Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Calor transferida <ul><li>Sense canvi d’estat: </li></ul><ul><li>Q = m · C e · Δ T </li></ul><ul><li>Q = calor transfe...
Exercicis <ul><li>Una peça de coure de 50 g s’ha refredat des de 80ºC fins a 25ºC. Calcula el calor que s’ha cedit. </li><...
<ul><li>El plom fon a 327ºC, i la seva calor latent de fusió és de 22990 J·kg -1 . Calcula la calor necessària per a la fu...
Exercicis <ul><li>Calcula la quantitat de calor que s’intercanvia en transformar 3 L d’aigua líquida a 24ºC en vapor d’aig...
Classificació de les substàncies materials MATÈRIA SUBSTÀNCIES PURES MESCLES ELEMENTS COMPOSTOS MESCLES HETEROGÈNIES MESCL...
GASOS <ul><li>En un procés isotèrmic (T = constant) -> P·V = constant </li></ul><ul><li>P o · V o = P · V </li></ul><...
Equació d’Estat dels Gasos Ideals <ul><li>P · V = n · R · T </li></ul><ul><li>On P = pressió (atmosferes) </li></ul><ul><...
<ul><li>Condicions normals de pressió i temperatura: </li></ul><ul><li> P = 1 atm </li></ul><ul><li> T = 0 ºC = 273,16 K...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Transferència de calor - Lleis del Gasos - La matèria

2 185 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Transferència de calor - Lleis del Gasos - La matèria

 1. 1. Calor transferida <ul><li>Sense canvi d’estat: </li></ul><ul><li>Q = m · C e · Δ T </li></ul><ul><li>Q = calor transferida (J) </li></ul><ul><li>m = massa (kg) </li></ul><ul><li>C e = Calor específica o </li></ul><ul><li> capacitat calorífica (J·kg -1 ·K -1 ) </li></ul><ul><li>Δ T = increment de temperatura (K) </li></ul><ul><li>Amb canvi d’estat: </li></ul><ul><li>Q = m · L </li></ul><ul><li>Q = calor transferida (J) </li></ul><ul><li>m = massa (kg) </li></ul><ul><li>L = calor latent de canvi d’estat (J·Kg -1 ) </li></ul>Criteri de signes: Q < 0 -> Calor cedida (exotèrmica) Q > 0 -> Calor absorbida (endotèrmica) Calor necessària per fer que 1 kg de substància augmenti la seva temperatura en 1 K Calor necessària per fer que 1 kg de substància canviï d’estat
 2. 2. Exercicis <ul><li>Una peça de coure de 50 g s’ha refredat des de 80ºC fins a 25ºC. Calcula el calor que s’ha cedit. </li></ul><ul><li>Dada: Ce (Cu) = 385 J·kg -1 ·K -1 </li></ul><ul><li>Q = m · Ce · Δ T = 0,050 kg · 385 J·kg -1 ·K -1 ·(-55 K) </li></ul><ul><li>Q = -1058,8 J Calor cedida pel sistema </li></ul><ul><li>Volem escalfar 250 g d’aigua des de 20ºC fins a 40ºC. Quanta calor necessitem? </li></ul><ul><li>Dada: Ce (H 2 O) = 4180 J·kg -1 ·k -1 </li></ul><ul><li>Q = 20900 J Calor absorbida pel sistema </li></ul>
 3. 3. <ul><li>El plom fon a 327ºC, i la seva calor latent de fusió és de 22990 J·kg -1 . Calcula la calor necessària per a la fusió de 952 g d’aquest metall quan es troba a la temperatura de fusió. </li></ul><ul><li>Q = m · L (fusió) = 0,952 kg · 22990 J·kg -1 = 21886,5 J </li></ul><ul><li>Calor absorbida </li></ul><ul><li>Calcula la massa de vapor d’aigua a 100ºC que es vaporitzarà amb 112,85 kJ de calor si la calor de vaporització de l’aigua és de 2257 kJ·kg -1 . </li></ul><ul><li>Q = m · L (vap) -> m = Q / L (vap) </li></ul><ul><li>m = 112,85 kJ / 2257 kJ·kg -1 </li></ul><ul><li>m = 0,05 kg = 50 g d’aigua </li></ul>Exercicis
 4. 4. Exercicis <ul><li>Calcula la quantitat de calor que s’intercanvia en transformar 3 L d’aigua líquida a 24ºC en vapor d’aigua a 120ºC. </li></ul><ul><li>Dades : Ce (aigua) = 4180 J/kg·ºC </li></ul><ul><li>L vap = 2257000 J/kg </li></ul><ul><li>Ce (vapor d’aigua) = 2010 J/kg·ºC </li></ul><ul><li>Q1 = m · Ce (aigua) · Δ T = 3 kg · 4180 J/kgºC ·(100 - 24)ºC = 953040 J </li></ul><ul><li>Q2 = m · Lvap = 3 kg · 2257000 J/kg = 6771000 J </li></ul><ul><li>Q3 = m · Ce (vapor d’aigua) · Δ T = 3 kg · 2010 J/kgºC ·(120 - 100)ºC =120600 J </li></ul><ul><li>Qtotal = Q1 + Q2 + Q3 = 7844640 J </li></ul><ul><li>S’adsorbeixen 7844640 J </li></ul>
 5. 5. Classificació de les substàncies materials MATÈRIA SUBSTÀNCIES PURES MESCLES ELEMENTS COMPOSTOS MESCLES HETEROGÈNIES MESCLES HOMOGÈNIES No es poden separar en substàncies més simples Es poden separar en substàncies més simples Propietats varien d’un punt a un altre Propietats no varien d’un punt a un altre Es poden separar per mètodes físics No es poden separar per mètodes físics
 6. 6. GASOS <ul><li>En un procés isotèrmic (T = constant) -> P·V = constant </li></ul><ul><li>P o · V o = P · V </li></ul><ul><li>En un procés isobàric (P = constant) -> V / T = constant </li></ul><ul><li>V o / T o = V / T </li></ul><ul><li>En un procés isòcor (V = constant) -> P / T = constant </li></ul><ul><li>P o / T o = P / T </li></ul><ul><li>En general: P · V / T = constant </li></ul><ul><li>P o · V o / T o = P · V / T </li></ul>
 7. 7. Equació d’Estat dels Gasos Ideals <ul><li>P · V = n · R · T </li></ul><ul><li>On P = pressió (atmosferes) </li></ul><ul><li>V = volum (litres) </li></ul><ul><li>n = nombre de mols </li></ul><ul><li>R = 0,082 atm·L·mol -1 ·K -1 </li></ul><ul><li> = 8,31 J·mol -1 ·K -1 </li></ul><ul><li>T = temperatura (Kelvin) </li></ul>1 atm = 760 mm Hg 1 atm = 101325 Pa 1 L = 1 dm 3 1000 L = 1 m 3 T (K) = T (ºC) + 273,16
 8. 8. <ul><li>Condicions normals de pressió i temperatura: </li></ul><ul><li> P = 1 atm </li></ul><ul><li> T = 0 ºC = 273,16 K </li></ul><ul><li>Exercici: calcula el volum ocupat per 1 mol d’un gas ideal en condicions normals de pressió i temperatura. </li></ul><ul><li>P·V = n·R·T </li></ul><ul><li>V = n·R·T / P = 22,4 L </li></ul><ul><li>Condicions estàndard de pressió i temperatura: </li></ul><ul><li> P = 1 atm </li></ul><ul><li> T = 25 ºC = 298,16 K </li></ul>

×