiÖn trong ho¹t ®éng vµ kh«ng t¹o ra chªnh lÖch qu¸ lín gi÷a c¸c bé phËn còng nh c¸c lo¹i lao ®éng qu¶n lý. - §iÒu kiÖn lµm viÖc cña lao ®éng qu¶n lý ®îc quan t©m vÒ khÝa c¹nh thÈm mü, ¸nh s¸ng, t¹o ®îc bÇu kh«ng khÝ t©m lý tÝch cùc. * Nhîc ®iÓm: - Sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c¸c phßng ban cßn ®«ng so víi lîng c«ng viÖc mµ hä ph¶i ®¶m nhËn. C«ng ty cÇn kh¾c phôc nhîc ®iÓm nµy, cã thÓ b»ng c¸ch ph©n c«ng c«ng viÖc hîp lý. - ChÊt lîng lao ®éng qu¶n lý nãi chung cha cao. C«ng ty cÇn ph¶i më c¸c líp ®µo t¹o ng¾n h¹n, dµi h¹n, nÕu cÇn th× göi c¸n bé ®i häc t¹i chøc ®Ó n©ng cao nghiÖp vô cho lao ®éng qu¶n lý. - Tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn ®©y, chóng ta thÊy r»ng: C«ng ty cÇn ph¶i hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý cho gän nhÑ, phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ph¸t huy ®îc nh÷ng u ®iÓm, ®ång thêi dÇn dÇn kh¾c phôc nh÷ng nhîc ®iÓm t¹o ra thÕ m¹nh, v÷ng bíc ®i lªn. * §¸nh gi¸ chung. 34
 • 35. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp ®îc g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Mét bé m¸y qu¶n lý lµm viÖc cã hiÖu qu¶ sÏ gãp phÇn rÊt lín vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Môc tiªu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua lµ tËp trung s¶n xuÊt g¹ch t¹i nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng. So víi nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý th× t¹i C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng ®· ®¹t ®îc tÝnh tèi u. Gi÷a c¸c kh©u, c¸c cÊp qu¶n lý ®Òu thiÕt lËp nh÷ng mèi quan hÖ hîp lý víi sè lîng cÊp qu¶n lý phï hîp t¹o ra c¬ cÊu qu¶n lý cã tÝnh n¨ng ®éng cao, lu«n ®i s¸t vµ phôc vô s¶n xuÊt. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty kh¸ linh ho¹t, nhËy bÐn víi sù thay ®æi cña kinh tÕ thÞ trêng, gi¶i quyÕt ®îc c¸c t×nh huèng x¶y ra trong doanh nghiÖp còng nh ngoµi thÞ trêng. TÊt c¶ c¸c th«ng tin ®îc sö dông trong doanh nghiÖp ®Òu cã tÝnh tin cËy cao, nhê ®ã sù ho¹t ®éng vµ phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn kh¸ nhÞp nhµng, tuy nhiªn còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cha ®¹t ®îc tÝnh kinh tÕ bëi lÏ, t¬ng quan gi÷a yªu cÇu c«ng viÖc vµ sè lîng c¸n bé qu¶n lý trong C«ng ty cßn chªnh lÖch kh¸ lín, ®iÒu nµy thÓ hiÖn qua cêng ®é lao ®éng cña lao ®éng qu¶n lý cha cao vµ thêi gian lµm viÖc ng¾n. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tr- íng ®îc thÓ hiÖn qua mét sè chØ tiªu thÓ hiÖn trong b¶ng sau: (Trang sau) 35
 • 37. Qua biÓu trªn cho thÊy gi¸ trÞ tæng s¶n lîng cña C«ng ty gi¶m dÇn theo c¸c n¨m. N¨m 1998 so víi n¨m 1997 gi¶m 421,318 triÖu ®ång t¬ng ®¬ng víi 4,6%. §Æc biÖt, n¨m 1999 so víi n¨m 1998 l¹i gi¶m m¹nh h¬n, gi¶m 932,441 triÖu ®ång t¬ng øng víi 10,7%. Tuy vËy, doanh thu cña C«ng ty vÉn t¨ng qua c¸c n¨m vµ t¨ng m¹nh mÏ lµ tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 1999. §iÒu nµy h¬i tr¸i ngîc nhng cã thÓ ®îc gi¶i thÝch nh sau: Theo cac n¨m, gi¸ vËt liÖu x©y dùng t¨ng, thªm vµo ®ã s¶n lîng g¹ch s¶n xuÊt ra trong c¸c n¨m 1997, 1998 kh«ng tiªu thô hÕt. §Õn n¨m 1999 th× sè lîng tån ®äng tõ c¸c n¨m tríc vµ s¶n lîng ®îc s¶n xuÊt trong n¨m tiªu thô hÕt. DÉn ®Õn tÝnh tr¹ng gi¸ trÞ tæng s¶n lîng gi¶m nhng tæng doanh thu vÉn t¨ng. Lîi nhuËn cña C«ng ty kh«ng ngõng gia t¨ng, ®Æc biÖt lµ n¨m 1998 so víi n¨m 1997, t¨ng 119,164 triÖu ®ång do n¨m 1997 g¹ch s¶n xuÊt ra kh«ng tiªu thu ®îc. N¨m 1999 so víi n¨m 1998 lîi nhuËn t¨ng 17,803 triÖu ®ång t¬ng øng víi 13,31% Tæng quü l¬ng cña C«ng ty còng t¨ng dÇn theo c¸c n¨m trong khi sè lîng c«ng nh©n kh«ng thay ®æi v× thÕ l¬ng b×nh qu©n theo ®Çu ngêi còng t¨ng theo c¸c n¨m. Tuy nhiªn, tèc ®é t¨ng chËm, tõ n¨m 1997 ®Õn n¨m 1999 chØ t¨ng ®îc 24.000 ®/ngêi. Tr¸i ngîc víi doanh thu cña C«ng ty, phÇn nép ng©n s¸ch cña C«ng ty l¹i gi¶m dÇn tõ 1998 ®Õn 1999 vµ møc gi¶m lµ 44,644 triÖu ®ång t¬ng øng víi 11,34%. Trong khi tõ 1997 ®Õn 1998 nép ng©n s¸ch cña C«ng ty t¨ng 18,1 triÖu ®ång t- ¬ng øng víi 4,6%. Nh vËy, trong 3 n¨m t 1997 ®Õn 1999 th× n¨m 1999 C«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶ nhÊt vµ tiÒn l¬ng c«ng nh©n ngµy mét t¨ng chøng tá C«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶. §iÒu nµy cã phÇn kh«ng nhá do C«ng ty cña ®éi ngò lao ®éng qu¶n lý cña C«ng ty. Tæng doanh thu cña C«ng ty t¨ng ®Òu theo c¸c n¨m nhng nép ng©n s¸ch l¹i gi¶m chøng tá tÝch luü cña C«ng ty t¨ng ®Ó bï vµo phÇn ®æi míi trang thiÕt bÞ vµ më réng c¬ së s¶n xuÊt.
