Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc               Ph¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp phÇn DÉn xuÊt halogen    ...
Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc   AncolbËcI bÞ oxi hãathµnh an®ehit (nhËnbiÕts ¶n phÈm t¹o thµnh b»ng ph ¶n øngt...
Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häcV× lo¹i níc thu ®îc anken nªn X lµancolno, ®¬n chøc§ÆtCTPT cñaX lµCnH2n+2 O§ètch¸y ...
Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häcTacãs èm olhai ancol= 1 ,06/(1 4n + 1 8) m µnCO2 =      n . nancol    1, 06...
Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc                                     Híng dÉnS¬...
Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc          0,05 m ol     0,1 75 m ol    1 ,5 m ol        ...
Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc                          3n          Cn H 2 n  ...
Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc                       4, 48Theo (2) Sè mol hçn hîp ancol= 2...
Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc            Ca(HCO)2→ CO2 + CaCO + H2O               3  ...
Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häcGäi CTPTcñarîu cÇnt×m lµCnH2n+ 1 OH;   x, y lÇn lît lµsè mol CH3OH; CnH2n+ 1 OH ...
Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc      A.  40            B. 1 20         C. 60      ...
Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc              + Cl2 (tØ m ol 1 :1 )                  ...
Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häcLu ý: Phenolkh«ng t¸c dông trùctiÕpvíi axit h÷u c¬ (xem l¹i lýthuyÕt)nªn kh«ng chän...
Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc5.  §ètch ¸y m étancol®îc sèm olníc g p®«i sèm olCO2. Ancol®· cho lµ       ...
Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc14  Khi t¸ch níc tõmét ch t X cã c«ng thøcph©n töC4H10O t¹o thµnh 3 anken lµ®ång ...
Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc      C.C2H5-O-CH=CH2; C2H5OH, CH2=CH-OH      D. CH3-O-CH2-CH3; CH3OH, ...
Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häcT¹ p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông       17
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Phuong phap giai bai tap chuong dan xuat halogen ancol phenol

3 735 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

Phuong phap giai bai tap chuong dan xuat halogen ancol phenol

 1. 1. Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Ph¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp phÇn DÉn xuÊt halogen - Ancol - PhenolA. lu ý c ¸ ch tr¶ lêi tr¾c nghiÖmPh¶n øng t¸ch níc cña ancol 170o T¹o anken: CnH2n+1OH CnH2n + H2 O H2SO4 ,®Æ cS ¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾cZaixep.Quy t¾c Zaixep : Nhãm -OH u tiªn t¸ch ra cïng víi H ë cacbon bËc cao h¬n bªn c¹nh ®Ót¹o thµnh liªn kÕt®«i C=C mang nhiÒu nhãm ankylh¬n. + T¹o ete: 140o ROH + ROH ROR + H2O H2SO4 ,®Æ c 140o C2H5OH + C2H5OH C2H5OC2H5 + H2O H2SO4 ,®Æ c n(n + 1)(Víi n l ¹i ancols Ï t¹o ra o l ¹i ete,trong®ãcãn l ¹i e te ®èi xøng) o o 2• §Æc biÖ t: Riªng víi etanolcãkh ¶ n ¨ng t¸ch níc t¹o but- ,3-®ien: 1 Al2O3, ZnO 2C2H5OH CH2=CH- CH=CH2 + 2H2 + 2H2O 450oPh¶n øng oxi hãa: • Oxi hãa kh«ng hoµn toµn:AncolbËcI bÞ oxi hãathµnh an®ehit: Cu RCH2OH + O2 RCHO + H2O toAncol bËcII bÞ oxi hãathµnh xeton: Cu R CH R + O2 R C R + H2O to OH OAncolbËcIII kh «ngb Þoxi h ãa 3n • Oxi h ãahoµnto µn: CnH2n+ 1 OH + O2  to → nCO2 + (n+1)H2O 2 (S ¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾cMacc«pnhic«p) H2SO4,l CH2 CH CH3 + HOH CH3 CH CH3 (s ¶n phÈm chÝnh) OH NhËn bi Õt ancol - Ph©n biÖtc¸c ancolcã bËckh¸c nhau * §un nãng víi CuO (hoÆc®ètnãng trªn sîi d©y ®ång)T¹ p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 1
