Contenu connexe

Plus de Suomen eOppimiskeskus ry(20)

DigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenveto

 1. Robotiikka DigiKilta-kunnissa Yhteenveto kyselystä
 2. Kyselystä - 12 DigiKilta-kuntaa vastasi kyselyyn elo-syyskuussa 2018 - Hämeenlinna - Kuopio - Lohja - Nimetön DigiKilta-kunta - Nurmijärvi - Oulu - Parkano - Riihimäki - Rovaniemi - Tampere - Turku - Vantaa
 3. Robotiikka ja ohjelmointi paikallisessa opetussuunnitelmassa
 4. Robotiikka & ohjelmointi paikallisessa OPSissa ● Yli puolessa vastanneista kunnista on kuntakohtaisia OPS-täydennyksiä robotiikan ja/tai ohjelmoinnin osalta
 5. Kuopio Robotiikan osalta opettajia on ohjeistettu digitaitokalenterin kautta. Robotiikka on mainittu 2.-6. luokan kohdalla ohjelmoinnin yhteydessä. Digitaitokalenteria pidetään vähimmäistasona, mitä oppilaiden tulisi oppia. Laitteina on mainittu Beebot, Lego WeDo2.0, Lego Ev3 education ja Micro:bit. Ohjelmointi on kirjoitettu vastaavasti kuin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Digitaitokalenterissa on annettu vinkkejä ja mainittu esim. code.org sekä scratch-ympäristöt ja iPadin ohjelmointisovellukset.
 6. Nurmijärvi TVT-opetussuunnitelmaan ei ole kirjattu mitään suoraan robotiikkaan liittyen. TVT-opetussuunnitelmaan on kirjattu mm. kohtaan "Tvt:n käyttö tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä", että esiopetusryhmistä alkaen käytetään tvt-laitteita loogisen päättelyn ja ongelmaratkaisutaitojen kehittymisen tukena. Näin luodaan perusta myöhemmälle ohjelmoinnin oppimiselle. Perusopetuksen puolella ohjelmointi sisältyy mm. matematiikan sisältöihin, joissa mainitaan mm. graafiset ohjelmointiympäristöt. Pääpaino ohjelmoinnin opetuksessa on 9. luokalla, jolloin ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä sekä sovelletaan itse tehtyjä tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.
 7. Vantaa Erillinen OPS ohjelmoinnista, robotiikasta, tekoälystä ja esineiden internetistä, jossa on määritelty osaamistavoitteet eri luokka-asteille. Tavoitteet löytyvät opettajien tekemältä sivustolta: https://sites.google.com/eduvantaa. fi/ohjelmointi-ops-vantaa-2018/etus ivu
 8. Lohja Opetussuunnitelman liitteenä oleviin taitotasotavoitteisiin on kirjattu: Oppilas ymmärtää robotisaation ja automaation merkityksen arjen teknologisissa ratkaisuissa sekä tavaroiden ja laitteiden tuotantoketjuissa. Tavoite on määrä saavuttaa kuudennen lukuvuoden loppuun mennessä. Opetussuunnitelman liitteenä oleviin taitotasotavoitteisiin on kirjattu: ● Oppilas tutustuu ohjelmointiin (1-2 luokat) ● Oppilas kokeilee graafista ohjelmointia (3-6 luokat) ● Oppilas oppii käyttämään jotain graafista ja tekstipohjaista ohjelmointikieltä. (7-9 -luokat)
 9. Hämeenlinna Ei vielä merkittäviä lisäyksiä valtakunnallisiin perusteisiin nähden, lähinnä koulukohtaisesti on painotusta. Kaupungin yhteiseen TVT:n opetuskäytön suunnitelmaan tulee lisäyksiä v. 2019 päivityksessä. Se toimii koulujen lukuvuosisuunnitelman yhtenä keskeisenä pohjana. Tutoropettajatoimintaan ja sen toimintasuunnitelmaan ohjelmointi ja robotiikka on huomioitu yhtenä painopisteenä.
