Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
:รนู๋|'..'บิ้ค๊'.วุมั๊

!บ่ย็' โ'บ่|ชุ่ล๊ กั้1ด่ปี้`|๒'!!รบ่บ่|

 

จู๋!ด่!โบ่|ยุ่ทกผุ้!|จ

{วุ่{น็` บ่วุ้'|อ่ยี่

 

[ตุ๋...
อื `บ่

"จี๋ ลี หึ 'ถี่ยี่จู๋ยุ่ด่"งัปั้ตุขุ่จ็`ด่ขุ่.' ด่"' หึ' นั้7`.จ

รึ' บ่ยุ่9วํงูอูธี ห' ษ1ฐ์ ด่ฎวกร'บ่บ่ผุ้` กั...
1ทู้ฆัป

 $(๐ษิบ5

เปื'บ านุข่อบูลประเภทบรรฌาบุกรบเเละสาระสํงเขป
ใชูเพูอคนหาผลงุาบวิ“มั้ยุทีต๋องกวุรว่าปุ๊อซื้ไรบ่างู ดึ$จ...
1?ฆั” . นิ
มื้'มื้'อืฟ้ ](กี๊ :1๐แซํกล| (|บู๊ล{|๐ก กั้6บู๊0ซ์โ

ดรวจสอบ เปั๊ยบเทึยบ วิเคราะห์ ต่า 1๓บิอ({ ร็ถิ6โ0งั

ลมัคร...
สมิดรอบรม า`ด่กื
||6รื้) ๐'รั 5(|6ปิ๊า(6 
ษิ' 'รุ่.

;บ่บ่|เชื"ด่'[ปิ่ด่|ษปี้1วุ'บ่บ่'งุบ่ผุ้จู'|'กั้กึ๋จ็:บ่ผุ้หจ็ฮ๊ฎเ'บ่...
โ' "`จื้ใรื้จู๋` 
รึ่ ธี บี-ก์จุ้

 `งัฐ์จ๊รี๊ ` ด่ชี้ 
โปรแกรบจัดการบรรฌาบุภรบและรายภารอ๋างอิง
หนังสือ ตํารา งาบวิจัยุ ว...
ส$ปื๑ผุ้ฑฮ่|ผุ้1! `ผดี

  

อื'ยี
มี 'หึ"ภี ๒""`ชี้``
หั้ "`
รุ่จู๋`
` ฐ์"'ฐ์ ทํ
`ข์` ` ทู้|บ่หึ

 'วุ้งิ้` `ภ์หุ่;งุ่รึย...
?ข์๐ฤแ65บู๊ ๐ธี556งัโถิโงื0ก5 &โป้6565 6|๐๖ล| บ่ริ้
-ใซ่ค์บหาวทยาปิพบธุ์ระดํบ฿ญูญาโท ปั๊ญูญาเอก "'รึ่ 

 

จวุกบหาวืทยาสํย...
ผุ้ใฝัขุ่;ปี้.ขูเ ฉี่ วิ้รบี้บ่!เ1ขุ่!บฐี.ขุ่พ็รี้!บ่1ยื้ฌ!บ่บุ๊บ่"
`บ่เบ่บ่!บ่ขุ่บ่ขุ่"|บี้บ่ 'ขุ่$! ขุ่หึ|รื่ขุ่บ่าธิบ่น...
อุ่!ตั้ญิ|'(คี่นื่|รึงู'ด่ริ่ศ์'หึยับ่คี่ซี่จูปื:-"มุ่':..`

='ภิฟ๒1๖1!ปิ๊1งิ้

  

`โจั้โปิ๊กี๊บ่'| [รุ่'บ่;|โธิ:อี่บ่1 ...
1ธัทู้บี้บ ^งย๊ท่|อ๖|6 อ[
1|๒!อืผุ ต

รวมว๊ทยานิพบธ์ระดับบึ้ญูญาโท ---- - รู - - -`
และบึ้ญญาเอกของบหาว๊ทยาลัยขอบแกบ

ครอบ...
โบซํกบึปี้ธิก

รํ ด่ฟิธี

'!ณิธี ด่`บ๊

`ร 'รึฆัขินี๊ด่บ่"โ.หู่รื'า!.บ่นื่กิ่ธีบี่อิ่! งั ขุ่|จู๋' |โว๊ปื`. บ่ เฯ`วู๊" 'เ ...
ยี่จุ๋ภฒ่ จ๊บู๊ณั๐ษิกิน.๓๓ หึ หึหึบ เ| อื

 

 

`อุ่ โ 1เมื้_สื้!มื้!มื้บี้บี้` โ ฮู สลบ่บ่|`ผุ้1อษ1วุ”|
_| มั๊หุ!' 1กั้ณ...
รืรุ`บ่!ผุ้วํบุ๊บ่งูกั้บ่"ผุ้กั้ท่ผุ้ทูทุ!ท่บี้ล๊!ทุถกิ่ฑิบ่บุ๊บ่ฑ!บ่ฝัด่หึ ):งรํบ่1ข์อุ่ไ-บ่1'บื'เยี่เบ๊สู่!`หึรื่^เล๊รึซ...
โช่ค์บหาวารสารอิเลืกทรอบีกส่ หุ่
สาขาการบัญูขี การเงิน เศรษฐศาสดร การจัดการธุรกิจ

ให้เอกสาร ร๊บ|| โอ!บื
ค์บย้อนหลํงใต๋ดั่...
ฐาบข่อบูลวารลารอเลีกทรอบิภล่

ฮุาขุาวชาธรกจุ ภุารจุ๊ดการ การเงิน การคลัง

คบยอุบหสํงใตตํ'งแดปื ค.ศ. 1886 - ปิบ๋จจป่บ

ตัวอ...
^งอบึ|อ๖|6 อ{

  

สั้หึบี(ขุนิไนื้ขุ|นี๊ย่บ่ยื้บ่ยุใ.|ฮ่ปี้'เ1จ๊

   
 