 2. 2. Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc AncolbËcI bÞ oxi hãathµnh an®ehit (nhËnbiÕts ¶n phÈm t¹o thµnh b»ng ph ¶n øngtr¸ng b¹c). AncolbËcII bÞ oxi hãathµnh xeton (s ¶n phÈm t¹othµnh kh«ng tham gia ph ¶n øngtr¸ng b¹c). AncolbËcIII kh«ng bÞ oxi hãatrong ®ÒukiÖn trªn. i * Còng cã thÓph©n biÖtc¸c bËccñaancolb»ng thuècthöLucalµhçn hîp cñaHCl®Ëm®Æcvµ ZnCl 2 AncolbËcIII sÏ ph ¶n øngngaylËptøct¹o radÉnxu t clokh«ngtantrongníc. AncolbËcII ph ¶n øngchËmh¬n, thêngph ¶i chêÝtphótmíi t¹o radÉnxu t clo. AncolbËcmét kh«ng cho dÉnxu t clo ë nhiÖt®éphßng. Chó ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ nh ancol. Muèn ®iÒu chÕ estecña phenol ph¶i dïng clorua axit hoÆc anhi®rit axit v× mËt ®é ®iÖn tÝch d¬ng ë nhãmC=O lín h¬n axit vµ ph¶n øng ®ã ®îc thùc hiÖn trong m«i trêng kiÒm VÝdô C6H5OH + (CH3CO)2O  → CH3COOC6H5 + CH3COOH Mét sè lu ý khi gi¶i bµi tËp 1. §é rî u: lµsè ml rîu nguyªn ch t cã trong100 ml dung dÞch rîu VÝdô: Trong100 ml rîu 960 cã chøa 96 ml rîu nguyªn ch t 2. Trongph ¶n øngete hãaancol®¬n chøccÇnlu ý n(n + 1) • Víi n lo¹i ancolsÏ t¹o ra lo¹i ete, trong ®ãcã n lo¹i ete ®èi xøng 2 1 • Sèmol H2O t¹o ra= tængmol ete = tængmol c¸c ancoltham gia ph ¶n øng 2 • NÕuc¸c ete t¹o racã sè mol b»ng nhau th× c¸c ancoltham gia ph ¶n øngete hãacã sè mol nh nhau3. CTPT chung cña ancol - Ancolno ®¬n chøc: CnH2n+1 OH - Ancolno ®achøc,m¹ch hë : CnH2n+2-a(OH) (ancolbÒnnÕun ≥ a) a - Ancolkh«ng no chØbÒn khi -OH liªn kÕtvíi C cã liªn kÕt®¬n. NÕu-OH liªn kÕtvíi C kh«ng no (cñaliªn kÕt®«i, ba) th× ancolkh«ng bÒn vµ bÞ chuyÓnhãangaythµnh an®ehit hoÆcxeton - Trong ancolno, ®a chøc mçi nhãm -OH chØliªn kÕttrªn mçi cacbon. NÕunhiÒu nhãm -OH cïng liªn kÕttrªn mét nguyªn töcacbon th× ph©n tö ancoltùt¸ch níc ®Ót¹o thµnh an®ehit, xeton hoÆcaxit. 4. CTTQcñaphenol ®¬n chøc,gèc hi®rocacbon liªn kÕtvíi nh©n benzen lµgèc hi®rocacbon no : CnH2n-7OH (n ≥ 6) 5. Ph©n biÖtphenolvµ rîu Phenolcã thÓtantrongdung dÞch kiÒm t¹o thµnh dung dÞch trongsuèt. Phenolt¹o kÕttñatr¾ng(2,4,6- tribromphenol)víi dung dÞch níc brom.B. Bµi tr¾c nghiÖm cã lêi gi¶i1. Khi thùchiÖn ph ¶n øng t¸ch níc ®èi víi rîu (ancol)X, chØthu ®îc mét anken duy nh t. Oxi ho¸ hoµn toµn mét lîng ch t X thu ®îc 5,6 lÝtCO2 (ë®ktc) vµ5,4 gam níc. Cã bao nhiªu c«ng thøcc u t¹o phï hîp víi X? A. 5. B. 4. C. 3. D. 2. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A- n ¨ m 2007)§¸p ¸n B Híng dÉnT¹ p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 2
 3. 3. Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häcV× lo¹i níc thu ®îc anken nªn X lµancolno, ®¬n chøc§ÆtCTPT cñaX lµCnH2n+2 O§ètch¸y 1 mol X thu ®îc n mol CO2 vµ (n+1) mol H2OTheo ®Ò: Sè mol CO2 lµ5,6 : 22,4 = 0,25 mol Sè mol H2O lµ5,4 : 18 = 0,3 molTacã ⇒ n = 5VËyCTPT lµC5H12 OX cã 4 CTCTphï hîp lµCH3-CH2-CH2-CH2-CH2OH CH3-CH(CH3)- 2-CH2OH CH CH3-CH2-CHOH- 2-CH3 CH CH3-CH2-CH(CH )- 2OH 3 CH2. Hîp ch t h÷u c¬ X (ph©n töcã vßng benzen) cã c«ng thøcph©n tölµC7H8O2, t¸c dông ®îc víi Na vµ víi NaOH. BiÕtr»ng khi cho X t¸c dông víi Na d , sèmol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph ¶n øngvµ X chØt¸c dông ®îc víi NaOH theo tØlÖsè mol 1:1. C«ng thøcc u t¹o thu gän cñaX lµ A. C6H5CH(OH). 2 B. HOC6H4CH2OH. C. CH3C6H3(OH) . 2 D. CH3OC6H4OH. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A- n ¨ m 2007)§¸p ¸n B Híng dÉn - X t¸c dông víi Na d , sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph ¶n øng. ⇒ X cã 2 nhãm -OH. X chØt¸c dông ®îc víi NaOHtheo tØlÖsè mol 1:1 ⇒ X cã 1 nhãm –OH ®Ýnh trùctiÕpvíi vßngbenzen (phenol),vµ 1 nhãm –OH®Ýnh ë nh¸nh (r u) î3. Cho hçn hîp hai anken ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông víi níc (cãH2SO4 lµm xóc t¸c) thu ®îc hçn hîp Z gåm hai rîu (ancol)X vµ Y. §ètch¸y hoµn toµn1,06 gam hçn hîp Z sau ®ã h p thôtoµn bé s ¶n phÈm ch¸y vµo 2 lÝt dung dÞch NaOH 0,1M thu ®îc dung dÞch T trong ®ã nång ®é cñaNaOH b»ng 0,05M.C«ng thøcc u t¹o thu gän cñaX vµ Y lµ(Cho: H = 1; C = 12; O = 16; thÓtÝch dung dÞch thay®æi kh«ng ®¸ng kÓ). A. C2H5OH vµ C3H7OH. B. C3H7OH vµ C4H9OH. C. C2H5OH vµ C4H9OH. D. C4H9OH vµ C5H11 OH. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A- n ¨ m 2007)§¸p ¸n A Híng dÉnTheo ®ÒX, Y lµs ¶n phÈm céng níc vµo anken nªn X, Y lµancolno ®¬n chøc§ÆtCT chung cñaX, Y lµ Cn H 2 n + 2O 3n Cn H 2 n + 2 O + O2 → n CO2 + ( n + 1) H2O 2Sè mol NaOH cßn d : 0,05. 2 = 0,1 mol ⇒ CO2 bÞ h p thôhoµn toµn theo ph ¶n øng CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2OSè mol NaOH tham gia ph ¶n ønglµ2. 0,1 - 0,1 = 0,1 mol⇒ sè mol CO2 = 0,05 molT¹ p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 3