 • 38. ViÖc lµm ¨n cã hiÖu qu¶ cña C«ng ty cã gãp phÇn ®¸ng kÓ cña bé phËn lao ®éng qu¶n lý. Cã ®îc thµnh tùu nµy lµ do C«ng ty ®· thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p: - T¨ng cêng ®Çu t c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ sö dông c¸c biÖn ph¸p ®æi míi c«ng nghÖ, ¸p dông c¸c kü thuËt tiªn tiÕn nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt lîng hµng. - T¨ng cêng kiÓm tra ho¹t ®éng tµi chÝnh tõng bé phËn ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng. Tuy nhiªn cßn mét sè nguyªn nh©n lµm ¶nh hëng tíi kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng qu¶n lý nh: - KÕt cÊu chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban chøc n¨ng trong C«ng ty. - ViÖc sö dông c¸n bé qu¶n lý sè lîng vµ chÊt lîng c¸n bé qu¶n lý cha ®îc phï hîp víi kh¶ n¨ng tõng ngêi, sè lîng lao ®éng qu¶n lý tuy nhiÒu nhng c«ng viÖc vÉn cha hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é do cha sö dông ®óng ngµnh nghÒ ®µo t¹o. - M«i trêng lµm viÖc còng ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña lao ®éng qu¶n lý.
 • 39. PhÇn thø ba. Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng. HiÖn nay, trong c¬ chÕ thÞ trêng nhiÒu doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ do ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nµy kh«ng dîc ®Æt trong m«i trêng c¹nh tranh, kh«ng g¾n víi thÞ trêng. Tæ chøc bé m¸y trong c¸c doanh nghiÖp kh«ng phï hîp do quan niÖm vÒ së h÷u trong c¸c doanh nghiÖp kh«ng râ rµng. Tr- íc t×nh h×nh ®ã, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, Nhµ n- íc ®· tiÕn hµnh ®æi míi ho¹t ®éng hµng lo¹t doanh nghiÖp b»ng c¸ch thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸ mét sè doanh nghiÖp Nhµ níc. KÕt qu¶ lµ, khi ho¹t ®éng ®éc lËp th× doanh nghiÖp l¹i ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao. V× vËy, §¶ng vµ Nhµ níc ®· quyÕt ®Þnh chØ gi÷ l¹i mét sè doanh nghiÖp Nhµ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o cßn l¹i sÏ tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ dÇn c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc Së x©y dùng Thanh Ho¸, C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng còng ®ang cã kÕ ho¹ch cæ phÇn ho¸ vµ sÏ ®îc cæ phÇn ho¸ trong thêi gian tíi. Khi chuyÓn sang C«ng ty cæ phÇn th× viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ cÇn thiÕt vµ hÕt søc quan träng. Tríc hÕt ph¶i ®Þnh h×nh ®îc ho¹t ®éng cña C«ng ty. C«ng ty còng nªn më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, nhng tríc hÕt ph¶i kiÓm tra chÊt l- îng trang thiÕt bÞ hiÖn cã trong C«ng ty ®Ó tu söa, b¶o dìng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ®¸nh gia tµi s¶n - c«ng viÖc ban ®Çu cña qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. I. Hoµn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 1. Nh÷ng yªu cÇu ®¹t ®îc trong c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc. - C¸c ®¬n vÞ qu¶n lý thu gän l¹i nhng vÉn ®¶m b¶o phôc vô kÞp thêi cho c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
 • 40. - Bé m¸y qu¶n lý ®îc hoµn thiÖn ph¶i n©ng cao ®îc tÝnh n¨ng ®éng, n©ng cao ®îc mét sè chØ tiªu cña C«ng ty nh: T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm quü l¬ng… - Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc x¸c ®Þnh râ rµng tr¸nh ®îc kh©u trung gian ®Ó khai th¸c tèt h¬n kh¶ n¨ng, tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. 2. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý ph¶i ®îc hoµn thiÖn theo híng ngµy cµng thÝch hîp víi môc tiªu vµ nhiÖm vô cña s¶n xuÊt kinh doanh. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®¶m b¶o víi sè lîng ngêi, sè ®Çu mèi trong qu¶n lý Ýt nhÊt. Cã nh vËy, c«ng viÖc qu¶n lý míi n¨ng ®éng, ®i s¸t vµo phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý c¸c bé phËn chøc n¨ng, quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng vµ c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô cña mçi bé phËn cÇn ph¶i ®îc hoµn thiÖn. Qua nghiªn cøu chøc n¨ng, nhiÖm vô ë phÇn thø hai kÕt hîp nghiªn cøu thùc tiÔn ho¹t ®éng cña C«ng ty g¹ch Th¹ch Bµn sau khi chuyÓn sang chuyÓn sang cæ phÇn ho¸ mét phÇn cã thÓ ¸p dông m« h×nh bé m¸y qu¶n lý míi, gän nhÑ h¬n tríc khi nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng ®îc cæ phÇn ho¸ vµo cuèi n¨m 2000. §ång thêi, cã bæ sung thªm chøc n¨ng ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn phßng ban cho phï hîp víi ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn. BiÓu 12: M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty vËt liªu x©y dùng CÈm Tríng sau khi cæ phÇn ho¸. (Trang sau)
