Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TẠO CHART DASHLET CHO SUGARCRM

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TẠO CHART DASHLET CHO SUGARCRM

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TẠO CHART DASHLET CHO SUGARCRM

 1. 1. SUGARCRMTÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TẠO CHART DASHLET CHO Tài liệu kỹ thuật 05/20121|P ag e
 2. 2. Lịch sử chỉnh sửa Mục lục 1. Giới thiệu:.............................................................................................................................................3 2. Các thành phần chính..........................................................................................................................3 3. Tạo file cấu hình để cài đặt chart vừa cài vào hệ thống Sugarcrm.................................................7 THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ.........................................................................................................92|P ag e
 3. 3. 1. Giới thiệu: Tạo ra một dashlet thống kê dạng biểu đồ trong Sugarcrm Cấu trúc của một dashlet dạng biểu đồ gồm các thành phần sau: -{name}.data.php :file qui định khung search của dashlet(khi nhấn vào show popup) -{name}.en_us.lang.php :file các text ngôn ngữ -{name}.meta.php :file qui định các tham số cấu hình của chart -{name}.php :file xử lý dữ liệu của chart -{name}.tpl :file qui đinh thể hiện khung search của chart {name} :là tên của dashlet 2. Các thành phần chính • data.php: ◦ file mẫu: Với {name} :tên của dashlet trong file mẫu có 3 trường được thêm vào phần search của dashlet gồm: demo_date_start,demo_date_end,và demo_employee,bên trong là một mảng chứa các cấu hình của tham số đó:3|P ag e
 4. 4. name: tên biến vname :tiêu đề thể hiện ở ngoài giao diện type: kiểu dữ liệu (user_name sugarcrm hỗ trợ đây là compobox chứa tên của các user trong hệ thống ) • en_us.lang.php ◦ file mẫu Với : {name}: tên của dashlet và một mảng các giá trị key và value • meta.php ◦ file mẫu: Với: {name}:tên của dashlet title: tiêu đề của dashlet description: mô tả icon: icon thể hiện khi bạn add dashlet(nằm trong thư mục themes/default/images) module: tên của module chart đang thống kê(để khi click vào biểu đồ sẽ đi xem chi tiết) category: vì đây là dashlet chart ,nên category là Charts4|P ag e
 5. 5. • .php trong file này có những điều cần chú ý : đầu tiên là kế thừa lại lớp DashletGenericChart, để có thể vẽ lại chart ◦ tạo các biến để lấy giá trị khung search {name} : tên của dashlet ◦ hiện thực lại cần contructor phần quan trọng ở đây là cấu hình lại khung search theo mặc định thì dashlet chỉ lấy thông tin về field search trong /modules/module_name/Dashlets/classname/classname.data.php.Nên ta phải cấu hình lại đường dẫn chứa file *.data.php ◦ hiện thực lại hàm display(),hàm cấu hình thể hiện chart5|P ag e
 6. 6. với $sugarChart->setProperties(title,subtitle,style_chart • title:Tên của biểu đồ ) • subtitle:như là bản chú thích đơn vị của bản đồ • style_chart:loại biểu đồ,Sugarcrm hỗ trợ các loại biểu đồ sau:”stacked group by chart”,”group by chart”,”bar chart”,”horizontal group by chart”, ”horizontal”,”horizontal bar chart”,”pie chart”,”gauge chart”,”funnel chart 3D”,”line chart” $sugarChart->base_url : mảng các tham số sẽ thể hiện trên url để người dùng nhấn vào biểu đồ $sugarChart->getData(query) ▪ truyền vào câu query để lấy giá trị vẽ chart,lưu ý là trong câu query phải có trường total vì đó là trường mặc định sugar_chart lấy làm giá trị cho biểu đồ • .tpl ◦ file mẫu6|P ag e
 7. 7. Với các đường gạch dưới màu đỏ là các biến được khai báo trong file .data.php 3. Tạo file cấu hình để cài đặt chart vừa cài vào hệ thống Sugarcrm quy định tên file cài đặt,bắt buộc là: manifest.php file mẫu :7|P ag e
 8. 8. trong file mẫu có 2 mãng: • manifest :chứa các thông tin về module: ◦ acceptable_sugar_versions:phù hợp với những version nào ◦ acceptable_sugar_flavors : có thể cài lên những bản sugar nào(Community Edition , Professional ….) ◦ readme :các thông tin về module ◦ key : key của module để tránh xung đột với các module khác ◦ author :tên của tác giả viết module ◦ description : thông tin mô tả module ◦ icon :icon sẽ thể hiện trong suốt quá trình cài đặt ◦ is_uninstallable :có cho gỡ bỏ hay không ◦ name : tên của module8|P ag e
 9. 9. ◦ published_date :ngày xuất bản module ◦ type :kiểu (theme,module...) ◦ version :phiên bản ◦ remove_tables :có xóa các bản dữ liệu liên quan không tránh mất mát dữ liệu,prompt là thể hiện thông báo xác nhận • installdefs • id :tên của module,phải là duy nhất • copy : được dùng để xác định các tập tin và thư mục cần sao chép Link tham thảo: http://www.atcoresystems.com/resources/documentation/sugarcrm-manifest- development-guide CHÚC THÀNH CÔNG! THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ DVMS (08) 360 289 37 info@dvms.vn www.DVMS.vn9|P ag e

×