 4. 4. Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häcTacãs èm olhai ancol= 1 ,06/(1 4n + 1 8) m µnCO2 = n . nancol 1, 06.nnªn = 0,05 ⇒ n = 2,5 18 + 14.nDo hai anken lµ®ång®¼ng kÕtiÕpnªn X, Y còng lµ®ång ®»ng kÕtiÕp⇒ C«ng thøccñaX, Y lµC2H5OH vµ C3H7OH4. Cã bao nhiªu rîu (ancol)bËc 2, no, ®¬n chøc, m¹ch hë lµ ®ång ph©n c u t¹o cña nhau mµ ph©n tö cña chóng cã phÇn tr¨m khèi lîng cacbon b»ng68,18%? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A- n ¨ m 2007)§¸p ¸n B Híng dÉnCTPTcñarîu (ancol)no, ®¬n chøc: CnH2n+2 O. 12n%m C = .100 = 68,18% ⇔ n = 5. ⇒ C5H12 O 14n + 18Cã 3 ®ång ph©n rîu bËc2: CH3-CH2-CH2-CH(OH)- H3 C CH3-CH2 -CH(OH)-CH2-CH3 CH3-CH(CH3) -CH(OH)-CH35. Cho mét hçn hîp h¬i metanolvµ etanol®i qua èng chøaCuO nung nãng, kh«ng cã kh«ng khÝ. C¸c s ¶n phÈm khÝ vµ h¬i sinh ra®îc dÉn®i qua nh÷ngb×nh chøariªng rÏ H2SO4 ®Æcvµ KOH. Sau thÝnghiÖm,th y èng ®ùngCuO gi ¶ m 80 gam, b×nh ®ùng H2SO4 t¨ng 54 gam. Khèi lîng etanoltham gia ph ¶nønglµ A. 46 gam B. 15,33 gam C. 23 gam D. 14,67 gam§¸p ¸n B Híng dÉnë ®ÒukiÖn trªn (CuO nung ®á),CuO sÏ cung c p oxi ®Óoxi hãahoµn toµn t¹o CO2 vµ H2O iGäi x, y lÇnlît lµsè mol CH3OH vµ C2H5OH o CH3OH + 3 CuO  t → CO2 + 2 H2O + 3 Cu x mol 3x mol x mol 2x mol o C2H5OH + 6 CuO  t → 2 CO2 + 3 H2O + 6 Cu y mol 6y mol 2y mol 3y molSè mol oxi dïng: 3x + 6y = 80 : 16 = 5 molSè mol H2O sinh ra: 2x + 3y = 54 : 18 = 3 molGi ¶ i rata®îc x = 1 mol, y = 1/3 molKhèi lîng etanollµ46. 1/3 = 15,33 gam6. Tõmét t n khoai chøa20% tinh bét,b»ng ph¬ng ph¸p lªn men ngêi ta®ÒuchÕ®îc 100 lÝtrîu etylic tuyÖt®èi cã khèi lîng riªng lµ0,8g/ml.HiÖusu t icñaqu¸ tr×nh ph ¶n ønglµ A. 100 % B. 70% C. 80% D. 75%§¸p ¸n BT¹ p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 4
 5. 5. Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Híng dÉnS¬ ®åqu¸ tr×nh ®ÒuchÕ i (C6H10O5)n + nH2O men → nC6H12 O6 (1) C6H12 O6 → 2C2H5OH + 2CO2↑ men (2) 20Khèi lîng tinh bét: .106 = 2. 105 gam 100Tõph¬ng tr×nh (1) vµ (2) tacã khèi lîng rîu etylic thu ®îc lµ 2.105 .n.2.46 = 113580. 24 g 162nHiÖu su t cñaqu¸ tr×nh s ¶n xu t lµ100.0,8.1000 .100 = 70% 113580, 247. §un mét ancolX víi hçn hîp (l y d ) KBrvµ H2SO4 ®Æcthu ®îc 12,3 gam ch t h÷u c¬ Y. HiÖu su t ph ¶n øng ®¹t 60%. Ch t Y chøa29,27% C, 5,69% Hvµ 65,04% mét nguyªn tè kh¸c. H¬i cña12,3 gam Y nãi trªn chiÕm mét thÓtÝch b»ng thÓtÝch cña2,8 gam nit¬ trong cïng ®Òu kiÖn. BiÕtkhi oxi hãa iancolX bëi CuO thu ®îc mét an®ehit. C«ng thøcc u t¹o thu gän cñaX vµ Y lµ A. CH3-CH2OH vµ CH3CH2Br B. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br C. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3-CHBr- H3 C D. CH2=CH-CH2OH vµ CH2=CHCH2Br§¸p ¸n B Híng dÉnSè mol cña12,3 gam Y b»ng sè mol cña2,8 gam nit¬ tøclµ2,8 : 28 = 0,1 molDo ®ãMB = 12,3 : 0,1 = 123Y lµdÉnxu t chøabrom. §Ætc«ng thøcph©n töcñaY lµCxHyBrz 29, 27 5, 69 65, 04Tacã: x : y : z = : : = 3: 7 : 1 12 1 80(C3H7Br)n= 123 suy ran = 1. C«ng thøcph©n töcñaY lµC3H7Brcßn c«ng thøccñaX lµC3H7OHV× khi oxi hãaX thu ®îc an®ehit nªn X lµancolbËc1VËyc«ng thøcc u t¹o cñaX, Y lµ CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br8. X lµmét ancolno, m¹ch hë. §ètch¸y hoµn toµn0,05 mol X cÇn5,6 gam oxi, thu ®îc h¬i níc vµ 6,6 gam CO2. C«ng thøccñaX lµ A. C2H4(OH) 2 B. C3H6(OH) 2 C. C3H5(OH) 3 D. C3H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007, khèi B)§¸p ¸n C Híng dÉn 5, 6 6, 6nO2 = = 0,175 mol; nCO2 = = 1,5 mol 32 44 3n + 1 − xPh ¶n øngch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + O2 → nCO2 + ( n + 1) H 2O 2T¹ p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 5