 • 41. Ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ Ph©n xëng t¹o h×nh Phßng kÕ to¸n tµi vô Phong tæ chøc hµnh chÝnh Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Phã gi¸m ®èc Phßng kü thuËt vËt t Phßng kinh doanh tiªu thô
 • 42. Ph©n xëng nung ®èt Ph©n xëng c¬ ®iÖn Trong m« h×nh nµy gåm cã: 2.1. Ban kiÓm so¸t: Lµ tæ chøc thay mÆt c¸c cæ ®«ng ®Ó kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n trÞ vµ ®iÒu hµnh C«ng ty. - KiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, kiÓm tra sæ s¸ch kÕ to¸n, c¸c b¸o c¸o, quyÕt to¸n n¨m tµi chÝnh cña C«ng ty vµ kiÕn nghÞ kh¾c phôc nh÷ng sai ph¹m. - §îc quyÒn yªu cÇu c¸c phßng ban nghiÖp vô cña C«ng ty cung cÊp t×nh h×nh, sè liÖu, tµi liÖu vµ thuyÕt minh c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty. - Tr×nh ®¹i héi cæ ®«ng b¸o c¸o thÈm tra b¶n tæng kÕt n¨m tµi chÝnh. - B¸o c¸o víi ®¹i héi cæ ®«ng vÒ nh÷ng sù kiÖn tµi chÝnh bÊt thêng, nh÷ng u khuyÕt ®iÓm trong qu¶n lý tµi chÝnh cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ Gi¸m ®èc theo ý kiÕn ®éc lËp cña m×nh. ChÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vÒ nh÷ng ®¸nh gi¸ kÕt luËn cña m×nh. - Th«ng b¸o ®Þnh kú t×nh h×nh kÕt qu¶ kiÓm so¸t cho héi ®ång qu¶n trÞ. - Tham dù c¸c cuéc häp héi ®ång qu¶n trÞ ph¸t biÓu ý kiÕn vµ cã kiÕn nghÞ nhng kh«ng tham gia biÓu quyÕt. NÕu cã ý kiÕn kh¸c víi quyÕt ®Þnh cña héi
 • 43. ®ång qu¶n trÞ th× cã quyÒn yªu cÇu ghi ý kiÕn cña m×nh vµo biªn b¶n häp vµ trùc tiÕp b¸o c¸o ®¹i héi cæ ®«ng gÇn nhÊt. 2.2. Héi ®ång qu¶n trÞ. - Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn nh©n danh C«ng ty quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õm môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty phï hîp víi luËt ph¸p, trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng. - Héi ®ång qu¶n trÞ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ®¹i héi cæ ®«ng vÒ: + Qu¶n trÞ C«ng ty theo ®iÒu lÖ, nghÞ quyÕt cña ®¹i héi cæ ®«ng vµ tu©n thñ ®óng ph¸p luËt. + Tr×nh ®¹i héi cæ ®«ng quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc gi¶i thÓ c¸c chi nh¸nh v¨n phßng ®¹i diÖn, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n cña C«ng ty, huy ®éng vèn t¨ng gi¶m vèn tiÒn tÖ vµ chuyÓn nhîng cæ phÇn. - Tr×nh ®¹i héi cæ ®«ng c¸c b¸o c¸o ho¹t ®éng cña héi ®ång qu¶n trÞ, kÕt qu¶ kinh doanh, quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m, ph¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn, chia cæ tøc vµ c¸ch thøc sö dông tuú theo quyÕt ®Þnh cña héi ®ång cæ ®«ng. - Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm Gi¸m ®èc, phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng C«ng ty vµ duyÖt ph¬ng ¸n tæ chøc bé m¸y vµ nh©n sù c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. - ChØ ®¹o, bè trÝ vµ gi¸m s¸t viÖc ®iÒu hµnh cña Gi¸m ®èc vµ c¸c chøc danh do héi ®ång qu¶n trÞ trùc tiÕp qu¶n lý. - KiÕn nghÞ bæ sung hoÆc söa ®æi ®iÒu lÖ C«ng ty. - QuyÕt ®Þnh triÖu tËp, chuÈn bÞ néi dung vµ tæ chøc häp héi ®ång cæ ®«ng thêng kú vµ bÊt thêng. - QuyÕt ®Þnh tiÒn l¬ng, thëng cho Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng vµ c¸c chøc danh thuéc quyÒn qu¶n lý cña héi ®ång qu¶n trÞ. Trêng hîp Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ kiªm Gi¸m ®èc th× møc l¬ng vµ thëng cña Gi¸m ®èc do héi ®ång cæ ®«ng quy ®Þnh. - QuyÕt ®Þnh mét sè c«ng viÖc kinh doanh thuéc thÈm quyÒn cña héi ®ång qu¶n trÞ theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc.