":ลิเบีบ่'บ่ปื"งิ้| ปิ้ขุ่|ถิด่หึอู๊บ่บ่|ฉืหู...
ถีร์ หทบเ|฿

ฒลบู๊บึ(กิ๐ก ธี-เบึ๒ซํลป์ๆ

ฐาบข่อบุลกถดภาคข่าว (ผ6ณั (|ท่ถบ1กยู'0ภ|ปิ่ก6)
จากหบังลอพิบพทิผลุตใบประเทศไทยภวา ...
จู!บ่มั๊ริ้ลขุ่ผ็1'1จู"บ่นี๊1ฑ์ขู|'กิ่ห่บ่วุโบ่ฑ'บ่ฆั'สู่ธีฌ=ญูกึ่ฝีบู๊'พดิ๊อิเมุ่'|กจี้ณั'1บู๊จํ3ซูขุ่'จ๋
อืบ่บุ๊ยื้'ขุ่ก...
รั

`บ่

ฉ่โ*บุ๊[บ่[คี่' บ่ 'ขึ้"ผุ้ หึธี!คี่มุ่ รู่ปี่จื้" `นุ่'1 |ง อื"อืยี่บี้'ธีหึปื่หึบี้

ฒบ ฉื อุ๊ อู นุ
รั่ซื้อื
...
อี้ จี้1 ชี้ ลุ้

 

'ภี'ขุ่'ฉื'บ่'ด่'ณิ'บุ๊'บ่กั้|ด่'บ่น่ฐิ{วู๊1บ่.ขุ่:{ .'งิบ่ "จู๋จู๋`งุ[มื้"ฮูจู๋มื้""' . . หึ อืขื่จู...
โางี่ฒ่

 

" พพพ.|ธิ๖ธอธงู.฿นิแ.อ(.บู๊ภิ
1ขุ่หู่ าต๊บ

ยี่อือื'อืหุ่ (ทรู๊(๒-บ่ก@ตั้กี้บ เ|฿ '
ส่าน๊กหอสมุด บหาวีทยาลัยขอนเเกบ

ปื่03ป์ยูก0อ่ ๒งู 'โ `ร'๐๐๓ป๋๒.๐๐๓ ...
[ขุ่๒ธอืฌ ขุ่ ฮิ

 

บ'ล. กฤติกา สุนทร

พ็5. 6ธนื้{ท่ถูล $๐๐กบู๊กิ0{ก

เบ์๒ซลธ1ลก @บั้ภิ๐ก พ็ล6ก ปกบึง6ฮั5ขุ่{ๆ
ปิ๊๓ลปิ๊|:...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

หลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

หลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. 1. :รนู๋|'..'บิ้ค๊'.วุมั๊ !บ่ย็' โ'บ่|ชุ่ล๊ กั้1ด่ปี้`|๒'!!รบ่บ่| จู๋!ด่!โบ่|ยุ่ทกผุ้!|จ {วุ่{น็` บ่วุ้'|อ่ยี่ [ตุ๋ขุ่ รุ๊อิ๊อิ๊”
 2. 2. อื `บ่ "จี๋ ลี หึ 'ถี่ยี่จู๋ยุ่ด่"งัปั้ตุขุ่จ็`ด่ขุ่.' ด่"' หึ' นั้7`.จ รึ' บ่ยุ่9วํงูอูธี ห' ษ1ฐ์ ด่ฎวกร'บ่บ่ผุ้` กั้ล๊!ปั๊จ!เ'ขิจบ่วขุ่บ่ฮ่ฐ์" 'หั โ สมัครอบรม หี . ฮู งุ ` ` บ่บ่บ่ หึ ฯ!บ่ฮั กฮ๊ถ://฿'ล|ก|กอูด่ชั&บ'อ('{ก|{ต|ภ|ก957 ด่ อื › 1 หิ'หึ หึ ษิ พี้` - 'เ'บ่ฝลิด่'1?อู๊ณีขุบ่เ๙กึ่` บ่บ่ษกั้฿!|มึ!จี้ด่!ปี้฿ป๋!ส" หึ จ็'1บึอ้บ่'ธ฿1ป์ยุ่บ่1ปี้ รั ท«บเ1฿ ยี่6$ธิกูก๗ ฌ บู๊ฌอี๊๓ธีน.๐๐๓
 3. 3. 1ทู้ฆัป $(๐ษิบ5 เปื'บ านุข่อบูลประเภทบรรฌาบุกรบเเละสาระสํงเขป ใชูเพูอคนหาผลงุาบวิ“มั้ยุทีต๋องกวุรว่าปุ๊อซื้ไรบ่างู ดึ$จึมพ์ทิ่ไหบ เเละเป์บของสาบักพิบพ์อะไร ไดขอมูลบทคัตบอเเลวซิทาง`1ปุสูแหลงขอบูลบับๆ “ การไดเอกสาร รึบ|| โ6มั๊ ขีบอยูกับการบอกร็บวารสารของหองสบุด รวบรวบวารสาร หนังสือ เอกสารการประชุบ สิทธิบัตร วารสารเเบบเณี วารสารที่ปรากฎใบ 5(๐อบ5 ถือเป๋บวารสารระคํบบาบาชาดิ คณิตศาสดร่ ' หุ่ หู่“ " ทํ ถี วิศวกรรบศาสดร ฒ่ ฟี่ ฒ่ มุ่ ?หุ่ ศิลปะ / __ ตํ โสื้` ธีง๊'4`ขุ่ ' ลุ้ สี่` ?สื้` รึ เทคโนโลยี จ๋ มื้หึ”หึหุ่คึคึธี ษ ศาล ' ว๊งุ1มบุ ย ดร
 4. 4. 1?ฆั” . นิ มื้'มื้'อืฟ้ ](กี๊ :1๐แซํกล| (|บู๊ล{|๐ก กั้6บู๊0ซ์โ ดรวจสอบ เปั๊ยบเทึยบ วิเคราะห์ ต่า 1๓บิอ({ ร็ถิ6โ0งั ลมัครอบรม หี ทนื่๐://บู๊ธลบ่กบ่กกู.หหบ.ล๐.บู๊ก/บู๊ธอบ่กท่กถู57 ประโยขบ่: ใข่ด๋ฒ่บเมิ่อด๋ฒ่องการลํงบทความลงพึบพ่ ใบวารลารวิซาการระตับบานาขาดิ โตยดุจากคา 1๓อล([ ร์อื([๐ธ ก๊ก๊บ [เ ฿ พพพ.|กิ๖ธลข์ๆขุ่หั้น็แ'ล(.{ภิ ยี่68บึถูภ๗ ณุ ยํ๒๓กิม.๐๐๓
 5. 5. สมิดรอบรม า`ด่กื ||6รื้) ๐'รั 5(|6ปิ๊า(6 ษิ' 'รุ่. ;บ่บ่|เชื"ด่'[ปิ่ด่|ษปี้1วุ'บ่บ่'งุบ่ผุ้จู'|'กั้กึ๋จ็:บ่ผุ้หจ็ฮ๊ฎเ'บ่| -"บ่บ่ซีบ่ษขุ่บ่๖นื้นื้บ่ฐ;บ่ฎ-จ๋1:เ ด่ขิ;บ่'|บบ่1`1กึ๋เ |'มื้จั้ '.,;ขุ่'เ;บ่ขุ่.._' ภ์'ทู้รุ๊๖.'[`ว| 1ขุ่1บ่บ่ 1๒๖.|บ่. ถล๊|ข์ 1ต่ อู้"บ่'หื่:ขุ่บ่บ่บ่บ่'|`บ่'ทบ่ธบ่ นั้บ่'[`บ่|บ่ปี้|จ`บ่เ'ด่บ่๖'}งี้'1งื่'ยํ|ขุ่`นื้!:โ'1บ่ภิ` 1วุขุ่|!ขุ่ฐ' เ` งุ|พั้จ๋๖กุ่"บ่บ่` '`เานื้บ่›ฎนืบ่บ่บ่บ่ผุ้|ด่ขุ่|1บิบ่|ด่"นื้ใว้|'ขุ่เ`| ๖1บ่โใ ด่'|ท่บ่[:1 สืจี้บ่บ่` :บ่ :'บ่"ยุ่'}:| ด่`ขุ่'ขุ่"น่ล๊.ขุ่"ขุ่:ถ้ขุ่'ขุ่ช์"!เ`:ด่".'ฉืงัสีด่'.(นุ๊ ด่':.บ่ฉื'›ขุ่ก-บ่' บ่บิขุ่ ](สี่. :(กึ่ใติ์บ่คี่บ่เ :ะ ะผึ้" 2. ริ๊ | :""ยุ่บ่'ร็หด่'[ปั่บ่ไ|บ่ขุ่::บ่บ่›'บ่'บ่ ผุ้บ่"กั้ก บ่.ด่ฑบ่เ':ขุ่บ่›| ยุ่บ่'อู๊|`ขุ่า อ่'|› 'บ่ขุ่|[พื้ษ 1' &สบ กี้กี้บเ|[อื้ ` 'ต๊จุ๊จุ๊"จุ๊'ลุ้อุ่` ตึจ8บึถูภ8บึ พ นู้ บ๊฿อถบ่฿ขุ่ยํ๐๓