 6. 6. Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 0,05 m ol 0,1 75 m ol 1 ,5 m ol n = 3; 3n + 1 − x ⇒ = 3,5 ↔ x= 3. 29. Khi ®èt0,1 mol ch t X (dÉnxu t cñabenzen), khèi lîng CO2 thu ®îc nhá h¬n 35,2 gam. BiÕtr»ng 1 mol X chØt¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH. C«ng thøcc u t¹o thu gän cñaX lµ A. HOCH2C6H4COOH B. C6H4(OH) 2 C. C2H5C6H4OH D. C6H4(CH3)OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007, khèi B)§¸p ¸n D Híng dÉn 35, 2 nCO2 = = 0,8 mol; 44 nCO2 0,8§ètch¸y CxHyOz → xCO2 ⇒ x< = =8 nCx H y Oz 0,1MÆtkh¸c: 1 mol X chØt¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH⇒ TrongX chØcã 1 nhãm –OH hoÆc1 nhãm –COOH. C«ng thøcphï hîp lµC6H4(CH3)OH10. Cho m gam mét ancol(rîu) no, ®¬n chøc X qua b×nh ®ùng CuO (d), nung nãng. Sau khi ph ¶n øng hoµn toµn, khèi lîng ch t r¾n trong b×nh gi ¶ m0,32 gam. Hçn hîp h¬i thu ®îc cã tØkhèi ®èi víi hi®ro lµ15,5. Gi¸ trÞcñam lµ A. 0,92 B. 0,46 C. 0,32 D. 0,64 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007, khèi B)§¸p ¸n AHíng dÉn : Gäi CTPTcñarîu CnH2n+1 OH, sè mol trongm g lµx mol oPh ¶n øng: CnH2n+ 1 OH + CuO  CnH2nO + Cu + H2O t →m ch t r¾ngi ¶m = m CuO – m Cu = 16x = 0,32 ⇒ x = 0,02 mol (14n + 16).0, 02 + 18.0, 02Hçn hîp h¬i: CnH2nO vµ H2O, cã d ( Cn H 2 nO ; H 2O ) / H 2 = = 15,5 (0, 02 + 0, 02).2⇒ n= 2. ⇒ m = 0,02. 46 = 0,92 gam.11. §ètch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp ancolAvµ B thuéclo¹i ancolno, ®¬n chøc,kÕtiÕpnhau trongcïng d ·y ®ång ®¼ng thu ®îc 5,6 lÝtCO2 (®ktc)vµ 06,3 gam níc. MÆtkh¸c oxi hãahoµn toµn hai ancolAvµ B b»ng CuO (t ) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton. A,B lÇnlît lµ: A. CH3OH vµ C2H5OH B. CH3CH2CH2OH vµ CH3CH2CHOHCH3 C. C2H5OH vµ CH3CH2CH2OH D. CH3CHOHCH3 vµ CH3CH2OH§¸p ¸n D Lêi gi ¶ iGäi n lµsè nguyªn töC trungb×nh trong2 ancolT¹ p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 6
 7. 7. Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 3n Cn H 2 n OH + O2 → n CO2 + ( n + 1) H2O 2 +1 5, 6 6,3Tacã: Sè mol CO2: = 0,25 mol ; sè mol H2O: = 0,35 mol 22, 4 18Theo ph¬ng tr×nh: n /( n + 1) = 0,25/0,35 → n = 2,5Do hai ancollµ®ång®¼ng kÕtiÕpnhau trongd ·y ancolno, ®¬n chøcnªn hai ancolcã CTPTlµC2H5OH vµ C3H7OHMµ oxi hãahoµn toµn hai ancolAvµ B b»ng CuO (t ) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton nªn A,B cã CTCTlµCH3CH2OH vµ CH3CHOHCH3 (chänD) 012. §ètch¸y hoµn toµn 3,075g hçn hîp 2 ancolno, ®¬n chøc vµ cho s ¶n phÈm lÇnlît ®i qua b×nh 1 ®ùng H2SO4 ®Æcvµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n. TÝnhkhèi lîng c¸c b×nh t¨ng lªn biÕtr»ng nÕucho lîng rîu trªn t¸c dông víi Na d th y bay ra0,672 lÝtH2 ë®ktc. A. B×nh 1 t¨ng 3,645g, b×nh 2 t¨ng 6,27g B. B×nh 1 t¨ng 6,27g, b×nh 2 t¨ng 3,645g C. B×nh 1 t¨ng 3,645g, b×nh 2 t¨ng 5,27g D. B×nh 1 t¨ng 3,645g, b×nh 2 t¨ng 7,27g§¸p ¸n A Lêi gi ¶ i§ÆtCTPTchung cña2 rîu lµC n H 2 n +1 OH 3nTacã Cn H2 n OH + O2 → n CO2 + ( n + 1) H2O (1) 2 +1 2 Cn H 2 n +1 OH + 2 Na → 2 Cn H 2 n +1 ONa + H2 (2) 0, 672 Theo (2) Sè mol hçn hîp rîu = 2 n H2 = 2. = 0,06mol 22, 4 3, 075 51, 25 − 18M = = 51,25 = 14 n + 18; n = = 2,375 0, 06 14Theo (1): B×nh 1 t¨ng: 0,06(2,375 + 1). 18 = 3,645g B×nh 2 t¨ng: 0,06. 2,375. 44 = 6,27g13. Cho 18,0 g hçn hîp hai ancolgåm mét ancolno ®¬n chøcvµ mét ancol®¬n chøccã mét liªn kÕt®«i trongph©n töcã sè mol b»ng nhau t¸c dông hÕtvíi Na thu ®îc 4,48lÝtH2 ë®ktc. X¸c ®Þnh CTCThai ancol. A. CH3CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH B. CH3CH2CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH C. CH3OH vµ CH2=CH-CH2OH D. Ph¬ng ¸n kh¸c.§¸p ¸n C Lêi gi ¶ i§ÆtCTPTchung cñahai ancollµ R OH.Tacã: 2 R OH + 2Na → 2 R ONa + H2T¹ p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 7