 • 44. - QuyÕt ®Þnh vÒ quy chÕ tuyÓn dông, cho th«i viÖc nh©n viªn cña C«ng ty phï hîp quy ®Þnh cña ph¸p luËt. QuyÕt ®Þnh khen thëng, kû luËt nh©n viªn thuéc quyÒn qu¶n lý cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ quyÕt ®Þnh båi thêng vËt chÊt khi nh©n viªn g©y thiÖt h¹i cho C«ng ty. - Phª duyÖt ph¬ng ¸n trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt. - QuyÕt ®Þnh ®Çu t c¸c dù ¸n ph¸t sinh kh«ng vît qu¸ 30% vèn ®iÒu lÖ, thiÕt kÕ vµ quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh ®Çu t ®· th«ng qua ®¹i héi cæ ®«ng. * §øng ®Çu héi ®ång qu¶n trÞ lµ Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ, lµ ngêi ®¹i diÖn cho C«ng ty tríc ph¸p luËt, cã tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n sau: - TriÖu tËp c¸c cuéc häp cña héi ®ång qu¶n trÞ. - ChuÈn bÞ néi dung, ch¬ng tr×nh vµ ®iÒu khiÓn c¸c buæi häp ®Ó th¶o luËn vµ biÓu quyÕt c¸c vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña héi ®ång qu¶n trÞ. - LËp ch¬ng tr×nh c«ng t¸c vµ ph©n c«ng thµnh viªn thùc hiÖn viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t cña C«ng ty. - §îc uû quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù uû quyÒn cña m×nh. 2. 3. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh. - §iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty theo nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ nghÞ quyÕt cña ®¹i héi cæ ®«ng, ®iÒu lÖ C«ng ty vµ tu©n thñ ph¸p luËt. - B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, thùc hiÖn theo ph¬ng ¸n kinh doanh ®· ®îc héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt vµ th«ng qua ®¹i héi cæ ®«ng. - X©y dùng vµ tr×nh héi ®ång qu¶n trÞ kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ kÕ ho¹ch hµng n¨m. - QuyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch më réng s¶n xuÊt. - §Ò nghÞ héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt ®èi víi c¸c chøc danh Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng. - QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt ®èi víi nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n díi quyÒn.
 • 45. - Ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ theo luËt ®Þnh. - B¸o c¸o tríc héi ®ång qu¶n trÞ t×nh h×nh ho¹t ®éng, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. - §¹i diÖn C«ng ty trong viÖc khëi kiÖn c¸c vô ¸n liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña C«ng ty khi ®îc héi ®ång qu¶n trÞ uû quyÒn b»ng v¨n b¶n. * Díi Gi¸m ®èc lµ Phã gi¸m ®èc cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - Gióp Gi¸m ®èc gi¶i quyÕt mét sè c«ng viÖc ®îc Gi¸m ®èc uû quyÒn. - §îc quyÒn yªu cÇu c¸c bé phËn, c¸c phßng ban chøc n¨ng cung cÊp tµi liÖu, sè liÖu, hå s¬, th«ng tin cÇn thiÕt thuéc lÜnh vùc ®îc giao. 2.4. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. Chøc n¨ng chÝnh cña phßng lµ qu¶n lý nh©n sù vµ tiÒn l¬ng cña C«ng ty. NhiÖm vô cña phßng lµ gióp Gi¸m ®èc nghiªn cøu, chÊp hµnh vµ qu¶n lý qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña toµn C«ng ty, thùc hiÖn c«ng t¸c c¸n bé, lao ®éng, tiÒn l¬ng, ®µo t¹o, thi ®ua, khen thëng theo sù chØ ®¹o cña héi ®ång qu¶n trÞ. 2.5. Phßng kinh doanh tiªu thô. Phßng nµy cã nhiÖm vô liªn hÖ giao dÞch víi nh÷ng ®Þa ®iÓm nhËn hµng. Nh vËy, phßng cÇn n¾m v÷ng gi¸ c¶ thÞ trêng vµ ph¶i cã ®îc mét ph¹m vi ®îc phÐp di chuyÓn gi¸ ®Ó tuú c¬ øng biÕn sao cho më réng ®îc thÞ trêng tiªu thô. 2,6. Phßng kÕ to¸n. Thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n, thèng kª tµi chÝnh trong C«ng ty, cô thÓ lµ: - LËp vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, ®«n ®èc chØ ®¹o, híng dÉn viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch. - Qu¶n lý c¸c lo¹i vèn, c¸c quü tËp trung cña to¸n C«ng ty. - Tham gia lËp ph¬ng ¸n ®iÒu hoµ vèn, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña C«ng ty. - Tæng hîp quyÕt to¸n tµi chÝnh toµn C«ng ty vµ b¸o c¸o lªn trªn theo quy ®Þnh. - Tham gia x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c møc gi¸ cho C«ng ty.
 • 46. 2.7. Phßng kü thuËt vËt t. Phßng kü thuËt vËt t lµ bé phËn tham mu tæng hîp cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vÒ mÆt kü thuËt. Phßng cã nhiÖm vô qu¶n lý, mua s¾m, cung cÊp ®Çy ®ñ nh÷ng trang thiÕt bÞ, vËt liÖu, dông cô, trang bÞ ph¬ng tiÖn b¶o hé lao ®éng cho C«ng ty. II. Hoµn thiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña bé m¸y qu¶n lý. §Ó n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng th× quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng vµ c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô trong c¸c bé phËn ph¶i lu«n lu«n ®îc hoµn thiÖn. Muèn lµm ®îc viÖc nµy th× ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®· ®Þnh ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng kh©u yÕu trong viÖc ph©n bæ khèi lîng c«ng t¸c. Trªn c¬ së ®ã, ®¸nh gi¸ sù hîp lý, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban, em thÊy c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô ®ã t¬ng ®èi hoµn chØnh song em còng m¹nh d¹n xin ®a ra mét sè ý kiÕn bæ sung thªm nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ban Gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban nh sau: 1. Ban Gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ngêi ®øng ®Çu C«ng ty, phô tr¸ch chung c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ngoµi ra cßn chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c phßng ban. QuyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña Gi¸m ®èc ®îc quy ®Þnh râ nh sau: + NhËn vèn vµ c¸c nguån lùc kh¸c do Nhµ níc giao, giao vèn vµ c¸c nguån lùc kh¸c vÒ c¸c ®¬n vÞ sö dông ®óng môc ®Ých sao cho b¶o ®¶m an toµn vµ ph¸t triÓn ®îc vèn. + §¹i diÖn cho C«ng ty tríc ph¸p luËt vµ c¸c c¬ quan Nhµ níc. + Dù kiÕn ph¬ng híng ph¸t triÓn cña C«ng ty. + Trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. + QuyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty.