 10. Turku Ei kuntakohtaisia kirjauksia.
 11. Tampere Ei suoranaista mainintaa robotiikasta OPS:ssa. TVT:n tukimateriaalissa 1. vuosiluokasta lähtien esimerkkejä robotiikasta. Käsityössä mainintaa ohjelmoitavista työstökoneista. Opetussuunnitelma on laadittu yhdessä kehyskuntien kanssa, jolloin suoranaista kannanottoa välineisiin ei voitu kirjata. Robotiikka ehkä pienemmässä roolissa kuin ohjelmointi. Kouluille on tarjottu matalan kynnyksen robotiikkaa esim. tutoreiden kiertävän robottisalkun avulla. Kokeilussa Elias-robo yhdellä koululla tukemassa kielenopetusta sekä Ovobot-matikkarobotteja. Ohjelmointia harjoitellaan ensin loogisen ajattelun kautta, vähitellen siirrytään erilaisiin ohjelmoinnin sovelluksiin ja yläkoulussa tutustutaan johonkin ohjelmoinnin kieleen. Seudullisuus hieman rajaa ops:n näkökulmaa, mutta tukimateriaali tukee vahvasti ohjelmoinnin opettamista.
 12. Riihimäki Robotiikka on osa käsityön opetusta. Kaikilla on kolmannesta vuosiluokasta lähtien 9 viikkoa robotiikkaa joka vuosi. Lisäksi on robotiikan valinnaisia aineita. Ohjelmointi on osa opetusta opsin mukaan, matematiikassa ja muissa aineissa.
 13. Oulu Aihealueet on huomioitu laaja-alaisen osaamisen osana (L5) sekä paikallisten eheyttävien polkujen sisällöissä ja esimerkeissä (Tiedonhallinnan polku). Paikallisia linjauksia on täsmennetty paikallisessa Tietostrategiassa. Vuosiluokille 1-9 on laadittu taitotasot, jotka määrittelevät, millaisia tvt-taitoja oppilaalla tulee olla 9. luokan loppuessa. Koulut tekevät suunnitelman taitotasojen toteutumisesta koulun sisällä. Taitotasot ohjaavat sekä oppilasta, opettajaa että vanhempia. Paikallisena päätöksenä 7. vuosiluokalle on tuntijaossa suunnattu TVT-lisäresurssi, joka lähtökohtaisesti suunnataan nivelvaiheen perustaitojen oppimiseen. Koulut voivat kuitenkin päättää käytännön sisällöistä omista lähtökohdistaan käsin. Tavoitteena on jatkossa luoda STEAM-oppimispolku tukemaan koulu- ja kaupunkikohtaista opetussuunnitelmaa.
 14. Rovaniemi Robotiikka on mainittu yhtenä mahdollisuutena tutustua / opettaa ohjelmointia. Kaikilta velvoitetaan ohjelmointiin liittyvää opetusta ja robotiikka voi olla yksi tapa toteuttaa ohjelmoinnin opetusta. Opettajan kiinnostuksen varassa on, jos haluaa toteuttaa ohjelmoinnin opetuksen robotiikan avulla. Ohjelmointi on määritelty eri vuosiluokille L5 laaja-alaisen osaamisen taidoissa sekä erikseen matematiikassa. Opettajan kiinnostuksen varassa on hyvin pitkälle se, mitä ympäristöjä käytetään ja kuinka syvällistä ohjelmointia tehdään.
 15. Parkano Robotiikka sisältyy vain S3 sisältöön. Robotiikan käyttö on täysin opettajan kiinnostuksen varassa. Ohjelmointiajattelun harjoittelu aloitetaan toisella luokalla. Kuudennen luokan päätteeksi oppilas osaa tehdä toimivan ohjelman graafisella ohjelmointiympäristöllä. Sisältö ja laajuus ovat opettajan oman kiinnostuksen varassa.
 16. DigiKilta-kunta Opsiin on kirjattu, että oppilas käyttää robotteja mahdollisuuksien mukaan, muu on opettajan kiinnostuksen ja koululle hankittujen laitteiden varassa. Beebotit ovat varsin laajassa käytössä. Mindstorms-robotteja käytetään jonkin verran. 1-2: Oppilas osaa tehdä yksinkertaisia ohjelmointitehtäviä kynää ja paperia käyttäen sekä itse toimimalla. 3-4: Oppilas harjoittelee toimintaohjeiden antamista graafisessa ohjelmointiympäristössä. 5-6: Oppilas osaa antaa toimintaohjeitaan graafisessa ohjelmointiympäristössä. 7-9: Oppilas syventää taitoaan toimintaohjeiden antamisessa graafisessa ohjelmointiympäristössä.