 8. 8. Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 4, 48Theo (2) Sè mol hçn hîp ancol= 2 n H2 = 2. = 0,04mol 22, 4 18M = = 45 Nh vËytrong2 ancolph ¶ i cã 1 ancolcã ph©n tökhèi nhá h¬n 45 0, 4⇒ ancol®ãlµCH3OH. Ancolcßn l¹i cã CTPTlµCxH2x-1 OH (cã1 liªn kÕt®«i trongph©n tö).Do hai ancolcã sè mol b»ng nhau nªn khèi lîng mol trung b×nhcña2 ancollµtrungb×nh céng cñaph©n tökhèi cña2 ancol.Do ®ãancolcßn l¹i cã ph©n tökhèi lµ: 45. 2 - 32 =58 ⇒ 14x + 16 = 58 ⇒x = 3VËyancolcßn l¹i lµC3H5OH øngvíi CTCTCH2=CHCH2OH14. Cho 15,6 gam hçn hîp hai ancol(rîu) ®¬n chøc, kÕ tiÕp nhau trong d ·y ®ång ®¼ng t¸c dông hÕtvíi 9,2 gam Na, thu ®îc 24,5 gam ch t r¾n. Haiancol®ãlµ A. CH3OH vµ C2H5OH B. C3H7OH vµ C4H9OH C. C2H5OH vµ C3H7OH D. C3H5OH vµ C4H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H khèi A- n ¨ m 2007)§¸p ¸n C Lêi gi ¶ i§Ætc«ng thøcph©n töchung cña2 ancollµ R OHTacã R OH + Na → R ONa+ 1/2 H2Theo ®Þnh luËtb ¶ o toµn khèi lîngm ancol + m Na = m ch t r¾n + m H2(v× ®Òbµi cho ancolt¸c dông hÕtvíi Na nªn Na cã thÓph ¶n øng võahÕthoÆccßn d , do ®ãch t r¾ncã thÓlµmuèi natriancolathoÆchçn hîp gåm natriancolatvµ natrid ) 0,3⇒ m H2 = 15,6 + 9,2 - 24,5 = 0,3 gam ⇒ sè mol H2 = = 0,15 mol 2Theo ph¬ng tr×nh sè mol rîu lµ0,15. 2 = 0,3 mol 15, 6VËy M ancol= = 52 ⇒ R + 17 = 52 ⇒ R= 35 0,3Do hai ancollµ®ång®¼ng liªn tiÕpnªn hai ancol®ãlµC2H5OH (M =46) vµ C3H7OH (M = 60)15. Cho m gam tinh bét lªn men thµnh ancol(r u) etylic víi hiÖu su t 81%. Toµn bé lîng CO2 sinh ra®îc h p thô hoµn toµn vµo dung dÞch Ca(OH) thu ®îc î 2550 gam kÕttñavµ dung dÞch X. §un kü dung dÞch X thu thªm ®îc 100 gam kÕttñA.Gi¸ trÞcñam lµ: A. 650 B. 550 C. 810 D. 750 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007, khèi A)§¸p ¸n AC¸c ph ¶n øng: (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12 O6 C6H12 O6→ 2C2H6O + 2CO2 CO2 + Ca(OH) → CaCO3 + H2O 2 2CO2 + Ca(OH) + H2O → Ca(HCO )2 2 3T¹ p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 8
 9. 9. Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Ca(HCO)2→ CO2 + CaCO + H2O 3 3 550 + 2.100 nCO2nCO2 = 100 7,5 mol. → nC6 H12O6 = = 3, 25 mol = 2 (3, 25.180 − 3, 25.18).100 m= = 650 g. 8116. Hçn hîp X gåm axit HCOOH vµ axit CH3COOH (tØlÖmol 1:1). L y 5,3 gam hçn hîp X t¸c dông víi 5,75 gam C2H5OH (cãxóc t¸c H2SO4 ®Æc)thu ®îc mgam hçn hîp este (hiÖusu t cñac¸c ph ¶n øngeste hãa®Òub»ng 80%). Gi¸ trÞcñam lµ A. 8,10 B. 16,20 C. 6,48 D. 10,12 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007, khèi A)§¸p ¸n CHCOOH → HCOOC2H5 ; CH3COOH → CH3COOC2H5 5,3 nHCOOH = nCH3COOH = = 0, 05 mol; m= 0,05. (74+ 88).0,8 = 6,48g. 46 + 6017. Méthçn hîp X gåm hai ch t thuécd ·y ®ång ®¼ng phenol A vµ B h¬n nhau 1 nhãm CH2. §ètch¸y hÕtX thu ®îc 83,6g CO2 vµ 18g H2O. T×m tængsèmol A,B vµ CTCTcñaA,B. A. 0,2 mol;C6H5OH vµ CH3C6H4OH B. 0,3mol; C6H5OH vµ CH3C6H4OH C. 0,2 mol;CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH D. 0,3mol;CH3C6H4OH vµC2H5C6H4OH§¸p ¸n B CTPT chungcña2 ch t A,B lµ C n H 2 n -7OH ( n§Æt ≥ 6) hay C n H 2 n -6OTacã 3n − 4 C n H 2 n - 6O + O2 → n CO2 + ( n -3) H2O 2Sè mol CO2 : 83,6: 44 = 1,9 molSè mol H2O : 18 : 18 = 1 molTõph¬ng tr×nh tacã: n : ( n -3) = 1,9 : 1 ⇒ n = 19/3= 6,33V× A,B lµ®ång ®¼ng kÕtiÕpnªn A,B lµC6H5OH vµ CH3C6H4OHTængsè mol cñaA,B lµ: 1,9 : 6,33= 0,3mol18 Hçn hîp X gåm ancolmetylic vµ 1 ancolno, ®¬n chøc A, m¹ch hë. Cho 2,76 gam X t¸c dông víi Na d thu ®îc 0,672lhi®ro (®ktc),mÆtkh¸c oxi hãahoµn toµn 2,76g X b»ng CuO (to) thu ®îc hçn hîp an®ehit. Cho toµn bé lîng an®ªhit nµy t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH d thu ®îc 19,44g kÕttñA.C«ng 3thøcph©n töcñaAlµ: A. CH3CH2OH B. CH3CH2CH2OH C. CH3CH(CH3)OH D. (CH3)2CHCH2OH§¸p ¸n B 0, 672 19, 44Híng dÉn: nH 2 = = 0, 03 mol; nAg = = 0,18 mol 22, 4 108T¹ p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 9