 6. 6. โ' "`จื้ใรื้จู๋` รึ่ ธี บี-ก์จุ้ `งัฐ์จ๊รี๊ ` ด่ชี้ โปรแกรบจัดการบรรฌาบุภรบและรายภารอ๋างอิง หนังสือ ตํารา งาบวิจัยุ วิทยาบิพบธ บทูความหรึอเอกสารตางๆ ใชงาบรวบภับบราวเขอร รึท่ธ6ร้๐ชื้
 7. 7. ส$ปื๑ผุ้ฑฮ่|ผุ้1! `ผดี อื'ยี มี 'หึ"ภี ๒""`ชี้`` หั้ "` รุ่จู๋` ` ฐ์"'ฐ์ ทํ `ข์` ` ทู้|บ่หึ 'วุ้งิ้` `ภ์หุ่;งุ่รึยี่ด่`ป็ยี่ ปั๊ต็"ย๊ยี่'งี้อู๊บ่วู๊ท่'จุ๋จู๋'บ่อื1บู๊ซ์บจู๋`ด่ธู| 'ยี่หุ่ รี่รึจั้'จ็บ่ฐิวู๊ผุ้หุ่ธุ'ฒ่ปิ๊`จู๋:อี้หุ่` `ฐี 1 หึ`จุ๋หิ้อึ๋:วิ่|๒ยั้จ๋จู๋ฒ่|บู๊จู๋ผุ้จุ๊`ล๊'สั้!ร่ยี่รี้ง๊`ฐ์ฒ่|หู่จู๋บี้รื้!หุ่ ผุ้ค็งี้'ษุบ่อผุ้กั้!บ่ว!บ่ง๊1ผุ้าร'ผุ้จู๋!ท็ร็จ|'บ่ผุ้า'|กึ่|'บ่๖า!บ่จู๋1ปุ๋วุบ่บ่!ฮ่'ปี้วุ!บ่ ! "อืขื่ ' หึ งํ รึ 'ฮู 'ยื ยี่ฮั!บี|อึ๋| จ๋งัฑ์นตี่ จย๊จ๖|ปุ๋ขุ่ `บ่ ญิ หึวู ` ` " -ฐี รั่ 'บี้ขุ่ วุ้1ยื๒บ่ยื้ขุ่ปุ๋ขุ่.ขุ่เณุขุ่บุ๊'”รืขุ่ อิ๋|ปุ๋วุย๊ แหี้ฮ๊ล๊บ่ปื่บ่อื่ล๊๖บ่!'น๊ ขุ่ปื่ หึ ริ้-บ่บ่'อึ๋ย่ด่!ผุ้!ด่ผุ้บ่ผุ้"|สื่บ่ธีรํ!ผุ้ยื้๒!เยุ่บ่งื่!" { :ง:(`จู๋|เ.|;ขุ่ , เยี่ฐ์ขุ่ วู๊ยี้ปื่ฝ่- ฐี' รู่สู่ยี่ สี่ สี่,นู่ ฐีปี้`หุ่,, ปี้,, 'บ่'บ่'บ่'^'บ่'น่ บุ๊3|บุ๊ฮ่'ขุ่ ปั๊จื้ยี่ ษัน่รึจิ๊กึ่ ปิ้ปุ๋
 8. 8. ?ข์๐ฤแ65บู๊ ๐ธี556งัโถิโงื0ก5 &โป้6565 6|๐๖ล| บ่ริ้ -ใซ่ค์บหาวทยาปิพบธุ์ระดํบ฿ญูญาโท ปั๊ญูญาเอก "'รึ่ จวุกบหาวืทยาสํยท็มึชํอเลยงทํวโลก - ไดุเอกลาร รึแ|| โอชุ - เปือหาครอบคลุบทุกลาขาาชา ^งอธี|ล๖|อ ลบู๊ ` ['ช็บุ๊|า ริญปืยื้| บ่|ชิ้บี'ตี๋;ปั้|ฝ้|บ่' 1'ฆั'วั|`อุ่รุ่รู่จ็ 'บี|ล๊ด่บ่"|ซูบ่'ร,|เจิหยํย่!บ่!ถ้ขูรู่ขุ่!บ่บ่ซจั้ บ่ 1จุ!ษ!บ่|ทงูบ่` ติ์ก๓บ่!บ่ปี้บ่๖'ผื่|ปุ๋บ่` .'!เหบ่'บ่เจด่หิ|ฎ์เกั้หย๊บ่. |ยี้ล๊กึ่บ่!บุ๊!ยุ่จ์ จ๋คู่ท|ปุ๋กบ่๖ด่อ่|| [ล๊:ปุ๋ค่ ขุ่ขุ่๖.ว็.ขุ่งืผุ้”'ขุ่':กิ่'ขุ่ขุ่ขุ่'ขุ่พ็'ขุ่ฉื.'ษธิ์.` ` กึ่'กิปืธ์จิ1งัฑสั้ ทท” ธี-โภิ6565 - ใช่ค่บหาวทยาบิพบธ์ระดํบบึ้ญญาใท ษัญญาเอก ขอุงบหาวํทยาสํยขอบเเกบ ` ไดูเอกสาร ร็บ|| โธีปั ` เบีอหาครอบคลุบทุกลาขาวชา ร์ ททบเ|8 ' พพพ`|โ๖ข์อข์งุขุ่งังัแขุ่อ(ย่[ภิ
