Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Baitaplon taichinhdoanh nghiep

250 vues

Publié le

Huong dẫn bt lớn môn QTTC

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Baitaplon taichinhdoanh nghiep

  1. 1. ð I H C BÁCH KHOA HÀ N IKhoa Kinh t và Qu n lý ð CƯƠNG BÀI T P L N PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI P1. M C ðÍCH C A BÀI T P L N Bài t p l n nh m m c ñích giúp sinh viên v n d ng các ki n th c ñã h c v qu n lý tàichính ñ : (1) Thu th p và x lý các báo cáo tài chính và các tài li u có liên quan ñ n ho t ñ ngkinh doanh c a doanh nghi p; (2) Ti n hành phân tích, nh n d ng các ñi m m nh, ñi m y u, cơh i thách th c c a doanh nghi p v m t tài chính thông qua vi c ñánh giá hi u qu tài chính vàm c ñ r i ro c a doanh nghi p; (3) Nh n d ng các nguyên nhân d n t i th c tr ng ñó và sơ bñ xu t phương hư ng nâng cao hi u qu tài chính c a doanh nghi p.2. N I DUNG VÀ ð CƯƠNG G I Ý C A BÀI T P L NL I M ð U (không quá 1 trang)Ph n 1 GI I THI U KHÁI QUÁT CHUNG V DOANH NGHI P (không quá 3 trang)1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a doanh nghi p - Tên, ñ a ch doanh nghi p - Th i ñi m thành l p, các m c quan tr ng trong quá trình phát tri n1.2. Ch c năng nhi m v c a doanh nghi p: - Các lĩnh v c kinh doanh - Các lo i hàng hoá, d ch v ch y u mà hi n t i doanh nghi p ñang kinh doanh1.3. Công ngh s n xu t c a m t s hàng hoá ho c d ch v ch y u1.4. Cơ c u t ch c b máy qu n lý c a doanh nghi p: - Mô hình cơ c u t ch c qu n lý - Ch c năng nhi m v cơ b n c a phòng Tài chính (ho c phòng Tài v )Ph n 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH C A DOANH NGHI P2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua các báo cáo tài chính2.1.1 Phân tích B ng cân ñ i k toán: (1) Tính toán và phân tích cơ c u tài s n và ngu n v n, phân tích bi n ñ ng c a cơ c u tài s n và ngu n v n, t ñó nh n ñ nh v ñ c ñi m c a công ngh s n xu t và chính sách tài tr (chính sách huy ñ ng v n) c a doanh nghi p; (2) Phân tích sơ b các cân ñ i tài chính t ñó sơ b nh n ñ nh v kh năng sinh l i và m c ñ r i ro c a doanh nghi p.2.1.2 Phân tích B ng k t qu ho t ñ ng kinh doanh (Báo cáo thu nh p): Phân tích bi n ñ ng c a doanh thu, chi phí, kh u hao, thu , c t c t ñó nh n ñ nh v : (1) Kh năng phát tri n doanh thu (phát tri n s n xu t kinh doanh); (2) Kh năng ki m soát chi phí (Qu n lý chi phí); (3) M c ñ hoàn thành nghĩa v v i nhà nư c; (4) M c ñ hoàn thành nghĩa v ñ i v i ch n ; và (5) Chính sách c t c và chính sách tái ñ u tư.2.1.3 Phân tích Báo cáo lưu chuy n ti n t : Phân tích và ñánh giá s dư ti n m t trong kỳ và gi i thích các nguyên nhân d n ñ n s dư ñó thông qua vi c: (1) Phân tích s dư c a ho t ñ ng Created on 4/7/2011 7:56:00 AM by TS Nghiêm Sĩ Thương, ð i h c Bách khoa Hà N i 1
  2. 2. kinh doanh (operating activities) ho t ñ ng chuyên môn nghi p v ), các kho n thu, kho n chi c a ho t ñ ng kinh doanh và nguyên nhân c a tình hình này; (2) Phân tích s dư c a ho t ñ ng ñ u tư (investing activities), các kho n thu, kho n chi c a ho t ñ ng ñ u tư và nguyên nhân c a tình hình này; (3) Phân tích s dư c a ho t ñ ng tài chính (financing activities, ho t ñ ng tài tr ), các kho n thu, kho n chi c a ho t ñ ng tài chính và nguyên nhân c a tình hình này2.2. Phân tích hi u qu tài chính Tính toán, nh n ñ nh và gi i thích b n ch t, ý nghĩa và các nguyên nhân gây ra các bi n ñ ng c a các ch tiêu tài chính trong các nhóm sau:2.2.1 Các ch s Kh năng sinh l i (Profitability ratios): (1) T su t doanh l i doanh thu, ROS (return on sale), còn g i là l i nhu n biên, PM (profit margin); (2) S c sinh l i cơ s , BEP (basic earning power); (3) T su t thu h i tài s n, ROA (return on asets); và (4) T su t thu h i v n ch s h u (v n c ph n), ROE (return on equity);2.2.2 Các ch s Kh qu n lý tài s n (Asset management ratios): (1) Vòng quay hàng t n kho VQHTK (inventory turnover); (2) Kì thu n bán ch u, KTN (Average collection period); (3) Vòng quay tài s n c ñinh, VQTSCð (fixed asset turnover); (4) Vòng quay tài s n lưu ñ ng, VQTSLð (current asset turnover); và (5) Vòng quay t ng tài s n, VQTTS (total asset turnover)2.3. Phân tích r i ro tài chính Tính toán, nh n ñ nh và gi i thích b n ch t, ý nghĩa và các nguyên nhân gây ra các bi n ñ ng c a các ch tiêu tài chính trong các nhóm sau:2.3.1 Các ch s Kh năng thanh kho n (Liquidity ratios): (1) Kh năng thanh toán hi n hành, KNTTHH (Current ratio); (2) Kh năng thanh toán nhanh, KNTTN, còn g i là ch s nhanh (quick ratio); và (3) Kh năng thanh toán t c th i, KNTTTT.2.32. Các ch s Kh qu n lý v n vay (Debt management ratios): (1) Ch s n (Debt ratios); và (2) Kh năng thanh toán lãi vay, KNTTLV (Time interest earned).2.4. Phân tích hi u ph i h p hi u qu và r i ro Tính toán, nh n ñ nh và gi i thích b n ch t, ý nghĩa và các nguyên nhân gây ra các bi n ñ ng c a các ch tiêu tài chính sau:2.4.1 Các ñ ng Du Pont th nh t (ROA) và th hai (ROE)2.4.2 Sơ ñ Du Pont: V sơ ñ Du Pont trên cơ s các s li u c a doanh nghi p2.4.2 Các ñòn b y: ñòn b y tác nghi p DOL, ñòn b y tài tr DFL, và ñòn b y t ng DTLPh n 3 ðÁNH GIÁ CHUNG VÀ PHƯƠNG HƯ NG C I THI N TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH3.1. ðánh giá, nh n xét chung v tình hình tài chính c a doanh nghi p3.2. Phương hư ng c i thi n tình hình tài chính c a doanh nghi p Chóc c¸c b¹n thµnh c«ng! Created on 4/7/2011 7:56:00 AM by TS Nghiêm Sĩ Thương, ð i h c Bách khoa Hà N i 2

×