 10. 10. Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häcGäi CTPTcñarîu cÇnt×m lµCnH2n+ 1 OH; x, y lÇn lît lµsè mol CH3OH; CnH2n+ 1 OH Cã s¬ ®å: 2CH3OH → H2; 2CnH2n+1 OH → H2 x y nH 2 = + = 0, 03 mol (1) 2 2 : CH3OH → HCHO → 4Ag; CnH2n+1 OH → RCHO → 2Ag nAg = 4x + 2y = 0,18 mol (2)Tõ(1) vµ (2) → x= 0,03;y = 0,03L¹i cã m X = 32x + (14n+18) y = 2,76 ⇔ 32. 0,03+ (14n + 18). 0,03= 2,76⇒ n= 3. CTPTC3H7OH.S ¶n phÈm oxi hãacñaAcã thÓtham gia ph ¶n øngtr¸ng g¬ng ⇒ Alµrîu bËc1.19. Trïnghîp hoµn toµn 6,25g vinylcloruathu m(g) PVC. Sè m¾t xÝch (- 2-CHCl trongm(g) PVC lµ: CH -) A. 6,02. 1022 B. 6,02. 1020 C. 6,02. 1023 D. 6,02. 1021§¸p ¸n ASè m¾t xÝch [-CH2-CHCl = sè ph©n tö[CH = CHCl = n -] 2 ] 6, 25 ⇒ n = . 6,02. 1023 = 6,02. 1022 62,520. Cho 3 ch t h÷u c¬ ®¬n chøc cã cïng c«ng thøcph©n töC3H8O t¸c dông víi CuO (toC) thu ®îc hçn hîp s ¶n phÈm. Cho hçn hîp s ¶n phÈm t¸c dông víiAgNO3/NH d thu ®îc 21,6g Ag. NÕu®un nãng hçn hîp 3 ch t trªn víi H2SO4 ®Æcë nhiÖt®é 140oC th× thu ®îc 34,5g hçn hîp 4 ete vµ 4,5 gam H2O. Thµnh 3phÇn % khèi lîng rîu bËc2 cã tronghçn hîp lµ: A. 61,53% B. 46,15% C. 30,77% D. 15,38%§¸p ¸n A Gi ¶ i3 ch t h÷u c¬ ®ãlµ:CH3CH2CH2OH (ROH); CH3CH(CH3)OH (R’OH)vµ CH3CH2OCH3S¬ ®åph ¶n øng : CH3CH2CH2OH → CH3CH2CHO → 2Ag 1 1 21,6nROH = nAg = . = 0,1 mol; 2 2 108 4,5nhËnx–t: sè mol 2 rîu = 2. sè mol níc. ⇒ nROH + nR’OH = 2. = 0,5 mol 18⇒ nR’OH = 0,5 – 0,1 = 0,4mol.NhËnx–t: khèi lîng ch t h÷u c¬ = m ete + m níc = 34,5 + 4,5 = 39g 0,4.60% m R’OH = = 61,53%. 3921. Cho 7,872 lÝtkhÝ C2H4 ®o ë 27oC; 1 atm h p thô níc cã xóc t¸c, hiÖu su t 80% thu ®îc rîu X. Hoµ tan X vµo níc thµnh 245,3 ml dung dÞch Y. §é rîutrongdung dÞch Y lµ:T¹ p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 10
 11. 11. Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc A. 40 B. 1 20 C. 60 D. 80§¸p ¸n C Gi ¶ i 1.7,872nC2 H 4 = = 0,32 mol. 0,082.(273+27) Ph ¶n øng: C2H4 + H2O  C2H5OH H 2 SO → 46.0,32 11, 776mC2 H 5OH = .80 = 11,776 gam. VC2 H 5OH = = 14,72 ml 100 0,8 14, 72§é rîu = = 6o 245,322. Chia mét lîng hçn hîp hai ancolno, ®¬n chøcthµnh hai phÇnb»ng nhau:- PhÇn1 ®em ®ètch¸y hoµn toµn thu ®îc 2,24 l CO2 (®ktc)- PhÇn2 ®em t¸ch níc hoµn toµn thu ®îc hçn hîp hai anken.§ètch¸y hoµn toµn hai anken thu ®îc bao nhiªu gam níc? A. 1,2g B. 1,8g C. 2,4g D. 3,6g§¸p ¸n B§Ætc«ng thøcph©n töchung cña2 ancollµC n H 2 n +1 OH 3n Cn H 2 n +1 OH + O2 → n CO2 + ( n + 1) H2O (1) 2 Cn H 2 n +1 OH  C n H 2 n H 2 SO4 170o C → + H2O (2) 3n Cn H 2 n + O2 → n CO2 + n H2O (3) 2Tacã :Sè mol H2O (3)= n . Sèmol anken = n . Sèmol ancol(1) = sè mol CO2 (1) 2, 24⇒ Sè mol H2O = = 0,1 mol ⇒ Khèi lîng H2O = 18. 0,1 = 1,8 gam 22, 423. §ètch¸y 1 mol ancolno X m¹ch hë cÇn56 lÝtO2 (®ktc).C«ng thøcc u t¹o cñaX lµ A. C3H5(OH) 3 B. C2H4(OH) 2 C. C3H6(OH) D. C2H5OH 2§¸p ¸n B 56nO2 = = 2,5 mol; 22.4 3n + 1 − xPh ¶n øngch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + O2 → nCO2 + ( n + 1) H 2O 2 1 mol 2, 5 mol 3n + 1 − x ⇒ = 2.5 ↔ 3n-x= 4 → n=2; x= 2. 224. Cho s¬ ®åT¹ p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 11
 12. 12. Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc + Cl2 (tØ m ol 1 :1 ) lÖ + N aO H ® c (d ­ ) Æ + axit H Cl C 6H 6 (benzen) X o Y Z Fe, to t cao, p caoHai ch t h÷u c¬ Y, Z lÇnlît lµ: A. C6H6(OH) vµ C6H6Cl6 6 B. C6H4(OH) vµ C6H4Cl2 2 C. C6H5ONavµ C6H5OH D. C6H5OH vµ C6H5Cl (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007, khèi A)§¸p ¸n C + Cl2 (tØ m ol 1 :1 ) lÖ + N aO H ® c (d ­ ) Æ + axit H ClC 6H 6 (benzen) C 6H 5Cl C 6H 5O N a C 6H 5O H Fe, to to cao, p cao25. C¸c ®ång ph©n øng víi c«ng thøcph©n tö C8H10O (®Òulµ dÉnxu t cña benzen) cã tÝnh ch t: t¸ch níc thu ®îc s ¶n phÈm cã thÓtrïng hîp t¹o polime,kh«ng t¸c dông víi NaOH. Sè lîng ®ångph©n øngvíi c«ng thøcph©n töC8H10O, tháam ·n tÝnh ch t trªn lµ A. 4 B. 1 C. 3 D. 2 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007, khèi B)§¸p ¸n DHai ®ångph©n ®ãlµC6H5CH2H2OH vµ C6H5CHOHCH3 t¸ch níc ®Òut¹o raC6H5CH=CH2 (stiren)26 Cho 1 lÝtcån 92o t¸c dông víi Na d . Cho khèi lîng riªng cñarîu etylic nguyªn ch t lµ0,8g/ml.thÓtÝch khÝ H2 ®îc ë®ktclµ A. 224,24 lÝt B. 224 lÝt C. 280 lÝt D. 228,98lÝt§¸p ¸n D1 lÝtcån 92o chøa920 ml C2H5OH vµ 80 ml níc 920.0,8Sè mol C2H5OH lµ = 16 mol 46 80Sè mol H2O lµ = 4,444mol 18Khi t¸c dông víi Na x ¶y rac¸c ph ¶n øng C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2 H2 16 mol 8 mol H2O + Na → NaOH + 1/2 H2 4,444mol 2,222 molThÓtÝch khÝ H2 thu ®îc (®ktc): (8 + 2,222). 22,4 = 228,98lÝt27. D·y gåm c¸c ch t ®Òuph ¶n øngvíi phenollµ: A. dung dÞch NaCl,dung dÞch NaOH, Na B. níc brom, an®ehit axetic, dung dÞch NaOH C. níc brom, anhi®ritaxetic, dung dÞch NaOH D. níc brom, axit axetic, dung dÞch NaOH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007, khèi B)§¸p ¸n CT¹ p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 12