 9. 9. ผุ้ใฝัขุ่;ปี้.ขูเ ฉี่ วิ้รบี้บ่!เ1ขุ่!บฐี.ขุ่พ็รี้!บ่1ยื้ฌ!บ่บุ๊บ่" `บ่เบ่บ่!บ่ขุ่บ่ขุ่"|บี้บ่ 'ขุ่$! ขุ่หึ|รื่ขุ่บ่าธิบ่นี๊บ่" ญั๒'บ่กั้บ่ษด่อ่'บ่ งั`{สิ่:(บิ้ 'อู๊ล๊บ่|=ผุ้บุ๊!|ฉกั้}!บ่ขุ่|บ่บุ๊บ่บ่จู๋บ่บ่บ่ฐ์บ่' อุ๊ กึ่'นิ้กนี๊๖1|ปิ๊บ่จ็ ชี ยึ " ".` ': ฐี ` ฉิ บ่ บื ฟ็ฟ็ป ธิ-โกิ6565 ` ใช่ด๋บหาวทยาถพบธ่ระคํบุณญูญาใท บึ้ญญาเอภ ขอูงมหาวทยาสํยขอบแกบ - ไดุเอกสาร ร็บ|| โ6ทุ ' บีอหาครอบคลุมทกสาขาาขา 7 ผุ้7- บ่ '[=ก๊ป็!|ย่1{'บ่ธัพื้'- หึ ด่ 'บ์บ่;{;รู,ปื:"'พุ่')|| 'บ่หึ^'เ'ห่'บ่'ค่แปั้1บุ๊ฉื”'ค่:หึ:หึบ่฿`งื่` สุ่ด่ยี่ช๊ รั่ "" 1 `|'
 10. 10. อุ่!ตั้ญิ|'(คี่นื่|รึงู'ด่ริ่ศ์'หึยับ่คี่ซี่จูปื:-"มุ่':..` ='ภิฟ๒1๖1!ปิ๊1งิ้ `โจั้โปิ๊กี๊บ่'| [รุ่'บ่;|โธิ:อี่บ่1 จ็ขิ.ขุ่หุ่ด่'|ช๊อื`โ'จ๋ตั้โ|ขุ่"ตั้ญ์ขุ่ `ยี่'พ็โ'โ |`วุยี่วู๊]ริ้ขุ่ ฆัฮัฐีธวํร่!.ย๊ร`ชี่น|!!'บ่ย๊นบ่!งํเอ้หอืว๊!บ่!งี้งี้ฏธู|ญู`ขุ่โฑ` บุ๋งี้ฉี่แยูรุ'ษุบ่บ่' ?!ปังูบ่!ท่ยุ่ใ`ปี๊$ขุ่|!รึจ๋หื่งี้!บี้บึ้!ขํถ้!๖ปิท่'ฮ่ธบ็ยื้'บ่|บู๊|!กั้ฮัปี้ขุ่!`ขุ่ด่!ฮ๊"บ่!'ปุ้ว๊!ปุ๋ฝัวุ `หุ่ ฝ้ ย๊ย่ฐบ่บุ๊|บ่สซ`ต กี๊ขุ่||[`ข์ฮั:งุ่จู๋1 ฐี ญิธผุ้จ็"๑๖ชูบ่!|ปี่หึ}!บ่ยุ่บ่บ่หึซ`ฮัฐ์"ศฐ์1`จ์ งื หึ หึ งื หึ งื ธํ งื ฉื งื หึ ด่ อึ หึ อึ งื งื ด่ หึ ซ์ ซ์ รั ` ท'ทด่หึ, "อี้ ' ' "" " - ' ` '.`เ'.'บ่'ภี'บ่ปีช๊1ะ|เ'ขุ่หิ{ง|ย็เฤท่บ้`
 11. 11. 1ธัทู้บี้บ ^งย๊ท่|อ๖|6 อ[ 1|๒!อืผุ ต รวมว๊ทยานิพบธ์ระดับบึ้ญูญาโท ---- - รู - - -` และบึ้ญญาเอกของบหาว๊ทยาลัยขอบแกบ ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา ด่ด่ด่ ด่` ด่ ฐาบฆ่ อ1งูล &สบ ธี-โบั๊า6565 ----- -' ลิบต์บข์อบูลได์ไบ่จ่าภัดจ่าบวบผู้ใข์ | | ขุ่ | ด่ | | | | | | | | | บ่ น่ | บ่ ให์ ธีบ|| {6ฟั ใบรูปแบบ ?0ห็ --ด่ ททบ เ' ฿ ยี่อือืสู่9”๗ ญู ฒ่ตั้ฮีหึธีนู_๐๐๓ พพพ.|ขุ่๖ข์อข์งุบ่นห่บ.ล(.ภิ
 12. 12. โบซํกบึปี้ธิก รํ ด่ฟิธี '!ณิธี ด่`บ๊ `ร 'รึฆัขินี๊ด่บ่"โ.หู่รื'า!.บ่นื่กิ่ธีบี่อิ่! งั ขุ่|จู๋' |โว๊ปื`. บ่ เฯ`วู๊" 'เ :ตั้ณิ: บ่หู่ จู๋"าสี่'พุฑสี้'_๒ร พั้จ็'า'วฮี้ !ร๊ด่ลย๊:_;๓ดจ็ยี่ ธี'บี ยั้;ธี๒บ่๑'จี้า.หยี่๒[' !ง้.จษีจ๊ศิอู๊`รุ่|กึ'หึ.รึ'า'1ติ๊ขุ่๑หึษิบ่`|สีกั้`งํงัยี่"!ขุ่โรุ่โ"ด่บ่'ยี่|รึจัา'รึ `รื้'นี๊เนั้|จู๋ห`จ๋ ฆั0| [ทํ ข์1')ชลณุ" หู่ยื่ตี้ .ธี"1โจบ่.รี๊อิ๋ว`รุ่› ป๋ขุ่|บ่ด่ |โจั้ว ญิกุย๊"ยี่รึ_ธี 'ศ์ริ้ณั'ฐี..ฐ์"ปุ๋"ขุ่ขุ่จ๋'”?;ขุ่.บ่" า 'บียี่ย๊นี๊ปุ๋"`:'ร๊หิ้ยี่แ.."ยี่อิ่ยุ่ 'หุ่"|ป๋า' ด่ปืจั้วา วี่5ซื้บุ๊๓'คี่า'พุฟ็ษุ:"|!!ด่ลฮั;ษุด่รุ่|สื้`เรึ`|" ะ.ฮฝั่ดหึญิบ่ธีสั้ สหึด่รุ่|า"!'อื`วู๊'ยี่|"ยี่!หึ พ็ฐิ'นี๊ธู฿บ่รุษ;' ` ›`จู๋ ใ:`: พั้บีแล์."นี๊:บ่ " |จ็'กี๊ `รุ่:`ธีฐ์ในี๊;'ปี๊ช๊สุ[ดีนื้'จู๋พ็|บี' "!สุ่฿สุ่หึ๒"เขุ่. กิ่ซ รึกั้?จี้ ด่ง่ธิ'ยุ่'ปุ้ด่งํ|ปั้ฐีงั'!. "ด่ ` ริโ ?จ็?จึ ด่ง่|" 'นี๊'1{ "สู่ขุ่! กิ่ยั้ รึฮถุพั้าจ็ |!รุ่' ฑิ'!.|พุฟ็บ่" 'บุ๊๑รึจั.ทม็ วูสู่กู๊ลูนูชูขุ่!นู่รูรู่| บ้บุ๊สู่รู่บ่บ่ห่บ่บ็บ่||โโ|!หงื:1|ธิ:งืปืปี๋ธีบ่ห่ด่ล๊บ่||บ่||๒ผุ้ใ ธั