 • 47. + X©y dùng néi quy, quy ®Þnh, quy chÕ vÒ ho¹t ®éng kinh doanh. Tuy nhiªn, Gi¸m ®èc cÇn nhiÒu thêi gian ®Ó suy nghÜ cho nªn Gi¸m ®èc nªn giao quyÒn cho cÊp díi nhng kh«ng tõ bá tr¸ch nhiÖm. Gi¸m ®èc C«ng ty nªn phô tr¸ch chung vµ uû quyÒn cho c¸c Phã Gi¸m ®èc theo tõng lÜnh vùc. * C¸c Phã gi¸m ®èc: lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, thùc hiÖn nhiÖm vô theo tõng lÜnh vùc ®îc Gi¸m ®èc C«ng ty ph©n c«ng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vµ ph¸p lÖnh Nhµ níc vÒ lÜnh vùc ®ã. Ngoµi ra, c¸c Phã gi¸m ®èc cßn ®Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ ph¬ng h- íng ph¸t triÓn cña C«ng ty. C¸c Phã gi¸m ®èc cã quyÒn yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ thuéc C«ng ty, c¸c phßng ban chøc n¨ng cung cÊp hå s¬, tµi liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt thuéc lÜnh vùc ®îc giao. 2. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. Lµ bé phËn quan träng n¾m b¾t sè lîng lao ®éng vµ ph©n c«ng lao ®éng gi÷a c¸c bé phËn, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn lîi Ých cña ngêi lao ®éng. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã chøc n¨ng, nhiÖm vô chÝnh lµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ: + C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé. + C«ng t¸c lao ®éng tiÒn l¬ng. + C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho C«ng ty. + C«ng t¸c thi ®ua tuyªn truyÒn. 3. Phßng kÕ to¸n tµi vô. Lµ phßng gióp Gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, thèng kª tµi chÝnh cña C«ng ty. Phßng cã nhiÖm vô: + LËp kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, ®«n ®èc, chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch. + Qu¶n lý c¸c lo¹i vèn, c¸c quü tËp trung cña C«ng ty. + Tham gia lËp ph¬ng ¸n ®iÒu hoµ vèn, c¸c quü tËp trung toµn C«ng ty. + Tæng hîp quuÕt to¸n tµi chÝnh toµn C«ng ty vµ b¸o c¸o lªn trªn theo quy ®Þnh.
 • 48. + Tham gia x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c møc gi¸ cña C«ng ty. 4. phßng kü thuËt vËt t. Chøc n¨ng chÝnh cña phßng lµ nghiªn cøu, thiÕt kÕ kü thuËt híng dÉn theo dâi vµ gi¸m s¸t quy tr×nh c«ng nghÖ, x©y dùng c¸c ®Þnh møc kü thuËt, ®Þnh møc vµ h¹n møc sö dông vËt t. NhiÖm vô: Cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi trang thiÕt bÞ, vËt t cho yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 5. Phßng kinh doanh tiªu thô. ChÞu tr¸ch nhiÖm ®Çu ra cho s¶n phÈm cña C«ng ty. Mçi c¸n bé cña phßng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty, ®Ó tõ ®ã cã kinh phÝ chi tr¶ c¸c kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra. * ý nghÜa. - Gióp Gi¸m ®èc gi¶m bít ®îc g¸nh nÆng vÒ khèi lîng c«ng viÖc ®Ó Gi¸m ®èc cã thêi gian gi¶i quyÕt tèt h¬n phÇn viÖc cña m×nh. - Gióp c¸c Trëng- Phã phßng nhËn thøc ®îc vai trß, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh mét c¸ch râ rµng. - Gióp hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y ®¹t ®îc cao h¬n. - Chøc n¨ng, nhiÖm vô râ rµng cho tõng phßng sÏ t¹o ®îc niÒm tin vµo c«ng viÖc cña hä, thóc ®Èy hoµn thµnh c«ng viÖc cña C«ng ty m¹nh mÏ h¬n. III. X©y dùng mét sè v¨n b¶n cô thÓ quy ®Þnh tiªu chuÈn cña c¸n bé qu¶n lý c¸c cÊp. 1. Ban l·nh ®¹o C«ng ty. - Ph¶i lµ ngêi cã phÈm chÊ chÝnh trÞ tèt, trung thµnh víi ®êng lèi chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc, cã tr×nh ®é lý luËn cao cÊp. - Ph¶i lµ ngêi ®· tèt nghiÖp §¹i häc hoÆc trªn §¹i häc mét chuyªn ngµnh vÒ ho¸ silÝc-c¸t, ®îc bæ sung kiÕn thøc qu¶n lý vµ biÕt ngo¹i ng÷. - Lµ ngêi am hiÓu réng r·i mäi lÜnh vùc m×nh qu¶n lý. Cã kh¶ n¨ng trong l·nh ®¹o, kh¶ n¨ng tæ chøc tèt, kh¶ n¨ng ®oµn kÕt tËp hîp quÇn chóng cao.
