Publicité
Publicité

Čaro spolupráce (pre Kiwanis)

 1. Dušan Kocúrek ČARO SPOLUPRÁCE
 2. Cukríková stavba Čo najvyššia, samostatne stojaca budova s celým cukríkom na vrchole za 20 minút 2
 3. 3
 4. Čo sme sa mohli naučiť Prototyp viac než plán Spektrum profesií v tíme Samoorganizácia
 5. Základy All rights reserved by ookami_dou, Orange County Archives
 6. 1976 Veliť a riadiť už nestačí 1995 2004 2001 1995
 7. AGILE
 8. Hodnoty Agile Záväzok Otvorenosť Cieľ Rešpekt Odvaha Správaj sa k druhým tak, ako chceš aby sa oni správali k tebe
 9. Čo Malý tím Rytmus 2 týždne Jednoduchosť Odstránenie odpadu Dokončiť Viditeľnosť Predvedenie Retrospectare
 10. Bez ohľadu na to, čo zistíme, chápeme a pevne veríme, že každý robí tú najlepšiu prácu akú môže, vzhľadom na to, čo pozná, podľa svojich schopností a zručností, podľa situácie, ľudí a zdrojov, ktoré sú k dispozícii.
 11. © Dušan Kocúrek, dusankocurek@hotmail.com 2012

Notes de l'éditeur

 1. Softvérový priemysel adaptovalprístupyVodopádový model vývoja pochádza zo spracovateľského priemyslu a stavebníctva. Sú to vysoko štruktúrované prostredia, v ktorých neskoršie zmeny sú neúnosne nákladné.
Publicité