 17. Robotiikan ja ohjelmoinnin laitteet
 18. Robotiikkalaitteet DigiKilta-kunnissa
 19. Muut laitteet Yksittäisissä DigiKilta-kunnissa on lisäksi käytössä seuraavia laitteita: ● Lego WeDo2.0 ● Makebot ● Bluebot ● Makey Makey ● Raspberry Pi
 20. Vantaa Koulut ostavat itsenäisesti niitä tarvikkeita, mitä kokevat tarpeelliseksi, kirjo on laaja. Keväällä avattu Robotiikan oppimiskeskus ostaa välineistöä, jota koulut voivat lainata ennen hankintapäätöstä. Keskus tarjoaa opettajille työpajoja, tekee ohjeistuksia laitteiden käyttöön ym. Keskus ja mm. tarvikelista löytyy robovantaa.fi-sivuilta.
 21. Ohjelmistot
 22. DigiKilta-kuntien ohjelmistot
 23. Muut ohjelmistot Muita DigiKilta-kunnissa käytössä olevia ohjelmistoja: ● Lego WeDo ● Lightbot ● Unity ● A.L.E.X ● kodable ● osmo coding ● Racket ● Arduino ● Tickle ● Studio Code ● Minecraft Code Connection
 24. Opetuksen tuki & materiaalit
 25. Ohjelmoinnin ja robotiikan opetuksen tuki DigiKilta-kunnissa ● Tutoropettajat, digitutorit, TOP-tutorit, TVT-mentorit ● TVT/ATK-vastaavat, IT-pedagogit, TVT-kehittäjäopettajat ● Innokas-yhteistyö ● Täydennyskoulutukset ● Hanketoiminta
 26. Kuopio 3 kpl TVT-mentoreita, joilla nimetyt koulut. Jokaisella koululla oma tutor-opettaja. https://peda.net/kuopio/tvt-tuki -sivustolla runsaasti itse tuotettua ja linkitettyä materiaalia. Lisäksi Innokkaan materiaalit yhteistyössä: www.innokas.fi/materiaalit
 27. Nurmijärvi Tutoropettajat tukevat. Kun koulu varaa kunnan ohjelmointivälineitä, niin mukaan tulee lyhyet oppaat. Useimmiten tutoropettaja auttaa ohjelmointivälineiden käyttöönotossa. Myös koulujen TVT-vastaavat auttavat. Tutoropettajat ovat tehneet materiaaleja mm. Scratch-ohjelmointiin sekä Lego EV3 -robojen ohjelmointiin. Ohjelmointivälineiden lainaussivustolle on upotettu vapaasti käytössä olevaa materiaalia verkosta sekä näitä opettajien itse tekemiä materiaaleja.
 28. Vantaa Opettajille on oma Ohjelmoinnin OPS-verkkosivusto. Robotiikan oppimiskeskus tarjoaa koulutuksia ja työpajoja. Tutorit koulutetaan erikseen, jotta voivat tukea opettajia kouluilla. Ohjelmoinnin OPS-verkkosivusto, ohjevideot ja koulutusten materiaalit https://sites.google.com/eduvantaa. fi/ohjelmointi-ops-vantaa-2018/etus ivu
 29. Lohja Digitutoroinnin sekä atk-vastaavien tuella. Opettajille järjestetään koulutusta. Kaupungissa on välinelainaamo, jonka materiaalien käyttöön järjestetään koulutusta. Lego EV3 -kiertosarjoihin liittyy tehtäväkortit.
 30. Hämeenlinna Tutoropettajat opastavat ohjelmistojen ja laitteiden käytössä. Demomateriaalia ja laitteita kulkee tutoropettajien mukana. Näitä voi myös lainata kouluille määräajaksi.
 31. Turku Ohjelmoinnista järjestetään säännöllisesti kursseja opettajille. TOP-tutorit kiertävät kouluissa auttamassa opettajia, opetusmateriaalia on saatavilla halukkaille. Ohjelmoinnista ja robotiikasta kiinnostuneet opettajat pyritään keräämään yhteen ja heidän tietotaitoaan pyritään levittämään kaikille kiinnostuneille. Käytössä on itse tuotettuja esimerkkejä sekä toisten tekemiä pedagogisia malleja mm. Innokas-verkostosta sekä Disco idipsum -hankkeesta. Opetusvinkkejä sekä valmiita muunneltavia koodiaihoita levitetään asiasta kiinnostuneille.