 • 49. - Th©m niªn c«ng t¸c trªn 10 n¨m trong lÜnh vùc ho¸ silÝc-c¸t vµ tuæi ®êi kh«ng qu¸ 60. 2. §èi víi c¸n bé phßng ban. - Ph¶i cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, trung thµnh víi ®êng lèi chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc. N¾m ®îc ph¬ng híng ph¸t triÓn cña C«ng ty, cã tr×nh ®é chÝnh trÞ trung cÊp trë lªn. - Ph¶i tèt nghiÖp §¹i häc hoÆc Cao ®¼ng trë lªn. - Cã n¨ng lùc tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng viÖc. Cã kh¶ n¨ng tËp hîp quÇn chóng, quyÕt ®o¸n, d¸m lµm d¸m chÞu tr¸ch nhiÖm. * T¸c dông: - Gãp phÇn khuyÕn khÝch c¸n bé nh©n viªn trong C«ng ty phÊn ®Êu trong c«ng t¸c vµ häc tËp ®¹t kÕt qu¶ cao. - T¹o c¬ héi cho c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc ®¶m nhiÖm nhiÖm vô cña c¸n bé chøc n¨ng cña C«ng ty. - Gãp phÇn ®Ò b¹t c¸n bé qu¶n lý ë c¸c phßng ban mét c¸ch kh¸ch quan vµ c«ng b»ng. - N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. IV. S¾p xÕp bè trÝ l¹i lao ®éng qu¶n lý ë c¸c phßng ban chøc n¨ng, b¶o ®¶m n©ng cao hiÖu lùc cña bé m¸y qu¶n lý . ViÖc x¸c ®Þnh ®óng vÒ sè lîng biªn chÕ lµ mét viÖc lµm hÕt søc khã kh¨n nhng thùc sù cÇn thiÕt ®èi víi C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng nãi riªng vµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi chng. Muèn lµm ®îc viÖc nµy ph¶i c¨n cø vµo nhiÒu néi dung ®Ó x¸c ®Þnh. Qua kh¶o s¸t, ph©n tÝch ë phÇn thø hai ta thÊy: Khèi lîng c«ng viÖc ë C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng kh«ng lín nhng do chÊt lîng ®éi ngò lao ®éng qu¶n lý cha cao cho nªn nh÷ng c«ng viÖc phøc t¹p ph¶i chia nhá ra nhiÒu kh©u kh«ng cÇn thiÕt, v× thÕ g©y ra l·ng phÝ thêi gian, bé m¸y qu¶n lý kh«ng gän nhÑ.
 • 50. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, C«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o l¹i, tuyÓn chän nh÷ng ngêi cã chuyªn m«n cao, s¾p xÕp bè trÝ c«ng viÖc trong tõng phßng ban theo biÓu sau: BiÓu 13: S¾p xÕp biªn chÕ míi Stt Phßng chøc n¨ng Biªn chÕ cò Biªn chÕ míi 1 Phßng tæ chøc hµnh chÝnh 6 4 2 Phßng kÕ to¸n tµi vô 9 6 3 Phßng kü thuËt vËt t 11 8 4 Phßng kinh doanh tiªu thô 7 10 5 Ph©n xëng t¹o h×nh 5 3 6 Ph©n xëng c¬ ®iÖn 3 2 7 Ph©n xëng nung ®èt 5 3 8 Tæng sè 46 36 Sau khi s¾p xÕp bè trÝ l¹i biªn chÕ cña C«ng ty th× bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cßn 40 ngêi trong ®ã bao gåm 4 ngêi trong ban Gi¸m ®èc. Phßng tæ chøc cßn 4 ngêi trong ®ã cã 1 Trëng phßng, 1 phã phßng vµ 2 nh©n viªn. Phßng kÕ to¸n tµi vô cßn 6 ngêi trong ®ã cã 1 KÕ to¸n trëng, 1 Phã phßng, 1 kÕ to¸n tæng hîp, 2 kÕ to¸n viªn, vµ 1 thñ quü. Phßng kü thuËt vËt t cßn 8 ngêi, trong ®ã gåm: 1 Trëng phßng, 1 Phã phßng, 4 kü thuËt viªn vµ 2 thñ kho. Phßng kinh doanh tiªu thô cã 10 ngêi trong ®ã cã 1 Trëng phßng, 1 Phã phßng, 2 chuyªn viªn thèng kª, 1 c¸n sù ®iÒu ®é, vµ 5 nh©n viªn Marketing, c¸c ph©n xëng, mçi ph©n xëng gi¶m ®îc 2 ngêi, riªng ph©n xëng c¬ ®iÖn mçi c¬ së cí 1 Qu¶n ®èc, kh«ng cã phã qu¶n ®èc. Cßn l¹i mçi c¬ së cã 1 Qu¶n ®èc ë c¸c ph©n xëng t¹o h×nh, nung ®èt. ë c¬ së II cã 1 Phã qu¶n ®èc ë c¸c ph©n xëng t¬ng øng. Sè lao ®éng d d«i cÇn ph¶i cã c¸ch gi¶i quyÕt cã t×nh cã lý nhng ph¶i kiªn quyÕt ®Ó tinh gi¶m bé m¸y qu¶n lý, gi¶m chi phÝ qu¶n lý v× kh«ng ph¶i tr¶ l¬ng cho nh÷ng ngêi kh«ng cÇn thiÕt. Trong sè nh÷ng c¸n bé d d«i, lùa chän nh÷ng ngêi cã kh¶ n¨ng nhÊt ®Ó lÊy 3 ngêi ®a sang bæ sung phßng kinh doanh tiªu thô v× phßng nµy ®îc kho¸n l¬ng