 13. 13. Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häcLu ý: Phenolkh«ng t¸c dông trùctiÕpvíi axit h÷u c¬ (xem l¹i lýthuyÕt)nªn kh«ng chän D28. Chän ph ¶n øng®óngnh t sau ®©y®Óchøngminh phenollµaxit yÕu: A. C6H5OH + Na B. C6H5OH + Na2CO3 C. C6H5OH + NaOH D. C6H5ONa+ H2O + CO2§¸p ¸n DPh ¶n øngC6H5ONa+ H2O + CO2 → C6H5OH + NaHCO3 chøngtáphenol cã tÝnh axit yÕuh¬n c ¶ axit cacbonic (H2O + CO2) vènlµ1 axit yÕu.29 Clo hãaPVC thu ®îc mét polime chøa63,96% clo vÒkhèi lîng, trungb×nh 1 ph©n töclo p víi k m¾t xÝch trongm¹ch PVC. Gi¸ trÞcñak lµ: A. 5 B. 6 C. 4 D. 3 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007, khèi A)§¸p ¸n DS¬ ®åClo ho¸ : [-CH2-CHCl-n + xCl →[-CH2-CHCl-nClx ] ] 35,5.(n + x) n Cã: %m Cl = . 100 = 63,96% → = 3 = k. 27 n + 35,5.(n + x ) x30 Cho glixerol(glixerin)ph ¶n øngvíi hçn hîp axit b–o gåm C17 H35COOH vµ C15 H31COOH, sè lo¹i trieste ®îc t¹o ratèi ®alµ A. 4 B. 3 C. 5 D. 6 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007, khèi B)§¸p ¸n DHíng dÉn : §ÆtR = C17 H35- ; R’ = C17 H31- ; CH2 OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR CH OCOR CH OCOR CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR CH OCOR CH OCOR CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR CH2 OCORC. bµi tr¾c nghiÖm tù gi¶i1. Theo danh ph¸p IUPAC,hîp ch t CH3CHOHCH2CH2C(CH3)3 cã tªn gäi A. 5,5-®imetylhexan- -ol 2 B. 5,5-®imetylpentan- -ol 2 C. 2,2-®imetylhexan- D. 2,2-®imetylpentan- -ol. 5-ol 52. C«ng thøcnµo díi ®©yøng víi tªn gäi ancolisobutylic? A. CH3CH2CH2CH2OH B. (CH3)2CHCH2OH C. CH3CH2CH(OH)CH3 D. (CH3)3COH3. §un nãng 1,91gam hçn hîp A gåm propylcloruavµ phenylcloruavíi dung dÞch NaOH ®Æc,võa®ñ, sau ®ã thªm tiÕp dung dÞch AgNO3 ®Õnd vµo hçnhîp sau ph ¶n øngthu ®îc 2,87g kÕttñA.Khèi lîng phenylcloruacã tronghçn hîp Alµ: A. 0,77g B. 1,125g C. 1,54g D. 2,25g4. MétdÉnxu t hi®rocacbon m¹ch hë chøa56,8 % clo. BiÕtr»ng 0,01 mol ch t nµy lµm m t mµu dung dÞch cã 1,6 gam brom trongbãng tèi. C«ng thøc®¬n gi ¶n nh t cñadÉnxu t lµ A. C2H3Cl B. C3H5Cl C. C4H7Cl D. C4H6Cl2T¹ p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 13
 14. 14. Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc5. §ètch ¸y m étancol®îc sèm olníc g p®«i sèm olCO2. Ancol®· cho lµ A. Ancolno, ®¬n chøc C. Ancolcha no B. Ancol®achøc D. CH3OH6. Choc¸c ch t:CH2=CHCl(1),CH3CH2Cl(2),CH2=CHCH2Cl(3),CH CHClCH (4) 3 3Kh ¶ n¨ng ph ¶n øngvíi AgNO /NH t¨ng dÇn theo thøtù 3 3 A. (1) < (2) < (3)< (4) B. (1) < (2) < (4)< (3) C. (4)< (2) < (3)< (1) D. (1) < (3)< (2) < (4)7. So s¸nh ®élinh ®éngcñanguyªn töH trongc¸c ch t: CH3OH; C2H5OH; H2O; C6H5OH; C6H5 (NO2)3OH A. CH3OH < C2H5OH < H2O < C6H5OH <C 6H5 (NO2)3OH. B. CH3OH < C2H5OH <C 6H5 (NO2)3OH< H2O < C6H5OH. C. C2H5OH <CH 3OH < H2O < C6H5OH< C6H5 (NO2)3OH. D. C6H5 (NO2)3OH< C6H5OH < H2O < CH3OH < C2H5OH8. Cho hçn hîp Z gåm 2 rîu CxH2x+2 O vµ CyH2yO biÕtx+y = 6 vµ x ≠ y ≠1, CTPTcña2 rîu lµ: A. C3H8O vµ C5H10O B. CH4O vµ C3H6O C. C2H6O vµ C4H8O D. C4H10O vµ C6H12 O9. o Khi ®un 1 ancolvíi H2SO4 ®Æcë 170 C thu ®îc 3 anken cã cïng CTPTlµC6H12 . Hi®rohãa3 anken ®Òuthu 2-metylpentan.CTCTcñaancol: A. (CH3)2 CH CH2 CH CH3 B. (CH3)2 CH CH CH2 CH3 OH OH C. (CH3)2CHCH2 CH2 CH2OH D. AhoÆcB.10. Méthîp ch t h÷u c¬ X chøavßngbenzen cã M=236. BiÕtX lµs ¶n phÈm chÝnh trongph ¶n ønggi ÷a benzen vµ brom víi xóc t¸c Fe. X lµ: A. o- hoÆcp-®ibrombenzen B. o- hoÆcm-®ibrombenzen C. m-®ibrombenzen D. 1,3,5-tribrombenzen11. X lµ®ång ph©n øng víi CTPTlµC6H13Br. BiÕtkhi ®un nãng X víi dung dÞch kiÒm/etanolth× thu ®îc 3 anken (tÝnh c ¶ ®ång ph©n h×nh häc)vµ c¸canken céng níc (xóct¸c