 13. 13. ยี่จุ๋ภฒ่ จ๊บู๊ณั๐ษิกิน.๓๓ หึ หึหึบ เ| อื `อุ่ โ 1เมื้_สื้!มื้!มื้บี้บี้` โ ฮู สลบ่บ่|`ผุ้1อษ1วุ”| _| มั๊หุ!' 1กั้ณปี๊บ่[ฮด่'บ่ฐีจี้' จี๋ธ|จผุ้า๒'หึกั้ล๊บ่ด่!เ ปี 1หึ|จบี|ผุ้!๖ผุ้วี่เบู๊วิ!1ธีฌเขุ่ขุ่1หึ1 _' อผุ้า๖ขื่ว์!๒ย1ดี๊1คี่ผุ้ฮืยั้ '!อู๊ล๊บ่!เช'!' `ผุ้ณิขุ่ ยื่1ด่ฎ์' _' 1นี๊|ยํล๊บ่ขุ่'บ่›!|ปี้ผุ้ผุ้฿!ตุ๊ฮัฐ์๒ล๊บ่ปี้ผุ้ฐ์บึ้ขุ่ สู่รั่บ่นี้.รงัฉี่ฉ่สู่'ผุ้ บ่บ่ผุ้กั้สตุ๋บุ๊จบ่ชื้บุ๊ล๊บ่!ขุ่ อืว้!|!`ผุ้กั้ชิ้เ๐ขิล๊ม| ถี' ฮั'ดิ์บีฮื|รุ๊กู๊รั่|ป์บ่ธี ดี๊กั้บ่บ่บ่ผุ้1ยํเ1หท่น่อื่เ ' // งั7 ` ขุ่ ธํ ` ฉื › ษิ @ถ้1ห๖โ|ขุ่!ขุ่฿ปุ้ล๊ปี้_ปุ้บ่อิ๊หึ ฮัจบ่ ถี” ' จื้ วุ้บี้ผุบี้บี้ซื่ถีผุ้มื้”ซื่สื้ถี' จ๋' สื้ปื่ยี่อื'หึฮู้ผุ้ปื่ปื่ทู้หึ' ' อื เ'จ๋|!4('›1'1'.'{')บ่อืช๊'[บ่ใ01มั๊|บ่|อืด่บ่1ปุ๋{หึ:ยํใ| วู้' ปิ๊'ร๊'บั้'อึนึ'!฿“' '“"'"หึ" ภารใข่โปรเเภรม โบธก1{บ่ภ _| ปี้.›บื่ฮู้จ{สี้.ขุ่.ขุ่จ๋ขุ่'..เบุ๋'เบ่"ขุ่'..นี๊บ่|บ!1ขุ่รุ่` _' ขุ่บ่ผุ้กั้บ่ต"วุ!จ|ฐ์กั้บ่ตจ๋ เพี่อดรวจสอบและป๋องกับ บิ' =|ธขื่บ่บ่|กึ่:.บ่ะ'›'..วู้บ่บ่|=||ขุ่» จุ๋| สิ่|จุบ่บ่1ธิ!ฮ่'บ่ผุ้1ข์ปั๊บ่ฐีกั้ขุรึ|฿บ่บ่ขุ่ ภารศัตลอกผลงาบวิชาภาร " ยํนี๊'|.ขุ่(รึ่;ปุ๋บ่บ่บ่:งบ่:' (?|อยู1อธบ่$๓) ชี้ `า สมั้ครอบรม พั กบุ๊๐://{ค|ก|กถู'ชัซับ.อ(ขุ่{ก/[ธล|ก|กถู57 0
 14. 14. รืรุ`บ่!ผุ้วํบุ๊บ่งูกั้บ่"ผุ้กั้ท่ผุ้ทูทุ!ท่บี้ล๊!ทุถกิ่ฑิบ่บุ๊บ่ฑ!บ่ฝัด่หึ ):งรํบ่1ข์อุ่ไ-บ่1'บื'เยี่เบ๊สู่!`หึรื่^เล๊รึซี!จขีบุ๊ขุ่!บ่ล๊8ษิขีจ|!หึหี่ใ!ทุท|บ่บข์ฒ่ทษริจี้` ตื้'บิปืบี้|รู๊1|อื รึบ่ธี นี๊งื่ร์ว๊ ยี่ลิจู๋ฎ์ธูบ่ด่บุ๊ษ๖า อืยุ่|ขุ่`` `1จ:รุ่จู๋ ผ็!|ฐ์ยุบ่ยุ่จุ๊บ่ผุ้ณีท่ขุ่ฮ็ษ์งี้บ่1ยุ่กี๊ปี้ งี้`ย่วเขุ่ `฿฿อี๊` หึ วู๊ผุ้!มื้หเนื!วุ้ จปิ!|ฆ์!ท่งัต๊ผุ้!รุ้ขี|ห่ใๆ๖ณิ!ผุ้บ่!|มั่ส้ยิ “ณิถี“าถี"ซื้ ส ' ไ แพหยศาสถร ' ' งผิบศาลดร " มบุษบผ็าสภร ลู่| 'หึ ` " ทิ กภูหมาบ 1 วิทยาศาลดร ` _ ปุ๋หุ่หุ่ หึ ขุ่ "' { ` ซี (ฉื ปี้ 4 หึ' ` ' ` ` งี้ ชื่ ฬิ หึ สุ่ -ษิ ผู ผี หึ ` ซี{ย๊ ขั หึ !า รจุ๊ลุ้โ ` ` ฐี ฉื พื้ ` บี้} ขุ่ 'ด่ " ` -` . รื่ อิ๋ ` 'ใฝ้'บี้' วุ่{อั้บู๊1'{อี่ขุ่ ปุ๊ย่"หึโรุ๊ฉืลุ้ห็โ|'อี่ขี่งูกั้ไ`ชํ!1บ่บ่งี้ 'ฉื'บ่'.'บ่'.'ภีปืบ้1บืบ่'ภ์รุ๊หึ:1|.ขุ่รอืป๋ด่กึ่ช๊
