Taziya Dari Kya Hai Urdu Book.pdf

DUFM Educational & Charitable Trust
DUFM Educational & Charitable TrustDUFM Educational & Charitable Trust à DUFM Educational & Charitable Trust

9322116509 8451030343 7506165707

1 








2 
































































































































































 

















































































































































































































































































































 

2021 


 8 






 25 




































































































































































 

























































































































































3 

























































































































 











































































































































































































































4 
































































































































































 











































































 



























































































































































































5 



































































































































































































































































 







 






























































































6 














































































































 1














 






















 2























 3





























 4














































 5



















 6





























 7

























 8











































 9


























 10
7 































 11























 12
























 13






































 14



















 15































 16


















 17

















 18
















 

















 19












 ? 















 20



 
































 21


 


































 
8 





































































9 



















































































































 







 



















































































































































































 












 






























 ·
10 






















































































 







 



 ·










































































































































11 






































































































































































































































 ·






































































































12 




































·













































































 





  ·





















































 








 
























 














































































































 
























 

































 


13 



















































 























































































 








 
14 











































































































































































































































































































































































































































































































15 








 


 






























































16 





























































































































 






























 


















































































































 




 














































 













































































































·

17 



































































































































































 

































































18 
















































 
























































































































































19 





















































 ... 

































































 






























































 





















































































20 
































































21 





















































































































































































































































































































































 366 




































 









































 1






































22 




























































































































































































12 




















 193 









 313 












































 60 






















































 253













 70 







 3 










664 
 1 


















23 























































































































































































































































































































 





















































































































































































24 

























































































































































































































































































































25 















































































































































































26 












































































































































































































































































































































































27 

































































































































































































































































































































28 






























































































































































































































































































































































 25 


























20 
 2 



























29 

























































































































































































































 20 
 7 






















































































































































































































30 





























































































































































































































































































































 





































































































































31 








32 









































































































































































































































































































































33 





























































































































































































































































































































































































































































34 































































































































































































































































































































































































































































































35 































































































































 
























































































































































































































































































































































































36 












































































































































































37 























































































































































































































































































































38 



































































































































 













 













































39 








40 



































































































































































































































































































































































































































 



































































































































































































































































































































 '' 










41 








































































































































































































































42 








43 









Recommandé

Microsoft word 2010 in Hindi 2 Lession par
Microsoft word 2010 in Hindi 2 LessionMicrosoft word 2010 in Hindi 2 Lession
Microsoft word 2010 in Hindi 2 LessionManish Sharma
532 vues5 diapositives
Arban complete method for trumpet allen vizzutti par
Arban complete method for trumpet   allen vizzuttiArban complete method for trumpet   allen vizzutti
Arban complete method for trumpet allen vizzuttiPartitura de Banda
4.6K vues20 diapositives
Estudos para trompete par
Estudos para trompeteEstudos para trompete
Estudos para trompetePartitura de Banda
5.3K vues12 diapositives
ປື້ມແບບຮຽນ ວິຊາ ຟີຊິກສາດ ມ 5 par
ປື້ມແບບຮຽນ ວິຊາ ຟີຊິກສາດ ມ 5ປື້ມແບບຮຽນ ວິຊາ ຟີຊິກສາດ ມ 5
ປື້ມແບບຮຽນ ວິຊາ ຟີຊິກສາດ ມ 5Pem(ເປ່ມ) PHAKVISETH
1.5K vues213 diapositives
Waqt urdu par
Waqt urduWaqt urdu
Waqt urduDUFM Educational & Charitable Trust
117 vues26 diapositives
Insan Aur Uski Zurriyat Urdu Book.pdf par
Insan Aur Uski Zurriyat Urdu Book.pdfInsan Aur Uski Zurriyat Urdu Book.pdf
Insan Aur Uski Zurriyat Urdu Book.pdfDUFM Educational & Charitable Trust
16 vues30 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Taziya Dari Kya Hai Urdu Book.pdf

進度 par
進度進度
進度charlie
12 vues1 diapositive
進度 par
進度進度
進度charlie
17 vues1 diapositive
Bewa par
BewaBewa
BewaDUFM Educational & Charitable Trust
187 vues41 diapositives
Bewa urdu par
Bewa urduBewa urdu
Bewa urduDUFM Educational & Charitable Trust
43 vues42 diapositives
Hajj urdu par
Hajj urduHajj urdu
Hajj urduDUFM Educational & Charitable Trust
3.7K vues84 diapositives
RAMMI-E-JIMAAR.pdf par
RAMMI-E-JIMAAR.pdfRAMMI-E-JIMAAR.pdf
RAMMI-E-JIMAAR.pdfDUFM Educational & Charitable Trust
4 vues29 diapositives

Similaire à Taziya Dari Kya Hai Urdu Book.pdf(20)

進度兩個 par charlie
進度兩個進度兩個
進度兩個
charlie21 vues
ہمارا آقا ﷺ Hamara aaqa par muzaffertahir9
ہمارا آقا ﷺ  Hamara aaqaہمارا آقا ﷺ  Hamara aaqa
ہمارا آقا ﷺ Hamara aaqa
muzaffertahir9284 vues
Nikah marriage shadi ki raat par MyWritings
Nikah marriage shadi ki raatNikah marriage shadi ki raat
Nikah marriage shadi ki raat
MyWritings12.7K vues

Plus de DUFM Educational & Charitable Trust

Sajdae Ishaq Urdu Book.pdf par
Sajdae Ishaq Urdu Book.pdfSajdae Ishaq Urdu Book.pdf
Sajdae Ishaq Urdu Book.pdfDUFM Educational & Charitable Trust
9 vues26 diapositives
Gaosul Azam Urdu Book.pdf par
Gaosul Azam Urdu Book.pdfGaosul Azam Urdu Book.pdf
Gaosul Azam Urdu Book.pdfDUFM Educational & Charitable Trust
7 vues24 diapositives
Shahadate Hazrat Ameer Hamza Urdu Book.pdf par
Shahadate Hazrat Ameer Hamza Urdu Book.pdfShahadate Hazrat Ameer Hamza Urdu Book.pdf
Shahadate Hazrat Ameer Hamza Urdu Book.pdfDUFM Educational & Charitable Trust
8 vues26 diapositives
Talaqe Salasah Aur Hukumate Hind Urdu Book.pdf par
Talaqe Salasah Aur Hukumate Hind Urdu Book.pdfTalaqe Salasah Aur Hukumate Hind Urdu Book.pdf
Talaqe Salasah Aur Hukumate Hind Urdu Book.pdfDUFM Educational & Charitable Trust
5 vues28 diapositives
Watan se Muhabbat Iman Ka Hissa Hai Urdu Book.pdf par
Watan se Muhabbat Iman Ka Hissa Hai Urdu Book.pdfWatan se Muhabbat Iman Ka Hissa Hai Urdu Book.pdf
Watan se Muhabbat Iman Ka Hissa Hai Urdu Book.pdfDUFM Educational & Charitable Trust
7 vues29 diapositives
Rahbar Urdu Book.pdf par
Rahbar Urdu Book.pdfRahbar Urdu Book.pdf
Rahbar Urdu Book.pdfDUFM Educational & Charitable Trust
6 vues29 diapositives

Plus de DUFM Educational & Charitable Trust(20)

Taziya Dari Kya Hai Urdu Book.pdf