 • 51. theo s¶n phÈm tiªu thô ®Ó t¹o nªn sù c¹nh tranh gi÷a c¸c nh©n viªn trong phßng. Sè cßn l¹i cã thÓ chuyÓn xuèng c¸c ®éi s¶n xuÊt hoÆc cho nghØ chÕ ®é. V. Tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô cho c¸n bé qu¶n lý. Sè lîng §¹i häc trong ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty cßn thÊp vµ cha ®ång ®Òu trong chuyªn m«n ®µo t¹o. Do ®ã, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã kÕ ho¹ch båi dìng c¸n bé. Song song víi n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, C«ng ty cÇn khuyÕn kh¸ch c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Æc biÖt lµ c¸n bé trong c¸c phßng ban ®i häc ngo¹i ng÷ vµ tin häc ®Ó theo kÞp xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. VI. C«ng t¸c tuyÓn dông. TrÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé lµ yªu cÇu tÊt yÕu cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. §èi víi C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng th× ®iÒu nµy cµng trë nªn cÇn thiÕt bëi v× trong C«ng ty kh«ng cã c¸n bé l·nh ®¹o cã tuæi ®êi díi 40. Muèn vËy, C«ng ty cÇn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c tuyÓn dông c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc ®Ó kÕ cËn ®éi ngò c¸n bé s¾p vÒ nghØ chÕ ®é. §iÒu nµy cã vÎ m©u thuÉn víi viÖc tinh gi¶m ®éi ngò c¸n bé nhng c«ng viÖc tuyÓn dông lµ thùc sù cÇn thiÕt. Muèn c«ng t¸c tuyÓn dông ®¹t hiÖu qu¶ cao th× ph¶i x©y dùng tiªu chuÈn tuyÓn dông v× nã cã t¸c dông: - Gióp trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý. - C¸c tiªu chuÈn gióp chän ®îc ngêi cã n¨ng lùc, ®¸p øng ®îc yªu cÇu c«ng viÖc mµ C«ng ty giao phã. - N©ng cao chÊt lîng ®éi ngò lao ®éng qu¶n lý cña C«ng ty. VII. Mét sè ý kiÕn kh¸c. 1. Tæ chøc n¬i lµm viÖc: Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, c«ng nh©n ph¶i lµm viÖc trong m«i trêng cã nhiÖt ®é cao(Trong nhµ kÝnh), cã tiÕng ån lín. H¬n n÷a, m«i trêng trong mhµ m¸y g¹ch bÞ « nhiÔm bëi khãi bôi. V× vËy cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi nh»m b¶o vÖ søc khoÎ cho ng- êi lao ®éng.
 • 52. 2. C¶i thiÖn viÖc khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng, n©ng cao tiÒn thëng ®èi víi nh÷ng ngêi hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao. 3. Khen thëng ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i nghiªm minh, kÞp thêi t¹o niÒm tin cho c«ng nh©n vµo sù l·nh ®¹o ®iÒu hµnh cña c¸n bé qu¶n lý. 4. X©y dùng bÇu kh«ng khÝ t©m lý tho¶i m¸i trong lao ®éng, x©y dùng khèi ®oµn kÕt tõ díi lªn trªn, ph¸t huy søc m¹nh tËp thÓ, kh¬i dËy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña con ngêi. VIII. ¦u nhîc ®iÓm cña hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty. 1. ¦u ®iÓm. ViÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé phËn gãp phÇn ®¸ng kÓ trong qu¸ tr×nh ®a C«ng ty phÊn ®Êu trë thµnh doanh nghiÖp ph¸t triÓn v÷ng m¹nh, cã ®éi ngò c¸n bé ho¹t ®éng n¨ng ®éng, gän nhÑ phï hîp víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty lµm cho C«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. 2. Nhîc ®iÓm. ViÖc gi¶m sè lîng lao ®éng qu¶n lý trong biªn chÕ kh«ng tr¸nh khái xÝch mÝch, ph¶n ®èi cña c¸c c¸ nh©n khi bÞ lµm ¶nh hëng ®Õn quyÒn lîi cña hä. C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p xö lý hîp lý lùc lîng lao ®éng nµy b»ng c¸ch: §a hä xuèng c¸c ph©n xëng, ®éi s¶n xuÊt, hoÆc cö ®i häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, gi¶m biªn chÕ… Do ®ã, ph¶i mÊt mét kho¶n chi phÝ ®¸ng kÓ. Mçi sù thay ®æi vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c c¸ nh©n, c¸c phßng ban vÒ ®iÒu kiÖn lµm viÖc; néi quy lµm viÖc… ®Òu lµm ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty.