 15. 15. โช่ค์บหาวารสารอิเลืกทรอบีกส่ หุ่ สาขาการบัญูขี การเงิน เศรษฐศาสดร การจัดการธุรกิจ ให้เอกสาร ร๊บ|| โอ!บื ค์บย้อนหลํงใต๋ดั่งเเต่บี คน่ศ. 19ฑ - ปีป่จจบับ งํ หึ& ลงทะเบิยบเพี่อใซ์งานบอกเครึอข่ายมหาวิทยาสํยขอบแก่บ รึ ««บเโอื ยี่ยํอืธีบี้"อืฐี ๒งูญิ{฿งีดํสู่นู'๐๐๓ พพพขุ่|ท่๖ธอผุขุ่๒น็แ.อ(.ธ ดุ'
 16. 16. ฐาบข่อบูลวารลารอเลีกทรอบิภล่ ฮุาขุาวชาธรกจุ ภุารจุ๊ดการ การเงิน การคลัง คบยอุบหสํงใตตํ'งแดปื ค.ศ. 1886 - ปิบ๋จจป่บ ตัวอยางวารลาร เชบ หอณัธปื่ ฿บ5ท่ก6$ ผิ6มุ่ย่6พ' ]๐แธกล| ๐ธิ หลกอยู6๓6ภ(' ผิ6งย่อพ ๐ธิ ย็(๐ก๐๓ท่ต๊ & 5{ล[ขุ่ฮื1๘ขุ่ ^๓ฮ6๓ๆ ๐ร๊ หลกลกู6๓6ก[ ฟ็องขุ่6พ' ฿บ5ท่ก6ล๊ พอ๐ผ' ฝัซํ๖65' ร๊๐ธ[บก6ขุ่ ^๓6งัปิ้๓ก ฿ลกน็6ธ มึศุพท่ทางการเงิบจาก พอ|| ${ธนึ฿ พ๐'๐งิ้ ใหเอภบีาร ธิบ|| โ6นํ บ่ พพพ'|ธี๖ข์อธๆ'ผห่บ'ล(ขุ่{ท : ฑี ฿ บ่ ธี - - - - - - - - - - - - - - - - - -บ่ - - - - - - - - - เ - - - - - - - - ฯ - - - - - - - - - - - - - - - - - - จ + จ้ รั รู๊ ถ่อ8|ถูก๗ ๖งู ญิ ข์๓๐๓ปิ๊น.๐๐๓
 17. 17. ^งอบึ|อ๖|6 อ{ สั้หึบี(ขุนิไนื้ขุ|นี๊ย่บ่ยื้บ่ยุใ.|ฮ่ปี้'เ1จ๊ ":ลิเบีบ่'บ่ปื"งิ้| ปิ้ขุ่|ถิด่หึอู๊บ่บ่|ฉืหู่1=ฟื้ ปั้ฮิวู๊ช็เฝบ่'บ่ปื|ยี่นี๊| บ่น่คื!฿ไท่ป๋ยี่"` ด่ขุ่`:บ่ด่ล๊ ฝ้ "ใ|พี| 'นื้๒'บ่ฐ์งยุ่เ1ต่งี่ ซี ษพื้บ่อึ๋อ่ ?1ลิ้จ็{ !ธี อ่(กึ่ชืมด่บีบ่'ขุ่า`:จ๊าศ์ ขิกุ่!ธู1|ขุ่ม' 'งํ ฿ป๋ ' ฮ่บ่ รุ่ `ด่ฐบี้ขุ่ยู่,"หึล์วุ้มื้'} อืขุ่'สี่มื้ส็,ปื่ติ์ขุ่พุ หู่ '"อืคุ้สู่อืซื้'พื้{`-'มื้ธุบี้;' อ่น่มู|!|นี๊บ่บ่บี`:1ช๊ 'ร่ใข์บ่สี่บ่บ่ปิล์ธุนี๊|ปี้ฒ่ หึ ร่วู๊รื้|อื'บ่|['ปั๊ล๊โ ท -ท ' ล๊ชิ้ฉื ' ว๊ จั หึ `ด่ ` หึ ซี'ขุ พพพ.||๖ข์อธงุ.฿งับ.ล(.บู๊ภิ ฐีมื้*ญู,'ขุ่คี่ฐี.หู้ขึ้'ก์` ฐี_ริ่;'บี้ฮ่คี่ฝุ่,หึ;`_“.,"` บี(อ็เ":บุ๊ฉื`รุ่1บ่มึ` หึ หึขุ่ลื้งิอึสี่ร้ธ์กึ่จ"`โ ต๊ป๋
 18. 18. ถีร์ หทบเ|฿ ฒลบู๊บึ(กิ๐ก ธี-เบึ๒ซํลป์ๆ ฐาบข่อบุลกถดภาคข่าว (ผ6ณั (|ท่ถบ1กยู'0ภ|ปิ่ก6) จากหบังลอพิบพทิผลุตใบประเทศไทยภวา 29 ฉบับ จัดเก็บใบรูปเเบบใฟล'อํเลี`กทุรอบิกล่ งุ ` ` เเยุกเป่บ อิ๊2 หบาถหบู แบงบอยเป่บทํววืองกาา 140จู๋หัวเวืองุ หุ่ ' ” ใหุคาลีบคบ (ษุ6ฒ๐ข์ยี่) ตาบหสํกบรรฌาว้กษศวุลครหุ่ชวยใหสิบคบทาขาาเภาๆไค ใชคจู๋อบฟุ้าเคอร พิ' โล๖|6{' 5๓ลปั ?ก๐ก6 ลิบคบใด สบคบไตพรอบก๊บ 6 คบดอคร์ง |.-=' ' " ณุ||จุ๋ ฐิ นุ๊ฮัญิณีรืซู๊ คี ' 'ยี่ กู่ฉื1 ยั ลุ้ฆัหึชื้ าอุ่ ถ่๐8บ่ฎภ๐ยุ่ ๒งู ญิ ข์๓๐ถบ่ผ.๐๐๓ พฒ.|ปิ๊๖'ฮู้'งุ'๒ผบ.ถื่<.ธก ^งอบึ|อ๖|อ อช
