Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Nejčastější dotazy

17 656 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Nejčastější dotazy

 1. 1. Nejčastější dotazy
 2. 2. Jak citovat citaci citace neboli citaci sekundárního zdroje?• Citace citace je druh citace, kdy nemáme k dispozici originální zdroj (B), ale informace je citována v jiném díle (A).• Citace pak vypadá takto: – Citace zdroje, ze kterého citujeme (A). Podle: Citace původního zdroje (B). – př. NOVÁK, Jan…. . Podle: ČERMÁK, Pavel…. .• V textu: – Harvard: „…“ (autor, rok citovaného zdroje A) – př. (NOVÁK, 2003, s. 125)
 3. 3. Cituji webové sídlo nebo webovou stránku?• Webová stránka je část webového sídla. Web se dá přirovnat k časopisu. Webové sídlo (př. Facebook) jsou všechna čísla časopisu, webová stránka (stránka e-citace) je jedno číslo časopisu a příspěvek na webové stránce (dotaz) je pak článek v časopise.• Jak se tvoří jednotlivé citace naleznete v naší prezentaci týkající se těchto dokumentů.
 4. 4. Co dělat, když nejsou známy všechny údaje o dokumentu• Pokud některý údaj není v dokumentu uveden, tak se v bibliografické citaci vynechává. Důležité ovšem je, aby výsledná citace dostatečně identifikovala dokument.• Pokud jste některý údaj zjistili z jiného zdroje, tak se tento údaj v citaci uvádí v hranatých závorkách.
 5. 5. Jakou grafickou úpravu má mít citace?• Všechny citace mají mít jednotnou grafickou úpravu – stejnou velikost a styl písma. Pokud je název dokumentu uveden na titulní straně VELKÝMI PÍSMENY, tak se v citaci přepisuje vždy na Malé (kromě prvního).• Př. V dokumentu – Božena Němcová…… BABIČKA• V citaci: – NĚMCOVÁ, Božena. Babička.
 6. 6. Kterou verzi monografie mám citovat?• Vždy je nutné citovat tu verzi, ze které cituji.• Pokud tedy citujeme Shakespearovo dílo Romeo a Julie z roku 2000, které přeložil Jiří Topol, citujeme toto vydání! – Př. SHAKESPEARE, William. Romeo a Julie. 2., přeprac. vyd. Praha: Romeo, 2000, 204 s. ISBN 8090263976. Nelze citovat překlad Martina Hilského z roku 2006. – SHAKESPEARE, William. Romeo a Julie. Vyd. 2. Brno: Atlantis, 2006, 151 s. ISBN 8071082783.
 7. 7. Jak mám uvádět odkazy v textu, když používám harvard?• Odkaz v textu se uvádí takto: – (Jméno, rok) (Jméno, rok, strana) - citát – (NOVÁK, 2001) (NOVÁK, 2001, s. 31) – (ČSOB, 2010) (ČSOB, 2010, s. 56)• Pokud neznáte jméno autora, tak se uvádí název díla. – (Název, rok) (Název, rok, strana) – (APA style, 2009) (APA style, 2009, s. 63)
 8. 8. Jak v textu uvádět doslovné citáty a jak parafráze?• Citát (někdy i citace) je doslovné uvedení textu z jiného díla. Bývá nejčastěji odlišeno uvozovkami , jiným typem písma nebo odsazením (u citací delších než 4 řádky se používá kurzíva)• Parafráze je vyjádření cizích myšlenek vlastními slovy. Uvozovky se zde NEpoužívají.• Citát i parafrázi je VŽDY nutné opatřit citacemi!
 9. 9. Cituji z článku. Jak mám uvést stránkování?• V textu: – Uvedu stránku, popř. stránky, z které cituji.• V seznamu literatury: – Uvedu rozsah stran celého článku• Pozn. Počet stran = poslední číslovaná stránka dokumentu.
 10. 10. Jak citovat PDF?• Pokud obsahuje titulní list nebo popisné informace, pak určíme druh dokumentu (e-kniha, e-článek, e- příspěvek) a podle tohoto vzoru odcitujeme.• Pokud je PDF bez těchto údajů, pak se PDF cituje v podstatě jako webová stránka na webovém sídle.
 11. 11. Chci v práci použít informace, které mi vyučující řekl ústně nebo e-mailem?• Pokud je vyučující sdělil ústně a nejsou nikde zaznamenané, je potřeba je citovat jako ústní sdělení . (Tento typ norma ČSN ISO 690 neřeší – zaměřuje se jen na zaznamenané informace.)• Pokud si rozhovor zaznamenáte např. diktafonem, tak ho citujte jako audiovizuální dokument.• Pokud získáte informace e-mailem, citují se jako e- mail.
 12. 12. Jak mám citovat informace z prezentace z přednášky?• Prezentace z přednášky se citují jako článek uložený v institucionálním či jiném repozitáři.• Jak vypadá obecná citace? – Autor. Název prezentace [typ dokumentu]. Nakladatelské údaje, datum aktualizace [datum citování]. Dostupnost a přístup. – RYGELOVÁ, Pavla a Lucie VYČÍTALOVÁ. Jaký byl OPEN ACCESS WEEK 2010 v Česku [online prezentace]. 2010 [cit. 2011-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/83284
 13. 13. Cituji z e-knihy, ale není stránkovaná?• Pokud citát pochází z e-knihy, která není stránková, tak lze uvést číslo kapitoly. U elektronických dokumentů není stránkování zase tak důležité.
 14. 14. Jak mám citovat obrázek či graf?• Záleží na tom, zda je obrázek/tabulka samostatnou nebo nesamostatnou součástí jiného díla, ať už tištěného nebo elektronického. Cituje se pak dle příslušného modelu.• Příklad citace obrázku, který je příspěvkem v tištěné monografii COUBERT, Gustave. Malířův ateliér [olej na plátně, 1855]. In: PIJOAN, José. Dějiny umění 11. Praha: Knižní klub, 2000, s. 124-125. ISBN 8024204495.• Příklad citace obrázku, který je nesamostatnou součástí webového sídla CHAM, Jorge. Cecilia in Thesisland, Pt. 3: To be sure, this is generally what happens when you think. Pilled Higher & Deeper: a grad student comic strip [online]. 2010-03-02 [cit. 2011-01- 06]. Obrázek ve formátu GIF. Dostupné z: http://www.phdcomics.com/comics/archive.php? comicid=1276• Příklad citace tabulky ze stránek Českého statistického úřadu ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Tab. Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty (podnikatelská, nepodnikatelská sféra). Český statistický úřad [online]. 05.09.2011 [cit. 2011- 09-26]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/css.nsf/excel.gif• Převzato z: BIERNÁTOVÁ, Olga. Bibliografické citace [online prezentace]. 2011 [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/KnihovnaUTB/bibliografick-citace-9439910
 15. 15. Hezký den Kontakte.citace@gmail.comFacebook : E-CitaceWeb: e.citace.com

×