Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Pagbasa at Pagsulat Tungo Sa Pananaliksik.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Filkom
Filkom
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 28 Publicité

Pagbasa at Pagsulat Tungo Sa Pananaliksik.pptx

Télécharger pour lire hors ligne

Layunin nito na malaman ng mambabasa ang mga kailangan at kung ano ang pagbasa. Dito nailathala ang lahat ng detalye ukol sa mga nasabing topic. Tuklasin ang mga sumusunod na topic at ipahayag ang iyong naintindihan ukol dito. Maraming Salamat!

Kahulugan ng Pagbasa
Kahalagahan ng pagbasa
Layunin ng Pagbasa
Proseso ng Pagbasa

Layunin nito na malaman ng mambabasa ang mga kailangan at kung ano ang pagbasa. Dito nailathala ang lahat ng detalye ukol sa mga nasabing topic. Tuklasin ang mga sumusunod na topic at ipahayag ang iyong naintindihan ukol dito. Maraming Salamat!

Kahulugan ng Pagbasa
Kahalagahan ng pagbasa
Layunin ng Pagbasa
Proseso ng Pagbasa

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Pagbasa at Pagsulat Tungo Sa Pananaliksik.pptx (20)

Publicité

Plus récents (20)

Pagbasa at Pagsulat Tungo Sa Pananaliksik.pptx

 1. 1. 1
 2. 2. Presented by: Group 1
 3. 3. sumusunod:
 4. 4. Magandang Araw sa inyong lahat! Ang tatalakayin natin ngayon ay tungol sa mga sumusunod:
 5. 5. Mga Paksa Kahulugan ng wika Ang kahalagahan AT layunin ng pag - basa Pro s e s o n g Pa g b a s a
 6. 6. basa
 7. 7. Kahulugan ng Pag- basa PAGBASA Ito rin ay pag-unawa sa wika ng awtor sapamamagitan ng mga nakasulat na simbulo.
 8. 8. Kahulugan ng Pag- basa Ang Pagbasa’y isang bahagi ngpakikipagtalastasan na kahanay ng pakikinig,pagsasalita at pagsulat (Bernales, et al.,) Ayon kay Goodman 1957, angpagbasa ay isang Psycholinguistic guessing game. Ang Pagbas a ay r eper es ntasyon ng w ik a bilang s imbolo na maeek samen ng mata o mahahawakan.
 9. 9. Kahulugan ng Pag-basa PAGKU HA PAGKILA L A PAG - UNAWA Ang pagbasa ay isang proseso ng pagkuha, pagkilala, at pag -unawa ng mga naka imbak o nakasulat na impormasyon o datos.
 10. 10. Kahulugan AYON KAY.... JAMES LEE. VALENTINE 2000 HANK 1983
 11. 11. Kahulugan rekognisyon ng anumang nakasulat nakalimbag na simbolo na nagiging 'stimuli' upang maalala ang kahulugan ng mga nakalimbag na kaalaman o karunungan mula sa karanasan ng mambabasa." B ON D AT TIN K E R WEAVER, C . (1980) FLESCH (1955) Ang pagbasa ay n a n g a n g a h u l u g a ng pagkuha ng kahulugan mula sa kombinasyo n ng mga letra. Kung naituro sa bata kung ano ang tawag sa letra at paano ito sinusulat at binabasa, siya'y makababasa .
 12. 12. Kahalagahan ng pagbasa • Mahalaga ang ginagampanang papel ng p a g b a b a s a s a paglinang ng talino at kaisipan. • Na g ig in g g a n a p a n g p a g ka ta o n g isa n g n ila la n g d a h il sa ka n ya n g kasanayan sa p a g b a b a s a . • Nagsisilbing salamin ito upang makita at masuri ng tao ang sarili batay sa mga buhay ng ibang taong kanilang nabasa. • Nakapagdudulot ito ng kasiyahan at gabay sa pag - aaral. • Ito ang nagiging kasangkapan sa pagtuklas ng kaalaman at lumilinang sa ating mga imahinasyon. • Nadaragdagan ang ating karanasan na nagagamit natin sa pang -araw araw na buhay.
 13. 13. • Layunin ng pagbasa na makapagdag ng kaalaman at mahahalag ang impormasyon at ideya sa mga mambabasa. • Layunin nitong mapaunlad ang ating bokabularyo o talasalitaa n. • Layunin nitong mapaunlad ang ating imahinasyon. • Layunin nitong mahubog ang ating mapanuri at malikhaing pag - iisip tungkol sa mga bagay -ba ga y. • Layunin nitong matuklasan at malinang ang kahalagah an ng pagbabasa para sa bawat isa. • Layunin nitong makapagpasay a at maging gabay sa pag -aaral ng mga mag -aaral. • Layunin nitong magdagdag ng karanasan sa mambabasa na kanilang magagami t sa pang -araw -ara w na buhay. • Layunin nitong magbigay ng aral tungkol sa buhay.
 14. 14. at salita .
 15. 15. Proseso ng Pagbasa Ang pagbas a ay is ang pros es o ng pagbibigay k ahulugan ng mga s imbolo at s alita. Bilang proseso, ito ay may apat na hakbang ayon kay William S. Gray (1950) , ang kinilalang “ Ama ng Pagbasa ”. At ang apat na ito ay ang mga sumusunod: (2)komprehensyon (3)reaksyon (4)integrasyon (1)persepsyon
 16. 16. Proseso ng Pagbasa Ito a y p a g k ila la a t p a g tu k o y s a mg a n a k a limb a g n a s imb o lo a t k a k a y a h a n s a p a g b ig k a s n g mg a PERSEPSYON Ito ay pag - unawa sa mga nakalimbag na simbolo o salita. KOMPREHENSYO N Ito ay kaalaman sa pagpasiya o paghatol ng kawastuhan, kahusayan, pagpapahalaga at pagdama sa R E A K S Y ON INTEGRASYON Ito ay kaalaman sa pagsasanib o pag - uugnay at paggamit ng mambabasa sa kanyang dati at mga bagong karanasan sa tunay
 17. 17. Meet the Group Noelle Rae Trischa Jizelle Ar iel Antonio J e s s i e M ar k
 18. 18. May mga katanungan po ba kayo sa amin? Salamat Po!

×