 • 53. KÕt luËn Qua nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ, cïng víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng, em thÊy C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp kh¸ lín, cã nhiÒu ®iÓm m¹nh, cã sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn t¬ng ®èi ®«ng. ViÖc qu¶n lý mét doanh nghiÖp nh vËy lµ mét khã kh¨n lín nÕu kh«ng cã mét ®éi ngò c¸n bé cã nghiÖp vô v÷ng vµng trong c¬ chÕ thÞ trêng c¹nh tranh ngµy cµng kh¾c nghiÖt nµy. Trong thêi gian tíi, C«ng ty sÏ tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ nhµ m¸y g¸ch tuynel §«ng H¬ng do vËy, ®Ó c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao th× viÖc ®Çu tiªn C«ng ty ph¶i lµm ®ã lµ s¾p xÕp, bè trÝ l¹i tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cho phï hîp víi m« h×nh cæ phÇn ho¸. Muèn vËy, C«ng ty nªn t¨ng cêng c¸c biÖn ph¸p nh: §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc kü thuËt vµ ¸p dông c¸c c«ng nghÖ cao vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt; TiÕp tôc x©y dùng, më réng c¬ së vËt chÊt ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt; §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé kü thuËt, chuyªn m«n ho¸ tr×nh ®é cao, ®ång thêi t¨ng cêng, cñng cè, n©ng cao tay nghÒ cho ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt. Nãi tãm l¹i, chuyªn ®Ò nµy dùa trªn nh÷ng cè g¾ng t×m hiÓu ho¹t ®éng cña C«ng ty g¹ch Th¹ch Bµn Gia L©m Hµ Néi - mét C«ng ty cã cïng ngµnh hµng s¶n xuÊt nh C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng mµ hiÖn t¹i ®· ®îc cæ phÇn ho¸, cïng víi thùc tiÔn ho¹t ®éng cña C«ng ty ®Ó ®a ra m« h×nh qu¶n lý C«ng ty sau khi cæ phÇn ho¸. Tuy nhiªn, ®©y chØ lµ m« h×nh cã tÝnh chÊt tham kh¶o bëi lÏ nã kh«ng thÓ hoµn chØnh mét c¸ch tuyÖt ®èi, ph¬ng ph¸p cha h¼n ®· ®¸p øng ®îc yªu cÇu c«ng viÖc, v× vËy cßn nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. RÊt mong ®îc sù
 • 54. gãp ý, chØ b¶o cña c¸c thÇy c«, C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng vµ b¹n ®äc. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ nh©n lùc - §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n hµ Néi 1996. 2. Gi¸o tr×nh Tæ chøc lao ®éng khoa häc tËp I, II Khoa kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n. 3. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ doanh nghiÖp - §ç Hoµng Toµn 4. T¹p chÝ Lao ®éng s¶n xuÊt c¸c sè 3, 7, 9 n¨m 1998 5. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ häc nhµ xuÊt b¶n thèng kª n¨m 1996. 6. Tµi liÖu kh¸c: - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng n¨m 1997, 1998,1999. - Ph¸p lÖnh c¸n bé c«ng chøc, quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ trong c¸c ho¹t ®éng ë c¬ quan 1998.
 • 55. Trang Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn thø nhÊt Lý luËn chung vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp. 2 I. Qu¶n lý vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 2 A. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n 2 1. Qu¶n lý tæ chøc. 2 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp 2 3. Nh÷ng yªu cÇu ®åi víi viÖc x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. 3 4. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng 4 a. Nhãm nh©n tè thuéc ®èi tîng qu¶n lý. 4 b. Nhãm nh©n tè thuéc lÜnh vùc qu¶n lý. 4 B. C¸c kiÓu m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc. 5 1. C¬ cÊu trùc tuyÕn. 5 2. C¬ cÊu tæ chøc chøc n¨ng. 6 3. C¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng. 7 II. Lao ®éng qu¶n lý. 8 1. Kh¸i niÖm vÒ lao ®éng qu¶n lý, sù ph©n lo¹i lao ®éng qu¶n lý. 8 1.1. Lao ®éng qu¶n lý. 8 1.2. Ph©n lo¹i lao ®éng qu¶n lý 9 a. Theo chøc n¨ng, vai trß cña hä ®èi víi viÖc qu¶n lý toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt 9 b. Theo vai trß ®èi víi viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý, 9 2. Néi dung cña ho¹t ®éng qu¶n lý. 10 3. §Æc ®iÓm cña lao ®éng qu¶n lý cã ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng khoa häc 11 III. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 11
 • 56. PhÇn thø hai Ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng 13 I. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng c¬ b¶n cã ¶nh hëng tíi tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng 13 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 13 2. §Æc ®iÓm cña ngµnh hµng ®èi víi x· héi 14 3. §Æc ®iÓm kü thuËt, c«ng nghÖ, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 14 4. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña c«ng ty 17 5. Mét sè ®Æc ®iÓm kh¸c. 17 II. Thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng 18 A. Thùc tr¹ng bé m¸y qu¶n lý. 18 1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 18 2. KÕt cÊu lao ®éng qu¶n lý trong C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng. 22 3. KÕt cÊu, chøc n¨ng, nhiÖm vô chñ yÕu cña c¸c phßng ban. 25 a. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. 25 b. Phßng kÕ to¸n tµi vô. 26 c. Phßng kinh doanh tiªu thô. 27 d. Phßng kü thuËt vËt t. 28 4. §iÒu kiÖn lµm viÖc cña lao ®éng qu¶n lý. 29 B. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. 30 PhÇn thø ba. Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng. 36 I. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 36 1. Nh÷ng yªu cÇu ®¹t ®îc trong c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc. 36 2. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 37 1.1Ban kiÓm so¸t: 38 1.2. Héi ®ång qu¶n trÞ. 39 1.3. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh. 40 1.4. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh 41 1.5. Phßng kinh doanh tiªu thô. 41 1.6. Phßng kÕ to¸n. 41 1.7. Phßng kü thuËt vËt t. 42 II. Hoµn thiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña bé m¸y qu¶n lý. 42 1. Ban Gi¸m ®èc. 42 2. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. 43 3. Phßng kÕ to¸n tµi vô. 43
 • 57. 4. Phßng kü thuËt vËt t. 44 5. Phßng kinh doanh tiªu thô. 44 III. X©y dùng mét sè v¨n b¶n cô thÓ quy ®Þnh tiªu chuÈn cña c¸n bé qu¶n lý c¸c cÊp. 44 1. Ban l·nh ®¹o C«ng ty. 44 2. §èi víi c¸n bé phßng ban. 45 IV. S¾p xÕp bè trÝ l¹i lao ®éng qu¶n lý ë c¸c phßng ban chøc n¨ng, b¶o ®¶m n©ng cao hiÖu lùc cña bé m¸y qu¶n lý. 45 V. Tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô cho c¸n bé qu¶n lý. 47 VI. C«ng t¸c tuyÓn dông. 47 VII. Mét sè ý kiÕn kh¸c. 47 VIII. ¦u nhîc ®iÓm cña hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty. 48 1. ¦u ®iÓm 48 2. Nhîc ®iÓm. 48 KÕt luËn 49 Tµi liÖu tham kh¶o 50