axit)thu ®îc s ¶n phÈm chÝnh kh«ng bÞ oxi hãabëi CuO. Tªn gäi cñaX lµ: A. 1-bromhexan B. 3- brom-3- metylpentan C. 2-bromhexan ® D. 2-brom-2,3- imetylbutan12. Trongc¸c ch t sau, ch t nµo t¸c dông ®îc víi Cu(OH) t¹o dung dÞch mµu xanh lam 2 A. Butan--ol 1 B. Glixerol C. Propan- ®iol 1,3- D. C ¶ B vµ C13 A,B lµhîp ch t th¬m cã cïng c«ng thøcph©n töC7H8O. At¸c dông ®îc víi Na, NaOH, B kh«ng t¸c dông ®îc víi Na vµ NaOH. C«ng thøcc u t¹o cñaA,BlÇnlît lµ: A. C6H5CH2OH vµ C6H5OCH3 B. HOC6H4CH3 vµ C6H5OCH3 C. C6H5OCH3 vµ C6H5CH2OH D. HOC6H4CH3 vµ C6H5CH2OHT¹ p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 14
 15. 15. Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc14 Khi t¸ch níc tõmét ch t X cã c«ng thøcph©n töC4H10O t¹o thµnh 3 anken lµ®ång ph©n cñanhau (tÝnh c ¶ ®ång ph©n h×nh häc). C«ng thøcc u t¹othu gän cñaX lµ A. (CH3)3COH B. CH3CH(CH )CH2OH 3 C. CH3OCH2CH2CH3 D. CH3CH(OH)CHCH3 2 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007, khèi A)15. B lµmét ancolcã chøamét liªn kÕt®«i trongph©n tö,khèi lîng ph©n töcñaB nhá h¬n 60 u. B lµ: A. CH2=CH – CH2– OH B. CH2=CH-OH C. CH2=CH(OH) – CH3 D. CH2(OH)=CH – CH316. Cã bao nhiªu ®ångph©n C5H12 O bÞ oxi hãathµnh an®ehit? A. 2 B. 3 C. 4 D. 517. Cho s¬ ®åbiÕn hãasau: H2SO4®Æ H2SO4®Æ dd KMnO4 butan-1-ol c A + HBr +NaOH c o B D E F 170 C o 170 C l¹ nh A. CH2 CH CH2 CH3 ; CH3 CH CH2 CH3 ; Br CH3 CH CH2 CH3 ; CH3 CH CH CH3 OH Cho biÕt B, E lµs ¶n phÈm chÝnh. A,B, D, E lÇnlît lµ: B CH2 CH CH2 CH3 ; CH2 CH2 CH2 CH3 ; Br CH3 CH CH2 CH3 ; CH3 CH CH CH3 OH C CH2 CH CH2 CH3 ; CH2 CH2 CH2 CH3 ; Br CH2 CH2 CH2 CH3 ; CH3 CH CH CH3 OH D. CH3 CH CH CH3 ; CH3 CH CH2 CH3 ; Br CH3 CH CH2 CH3 ; CH3 CH CH CH3 OH18. Dïng 1 hãach t duy nh t h ·y ph©n biÖt dung dÞch phenol vµ rîu benzylic. A. NaHCO3 B. Na C. dung dÞch brom D. H2O19. Khi ph©n tÝch ch t h÷u c¬ A (chøaC, H, O) th× cã m C + m H = 3,5 m O. L y hai ancol®¬n chøc X,Y ®em ®un nãng víi H2SO4 ®Æcë 1400C th× thu®îc A. BiÕtA,X, Y cã c u t¹o m¹ch hë. C«ng thøcc u t¹o cu ¶ A,X, Y lÇnlît lµ A. CH3-O-CH=CH-CH3; CH3OH, CH2=CH-CH2OH B. CH3-O-CH2-CH=CH2; CH3OH, CH2=CH-CH2OHT¹ p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 15
 16. 16. Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc C.C2H5-O-CH=CH2; C2H5OH, CH2=CH-OH D. CH3-O-CH2-CH3; CH3OH, CH3-CH2OH20. 0,1 mol ancolX t¸c dông víi natri d t¹o ra3,36lÝtH2 (®ktc).MÆtkh¸c ®ètch¸y X sinh raCO2 vµ H2O theo tØlÖmol t¬ng øng lµ 3 : 4. Tªn gäi cñaancolX lµ A. ancolpropan- 1-ol B. ancolpropan- 2-ol C. ancolpropan- ®iol 1,2- D. ancolpropan- 1,2,3-triol(glixerol)21. Tõmét ancolno ®¬n chøcA,oxi hãab»ng oxi kh«ng khÝ cã xóc t¸c Cu, ngêi ta®ÒuchÕ®îc mét ch t lángB dÔ bay h¬i vµ kh«ng t¸c dông víi natri. iPh©n tÝch B cho th y tØlÖvÒkhèi lîng c¸c nguyªn tèlµm C : m H : m O = 12 : 2 : 4. C«ng thøcc u t¹o cñaancolAlµ . A CH3OH B. C2H5OH C. CH3-CHOH- 3 CH D. CH3-CH2-CH2-CH2-OH22. Cho c¸c ch t sau: phenol,etanol,axit axetic, natriphenolat,natrihi®roxit. SècÆpch t t¸c dông ®îc víi nhau lµ A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.23. Cho s¬ ®åchuyÓnho¸: Glucoz¬ → X → Y → CH3COOH.Hai ch t X, Y lÇnlît lµ A. CH3CH2OH vµ CH2=CH 2. B. CH3CHO vµ CH3CH2OH. C. CH3CH2OH vµ CH3CHO. D. CH3CH(OH)COOHvµ CH3CHO. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A- n ¨ m 2007)24. §ètch¸y hoµn toµn mét rîu (ancol)X thu ®îc CO2 vµ H2O cã tØlÖsè mol t¬ng øng lµ3 : 4. ThÓtÝch khÝ oxi cÇndïng ®Ó®ètch¸y X b»ng 1,5 lÇnthÓtÝch khÝ CO2 thu ®îc (ëcïng ®ÒukiÖn).C«ng thøcph©n töcñaX lµ i A. C3H8O3. B. C3H4O. C. C3H8O2. D. C3H8O. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A- n ¨ m 2007)§¸ p ¸ n tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1. A 2. B 3. B 4. A 5. D 6. C 7. C 8. C 9. B 10. A 11. B 12. B 13. D 14. D 15. A 16. C 17. A 18. C 19. B 20. D 21. D 22. A 23. C 24. DT¹ p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 16
 17. 17. Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häcT¹ p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 17

×