 19. 19. จู!บ่มั๊ริ้ลขุ่ผ็1'1จู"บ่นี๊1ฑ์ขู|'กิ่ห่บ่วุโบ่ฑ'บ่ฆั'สู่ธีฌ=ญูกึ่ฝีบู๊'พดิ๊อิเมุ่'|กจี้ณั'1บู๊จํ3ซูขุ่'จ๋ อืบ่บุ๊ยื้'ขุ่กิ่ผู'นูฐีสื้บ่๖`ธิ์บ่ด่บืบ่ท `กั้`บ่บ่ฐ์บ่บุ๊ 'ยฯวํขุ่บ่ รู่.ขุ่บั้ขุ่ทู้ ฒษคบ่บ่ย่ภิงูญูบ่บ่วุ!บ่|บ่|บ่' ๒: บ่๖ขบ่!บ่!บุ๊' ฐีย่ปืศุ|บ่ก!ผุ้หึสี่!|ปัฐี:มื้ลิ คีรู่ปี๋วขูขุ่!ธูปิ้บ่ด่ยํ๒ข์ช้ปี้จื้ยี่" 'ฝึป็โจ่อึจั คุ๊||นี๊|งํธีจี้สี่ลิเ'1||จ๊รึช้!|ถ์!ปั่บ่จีหึ รื้ถ้!|มึ!|บื!ขุ่ลิ้ฎยุ่' 'อืฉื' อึ๋'ภิฝนี๊|ย๊1|กี๊ธี บ่อื`65 ?เ!๖|ท่6ล'ปัขุ่๐ก5 ฑี 8 ยี่จ๊$บี้9"อืยี่ ๓ บู๊ ปี๊ล๊ธีงัด่ยํดํ๓ พพพ.1ปิ๊๖'อ'งุ.หั้ผบ.ล(.ภิ
 20. 20. รั `บ่ ฉ่โ*บุ๊[บ่[คี่' บ่ 'ขึ้"ผุ้ หึธี!คี่มุ่ รู่ปี่จื้" `นุ่'1 |ง อื"อืยี่บี้'ธีหึปื่หึบี้ ฒบ ฉื อุ๊ อู นุ รั่ซื้อื วิ่ บิ :ขุ่ยู่ ธีพิ' 'ใขุ่."ตี้' : :ป๋` โ" ด่ ด่ปุ้รีบ๊ `จ๋ธี หึ. หุ่ ` "1ขื่สู่จูด่รุ่ธีลิ้{จู๋!ปุ่บ่ด:ยี่!"'ยี่ขื่ด่ ธีขิ"ขื่ขุ่ย๊'“ .จ อิ๋-บี วจ็'!..ลี่จุ๊ขุ่"".ล๊ รื ลํ `มื้อืมุ่ / ." """"" '- ฝุ่ ' า ร สุ่|ฝ้ 'ฉื'บ่'น้'บ่`ด่'ฝุ่กั้':กิวุเ'ขุ่สิ[|':เด่ฒิหึบ่
 21. 21. อี้ จี้1 ชี้ ลุ้ 'ภี'ขุ่'ฉื'บ่'ด่'ณิ'บุ๊'บ่กั้|ด่'บ่น่ฐิ{วู๊1บ่.ขุ่:{ .'งิบ่ "จู๋จู๋`งุ[มื้"ฮูจู๋มื้""' . . หึ อืขื่จู๋มื้ขื่มื้'ปื่สื้.'^“',"
 22. 22. โางี่ฒ่ " พพพ.|ธิ๖ธอธงู.฿นิแ.อ(.บู๊ภิ
 23. 23. 1ขุ่หู่ าต๊บ ยี่อือื'อืหุ่ (ทรู๊(๒-บ่ก@ตั้กี้บ เ|฿ ' ส่าน๊กหอสมุด บหาวีทยาลัยขอนเเกบ ปื่03ป์ยูก0อ่ ๒งู 'โ `ร'๐๐๓ป๋๒.๐๐๓ พพพ.|ป๋๖{ลซํงุ.ฉัหั้เ|ขุ่อื(ขุ่โปั๊า หึ
 24. 24. [ขุ่๒ธอืฌ ขุ่ ฮิ บ'ล. กฤติกา สุนทร พ็5. 6ธนื้{ท่ถูล $๐๐กบู๊กิ0{ก เบ์๒ซลธ1ลก @บั้ภิ๐ก พ็ล6ก ปกบึง6ฮั5ขุ่{ๆ ปิ๊๓ลปิ๊|:6{ด่1บี้อูล@ฉัฟ้บขุ่ล(ขุ่ใภิ พพพ.|1๖ธลรั่งุ.ชัฆับ.ล(ขุ่{ภิ ฆทบเ|฿ ชุ่๐"กขุ่ขุ่ธีขุ่ฮ่ สทบเ|฿ หุ่ พทบ_เบ่๒จั้อืจั้งู ขื ททบ-เบิ๒ตั้อืจั้งุ อื _ ฮ่55บบ` หึ ` หึ!ฉื ยี่1' ปื้ `ขุ่` ขุ่" ชิ้อี้} หึอี้พื้ งิด่งั้สู่` บ่`'ชิ้ 1|` ถั่ `งื่{ บ่ ' ` ไ ว " ` ' ` ย่หึ` "|ขุ่' ห่ยี่' ยี่` สั้จ๊ฟ้ ด่บี้/สู่หุ่'รูรื่`ฝูขุ่}ปี๋`คี่บี้2`';อู๊^ขุ่)` |ป๋ขื่ อิ้ นื่` 'อื ปื่งู) 'อี้ด่ บ๊ชื่/{บูหึ'1`'พึ่`)ยี่/' ข์ ซี'อื บี้ย๊ สั้'*' |'บี้/[อื ""'ย่หึ'ฐิ`/|ด่`สี่ปื่` |` คึ'ข บี้.` สื ` ธั หึ "( อื 'ฉี่- ร" อื' ""ฮู้"บี้"ร้ ` จํ'ฉื `โ ยื่"ดึ": โดึ จ 'ขุ่ รื้ ›"`พ็`! "บี้ `|ชิ้ขุ่ปี้'ธิ์อื1งั'ยุ้ ขิ ด่1`จู๋ผู้"ร"` ปั"ร็'วุขุ่ล๊. อู้ขุ่ยี้หุ่'ขหุ่`รํ`าสู้`ลั๊1หุ่บ่หึ ด้ข์""ษ`ร็ฏี`ขุ่`ถี่งิ้""ขุ่วุ้ }`ติ์` จุ๋จู๋วุ้ย๊'` ขุ่บ่' 'ษ`รึบ่ห่" า กื ริ้ รึ ตั้ รึ ' อื วื งั

×