 32. Tampere Opetuksen tuki on järjestetty tutoreiden toimesta, Pirkanmaan Osakkeen täydennyskoulutuksena sekä erilaisten hankkeiden kautta. Tarjolla on myös tutoreiden tuottamaa tukimateriaalia. Tutoropettajat osaltaan auttavat. Lisäksi yksi yläkoulun opettaja on irrotettu huolehtimaan robotiikan edistämisestä. Riihimäki
 33. Rovaniemi Ei ole varsinaista tukea, mutta käytössä on eri hankkeista, kuten Innokas-hankkeesta saatuja aineistoja. Ohjelmointiin ja robotiikkaan on saatavilla tukea opettajan oman kiinnostuksen mukaan. Tehdyistä Bee-Bot-tunneista on laadittu ohjeistus. Parkano
 34. Oulu Hankitaan ostopalveluna materiaalia ja koulutusta koko perusopetuksen tarpeisiin. TVT-kehittäjäopettajat (1 täysiaikainen, 1 opetusvelvollisuudesta huojennettu) tukevat kouluja ja pitävät yllä kokonaiskäsitystä kunnan tasolla. Tutoropettajat (24 kpl kokonaisuudessaan, 11 kpl erityistä asiantuntemusta mainittuihin aihealueisiin). Kansallisesti tunnustettu teknoluokkatoiminta. Kaupungin STEAM-koulujen verkosto (6 koulua) aloittanut toiminnan tänä lukuvuonna, toimii asiantuntijana ja edelläkävijänä kunnassa. Tavoitteena on luoda STEAM-oppimispolku tukemaan koulu- ja kaupunkikohtaista opetussuunnitelmaa. Oppimispolku muodostuu käsityötä, kuvataidetta, ja LUMA-aineita yhdistelevistä kokonaisuuksista. Toimintaa tukee jo olemassa oleva teknoluokkatoiminta, maker- ja Fablab-toiminta sekä laiteympäristöt. Innokas-verkoston koulut tuottavat materiaalia ja koulutusta käytettäväksi muille kouluille.
 35. DigiKilta-kunta ● Vesojen yhteydessä satunnaisia koulutuksia ● IT-pedagogi tarjoaa opasvideoita ● TVT-OPS:n liitteenä joitakin ideoita ● Arduino-oppaita ● Mindstorms-oppaita
 36. Muu teemaan liittyviä toiminta
 37. Robotiikkaa & ohjelmointia DigiKilta-kunnissa ● Robotiikkaan ja ohjelmointiin liittyvää hanketoimintaa on lähes jokaisessa DigiKilta-kunnassa ● Erityisesti tutor- ja Innokas-hankkeita monessa kunnassa ● Lisäksi käynnissä mm. laitehankinnan projekteja sekä yritys- ja korkeakouluyhteistyötä
 38. Kuopio ● VISIOT ● Game it Now! ● Teknoluokilta tulevaisuuden tekijöiksi ● Tutor-mentor-hankkeet ● Vuorovaikutuksella ja osaamisella pedagogista hyvinvointia ● Make it Now! ● Pohjois-Savon tutorverkosto -hanke ● Make it now ● Innostu ja innovoi (Innokas-hankkeita) ● STEAM-Turku (kaupungin kärkihanke) ● 6Aika ● Disco idipsum - yhdessä oppiminen Turku
 39. Vantaa Varhaiskasvatuksessa ● Kokeellinen oppimisympäristö varhaiskasvatuksessa -hanke ● Leikillinen koodaaminen ja robotiikka -hanke Perusopetuksessa ● Lukuisia hankkeita Nuoriso- ja aikuiskoulutus ● Roboreel-hanke ● Luovaa teknologiaa lukioihin -hanke ● Tiloista oppimisen ympäristöiksi -hanke
 40. Oulu ● Tutoropettajat ● STEAM-koulut ● yritysyhteistyö- ja korkeakouluyhteistyö (mm. OKL, Fablab ja EduLab) ● Oppimateriaalipalvelujen kehittäminen ● Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt (6Aika) -hanke (kokeilutoiminta ja yritysyhteistyö) ● Digiloikka2020-toimenpideohjelma (laitteet, ohjelmistot ja osaaminen) ● DSoE-kehittämiskarttatyö ● NPDL- ja Majakka-verkostot
 41. Hämeenlinna ● Tutoropettaja-hanke ● DigiKilta-hanke ● pieniä kunnan pilottiprojekteja ● Digitutor-hanke Lohja Tampere ● Visiot ● Innokas ● Smart - Tampereen digiohjelma ● Robottien hankinta uuteen kouluun Parkano